EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0515(02)-20181204

Consolidated text: Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

02002A0515(02) — PL — 04.12.2018 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI

ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

(Dz.U. L 129 z 15.5.2002, s. 3)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

PROTOKÓŁ Do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

  L 283

3

26.10.2005

►M2

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III I IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu

  L 41

3

13.2.2006

►M3

DECYZJA NR 1/2006 RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA z dnia 15 czerwca 2006 r.

  L 209

30

31.7.2006

►M4

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a jordańskim królestwem haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  L 40

64

13.2.2010

►M5

DECYZJA NR 1/2010 RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA z dnia 16 września 2010 r.

  L 253

60

28.9.2010

►M6

PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PROTOKÓŁ zmieniający Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

  L 132

81

21.5.2016

 M8

DECYZJA NR 1/2016 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE–JORDANIA z dnia 19 lipca 2016 r.

  L 233

6

30.8.2016

►M9

DECYZJA NR 1/2018 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE–JORDANIA z dnia 4 grudnia 2018 r.

  L 9

147

11.1.2019
▼B

UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI

ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej stronyKRÓLESTWO BELGII,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali,

zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI,

zwane dalej „Wspólnotą”,

z jednej strony, oraz

JORDAŃSKIE KRÓLESTWO HASZYMIDZKIE,

zwane dalej „Jordanią”,

z drugiej strony,

BIORĄC OD UWAGĘ znaczenie tradycyjnych więzi istniejących między Wspólnotą, jej Państwami Członkowskimi a Jordanią oraz wspólne wartości podzielane przez Strony;

BIORĄC POD UWAGĘ, że Wspólnota, jej Państwa Członkowskie i Jordania pragną umacniać te więzi i ustanowić trwałe stosunki oparte na zasadzie wzajemności oraz na partnerstwie oraz dokonać dalszej integracji gospodarki jordańskiej z gospodarką europejską;

BIORĄC POD UWAGĘ znaczenie, jakie Strony przywiązują do zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności do przestrzegania praw człowieka, zasad demokratycznych i swobód politycznych i gospodarczych, które stanowią główną podstawę stowarzyszenia;

BIORĄC POD UWAGĘ rozwój polityczny i gospodarczy, jaki miał miejsce w ostatnich latach w Europie i na Bliskim Wschodzie;

ŚWIADOMI potrzeby połączenia wysiłków w celu wzmocnienia stabilności politycznej i rozwoju gospodarczego w regionie poprzez wspieranie współpracy regionalnej;

PRAGNĄC ustanowienia i rozwijania regularnego dialogu politycznego dotyczącego dwustronnych i międzynarodowych zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

PRZEKONANI o potrzebie wzmocnienia procesu modernizacji społecznej i gospodarczej rozpoczętego przez Jordanię w celu pełnej integracji swojej gospodarki z gospodarką światową i jej uczestnictwa we wspólnocie państw demokratycznych;

BIORĄC POD UWAGĘ różnicę istniejącą w rozwoju gospodarczym i społecznym między Jordanią a Wspólnotą;

PRAGNĄC ustanowienia współpracy, wspieranej regularnym dialogiem, w dziedzinach gospodarczych, naukowych, technologicznych, kulturalnych, audiowizualnych i społecznych w celu rozwijania wzajemnej wiedzy i zrozumienia;

BIORĄC POD UWAGĘ przywiązanie Wspólnoty i Jordanii do wolnego handlu, i w szczególności do poszanowania praw i obowiązków wynikających z Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (1994) (GATT);

PRZEKONANI, że Układ o Stowarzyszeniu stworzy nowy klimat dla ich stosunków gospodarczych, i w szczególności, dla rozwoju handlu, inwestycji i współpracy gospodarczej i technologicznej,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:Artykuł 1

1.  
Niniejszym ustanawia się stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordanią, z drugiej strony.
2.  

Niniejszy Układ ma na celu:

— 
zapewnienie właściwych ram dla dialogu politycznego w celu umożliwienia rozwoju ścisłych stosunków politycznych między Stronami,
— 
ustanowienie warunków stopniowej liberalizacji handlu towarami, usługami i kapitałem,
— 
sprzyjanie rozwojowi zrównoważonych stosunków gospodarczych i społecznych między Stronami poprzez dialog i współpracę,
— 
poprawę warunków życia i pracy oraz wspieranie produktywności i stabilności finansowej,
— 
wspieranie współpracy regionalnej w celu skonsolidowania pokojowego współistnienia oraz stabilizacji gospodarczej i politycznej,
— 
wspieranie współpracy w innych dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Artykuł 2

Stosunki między Stronami, jak również i postanowienia samego Układu, opierają się na przestrzeganiu zasad demokratycznych i podstawowych praw człowieka, wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która wyznacza kierunki ich polityce wewnętrznej i międzynarodowej i stanowi istotny element niniejszego Układu.TYTUŁ I

DIALOG POLITYCZNY

Artykuł 3

1.  
Między Stronami ustanawia się regularny dialog polityczny. Wzmacnia on ich stosunki, przyczynia się do rozwoju trwałego partnerstwa oraz wzrostu wzajemnego zrozumienia i solidarności.
2.  

Dialog i współpraca polityczna mają na celu w szczególności:

— 
rozwój lepszego wzajemnego zrozumienia i większej zbieżności stanowisk w kwestiach międzynarodowych, w szczególności w tych kwestiach, które mogą istotnie wpływać na jedną lub drugą Stronę,
— 
umożliwienie każdej ze Stron uwzględnienia stanowiska i interesów drugiej Strony,
— 
wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa i stabilności,
— 
wspieranie wspólnych inicjatyw.

Artykuł 4

Dialog polityczny obejmuje wszystkie kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i ma na celu otwarcie drogi dla nowych form współpracy zmierzających do zrealizowania wspólnych celów, w szczególności w zakresie pokoju, bezpieczeństwa, praw człowieka, demokracji i rozwoju regionalnego.

Artykuł 5

1.  

Dialog polityczny ułatwia rozwój wspólnych inicjatyw i jest prowadzony w regularnych odstępach czasu i w każdym przypadku gdy jest to niezbędne, w szczególności:

a) 

na poziomie ministerialnym, głównie w ramach Rady Stowarzyszenia;

b) 

na poziomie wyższych urzędników między przedstawicielami Jordanii, z jednej strony, a Prezydencją Rady i Komisji, z drugiej strony;

c) 

poprzez pełne wykorzystanie wszelkich kanałów dyplomatycznych, w szczególności poprzez regularne spotkania informacyjne, konsultacje przy okazji posiedzeń międzynarodowych i kontakty między przedstawicielami dyplomatycznymi w państwach trzecich;

d) 

poprzez każdy inny sposób mogący przyczynić się do konsolidacji, rozwoju i przyspieszenia tego dialogu.

2.  
Dialog polityczny zostaje ustanowiony między Parlamentem Europejskim a Parlamentem Jordańskim.TYTUŁ II

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW PODSTAWOWE ZASADY

Artykuł 6

Wspólnota i Jordania ustanawiają stopniowo strefę wolnego handlu w okresie przejściowym, trwającym maksymalnie dwanaście lat, począwszy od daty wejścia w życie niniejszego Układu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Układu i zgodnie z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z roku 1994, zwanego dalej „GATT”.ROZDZIAŁ 1

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

Artykuł 7

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się w odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty i z Jordanii, innych niż te wymienione w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 8

Żadne nowe cła przywozowe ani wszelkie inne opłaty o skutku równoważnym nie zostają wprowadzone w handlu między Wspólnotą a Jordanią.

Artykuł 9

Przywóz do Wspólnoty produktów pochodzących z Jordanii jest zwolniony z ceł oraz wszelkich innych opłat o skutku równoważnym oraz z ograniczeń ilościowych i wszelkich innych środków o skutku równoważnym.

Artykuł 10

1.  
a) 

Postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią przeszkody dla zachowania przez Wspólnotę elementu rolnego w odniesieniu do towarów pochodzących z Jordanii i wymienionych w załączniku I.

b) 

Element rolny może przybierać formę kwoty zryczałtowanej lub opłaty celnej ad valorem.

c) 

Postanowienia rozdziału 2 mające zastosowanie do produktów rolnych stosuje się mutatis mutandis do elementu rolnego.

2.  
a) 

Postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią przeszkody dla zachowania przez Jordanię elementu rolnego w odniesieniu do towarów pochodzących ze Wspólnoty i wymienionych w załączniku II.

b) 

Elementy rolne, które w zastosowaniu litery a) Jordania może pobierać w przywozie ze Wspólnoty, nie przekraczają 50 % podstawowej stawki celnej stosowanej w przywozie z państw niekorzystających z uzgodnień dotyczących handlu preferencyjnego, ale korzystających z klauzuli największego uprzywilejowania.

c) 

Jeżeli Jordania wykazuje, że równoważność opłat celnych stosowanych w odniesieniu do produktów rolnych włączonych do towarów wymienionych w załączniku II przekracza maksymalną stopę określoną w literze b), Rada Stowarzyszenia może uzgodnić wyższą stopę.

d) 

Jordania może rozszerzyć wykaz towarów, w odniesieniu do których stosuje się element rolny, z zastrzeżeniem, że towary te są włączone do załącznika I. Przed jego przyjęciem element rolny jest notyfikowany w celu zbadania Komitetowi Stowarzyszenia, który może podjąć każdą potrzebną decyzję.

e) 

W odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty wymienionych w załączniku II Jordania stosuje, od dnia wejścia w życie Układu, cła przywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym nie wyższe niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 1996 roku.

3.  
W odniesieniu do elementu przemysłowego produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku II Jordania stopniowo znosi cła przywozowe lub opłaty o skutku równoważnym, zgodnie z postanowieniami artykułu 11.
4.  
W przypadku gdy w handlu między Wspólnotą a Jordanią opłata stosowana do podstawowego produktu rolnego zostaje obniżona lub w przypadku gdy takie obniżki wynikają ze wzajemnych koncesji na przetworzone produkty rolne, elementy rolne stosowane zgodnie z ustępami 1 i 2 mogą zostać obniżone.
5.  
Ograniczenie przewidziane w ustępie 5, wykaz danych produktów i, gdzie stosowne, kontyngenty taryfowe, do których obniżka się odnosi, zostają ustanowione przez Radę Stowarzyszenia.

Artykuł 11

1.  
Cła i opłaty o skutku równoważnym mające zastosowanie w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, innych niż te, których wykaz znajduje się w załącznikach II, III i IV, zostają zniesione z chwilą wejścia w życie niniejszego Układu.
2.  

Na podstawie artykułu 10 ustęp 2 litera b) i artykułu 10 ustęp 3 całkowite cła i opłaty o skutku równoważnym mające zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku II, znosi się stopniowo zgodnie z następującym harmonogramem:

— 
cztery lata po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżona o 10 % podstawowej stawki celnej,
— 
pięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone o 20 % podstawowej stawki celnej,
— 
sześć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cłoi opłata zostaje obniżone o 30 % podstawowej stawki celnej,
— 
siedem lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone o 40 % podstawowej stawki celnej,
— 
osiem lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone o 50 % podstawowej stawki celnej.
3.  

Cła i opłaty o skutku równoważnym, mające zastosowanie w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie A załącznika III, znosi się stopniowo zgodnie z następującym harmonogramem:

— 
w chwili wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 80 % podstawowej stawki celnej,
— 
rok po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 60 % podstawowej stawki celnej,
— 
dwa lata po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 40 % podstawowej stawki celnej,
— 
trzy lata po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 20 % podstawowej stawki celnej,
— 
cztery lata po wejściu w życie niniejszego Układu, pozostałe cła i opłaty zostają zniesione.
4.  

