EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0044-20030826

Consolidated text: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES ze dne 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/44/2003-08-26

  The document is unavailable in your User interface language.

2003L0044 — CS — 26.08.2003 — 000.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/44/ES

ze dne 16. června 2003,

kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 214, 26.8.2003, p.18)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 43  (03/44)
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/44/ES

ze dne 16. června 2003,

kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ) s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 9. dubna 2003,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývoj, k němuž došlo od přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel ( 4 ), vyžaduje, aby uvedená směrnice byla změněna.

(2)

Směrnice 94/25/ES se nevztahuje na vodní skútry, přičemž některé členské státy v době od jejího přijetí zavedly právní a správní předpisy, které se těchto plavidel týkají.

(3)

Hnací motory rekreačních plavidel a vodních skútrů jsou zdrojem emisí výfukových plynů oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC) a oxidů dusíku (NOx), jakož i emisí hluku a emisí částic, které škodí lidskému zdraví i životními prostředí.

(4)

Na emise výfukových plynů z motorů rekreačních plavidel a vodních skútrů ani na emise hluku z těchto plavidel se směrnice 94/25/ES také nevztahuje.

(5)

V zájmu podpory udržitelného rozvoje je v současné době nutné, aby do jednotlivých činností Společenství byly zahrnuty požadavky ochrany životního prostředí. Příslušná ustanovení jsou již předmětem usnesení Rady ze dne 3. prosince 1992 o vztahu mezi konkurenceschopností průmyslu a ochranou životního prostředí ( 5 ) a nověji byla zahrnuta do závěrů Rady průmyslu ze dne 29. dubna 1999.

(6)

V některých členských státech jsou v platnosti právní a správní předpisy, které omezují emise hluku a výfukových plynů z rekreačních plavidel a motorů v zájmu ochrany lidského zdraví, životního prostředí, případně zdraví domácích zvířat. Tato opatření se liší a mohla by ovlivňovat volný pohyb daných výrobků a vytvářet překážky obchodu ve Společenství.

(7)

V rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti ( 6 ) členské státy oznámily návrhy vnitrostátních předpisů ke snížení emisí hluku a výfukových plynů z motorů rekreačních plavidel. Stejně jako u vnitrostátních předpisů, které jsou již v platnosti, se i u těchto technických předpisů má za to, že by mohly ovlivňovat volný pohyb daných výrobků a vytvářet překážky řádnému fungování vnitřního trhu. Proto je nutné vypracovat závazný akt Společenství.

(8)

Jedinou cestou k odstranění těchto překážek obchodu a nerovných podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu je harmonizace vnitrostátních právních předpisů. Cíle omezení emisí hluku a výfukových plynů nemohou členské státy jednotlivě spolehlivě dosáhnout. Tato směrnice stanoví pouze základní požadavky na volný pohyb rekreačních plavidel, vodních skútrů a všech typů motorů, které spadají do její oblasti působnosti.

(9)

Ustanovení této směrnice jsou v souladu se zásadami, které byly vytyčeny v usnesení Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám ( 7 ), a obsahují odkazy na harmonizované evropské normy.

(10)

Ustanovení této směrnice, která se týkají emisí výfukových plynů a hluku, by se měla vztahovat na všechny motory, ať již vestavěné, přívěsné nebo záďové, se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj, jakož i na vodní skútry, s cílem zajistit co neúčinnější ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Ustanovení týkající se emisí výfukových plynů by se rovněž měla vztahovat na motory, na nichž se provádějí větší úpravy. Plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými hnacími motory podrobená větší úpravě by měla splňovat ustanovení týkající se emisí hluku, budou-li uvedena na trh Společenství do pěti let po provedení úpravy.

(11)

Plnění základních požadavků týkajících se emisí z motorů, na něž se vztahuje tato směrnice, má zásadní význam pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Je třeba stanovit nejvyšší přípustné meze pro emise oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC) a oxidů dusíku (NOx) a znečišťujících částic ve výfukových plynech. Pokud se týká emisí hluku, měly by být jejich nejvyšší úrovně stanoveny v závislosti na výkonu motorů, jakož i na počtu a typu motorů plavidla. Tato opatření by měla být v souladu se všemi ostatními opatřeními k omezení emisí z motorů v zájmu ochrany člověka a životního prostředí.

(12)

Členské státy by měly zvážit přijetí vnitrostátních podpůrných opatření, jimiž by stimulovaly používání syntetických biologicky rozložitelných mazacích olejů, aby se omezilo znečišťování vody rekreačními plavidly.

(13)

Ke každému rekreačnímu plavidlu, vodnímu skútru nebo motoru by vždy měly být připojeny údaje, které u obou uvedených druhů emisí potvrzují shodu s platnými požadavky.

(14)

Prokázání shody se základními požadavky usnadňují harmonizované evropské normy, zejména pokud se týká měření úrovně emisí a zkušebních metod; je tomu tak i v případě rekreačních plavidel a vodních skútrů, na něž se vztahuje tato směrnice.

(15)

S ohledem na povahu existujícího rizika je nutné stanovit postupy posuzování shody, aby byla zajištěna potřebná úroveň ochrany. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo v případě, kdy tito neplní své povinnosti, osoba, která uvádí výrobek na trh a/nebo do provozu, má zajistit, aby výrobky, na které se vztahuje tato směrnice, při svém uvádění na trh a/nebo do provozu splňovaly základní požadavky. Postupy posuzování shody je třeba stanovit tak, aby bylo možné volit mezi postupy stejné náročnosti. Tyto postupy by měly být v souladu s rozhodnutím Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace ( 8 ).

