EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1177-20130701

Consolidated text: Rozporządzenie (WE) nr  1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1177/2013-07-01

2003R1177 — PL — 01.07.2013 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1177/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 16 czerwca 2003 r.

dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 165, 3.7.2003, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1553/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r.

  L 255

6

30.9.2005

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.

  L 363

1

20.12.2006

►M3

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r.

  L 311

1

21.11.2008

►M4

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r.

  L 158

1

10.6.2013
▼B

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1177/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 16 czerwca 2003 r.

dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wnioski Komisji ( 1 ),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 2 ),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( 3 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu wykonania powierzonych zadań, w szczególności po posiedzeniach Rady Europejskiej w Lizbonie, Nicei, Sztokholmie i Laeken, odbytych odpowiednio w marcu 2000 r., grudniu 2000 r., marcu 2001 r. i grudniu 2001 r., Komisja powinna być informowana o dystrybucji dochodów oraz o poziomie i o rozmieszczeniu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego w Państwach Członkowskich.

(2)

Nowa otwarta metoda koordynacji w zakresie wykluczenia społecznego, jak również wskaźniki strukturalne, jakie zostaną wypracowane do celów rocznego sprawozdania syntetyzującego, zwiększyły potrzebę opracowania porównywalnych oraz aktualnych danych przekrojowych i danych dotyczących zmian w czasie, dotyczących dystrybucji dochodów oraz poziomu i rozmieszczenia ubóstwa oraz wykluczenia społecznego w celu stworzenia rzetelnych i odpowiednich porównań między Państwami Członkowskimi.

(3)

Decyzja nr 50/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 grudnia 2001 r. ustanawiająca program działań Wspólnoty wspierający współpracę między Państwami Członkowskimi w celu zwalczania wyłączenia społecznego ( 4 ) ustanowiła, zgodnie z działaniem 1.2 programu Strand 1 dotyczącego „analizy wykluczenia społecznego”, niezbędne warunki w odniesieniu do finansowania środków dotyczących zbierania i upowszechniania porównywalnych danych statystycznych, w szczególności wspierania udoskonalania badań oraz analiz ubóstwa i wykluczenia społecznego.

(4)

Najlepszą metodą oceny sytuacji w odniesieniu do dochodu, ubóstwa i wykluczenia społecznego jest opracowanie statystyk Wspólnoty przy użyciu zharmonizowanych metod i definicji. Niektóre Państwa Członkowskie mogą wymagać dodatkowego czasu, aby dostosować swoje systemy do tych zharmonizowanych metod i definicji.

(5)

Dla odzwierciedlenia zmian zachodzących w dystrybucji dochodów oraz w poziomie i rozmieszczeniu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego statystyki muszą być uaktualniane corocznie.

(6)

W celu zbadania głównych kwestii problematyki społecznej, w szczególności nowych kwestii wymagających szczególnych badań, Komisja potrzebuje szczegółowych danych przekrojowych i danych dotyczących zmian w czasie na poziomie gospodarstw domowych i na poziomie poszczególnych osób.

(7)

Należy nadać priorytet opracowaniu aktualnych i porównywalnych corocznych danych dotyczących zmian w czasie na temat dochodów, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

(8)

Elastyczność, w rozumieniu źródeł danych, w szczególności wykorzystania istniejących źródeł danych krajowych, niezależnie od tego czy są to badania czy rejestry i próbne projekty krajowe, oraz włączanie nowych źródeł do utworzonych krajowych systemów statystycznych powinny być wspierane.

(9)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych ( 5 ) ustanowiło, w celu ułatwienia sporządzania wniosków statystycznych do celów naukowych, warunki, po spełnieniu których dostęp do poufnych danych przekazywanych władzom Wspólnoty może zostać udzielony.

(10)

Tworzenie poszczególnych statystyk Wspólnoty podlega zasadom określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty ( 6 ).

(11)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 7 ).

(12)

Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Programu Statystycznego, zgodnie z art. 3 decyzji Rady 89/382/EWG, EURATOM ( 8 ),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych ram dla systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty w sprawie dochodu i warunków życia (zwanych dalej EU-SILC), zawierających porównywalne i aktualne dane przekrojowe oraz dane dotyczące zmian w czasie dotyczące dochodu oraz poziomu i rozmieszczenia ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na szczeblach krajowych i europejskim.

