EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R0076-20091217

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2002 z dnia 17 stycznia 2002 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami z żelaza i stali objętymi Traktatami EWWiS i WE, pochodzącymi z niektórych państw trzecich

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/76/2009-12-17

2002R0076 — PL — 17.12.2009 — 006.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 76/2002

z dnia 17 stycznia 2002 r.

wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami z żelaza i stali objętymi Traktatami EWWiS i WE, pochodzącymi z niektórych państw trzecich

(Dz.U. L 016, 18.1.2002, p.3)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1337/2002 z dnia 24 lipca 2002 r.

  L 195

25

24.7.2002

 M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2385/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

  L 358

125

31.12.2002

►M3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 886/2004, z dnia 4 marca 2004,

  L 168

14

1.5.2004

 M4

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 469/2005 z dnia 23 marca 2005 r.

  L 78

12

24.3.2005

►M5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1915/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.

  L 365

76

21.12.2006

►M6

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.

  L 332

54

17.12.2009


zmienione przez:

 A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 76/2002

z dnia 17 stycznia 2002 r.

wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami z żelaza i stali objętymi Traktatami EWWiS i WE, pochodzącymi z niektórych państw trzecichKOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 ( 1 ), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2474/2000 ( 2 ), w szczególności jego art. 11,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 i (EWG) nr 3420/83 ( 3 ), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1138/98 ( 4 ), w szczególności jego art. 9 ust. 1,

po odbyciu konsultacji w komitetach utworzonych na mocy rozporządzeń określonych powyżej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 3285/94 i (WE) nr 519/94 wyroby objęte Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali podlegają wspólnym regułom przywozu, dlatego też niezbędne jest przyjęcie uzgodnień dotyczących nadzoru wspólnotowego w odniesieniu do wyrobów objętych Traktatem EWWiS zgodnie z tymi rozporządzeniami.

(2)

Sytuacja na rynku stali pogorszyła się znacznie w 2001 r. pod wpływem wielu połączonych czynników, z których najistotniejsze to tendencja zniżkowa w gospodarce światowej widoczna od początku roku i recesja, która dotknęła niektóre gospodarki, w tym gospodarkę Stanów Zjednoczonych, w drugiej połowie roku.

(3)

Rynek stali został także zakłócony z powodu niepewności i tendencji do zabezpieczania się spowodowanych możliwością wprowadzenia ograniczeń przywozowych na rynku Stanów Zjednoczonych w następstwie dochodzenia z „sekcji 201” w sprawie wprowadzenia środków ochronnych przeprowadzonego przez amerykańską administrację.

(4)

Gdyby ograniczenia przywozowe zostały rzeczywiście zastosowane na rynku Stanów Zjednoczonych, mogłoby to spowodować poważne wahania w strukturze handlu międzynarodowego, w szczególności skierowanie handlu na rynek Wspólnoty. Tego rodzaju zmiana kierunku handlu mogłaby poważnie zaszkodzić wspólnotowemu przemysłowi stalowemu.

(5)

Dostępne wskaźniki ekonomiczne i prognozy na rok 2001 wykazują następujące tendencje:

A.  Produkcja. Produkcja surowej stali we Wspólnocie w 2001 r. ma wynieść około 159 milionów ton. Prognoza ta jest nie tylko o 2,5 % niższa niż produkcja w 2000 r. (163,2 miliona ton), ale również niższa od poziomu produkcji zanotowanego w 1997 r. (159,4 miliona ton) i w 1998 r. (159,7 miliona ton).

B.  Przywóz. Przywóz wyrobów żelaznych i stalowych EWWiS do Wspólnoty ze wszystkich państw trzecich ma pozostać na tym samym poziomie, co w roku 2000, czyli około 25 milionów ton. Dla porównania przywóz tych wyrobów do Wspólnoty w 1996 r. wyniósł 12,2 miliona ton. Oznacza to, że w ciągu ostatnich pięciu lat przywóz stali do Wspólnoty wzrósł ponaddwukrotnie.