(16)

Pokud se týká emisí výfukových plynů, měly by být všechny typy motorů, včetně těch, které jsou určeny pro vodní skútry a jiná podobně poháněná plavidla, opatřeny označením CE připojeným výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem usazeným ve Společenství, s výjimkou vestavěných motorů a záďových motorů bez zabudovaného výfukového systému, motorů, jejichž typ byl schválen v souladu s etapou II podle směrnice 97/68/ES ( 9 ), a motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 88/77/EHS ( 10 ), ke kterým by mělo být přiloženo prohlášení výrobce o shodě. Pokud se týká emisí hluku, musí být označením CE, připojeným výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem nebo osobou, která uvádí výrobek ve Společenství na trh a/nebo do provozu, opatřeny pouze přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem. Označení CE připojené k plavidlu vyjadřuje u všech typů motoru s výjimkou přívěsných motorů a záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem shodu s příslušnými základními požadavky.

(17)

Směrnice 94/25/ES by měla být změněna také proto, aby byla zohledněna potřeba výrobců mít možnost většího výběru mezi postupy certifikace.

(18)

V zájmu právní jistoty a zajištění bezpečného používání rekreačních plavidel je nutné vyjasnit řadu technických otázek, které souvisejí se základními požadavky na konstrukci těchto plavidel, pokud se týká konstrukčních kategorií plavidel, nejvyššího doporučeného zatížení, identifikačního čísla plavidla, palivových nádrží, hasicího zařízení a zabránění úniku nečistot.

(19)

Komise by měla pečlivě sledovat vývoj technologie motorů a potřebu plnění budoucích požadavků ochrany životního prostředí z hlediska možnosti dalšího snížení mezních hodnot emisí hluku a výfukových plynů.

(20)

Aby se usnadnilo uplatňování opatření týkajících se účinného provádění právních předpisů, je třeba udržovat a upevňovat úzkou spolupráci mezi Komisí a členskými státy v rámci příslušného výboru.

(21)

Opatření nezbytná k provádění této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 11 ).

(22)

Jsou nezbytná přechodná ustanovení, na jejichž základě by mohly být uvedeny na trh a/nebo do provozu výrobky, které jsou ve shodě s vnitrostátními předpisy platnými v den vstupu této směrnice v platnost,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Směrnice 94/25/ES se mění takto:

1. Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.  Tato směrnice se vztahuje na:

a) s ohledem na konstrukční návrh a provedení:

i) rekreační plavidla a částečně zhotovená plavidla;

ii) vodní skútry;

iii) vybrané části podle přílohy II, jestliže jsou uváděny na trh Společenství samostatně a jsou určeny k instalaci;

b) s ohledem na emise výfukových plynů:

i) hnací motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci na rekreačních plavidlech a vodních skútrech nebo uvnitř nich;

ii) na těchto plavidlech nebo uvnitř nich instalované hnací motory podrobené ‚větší úpravě motoru‘;

c) s ohledem na emise hluku:

i) rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými hnacími motory;

ii) rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými hnacími motory podrobená větší úpravě plavidla a následně uvedená na trh Společenství do pěti let po provedení úpravy;

iii) vodní skútry;

iv) přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem určené k instalaci na rekreačních plavidlech;

d) na výrobky podle písm. a) bodu ii) a písmen b) a c) se ustanovení této směrnice vztahují pouze od prvního uvedení na trh a/nebo do provozu po dni vstupu této směrnice v platnost.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na:

a) pokud se týká odst. 1 písm. a):

i) plavidla určená výhradně pro závodění, včetně závodních veslic a tréninkových veslic, a jako taková výrobcem označená;

ii) kanoe a kajaky, gondoly a šlapadla;

iii) surfy s plachtou;

iv) surfy, včetně surfů s pohonem;

v) původní historická plavidla konstruovaná před rokem 1950 a jejich jednotlivé repliky, vyrobené převážně z originálních materiálů a jako takové výrobcem označené;

vi) zkušební plavidla, za předpokladu, že následně nebudou uvedena na trh Společenství;

vii) plavidla vyrobená pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedena na trh Společenství;

viii) plavidla s vlastní posádkou speciálně určená pro komerční dopravu cestujících, aniž je dotčen odst. 3 písm. a), zejména plavidla uvedená ve směrnici Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ( 12 ),* bez ohledu na počet cestujících;

ix) ponorná plavidla;

x) vznášedlové lodě;

xi) lodě s nosnými křídly

xii) plavidla na parní pohon s vnějším spalovacím zařízením na uhlí, koks, dřevo, olej nebo plyn;

b) pokud se týká odst. 1 písm. b):

i) hnací motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci

 na plavidlech určených výhradně pro závodění a jako takových výrobcem označených,

 na zkušebních plavidlech, za předpokladu, že následně nebudou uvedena na trh Společenství,

 na plavidlech s vlastní posádkou speciálně určených pro komerční dopravu cestujících, aniž je dotčen odst. 3 písm. a), zejména na plavidlech uvedených ve směrnici Rady 82/714/EHS, bez ohledu na počet cestujících,

 na ponorných plavidlech,

 na vznášedlových lodích,

 na lodích s nosnými křídly;

ii) původní historické hnací motory a jejich jednotlivé repliky zhotovené podle konstrukčního návrhu z doby před rokem 1950, nevyráběné sériově a instalované na plavidlech podle odst. 2 písm. a) bodů v) a vii);

iii) hnací motory vyrobené pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedeny na trh Společenství;

c) pokud se týká odst. 1 písm. c):

 všechna plavidla podle písmene b) tohoto odstavce,

 plavidla vyrobená pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedena na trh Společenství.