Cła i opłaty o skutku równoważnym, mające zastosowanie w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie B załącznika III, znosi się stopniowo zgodnie z następującym harmonogramem:

— 
cztery lata po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 90 % podstawowej stawki celnej,
— 
pięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 80 % podstawowej stawki celnej,
— 
sześć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 70 % podstawowej stawki celnej,
— 
siedem lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 60 % podstawowej stawki celnej,
— 
osiem lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 50 % podstawowej stawki celnej,
— 
dziewięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 40 % podstawowej stawki celnej,
— 
dziesięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 30 % podstawowej stawki celnej,
— 
jedenaście lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 20 % podstawowej stawki celnej,
— 
dwanaście lat po wejściu w życie niniejszego Układu, pozostałe cła i opłaty zostają zniesione.
5.  
W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV postanowienia, które mają zastosowanie, zostają ponownie zbadane przez Radę Stowarzyszenia cztery lata po wejściu w życie Układu. W chwili ponownego badania Rada Stowarzyszenia ustanawia harmonogram znoszenia ceł w odniesieniu do produktów znajdujących się w załączniku IV.
6.  
W przypadku poważnych trudności w odniesieniu do danego produktu właściwy harmonogram, zgodnie z ustępami 2, 3 i 4, może zostać zweryfikowany przez Komitet Stowarzyszenia w drodze wspólnego porozumienia, pod warunkiem że harmonogram, dla którego wnioskowano o dokonanie przeglądu, nie może zostać przedłużony w odniesieniu do danego produktu ponad maksymalny okres przejściowy dwunastu lat. Jeżeli Komitet Stowarzyszenia nie podejmuje decyzji w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o dokonanie ponownego przeglądu harmonogramu, Jordania może tymczasowo zawiesić harmonogram, na okres nieprzekraczający jednego roku.
7.  
W odniesieniu do każdego produktu podstawowa stawka celna, do której mają stosować się stopniowe obniżki ustanowione w ustępach 2, 3 i 4, jest tą rzeczywiście stosowaną wobec Wspólnoty w dniu 1 stycznia 1996 roku.
8.  
Jeżeli, po dniu 1 stycznia 1996 roku, wszelkie obniżki taryfowe są stosowane na zasadzie erga omnes, obniżone cła zastępują podstawowe stawki celne określone w ustępie 7, od daty, kiedy takie obniżki zostają zastosowane.
9.  
Jordania powiadamia Wspólnotę o swoich podstawowych stawkach celnych.

▼M2

Artykuł 11a

1.  
Opłaty celne mające zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie C w załączniku III, zostają zniesione ze skutkiem od dnia wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordanią, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu.
2.  
Opłaty celne mające zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie D w załączniku III, zostają zniesione w czterech równych transzach rocznych, począwszy od dnia 1 maja 2006 r., a produkty te są wolne od cła ze skutkiem od dnia 1 maja 2009 r.
3.  
Opłaty celne mające zastosowanie w przywozuie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie E w załączniku III, zostają zniesione w ośmiu równych transzach rocznych, począwszy od dnia 1 maja 2006 r., a produkty są wolne od cła ze skutkiem od dnia 1 maja 2013 r.
4.  
Opłaty celne mające zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie F w załączniku III, zostają obniżone o 50 % w pięciu równych transzach rocznych ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 r., a produkty te podlegają stawce celnej w wysokości 50 % podstawowej stawki celnej ze skutkiem od dnia 1 maja 2010 r.
5.  
Nie znosi się opłat celnych mających zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie G w załączniku III.
6.  
Do celów zniesienia opłat celnych, o których mowa w ust. 1 do 5, podstawową stawką celną, w odniesieniu do której mają być zastosowane kolejne obniżki, jest stawka celna faktycznie stosowana erga omnes w dniu poprzedzającym podpisanie Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordanią, dotyczącej wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu.
7.  
Jeśli, po podpisaniu Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordanią, dotyczącej wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu, stosowane jest erga omnes jakiekolwiek obniżenie stawek celnych, w szczególności zaś obniżenie wynikające z negocjacji taryfowych WTO, to takie obniżone stawki celne zastępują podstawowe stawki celne określone w ust. 6, począwszy od dnia rozpoczęcia stosowania takich obniżonych stawek celnych.

▼B

Artykuł 12

Postanowienia dotyczące znoszenia ceł przywozowych mają zastosowanie również do ceł o charakterze fiskalnym.

Artykuł 13

1.  
Wyjątkowe środki o ograniczającym czasie obowiązywania, które stanowią odstępstwo od postanowień artykułu 11, mogą zostać podjęte przez Jordanię w formie zwiększenia lub przywrócenia ceł.

Środki te nie mogą być stosowane do powstających gałęzi przemysłu lub niektórych sektorów w fazie restrukturyzacji, bądź też przeżywających poważne trudności, w szczególności jeżeli trudności te powodują istotne problemy społeczne.

Cła stosowane w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wprowadzone tymi środkami, nie mogą przekraczać 25 % ad valorem i zachowują element preferencji wobec produktów pochodzących ze Wspólnoty. Całkowita średnia roczna wartość przywozu produktów podlegających tym środkom nie może przekraczać 20 % całkowitej średniej rocznej wartości przywozu produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, podczas ostatnich trzech lat, dla których dostępne są dane statystyczne.

Środki te mają zastosowanie w odniesieniu do okresu nieprzekraczającego pięciu lat, chyba że Komitet Stowarzyszenia wyraża zgodę na dłuższy okres. Środki przestają obowiązywać najpóźniej w chwili wygaśnięcia maksymalnego okresu przejściowego dwunastu lat.

Takie środki nie mogą zostać wprowadzone w odniesieniu do produktu, jeżeli upłynęło więcej niż cztery lata od zniesienia wszystkich ceł i wszystkich ograniczeń ilościowych lub opłat bądź środków o skutku równoważnym, dotyczących tego produktu.

Jordania powiadamia Komitet Stowarzyszenia o wszystkich wyjątkowych środkach, które zamierza podjąć oraz, na wniosek Wspólnoty, prowadzi się konsultacje w sprawie takich środków i sektorów, do których się stosują, przed ich wykonaniem. Jeżeli Jordania podejmuje takie środki, dostarcza Komitetowi harmonogram zniesienia ceł wprowadzonych na mocy niniejszego artykułu. Harmonogram ten przewiduje stopniowe znoszenie tych ceł w równych rocznych ratach, począwszy najpóźniej od końca drugiego roku po ich wprowadzeniu. Komitet Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu.

2.  
W drodze odstępstwa od postanowień ustępu 1 akapit czwarty, Komitet Stowarzyszenia może wyjątkowo, w celu uwzględnienia trudności związane z powstawaniem nowej gałęzi przemysłu oraz jeżeli niektóre sektory są w trakcie restrukturyzacji lub napotykają poważne trudności, upoważnić Jordanię do utrzymania środków już podjętych w zastosowaniu ustępu 1 na maksymalny okres trzech lat ponad przejściowy okres dwunastu lat.ROZDZIAŁ 2

PRODUKTY ROLNE

Artykuł 14

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się w odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty i z Jordanii i wymienionych w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

▼M2

Artykuł 14a

W handlu w zakresie rolnictwa między Wspólnotą a Jordanią nie wprowadza się żadnych nowych ceł w przywozie ani innych opłat o równoważnym skutku.

▼B

Artykuł 15

Wspólnota i Jordania stopniowo wprowadzają większą liberalizację swojego wzajemnego handlu produktami rolnymi.

Artykuł 16

1.  
Produkty rolne pochodzące z Jordanii korzystają w przywozie do Wspólnoty z postanowień określonych w protokole 1.
2.  
Produkty rolne pochodzące ze Wspólnoty korzystają w przywozie do Jordanii z postanowień określonych w protokole 2.

Artykuł 17

▼M2

1.  
Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., Wspólnota i Jordania oceniają sytuację w celu ustalenia środków liberalizacji, które mają zostać zastosowane przez Wspólnotę i Jordanię ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r., zgodnie z celem określonym w art. 15.

▼B

2.  
Bez uszczerbku dla ustępu poprzedzającego i uwzględniając struktury handlu produktami rolnymi między Stronami i w szczególności wrażliwość takich produktów, Wspólnota i Jordania mogą zbadać na bieżąco w Radzie Stowarzyszenia, produkt po produkcie i na zasadzie wzajemności, możliwości przyznania sobie dalszych zwolnień.ROZDZIAŁ 3

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Artykuł 18

1.  
W handlu między Wspólnotą a Jordanią nie wprowadza się żadnych nowych przywozowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym.
2.  
Ograniczenia ilościowe w przywozie i środki o skutku równoważnym w handlu między Wspólnotą a Jordanią zostają zniesione wraz z wejściem w życie niniejszego Układu.
3.  
Wspólnota i Jordania nie stosują w wywozie między sobą ani ceł lub opłat o skutku równoważnym, ani ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym.

Artykuł 19

1.  
W przypadku szczególnych reguł wprowadzonych w wyniku wykonywania własnej polityki rolnej lub jakiejkolwiek zmiany lub rozszerzenia zakresu przepisów odnoszących się do wykonywania własnej polityki rolnej zainteresowana Strona może zmienić uzgodnienia wynikające z Układu w odniesieniu do danych produktów.
2.  
W takich przypadkach zainteresowana Strona powiadamia Komitet Stowarzyszenia. Na wniosek drugiej Strony Komitet Stowarzyszenia zbiera się w celu należytego uwzględnienia interesów drugiej Strony.
3.  
Jeżeli Wspólnota lub Jordania, w zastosowaniu ustępu 1, zmienia uzgodnienia zawarte w niniejszym Układzie w odniesieniu do produktów rolnych, przyznają one przywozowi pochodzącemu z drugiej Strony uprzywilejowanie porównywalne do tego przewidzianego w niniejszym Układzie.
4.  
Stosowanie niniejszego artykułu może być przedmiotem konsultacji w Radzie Stowarzyszenia.

Artykuł 20

1.  
Produktom pochodzącym z Jordanii nie przyznaje się w przywozie do Wspólnoty traktowania bardziej korzystniejszego od tego, jakie Państwa Członkowskie stosują między sobą.
2.  
Stosowanie postanowień niniejszego Układu pozostaje bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (EWG) nr 1911/91 z dnia 26 czerwca 1991 roku w sprawie stosowania przepisów prawa wspólnotowego w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich.

Artykuł 21

1.  
Strony powstrzymują się od stosowania jakichkolwiek środków lub praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między produktami jednej Strony a podobnymi produktami pochodzącymi z terytorium drugiej Strony.
2.  
Produkty wywiezione na terytorium jednej ze Stron nie mogą korzystać ze zwrotu pośrednich podatków wewnętrznych w wielkościach przekraczających podatki pośrednie, które na nie nałożono pośrednio lub bezpośrednio.

Artykuł 22

1.  
Układ nie stanowi przeszkody w utrzymaniu lub tworzeniu unii celnych, stref wolnego handlu lub systemów handlu przygranicznego, w stopniu, w jakim nie zmieniają one porozumień handlowych przewidzianych w Układzie.
2.  
Konsultacje między Wspólnotą a Jordanią odbywają w ramach Komitetu Stowarzyszenia w odniesieniu do porozumień ustanawiających unie celne lub strefy wolnego handlu, do wszelkich kwestii związanych z ich odnośną polityką handlową wobec państw trzecich. W szczególności w przypadku przystąpienia państwa trzeciego do Wspólnoty, takie konsultacje odbywają się w celu zapewnienia, że uwzględnia się wspólne interesy Wspólnoty i Jordanii.

Artykuł 23

Jeżeli jedna ze Stron stwierdza istnienie dumpingu w handlu z drugą Stroną w rozumieniu artykułu VI Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, może ona podjąć właściwe środki przeciwko tej praktyce, zgodnie z Porozumieniem w sprawie wykonania artykułu VI GATT i zgodnie ze swoim właściwym ustawodawstwem wewnętrznym, zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 26.

Artykuł 24

W przypadku gdy jakikolwiek produkt jest przywożony w tak zwiększonych ilościach oraz na takich warunkach, że powoduje to lub zagraża spowodowaniem:

— 
poważnej szkody dla producentów krajowych produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących na całym lub na części terytorium jednej ze Stron,
lub
— 
poważnych zakłóceń w jakimkolwiek sektorze gospodarki,

zainteresowana Strona może podjąć właściwe środki zgodnie z warunkami i procedurą ustanowioną w artykule 26.