Porównywalność danych między Państwami Członkowskimi jest celem fundamentalnym i jest realizowana poprzez rozwój badań metodologicznych od momentu rozpoczęcia zbierania danych EU-SILC, przeprowadzanych w ścisłej współpracy między Państwami Członkowskimi a Eurostatem.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „statystyki Wspólnoty”: statystyki w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 322/97;

b) „tworzenie statystyk”: tworzenie w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 322/97;

c) „rok badania”: oznacza rok, w którym zebrano dane do badań, lub w którym przeprowadza się większość zbioru;

d) „okres pracy w terenie”: oznacza okres, w którym zebrano składniki badania;

e) „okres odniesienia”: oznacza okres, do którego odnosi się konkretna pozycja informacji;

f) „prywatne gospodarstwo domowe”: oznacza osobę żyjącą samotnie lub grupę osób, które mieszkają razem w tym samym prywatnym miejscu zamieszkania, dzielące wydatki, w tym wspólne zaopatrujące się w produkty niezbędne do życia;

g) „dane przekrojowe”: oznaczają dane odnoszące się do danego czasu lub pewnego okresu. Dane przekrojowe mogą być uzyskane bądź z przekrojowych prób badawczych zawierających lub niezawierających prób rotacyjnych, lub z badań panelowych (pod warunkiem że zapewniona jest przekrojowa reprezentatywność); takie dane mogą być łączone z danymi rejestrowymi (dane dotyczące osób, gospodarstw domowych lub prywatnych miejsc zamieszkania uzyskane z administracyjnych lub statystycznych rejestrów prowadzonych na poziomie jednostkowym);

h) „dane dotyczące zmian w czasie”: oznaczają dane odnoszące się do zmian w czasie na poziomie indywidualnym, obserwowanych okresowo przez pewien czas. Dane dotyczące zmian w czasie mogą pochodzić z badań przekrojowych zawierających próby rotacyjne, kiedy to badania nad jednostkami raz wybranymi są kontynuowane, lub z badań panelowych; mogą być one łączone z danymi rejestrowymi;

i) „uczestnicy badania”: oznaczają osoby wybrane w pierwszej kolejności do stworzenia próby badania panelowego dotyczącego zmian w czasie. Mogą obejmować wszystkich członków wstępnej próby gospodarstw domowych lub reprezentatywną próbę jednostek w badaniach dotyczących osób;

j) „pierwotne obszary docelowe”: oznaczają obszary poddane badaniom, dla których dane będą zbierane corocznie;

k) „wtórne obszary docelowe”: oznaczają obszary poddane badaniom, dla których dane będą zbierane raz na cztery lata lub rzadziej;

l) „dochód brutto”: oznacza całkowity pieniężny i niepieniężny dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe przez określony „okres odniesienia dochodu”, przed odliczeniem podatku dochodowego, stałych podatków majątkowych, składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, osób pracujących na własny rachunek oraz (gdzie stosowne) osób bezrobotnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawców, ale po uwzględnieniu transferów dokonywanych wewnątrz tego gospodarstwa;

m) „dochód do dyspozycji”: oznacza dochód brutto pomniejszony o podatek dochodowy, stałe podatki majątkowe, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, osób pracujących na własny rachunek oraz (gdzie stosowne) osób bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracodawców oraz zapłacone transfery wewnątrz gospodarstwa.

Artykuł 3

Zakres

EU-SILC obejmuje dane przekrojowe dotyczące dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych warunków życia, jak również dane dotyczące zmian w czasie ograniczone do dochodów, pracy oraz ograniczonej liczby niepieniężnych wskaźników wykluczenia społecznego.

Artykuł 4

Czas odniesienia

1.  Dane przekrojowe i dotyczące zmian w czasie tworzone są corocznie począwszy od 2004 r. W każdym Państwie Członkowskim czas trwania zbioru jest, w miarę możliwości, taki sam jak w roku poprzednim.

▼M1

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1, Republika Czeska, Niemcy, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Niderlandy, Polska, Słowenia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo mogą rozpocząć gromadzenie rocznych danych przekrojowych i dotyczących zmian w czasie w 2005 r.