3.  Pro účely této směrnice se:

a) ‚rekreačním plavidlem‘ rozumí plavidlo jakéhokoli typu určené pro sportovní účely a volný čas, o délce trupu od 2,5 m do 24 m měřené podle příslušných harmonizovaných norem, bez ohledu na druh pohonu. Skutečnost, že totéž plavidlo lze použít k pronájmu i k výcviku rekreační plavby, není důvodem k tomu, aby se na takové plavidlo nevztahovala tato směrnice, pokud je takové plavidlo uvedeno na trh pro rekreační účely;

b) ‚vodním skútrem‘ rozumí plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj;

c) ‚hnacím motorem‘ rozumí vznětový nebo zážehový spalovací motor používaný k hnacím účelům, včetně dvoutaktních a čtyřtaktních vestavěných motorů, záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj a přívěsných motorů;

d) ‚větší úpravou motoru‘ rozumí úprava motoru, která

 by mohla způsobit, že motor překročí mezní hodnoty emisí uvedené v části B přílohy I, s výjimkou běžné výměny součástí motoru, kterou se nezmění emisní vlastnosti, nebo

 zvyšuje jmenovitý výkon motoru o více než 15 %;

e) ‚větší úpravou plavidla‘ rozumí úprava plavidla, která

 mění druh pohonu plavidla,

 zahrnuje větší úpravu motoru,

 mění plavidlo do té míry, že se považuje za nové plavidlo;

f) ‚druhem pohonu‘ rozumí mechanický způsob, kterým je plavidlo poháněno, zejména lodní šrouby nebo hydroreaktivní pohonné systémy;

g) ‚skupinou motorů‘ rozumí výrobcem stanovená skupina motorů, u kterých je možno s ohledem na jejich konstrukci předpokládat podobné vlastnosti, pokud se týká emisí výfukových plynů, a které splňují požadavky této směrnice na emise výfukových plynů;

h) ‚výrobcem‘ rozumí fyzická nebo právnická osoba, která navrhuje a zhotovuje výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, nebo která takový výrobek navrhla a/nebo zhotovila, aby jej svým jménem uvedla na trh Společenství;

i) ‚zplnomocněným zástupcem‘ rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která byla výrobcem písemně pověřena, aby jeho jménem plnila povinnosti podle této směrnice.

2. Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Volný pohyb výrobků podle čl. 1 odst. 1

1.  Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění výrobků podle čl. 1 odst. 1 na trh a/nebo do provozu, jsou-li opatřeny označením CE podle přílohy IV, které vyjadřuje jejich shodu se všemi ustanoveními této směrnice, včetně postupů posuzování shody podle kapitoly II.

2.  Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění částečně dokončených plavidel na trh, jestliže výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství nebo osoba odpovědná za uvedení na trh prohlásí v souladu s přílohou III písm. a), že jsou určena k dokončení jinými výrobci.

3.  Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění vybraných částí podle přílohy II na trh a/nebo do provozu, jsou-li opatřeny označením CE podle přílohy IV, které vyjadřuje jejich shodu s příslušnými základními požadavky, je-li k nim přiloženo písemné prohlášení o shodě podle přílohy XV a jsou-li určeny k montáži do rekreačních plavidel v souladu s prohlášením výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství podle přílohy III písm. b) nebo v případě dovozu ze třetích zemí jakékoli osoby, která tyto části uvádí na trh Společenství.

4.  Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění

 vestavěných motorů a záďových motorů bez zabudovaného výfukového systému,

 motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 97/68/ES ( 13 ) a které jsou ve shodě s etapou II podle bodu 4.2.3 přílohy I uvedené směrnice, a

 motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 88/77/EHS ( 14 )

na trh a/nebo do provozu, jestliže výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství prohlásí v souladu s bodem 3 přílohy XV, že motor bude splňovat požadavky této směrnice týkající se emise výfukových plynů, bude-li instalován na rekreačním plavidle nebo vodním skútru podle návodu dodaného výrobcem.

5.  Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách, při předvádění apod. bránit předvádění výrobků podle čl. 1 odst. 1, které neodpovídají této směrnici, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tyto výrobky nesmějí být uvedeny na trh nebo do provozu, dokud nebudou uvedeny do shody s touto směrnicí.

6.  Pokud se na výrobky podle čl. 1 odst. 1 vztahují jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a v nichž se rovněž stanoví připojení označení CE, pak toto označení vyjadřuje, že dané výrobky rovněž splňují ustanovení těchto jiných směrnic. Označení CE vyjadřuje shodu s použitelnými směrnicemi nebo s jejich příslušnými částmi. V tomto případě musí být v dokumentech, prohlášeních o shodě nebo návodech vyžadovaných těmito směrnicemi, které jsou k těmto výrobkům přiloženy, uveden odkaz na tyto směrnice použité výrobcem, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.

3. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Postup výboru

1.  Změny, které je na základě stavu technických znalostí a nových vědeckých poznatků nutno učinit u požadavků podle bodu 2 části B přílohy I a bodu 1 části C přílohy I, s výjimkou přímých nebo nepřímých změn hodnot emisí výfukových plynů nebo hluku a hodnot Froudeho čísla a poměru výkon/výtlak, přijme Komise, které je nápomocen stálý výbor zřízený podle čl. 6 odst. 3, který působí jako regulativní výbor v souladu s postupem podle odstavce 2. Řešeny budou mezi jiným otázky týkající se referenčního paliva a norem pro měření emisí výfukových plynů a hluku.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Lhůta podle čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.“

4. V čl. 7 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.  Pokud členský stát zjistí, že výrobky podle článku 1, které jsou opatřeny označením CE podle přílohy IV, mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, majetek nebo životní prostředí, i když jsou správně navrženy, zhotoveny, případně instalovány, udržovány a používány v souladu s určeným účelem, přijme všechna vhodná dočasná opatření k jejich stažení z trhu nebo k zákazu nebo k omezení jejich uvádění na trh a/nebo do provozu.“

5. Čl. 7 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Pokud výrobek podle článku 1 není ve shodě a je opatřen označením CE, přijme členský stát, jehož dozoru podléhá subjekt, který označení CE připojil, příslušná opatření a uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.“

6. Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.  Před uvedením výrobků podle čl. 1 odst. 1 na trh a/nebo do provozu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije postupy uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

V případě posuzování rekreačního plavidla po jeho zhotovení, pokud výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství neplní povinnosti týkající se shody výrobků podle této směrnice, může tyto povinnosti převzít na svou odpovědnost fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která výrobek uvádí na trh a/nebo do provozu. V tomto případě osoba, která uvádí výrobek na trh nebo do provozu, podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení po zhotovení. Osoba, která uvádí výrobek na trh a/nebo do provozu, předá oznámenému subjektu veškeré dostupné dokumenty a technické podklady, které se vztahují k prvnímu uvedení výrobku na trh v zemi jeho původu. Oznámený subjekt přezkoumá jednotlivý výrobek a provede výpočty a další posouzení, aby se přesvědčil o jeho rovnocenné shodě s příslušnými požadavky této směrnice. V tomto případě se štítek výrobce popsaný v bodu 2.2 přílohy I doplní nápisem ‚certifikát dodatečného přezkoušení‘. Oznámený subjekt vypracuje zprávu o shodě týkající se provedeného posouzení a uvědomí osobu, která uvádí výrobek na trh a/nebo do provozu, o jejích povinnostech. Tato osoba vypracuje prohlášení o shodě (viz příloha XV) a na výrobek připojí nebo dá připojit označení CE doplněné identifikačním číslem příslušného oznámeného subjektu.

2.  Pokud se týká konstrukčního návrhu a provedení výrobků podle čl. 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije u konstrukčních kategorií plavidel A, B, C a D podle bodu 1 části A přílohy I tyto postupy:

a) u kategorií A a B:

i) u plavidel o délce trupu od 2,5 m do 12 m: interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

ii) u plavidel o délce trupu od 12 m do 24 m: ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

b) u kategorie C:

i) u plavidel o délce trupu od 2,5 m do 12 m:

 jsou-li použity harmonizované normy týkající se požadavků podle bodů 3.2 a 3.3 části A přílohy I: interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V nebo interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

 nejsou-li použity harmonizované normy týkající se požadavků podle bodů 3.2 a 3.3 části A přílohy I: interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

ii) u plavidel o délce trupu od 12 m do 24 m: ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

c) u kategorie D:

u plavidel o délce trupu od 2,5 m do 24 m: interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V nebo interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

d) u vodních skútrů:

interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V nebo interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H;

e) u vybraných částí podle přílohy II: kterýkoli z modulů B + C nebo B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H.

3.  Pokud se týká emisí výfukových plynů:

u výrobků podle čl. 1 odst. 1 písm. b) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy VIII nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H.

4.  Pokud se týká emisí hluku:

a) u výrobků podle čl. 1 odst. 1 písm. c) bodů i) a ii) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije:

i) provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy ( 15 ) pro měření hluku: buď interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI, nebo ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy XI nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy XII;

ii) použije-li se k posouzení postup založený na stanovení Froudeho čísla a poměru výkon/výtlak: buď interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V, nebo interní řízení výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy XI nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy XII;

iii) použijí-li se k posouzení údaje pro certifikované referenční plavidlo, stanovené v souladu s bodem i): buď interní řízení výroby (modul A) podle přílohy V, nebo interní řízení výroby a dodatečné požadavky (modul Aa) podle přílohy VI nebo ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy XI nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy XII

b) u výrobků podle čl. 1 odst. 1 písm. c) bodů iii) a iv) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije: interní řízení výroby a dodatečné požadavky (modul Aa) podle přílohy VI nebo modul G nebo H.

7. Čl. 10 odst. 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

„1.  Označením shody CE musí být při svém uvedení na trh opatřeny tyto výrobky:

a) rekreační plavidla, vodní skútry a vybrané části podle přílohy II, u nichž se předpokládá splnění příslušných základních požadavků uvedených v příloze I;

b) přívěsné motory, u nichž se předpokládá splnění příslušných základních požadavků uvedených v částech B a C přílohy I;

c) záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem, u nichž se předpokládá splnění příslušných základních požadavků uvedených v částech B a C přílohy I.

2.  Označení shody CE znázorněné v příloze IV musí být na rekreační plavidlo a vodní skútr připojeno viditelně, čitelně a nesmazatelně podle bodu 2.2 části A přílohy I, na vybraných částech podle přílohy II a/nebo k jejich obalům, jakož i na přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem podle bodu 1.1 části B přílohy I.

Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem subjektu odpovědného za zavádění postupů stanovených v přílohách IX, X, XI, XII a XVI.

3.  Je zakázáno připojovat na výrobky, na které se vztahuje tato směrnice, značky nebo nápisy, které by svým významem nebo tvarem podobným označení CE mohly uvádět třetí strany v omyl. Na výrobky, na které se vztahuje tato směrnice, a/nebo k jejich obalům lze připojit jakékoli jiné označení za předpokladu, že tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.“

8. Příloha I se mění takto:

1. Záhlaví se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

ÚVODNÍ POZNÁMKY

Pro účely této přílohy se „plavidly“ rozumějí rekreační plavidla a vodní skútry.

