EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005O0005-20081001

Consolidated text: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5) (2005/327/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/327/2008-10-01

2005O0005 — PL — 01.10.2008 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego

(EBC/2005/5)

(2005/327/WE)

(Dz.U. L 109, 29.4.2005, p.81)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 lutego 2006 r.

  L 40

32

11.2.2006

►M2

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 18 grudnia 2006 r. (2007/C 17/01)

  C 17

1

25.1.2007

 M3

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 listopada 2007 r.

  L 311

49

29.11.2007

►M4

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 września 2008 r.

  L 276

32

17.10.2008
▼B

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego

(EBC/2005/5)

(2005/327/WE)RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla spełnienia swoich zadań Europejski System Banków Centralnych (ESBC) potrzebuje wyczerpującej i miarodajnej statystyki finansowej sektora publicznego (GFS, od Government Finance Statistics).

(2)

Procedury określone w niniejszych wytycznych nie uchybiają właściwości i kompetencjom Państw Członkowskich oraz Wspólnoty.

(3)

Artykuł 5 ust.1 Statutu nakłada na Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązek zbierania, przy pomocy krajowych banków centralnych (KBC), od właściwych organów krajowych albo bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, informacji statystycznych niezbędnych dla EBC do wypełniania zadań ESBC. Artykuł 5 ust. 2 przewiduje, iż zadania określone w art. 5 ust. 1 wykonywane są w miarę możliwości przez KBC.

(4)

Część informacji potrzebnych do spełniania wymogów statystycznych ESBC w zakresie GFS jest opracowywana przez właściwe organy krajowe, inne niż KBC. Niektóre zadania podejmowane zgodnie z niniejszymi wytycznymi wymagają zatem współpracy pomiędzy ESBC i właściwymi organami krajowymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 Statutu oraz art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny ( 1 ).

(5)

W celu zapewnienia dysponowania przez ESBC aktualnymi GFS zgodnymi z jego potrzebami oraz ich spójności z prognozami tych samych zmiennych przygotowywanymi przez KBC, niezależnie od tego, czy statystyki są opracowywane przez KBC, czy też przez właściwe organy krajowe, niezbędne jest stworzenie skutecznych procedur wymiany GFS w ramach ESBC.

(6)

Dla zagwarantowania spójności wymogi ESBC w zakresie GFS powinny być oparte w możliwie szerokim zakresie na wspólnotowych standardach statystycznych określonych przez rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ( 2 ) (European System of National and Regional Accounts, zwane dalej „ESA 95”).

(7)

Tabela 2 („Główne agregaty instytucji rządowych i samorządowych”) Programu Przekazywania w załączniku B do ESA 95, udostępniana dwa razy do roku (po trzech i po ośmiu miesiącach od końca ostatniego objętego roku), obejmuje większość podstawowych informacji potrzebnych do spełnienia wymogów sprawozdawczych dotyczących przychodów i wydatków. Pozostałe podstawowe informacje potrzebne do opracowania zbiorczych danych dotyczących przychodów i wydatków dla strefy euro i Unii Europejskiej (UE) związane są głównie z transakcjami pomiędzy Państwami Członkowskimi a budżetem UE.

(8)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ( 3 ) wybrane statystyki długu publicznego oraz dostosowania deficytu do długu udostępnia się dwa razy do roku, przed 1 marca i 1 września. Tabelę 6 („Rachunki finansowe według sektorów (transakcje)”) oraz Tabelę 7 („Bilanse aktywów i pasywów”) Programu Przekazywania w załączniku B do ESA 95, w tym rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorów, udostępnia się raz do roku (dziewięć miesięcy od końca ostatniego objętego roku). Źródła te nie odpowiadają jednak potrzebom ESBC, jeżeli chodzi o ich zakres i aktualność.

(9)

Także w zakresie statystyki długu publicznego oraz dostosowania deficytu do długu ESBC potrzebuje danych nieobjętych wspomnianymi powyżej statystykami, w szczególności danych dotyczących podziału długu ze względu na pierwotny termin spłaty długu oraz okres, jaki pozostaje do jego terminu spłaty, oraz ze względu na walutę i wierzycieli, jak również danych dotyczących innych przepływów łączących transakcje według wyceny rynkowej, zgodnie z ESA 95, oraz zmian długu publicznego według wartości nominalnej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3605/93. Z powyższych względów, niezależnie od wspomnianych powyżej źródeł, konieczne jest dalsze opracowywanie danych przez właściwe władze krajowe.

(10)

Istniejące ograniczenia systemów gromadzenia GFS oraz dostępnych zasobów powodują, iż konieczne może być wprowadzenie w ramach niniejszych wytycznych odpowiednich wyłączeń.

(11)

Przekazywanie poufnych informacji statystycznych z KBC do EBC ma miejsce w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ESBC. Zasady poufności są określone w artykule 8 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 oraz w wytycznych EBC/1998/NP28 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności indywidualnych informacji statystycznych gromadzonych przez Europejski Bank Centralny z pomocą krajowych banków centralnych ( 4 ).

(12)

Niezbędne jest ustalenie procedury efektywnego wprowadzania poprawek technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, z zastrzeżeniem, że poprawki tego rodzaju nie wpływają na ramy koncepcyjne przyjętych rozwiązań ani nie modyfikują obciążeń związanych ze sprawozdawczością. Przy zastosowaniu takiej procedury uwzględnione zostaną uwagi Komitetu Statystyki EBC. KBC mogą proponować takie poprawki techniczne do załączników za pośrednictwem Komitetu Statystyki.

(13)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 Statutu wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszych wytycznych, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

1) „uczestniczące Państwo Członkowskie”: Państwo Członkowskie, które przyjęło wspólną walutę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską;

2) „strefa euro”: terytorium gospodarcze uczestniczących Państw Członkowskich oraz EBC;

3) „dług (w tym o zmiennej stopie procentowej)”: dług w ramach tych instrumentów finansowych, których płatności kuponowe nie stanowią uprzednio określonej części procentowej kapitału, ale zależą od innej stopy procentowej lub stopy zwrotu albo innego wskaźnika;

4) „statystyka przychodów i wydatków”: dane statystyczne zawarte w tabeli 1A, tabeli 1B oraz tabeli 1C załącznika I;

5) „statystyka dostosowania deficytu do długu publicznego”: dane statystyczne zawarte w tabeli 2A oraz tabeli 2B załącznika I;

6) „statystyka długu publicznego”: dane statystyczne zawarte w tabeli 3A oraz tabeli 3B załącznika I;

7) „pełne zestawienie danych”: wszystkie kategorie wchodzące w skład „statystyki przychodów i wydatków”, „statystyki dostosowania deficytu do długu publicznego” oraz „statystyki długu publicznego”;

8) „kategorie kluczowe” i „kategorie drugorzędne”: kategorie określone w ten sposób w załączniku I;

9) „częściowe zestawienie danych”: wszystkie kategorie albo kategorie kluczowe w ramach jednej z następujących grup: „statystyka przychodów i wydatków”, „statystyka dostosowania deficytu do długu publicznego” lub „statystyka długu publicznego”.