Niniejsze zezwolenie jest uwarunkowane tym, że wymienione Państwa Członkowskie dostarczą porównywalne dane za rok 2004 na potrzeby wspólnych wskaźników przekrojowych Unii Europejskiej, które zostały przyjęte przez Radę przed dniem 1 stycznia 2003 r. w kontekście otwartej metody koordynacji i które można ustalić na podstawie instrumentu EU-SILC.

▼B

3.  Okres odniesienia dochodu jest okresem dwunastomiesięcznym. Może to być sztywny okres dwunastu miesięcy (tzn. poprzedni rok kalendarzowy lub rok podatkowy) lub ruchomy okres dwunastu miesięcy (tzn. 12 miesięcy poprzedzających wywiad) lub może być oparty na porównywalnym środku.

4.  Jeżeli stosowany jest sztywny okres odniesienia dochodu, praca w terenie w celu zebrania składników badania dokonywana jest przez ograniczony okres, jak najmniej odbiegający od okresu odniesienia dochodu lub od okresu deklaracji podatkowej, tak aby zminimalizować opóźnienie między zmiennymi dochodu i aktualnymi zmiennymi.

Artykuł 5

Cechy charakterystyczne danych

1.  Aby umożliwić wielowymiarową analizę na poziomie gospodarstw domowych i osób, w szczególności zbadanie głównych kwestii problematyki społecznej, które są nowe i wymagają szczególnych badań, wszystkie dane dotyczące gospodarstw domowych i jednostek są skorelowane w składniku przekrojowym.

Podobnie wszystkie dane dotyczące gospodarstw domowych i osób są skorelowane w składniku dotyczącym zmian w czasie.

Dane jednostkowe dotyczące zmian w czasie nie muszą być skorelowane łącznie z jednostkowymi danymi przekrojowymi.

Składnik dotyczący zmian w czasie struktury dochodu obejmuje okres co najmniej czterech lat.

2.  W celu zredukowania trudności związanych z udzielaniem odpowiedzi i aby wspomóc procedury przypisywania dochodu i zbadać jakość danych, władze krajowe mają dostęp do odpowiednich źródeł danych administracyjnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 322/97.

Artykuł 6

Wymagane dane

1.  Pierwotne obszary docelowe i odpowiadające im okresy odniesienia, które mają być objęte składnikiem przekrojowym i składnikiem dotyczącym zmian w czasie ustanowione są w załączniku I.

▼M3

2.  Wtórne obszary docelowe włączane są corocznie, począwszy od 2005 r., tylko do składnika przekrojowego. Każdego roku będzie włączany jeden obszar docelowy. Środki definiujące takie obszary docelowe, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

▼B

Artykuł 7

Jednostka zbioru

1.  Populację odniesienia dla EU-SILC stanowią wszystkie prywatne gospodarstwa domowe i ich aktualni członkowie zamieszkujący na terytorium Państwa Członkowskiego w momencie zbierania danych.

2.  Główne informacje, które są zbierane, odnoszą się do:

a) prywatnych gospodarstw domowych, włączając dane dotyczące ich rozmiaru, składu i podstawowych cech charakterystycznych ich aktualnych członków; oraz

b) osób w wieku 16 lat i starszych.

3.  Jednostka zbioru, wraz ze sposobem zbierania informacji dotyczących gospodarstw domowych i osób, ustanowiona jest w załączniku I.

Artykuł 8

Losowanie i zasady dalszego śledzenia

1.  Dane przekrojowe i dotyczące zmian w czasie oparte są na reprezentatywnych na poziomie krajowym próbach probabilistycznych.

2.  W drodze wyjątku od ust. 1, Niemcy dostarczają po raz pierwszy dane przekrojowe oparte na reprezentatywnych na poziomie krajowym próbach probabilistycznych za 2008 r. Za 2005 r. Niemcy dostarczają dane, z których 25 % oparte jest na wyborze probabilistycznym, a 75 % oparte jest na próbach kwotowych, te ostatnie są stopniowo zastępowane przez wybór losowy, aby osiągnąć pełną reprezentatywność wyboru probabilistycznego do 2008 r.

Dla składnika dotyczącego zmian w czasie, Niemcy dostarczają za 2006 r. jedną trzecią danych dotyczących zmian w czasie (dane za lata 2005 i 2006), opartych na wyborze probabilistycznym oraz dwie trzecie oparte na próbach kwotowych. Za 2007 r. połowa danych dotyczących zmian w czasie, odnoszących się do lat 2005, 2006 oraz 2007, oparta jest na wyborze probabilistycznym, a połowa na próbach kwotowych. Po 2007 r. wszystkie dane dotyczące zmian w czasie opierają się na wyborze probabilistycznym.