A.   Základní bezpečnostní požadavky na konstrukční návrh a provedení plavidla.“

2. Tabulka pod nadpisem

„1. KONSTRUKČNÍ KATEGORIE PLAVIDEL“

se nahrazuje tímto:Konstrukční kategorie

Síla větru

(Beaufortova stupnice)

Určující výška vlny

(H 1/3, m)

„A –  ‚oceánská‘

nad 8

nad 4

B –  ‚pobřežní‘

do 8 včetně

do 4 včetně

C –  ‚příbřežní‘

do 6 včetně

do 2 včetně

D –  ‚vnitrozemská‘

do 4 včetně

do 0,3 včetně“

3. Definice konstrukční kategorie plavidel A se nahrazuje tímto:

„A. oceánská: plavidla konstruovaná pro oceánské plavby, kde síla větru může překročit stupeň 8 (Beaufortova stupnice) a určující výška vlny může překročit 4 m a plavidla jsou maximálně soběstačná, avšak s výjimkou neobvyklých klimatických podmínek.“

4. Definice konstrukční kategorie plavidel D se nahrazuje tímto:

„D. vnitrozemská: plavidla konstruovaná pro plavby v chráněných pobřežních vodách, v malých zálivech, na malých jezerech, řekách a kanálech, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 4 včetně a určující výšku vlny do 0,3 m včetně, s příležitostnými vlnami výšky do 0,5 m, způsobenými například míjejícími plavidly.“

5. Poslední odstavec bodu 1.

„Konstrukční kategorie plavidel“

se nahrazuje tímto:

„[Netýká se českého znění.]“

6. Text pod bodem 2.

„obecné požadavky“

se nahrazuje tímto:

„Výrobky podle čl. 1 odst. 1 písm. a) musí splňovat základní požadavky, které se na ně vztahují.“

7. Bod 2.1 se mění takto:

a) nadpis se nahrazuje tímto: „Identifikace plavidla“;

b) úvodní text se nahrazuje tímto:

„Každé plavidlo musí být označeno identifikačním číslem včetně uvedení následujících informací:“

8. V bodu 2.2

„Štítek výrobce“

se čtvrtá odrážka nahrazuje tímto:

„— nejvyšší dovolené zatížené doporučené výrobcem podle bodu 3.6, kromě údajů o hmotnosti obsahu pevných nádrží,“

9. V bodu 3.6

„Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem“

se zrušují slova:

„…, jak je uvedeno na štítku výrobce,…“

10. V bodu 5

„Požadavky na instalaci“

se vkládá nový bod, který zní:

„5.1.5   Vodní skútry plovoucí bez řidiče

Vodní skútr musí být vybaven buď zařízením pro automatické zastavení motoru, nebo automatickým zařízením, které uvede skútr do pomalého krouživého dopředného pohybu, jestliže řidič úmyslně vystoupí nebo ze skútru spadne.“

11. Bod 5.2.2 se nahrazuje tímto:

„5.2.2   Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubí a hadice musí být upevněny a odděleny nebo chráněny před jakýmkoli zdrojem nadměrného tepla. Materiál, z něhož jsou nádrže vyrobeny, a technologie jejich výroby musí odpovídat objemu nádrží a druhu paliva. Všechny prostory palivových nádrží musí být větrány.

Benzin musí být uložen v nádržích, které nejsou částí trupu a jsou

a) izolovány od motorového prostoru a od všech ostatních zdrojů vznícení,

b) odděleny od obytných prostorů.

Motorová nafta může být uložena v nádržích, které jsou součástí trupu.“

12. Bod 5.6.2 se nahrazuje tímto:

„5.6.2   Hasicí zařízení

Plavidlo musí být vybaveno hasicím zařízením odpovídajícím druhu nebezpečí požáru nebo musí být udáno umístění a kapacita hasicího zařízení odpovídajícího druhu nebezpečí požáru. Plavidlo nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vybaveno vhodným hasicím zařízením. Uzavřené prostory s benzinovým motorem musí být chráněny zhášecím zařízením, které nevyžaduje nutnost otevírat prostor motoru v případě požáru. Pokud je plavidlo vybaveno přenosnými hasicími přístroji, musí být tyto přístroje snadno přístupné a jeden z nich musí být umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný z hlavního stanoviště řízení plavidla.“

13. Bod 5.8 se nahrazuje tímto:

„5.8   Zabránění odtoku nečistot a zařízení usnadňující zneškodnění odpadu na břehu

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby se zabránilo nechtěnému odtoku znečisťujících látek (olej, palivo apod.) mimo plavidlo.

Plavidlo vybavené toaletami musí mít buď

a) fekální nádrže, nebo

b) místa k uchycení fekálních nádrží.

Plavidlo s trvale instalovanými fekálními nádržemi musí být vybaveno normalizovanou potrubní přípojkou pro odpadní vody umožňující připojení potrubí sběrných zařízení k odpadnímu potrubí plavidla.

Kromě toho musí být každé potrubí fekální soustavy procházející trupem vybaveno uzávěrem, který lze těsně uzavřít.“

14. Vkládají se nové části, které znějí:

„B.   Základní požadavky na emise výfukových plynů z hnacích motorů

Hnací motory musí splňovat níže uvedené základní požadavky na emise výfukových plynů.

1.   Identifikace motoru

1.1

Každý motor musí být zřetelně označen s uvedením těchto informací:

 obchodní značka nebo obchodní název výrobce motoru,

 typ motoru, případně skupina motorů,

 specifické identifikační číslo motoru,

 označení CE, je-li požadováno podle článku 10.