Artykuł 25

W przypadku gdy zastosowanie się do postanowień artykułu 18 ustęp 3 prowadzi do:

i) 

powrotnego wywozu do państwa trzeciego, wobec którego Strona eksportujaca stosuje w odniesieniu do danego produktu wywozowe ograniczenia ilościowe, wywozowe cła lub środki o skutku równoważnym;

lub

ii) 

poważnych niedoborów lub zagrożenia wystąpienia niedoborów produktu ważnego dla wywożącej Strony,

i w przypadku gdy sytuacje określone powyżej powodują lub mogą spowod ować poważne trudności dla Strony eksportującej, ta Strona może podjąć właściwe środki zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 26. Środki nie mają charakteru dyskryminacyjnego i zostają zniesione, jeżeli warunki nie uzasadniają już ich utrzymywania.

Artykuł 26

1.  
W przypadku gdy Wspólnota lub Jordania poddaje przywóz towarów mogących powodować występowanie trudności określonych w artykule 24 procedurze administracyjnej, która ma na celu szybkie dostarczenie informacji dotyczących kierunków zmian w handlu, powiadamia o tym drugą Stronę.
2.  
W przypadkach określonych w artykułach 23, 24 i 25, przed podjęciem przewidzianych w nich środków lub jak najszybciej w przypadkach, do których stosuje się ustęp 3 litera d), dana Strona przedstawia Komitetowi Stowarzyszenia wszelkie odpowiednie informacje niezbędne do szczegółowej analizy sytuacji w celu znalezienia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obydwie Strony.

Przy doborze środków należy przyznać pierwszeństwo tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie Umowy.

Komitet Stowarzyszenia jest niezwłocznie powiadamiany o środkach ochronnych, które będą przedmiotem okresowych konsultacji w ramach Komitetu, szczególnie w celu ustalenia harmonogramu ich zniesienia, gdy tylko okoliczności na to pozwalają.

3.  

W celu wykonania ustępu 2 stosuje się następujące postanowienia:

a) 

w odniesieniu do artykułu 23, Strona eksportująca zostaje powiadomiona o przypadku dumpingu, gdy tylko organy Strony importującej wszczynają dochodzenie. W przypadku gdy nie położono kresu dumpingowi w rozumieniu artykułu VI GATT lub jeżeli żadne inne zadowalające rozwiązanie nie zostaje znalezione w ciągu trzydziestu dni od dokonania powiadomienia, Strona importująca może przyjąć właściwe środki;

b) 

w odniesieniu do artykułu 24, trudności wynikające z sytuacji określonej w tym artykule przedkłada się do zbadania Komitetowi Stowarzyszenia, który może podjąć każdą decyzję potrzebną, aby położyć kres tym trudnościom.

Jeżeli Komitet Stowarzyszenia lub Strona eksportujaca nie podejmują decyzji kładącej kres trudnościom lub jeżeli w ciągu trzydziestu dni następujących po przedstawieniu sprawy nie znaleziono żadnego innego zadawalającego rozwiązania, Strona importujaca może przyjąć właściwe środki w celu rozwiązania problemu. Środki, o których mowa, nie mogą przekraczać tego, co niezbędne dla zaradzenia powstałym trudnościom;

c) 

w odniesieniu do artykułu 25, trudności wynikające z sytuacji określonej w tym artykule przedstawia się do zbadania Komitetowi Stowarzyszenia.

Komitet Stowarzyszenia może podjąć dowolną decyzję niezbędną w celu położenia kresu trudnościom. Jeżeli Komitet Stowarzyszenia nie podejmuje takiej decyzji w ciągu 30 dni od przedstawienia mu sprawy, Strona eksportująca może zastosować właściwe środki w odniesieniu do wywozu omawianego produktu;

d) 

w przypadku gdy wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że uprzednie powiadomienie lub zbadanie jest niemożliwe, zainteresowana Strona może, w sytuacjach określonych w artykułach 23, 24 i 25, niezwłocznie zastosować takie środki ostrożności, jakie są bezwzględnie konieczne w celu zaradzenia sytuacji i niezwłocznie powiadamia drugą Stronę.

Artykuł 27

Układ nie stanowi przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub dotyczących towarów podlegających tranzytowi, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego; ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin; ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej; ochrony własności przemysłowej i handlowej lub zasadami dotyczącymi złota lub srebra. Jednakże takie zakazy lub ograniczenia nie powinny stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w handlu między Stronami.

Artykuł 28

Koncepcja „produktów pochodzących” do celów wykonania niniejszego tytułu i odnoszące się do niej metody współpracy administracyjnej są ustanowione w protokole 3.

Artykuł 29

Nomenklatura Scalona towarów używana jest do klasyfikacji towarów w handlu między Stronami.TYTUŁ III

PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I USŁUGROZDZIAŁ 1

PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Artykuł 30

1.  
a) 

Wspólnota i jej Państwa Członkowskie przyznają w odniesieniu do zakładania spółek jordańskch traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest podobnym spółkom z państw trzecich.

b) 

Nie naruszając zastrzeżeń wymienionych w załączniku V, Wspólnota i jej Państwa Członkowskie przyznają filiom spółek jordańskich prowadzących działalność na ich terytorium traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest jakimkolwiek podobnym spółkom wspólnotowym w odniesieniu do ich działalności.

c) 

Wspólnota i jej Państwa Członkowskie przyznają oddziałom spółek jordańskich prowadzących działalność na ich terytorium, traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest podobnym oddziałom spółek z jakichkolwiek państw trzecich, w odniesieniu do ich działalności.

2.  
a) 

Nie naruszając zastrzeżeń wymienionych w załączniku VI, Jordania przyznaje w odniesieniu do zakładania spółek wspólnotowych na jej terytorium, traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest jej własnym spółkom lub spółkom z jakiegokolwiek państwa trzeciego, którekolwiek z nich jest lepsze.

b) 

Jordania przyznaje w odniesieniu do filii i oddziałów spółek wspólnotowych prowadzących działalność na jej terytorium traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest jej własnym spółkom lub jordańskim filiom lub oddziałom spółek z jakiegokolwiek państwa trzeciego, którekolwiek z nich jest lepsze.

3.  
Postanowienia ustępu 1 litera b) oraz ustępu 2 litera b) nie mogą być wykorzystywane w celu obejścia przepisów ustawowych i wykonawczych Strony, mających zastosowanie do dostępu do poszczególnych sektorów lub działalności filii lub oddziałów spółek drugiej Strony, prowadzących działalność na terytorium tej pierwszej Strony.

Traktowanie określone w ustępie 1 litery b) i c) oraz w ustępie 2 przyznaje się na rzecz spółek, filii i oddziałów prowadzących działalność odpowiednio we Wspólnocie i w Jordanii w chwili wejścia w życie niniejszego Układu, oraz na rzecz spółek filii i oddziałów, prowadzących działalność po tej dacie, od chwili, w której prowadzą działalność.

Artykuł 31

1.  
Postanowienia artykułu 30 nie mają zastosowania do transportu lotniczego, transportu na śródlądowych drogach wodnych oraz transportu morskiego.
2.  

Jednakże w odniesieniu do działalności podejmowanej przez agencje żeglugi morskiej w celu świadczenia usług międzynarodowego transportu morskiego, łącznie z działalnością intermodalną, obejmującą transport morski, każda Strona zezwala spółkom drugiej Strony na obecność handlową na swoim terytorium w formie filii lub oddziałów, na warunkach odnośnie do zakładania i prowadzenia działalności nie mniej korzystnych niż te, które przyznawane są ich własnym spółkom lub filiom lub oddziałom spółek z jakiegokolwiek państwa trzeciego, którekolwiek z nich jest lepsze. Taka działalność obejmuje, ale nie jest ograniczona do:

a) 

obrotu i sprzedaży usług transportu morskiego i usług powiązanych poprzez bezpośredni kontakt z klientami, od oferty cenowej do wystawienia faktury, w taki sposób, by usługi te były wykonywane lub oferowane przez samego usługodawcę, lub przez usługodawców, z którymi sprzedawca usług ustanowił stałe porozumienia handlowe;

b) 

zakupu i używania, na swój własny rachunek lub na rachunek swoich klientów (oraz odsprzedaż swoim klientom), każdego transportu lub usług powiązanych, łącznie z usługami transportu wewnętrznego, dokonywanego w dowolny sposób, w szczególności śródlądowymi drogami wodnymi, drogą i koleją, niezbędnymi do świadczenia usługi zintegrowanej;

c) 

przygotowania dokumentacji dotyczącej dokumentów transportowych, dokumentów celnych lub innych dokumentów odnoszących się do pochodzenia i rodzaju przewożonych towarów;

d) 

dostarczania informacji handlowych wszelkimi środkami, łącznie ze skomputeryzowanymi systemami informacyjnymi i elektroniczną wymianą danych (z zastrzeżeniem ograniczeń niedyskryminujących dotyczących telekomunikacji);

e) 

ustanowienia uzgodnień handlowych, łącznie z udziałem w kapitale spółki i zatrudnianiem pracowników rekrutowanych lokalnie (lub, w przypadku pracowników zagranicznych, z zastrzeżeniem stosownych postanowień niniejszego Układu), z jakąkolwiek prowadzącą działalność lokalnie agencją żeglugi morskiej;

f) 

działania w imieniu spółek, organizowania przeładunku statku lub odbioru ładunków, jeżeli jest to wymagane.

Artykuł 32

Do celów niniejszego Układu:

a) 

odpowiednio „spółka wspólnotowa” lub „spółka jordańska” oznaczają: spółkę utworzoną zgodnie z przepisami odpowiednio Państwa Członkowskiego lub Jordanii i posiadającą swoją siedzibę statutową lub zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium odpowiednio Wspólnoty lub Jordanii.

Jednakże jeżeli spółka utworzona zgodnie z przepisami odpowiednio Państwa Członkowskiego lub Jordanii posiada tylko swoją siedzibę statutową na terytorium Wspólnoty lub Jordanii, jest ona uważana odpowiednio za spółkę wspólnotową lub spółkę jordańską, jeżeli jej działalność posiada rzeczywisty i ciągły związek z gospodarką odpowiednio jednego z Państw Członkowskich lub Jordanii;

b) 

„filia” spółki oznacza spółkę, która jest kontrolowana przez pierwszą spółkę;

c) 

„oddział” spółki oznacza przedsiębiorstwo nieposiadające osobowości prawnej, które ma pozór trwałości, takie jak rozszerzenie działalności organu dominującego, posiada zarząd i jest materialnie wyposażone do propwadzenia negocjacji handlowych ze stronami trzecimi w taki sposób, żeby te ostatnie, pomimo świadomości, że jeżeli to niezbędne, zaistnieje prawne powiązanie z organem dominującym, którego siedziba znajduje się za granicą, nie musiały zawierać transakcji bezpośrednio z takim organem dominującym, ale mogą dokonywać transakcji handlowych w przedsiębiorstwie stanowiącym rozszerzenie działalności;

d) 

„zakładanie przedsiębiorstw” oznacza prawo spółek wspólnotowych lub jordańskich, jak określono w literze a), do podejmowania działalności gospodarczej, poprzez tworzenie filii i oddziałów odpowiednio w Jordanii i we Wspólnocie;

e) 

„wykonywanie działalności” oznacza prowadzenie działalności gospodarczej;

f) 

„działalność gospodarcza” oznacza działalność o charakterze przemysłowym, handlowym oraz wykonywanie wolnych zawodów;

g) 

„obywatel Państwa Członkowskiego lub Jordanii” oznacza osobę fizyczną będącą obywatelem, odpowiednio, jednego z Państw Członkowskich lub Jordanii;

h) 

w odniesieniu do międzynarodowego transportu morskiego, łącznie z działalnością intermodalną, obejmującą transport morski, z postanowień niniejszego rozdziału i rozdziału 2 korzystają również obywatele Państw Członkowskich lub Jordanii, prowadzący działalność odpowiednio poza Wspólnotą lub Jordanią, oraz przedsiębiorstwa żeglugowe prowadzące działalność poza Wspólnotą lub Jordanią i kontrolowane odpowiednio przez obywateli Państw Członkowskich lub Jordanii, jeżeli ich statki są zarejestrowane odpowiednio w tym Państwie Członkowskim lub w Jordanii zgodnie z odnośnym ustawodawstwem.