Artykuł 2

Obowiązki KBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej

1.  KBC przekazują do EBC, zgodnie z załącznikiem I, GFS za każdy rok kalendarzowy. Dane odpowiadają zasadom i definicjom określonym w ESA 95 oraz rozporządzeniu (WE) nr 3605/93, zgodnie ze szczegółowym określeniem w załączniku II.

▼M2

2.  Dane obejmują okres od 1995 r. do roku, za które są przekazywane (rok t-1).

▼B

3.  Do danych dotyczących deficytu/nadwyżki, długu, przychodów lub nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) dołącza się uzasadnienie naniesionych korekt, jeżeli skala wynikających z tych korekt zmian deficytu/nadwyżki wynosi co najmniej 0,3 % PKB lub jeżeli skala wynikających z tych korekt zmian długu, przychodów, wydatków albo nominalnego PKB wynosi co najmniej 0,5 % PKB.

Artykuł 3

Obowiązki EBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej

1.  Na podstawie danych przekazywanych przez KBC, EBC prowadzi „bazę danych GFS”, która zawiera agregaty dla strefy euro i dla UE. EBC rozpowszechnia bazę danych GFS pomiędzy KBC.

2.  NBC oznaczają swoje informacje statystyczne, wskazując, komu mogą one zostać udostępnione. EBC uwzględnia powyższe oznaczenia przy rozpowszechnianiu bazy danych GFS.

Artykuł 4

Terminy przekazywania danych

▼M1

1.  KBC przekazują pełne zestawienia danych dwa razy do roku, do 15 kwietnia i do 15 października.

▼B

2.  KBC z własnej inicjatywy przekazują częściowe zestawienia danych pomiędzy dwoma datami przekazania wskazanymi w ustępie pierwszym, w przypadkach gdy dostępne są nowe informacje. Przekazując częściowe zestawienie danych dotyczące jedynie kategorii kluczowych, KBC mogą również przekazać szacunki w odniesieniu do kategorii drugorzędnych.

3.  EBC rozpowszechnia bazę danych GFS pomiędzy KBC przynajmniej raz w miesiącu, nie później niż w następnym dniu roboczym EBC po ostatecznym ustaleniu przez EBC danych do publikacji.

Artykuł 5

Współpraca z właściwymi władzami krajowymi

1.  W przypadku gdy źródłem części lub całości danych wskazanych w art. 2 są właściwe władze krajowe inne niż KBC, KBC podejmą działania celem ustalenia odpowiedniego trybu współpracy z takimi władzami w celu zapewnienia ciągłości systemu przekazywania danych odpowiadającego standardom i wymogom ESBC, o ile taki sam skutek nie został już osiągnięty na podstawie krajowych aktów prawnych.

2.  Jeżeli w trakcie takiej współpracy KBC nie uzyska możliwości spełnienia wymogów wskazanych w art. 2 i 4 ze względu na niedostarczenie KBC niezbędnych informacji przez właściwe władze krajowe, EBC oraz KBC omówią z takimi władzami możliwe sposoby udostępnienia informacji.

Artykuł 6

Standardy w zakresie przekazywania i kodowania informacji

Przekazując i kodując dane określone w art. 2 i 3, poszczególne KBC oraz EBC stosują standardy określone w załączniku III. Wymóg ten nie wyłącza możliwości używania innego rodzaju środków przekazywania danych statystycznych do EBC uzgodnionych jako rozwiązanie rezerwowe.

Artykuł 7

Jakość

1.  EBC oraz poszczególne KBC monitorują oraz propagują utrzymywanie jakości danych przekazywanych do EBC.

2.  Zarząd EBC składa Radzie Prezesów EBC roczne sprawozdanie w sprawie jakości rocznych GFS.

3.  Wskazane sprawozdanie obejmuje co najmniej zagadnienia dotyczące zakresu przekazywanych danych, stopnia, w jakim odpowiadają one właściwym definicjom oraz zakresu korekt.

Artykuł 8

Wyłączenia

1.  Rada Prezesów EBC przyznaje KBC, które nie mają możliwości spełnienia wymogów wskazanych w art. 2 i 4 ust.1, odpowiednie wyłączenia. Przyznane wyłączenia wskazane są w załączniku IV.

2.  KBC, któremu przyznano wyłączenie na czas oznaczony, corocznie powiadamia EBC o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnego wypełniania obowiązków sprawozdawczych.

3.  Rada Prezesów EBC dokonuje corocznego przeglądu udzielonych wyłączeń.

Artykuł 9

Uproszczona procedura dokonywania poprawek

Uwzględniając opinie zgłoszone przez Komitet Statystyki, Zarząd EBC jest uprawniony do dokonywania technicznych poprawek w załącznikach do niniejszych wytycznych, z zastrzeżeniem, iż poprawki tego rodzaju nie wpływają na ramy koncepcyjne przyjętych rozwiązań ani nie modyfikują obciążeń związanych ze sprawozdawczością.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dnia po ich przyjęciu.

Artykuł 11

Adresaci

Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich.

▼M4
ZAŁĄCZNIK I

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH

Pełne zestawienie danych obejmuje statystykę przychodów i wydatków (tabele 1A, 1B i 1C), statystykę dostosowania deficytu do długu publicznego (tabele 2A i 2B) i statystykę długu publicznego (tabele 3A i 3B). Kategorie kluczowe zostały zaznaczone wytłuszczoną czcionką, pozostałe to kategorie drugorzędne. Częściowe zestawienia danych obejmują co najmniej kategorie kluczowe statystyki przychodów i wydatków, statystyki dostosowania deficytu do długu oraz statystyki długu publicznego. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, kategorie te odnoszą się do sektora instytucji rządowych i samorządowych.

STATYSTYKA PRZYCHODÓW I WYDATKÓWTabela 1A

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Deficyt (-) lub nadwyżka (+)

1 = 7 - 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Deficyt (-) lub nadwyżka (+) sektora instytucji rządowych na poziomie centralnym

2

Deficyt (-) lub nadwyżka (+) sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym

3

Deficyt (-) lub nadwyżka (+) sektora instytucji samorządowych na poziomie lokalnym

4

Deficyt (-) lub nadwyżka (+) funduszy zabezpieczenia społecznego

5

Deficyt pierwotny (-) lub nadwyżka pierwotna (+)