▼M3

3.  Gdy chodzi o składnik dotyczący zmian w czasie, jednostki włączone do prób wstępnych, tzn. uczestnicy badania, badani są przez czas trwania badania panelowego. Każdy przykładowy uczestnik badania, który przeprowadził się do prywatnego gospodarstwa domowego w ramach granic krajowych, jest badany w swojej nowej siedzibie, zgodnie z procedurami i zasadami dalszego śledzenia, które zostaną określone przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

▼B

Artykuł 9

Liczebności próby

1.  Na podstawie różnych rozważań statystycznych i praktycznych oraz wymogów staranności dla większości zmiennych krytycznych, minimalne efektywne liczebności próby, jakie należy osiągnąć, są takie jak opisano w tabeli w załączniku II.

2.  Liczebności próby składnika dotyczącego zmian w czasie odnoszą się, dla każdej pary kolejnych lat, do liczby gospodarstw domowych, w których przeprowadzono udany wywiad w pierwszym roku, w których wszyscy członkowie gospodarstwa w wieku 16 lat lub starszych, lub przynajmniej ich większość, zostali przebadani w obydwu tych latach.

3.  Państwa Członkowskie wykorzystujące rejestry dotyczące dochodu lub innych danych mogą wykorzystywać do celów wywiadu badawczego raczej próbę osób niż próbę kompletnych gospodarstw domowych. Minimalna efektywna liczebność prób z punktu widzenia liczby osób w wieku 16 lat i starszych, które zostaną poddane wywiadowi wynosi 75 % wartości liczb podanych w kolumnach 3 i 4 tabeli w załączniku II, odpowiednio dla danych przekrojowych i danych dotyczących zmian w czasie.

Informacja dotycząca dochodu oraz innych danych zbierana jest również dla gospodarstw domowych każdego respondenta i dla wszystkich ich członków.

Artykuł 10

Przekazywanie danych

1.  Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) w formie zbiorów danych jednostkowych dane przekrojowe i dane dotyczące zmian w czasie, które zostały w całości sprawdzone, zredagowane i przypisane w stosunku do dochodu.

Państwa Członkowskie przekazują dane w formie elektronicznej, zgodnie z właściwym formatem technicznym, jaki zostanie przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 ust. 2.

2.  W odniesieniu do składnika przekrojowego, Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) zbiory danych jednostkowych odnoszące się do roku badania N, najlepiej w terminie 11 miesięcy po zakończeniu zbierania danych. Ostatecznym nieprzekraczalnym terminem na przekazanie zbiorów danych jednostkowych do Eurostat jest 30 listopada (N + 1) dla Państw Członkowskich, w których dane zostały zebrane na koniec roku N lub poprzez ciągłe badania lub poprzez rejestry i 1 października (N + 1) dla pozostałych Państw Członkowskich.

Wraz ze zbiorami danych jednostkowych Państwa Członkowskie przekazują wskaźniki spójności społecznej oparte na próbie przekrojowej w roku N, które włączane są do corocznego sprawozdania Spring za rok N + 2, przekazywanego Radzie Europejskiej.

Daty przekazywania danych stosuje się również do przekazywania danych porównywalnych dla wspólnych wskaźników przekrojowych UE dla tych Państw Członkowskich, które rozpoczęły roczne zbieranie danych po 2004 r. zgodnie z art. 4 ust. 2.

3.  W odniesieniu do składnika dotyczącego zmian w czasie, Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) zbiory danych jednostkowych do roku N, najlepiej w terminie 15 miesięcy po zakończeniu pracy w terenie. Obowiązkowym nieprzekraczalnym terminem na przekazanie Eurostat zbiorów danych jednostkowych jest koniec marca (N + 2), każdego roku, rozpoczynając od drugiego roku EU-SILC.

Pierwsze przekazanie danych, obejmujące połączone dane dotyczące zmian w czasie dla:

 badań za lata 2004 i 2005, w przypadku Państw Członkowskich rozpoczynających coroczny zbiór danych w 2004 r., odbywa się do końca marca 2007 r., oraz

 badań za lata 2005 i 2006, w przypadku Państw Członkowskich rozpoczynających coroczny zbiór danych w 2005 r., odbywa się do końca marca 2008 r.