1.2

Uvedená označení musí vydržet po obvyklou dobu životnosti motoru a musí být snadno čitelná a nesmazatelná. Jestliže se použijí nálepky nebo štítky, musí být připojeny takovým způsobem, aby vydržely po obvyklou dobu životnosti motoru a nebylo možno je odstranit bez jejich zničení nebo poškození.

1.3

Uvedená označení musí být umístěna na části motoru, která je nezbytná pro běžný provoz motoru a která obvykle nevyžaduje výměnu v průběhu životnosti motoru.

1.4

Uvedená označení musí být umístěna tak, aby byla dobře viditelná pro osobu průměrné velikosti, poté co byl motor smontován se všemi částmi nutnými pro jeho provoz.

2.   Požadavky na emise výfukových plynů

Hnací motory musí být navrženy, vyrobeny a smontovány tak, aby při správné instalaci a běžné použití nepřekračovaly mezní hodnoty uvedené v tabulce:Tabulka 1

(g/kWh)

Typ motoru

Oxid uhelnatý

image

Uhlovodíky

image

Oxidy dusíku

NOx

Částice

PT

A

B

n

A

B

n

Dvoutaktní zážehový

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

--

Čtyřtaktní zážehový

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

--

Vznětový

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

V tabulce jsou A, Bn konstanty, P N je jmenovitý výkon motoru v kW; emise výfukových plynů se měří podle harmonizované normy ( 16 ).

U motorů o výkonu 130 kW lze při měření emisí použít zkušební cyklus buď E3 (IMO), nebo E5 (rekreační plavidla).

Při měření emisí z benzinových a naftových motorů se použije referenční palivo podle směrnice 98/69/ES (příloha IX, tabulky 1 a 2) a při měření emisí z motorů poháněných zkapalněným ropným plynem referenční palivo podle směrnice 98/77/ES.

3.   Trvanlivost

Výrobce motoru dodá návod k instalaci a údržbě, při jehož dodržení by měl motor při běžném použití trvale splňovat výše uvedené mezní hodnoty po obvyklou dobu životnosti motoru za běžných podmínek použití.

Potřebné informace musí výrobce motoru získat na základě výsledků předem provedených zkoušek životnosti při běžných provozních cyklech a výpočtů únavy částí tak, aby byl schopen vypracovat potřebný návod k údržbě a přiložit jej ke všem novým motorům při jejich prvním uvedení na trh.

Obvyklou dobou životnosti motoru se rozumí:

a) u vestavěných nebo záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj: 480 hodin nebo 10 let podle toho, co nastane dříve;

b) u motorů vodních skútrů: 350 hodin nebo pět let podle toho, co nastane dříve;

c) u přívěsných motorů: 350 hodin nebo 10 let podle toho, co nastane dříve.

4.   Příručka uživatele

Ke každému motoru musí být dodána příručka uživatele v úředním jazyce Společenství nebo v jazycích, které může určit členský stát, v němž se motor prodává. Příručka musí obsahovat:

a) návod k instalaci a údržbě nutné k zajištění správné funkce motoru, aby splňoval požadavky podle bodu 3 (trvanlivost);

b) údaj o výkonu motoru měřeném podle harmonizované normy.

C.   Základní požadavky na emise hluku

Rekreační plavidla s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry a přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem musí splňovat níže uvedené základní požadavky na emise hluku:

1.   Hladiny emisí hluku

1.1

Rekreační plavidla s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry a přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem musí být navrženy, vyrobeny a smontovány tak, aby emise hluku měřené zkušebním postupem podle harmonizované normy ( 17 ) nepřekračovaly mezní hodnoty uvedené v tabulce:Tabulka 2

Výkon jediného motoru

v kW

Maximální hladina akustického tlaku, L pASmax

v dB

P N ≤ 10

67

10 < P N ≤ 40

72

P N > 40

75

V tabulce je P N jmenovitý výkon motoru v kW při jmenovité rychlosti a L pASmax je maximální hladina akustického tlaku v dB.

U dvoumotorových a vícemotorových jednotek s motory všech typů může být použita tolerance 3 dB.

1.2

Alternativně k měření akustického tlaku se u rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému předpokládá splnění těchto požadavků na emise hluku, jestliže jejich Froudeho číslo Fn ≤ 1,1 a poměr výkon/výtlak P/D ≤ 40 a je-li motor a výfukový systém instalován podle specifikací výrobce motoru.

1.3

‚Froudeho číslo‘ se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V (m/s) druhou odmocninou součinu délky vodorysky Lwl (m) a gravitační konstanty (g = 9,8 m/s2):

image

‚Poměr výkon/výtlak‘ se vypočte dělením výkonu motoru P (kW) výtlakem plavidla

image

1.4

Další alternativou k měření akustického tlaku u rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému je předpoklad splnění uvedených požadavků na emise hluku, jestliže hlavní konstrukční parametry těchto plavidel jsou stejné jako u certifikovaného referenčního plavidla, případně se jim blíží v rámci tolerance stanovené harmonizovanou normou.

1.5

‚Certifikovaným referenčním plavidlem‘ se rozumí specifická kombinace trupu plavidla a vestavěného nebo záďového motoru bez zabudovaného výfukového systému, u které bylo při měření podle bodu 1.1 zjištěno splnění základních požadavků na emise hluku, přičemž všechny příslušné hlavní konstrukční parametry a výsledky měření hladiny akustického tlaku byly uvedeny ve zveřejněném seznamu certifikovaných referenčních plavidel.