6 = 1 + 26

Przychody ogółem

7 = 9 + 31

Wydatki ogółem

8 = 21 + 33

Przychody bieżące

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Podatki bezpośrednie

10

w tym z sektora przedsiębiorstw

11

w tym z sektora gospodarstw domowych

12

Podatki pośrednie

13

w tym podatek od wartości dodanej

14

Składki na zabezpieczenie społeczne

15

w tym faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne pracodawców

16

w tym składki na zabezpieczenie społeczne pracowników

17

Pozostałe przychody bieżące

18

w tym odsetki otrzymane

19

Sprzedaż

20

Wydatki bieżące

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Transfery bieżące

22 = 23 + 24 + 25

Płatności socjalne

23

Subsydia do zapłaty

24

Pozostałe transfery bieżące do zapłaty

25

Odsetki do zapłaty

26

Wynagrodzenia pracownicze

27

w tym płace i inne koszty związane z zatrudnieniem

28

Spożycie pośrednie

29

Oszczędności brutto

30 = 9 - 21

Dochody kapitałowe

31

w tym podatki od kapitału

32

Wydatki inwestycyjne

33 = 34 + 35 + 36

Inwestycje

34

Pozostałe rodzaje nabycia netto aktywów niefinansowych

35

Transfery kapitałowe do zapłaty

36

Pozycje memoriałowe

Deficyt (-) lub nadwyżka (+) z procedury nadmiernego deficytu (EDP, Excessive Deficit Procedure)

37

Odsetki do zapłaty z procedury EDP

38

Przychody ze sprzedaży licencji na telefonię UMTS

39

Faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne

40

Świadczenia socjalne inne niż rzeczowe transfery socjalne

41

Produkt krajowy brutto

42

Produkt krajowy brutto w cenach stałych

43

Inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych w cenach stałych

44Tabela 1B

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Wpłaty państwa członkowskiego do budżetu Unii Europejskiej

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE

2

w tym podatek VAT otrzymany przez budżet UE

3

Wpłaty sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE z tytułu bieżącej współpracy międzynarodowej

4

Różne transfery bieżące sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE

5

w tym w czwarta część środków własnych UE

6

Transfery kapitałowe sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE

7

Wydatki UE w państwie członkowskim

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Subsydia z budżetu UE

9

Transfery bieżące z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych

10

Transfery bieżące z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego

11

Transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych

12

Transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego

13

Wpływy netto z budżetu UE (beneficjent netto +, płatnik netto -)

14 = 8 - 1

Pozycje memoriałowe

Koszty pozyskania środków własnych

15Tabela 1C

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Wydatki na spożycie ostateczne

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9- 10

Wydatki na spożycie indywidualne

2

Wydatki na spożycie ogólnospołeczne

3

Wynagrodzenia pracownicze

4 = [1A.27] (1)

Spożycie pośrednie

5 = [1A.29]

Rzeczowe transfery socjalne dostarczane za pośrednictwem producentów rynkowych

6

Zużycie środków trwałych

7

Podatki płacone od produkcji minus otrzymywane subsydia

8

Nadwyżka operacyjna netto

9

Sprzedaż

10 = [1A.20]

Pozycje memoriałowe

Wydatki na spożycie ostateczne w cenach stałych

11

(1)   [x.y] oznacza kategorię y w tabeli x.

STATYSTYKA DOSTOSOWANIA DEFICYTU DO DŁUGU PUBLICZNEGOTabela 2A

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Deficyt (-) lub nadwyżka (+)

1=[1A.1]

Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych

2 = 1 - 3

Transakcje netto na aktywach i pasywach finansowych

3 = 4 - 15

Transakcje na aktywach finansowych (skonsolidowane)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Transakcje na gotówce i depozytach

5

Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – krótkoterminowych i długoterminowych papiery wartościowe

6

Transakcje na instrumentach pochodnych

7

Transakcje na pożyczkach

8

Transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych

9

Prywatyzacje

10

Zasilenia kapitałowe

11

Pozostałe

12

Transakcje na pozostałych aktywach finansowych

13

w tym podatki naliczone minus wpływy pieniężne z podatków

14

Transakcje na pasywach (skonsolidowane)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Transakcje na gotówce i depozytach

16

Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – krótkoterminowych papierach wartościowych

17

Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – długoterminowych papierach wartościowych

18

Transakcje na instrumentach pochodnych

19

Transakcje na pożyczkach

20

w tym pożyczki z banku centralnego

21

Transakcje na pozostałych pasywach

22

Transakcje na długu (skonsolidowane)

= potrzeby pożyczkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych (General Government Borrowing Requirement, GGBR)

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 - 1 + 4 - 19 - 22

Transakcje na długoterminowych instrumentach dłużnych

24

Transakcje na instrumentach dłużnych denominowanych w walucie krajowej

25

Transakcje na instrumentach dłużnych denominowanych w walucie obcej będącej walutą uczestniczącego państwa członkowskiego (1)

26

Transakcje na instrumentach dłużnych denominowanych w walucie obcej będącej walutą nieuczestniczącego państwa członkowskiego

27

Pozostałe przepływy

28 = 29 + 32

Wpływ wyceny na dług

29 = 30 + 31

Zyski i straty z posiadanych środków walutowych

30

Pozostałe skutki wyceny – wartość nominalna

31

Pozostałe zmiany wolumenu długu

32

Zmiana długu

33 = 23 + 28

33 = 2 - 1 + 4 - 19 - 22 + 28

(1)   Obowiązek przekazania danych dotyczy lat poprzedzających stanie się przez państwo członkowskie uczestniczącym państwem członkowskim.Tabela 2B

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Transakcje na długu (nieskonsolidowane)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) – nieskonsolidowane

2

Transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane

3

Transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane

4

Transakcje na pożyczkach z banku centralnego

5

Transakcje na pozostałych pożyczkach (pasywa) – nieskonsolidowane

6

Transakcje konsolidacyjne

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Transakcje konsolidacyjne – gotówka i depozyty

8 = 2 - [2A.16]

Transakcje konsolidacyjne – krótkoterminowe papiery wartościowe

9 = 3 - [2A.17]

Transakcje konsolidacyjne – długoterminowe papiery wartościowe

10 = 4 - [2A.18]

Transakcje konsolidacyjne – pożyczki

11 = 6 - [2A.20] - [2A.21]

STATYSTYKA DŁUGUTabela 3A

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Dług

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Dług – gotówka i depozyty (pasywa)

2

Dług – krótkoterminowe papiery wartościowe (pasywa)

3

Dług – długoterminowe papiery wartościowe (pasywa)

4

Dług – pożyczki z banku centralnego (pasywa)

5

Dług – pozostałe pożyczki (pasywa)

6

Dług wobec rezydentów państwa członkowskiego

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Dług wobec banku centralnego

8

Dług wobec pozostałych finansowych instytucji pieniężnych

9

Dług wobec pozostałych instytucji finansowych

10

Dług wobec pozostałych rezydentów państwa członkowskiego

11

Dług wobec nierezydentów państwa członkowskiego

12

Dług denominowany w walucie krajowej

13

Dług denominowany w walucie obcej będącej walutą uczestniczącego państwa członkowskiego

14

Dług denominowany w walucie obcej będącej walutą nieuczestniczącego państwa członkowskiego

15

Dług krótkoterminowy

16

Dług długoterminowy

17

w tym o zmiennej stopie procentowej

18

Dług, do spłaty którego pozostało nie więcej niż rok

19

Dług, do spłaty którego pozostało od roku do 5 lat

20

w tym o zmiennej stopie procentowej

21

Dług, do spłaty którego pozostało ponad 5 lat

22

w tym o zmiennej stopie procentowej

23

Udział sektora instytucji rządowych na poziomie centralnym w długu

24 = [3B.7] - [3B.15]