C.  Wywóz. Wywóz wyrobów żelaznych i stalowych EWWiS, który prawdopodobnie wyniesie około 21 milionów ton w 2001 r., jest o około 8 % niższy niż w poprzednim roku. Dla porównania przywóz tych wyrobów do Wspólnoty w 1996 r. wyniósł 28 milionów ton. Szczególnie ucierpiał wywóz ze Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych i Kanady, który spadł odpowiednio o 36 % i 32 %. Jeśli na rynku amerykańskim wprowadzone zostaną ograniczenia, tendencja ta pogorszy się. Przewiduje się, że w całym 2001 r. Wspólnota będzie importerem netto wyrobów żelaznych i stalowych, z deficytem handlowym przekraczającym 4 miliony ton. W 1996 r. Wspólnota zanotowała nadwyżkę handlową w wysokości 15,8 miliona ton.

D.  Ceny. Ceny wyrobów żelaznych i stalowych w 2001 r. były średnio o 18 % niższe niż w 2000 r.

(6)

Ze względu na to, że zakres dochodzenia z sekcji 201 w sprawie wprowadzenia środków ochronnych obejmuje także rury i przewody rurowe, nie można wykluczyć, że amerykańskie ograniczenia dotyczyć będą także tych wyrobów. Nadzór uprzedni powinien zatem zostać rozszerzony także na rury i przewody rurowe.

(7)

Wspólnotowe dane statystyczne w dziedzinie handlu zagranicznego za okresy przyjęte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1917/2000 ( 5 ), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1669/2001 ( 6 ), nie są dostępne.

(8)

Interes Wspólnoty wymaga, aby przywóz niektórych wyrobów żelaznych i stalowych został objęty uprzednim nadzorem wspólnotowym w celu zapewnienia informacji statystycznych pozwalających na szybką analizę tendencji przywozowych.

(9)

Wprowadzenie rynku wewnętrznego wymaga, aby formalności, których muszą dopełnić importerzy Wspólnoty, były takie same wszędzie, gdzie dokonywana będzie odprawa celna towarów.

(10)

Dopuszczenie do swobodnego obrotu wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem powinno być uzależnione od przedłożenia dokumentu nadzoru spełniającego jednolite kryteria.

(11)

Dokument ten, na zwykły wniosek importera, powinien zostać potwierdzony przez władze Państwa Członkowskiego w określonym terminie, co jednak nie spowoduje nabycia przez importera prawa do realizowania przywozu. Dokument powinien zatem zachować ważność, tylko o ile zasady przywozu pozostawać będą bez zmian.

(12)

Dokumenty nadzoru wystawiane do celów prowadzenia nadzoru wspólnotowego muszą być ważne w całej Wspólnocie, bez względu na Państwo Członkowskie wystawienia.

(13)

Państwa Członkowskie i Komisja powinny w najpełniejszy możliwy sposób wymieniać informacje uzyskane w toku prowadzonego nadzoru wspólnotowego.

(14)

Wystawienie dokumentów nadzoru, podlegające warunkom normalnym na poziomie wspólnotowym, ma stanowić obowiązek władz krajowych.

(15)

Wymaga podkreślenia, że dla niektórych wyrobów żelaznych i stalowych wystawienie dokumentu nadzoru uzależnione jest od przedstawienia dokumentu wywozowego zgodnie z ustaleniami dokonanymi w ramach umów o podwójnej kontroli z niektórymi państwami trzecimi, a niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do wyrobów pochodzących z tych krajów, które podlegają systemowi podwójnej kontroli,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

▼M1

1.  Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów żelaznych i stalowych objętych Traktatami EWWiS i WE, wymienionych w załączniku 1 objęte jest wspólnotowym nadzorem uprzednim, zgodnie z art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) nr 3285/94 i art. 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 519/94. Stosuje się to do przywozu pochodzącego ze wszystkich państw trzecich. Jednakże wyroby, które objęte są umowami o podwójnej kontroli, zawartymi między państwem trzecim a Wspólnotą, podlegają warunkom ustanowionym w tych umowach, a nie w niniejszym rozporządzeniu.

▼B

2.  Klasyfikacja wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem opiera się na wspólnotowej nomenklaturze celnej i statystycznej Wspólnoty (zwanej dalej „Nomenklaturą Scaloną” lub w formie skróconej „CN”). Pochodzenie wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem ustala się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie.