Artykuł 33

1.  
Strony dokładają wszelkich starań, aby uniknąć podejmowania wszelkich środków lub działań powodujących, że warunki prowadzenia i wykonywania działalności gospodarczej spółek drugiej Strony są bardziej restrykcyjne niż w sytuacji istniejącej w dniu poprzedzającym dzień podpisania Układu.
2.  
Postanowienia niniejszego artykułu pozostają bez uszczerbku dla postanowień artykułu 44. Sytuacje objęte artykułem 44 są wyłącznie regulowane przez jego postanowienia w celu wyłączenia wszelkich innych postanowień.

Artykuł 34

1.  
Spółka wspólnotowa lub spółka jordańska prowadząca działalność odpowiednio na terytorium Jordanii lub Wspólnoty jest uprawniona do zatrudniania lub zatrudniania przez jedną ze swoich filii lub jeden z oddziałów, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w państwie prowadzenia działalności, na terytorium odpowiednio Jordanii i Wspólnoty, pracowników, którzy są obywatelami Państw Członkowskich Wspólnoty i Jordanii, pod warunkiem że tacy pracownicy są kluczowymi pracownikami, jak określono w ustępie 2, i są zatrudnieni wyłącznie przez takie spółki, filie lub oddziały. Pozwolenia na pobyt i pracę takich pracowników są wydawane wyłącznie na okres takiego zatrudnienia.
2.  

Kluczowi pracownicy spółek wymienionych powyżej, zwanych dalej „organizacjami”, są „osobami przenoszonymi między przedsiębiorstwami”, jak określono w literze c), należącymi do następujących kategorii, z zastrzeżeniem, że organizacja jest osobą prawną i że dane osoby zostały zatrudnione przez tą organizację lub były w niej partnerami (innymi niż akcjonariusze większościowi), przez co najmniej jeden rok bezpośrednio poprzedzający takie przeniesienie:

a) 

wyżsi rangą pracownicy organizacji, którzy przede wszystkim kierują zarządzaniem organizacją i podlegają ogólnemu nadzorowi lub kierownictwu, zasadniczo ze strony zarządu lub akcjonariuszy przedsiębiorstwa, włączając w to:

— 
kierujących organizacją, organem administracyjnym lub działem organizacji,
— 
nadzorujących i kontrolujących pracę innych zatrudnionych, sprawujących funkcje nadzorcze, techniczne lub kierownicze,
— 
posiadających kompetencje zatrudniania lub zwalniania bądź zalecania zatrudniania bądź zwalniania pracowników oraz podejmowania innych środków związanych z pracownikami;
b) 

osoby zatrudnione przez organizację, które posiadają nieprzeciętną szczególną wiedzę w odniesieniu do obsługi organizacji, wyposażenia badawczego, metodologii lub zarządzania. Ocena takiej wiedzy może odzwierciedlać, niezależnie od wiedzy specyficznej dla przedsiębiorstwa, wysoki poziom kwalifikacji odnoszących się do rodzaju pracy lub zawodu wymagającego specyficznej wiedzy technicznej, łącznie z wykonywaniem uznanych zawodów;

c) 

„osoba przenoszona między przedsiębiorstwami” jest określona jako osoba fizyczna pracująca w organizacji na terytorium Strony i przeniesiona tymczasowo w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium drugiej Strony; dana organizacja musi mieć swoje główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Strony i przeniesienie odbywa się do przedsiębiorstwa (filii, oddziału) tej organizacji, faktycznie prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium drugiej Strony.

3.  

Wjazd i tymczasowa obecność na terytorium odpowiednio Jordanii lub Wspólnoty obywateli odpowiednio Państw Członkowskich lub Jordanii, jest dozwolone, jeżeli ci obywatele są wyższymi rangą pracownikami spółki, jak określono w ustępie 2 litera a), i są odpowiedzialni za prowadzenie działalności spółki jordańskiej lub wspólnotowej, odpowiednio we Wspólnocie lub Jordanii, pod warunkiem że:

— 
nie uczestniczą oni w sprzedaży bezpośredniej lub w świadczeniu usług,
i
— 
spółka nie ma innego przedstawiciela, biura, oddziału lub filii odpowiednio w Państwie Członkowskim Wspólnoty lub w Jordanii.

Artykuł 35

W celu ułatwienia obywatelom Wspólnoty i obywatelom jordańskim podejmowania i prowadzenia regulowanej działalności zawodowej odpowiednio w Jordanii i we Wspólnocie Rada Stowarzyszenia bada, jakie kroki są niezbędne w celu zapewnienia wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Artykuł 36

Postanowienia artykułu 30 nie wykluczają zastosowania przez Stronę szczególnych zasad dotyczących prowadzenia na jej terytorium działalności gospodarczej przez oddziały spółek drugiej Strony niezarejestrowanych na terytorium pierwszej Strony, które są uzasadnione ze względu na różnice prawne lub techniczne między takimi oddziałami w porównaniu z oddziałami spółek zarejestrowanych na jej terytorium lub też w odniesieniu do usług finansowych, ze względów ostrożności. Różnica w traktowaniu nie wykracza poza zakres, jaki jest absolutnie niezbędny jako wynik takich różnic prawnych lub technicznych, lub w odniesieniu do usług finansowych, ze względów ostrożności.ROZDZIAŁ 2

TRANSGRANICZNE ŚWIADCZENIE USŁUG

Artykuł 37

1.  
Strony dokładają wszelkich starań w celu stopniowego umożliwiania świadczenia usług przez spółki wspólnotowe lub jordańskie, które prowadzą działalność na terytorium Strony, innej niż Strona osoby, dla której usługa jest przeznaczona, uwzględniając rozwój sektora usług w obydwu Stronach.
2.  
Rada Stowarzyszenia formułuje zalecenia w celu wykonania celu wymienionego w ustępie 1.

Artykuł 38

W celu zapewnienia skoordynowanego rozwoju transportu między Stronami, przystosowanego do ich potrzeb handlowych, warunki wzajemnego dostępu do rynku i do świadczenia usług transportu drogowego, kolejowego, śródlądowymi drogami wodnymi oraz, gdzie stosowne, lotniczego, mogą stanowić przedmiot szczególnych porozumień, gdzie właściwe, wynegocjowanych przez Strony po wejściu w życie niniejszego Układu.

Artykuł 39

1.  

W odniesieniu do transportu morskiego Strony zobowiązują się skutecznie stosować zasadę nieograniczonego dostępu do międzynarodowego rynku i transportu morskiego, opartego na zasadach handlowych.

a) 

Powyższe postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i zobowiązań wynikających z Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Kodeksu postępowania dla konferencji liniowych, mających zastosowanie w odniesieniu do jednej lub drugiej Strony niniejszego Układu. Linie nieobjęte postanowieniami konferencji mają prawo do wolnej konkurencji z liniami, wobec których mają zastosowanie postanowienia Konferencji, o ile przestrzegają zasad uczciwej konkurencji w oparciu o zasady handlowe.

b) 

Strony potwierdzają swoje przywiązanie do warunków wolnej konkurencji jako istotnej cechy handlu sypkimi i płynnymi towarami masowymi.

2.  

W zastosowaniu zasad określonych w ustępie 1, Strony:

a) 

nie wprowadzają w przyszłych umowach dwustronnych z państwami trzecimi klauzuli o podziale ładunku dotyczących handlu sypkimi i płynnymi towarami masowymi, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności, w których przedsiębiorstwa żeglugi liniowej jednej lub drugiej Strony niniejszego Układu nie miałyby innej możliwości udziału w handlu z lub do zainteresowanego państwa trzeciego;

b) 

znoszą, z dniem wejścia w życie niniejszego Układu, wszelkie środki jednostronne, przeszkody administracyjne, techniczne i inne, które mogłyby wywierać skutek ograniczający lub dyskryminacyjny w stosunku do swobodnego świadczenia usług w międzynarodowym transporcie morskim.

Każda ze Stron przyznaje, między innymi, traktowanie nie mniej korzystne niż to, które zostało przyznane jej własnym statkom, statkom używanym do przewozu towarów, pasażerów lub przeznaczonych do obydwu tych celów i pływającym pod banderą drugiej Strony, w odniesieniu do dostępu do portów, korzystania z infrastruktury i pomocniczych usług morskich tych portów, jak również powiązanych należności i opłat, ułatwień celnych, wyznaczania stanowiska kotwiczenia oraz udogodnień w załadunku i wyładunku.ROZDZIAŁ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 40

1.  
Strony zobowiązują się do uwzględnienia rozszerzenia niniejszego tytułu w celu ustanowienia „porozumienia o integracji gospodarczej”, jak określono w artykule V Układu Ogólnego o Handlu Usługami (GATS).
2.  
Cel przewidziany w ustępie 1 podlega uprzedniemu zbadaniu przez Radę Stowarzyszenia najpóźniej pięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu.
3.  
Podczas wykonywania tego badania Rada Stowarzyszenia uwzględnia postęp dokonany w zbliżeniu ustawodawstw między Stronami w odnośnej działalności.

Artykuł 41

1.  
Postanowienia niniejszego tytułu stosuje się z zastrzeżeniem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego.
2.  
Postanowienia te nie mają zastosowania do działalności, które na terytorium którejkolwiek Strony związane są, nawet tylko sporadycznie, z wykonywaniem władzy publicznej.

Artykuł 42

Do celów niniejszego tytułu, nic w niniejszym Układzie nie stanowi przeszkody dla stosowania przez Strony ich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących wjazdu i pobytu, zatrudnienia, warunków pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia usług, pod warunkiem że nie stosuje się ich w sposób niweczący lub naruszający korzyści, wynikające dla każdej ze Stron ze szczególnych postanowień niniejszego Układu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza stosowania artykułu 41.

Artykuł 43

Spółki kontrolowane lub będące wyłączną wspólną własnością spółek jordańskich i spółek wspólnotowych również korzystają z postanowień niniejszego tytułu.

Artykuł 44

Traktowanie przyznane przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie na mocy niniejszego Układu, od dnia poprzedzającego o miesiąc wejście w życie stosownych zobowiązań wynikających z GATS, w odniesieniu do sektorów lub środków objętych przez GATS, nie jest w żadnym przypadku bardziej korzystne niż to, które zostało przyznane przez taką pierwszą Stronę na mocy postanowień GATS i to w odniesieniu do każdego sektora, podsektora lub sposobu świadczenia usług.

Artykuł 45

Do celów niniejszego tytułu nie uwzględnia się traktowania przyznanego przez Wspólnotę, jej Państwa Członkowskie lub Jordanię na mocy zobowiązań zaciągniętych w porozumieniach o integracji gospodarczej, zgodnie z zasadami artykułu V GATS.

Artykuł 46

1.  
Bez względu na wszelkie inne postanowienia Układu, nie zabrania się żadnej ze Stron podejmowania środków ze względów ostrożności, włączając w to ochronę inwestorów, depozytorów, posiadaczy polis lub osób, do których należą prawa powiernicze, lub w celu zapewnienia integralności i stabilności systemu finansowego. W przypadku gdy takie środki nie są zgodne z postanowieniami Układu, nie są one wykorzystywane w celu uniknięcia zobowiązań Strony wynikających z Układu.
2.  
Żadne postanowienie Układu nie jest rozumiane jako wymagające od Strony ujawnienia informacji odnoszących się do spraw lub rozliczeń poszczególnych klientów, lub wszelkich informacji poufnych lub zastrzeżonych, będących w posiadaniu organów publicznych.