Udział sektora instytucji rządowych i samorządowych w długu

25 = [3B.9] - [3B.16]

Udział sektora instytucji samorządowych w długu

26 = [3B.11] - [3B.17]

Udział sektora funduszy zabezpieczenia społecznego w długu

27 = [3B.13] - [3B.18]

Pozycje memoriałowe

Średni okres do terminu spłaty długu

28

Dług – obligacje zerokuponowe

29Tabela 3B

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Dług (nieskonsolidowany)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Elementy konsolidacyjne

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Elementy konsolidacyjne – gotówka i depozyty

3

Elementy konsolidacyjne – krótkoterminowe papiery wartościowe

4

Elementy konsolidacyjne – długoterminowe papiery wartościowe

5

Elementy konsolidacyjne – pożyczki

6

Dług wyemitowany przez sektor instytucji rządowych na poziomie centralnym

7

w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

8

Dług wyemitowany przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym

9

w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

10

Dług wyemitowany przez sektor instytucji samorządowych na poziomie lokalnym

11

w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

12

Dług wyemitowany przez sektor funduszy zabezpieczenia społecznego

13

w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

14

Pozycje memoriałowe

Dług wobec sektora instytucji rządowych na poziomie centralnym wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

15

Dług wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

16

Dług wobec sektora instytucji samorządowych na poziomie lokalnym wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

17

Dług wobec sektora funduszy zabezpieczenia społecznego wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

18
ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJE METODOLOGICZNE

1.   Odnośniki metodologiczne

Kategorie wyszczególnione w załączniku I, generalnie rzecz biorąc, definiuje się poprzez odesłanie do załącznika A do ESA 95 i/lub do rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ( 5 ). Uzupełniające definicje metodologiczne są zawarte w art. 1 niniejszych wytycznych. W szczególności, kody odnoszące się do sektorów i podsektorów zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.Sektory i podsektory w ESA 95

 
 

Publiczne

Prywatne krajowe

Pod kontrolą zagraniczną

Gospodarka ogółem

S.1

 
 
 

Spółki niefinansowe

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Spółki finansowe

S.12

 
 
 

Bank centralny

S.121

 
 
 

Pozostałe finansowe instytucje pieniężne

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Pomocnicze spółki finansowe

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.13

 
 
 

Sektor instytucji rządowych na poziomie centralnym

S.1311

 
 
 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym

S.1312

 
 
 

Sektor instytucji samorządowych na poziomie lokalnym

S.1313

 
 
 

Sektor funduszy zabezpieczenia społecznego

S.1314

 
 
 

Sektor gospodarstw domowych

S.14

 
 
 

Sektor instytucji nie nastawionych na przynoszenie dochodu obsługujących gospodarstwa domowe

S.15

 
 
 

Zagranica

S.2

 
 
 

Unia Europejska

S.21

 
 
 

Państwa członkowskie UE

S.211

 
 
 

Instytucje UE

S.212

 
 
 

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

S.22

 
 
 

2.   Definicje kategorii ( 6 )

Tabela 1A

1. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) [1A.1] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) (B.9) sektora S.13.

2. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) sektora instytucji rządowych na poziomie centralnym [1A.2] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) (B.9) sektora S.1311.

3. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym [1A.3] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) (B.9) sektora S.1312.

4. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) sektora instytucji samorządowych na poziomie lokalnym [1A.4] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) (B.9) sektora S.1313.

5. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) sektora funduszy zabezpieczenia społecznego [1A.5] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) (B.9) sektora S.1314.

6. Deficyt pierwotny (-) lub nadwyżka pierwotna (+) [1A.6] to deficyt (-) lub nadwyżka (+) [1A.1] plus odsetki do zapłaty [1A.26].

7. Przychody ogółem [1A.7] to przychody bieżące [1A.9] plus dochody kapitałowe [1A.31].

8. Wydatki ogółem [1A.8] to wydatki bieżące [1A.21] plus wydatki inwestycyjne [1A.33].

9. Przychody bieżące [1A.9] to podatki bezpośrednie [1A.10] plus podatki pośrednie [1A.13] składki na zabezpieczenie społeczne [1A.15], pozostałe przychody bieżące [1A.18] oraz sprzedaż [1A.20].

10. Podatki bezpośrednie [1A.10] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13.

11. Podatki bezpośrednie (w tym z sektora przedsiębiorstw) [1A.11] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 i po stronie rozchodów sektora S.11 oraz S.12.

12. Podatki bezpośrednie (w tym z sektora gospodarstw domowych) [1A.12] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 i po stronie rozchodów sektora S.14.

13. Podatki pośrednie [1A.13] to podatki od produkcji i przywozu (D.2) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 plus podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE [1B.2].

14. Podatki pośrednie (w tym podatek VAT) [1A.14] to podatki typu podatku od towarów i usług (VAT) (D.211) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 oraz S.212.

15. Składki na zabezpieczenie społeczne [1A.15] to składki na zabezpieczenie społeczne (D.61) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13.

16. Składki na zabezpieczenie społeczne (w tym faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne pracodawców) [1A.16] to faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne pracodawców (D.6111) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13.

17. Składki na zabezpieczenie społeczne (w tym składki na zabezpieczenie społeczne pracowników) [1A.17] to składki na zabezpieczenie społeczne pracowników (D.6112) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13.

18. Pozostałe przychody bieżące [1A.18] to dochody z tytułu własności (D.4), odszkodowania z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie (D.72), bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74), oraz różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 poza przychodami sektora S.13 z tytułu odsetek (D.41), które są także rozchodami sektora S.13 plus wpływy z pozostałych subsydiów produkcyjnych (D.39), które są rozchodami sektora S.13 minus transfery bieżące z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] plus wpływy netto z budżetu UE [1B.14] – o ile jest to wartość dodatnia.

19. Pozostałe przychody bieżące (w tym odsetki otrzymane) [1A.19] to odsetki (D.41) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 oraz po stronie rozchodów wszystkich sektorów poza sektorem S.13.

20. Sprzedaż [1A.20] to produkcja globalna rynkowa (P.11) plus produkcja globalna na ostateczne wykorzystanie na własne cele (P.12) plus płatności na pozostałą produkcję globalną nierynkową (P.131) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13.

21. Wydatki bieżące [1A.21] to transfery bieżące [1A.22] plus odsetki do zapłaty [1A.26] plus wynagrodzenia pracownicze [1A.27] plus spożycie pośrednie [1A.29].

22. Transfery bieżące [1A.22] to płatności społeczne [1A.23] plus subsydia [1A.24] plus pozostałe transfery bieżące do zapłaty [1A.25].

23. Płatności społeczne [1A.23] to świadczenia społeczne inne niż rzeczowe transfery socjalne (D.62) plus rzeczowe transfery socjalne związane z wydatkami poniesionymi na produkty dostarczane gospodarstwom domowym za pośrednictwem producentów rynkowych (D.6311 + D.63121 + D.63131) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 plus różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów sektora S.15.