2.   Příručka uživatele

U rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj a u vodních skútrů musí příručka uživatele podle bodu 2.5 části A přílohy I obsahovat potřebné informace pro udržování plavidla a výfukového systému v takovém stavu, aby byla v mezích možnosti zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při běžným způsobu použití.

U přívěsných motorů musí příručka uživatele podle bodu 4 části B přílohy I obsahovat potřebné pokyny pro udržování motoru v takovém stavu, aby byla v mezích možnosti zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při běžném způsobu použití.

9. V příloze II se bod 4 nahrazuje tímto:

„4. Palivové nádrže určené k pevné instalaci a palivové hadice.“

10. Příloha VI se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA VI

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY A ZKOUŠKY (modul Aa, volba 1)

Tento modul odpovídá modulu A podle přílohy V doplněnému o tyto dodatečné požadavky:

A.   Konstrukční návrh a provedení

U jednoho nebo několika plavidel představujících produkci výrobce je výrobcem nebo jeho jménem provedena jedna nebo více níže uvedených zkoušek, rovnocenných výpočtů nebo kontrol:

a) zkouška stability podle bodu 3.2 základních požadavků (část A přílohy I);

b) zkouška charakteristik vztlaku podle bodu 3.3 základních požadavků (část A přílohy I).

Společná ustanovení pro obě varianty:

Tyto zkoušky nebo výpočty nebo kontrola se provádějí na odpovědnost oznámeného subjektu zvoleného výrobcem.

B.   Emise hluku

V případě rekreačních plavidel vybavených vestavěným nebo záďovým motorem bez zabudovaného výfukového systému a u vodních skútrů:

Výrobce plavidel u jednoho nebo několika plavidel, která představují jeho produkci, provede nebo dá provést zkoušky emise hluku podle přílohy I části C na odpovědnost oznámeného subjektu zvoleného výrobcem.

V případě přívěsných motorů a záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem:

Výrobce motorů u jednoho nebo několika motorů z každé skupiny motorů, které představují jeho produkci, provede nebo dá provést zkoušky emise hluku podle části C přílohy I na odpovědnost oznámeného subjektu zvoleného výrobcem..

Jestliže se zkouší více než jeden motor ze skupiny motorů, použije se k ověření shody zkoušeného vzorku statistická metoda podle přílohy XVII.“

11. V příloze VIII se vkládá nový bod, který zní:

„4. Pokud se týká posuzování shody s požadavky na emise výfukových plynů podle této směrnice, v případě, kdy výrobce nepoužívá příslušný systém jakosti podle přílohy XII, může oznámený subjekt zvolený výrobcem provést nebo dát provést kontroly výrobků v náhodně zvolených intervalech. Jestliže se úroveň jakosti zdá neuspokojivá nebo se pokládá za nutné ověřit platnost výsledků předložených výrobcem, použije se tento postup:

Ze série se odebere motor a podrobí zkoušce podle části B přílohy I. Zkoušené motory musí být částečně nebo kompletně zaběhnuté podle údajů výrobce. Jestliže specifické emise výfukových plynů z motoru odebraného ze série překračují mezní hodnoty podle části B přílohy I, může výrobce požádat, aby byla provedena měření na vzorku motorů odebraných ze série a zahrnujících i původně odebraný motor. K ověření shody uvedeného vzorku s požadavky této směrnice se použije statistická metoda podle přílohy XVII.“

12. V bodu 5.3 přílohy X se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Pro posouzení shody s požadavky na emise výfukových plynů se použije postup podle přílohy XVII.“

13. Příloha XIII se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA XIII

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PŘEDKLÁDANÁ VÝROBCEM

Technická dokumentace podle příloh V, VII, VIII, IX, XI a XVI musí obsahovat všechny příslušné údaje nebo prostředky použité výrobcem k zajištění toho, aby vybrané části nebo plavidlo splňovaly základní požadavky, které se na ně vztahují.

Technická dokumentace musí umožňovat pochopení konstrukčního návrhu, výroby a fungování výrobku a musí umožňovat posouzení shody s požadavky této směrnice.

Dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat:

a) celkový popis typu;

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.;

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku;

d) seznam norem podle článku 5, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených pro splnění základních požadavků, pokud nebyly použity normy podle článku 5;

e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol atd.;

f) protokoly o zkouškách nebo výpočty, týkající se zejména stability plavidla podle bodu 3.2 a vztlaku podle bodu 3.3 základních požadavků (část A přílohy I);

g) protokoly o zkouškách emisí výfukových plynů prokazující shodu s bodem 2 základních požadavků (část B přílohy I);

h) protokoly o zkouškách emisí hluku prokazující shodu s bodem 1 základních požadavků (část C přílohy I).“

14. V příloze XIV se bod 1 nahrazuje tímto:

„1. Subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za ověřování nesmějí být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají nebo instalují výrobky podle článku 1, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zplnomocnění zástupci na konstrukčním návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě výše uvedených výrobků. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a subjektem.

1a. Oznámený subjekt musí být nezávislý a nesmí být výrobcem nebo dodavatelem kontrolován.“

15. Příloha XV se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA XV

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1.

Písemné prohlášení o shodě s ustanoveními této směrnice musí být vždy přiloženo:

a) k rekreačním plavidlům a vodním skútrům, kde musí být vloženo do příručky uživatele (bod 2.5 část A přílohy I),

b) k vybraným částem podle přílohy II,

c) k hnacím motorům, kde musí být vloženo do příručky uživatele (bod 4 část B přílohy I).

2.