▼M5

3.  Przywóz, którego masa netto nie przekracza 500 kilogramów wyłącza się z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia i zastępuje ustępem 3. Przywóz, którego masa netto nie przekracza 2 500 kilogramów, wyłącza się z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 2

1.  Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów określonych w art. 1 uzależnione jest od przedstawienia dokumentu nadzoru wystawionego przez odpowiednie władze Państwa Członkowskiego.

2.  Dokument nadzoru określony w ust. 1 wystawiany jest automatycznie przez właściwe władze w Państwach Członkowskich, bez pobierania opłat i na każdą wnioskowaną ilość towaru, w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez wspólnotowego importera, niezależnie od umiejscowienia jego siedziby na terytorium Wspólnoty. Wniosek taki uważa się za otrzymany przez właściwe władze krajowe nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia jego złożenia, o ile nie udowodniono, że jest inaczej.

3.  Dokument nadzoru wystawiony przez jeden z organów wymienionych w załączniku II jest ważny w całej Wspólnocie.

4.  Dokument nadzoru sporządzany jest w formie odpowiadającej wzorowi zamieszczonemu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 3285/94 ( 7 ) w sprawie wspólnych reguł przywozu lub w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 519/94 w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich. Wniosek importera zawiera następujące elementy:

a) nazwę (nazwisko) i dokładny adres wnioskodawcy (w tym numery telefonu i faksu oraz w miarę możliwości numer identyfikacyjny używany przez właściwe władze krajowe) oraz numer rejestracyjny VAT, jeśli wnioskodawca jest płatnikiem VAT;

b) w przypadku gdy jest to stosowne, nazwisko i dokładny adres zgłaszającego lub przedstawiciela wnioskodawcy (w tym numery telefonu i faksu);

c) nazwę (nazwisko) i dokładny adres eksportera;

d) dokładny opis towarów, w tym:

 ich znak fabryczny;

 kod(-y) Nomenklatury Scalonej (CN);

 kraj pochodzenia;

 kraj przeznaczenia;

e) wagę netto wyrażoną w kilogramach, ilość we właściwych jednostkach, jeśli jest liczona inaczej niż waga netto, według pozycji Nomenklatury Scalonej;

f) wartość cif towarów w euro na granicy Wspólnoty według pozycji Nomenklatury Scalonej;

g) czy dane wyroby są drugiego gatunku lub niskiej jakości ( 8 );

h) planowany czas i miejsce odprawy celnej;

i) czy wniosek jest ponowieniem poprzedniego wniosku dotyczącego tej samej umowy;

j) następującą deklarację, opatrzoną datą i podpisaną przez wnioskodawcę, zawierającą jego nazwisko wpisane drukowanymi literami:

„Ja, niżej podpisany, poświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i podane w dobrej wierze oraz że prowadzę działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty”

.

Importer składa także kopie umowy kupna lub sprzedaży oraz kopię faktury pro forma. Na żądanie, na przykład w przypadku gdy towary nie zostały zakupione bezpośrednio w kraju produkcji, importer przedstawia także certyfikat produkcji wystawiony przez hutę, która wyroby wyprodukowała.

5.  Dokumenty nadzoru mogą być używane jedynie tak długo, jak długo obowiązują uzgodnienia dotyczące liberalizacji przywozu w odniesieniu do danych transakcji. Bez uszczerbku dla ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach dotyczących przywozu lub decyzji podjętych w ramach zarządzania kontyngentami:

 okres ważności dokumentu nadzoru ustala się na cztery miesiące,

 dokument niewykorzystany lub wykorzystany częściowo może zostać odnowiony na taki sam okres.

6.  Po upływie okresu ważności dokumentów nadzoru importer zwraca je organowi, który je wystawił.

7.  Właściwe władze mogą zezwolić na składanie deklaracji lub wniosków drogą elektroniczną na warunkach przez nie określonych. Jednakże wszelkie dokumenty i dowody muszą być dostępne dla właściwych władz.

8.  Dokument nadzoru może być wystawiany metodami elektronicznymi, jeżeli odpowiednie organy celne mają dostęp do tego dokumentu poprzez sieć komputerową.