Następne przekazanie obejmuje pierwsze trzy badania za lata 2004–2006 (2005–2007) i odbywa się odpowiednio do końca marca 2008 i 2009 r.

Od tego czasu każdego roku dostarczane są dane dotyczące zmian w czasie, obejmujące poprzednie cztery lata badania (skorygowane z poprzednimi publikacjami, jeżeli konieczne).

Artykuł 11

Publikacja

Dla składnika przekrojowego, Komisja (Eurostat) publikuje coroczne sprawozdanie przekrojowe na poziomie wspólnotowym do końca czerwca N + 2, oparte na danych zebranych w roku N.

Dla tych Państw Członkowskich, które rozpoczęły coroczne zbieranie danych po 2004 r. zgodnie z art. 4 ust. 2, sprawozdanie przekrojowe za 2004 r. zawiera wspólne wskaźniki przekrojowe UE.

Od 2006 r. sprawozdanie przekrojowe zawiera dostępne wyniki badań metodologicznych określonych w art. 16.

Artykuł 12

Dostęp do poufnych danych EU-SILC do celów naukowych

1.  Organ Wspólnoty (Eurostat) może udostępnić na jego terenie poufne dane lub publikować zestawy anonimowych danych jednostkowych ze źródła EU-SILC, do celów naukowych i na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 831/2002.

2.  Dla składnika przekrojowego, zbiory danych jednostkowych na poziomie wspólnotowym dla danych zebranych w roku N są udostępniane do celów naukowych do końca lutego N + 2.

3.  Dla składnika dotyczącego zmian w czasie, zbiory danych jednostkowych na poziomie wspólnotowym dla danych zebranych w roku N są udostępniane do celów naukowych do końca lipca N + 2.

Pierwsza edycja zbiorów danych jednostkowych zawierających dane dotyczące zmian w czasie dla tych Państw Członkowskich, które rozpoczynają zbieranie danych w 2004 r., obejmuje lata 2004 oraz 2005 i ma miejsce do końca lipca 2007 r.

Druga edycja w lipcu 2008 r. obejmuje lata 2004–2006 dla tych Państw Członkowskich, które rozpoczynają zbieranie danych w 2004 r., a lata 2005 i 2006 dla tych Państw Członkowskich, które rozpoczynają zbieranie danych w 2005 r.

Trzecia edycja w lipcu 2009 r. obejmuje lata 2004–2007 dla tych Państw Członkowskich, które rozpoczynają zbieranie danych w 2004 r., a lata 2005–2007 dla tych Państw Członkowskich, które rozpoczynają zbieranie danych w 2005 r.

Od tego czasu każda lipcowa publikacja obejmuje dane dotyczące zmian w czasie na poziomie wspólnotowym dla ostatnich czterech lat, dla których dane są dostępne.

4.  Sprawozdania opracowywane przez Wspólnotę Naukową oparte na zbiorach danych jednostkowych zawierających dane przekrojowe, dla danych zebranych w roku N, nie są rozpowszechniane przed lipcem N + 2.

Sprawozdania opracowywane przez Wspólnotę Naukową oparte na zbiorach danych jednostkowych zawierających dane dotyczące zmian w czasie struktury dochodu w stosunku do roku badania N nie są rozpowszechniane przed lipcem N + 3.

Artykuł 13

Finansowanie

1.  Dla pierwszych czterech lat zbierania danych w każdym Państwie Członkowskim, to Państwo Członkowskie otrzymuje od Wspólnoty wkład finansowy przeznaczony na koszty wykonywanych prac.

2.  Wysokość środków przeznaczanych corocznie na wkład finansowy określony w ust. 1 stanowi część rocznych procedur budżetowych.

3.  Władze budżetowe przyznają środki dostępne w każdym roku.

▼M1

4.  W drodze odstępstwa od ust. 1, Estonia otrzymuje wkład finansowy od Wspólnoty na poczet kosztów wykonywanych prac za okres czterech lat gromadzenia danych, licząc od 2005 r.

5.  Finansowanie na rok 2007 należy zapewnić na podstawie przyszłego programu wspólnotowego.

▼B

Artykuł 14

Komitet

1.  Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Programów Statystycznych, ustanowiony decyzją 89/382 (EWG/EURATOM).