24. Subsydia do zapłaty [1A.24] to subsydia (D.3) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 plus subsydia z budżetu UE [1B.9] na rzecz rezydentów krajowych.

25. Pozostałe transfery bieżące do zapłaty [1A.25] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5), pozostałe podatki od produkcji (D.29), dochody z tytułu własności (D.4) poza odsetkami (D.41), składki ubezpieczeniowe netto na ubezpieczenia inne niż na życie (D.71), bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) rejestrowana po stronie rozchodów sektora S.13 oraz różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów oprócz sektora S.15 minus transfery bieżące (D.74 oraz D.75) sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.4 oraz 1B.5] minus wpływy netto z budżetu UE [1B.14] – o ile jest to wartość ujemna.

26. Odsetki do zapłaty [1A.26] to odsetki (D.41) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów poza sektorem S.13.

27. Wynagrodzenia pracownicze [1A.27] to wynagrodzenia pracownicze (D.1) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

28. Wynagrodzenia pracownicze (w tym płace i inne koszty związane z zatrudnieniem) [1A.28] to płace i inne koszty związane z zatrudnieniem (D.11) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

29. Spożycie pośrednie [1A.29] to spożycie pośrednie (P.2) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

30. Oszczędności brutto [1A.30] to przychody bieżące [1A.9] minus wydatki bieżące [1A.21].

31. Dochody kapitałowe [1A.31] to transfery kapitałowe otrzymane (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz rejestrowane jako transfery kapitałowe do zapłaty przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.13 minus transfery kapitałowe do zapłaty z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.12].

32. Dochody kapitałowe (w tym podatki od kapitału) [1A.32] to podatki od kapitału (D.91) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

33. Wydatki inwestycyjne [1A.33] to inwestycje [1A.34] plus pozostałe rodzaje nabycia netto aktywów niefinansowych [1A.35] plus transfery kapitałowe do zapłaty [1A.36].

34. Inwestycje [1A.34] to środki trwałe brutto (P.51) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13.

35. Pozostałe rodzaje nabycia netto aktywów niefinansowych [1A.35] to przyrost zapasów (P.52), nabycie netto aktywów o wyjątkowej wartości (P.53) oraz nabycie netto niefinansowych aktywów niewytworzonych (K.2) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13.

36. Transfery kapitałowe do zapłaty [1A.36] to transfery kapitałowe do zapłaty (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz rejestrowane jako transfery kapitałowe otrzymane przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.13 plus transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.13] minus transfery kapitałowe instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7].

37. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) z procedury nadmiernego deficytu (EDP) [1A.37] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) z procedury EDP (EDPB.9) sektora S.13.

38. Odsetki do zapłaty z procedury EDP [1A.38] to odsetki z procedury EDP (EDPD.41) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

39. Przychody ze sprzedaży licencji na uniwersalne systemy telekomunikacji komórkowej (Universal Mobile Telecommunication Systems, UMTS) [1A.39] to przychody ze sprzedaży licencji na systemy telefonii komórkowej trzeciej generacji rejestrowane jako sprzedaż aktywów niefinansowych – zgodnie z decyzją Eurostatu w sprawie przyznawania licencji na systemy telefonii komórkowej.

40. Faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne [1A.40] to faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne (D.611) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13.

41. Świadczenia socjalne inne niż rzeczowe transfery socjalne [1A.41] to świadczenia socjalne inne niż rzeczowe transfery socjalne (D.62) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

42. Produkt krajowy brutto [1A.42] to produkt krajowy brutto (B.1*g) w cenach rynkowych.

43. Produkt krajowy brutto w cenach stałych [1A.43] to produkt krajowy brutto (B.1*g) w cenach stałych.

44. Inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych w cenach stałych [1A.44] to środki trwałe brutto (P.51) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 w cenach stałych.

Tabela 1B

1. Wpłaty państwa członkowskiego do budżetu UE [1B.1] to podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE plus wpłaty sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.4] z tytułu bieżącej współpracy międzynarodowej (D.74) plus różne transfery bieżące (D.75) instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.5] plus transfery kapitałowe (D.9) instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7].

2. Podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE [1B.2] to podatki od produkcji i przywozu (D.2) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212.

3. Podatki pośrednie (w tym podatek VAT otrzymany przez budżet UE) [1B.3] to podatki typu podatku od towarów i usług (D.211) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212.

4. Wpłaty sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE z tytułu bieżącej współpracy międzynarodowej [1B.4] to bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) rejestrowana po stronie przychodów sektora S.212 oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

5. Różne transfery bieżące sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.5] to różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212 oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

6. Różne transfery bieżące sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE (w tym czwarta część środków własnych WE) [1B.6] to czwarta część środków własnych określona na podstawie produktu narodowego brutto (PNB) (ESA 95 – par. 4138) rejestrowana w pozycji różne transfery bieżące (D.75) po stronie przychodów sektora S.212 oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

7. Transfery kapitałowe sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7] to transfery kapitałowe do zapłaty (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz rejestrowane jako transfer kapitałowy otrzymany przez sektor S.212.

8. Wydatki UE w państwie członkowskim [1B.8] to subsydia (D.3) płacone przez budżet UE [1B.9] plus transfery bieżące (D.7) z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] plus transfery bieżące (D.7) z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.11] plus transfery kapitałowe (D.9) z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.12] plus transfery kapitałowe (D.9) z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.13].

9. Subsydia z budżetu UE [1B.9] to subsydia (D.3) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212.

10. Transfery bieżące z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] to bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) oraz różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 oraz po stronie rozchodów sektora S.212.

11. Transfery bieżące z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.11] to różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.212 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

12. Transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.12] to transfery kapitałowe otrzymane (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.212.

13. Transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.13] to transfery kapitałowe do zapłaty (D.9) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.212 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

14. Wpływy netto z budżetu UE [1B.14] to wpływy netto sektora instytucji rządowych i samorządowych z budżetu UE plus wpływy netto jednostek spoza sektora publicznego z budżetu UE.

15. Koszty pozyskania środków własnych [1B.15] to ta część globalnej produkcji rynkowej (P.11) rejestrowanej po stronie przychodów sektora S.13, która stanowi ponoszone przez budżet UE koszty pozyskania środków własnych.

Tabela 1C

1. Wydatki na spożycie ostateczne [1C.1] to wydatki na spożycie ostateczne (P.3) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

2. Wydatki na spożycie indywidualne [1C.2] to wydatki na spożycie indywidualne (P.31) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

3. Wydatki na spożycie ogólnospołeczne [1C.3] to wydatki na spożycie ogólnospołeczne (P.32) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

4. Wynagrodzenia pracownicze [1C.4] odpowiada kategorii [1A.27].

5. Spożycie pośrednie [1C.5] odpowiada kategorii [1A.29].

6. Rzeczowe transfery socjalne dostarczane za pośrednictwem producentów rynkowych [1C.6] to rzeczowe transfery socjalne związane z wydatkami poniesionymi na produkty dostarczane gospodarstwom domowym za pośrednictwem producentów rynkowych (D.6311 + D.63121 + D.63131) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

7. Zużycie środków trwałych [1C.7] to zużycie środków trwałych (K.1) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

8. Podatki płacone od produkcji minus otrzymywane subsydia [1C.8] to płatności z tytułu pozostałych podatków od produkcji (D.29) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 minus pozostałe subsydia produkcyjne otrzymane (D.39) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

9. Nadwyżka operacyjna netto [1C.9] nadwyżka operacyjna – z wyłączeniem (B.2n) sektora S.13.

10. Sprzedaż [1C.10] odpowiada kategorii [1A.20].

11. Wydatki na spożycie ostateczne w cenach stałych [1C.11] to wydatki na spożycie ostateczne (P.3) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 w cenach stałych.