Artykuł 47

Postanowienia niniejszego Układu nie uchybiają stosowaniu przez każdą ze Stron wszelkich środków niezbędnych w celu zapobieżenia obchodzeniu jej środków dotyczących dostępu państwa trzeciego do jej rynku, na mocy postanowień niniejszego Układu.TYTUŁ IV

PŁATNOŚCI, PRZEPŁYW KAPITAŁU I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARCZEROZDZIAŁ 1

PŁATNOŚCI I PRZEPŁYW KAPITAŁU

Artykuł 48

Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 51 i 52, bieżące płatności związane z przepływem towarów, osób, usług i kapitału w ramach niniejszego Układu są wolne od ograniczeń.

Artykuł 49

1.  
W ramach postanowień niniejszego Układu, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 50 i 51 oraz bez uszczerbku dla załącznika VI, określonego w artykule 30 ustęp 2 litera a), nie ma ograniczeń w przepływie kapitału ze Wspólnoty do Jordanii oraz w przepływie kapitału związanego z inwestycjami bezpośrednimi z Jordanii do Wspólnoty.
2.  
Odpływ kapitału jordańskiego do Wspólnoty, inny niż inwestycja bezpośrednia, podlega obowiązującemu ustawodawstwu w Jordanii.
3.  
Strony przeprowadzą konsultacje w celu uzyskania całkowitej liberalizacji przepływu kapitału, gdy tylko spełnione zostaną warunki.

Artykuł 50

Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Układu i innych zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty i Jordanii, postanowienia artykułu 49 pozostają bez uszczerbku dla stosowania wszelkich ograniczeń, które istnieją między nimi w dniu wejścia w życie niniejszego Układu w odniesieniu do przepływu kapitału między nimi, związanego z inwestycjami bezpośrednimi, łącznie z nieruchomościami i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże transfer za granicę inwestycji dokonanych w Jordanii przez rezydentów wspólnotowych, lub dokonanych we Wspólnocie przez rezydentów jordańskich oraz wszelkich innych zysków z niego wynikających, nie zostaje naruszony.

Artykuł 51

W przypadku gdy, w wyjątkowych okolicznościach, przepływy kapitału między Wspólnotą a Jordanią powodują lub grożą spowodowaniem poważnych trudności w funkcjonowaniu polityki kursu walutowego lub polityki pieniężnej we Wspólnocie lub w Jordanii, odpowiednio Wspólnota lub Jordania mogą, zgodnie z warunkami ustanowionymi w ramach GATS i zgodnie z artykułami VIII i XIV artykułów Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podjąć środki ochronne w odniesieniu do przepływów kapitału między Wspólnotą a Jordanią w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, jeżeli takie środki są absolutnie niezbędne.

Artykuł 52

W przypadku gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich Wspólnoty lub Jordania napotyka lub gdy istnieje ryzyko napotkania poważnych trudności dotyczących bilansu płatniczego, odpowiednio Wspólnota i Jordania mogą, zgodnie z warunkami ustanowionymi w ramach GATT oraz zgodnie z artykułami VIII i XIV artykułów Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podjąć środki ograniczające w odniesieniu do płatności bieżących, jeżeli środki takie są absolutnie niezbędne. Wspólnota lub Jordania, gdzie właściwe, niezwłocznie powiadamia o tym drugą Stronę i jak najszybciej przedstawia harmonogram znoszenia tych środków.ROZDZIAŁ 2

KONKURENCJA I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

Artykuł 53

1.  

Poniższe uznaje się za niezgodne ze sprawnym funkcjonowaniem Układu, w stopniu, w jakim może wpływać na handel między Wspólnotą a Jordanią:

a) 

wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje związków przedsiębiorstw i praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji lub skutkujące nimi;

b) 

nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej na terytoriach Wspólnoty lub Jordanii jako całości lub ich znacznej części;

c) 

jakakolwiek pomoc publiczna zakłócająca lub grożąca zakłóceniem konkurencji poprzez wspieranie niektórych przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów.

2.  
Wszelkie praktyki sprzeczne z niniejszym artykułem są oceniane na podstawie kryteriów wynikających z zastosowania przepisów artykułów 85, 86 i 92 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz, w odniesieniu do produktów podlegających Traktatowi ustanawiającemu Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, przepisów artykułów 65 i 66 tego Traktatu oraz reguł wspólnotowych dotyczących pomocy państwa, łącznie z prawodawstwem wtórnym.
3.  
W ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Rada Stowarzyszenia przyjmuje w drodze decyzji niezbędne przepisy wykonawcze w odniesieniu do ustępów 1 i 2.

Do czasu przyjęcia tych przepisów postanowienia porozumienia w sprawie interpretacji i stosowania artykułów VI, XVI i XXIII GATT stosuje się jako przepisy wykonawcze do ustępu 1 litera c) oraz właściwych części ustępu 2.

4.  
a) 

W celu stosowania postanowień ustępu 1 litera c) Strony uznają, że w ciągu pierwszych pięciu lat od dnia wejścia w życie Układu wszelka pomoc publiczna przyznawana przez Jordanię przedsiębiorstwom zostaje oceniona z uwzględnieniem faktu, że Jordania jest traktowana jako obszar identyczny z obszarami Wspólnoty, w przypadku gdy poziom życia jest nienormalnie niski lub w przypadku gdy istnieje wysoka stopa bezrobocia, jak określono w artykule 92 ustęp 3 litera a) Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

Uwzględniając sytuację gospodarczą Jordanii, Rada Stowarzyszenia podejmuje decyzję, czy okres ten powinien zostać przedłużony o kolejne okresy pięcioletnie.

b) 

Każda ze Stron zapewnia przejrzystość w zakresie pomocy publicznej, między innymi przez coroczne składanie sprawozdań drugiej Stronie na temat ogólnej sumy oraz podziału udzielonej pomocy oraz przez dostarczanie, na wniosek, informacji dotyczących systemów pomocy. Na wniosek jednej ze Stron druga Strona dostarcza informacji na temat szczególnych indywidualnych przypadków pomocy publicznej.

5.  

W odniesieniu do produktów określonych w rozdziale 2 tytuł II:

— 
ustępu 1 litera c) nie stosuje się,
— 
wszelkie praktyki sprzeczne z ustępem 1 litera a) są oceniane zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez Wspólnotę na podstawie artykułów 42 i 43 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności z kryteriami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady nr 26/1962.
6.  

Jeżeli Wspólnota lub Rumunia uznają, że konkretne praktyki są niezgodne z warunkami ustępu 1, oraz:

— 
nie stosuje się wobec nich w sposób właściwy przepisów wykonawczych określonych w ustępie 3,
lub
— 
w przypadku braku takich przepisów oraz jeżeli takie postępowanie powoduje szkodę lub zagraża spowodowaniem poważnej szkody w interesach drugiej Strony albo spowodowaniem szkód majątkowych w jej przemyśle krajowym, włącznie z branżą usługową,

może ona podjąć właściwe środki po konsultacji w ramach Rady Stowarzyszenia lub po upływie 30 dni roboczych od wystąpienia o takie konsultacje.

W odniesieniu do praktyk sprzecznych z ustępem 1 litera c) niniejszego artykułu takie właściwe środki mogą, jeżeli stosuje się w odniesieniu do nich postanowienia Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, zostać przyjęte jedynie zgodnie z procedurami oraz na warunkach określonych przez Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu oraz wszelkimi innymi odpowiednimi instrumentami wynegocjowanymi pod jego auspicjami, które mają zastosowanie między Stronami.

7.  
Bez względu na wszelkie odmienne postanowienia przyjęte zgodnie z ustępem 3, Strony wymieniają informacje, uwzględniając ograniczenia nałożone przez wymóg zachowania tajemnicy zawodowej i handlowej.

Artykuł 54

Bez uszczerbku dla zobowiązań przyjętych lub które mają zostać przyjęte w ramach GATT, Państwa Członkowskie i Jordania stopniowo dostosowują wszelkie monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby zapewnić, że na koniec piątego roku od wejścia w życie Układu nie istnieje dyskryminacja dotycząca warunków, na których towary są nabywane i sprzedawane między obywatelami Państw Członkowskich i Jordanii. Komitet Stowarzyszenia zostanie powiadomiony o środkach podejmowanych w celu osiągnięcia niniejszego celu.

Artykuł 55

W odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych oraz przedsiębiorstw, którym przyznano specjalne lub wyłączne prawa, Rada Stowarzyszenia zapewnia, że począwszy od piątego roku od daty wejścia w życie niniejszego Układu, żaden środek zakłócający handel między Wspólnotą a Jordanią w zakresie sprzecznym z interesami Stron nie zostaje przyjęty ani utrzymany. Niniejsze postanowienie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań powierzonych tym przedsiębiorstwom.

Artykuł 56

1.  
Zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu i załącznika VII Strony przyznają i zapewniają odpowiednią i skuteczną ochronę praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi, łącznie z efektywnymi środkami dochodzenia takich praw.
2.  
Wykonywanie niniejszego artykułu oraz załącznika VII jest regularnie badane przez Strony. W przypadku problemów w dziedzinie własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej wpływających na warunki wymiany handlowej przeprowadza się pilne konsultacje na wniosek którejkolwiek ze Stron, w celu osiągnięcia wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań.

Artykuł 57

Strony mają na celu zmniejszenie różnic w zakresie normalizacji i oceny zgodności. W tym celu Strony zawierają, gdzie właściwe, umowy o wzajemnym uznawaniu w dziedzinie oceny zgodności.

Artykuł 58

Strony przyjmują za cel stopniową liberalizację zamówień publicznych. Rada Stowarzyszenia przeprowadza konsultacje w sprawie wykonania tego celu.TYTUŁ V

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Artykuł 59

Cele

1.  
Strony zobowiązują się zacieśniać współpracę gospodarczą w swoim wzajemnym interesie oraz zgodnie z ogólnymi celami Układu.
2.  
Celem współpracy gospodarczej jest wspieranie wysiłków Jordanii w celu osiągnięcia stałego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Artykuł 60

Zakres

1.  
Współpraca koncentruje się przede wszystkim na sektorach cierpiących z powodu wewnętrznych trudności lub dotkniętych przez ogólny proces liberalizacji gospodarki jordańskiej, w szczególności przez liberalizację handlu między Jordanią a Wspólnotą.
2.  
Podobnie, współpraca koncentruje się na obszarach mogących zbliżyć gospodarki Wspólnoty i Jordanii, szczególnie na tych, które będą tworzyć wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy.
3.  
Strony będą wspierać współpracę gospodarczą między Jordanią a pozostałymi krajami regionu.
4.  
Ochrona środowiska i równowaga ekologiczna zostaje uwzględniona w wykonywaniu różnych sektorów współpracy gospodarczej, dla których jest istotna.
5.  
Strony mogą uzgodnić rozszerzenie współpracy gospodarczej na inne sektory nieobjęte postanowieniami niniejszego tytułu.

Artykuł 61

Środki i sposoby

Współpraca gospodarcza jest wykonywana w szczególności poprzez:

a) 

regularny dialog gospodarczy między Stronami, który obejmuje wszystkie obszary polityki makroekonomicznej;

b) 

regularną wymianę informacji i pomysłów w każdym sektorze współpracy, włączając w to posiedzenia urzędników i ekspertów;

c) 

działania doradcze, ekspertyzy i szkolenia;

d) 

wykonywanie wspólnych działań, takich jak seminaria i warsztaty;

e) 

pomoc techniczną, administracyjną i regulacyjną;

f) 

wsparcie wspólnych przedsiębiorstw.

Artykuł 62

Współpraca regionalna

Strony będą wspierać działania o znaczeniu regionalnym lub łączące inne kraje regionu w celu promocji współpracy regionalnej.

Takie działania mogą obejmować:

— 
handel na poziomie wewnątrz-regionalnym,
— 
kwestie ochrony środowiska,
— 
rozwój infrastruktury gospodarczej,
— 
badania naukowe i technologiczne,
— 
kwestie kulturalne,
— 
sprawy celne.

