EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0076-20180510

Consolidated text: Decyzja Rady z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiająca środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali (2003/76/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/2018-05-10

02003D0076 — PL — 10.05.2018 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA RADY

z dnia 1 lutego 2003 r.

ustanawiająca środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali

(2003/76/WE)

(Dz.U. L 029 z 5.2.2003, s. 22)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA RADY (UE) 2018/599 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  L 101

1

20.4.2018
▼B

DECYZJA RADY

z dnia 1 lutego 2003 r.

ustanawiająca środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali

(2003/76/WE)Artykuł 1

1.  Komisji powierza się zamykanie operacji finansowych Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, które jeszcze będą w toku w chwili wygaśnięcia Traktatu EWWiS. W przypadku zwłoki dłużnika podczas okresu likwidacji wynikła strata obciąża najpierw istniejący kapitał, a następnie przychody bieżącego roku. Komisja, przed odpisaniem kwoty roszczenia w stosunku do popadłego w zwłokę dłużnika EWWiS, wyczerpie wszystkie środki zaradcze, łącznie z żądaniem gwarancji (hipoteki, kaucje, gwarancje bankowe lub inne). Komisja zastrzeże sobie wszelkie możliwe działania, w przypadku gdy dłużnik odzyska wypłacalność.

2.  Likwidacja jest prowadzona zgodnie z regułami i procedurami mającymi zastosowanie do tych operacji, a instytucje wspólnotowe korzystają z istniejących uprawnień i przywilejów przewidzianych w Traktacie EWWiS i w prawodawstwie wtórnym obowiązującym w dniu 23 lipca 2002 r.

Artykuł 2

1.  Aktywa zarządzane są przez Komisję w taki sposób, aby zapewnić długoterminowy zysk. Inwestowanie aktywów płynnych powinno mieć na celu najwyższy możliwy dochód, bez nadmiernego ryzyka.

2.  Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami.

Artykuł 3

1.  Każdego roku sporządzane są rachunek zysków i strat, bilans oraz sprawozdanie finansowe, w celu przedstawienia, odrębnie od innych operacji finansowych pozostałych Wspólnot, działań likwidacyjnych przewidzianych w art. 1 oraz transakcji inwestycyjnych na mocy art. 2.

Te sprawozdania finansowe załączone są do sprawozdań finansowych sporządzanych corocznie przez Komisję na mocy art. 275 Traktatu o WE i rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

2.  Kompetencje Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego odnoszące się do kontroli i udzielania absolutorium, wymienione w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską i w rozporządzeniu finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, stosuje się do operacji określonych w ust. 1.

Artykuł 4

1.  Przychód netto z inwestycji przewidzianych na mocy art. 2 stanowi przychód w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przychód ten przeznaczony jest na szczególny cel, a mianowicie finansowanie projektów badawczych w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali nie objętych ramowym programem badawczym. Tworzy on Fundusz Badawczy Węgla i Stali i zarządzany jest przez Komisję.

2.  Przychód określony w ust. 1 zostaje rozdzielony; 27,2 % zostaje przeznaczone na badania odnoszące się do węgla, a 72,8 % na badania odnoszące się do stali. Gdy okaże się to niezbędne, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, modyfikuje ten podział między badania odnoszące się do węgla i badania odnoszące się do stali.

3.  Wieloletnie wytyczne techniczne dotyczące programu przyjmowane są przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

▼M1

4.  Niewykorzystany przychód i środki uzyskane z tego przychodu nadal dostępne w dniu 31 grudnia danego roku, jak również kwoty odzyskane, przenoszone są automatycznie na kolejny rok. Środki te nie mogą być przenoszone do innych pozycji budżetu.

5.  Środki budżetowe odpowiadające anulowanym zobowiązaniom ulegają automatycznemu wygaśnięciu z końcem każdego roku budżetowego. Rezerwy na zobowiązania uwolnione w wyniku anulowania udostępniane są Funduszowi Badawczemu Węgla i Stali.

▼M1

Artykuł 4a

Kwota odpowiadająca zobowiązaniom anulowanym od dnia 24 lipca 2002 r. zgodnie z art. 4 ust. 5 zostanie udostępniona Funduszowi Badawczemu Węgla i Stali w dniu 10 maja 2018 r.

▼B

Artykuł 5

1.  Przychód netto dostępny w odniesieniu do finansowania projektów badawczych dotyczących roku n + 2 zostaje zapisany w bilansie EWWiS w likwidacji za rok n oraz, po zakończeniu likwidacji, w bilansie Majątku Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

2.  W celu zminimalizowania zmienności w zakresie finansowania badań, spowodowanych wahaniami na rynkach finansowych, przeprowadzane jest wyrównywanie i tworzone są rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Szczegóły obliczeń dotyczących wygładzania i określania rozmiaru rezerwy na nieprzewidziane wydatki zawarte są w Załączniku.

Artykuł 6

Wydatki administracyjne wynikające z likwidacji, operacji w zakresie inwestycji i zarządzania określonych w niniejszej decyzji, odpowiadające wydatkom ustanowionym w art. 20 Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., których kwota została skorygowana decyzją Rady z dnia 21 listopada 1977 r., pokrywane są przez Komisję z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Komisja ustala kwoty aktywów i pasywów EWWiS w bilansie zamkniętym w dniu 23 lipca 2002 r.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 24 lipca 2002 r.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

Procedury, które mają zastosowanie do ustalania kwoty przychodu netto, który ma być przydzielony Funduszowi Badawczemu Węgla i Stali

1.   WPROWADZENIE

Przychód netto, który może zostać wykorzystany do finansowania projektów badawczych, odpowiada rocznemu wynikowi finansowemu netto EWWiS w likwidacji, a następnie, gdy likwidacja została zakończona, rocznemu wynikowi finansowemu netto Majątku Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Zastosowana metoda obejmuje ustalenie finansowania badań dotyczących węgla i stali w odniesieniu do roku n + 2 w chwili przedstawiania bilansu dotyczącego roku n, uwzględniając połowę wzrostu lub spadku wyniku finansowego netto w stosunku do ostatniego poziomu finansowania przyjętego dla badań dotyczących węgla i stali.

2.   DEFINICJA

n

:

rok referencyjny

Rn

:

wynik finansowy netto za rok n

Pn

:

rezerwa na nieprzewidziane wydatki w odniesieniu do roku n

Dn + 1

:

alokacja na badania w odniesieniu do roku n + 1 (ustalona w chwili przedstawienia bilansu za rok n - 1)

Dn + 2

:

alokacja na badania w odniesieniu do roku n + 2

3.   WYKORZYSTYWANE ALGORYTMY

Algorytmy wykorzystywane do ustalenia rozmiaru rezerwy na nieprzewidziane wydatki w odniesieniu do roku n + 2, która występuje w bilansie za rok n, są następujące:

3.1. rozmiar rezerwy na nieprzewidziane wydatki:

image

3.2. alokacje na badania w odniesieniu do roku n + 2 (zaokrąglone w górę lub w dół do najbliższego 100 000 EUR). Jeśli obliczenie daje wynik dokładnie w połowie, alokacja zaokrągla się w górę do najbliższego 100 000 EUR):

image

Tam gdzie jest to stosowne, kwota niezbędna do zaokrąglenia w górę (lub kwota pozostała z zaokrąglenia w dół) zostanie pobrana z (lub zwrócona do) rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Top