Tabela 2A

1. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) [2A.1] odpowiada kategorii [1A.1].

2. Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych [2A.2] to deficyt (-) lub nadwyżka (+) [2A.1] minus transakcje netto na aktywach i pasywach finansowych [2A.3].

3. Transakcje netto na aktywach i pasywach finansowych [2A.3] to transakcje netto nabycia aktywów finansowych [2A.4] minus transakcje netto zaciągnięcia zobowiązań [2A.15].

4. Transakcje na aktywach finansowych [2A.4] to transakcje na gotówce i depozytach (F.2) [2A.5], transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje (F.33) [2A.6], transakcje na instrumentach pochodnych (F.34) [2A.7], transakcje na pożyczkach (F.4) [2A.8], transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych (F.5) [2A.9] oraz transakcje na pozostałych aktywach finansowych [2A.13] rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

5. Transakcje na gotówce i depozytach (aktywa) [2A.5] to nabycia netto gotówki i depozytów (F.2) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

6. Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje - krótkoterminowych i długoterminowych papierach wartościowych (aktywa) [2A.6] to nabycia netto papierów wartościowych innych niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.33) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

7. Transakcje na instrumentach pochodnych (aktywa) [2A.7] to płatności netto za instrumenty pochodne (F.34) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

8. Transakcje na pożyczkach (aktywa) [2A.8] to nowe pożyczki (F.4) udzielane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych, po potrąceniu spłat otrzymywanych przez ten sektor, rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

9. Transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych (aktywa) [2A.9] to nabycia netto akcji i innych udziałów kapitałowych (F.5) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13.

10. Prywatyzacja (netto) [2A.10] to transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych (F.5) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.11 lub S.12 przeprowadzane w procesie pozbywania się lub uzyskiwania kontroli (ESA 95 – par. 2.26) ( 7 ) nad jednostką będącą dłużnikiem przez sektor S.13; transakcje takie mogą być przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem lub też z inną jednostką będącą wierzycielem.

11. Zasilenia kapitałowe (netto) [2A.11] to transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych (F.5) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.11 lub S.12, które nie są przeprowadzane w procesie pozbywania się lub uzyskiwania kontroli przez sektor S.13 nad jednostką będącą dłużnikiem oraz są przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem.

12. Pozostałe [2A.12] to transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych (F.5) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.11, S.12 lub S.14, które nie są przeprowadzane w procesie pozbywania się lub uzyskiwania kontroli przez sektor S.13 nad jednostką będącą dłużnikiem oraz nie są przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem, są natomiast przeprowadzane z inną jednostką będącą wierzycielem.

13. Transakcje na pozostałych aktywach finansowych [2A.13] to nabycia netto złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia (F.1) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13, nabycia netto rezerw techniczno – ubezpieczeniowych (F.6) oraz pozostałych należności (F.7) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

14. Transakcje na pozostałych aktywach finansowych (w tym podatki naliczone minus wpływy pieniężne z podatków) [2A.14] to część pozostałych należności/zobowiązań (F.7 aktywa) odnosząca się do podatków i składek na zabezpieczenie społeczne rejestrowanych w pozycji D2, D5, D6 oraz D91 pomniejszona o kwotę faktycznie zebranych podatków, rejestrowana w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

15. Transakcje na pasywach (skonsolidowane) [2A.15] to transakcje na gotówce i depozytach (F.2) [2A.16], transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (F.331) [2A.17], transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (F.332) [2A.18], transakcje na instrumentach pochodnych (F.34) [2A.19], transakcje na pożyczkach (F.4) [2A.20], oraz transakcje na pozostałych pasywach [2A.22] rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

16. Transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) [2A.16] to nabycia netto gotówki i depozytów (F.2) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

17. Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.17] to nabycia netto papierów wartościowych innych niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok (F.331) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

18. Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje – długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.18] to nabycia netto papierów wartościowych innych niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok (F332) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

19. Transakcje na instrumentach pochodnych (pasywa) [2A.19] to przychody netto z tytułu instrumentów pochodnych (F.34) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

20. Transakcje na pożyczkach (pasywa) [2A.20] to nowe pożyczki (F.4) zaciągnięte, po potrąceniu spłat pożyczek istniejących, rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

21. Transakcje na pożyczkach (w tym pożyczki z banku centralnego) [2A.21] to transakcje na pożyczkach (F.4) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.121.

22. Transakcje na pozostałych pasywach [2A.22] to zaciągnięcie netto zobowiązań w rezerwie techniczno – ubezpieczeniowej (F.6) oraz zobowiązaniach (F.7) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

23. Transakcje na instrumentach dłużnych (skonsolidowane) [2A.23] to zaciągnięcie netto zobowiązań w gotówce i depozytach (F.2) [2A.16], papierach wartościowych innych niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych [2A.17 oraz 2A.18] (F.33) oraz pożyczkach (F.4) [2A.20]. Są to także denominowane potrzeby pożyczkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych (GGBR).

24. Transakcje na długoterminowych instrumentach dłużnych [2A.24] to zaciągnięcie netto zobowiązań w instrumentach dłużnych [2A.23] o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok.

25. Transakcje na długu denominowanym w walucie krajowej [2A.25] to zaciągnięcie netto zobowiązań w instrumentach dłużnych [2A.23] denominowanych w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego.

26. Transakcje na długu denominowanym w walucie obcej będącej walutą uczestniczącego państwa członkowskiego [2A.26] to zaciągnięcie netto zobowiązań w instrumentach dłużnych [2A.23] denominowanych w ecu plus instrumentach dłużnych denominowanych w euro przed przyjęciem euro przez państwo członkowskie plus instrumentach dłużnych denominowanych w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego, zanim stało się ono uczestniczącym państwem członkowskim. Wyłącza się walutę krajową [2A.25].

27. Transakcje na długu denominowanym w walucie obcej będącej walutą nieuczestniczącego państwa członkowskiego [2A.27] to zaciągnięcie zobowiązań netto w instrumentach dłużnych [2A.23] nie wymienionych w kategoriach [2A.25] lub [2A.26].

28. Pozostałe przepływy [2A.28] to wpływ wyceny na dług [2A.29] plus pozostałe zmiany wolumenu długu [2A.32].

29. Wpływ wyceny na dług [2A.29] to zyski i straty z posiadanych środków walutowych [2A.30] plus pozostałe skutki wyceny – wartość nominalna [2A.31].