Artykuł 63

Edukacja i kształcenie

Strony współpracują w celu określenia i zastosowania najskuteczniejszych środków zmierzających do znacznego poprawienia sytuacji edukacji i kształcenia zawodowego, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, usług związanych z handlem, administracji i organów publicznych, agencji technicznych, organów normalizacyjnych i certyfikujących oraz innych odnośnych instytucji. W tym kontekście do kształcenia zawodowego w odniesieniu do restrukturyzacji przemysłowej przywiązuje się szczególną uwagę.

Współpraca również wspiera ustanowienie powiązań między organami wyspecjalizowanymi we Wspólnocie oraz w Jordanii i wspiera wymianę informacji i doświadczeń oraz wspólne wykorzystanie zasobów technicznych.

Artykuł 64

Współpraca naukowa i technologiczna

Współpraca ma na celu:

a) 

wspieranie ustanowienia stałych powiązań między wspólnotami naukowymi obydwu Stron, w szczególności poprzez:

— 
dostęp Jordanii do wspólnotowych programów badawczo-rozwojowych, zgodnie z istniejącymi postanowieniami dotyczącymi udziału państw trzecich,
— 
udział Jordanii w sieciach zdecentralizowanej współpracy,
— 
promocję synergii między szkoleniami a badaniami,
b) 

wzmocnienie zdolności badawczych Jordanii;

c) 

pobudzanie innowacji technologicznych, transferu nowych technologii i upowszechnianie know-how, w szczególności celu przyspieszenia dostosowania zdolności przemysłu jordańskiego.

Artykuł 65

Środowisko naturalne

1.  
Współpraca ma na celu zapobieganie pogarszania się stanu środowiska, kontrolowanie zanieczyszczenia i zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w celu zapewnienia trwałego rozwoju oraz popieranie projektów regionalnych w obszarze środowiska.
2.  

Współpraca koncentruje się w szczególności na:

— 
pustynnieniu,
— 
jakości wód morskich, kontroli i zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz,
— 
zarządzaniu zasobami wodnymi,
— 
racjonalnego zużycia energii,
— 
zarządzaniu odpadami,
— 
ogólnego wpływu rozwoju przemysłowego na środowisko oraz wpływu bezpieczeństwa zakładów przemysłowych w szczególności,
— 
wpływu rolnictwa na jakość gleb i wód,
— 
edukacji i świadomości w zakresie środowiska,
— 
wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi zarządzania środowiskiem i metod monitorowania i nadzoru w zakresie środowiska, łącznie z systemem informacji o środowisku (EIS) i oceną wpływu na środowisko,
— 
zasoleniu.

Artykuł 66

Współpraca przemysłowa

Współpraca ma na celu w szczególności wspieranie i promocję:

— 
współpracy przemysłowej miedzy podmiotami gospodarczymi we Wspólnocie i w Jordanii, włączając w to dostęp Jordanii do wspólnotowych sieci zbliżania przedsiębiorstw oraz do sieci stworzonej w kontekście współpracy zdecentralizowanej,
— 
modernizacji i restrukturyzacji przemysłu jordańskiego,
— 
utworzenia i wspierania klimatu sprzyjającego rozwojowi prywatnej przedsiębiorczości w celu pobudzenia wzrostu i zróżnicowania produkcji przemysłowej,
— 
współpracy miedzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami we Wspólnocie i w Jordanii,
— 
transferu technologii, innowacji, badań i rozwoju,
— 
zróżnicowania produkcji przemysłowej w Jordanii,
— 
zwiększania zasobów ludzkich,
— 
poprawy dostępu do finansowania inwestycji,
— 
pobudzania innowacji,
— 
poprawy usług wsparcia informacyjnego.

Artykuł 67

Inwestycje i wspieranie inwestycji

Celem współpracy będzie stworzenie sprzyjającego i trwałego klimatu dla inwestycji w Jordanii. Współpraca będzie pociągać za sobą rozwój:

— 
zharmonizowanych i uproszczonych procedur administracyjnych, mechanizmów wspólnego inwestowania, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz kanałów informacyjnych i środków identyfikacji możliwości inwestowania,
— 
ram prawnych sprzyjających inwestowaniu między obydwoma Stronami, gdzie właściwe, poprzez zawieranie przez Państwa Członkowskie i Jordanię porozumień o ochronie inwestycji i porozumień mających na celu zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu,
— 
dostęp do rynku kapitałowego w celu finansowania inwestycji produktywnych,
— 
wspólnych przedsiębiorstw handlowych między Jordanią a Wspólnotą.

Artykuł 68

Normalizacja i ocena zgodności

Współpraca w tej dziedzinie będzie miała na celu w szczególności:

a) 

polepszenie stosowania reguł wspólnotowych w dziedzinie normalizacji, metrologii, norm jakości i uznawania zgodności;

b) 

podniesienie poziomu jordańskich organów oceny zgodności w celu ustanowienia, w odpowiednim czasie oraz w realnym zakresie, porozumień o wzajemnym uznawaniu oceny zgodności;

c) 

rozwój struktur i organów w celu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej oraz w celu normalizacji i ustalania norm jakości.

Artykuł 69

Zbliżanie ustawodawstwa

Strony podejmują wszelkie starania w celu zbliżenia ich odnośnych przepisów w celu ułatwienia wykonania niniejszego Układu.

Artykuł 70

Usługi finansowe

Strony współpracują w celu zbliżania swoich norm i przepisów, w szczególności:

a) 

w celu wzmocnienia i restrukturyzacji sektora finansowego w Jordanii;

b) 

poprawienia systemów rachunkowości, nadzorczych i wykonawczych w bankowości, ubezpieczenia i innych sektorów finansowych w Jordanii.

Artykuł 71

Rolnictwo

Strony koncentrują współpracę w szczególności na:

— 
wspieraniu polityk wykonywanych przez nie w celu zróżnicowania produkcji,
— 
promowania rolnictwa przyjaznego dla środowiska,
— 
zacieśnianiu stosunków między przedsiębiorstwami, grupami i organizacjami reprezentującymi zawody i profesje w Jordanii i we Wspólnocie na zasadzie dobrowolności,
— 
pomocy technicznej i szkoleniach,
— 
harmonizacji norm fitosanitarnych i weterynaryjnych,
— 
zintegrowanym rozwoju obszarów wiejskich, łącznie z polepszeniem podstawowych usług i rozwojem stowarzyszonej działalności gospodarczej,
— 
współpracy między regionami wiejskimi, wymianie doświadczeń i know-how dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Artykuł 72

Transport

Współpraca ma na celu:

— 
restrukturyzację i modernizację infrastruktury drogowej, portowej i portów lotniczych, powiązanej z głównymi węzłami komunikacji transeuropejskiej, będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania,
— 
ustanowienie i stosowanie standardów funkcjonowania porównywalnych z tymi, które przeważają we Wspólnocie,
— 
ulepszenie wyposażenia technicznego w celu dostosowania do norm wspólnotowych w odniesieniu do transportu drogowego/kolejowego, konteneryzacji i przeładunku,
— 
stopniowe łagodzenie wymogów tranzytowych,
— 
poprawienie zarządzania portami lotniczymi, kolejami oraz kontrolą ruchu lotniczego, włączając w to współpracę między właściwymi organami krajowymi.

Artykuł 73

Infrastruktura informacyjna i telekomunikacja

Współpraca koncentruje się na:

a) 

telekomunikacji ogólnie;

b) 

normalizacji, testach zgodności i certyfikacji w zakresie technologii informacyjnej i telekomunikacji;

c) 

upowszechnianiu nowych technologii informacyjnych, w szczególności w odniesieniu do sieci i wzajemnych połączeń sieci [ISDN (zintegrowany system sieci cyfrowych) oraz EDI (elektroniczna wymiana danych)];

d) 

pobudzaniu badań nad i rozwoju nowych ułatwień komunikacyjnych i technologii informacyjnych mających na celu rozwój rynku sprzętu, usług i zastosowań związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, usługami i instalacjami.

Artykuł 74

Energia

Głównymi obszarami współpracy będą:

— 
promowanie odnawialnych energii i krajowych źródeł energii,
— 
promocję oszczędności energii i efektywności energetycznej,
— 
badania stosowane, dotyczące sieci banków danych w sektorze gospodarczym i społecznym, w szczególności łączących wspólnotowe i jordańskie podmioty gospodarcze,
— 
wsparcie modernizacji i rozwoju sieci energetycznych i ich połączeń z sieciami wspólnotowymi.

Współpraca będzie również koncentrować się na ułatwianiu przesyłu gazu, ropy i energii elektrycznej.

Artykuł 75

Turystyka

Priorytetami współpracy w tej sferze są:

— 
polepszenie znajomości przemysłu turystycznego i zapewnienie większej spójności polityk oddziałujących na turystykę,
— 
promowanie sprawnej dystrybucji sezonowej turystyki,
— 
polepszenie współpracy między regionami i miastami z krajów sąsiadujących,
— 
polepszenia systemu informacji dla turystów oraz ochrony ich interesów,
— 
podkreślenie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla turystyki,
— 
zapewnienie, że właściwie utrzymane jest wzajemne oddziaływanie między turystyką a środowiskiem,
— 
wzmocnienie konkurencyjności turystyki poprzez wspieranie zwiększonego profesjonalizmu, w szczególności w odniesieniu do zarządzania bazą hotelową,
— 
wymiana informacji na temat planowanego rozwoju turystyki i projektów marketingowych, targów, wystaw, konwencji i publikacji.

Artykuł 76

Cła

1.  

Strony zobowiązują się wzajemnie do rozwijania współpracy w sprawach celnych, mającej na celu zapewnienie, że postanowienia dotyczące handlu są przestrzegane. Współpraca będzie w szczególności koncentrować się na:

a) 

uproszczeniu kontroli i procedur dotyczących odprawy celnej towarów;

b) 

stosowaniu jednolitego dokumentu administracyjnego i systemu w celu powiązania uzgodnień tranzytowych Wspólnoty i Jordanii.

2.  
Bez uszczerbku dla innych form współpracy przewidzianej w niniejszym Układzie, szczególnie w celu walki z narkotykami i praniem brudnych pieniędzy, administracje Stron zapewnią wzajemną pomoc zgodnie z postanowieniami protokołu 4.

Artykuł 77

Współpraca w dziedzinie statystyki

Głównym celem współpracy w tej dziedzinie będzie zharmonizowanie metodologii w celu stworzenia wiarygodnych podstaw wykorzystania statystyk dotyczących handlu, ludności, migracji i ogólnie wszystkich dziedzin objętych niniejszym Układem i dla których mogą być zbierane dane statystyczne.

Artykuł 78

Pranie brudnych pieniędzy

1.  
Strony współpracują w szczególności w celu zapobiegania wykorzystywaniu ich systemów finansowych do prania dochodów pochodzących z działalności przestępczej w ogóle oraz z przestępstw związanych z handlem narkotykami w szczególności.
2.  
Współpraca w tej dziedzinie obejmuje pomoc administracyjną i techniczną w celu ustanowienia odpowiednich norm odnoszących się do zwalczania prania brudnych pieniędzy, równoważnych normom przyjętym przez Wspólnotę oraz na innych płaszczyznach międzynarodowych, w tym przez Grupę Roboczą do spraw Finansowych (GRF).

Artykuł 79

Zwalczanie narkotyków

1.  

Strony współpracują, mając na celu w szczególności:

— 
skuteczności polityki i środków przeciwdziałania dostawom i przemytowi narkotyków i substancji psychotropowych oraz zmniejszenie nadużywania tych produktów,
— 
wspieranie wspólnego podejścia do zmniejszenia nielegalnej konsumpcji tych produktów.
2.  
Strony wspólnie ustalają, zgodnie z ich odnośnym ustawodawstwem, strategie i metody współpracy właściwe do osiągnięcia tych celów. Ich działania, inne niż wspólne działania, stanowią przedmiot konsultacji i ścisłej koordynacji.

Właściwe organy sektora publicznego i prywatnego, zgodnie ze swoimi kompetencjami, pracując z właściwymi organami Jordanii, Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, mogą uczestniczyć w tych działaniach.

3.  