Písemné prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje ( 18 ):

a) jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství ( 19 ),

b) popis výrobku uvedeného v bodu 1 ( 20 ),

c) odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje,

d) v případě potřeby odkaz na jiné použité směrnice Společenství,

e) v případě potřeby odkaz na příslušný certifikát ES přezkoušení typu vydaný oznámeným subjektem,

f) v případě potřeby jméno a adresu oznámeného subjektu,

g) údaje o totožnosti osoby oprávněné podepsat se za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství.

3.

V případě

 vestavěných motorů a záďových motorů bez zabudovaného výfukového systému,

 motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 97/68/ES a které jsou ve shodě s etapou II podle bodu 4.2.3 přílohy I uvedené směrnice,

 motorů, jejichž typ byl schválen podle směrnice 88/77/EHS,

musí prohlášení o shodě kromě informací podle bodu 2 obsahovat prohlášení výrobce, že motor splňuje požadavky této směrnice na emise výfukových plynů, je-li instalován na rekreačním plavidle podle návodu dodaného výrobcem, a že tento motor nesmí být uveden do provozu, dokud u rekreačního plavidla, na němž má být instalován, nebude prohlášena shoda s příslušnými ustanoveními této směrnice, je-li požadována.

16. Vkládají se nové přílohy, které znějí:
“PŘÍLOHA XVI

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKŮ (MODUL E)

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikační značkou oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.

Systém jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané výrobky.

Žádost musí obsahovat:

 všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

 dokumentaci systému jakosti,

 případně technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2

Každý výrobek musí být podle systému jakosti zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky této směrnice. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků,

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě,

 prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti,

 záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2.

U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

 dokumentaci systému jakosti,

 technickou dokumentaci,

 záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku:

 dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 druhém pododstavci druhé odrážce,

 aktualizaci uvedenou v bodu 3.4 druhém pododstavci,

 rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v bodu 3.4 posledním pododstavci a bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.
PŘÍLOHA XVII

POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBY S POŽADAVKY NA EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ A HLUKU

1.

K ověření shody skupiny motorů se ze série odebere vzorek motorů. O velikosti vzorku (n) rozhodne výrobce v dohodě s oznámeným subjektem.

2.

Pro každou regulovanou složku emisí výfukových plynů a hluku se z výsledků získaných na odebraném vzorku vypočte aritmetický průměr X. Shoda vyrobené série s požadavky se předpokládá („série vyhovuje“), je-li splněna podmínka:

X + k.SL,

kde S je směrodatná odchylka

image

X

=

aritmetický průměr výsledků

x

=

jednotlivé výsledky vzorku

L

=

příslušná mezní hodnota

n

=

počet motorů ve vzorku

k

=

statistický faktor závislý na n (viz tabulka)n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Je-li n≥ 20, pak

image

Článek 2

Komise do 31. prosince 2006 předloží zprávu o možnostech dalšího zlepšení environmentálních charakteristik motorů a kromě jiného zváží potřebu revize konstrukčních kategorií plavidel. Bude-li to podle této zprávy třeba, Komise do 31. prosince 2007 předloží Evropskému parlamentu a Radě příslušné návrhy. Na základě získaných zkušeností Komise vezme v úvahu:

a) nutnost dalšího snížení emisí látek znečišťujících ovzduší pro splnění požadavků ochrany životního prostředí;

b) potenciální výhody systému kontroly shody motorů za provozu;

c) dostupnost nepříliš nákladných metod kontroly emisí;

d) nutnost omezit vypařování a rozlití paliva;

e) možnost přijetí mezinárodních norem pro emise výfukových plynů a hluku;

f) možnosti zjednodušení systému postupů posuzování shody.

Článek 3

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy požijí tyto předpisy ode den 1. ledna 2005.

2.  Členské státy povolí, aby byly na trh a/nebo do provozu uváděny výrobky, které vyhovují předpisům platným na jejich území v den vstupu této směrnice v platnost, a to:

a) do 31. prosince 2005 výrobky podle čl. 1 odst. 1 písm. a);

b) do 31. prosince 2005 vznětové a čtyřtaktní zážehové motory;

c) do 31. prosince 2006 dvoutaktní zážehové motory.

3.  Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

4.  Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních ustanovení přijatých podle této směrnice. Sankce musí být účinné a přiměřené a odrazující.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. C 62 E, 27.2.2001, s. 139 a Úř. věst. C 51 E, 26.2.2002, s. 339.

( 2 ) Úř. věst. C 155, 29.5.2001, s. 1.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. července 2001 (Úř. věst. C 65 E, 14.3.2002, s. 310), společný postoj Rady ze dne 22. dubna 2002 (Úř. věst. C 170 E, 16.7.2002, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. září 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. května 2003 a rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2003.

( 4 ) Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 15.

( 5 ) Úř. věst. C 331, 16.12.1992, s. 5.

( 6 ) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice ve znění směrnice 98/48/ES (Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).

( 7 ) Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.

( 9 ) Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Komise 2001/63/ES (Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 41).

( 10 ) Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES (Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10).

( 11 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 12 ) Úř. věst. L 301, 28.10.1982, s. 1. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.“

( 13 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/63/ES (Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 41).

( 14 ) Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES (Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10).“,

( 15 ) EN ISO 14509.“

( 16 ) EN ISO 8178-1: 1996.

( 17 ) EN ISO 14509.“

( 18 ) Prohlášení musí být vypracováno v jazyce (jazycích) podle ustanovení bodu 2.5 části A přílohy I.

( 19 ) Uvede se obchodní název a úplná adresa; zplnomocněný zástupce uvede také obchodní název a adresu výrobce.

( 20 ) V případě potřeby popis výrobku, typ, výrobní číslo.“

Top