30. Zyski i straty z posiadanych środków walutowych [2A.30] to nominalne zyski/straty z tytułu posiadania (K.11) długu [3A.1] zmieniającego wartość w wyniku zmian kursów walutowych po zamianie na walutę krajową.

31. Pozostałe skutki wyceny – wartość nominalna [2A.31] to zmiana długu [2A.33] minus transakcje na instrumentach dłużnych [2A.23] minus zyski i straty z posiadanych środków walutowych [2.30] minus pozostałe zmiany wolumenu długu [2A.32].

32. Pozostałe zmiany wolumenu długu [2A.32] to pozostałe zmiany wolumenu (K.7, K.8, K.10 oraz K.12) pasywów klasyfikowanych jako gotówka i depozyty (AF.2), jako papiery wartościowe inne niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych (AF.33), lub też jako pożyczki (AF.4), nie będące aktywami sektora S.13.

33. Zmiana długu [2A.33] to dług [3A.1] w roku t minus dług [3A.1] w roku t-1.

Tabela 2B

1. Transakcje na długu – nieskonsolidowane [2B.1] to transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.2] plus transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.3], transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.4] plus transakcje na pożyczkach od banku centralnego [2B.5] plus pozostałe transakcje na pozostałych pożyczkach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.6].

2. Transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.2] to transakcje na gotówce i depozytach (F.2) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

3. Transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.3] to transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.33) o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok, rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

4. Transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.4] to transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.33), o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok, rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

5. Transakcje na pożyczkach z banku centralnego [2B.5] to transakcje na pożyczkach (F.4) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.121.

6. Transakcje na pozostałych pożyczkach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.6] to transakcje na pożyczkach (F.4) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.121.

7. Transakcje konsolidacyjne [2B.7] to transakcje na instrumentach dłużnych – nieskonsolidowane [2B.1] minus skonsolidowane transakcje na instrumentach dłużnych [2A.23].

8. Transakcje konsolidacyjne – gotówka i depozyty [2B.8] to transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.2] minus skonsolidowane transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) [2A.16].

9. Transakcje konsolidacyjne – krótkoterminowe papiery wartościowe [2B.9] to transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.3] minus skonsolidowane transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.17].

10. Transakcje konsolidacyjne – długoterminowe papiery wartościowe [2B.10] to transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.4] minus skonsolidowane transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.18].

11. Transakcje konsolidacyjne – pożyczki [2B.11] to transakcje na pozostałych pożyczkach (pasywa) – nieskonsolidowane [2B.6] minus skonsolidowane transakcje na pożyczkach (pasywa) [2A.20] minus transakcje na pożyczkach z banku centralnego [2A.21].

Tabela 3A

1. Dług [3A.1] odpowiada długowi w rozumieniu postanowień rozporządzenia (WE) nr 3605/93.

2. Dług – gotówka i depozyty (pasywa) [3A.2] to część długu [3A.1] w instrumencie gotówka i depozyty (AF.2).

3. Dług – krótkoterminowe papiery wartościowe (pasywa) [3A.3] to część długu [3A.1] w instrumencie papiery wartościowe inne niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych (AF.33) o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok.

4. Dług – długoterminowe papiery wartościowe (pasywa) [3A.4] to część długu [3A.1] w instrumencie papiery wartościowe inne niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych (AF.33) o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok.

5. Dług – pożyczki z banku centralnego (pasywa) [3A.5] to część długu [3A.1] w instrumencie pożyczki (AF.4) stanowiąca aktywa sektora S.121.

6. Dług – pozostałe pożyczki (pasywa) [3A.6] to część długu [3A.1] w instrumencie pożyczki (AF.4) nie stanowiąca aktywów sektora S.121.

7. Dług wobec rezydentów państwa członkowskiego [3A.7] to dług wobec banku centralnego [3A.8], dług wobec pozostałych finansowych instytucji pieniężnych [3A.9], dług wobec pozostałych instytucji finansowych [3A.10] oraz dług wobec pozostałych rezydentów państwa członkowskiego [3A.11].

8. Dług wobec banku centralnego [3A.8] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.121.

9. Dług wobec pozostałych finansowych instytucji pieniężnych [3A.9] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.122.

10. Dług wobec pozostałych instytucji finansowych [3A.10] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.123, S.124 lub S.125.

11. Dług wobec pozostałych rezydentów państwa członkowskiego [3A.11] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.11, S.14 lub S.15.

12. Dług wobec nierezydentów państwa członkowskiego [3A.12] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.2.

13. Dług denominowany w walucie krajowej [3A.13] to część długu [3A.1] denominowana w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego.

14. Dług denominowany w walucie obcej będącej walutą uczestniczącego państwa członkowskiego [3A.14] odpowiada – zanim państwo członkowskie stało się uczestniczącym państwem członkowskim – części długu [3A.1] denominowanej w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym jednego z uczestniczących państw członkowskich (z wyjątkiem waluty krajowej) [3A.13]) plus dług denominowany w ecu lub euro.

15. Dług denominowany w walucie obcej będącej walutą nieuczestniczącego państwa członkowskiego [3A.15] to część długu [3A.1] nieuwzględniona w kategoriach [3A.13] lub [3A.14].

16. Dług krótkoterminowy [3A.16] to część długu [3A.1] o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok.

17. Dług długoterminowy [3A.17] to część długu [3A.1] o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok.

18. Dług długoterminowy (w tym o zmiennej stopie procentowej) [3A.18] to część długu długoterminowego [3A.17] z oprocentowaniem zmiennym.

19. Dług, do spłaty którego pozostało nie więcej niż rok [3A.19] to część długu [3A.1], dla której okres do terminu spłaty wynosi jeden rok lub jest krótszy.

20. Dług, do spłaty którego pozostało od roku do 5 lat [3A.20] to część długu [3A.1], dla której okres do terminu spłaty jest dłuższy od roku, ale nie dłuższy niż pięć lat.

21. Dług od roku do 5 lat (w tym o zmiennej stopie procentowej) [3A.21] to część długu [3A.1], dla której okres do terminu spłaty jest dłuższy od jednego roku ale nie dłuższy niż pięć lat [3A.20] z oprocentowaniem zmiennym.

22. Dług, do spłaty którego pozostało ponad pięć lat [3A.22] to część długu [3A.1], dla której okres do terminu spłaty jest dłuższy niż pięć lat.

23. Dług, do spłaty którego pozostało ponad pięć lat (w tym o zmiennej stopie procentowej) [3A.23] to część długu, dla której okres do terminu spłaty jest dłuższy niż pięć lat [3A.22] z oprocentowaniem zmiennym.

24. Udział podsektora instytucji rządowych na poziomie centralnym w długu [3A.24] to zobowiązania podsektora S.1311, które nie stanowią aktywów podsektora S.1311 minus aktywa sektora S.1311 stanowiące pasywa innych podsektorów sektora S.13 niż S.1311 [3B.15].