2.  W przypadku gdy przywołuje się ten ustęp stosowany jest art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

▼M3

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

▼B

Artykuł 15

Środki wykonawcze

1.  Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia, włącznie ze środkami uwzględniającymi zmiany gospodarcze i techniczne, są podejmowane nie później niż dwanaście miesięcy przed rozpoczęciem roku badania, ►M3  ————— ◄ .

2.  Środki takie dotyczą:

a) definicji wykazu pierwotnych zmiennych docelowych, jakie zostaną włączone do każdego obszaru dla składnika przekrojowego oraz wykazu zmiennych docelowych włączonych do składnika dotyczącego zmian w czasie, w tym specyfikacji kodów zmiennych oraz formatu technicznego przekazu do Eurostat;

b) szczegółowej treści sprawozdań dotyczących jakości, zarówno pośrednich, jak i końcowych;

c) definicji oraz uaktualniania definicji, w szczególności wprowadzenia do użytku definicji dochodu podanych w art. 2 lit. l) i m) (włącznie z harmonogramem uwzględnienia różnych składników);

d) aspektów dotyczących losowania, w tym zasad dalszego śledzenia;

e) aspektów dotyczących pracy w terenie i procedur przypisywania;

f) wykazu zmiennych i docelowych obszarów wtórnych.

3.  W drodze wyjątku środki, włącznie z uwzględniającymi zmiany gospodarcze i techniczne, niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia, dotyczące zbioru danych za 2004 r., odnoszą się tylko do ust. 2 lit. a)-e) i są podejmowane nie później niż sześć miesięcy przed rozpoczęciem roku badania.

4.  W każdym Państwie Członkowskim całkowity czas trwania wywiadu odnoszący się do zmiennych docelowych pierwotnych i wtórnych składnika przekrojowego, włącznie z wywiadami gospodarstw domowych i jednostek, nie przekracza średnio jednej godziny.

▼M3

5.  Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3, przynajmniej na 12 miesięcy przed rozpoczęciem roku badania.

▼B

Artykuł 16

Sprawozdania i badania

1.  Państwa Członkowskie opracowują do końca roku N + 1 pośrednie sprawozdanie dotyczące jakości odnoszące się do wspólnych wskaźników przekrojowych UE, opartych na składniku przekrojowym roku N.

Państwa Członkowskie opracowują do końca roku N + 2 końcowe sprawozdanie dotyczące jakości, obejmujące zarówno składnik przekrojowy, jak i składnik dotyczący zmian w czasie, w odniesieniu do roku badania N, koncentrujące się na wewnętrznej dokładności. W drodze wyjątku, sprawozdanie za 2004 r. (dla Państw Członkowskich rozpoczynających zbieranie danych w 2004 r.) oraz sprawozdanie za 2005 r. (dla Państw Członkowskich rozpoczynających zbieranie danych w 2005 r.) obejmuje tylko składnik przekrojowy.

Niewielkie odstępstwa od wspólnych definicji, takie jak te odnoszące się do definicji prywatnego gospodarstwa domowego i okresu odniesienia dochodu, dopuszczalne są pod warunkiem, że wpływają jedynie w marginalnym stopniu na porównywalność. Wpływ na porównywalność jest przedstawiany w sprawozdaniach dotyczących jakości.

2.  Komisja (Eurostat) opracowuje do końca czerwca N + 2 porównywalne pośrednie sprawozdanie dotyczące jakości odnoszące się do wspólnych wskaźników przekrojowych UE roku N.

Komisja (Eurostat) opracowuje do 30 czerwca N + 3 porównywalne końcowe sprawozdanie dotyczące jakości, które obejmuje zarówno składnik przekrojowy, jak i składnik dotyczący zmian w czasie, w odniesieniu do roku badania N. W drodze wyjątku sprawozdanie za 2004 r. (dla Państw Członkowskich rozpoczynających zbieranie danych w 2004 r.) oraz sprawozdanie za 2005 r. (dla Państw Członkowskich rozpoczynających zbieranie danych w 2005 r.) obejmuje tylko składnik przekrojowy.

