EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0002-20161217

Consolidated text: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 4539) (2002/2/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2(1)/2016-12-17

02002D0002 — PL — 17.12.2016 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 4539)

(2002/2/WE)

(Dz.U. L 002 z 4.1.2002, s. 13)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2295 Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 16 grudnia 2016 r.

  L 344

83

17.12.2016
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 4539)

(2002/2/WE)Artykuł 1

Do celów art. 25 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE, Kanada uznawana jest za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych ze Wspólnoty do odbiorców objętych przepisami ustawy kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych („ustawa kanadyjska”).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja dotyczy jedynie stwierdzenia, że ochrona przewidziana w Kanadzie na mocy ustawy kanadyjskiej jest odpowiednia z punktu widzenia spełnienia wymagań określonych w art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE i nie ma wpływu na pozostałe warunki lub ograniczenia stosujące pozostałe przepisy tej dyrektywy, odnoszące się do przetwarzania danych osobowych w Państwach Członkowskich.

▼M1

Artykuł 3

W przypadku gdy właściwe organy w państwach członkowskich wykonują swoje uprawnienia na podstawie art. 28 ust. 3 dyrektywy 95/46/WE, co prowadzi do zawieszenia lub ostatecznego zakazu przepływu danych do odbiorcy w Kanadzie, którego działalność wchodzi w zakres kanadyjskiej ustawy o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych, w celu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, dane państwo członkowskie bezzwłocznie informuje o tym Komisję, która przekazuje tę informację pozostałym państwom członkowskim.

▼M1

Artykuł 3a

1.  Komisja na bieżąco monitoruje zmiany w kanadyjskim porządku prawnym, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie niniejszej decyzji, w tym zmiany dotyczące dostępu organów publicznych do danych osobowych, aby ocenić, czy Kanada nadal zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

2.  Państwa członkowskie i Komisja informują się nawzajem o przypadkach, w których działania organów odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności z normami ochrony w Kanadzie nie gwarantują takiej zgodności.

3.  Państwa członkowskie i Komisja informują się nawzajem o wszelkich przesłankach wskazujących, że ingerencje kanadyjskich organów publicznych, które odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub realizację innych celów interesu publicznego, w prawo osób fizycznych do ochrony ich danych osobowych wykraczają poza to, co jest ściśle niezbędne, lub że nie zapewniono żadnej skutecznej ochrony prawnej przed takimi ingerencjami.

4.  Jeżeli dowody wskazują, że odpowiedni poziom ochrony nie jest już zapewniony, w tym w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, Komisja powiadamia właściwy organ kanadyjski oraz, w razie konieczności, przedstawia projekt środków zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE, w celu uchylenia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu niniejszej decyzji.

▼B

Artykuł 4

1.  Niniejsza decyzja może być zmieniona w dowolnym czasie, w świetle doświadczeń z jej działania lub zmian w ustawodawstwie kanadyjskim, włączając w to procedurę uznania, że kanadyjska prowincja posiada zasadniczo podobne przepisy prawne. Komisja oceni działanie niniejszej decyzji na podstawie danych dostępnych trzy lata po przekazaniu jej do wiadomości Państw Członkowskich oraz przedstawi Komitetowi ustanowionemu na mocy art. 31 dyrektywy 95/46/WE raport przedstawiający wnioski. Raport ten będzie zawierał wszelkie dane, które mogłyby wpłynąć na uznanie, w art. 1 niniejszej decyzji, że Kanada spełniania wymogi co do poziomu ochrony oraz wskazanie wszystkich przypadków, w których niniejsza decyzja została zastosowana w sposób dyskryminacyjny.

2.  Komisja, jeśli zachodzi taka potrzeba, przedstawia projekt środków zgodnie z procedurą określoną w art. 31 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją nie później niż przed upływem 90 dni od daty jej notyfikacji Państwom Członkowskim.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Top