25. Udział podsektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym w długu [3A.25] to pasywa podsektora S.1312, które nie stanowią aktywów podsektora S.1312 minus aktywa podsektora S.1312 stanowiące pasywa innych podsektorów sektora S.13 niż S.1312 [3B.16].

26. Udział podsektora instytucji samorządowych na poziomie lokalnym w długu [3A.26] to pasywa podsektora S.1313, które nie stanowią aktywów podsektora S.1313 minus aktywa podsektora S.1313 stanowiące pasywa innych podsektorów sektora S.13 niż S.1313 [3B.17].

27. Udział podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego w długu [3A.27] to pasywa podsektora S.1314, które nie stanowią aktywów podsektora S.1314 minus aktywa podsektora S.1314 stanowiące pasywa innych podsektorów sektora S.13 niż S.1314 [3B.18].

28. Średni okres do terminu spłaty długu [3A.28] to średni okres, jaki pozostaje do terminu spłaty ważony kwotami zaległości, wyrażony w latach.

29. Dług – obligacje zerokuponowe [3A.29] to część długu [3A.1] w formie obligacji zerokuponowych, tj. obligacji nie dających prawa do płatności kuponowych, których oprocentowanie opiera się na różnicy pomiędzy ceną wykupu a ceną emisji.

Tabela 3B

1. Dług (nieskonsolidowany) [3B.1] to zobowiązania sektora S.13, włączając te, które stanowią aktywa sektora S.13, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

2. Elementy konsolidacyjne [3B.2] to zobowiązania sektora S.13, włączając te, które są równocześnie aktywami sektora S.13, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

3. Elementy konsolidacyjne – gotówka i depozyty [3B.3] to część elementów konsolidacyjnych [3B.2] w instrumencie gotówka i depozyty (F.2).

4. Elementy konsolidacyjne – krótkoterminowe papiery wartościowe [3B.4] to część elementów konsolidacyjnych [3B.2] w instrumencie papiery wartościowe inne niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.33) o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok.

5. Elementy konsolidacyjne – długoterminowe papiery wartościowe [3B.5] to część elementów konsolidacyjnych [3B.2] w instrumencie papiery wartościowe inne niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych (F.33) o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok.

6. Elementy konsolidacyjne – pożyczki [3B.6] to część elementów konsolidacyjnych [3B.2] w instrumencie pożyczki (F.4).

7. Dług wyemitowany przez podsektor instytucji rządowych na poziomie centralnym [3B.7] to zobowiązania podsektora S.1311 nie będące aktywami podsektora S.1311, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

8. Dług wyemitowany przez podsektor instytucji rządowych na poziomie centralnym (w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.8] to zobowiązania podsektora S.1311 stanowiące aktywa podsektorów S.1312, S.1313 lub S.1314, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

9. Dług wyemitowany przez podsektor instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym [3B.9] to zobowiązania podsektora S.1312 nie będące aktywami podsektora S.1312, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

10. Dług wyemitowany przez podsektor instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym (w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.10] to zobowiązania podsektora S.1312 stanowiące aktywa podsektora S.1311, S.1313 lub S.1314, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

11. Dług wyemitowany przez podsektor instytucji samorządowych na poziomie lokalnym [3B.11] to zobowiązania podsektora S.1313 nie będące aktywami podsektora S.1313, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

12. Dług wyemitowany przez podsektor instytucji samorządowych na poziomie lokalnym (w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.12] to zobowiązania podsektora S.1313 stanowiące aktywa podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1314, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

13. Dług wyemitowany przez podsektor funduszy zabezpieczenia społecznego [3B.13] to zobowiązania podsektora S.1314 nie będące aktywami podsektora S.1314, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

14. Dług wyemitowany przez podsektor funduszy zabezpieczenia społecznego (w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.14] to zobowiązania podsektora S.1314 stanowiące aktywa podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1313, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

15. Dług wobec podsektora instytucji rządowych na poziomie centralnym wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych [3B.15] to zobowiązania podsektorów S.1312, S.1313 lub S.1314 stanowiące aktywa podsektora S.1311, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

16. Dług wobec podsektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych [3B.16] to zobowiązania podsektorów S.1311, S.1313 lub S.1314 stanowiące aktywa podsektora S.1312, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

17. Dług wobec podsektora instytucji samorządowych na poziomie lokalnym wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych [3B.17] to zobowiązania podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1314 stanowiące aktywa podsektora S.1313, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

18. Dług wobec podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych [3B.18] to zobowiązania podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1313 stanowiące aktywa podsektora S.1314, w tych samych instrumentach co dług [3A.1].

▼B
ZAŁĄCZNIK III

STANDARDY W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA I KODOWANIA INFORMACJI

Przekazując informacje statystyczne drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami art. 2 i 3, KBC i EBC korzystają z infrastruktury dostarczonej przez ESBC, działającej w oparciu o sieć telekomunikacyjną „ESCB — Net”. Formatem komunikatów stworzonym dla celów takiej wymiany informacji statystycznych jest format „GESMES/TS”. Każdą serię czasową koduje się, korzystając z poniższej rodziny kluczy GFS.Rodzina kluczy GFS

Numer

Nazwa

Charakterystyka

Lista kodów

1

Częstotliwość

Częstotliwość serii czasowej, której dotyczy przekaz

CL_FREQ

2

Obszar odniesienia

Alfanumeryczny dwucyfrowy kod ISO kraju przekazującego dane lub agregatu

CL_AREA_EE

3

Wskaźnik dostosowania

Wymiar ten wskazuje, czy do serii czasowych zastosowano jakiekolwiek dostosowania, takie jak dostosowanie sezonowe i/lub dostosowanie dnia roboczego.

CL_ADJUSTMENT

4

Sektor rozchodu lub wierzyciela/aktywa

Sektor, dla którego kategoria jest rozchodem/zmianą aktywów

CL_SECTOR_ESA

5

Pozycja

Kategoria serii czasowej

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Sektor przychodu lub dłużnika/zobowiązania

Sektor, dla którego kategoria jest przychodem/zmianą pasywów i wartości netto

CL_SECTOR_ESA

7

Wycena

Zastosowana metoda wyceny

CL_GOVNT_VALUATION

8

Jednostka serii

Jednostka kategorii, której dotyczy przekaz i inne cechy charakterystyczne

CL_GOVNT_ST_SUFFIX

▼M4 —————( 1 ) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8.

( 2 ) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

( 3 ) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

( 4 ) Wytyczne ogłoszone w Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 72, jako załącznik III do decyzji EBC/2000/12 z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłaszania niektórych aktów prawnych i instrumentów Europejskiego Banku Centralnego.

( 5 ) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 7.

( 6 ) [x.y] oznacza kategorię y w tabeli x.

( 7 ) Prowadzące do przekwalifikowania jednostki będącej dłużnikiem z podsektora S.11001 lub S.12x01 do podsektora S.11002/3 lub S.12x02/3, lub vice versa.

Top