Współpraca przybiera postać wymiany informacji oraz, gdzie właściwe, wspólnych działań dotyczących:

— 
powoływania lub rozbudowywanie ośrodków zdrowia i opieki społecznej oraz centrów informacji o leczeniu i rehabilitacji uzależnionych od narkotyków,
— 
wykonywania projektów w obszarach zapobiegania, szkolenia i badań epidemiologicznych,
— 
ustanowienia standardów odnoszących się do zapobiegania wykorzystywania prekursorów oraz innych substancji chemicznych do celów nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowych, równoważnych standardom przyjętym przez Wspólnotę i dane organy międzynarodowe, w szczególności przez Grupę Roboczą do spraw Produktów Chemicznych (CATF).TYTUŁ VI

WSPÓŁPRACA W KWESTIACH SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCHROZDZIAŁ 1

DIALOG SPOŁECZNY

Artykuł 80

1.  
Strony ustanawiają regularny dialog między sobą we wszystkich kwestiach społecznych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
2.  
Dialog ten zostaje wykorzystany do poszukiwania sposobów i środków dalszego postępu w odniesieniu do przepływu pracowników oraz równego traktowania i integracji społecznej obywateli jordańskich i obywateli Wspólnoty, którzy legalnie zamieszkują na terytoriach państw przyjmujących.
3.  

Dialog koncentruje się na problemach odnoszących się do:

a) 

warunków życia i pracy wspólnot osób migrujących;

b) 

migracji;

c) 

nielegalnej imigracji oraz warunków dotyczących odsyłania przebywających nielegalnie na mocy ustawodawstwa dotyczącego przebywania i osiedlania się w kraju przyjmującym;

d) 

projektów i programów na rzecz równego traktowania obywateli Jordanii i Wspólnoty, wzajemnej świadomości kultur i cywilizacji, rozwoju tolerancji i zniesienia dyskryminacji.

Artykuł 81

Dialog społeczny jest prowadzony na tych samym poziomie i według tych samych procedur jak te przewidziane tytule I niniejszego Układu, które mogą być używane jako ramy dla tego dialogu.ROZDZIAŁ 2

WSPÓŁPRACA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ SOCJALNYCH

Artykuł 82

1.  
Strony uznają znaczenie rozwoju społecznego, który powinien towarzyszyć każdemu rozwojowi gospodarczemu. Przyznają one szczególne pierwszeństwo przestrzeganiu podstawowych praw socjalnych.
2.  
W celu ujednolicenia współpracy socjalnej między Stronami zostają podjęte działania i programy dotyczące wszelkich kwestii będących przedmiotem ich zainteresowania.

Priorytet zostaje udzielony następującym działaniom:

a) 

zmniejszenie presji migracyjnej, poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwój szkoleń w obszarach o wysokim współczynniku emigracji;

b) 

ponowna integracja osób odesłanych z powodu nielegalnego pobytu;

c) 

promowanie roli kobiety w rozwoju społecznym i gospodarczym, w szczególności poprzez edukację i media, w ramach jordańskiej polityki w tym obszarze;

d) 

rozwój i konsolidacja jordańskich programów planowania rodziny oraz programów ochrony matki i dziecka;

e) 

ulepszenie systemu zabezpieczenia społecznego;

f) 

ulepszenie systemu opieki zdrowotnej;

g) 

polepszenie warunków życia w obszarach nieuprzywilejowanych o dużej gęstości zaludnienia;

h) 

realizacja i finansowanie programów wymiany i spędzania wolnego czasu dla mieszanych grup młodzieży pochodzenia europejskiego i jordańskiego, zamieszkującej w Państwach Członkowskich, w celu promowania wzajemnego kulturalnego zrozumienia i tolerancji.

Artykuł 83

Projekty dotyczące współpracy mogą być koordynowane z Państwami Członkowskimi oraz z właściwymi organizacjami międzynarodowymi.

Artykuł 84

Przed końcem pierwszego roku od wejścia w życie niniejszego Układu, Rada Stowarzyszenia powołuje grupę roboczą. Zadaniem grupy roboczej jest bieżąca ocena wprowadzania w życie postanowień rozdziałów 1 i 2.ROZDZIAŁ 3

WSPÓŁPRACA KULTURALNA I WYMIANA INFORMACJI

Artykuł 85

1.  
W celu sprzyjania wzajemnej znajomości i zrozumieniu oraz zgodnie z projektami już rozwiniętymi Strony zobowiązują się, w duchu wzajemnego poszanowania kultur, do ustanowienia trwałych podstaw dla stałego dialogu kulturalnego oraz do wspierania długoterminowej współpracy kulturalnej w każdej właściwej dziedzinie działalności.
2.  
Definiując projekty i programy dotyczące współpracy oraz wspólne działania, Strony przywiązują szczególną uwagę do młodych ludzi, w celu samowyrażenia oraz zdobywania umiejętności komunikowania się przy wykorzystaniu pisemnych i audiowizualnych środków przekazu, w celu kwestii ochrony dziedzictwa i upowszechniania kultury.
3.  
Strony uzgadniają, że istniejące we Wspólnocie i Państwach Członkowskich programy współpracy kulturalnej mogą zostać rozszerzone na Jordanię.
4.  
Strony wspierają działania, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie informacji i komunikacji.TYTUŁ VII

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Artykuł 86

W celu osiągnięcia celów niniejszego Układu pakiet współpracy finansowej zostaje udostępniony Jordanii zgodnie z odpowiednimi procedurami i wymaganymi środkami finansowymi.

Procedury te zostają uzgodnione przez obydwie Strony przy wykorzystaniu najbardziej właściwych instrumentów po wejścia w życie Układu.

Oprócz obszarów objętych tytułami V i VI Układu, współpraca finansowa koncentruje się na:

— 
wspieraniu reform, których celem jest modernizacja gospodarki,
— 
polepszeniu infrastruktury gospodarczej,
— 
wspieraniu inwestycji prywatnych i działalności dotyczącej tworzenia miejsc pracy,
— 
reagowaniu na skutki gospodarcze stopniowego wprowadzania strefy wolnego handlu na Jordanię, w szczególności poprzez udoskonalanie i restrukturyzację przemysłu,
— 
środkach towarzyszących polityce wykonywanej w sektorze społecznym.

Artykuł 87

W ramach istniejących instrumentów finansowych Wspólnoty mających na celu wspieranie programów dostosowania strukturalnego w krajach śródziemnomorskich oraz w ścisłej współpracy z organami jordańskimi i innymi darczyńcami, szczególnie z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, Wspólnota zbada możliwości odpowiednie sposoby wsparcia polityki strukturalnej prowadzonej przez Jordanię w celu przywrócenia równowagi finansowej w głównych agregatach finansowych i wspieranie tworzenia otoczenia gospodarczego sprzyjającego przyspieszeniu wzrostu, polepszając społeczną sytuację ludności.

Artykuł 88

W celu zapewnienia przyjęcia skoordynowanego podejścia w odniesieniu do wyjątkowych problemów makroekonomicznych i finansowych, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszego Układu, Strony wykorzystują regularny dialog gospodarczy przewidziany w tytule V w celu zwrócenia szczególnej uwagi na monitorowanie tendencji handlowych i finansowych w stosunkach między Wspólnotą a Jordanią.TYTUŁ VIII

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE, OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 89

Niniejszym ustanawia się Radę Stowarzyszenia, która zbiera się na szczeblu ministerialnym raz w roku oraz jeżeli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy jej przewodniczącego, zgodnie z warunkami ustanowionymi w jej regulaminie.

Rada bada wszelkie istotne kwestie wynikłe w ramach Układu oraz wszelkie inne zagadnienia dwustronne lub międzynarodowe będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Artykuł 90

1.  
Rada Stowarzyszenia składa się, z jednej strony, z członków Rady Wspólnot Europejskich i członków Komisji Wspólnot Europejskich oraz, z drugiej strony, z członków Rządu Jordanii.
2.  
Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą być zastępowani zgodnie z warunkami ustalonymi w jej regulaminie.
3.  
Rada Stowarzyszenia uchwala swój regulamin.
4.  
Radzie Stowarzyszenia przewodniczy kolejno członek Rady Wspólnot Europejskich i członek Rządu Jordanii, zgodnie z przepisami określonymi w jej regulaminie.

Artykuł 91

W celu realizacji zadań określonych w Układzie Rada Stowarzyszenia posiada prawo podejmowania decyzji w przypadkach w nim przewidzianych.

Podjęte decyzje wiążą Strony, które podejmują środki niezbędne do wykonania podjętych decyzji. Rada Stowarzyszenia może również formułować właściwe zalecenia.

Rada podejmuje decyzje i formułuje zalecenia za wspólną zgodą Stron.

Artykuł 92

1.  
Niniejszym ustanawia się Komitet Stowarzyszenia, który jest odpowiedzialny za wykonywanie Układu, z zastrzeżeniem kompetencji Rady.
2.  
Rada Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi Stowarzyszenia, w całości lub w części, którąkolwiek ze swoich kompetencji.

Artykuł 93

1.  
Komitet Stowarzyszenia, który zbiera się na szczeblu urzędników, składa się, z jednej strony, z przedstawicieli Rady Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich oraz, z drugiej strony, z przedstawicieli Rządu Jordanii.
2.  
Komitet Stowarzyszenia uchwala swój regulamin.

▼M1

3.  
Komitetowi Stowarzyszenia przewodniczy kolejno przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich oraz przedstawiciel Rządu Jordanii.

▼B

Artykuł 94

1.  
Komitet Stowarzyszenia ma prawo podejmowania decyzji w odniesieniu do zarządzania Układem oraz w obszarach, w odniesieniu do których Rada przekazała mu swoje kompetencje.
2.  
Komitet podejmuje decyzje w drodze porozumienia między obydwoma Stronami. Podjęte decyzje wiążą Strony, które podejmują środki niezbędne do wykonania podjętych decyzji.

Artykuł 95

Rada Stowarzyszenia może podjąć decyzję w sprawie utworzenia każdej grupy roboczej lub organu niezbędnego do celów wykonania Układu.

Artykuł 96

Rada Stowarzyszenia podejmuje wszelkie właściwe środki w celu ułatwienia współpracy i kontaktów między Parlamentem Europejskim a Parlamentem jordańskim.

Artykuł 97

1.  
Każda ze Stron może przedstawić Radzie Stowarzyszenia jakikolwiek spór dotyczący stosowania lub interpretacji niniejszego Układu.
2.  
Rada Stowarzyszenia może rozstrzygać spory w drodze decyzji.
3.  
Każda ze Stron jest zobowiązana do podjęcia środków związanych z wypełnianiem decyzji określonej w ustępie 2.
4.  
W przypadku gdy nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ustępem 2, każda ze Stron może powiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga Strona jest wtedy zobowiązana do wyznaczenia drugiego arbitra w terminie dwóch miesięcy. Do celów stosowania tej procedury Wspólnotę i Państwa Członkowskie uważa się za jedną Stronę sporu.

Rada Stowarzyszenia wyznacza trzeciego arbitra.

Decyzje arbitrów są podejmowane większością głosów.

Każda ze Stron sporu jest zobowiązana do podjęcia kroków niezbędnych do wykonania decyzji arbitrów.

Artykuł 98

Niniejszy Układ nie narusza możliwości podejmowania przez Umawiającą się Stronę środków:

a) 

które uważa za niezbędne do zapobiegnięcia ujawniania informacji naruszających jej podstawowe interesy bezpieczeństwa;

b) 

które dotyczą produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojskowymi, lub też badań, rozwoju lub produkcji niezbędnych do celów obronnych, o ile środki te nie osłabiają warunków konkurencji w zakresie produktów nieprzeznaczonych na cele ściśle wojskowe;

c) 

które uznaje za istotne dla własnego bezpieczeństwa w przypadku poważnych zaburzeń wewnętrznych zagrażających porządkowi publicznemu, w przypadku wojny albo poważnego napięcia międzynarodowego stanowiącego groźbę wojny albo w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Artykuł 99

W dziedzinach objętych niniejszym Układem oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek zawartych w nim postanowień szczególnych:

— 
ustalenia zastosowane przez Jordanię w odniesieniu do Wspólnoty nie powodują żadnej dyskryminacji między Państwami Członkowskimi, ich obywatelami lub spółkami lub przedsiębiorstwami,
— 
ustalenia zastosowane przez Wspólnotę w odniesieniu do Jordanii nie powodują żadnej dyskryminacji między obywatelami jordańskimi, spółkami lub przedsiębiorstwami.