3.  Nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie pracy wykonanej na podstawie niniejszego rozporządzenia.

4.  Komisja (Eurostat) organizuje, począwszy od 2004 r., badania metodologiczne, w celu prognozowania wpływu wykorzystywanych krajowych źródeł danych na porównywalność oraz określenia najlepszych praktyk, jakie będą kontynuowane. Wyniki tych badań są uwzględniane w sprawozdaniu określonym w ust. 3.

Artykuł 17

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

OBSZARY PIERWOTNE UWZGLĘDNIONE W SKŁADNIKU PRZEKROJOWYM ORAZ OBSZARY UWZGLĘDNIONE W SKŁADNIKU DOTYCZĄCYM ZMIAN W CZASIE

1.   Informacje dotyczące gospodarstwa domowegoJednostka

(osoby lub gospodarstwa domowe)

Sposób zbierania

Dziedziny

Obszary

Okres odniesienia:

Obszar przekrojowy (X) i/lub dotyczący zmian w czasie (L)

Gospodarstwa domowe

Informacje zebrane od członków gospodarstw domowych w wieku 16 lat i starszych lub uzyskane z rejestrów

Podstawowe dane

Podstawowe dane dotyczące gospodarstwa domowego, włączając stopień urbanizacji

Bieżący

X, L

Dochód

Całkowity dochód gospodarstwa domowego (brutto (1) i do dyspozycji)

Okres odniesienia dochodu

X, L

Składniki dochodu brutto na poziomie gospodarstwa domowego

Okres odniesienia dochodu

X, L

Wykluczenie społeczne

zaległości związane z miejscem zamieszkania i inne

Ostatnie 12 miesięcy

X, L

Niepieniężne wskaźniki ubóstwa gospodarstwa domowego, w tym problemy związane z przetrwaniem do końca miesiąca, z wielkością długu i spowodowanym przez to brakiem artykułów pierwszej potrzeby

Bieżący

X, L

Środowisko przyrodnicze i społeczne

Bieżący

X

Informacje na temat pracy

Opieka nad dzieckiem

Bieżący

X

Miejsce zamieszkania

Rodzaj miejsca zamieszkania, status własności budynku i warunki mieszkaniowe

Bieżący

X, L

Udogodnienia w miejscu zamieszkania

Bieżący

X

Koszty mieszkaniowe

Bieżący

X

(1)   Składniki dochodu brutto obejmują dochód brutto pracownika i dochód osoby pracującej na własny rachunek (pieniężny i niepieniężny), składki brutto pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, przypisane czynsze, dochód z tytułu własności, otrzymane bieżące przelewy brutto, inny dochód brutto i płatności z tytułu odsetek.

2.   Informacje osobisteJednostka

(osoby lub gospodarstwa domowe)

Sposób zbierania

Dziedziny

Obszary

Okres odniesienia:

Obszar przekrojowy (X) i/lub dotyczący zmian w czasie (L)

Wszystkie osoby w wieku do 16 roku życia

Informacje osobiste zebrane od członków gospodarstw domowych w wieku 16 lat i starszych lub uzyskane z rejestrów

Podstawowe dane

Dane demograficzne

Bieżący

X, L

Byli członkowie gospodarstwa domowego

Dane demograficzne

Okres odniesienia dochodu

L

Wszystkie osoby w wieku 16 lat i starsze w gospodarstwie domowym

Informacje osobiste zebrane od członków gospodarstw domowych w wieku 16 lat i starszych (pełnomocnik jako wyjątkowa forma dla osób czasowo przebywających poza domem lub ubezwłasnowolnio-nych) lub uzyskane z rejestrów

Dochód

Dochód osobisty brutto, całkowity i składniki na poziomie osobistym

Okres odniesienia dochodu

X, L

Najlepiej przez kontakt osobisty, ale dopuszcza się kontakt przez pełnomocnika w ramach normalnej procedury lub wyciąg z rejestru

Dane podstawowe

Podstawowe dane osobowe

Bieżący

X, L

Dane demograficzne

Bieżący

X, L

Edukacja

Wykształcenie, w tym najwyższy osiągnięty poziom Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych

Bieżący

X, L

Informacje na temat pracy

Podstawowe informacje na temat pracy dotyczące statusu działalności i głównego zatrudnienia, w tym informacje na temat ostatniego głównego zatrudnienia w przypadku bezrobotnych

Bieżący

X, L

Podstawowe informacje dotyczące statusu działalności podczas okresu odniesienia dochodu