Artykuł 3

1.  Ustalenie, że cena jednostkowa, po której transakcja jest przeprowadzana, różni się od wskazanej w dokumencie nadzoru o mniej niż 5 % w którąkolwiek stronę lub że całkowita ilość wyrobów przeznaczonych do przywozu przekracza ilość podaną w dokumencie nadzoru o mniej niż 5 % nie stanowi przeszkody w dopuszczeniu do swobodnego obrotu danych wyrobów.

2.  Wnioski o wydanie dokumentów nadzoru i same dokumenty są poufne. Prawo wglądu do nich przysługuje jedynie właściwym władzom i wnioskodawcy.

Artykuł 4

1.  Państwa Członkowskie przekazują Komisji:

a) w sposób możliwie najbardziej regularny i aktualny, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca, szczegóły dotyczące ilości i wartości (liczonej w euro), dla których wystawiono dokumenty nadzoru;

b) w terminie sześciu tygodni od zakończenia każdego miesiąca szczegółowe informacje o przywozie w tym miesiącu, zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr (WE) 1917/2000.

Informacje przekazywane są przez Państwa Członkowskie w rozbiciu według wyrobu, kodu CN i kraju.

2.  Państwa Członkowskie poinformują o wszelkich anomaliach i przypadkach nadużyć finansowych, które wykryją oraz w przypadkach gdy taka sytuacja zajdzie, o podstawach odmowy wydania dokumentu nadzoru.

▼M3

Artykuł 4a

W odniesieniu do dopuszczenia od 1 maja 2004 r. do swobodnego obrotu w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji wyrobów stalowych objętych niniejszym rozporządzeniem Komisji i wysłanych przed dniem 1 maja 2004 r., nie wymaga się dokumentu nadzoru, pod warunkiem że towary zostały wysłane przed 1 maja 2004 r. Wymagane jest przedstawienie konosamentu lub innego dokumentu przewozowego uznanego za równoważny przez organy wspólnotowe oraz potwierdzającego datę załadunku.

▼B

Artykuł 5

Wszelkie informacje przekazywane na podstawie niniejszego rozporządzenia przekazywane są Komisji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną poprzez zintegrowaną sieć w tym celu utworzoną, chyba że z ważnych przyczyn technicznych konieczne jest tymczasowe korzystanie z innych środków komunikacji.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia ►M6  31 grudnia 2012 r. ◄

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼M1
ZAŁĄCZNIK

Wykaz wyrobów podlegających nadzorowi uprzedniemu

7207 11 14

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7208 90 90 ( 9 )

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7209 90 90

7210 11 10

7210 11 90 (9) 

7210 12 11

7210 12 19

7210 12 90 (9) 

7210 20 10

7210 20 90 (9) 

7210 30 10

7210 30 90 (9) 

7210 41 10

7210 41 90 (9) 

7210 49 10

7210 49 90 (9) 

7210 50 10

7210 50 90 (9) 

7210 61 10

7210 61 90 (9) 

7210 69 10

7210 69 90 (9) 

7210 70 31

7210 70 39

7210 70 90 (9) 

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7210 90 90 (9) 

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 23 91 (9) 

7211 23 99 (9) 

7211 29 20

7211 29 50 (9) 

7211 29 90 (9) 

7211 90 11

7211 90 19 (9) 

7211 90 90 (9) 

7212 10 10

7212 10 91

7212 10 93 (9) 

7212 10 99 (9) 

7212 20 11

7212 20 19 (9) 

7212 20 90 (9) 

7212 30 11

7212 30 19 (9) 

7212 30 90 (9) 

7212 40 10

7212 40 91

7212 40 93 (9) 

7212 40 95 (9) 

7212 40 98 (9) 

7212 50 31

7212 50 51

7212 50 58 (9) 

7212 50 75 (9) 

7212 50 91 (9) 

7212 50 93 (9) 

7212 50 97 (9) 

7212 50 99 (9) 

7212 60 11

7212 60 19 (9) 

7212 60 91

7212 60 93 (9) 

7212 60 99 (9) 

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

▼M6

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 20

7219 90 80

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 21

7220 20 29

7220 20 41

7220 20 49

7220 20 81

7220 20 89

7220 90 20

7220 90 80

▼M1

7221 00 10

7221 00 90

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 20 11 (9) 