Okres odniesienia dochodu

X

Całkowita liczba godzin przepracowanych w obecnym, drugim/trzecim… miejscu zatrudnienia

Bieżący

X

Co najmniej jeden członek gospodarstwa domowego w wieku 16 lat i starszy (wybrany respondent)

Informacje osobiste zebrane od jednostki (jednostek) (pełnomocnik jako wyjątek) lub wyciąg z rejestrów

Zdrowie

Zdrowie, w tym stan zdrowia, choroby i dolegliwości przewlekłe

Bieżący

X, L

Dostęp do opieki zdrowotnej

Ostatnie 12 miesięcy

X

Informacje na temat pracy

Szczegółowe informacje na temat pracy

Bieżący

X, L

Historia działalności

Aktywność zawodowa

L

Kalendarz działalności

Okres odniesienia dochodu

L

▼M1
ZAŁĄCZNIK II

MINIMALNE EFEKTYWNE LICZEBNOŚCI PRÓBY 

Gospodarstwa domowe

Osoby w wieku 16 lat i starsze, uczestniczące w badaniu

Przekrojowe

Dotyczące zmian w czasie

Przekrojowe

Dotyczące zmian w czasie

 

1

2

3

4

Państwa Członkowskie UE

Belgia

4 750

3 500

8 750

6 500

▼M2

Bułgaria

4 500

3 500

10 000

7 500

▼M1

Republika Czeska

4 750

3 500

10 000

7 500

Dania

4 250

3 250

7 250

5 500

Niemcy

8 250

6 000

14 500

10 500

Estonia

3 500

2 750

7 750

5 750

Grecja

4 750

3 500

10 000

7 250

Hiszpania

6 500

5 000

16 000

12 250

Francja

7 250

5 500

13 500

10 250

▼M4

Chorwacja

4 250

3 250

9 250

7 000

▼M1

Irlandia

3 750

2 750

8 000

6 000

Włochy

7 250

5 500

15 500

11 750

Cypr

3 250

2 500

7 500

5 500

Łotwa

3 750

2 750

7 650

5 600

Litwa

4 000

3 000

9 000

6 750

Luksemburg

3 250

2 500

6 500

5 000

Węgry

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Niderlandy

5 000

3 750

8 750

6 500

Austria

4 500

3 250

8 750

6 250

Polska

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugalia

4 500

3 250

10 500

7 500

▼M2

Rumunia

5 250

4 000

12 750

9 500

▼M1

Słowenia

3 750

2 750

9 000

6 750

Słowacja

4 250

3 250

11 000

8 250

Finlandia

4 000

3 000

6 750

5 000

Szwecja

4 500

3 500

7 500

5 750

Zjednoczone Królestwo

7 500

5 750

13 750

10 500

▼M4

Łącznie państwa członkowskie UE

135 000

101 500

282 150

210 850

▼M1

Islandia

2 250

1 700

3 750

2 800

Norwegia

3 750

2 750

6 250

4 650

▼M4

Łącznie z Islandią i Norwegią

141 000

105 950

292 150

218 300

UWAGA:Mowa tu o efektywnej liczebności próby, tj. o liczebności wymaganej, gdyby badanie oparte było na losowaniu prostym bez zwracania (efekt zastosowanego schematu losowania w stosunku do zmiennej „wskaźnik zagrożenia ubóstwem” = 1,0). Rzeczywiste liczebności prób muszą być o tyle większe, aby efekt zastosowanego schematu losowania nie przekroczył 1,0 oraz aby zrekompensować wszelkiego rodzaju braki odpowiedzi. Ponadto liczebność próby odnosi się do liczby gospodarstw domowych spełniających wymagane kryteria, to znaczy takich, dla których zebrano wszystkie lub prawie wszystkie niezbędne informacje o gospodarstwie domowym i o wszystkich jego członkach.( 1 ) Dz.U. C 103 E z 30.4.2002, str. 198 oraz zmieniony wniosek z dnia 15 listopada 2002 r.

( 2 ) Dz.U. C 149 z 21.6.2002, str. 24.

( 3 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 6 marca 2003 r. (Dz.U. C 107 E z 6.5.2003, str. 26) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

( 4 ) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 1.

( 5 ) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7.

( 6 ) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

( 7 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

( 8 ) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

Top