7222 20 19 (9) 

7222 20 21 (9) 

7222 20 29 (9) 

7222 20 31 (9) 

7222 20 39 (9) 

7222 20 81 (9) 

7222 20 89 (9) 

7222 30 10

7222 30 51 (9) 

7222 30 91 (9) 

7222 30 98 (9) 

7222 40 10

7222 40 30

7222 40 91 (9) 

7222 40 93 (9) 

7222 40 99 (9) 

7223 00 11 (9) 

7223 00 91 (9) 

7223 00 19 (9) 

7223 00 99 (9) 

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 20 90

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 91 90 (9) 

7225 92 10

7225 92 90 (9) 

7225 99 10

7225 99 90 (9) 

7226 11 10

7226 11 90 (9) 

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90 (9) 

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 92 90 (9) 

7226 93 20

7226 93 80 (9) 

7226 94 20

7226 94 80 (9) 

7226 99 20

7226 99 80 (9) 

7227 90 10

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

▼M6

7228 50 20

▼M1

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00 (9) 

Cała pozycja CN 7304 (9) 

▼M6

Complete CN heading 7305

▼M1

Cała pozycja CN 7306 (9) 

7307 91 00 (9) 

7307 93 11 (9) 

7307 93 19 (9) 

7307 99 30 (9) 

7307 99 90 (9) 

▼M6

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 25486469

Fax +32 22775063

Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 25486469

Fax +32 22775063

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. „Славянска” 8

1052 София

Тел. +359 29407008 / +359 29407673 /+359 29407800

Факс +359 29815041 /+359 29804710 / +359 29883654

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907111

Fax +420 224212133

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf. +45 35466030

Fax +45 35466029

Fax +45 35466001

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn 1

DEUTSCHLAND

Tel. +49 61969080

Fax +49 6196908800

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Tel. +372 6256400

Faks +372 6313660

FRANCE

Ministère de l’économie, de l’Industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction „industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux”

Bureau „matérieaux du futur et nouveaux procédés”

Le Bervil

12 rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. +33 153449026

Fax +33 153449172

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

00144 Roma RM

ITALIA

Tel. +39 0659647517 / +39 0659932471 / +39 0659932245 / +39 0659932260

Fax +39 0659932235 / +39 0659932636

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Τηλ. +357 22867100

Φαξ +357 22375120

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

ΕΛΛΑΣ

Τηλ. +30 2103286021/22

Φαξ +30 2103286094

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913493817 / +34 9134937488

Fax +34 913493831

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1519

Tel. +371 670132 99/00 / +371 67013248

Fakss +371 67280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 52628750 / +370 52619488

Faks. +370 52623974

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieu

Office des licences

BP 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4782371

Fax +352 466138

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Margit krt. 85.

1024

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367303

Fax +36 13367302

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta

CMR 02

Tel. +356 21237112

Fax +356 25690299

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tel. +31 505232600

Fax +31 505232210

ROMÂNIA

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16, sector 1

010036 București

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tel. +386 42974470

Faks +386 42974472

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Tel. +421 248542021 / +421 248547119

Fax +421 248543116

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

1011 Wien

Tel. +43 171100-0

Fax +43 171100/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +35 1218814263

Fax +35 1218813990

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

P. +358 96141

F. +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358 204922852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

UNITED KINGDOM

Department for Business, Innovation and Skills Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1642364333 / +44 1642364334

Fax +44 1642364269

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk( 1 ) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53.

( 2 ) Dz.U. L 286 z 11.11.2000, str. 1.

( 3 ) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89.

( 4 ) Dz.U. L 159 z 3.6.1998, str. 1.

( 5 ) Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 14.

( 6 ) Dz.U. L 224 z 21.8.2001, str. 3.

( 7 ) Zmienione rozporządzeniem Rady (WE) 139/96 z dnia 22 stycznia 1996 r. (Dz.U. L 21 z 27.7.1996, str. 7) i z uwzględnieniem przepisów art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących wprowadzenia euro (Dz.U. L 162 z 19.6.1997, str. 1).

( 8 ) W oparciu o kryteria podane w Dz.U. C 180 z 11.7.1991, str. 4.

( 9 ) Wyroby objęte Traktatem WE.

Top