Artykuł 100

W odniesieniu do podatków bezpośrednich żadne z postanowień Układu nie powoduje:

— 
rozszerzenia przywilejów fiskalnych przyznanych przez jedną ze Stron w jakiejkolwiek umowie międzynarodowej lub porozumieniu, które jest dla tej Strony wiążące,
— 
zapobiegania przyjęcia lub stosowania przez którąkolwiek ze Stron każdego środka mającego na celu zapobieganie uchylaniu się od obowiązków podatkowych,
— 
przeszkody dla uprawnienia Strony do stosowania właściwych przepsów jej ustawodawstwa podatkowego w odniesieniu do podatników, którzy nie są w identycznej sytuacji, w szczególności w odniesieniu do ich miejsca zamieszkania.

Artykuł 101

1.  
Strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Układu. Zapewniają one, że cele wymienione w Układzie zostają osiągnięte.
2.  
Jeżeli jedna ze Stron uważa, że druga Strona nie spełniła jednego ze zobowiązań, jakie nakłada na nią niniejszy Układ, podejmuje stosowne środki. Przedtem przedstawia ona, z wyjątkiem szczególnie pilnych przypadków, Radzie Stowarzyszenia wszystkie istotne informacje potrzebne do dokładnego zbadania sytuacji celem znalezienia rozwiązania, które mogą zaakceptować Strony.

Przy doborze środków należy przyznać pierwszeństwo tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie Układu. O środkach tych niezwłocznie zostaje powiadomiona Rada Stowarzyszenia oraz, jeśli druga Strona o to wnioskuje, są one przedmiotem konsultacji w ramach Rady Stowarzyszenia.

Artykuł 102

Protokoły 1–4 oraz załączniki I–VII stanowią integralną część niniejszego Układu. Deklaracje i wymiany listów zawarte są w Akcie Końcowym, który podobnie stanowi integralną część niniejszego Układu.

Artykuł 103

Do celów niniejszego Układu wyraz „Strony” oznacza, z jednej strony, Wspólnotę lub Państwa Członkowskie, albo Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odnośnymi kompetencjami, oraz Jordanię, z drugiej strony.

Artykuł 104

Niniejszy Układ zostaje zawarty na czas nieograniczony.

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Układ poprzez powiadomienie drugiej Strony. Niniejszy Układ przestaje obowiązywać sześć miesięcy od dnia takiego powiadomienia.

Artykuł 105

Niniejszy Układ stosuje się w odniesieniu do terytoriów, na których obowiązują Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, na warunkach określonych w tych Traktatach, z jednej strony, oraz w odniesieniu do terytorium Jordanii, z drugiej strony.

Artykuł 106

Niniejszy Układ, sporządzony w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim, włoskim i arabskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny, zostaje złożony do depozytu w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 107

1.  
Niniejszy Układ zostanie zatwierdzony przez Strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

Niniejszy Układ wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po wzajemnym powiadomieniu się przez Strony o zakończeniu procedur określonych w ustępie pierwszym.

2.  
Po wejściu w życie niniejszy Układ zastępuje Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim oraz Umowę między Państwami Członkowskimi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, podpisaną z Brukseli, dnia 18 stycznia 1997 roku.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε σης Βρυξέλλες, σης είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de november de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän-kymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελνική Δημορατί

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK I:

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących z Jordanii, w odniesieniu do których Wspólnota może utrzymać element rolny określony w artykule 10 ustęp 1

ZAŁĄCZNIK II:

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, w odniesieniu do których Jordania może utrzymać element rolny określony w artykule 10 ustęp 2 i artykule 11 ustęp 2

ZAŁĄCZNIK III:

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, w odniesieniu do których stosuje się w przywozie do Jordanii harmonogram zniesienia ceł określony w artykule 11 ustęp 3 i 4

ZAŁĄCZNIK IV:

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, określonych w artykule 11 ustęp 5

ZAŁĄCZNIK V:

Wykaz zastrzeżeń Wspólnoty, określonych w artykule 30 ustęp 2 litera a) (prawo przedsiębiorczości)

ZAŁĄCZNIK VI:

Wykaz zastrzeżeń Jordanii, określonych w artykule 30 ustęp 2 litera a) (prawo przedsiębiorczości)

ZAŁĄCZNIK VII:

Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa określona w artykule 56

▼M2

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz produktów, o których mowa w art. 10 ust. 1Kod CN

Opis

(1)

(2)

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą) niezawierające kakao

ex 1704 90 99

– – – – – –  Pozostałe wyroby zawierające 70 % masy sacharozy lub więcej (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

ex 1806 90 90

– –  Pozostałe wyroby zawierające 70 % masy sacharozy lub więcej (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

1905 90

–  Pozostałe:

1905 90 90

– – – –  Pozostałe

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz produktów, o których mowa w art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2Kod CN

Opis

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0403 10 51 to 0403 10 99

– – – –  Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

0403 90 71 to 0403 90 99

– –  Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

0405 20

–  Produkty mleczarskie do smarowania

0405 20 10

– –  O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy

0405 20 30

– –  O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nie przekraczającej 75 % masy

0711 90 30

Kukurydza cukrowa zakonserwowana tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nie nadająca się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, w odniesieniu do których stosuje się w przywozie do Jordanii harmonogram zniesienia ceł określony w art. 11 ust. 3 i 4

WYKAZ A130219100

130219900

190110200

190190200

210690300

210690400

210690600

250300000

250410000

250490000

250700000

250810000

250820000

250830000

250840000

250850000

250860000

250870000

250900000

251010000

251020000

251110000

251120000

251200000

251319000

251320100

251400000

251910000

251990000

252020100

252400000

252610000

252620000

252810000

252890000

253090200

253090300

260111000

260112000

260120000

260200000

260300000

260400000

260500000

260600000

260700000

260800000

260900000

261000000

261100000

261210000

261220000

261310000

261390000

261400000

261510000

261590000

261610000

261690000

261710000

261790000

261800000

261900000

262011000

262019000

262020000

262030000

262040000

262050000

262090000

262100000

270111000

270112000

270119000

270120000

270210000

270220000

270300000

270400000

270500000

270600000

270710000

270720000

270730000

270740000

270750000

270760000

270791000

270799000

270810000

270820000

270900000

271000520

271000700

271220100

271311000

271312000

271320000

271390000

271410000

271490000

280130000

280200000

280300000

280429100

280429200

280470000

280490000

280511000

280519000

280521000

280522000

280530000

280540000

280620000

280700000

280800000

280910000

280920000

281000000

281111000

281119100

281119900

281122000

281129000

281210100

281210200

281210300

281210400

281210500

281210600

281210700

281210800

281210900

281290000

281310000

281390000

281520000

281530000

281610000

281620000

281630000

281700000

281810000

281820000

281830000

281990100

282010000

282110100

282120100

282200100

282300000

282410000

282420000

282490000

282510000

282520000

282530000

282540000

282550000

282560000

282570000

282580000

282590900

282611000

282612000

282619000

282620000

282630000

282690000

282710000

282720000

282731000

282732000

282733000

282734000

282735000

282736000

282738000

282739000

282741900

282749900

282911000

282919000

282990100

283010000

283020000

283030000

283090000

283311000

283319000

283321000

283322000

283323000

283324000

283325000

283326000

283327000

283329000

283330000

283340000

283421000

283429100

283510100

283522100

283523100

283524100

283525100

283526100

283529100

283531100

283539100

283610100

283620100

283630100

283640100

283650100

283660100

283670100

283691100

283692100

283699100

283911000

283919000

283920000

283990000

284011000

284019000

284020000

284030000

284190100

284190200

284410000

284420000

284430000

284440000

284450000

284510000

284590000

284610000

284690000

284700000

284910000

284920000

284990000

290110100

290121100

290122100

290123100

290124100

290129100

290211100

290219100

290220100

290230100

290241100

290242100

290243100

290244100

290250100

290260100

290270100

290290100

290290910

290322000

290341000

290342000

290344000

290345100

290346100

290347100

290349100

290362100

290410100

290420100

290490200

290511100

290512100

290513100

290514100

290515100

290516100

290517100

290519200

290522100

290529100

290531100

290532100

290539100

290541100

290542100

290549100

290550200

290629100

290729100

290810000

290820000

290890000

290911000

290919100

290920100

290930100

290941100

290942100

290943100

290944100

290949100

290950100

290960100

291211100

291212100

291213100

291219100

291221100

291229100

291230100

291241100

291242100

291249100

291250100

291260100

291411100

291412100

291413100

291419100

291421100

291422100

291423100

291429100

291431100

291439100

291440100

291450100

291461100

291469100

291470100

291511100

291512100

291513100

291521100

291522100

291523100

291524100

291529100

291531100

291532100

291533100

291534100

291535100

291539100

291540100

291550100

291560100

291570100

291590100

291611100

291612100

291613100

291614100

291615100

291619100

291620100

291631100

291632100

291634100

291635100

291639100

291711910

291712910

291713910

291714100

291719910

291720910

291731910

291732910

291733910

291734910

291735100

291736910

291737910

291739910

291811100

291812100

291813100

291815100

291816100

291817100

291819200

291821100

291822100

291823100

291829100

291830100

291890100

291900100

292010100

292090500

292111100

292112100

292119500

292121100

292122100

292129100

292130100

292141000

292142000

292143100

292144100

292145100

292149920

292151100

292159100

292229100

292421110

292421920

292511100

292690300

292700100

292800100

292910000

292990100

292990200

292990900

293010100

293020100

293030100

293040100

293090100

293211100

293212100

293213100

293219100

293221100

293229100

293291100

293292100

293293100

293294100

293299200

293311100

293319100

293329100

293331100

293332100

293339300

293340200

293351100

293359500

293361100

293369100

293371100

293379300

293390100

293410100

293420100

293430100

293490910

293610100

293621100

293622100

293623100

293624100

293625100

293626100

293627100

293628100

293629100

293690100

293921000

293929100

294110000

294120000

294130000

294140000

294150000

291190000

300331000

300339000

300340000

300390000

300431000

300432000

300439000

300440000

300450000

300490000

300660000

310100000

310210000

310221000

310229000

310230000

310240000

310250000

310260000

310270000

310280000

310290000

310310000

310320000

310390000

310410000

310420000

310430900

310490900

310510900

310520000

310530000

310540000

310551000

310559000

310560000

310590000

320110100

320120100

320190100

320300100

320300910

320411100

320412100

320413100

320414100

320415100

320416100

320417100

320419100

320420100

320490100

320500000

320611100

320619100

320620100

320630100

320641100

320642100

326043100

320649100

320650100

320710100

320720100

320730100

320740100

320810300

320820300

320890300

320910100

320990100

321000100

321100100

321210000

321511000

321519000

321590000

340211100

340212100

340213100

340219100

340290100

350710100

350710900

350790000

360100000

360300000

370110000

370130100

370199100

370210000

370510100

370520100

370590100

370610100

370690100

380110000

380120100

380120210

380130100

380190100

380210000

380290000

380630210

380690210

380810900

380820900

380830900

380840900

380890900

380991100

380992100

380993100

381210000

381220000

381230000

381300000

381511100

381512100

381519100

381590100

381600100

381710100

381720100

381800100

382100000

382200000

382410100

382420100

382430100

382440100

382450100

382471100

382479100

382490100

382490200

390110000

390120000

390130000

390190000

390210000

390220000

390230000

390290000

390311000

390319000

390320000

390330000

390390000

390410900

390421900

390422900

390430900

390440900

390450900

390461000

390469000

390490000

390512000

390519000

390521000

390529000

390530000

390591000

390599000

390610000

390690000

390710000

390720000

390730000

390740000

390760000

390791000

390799000

390810000

390890000

390910000

390920000

390930000

390940000

390950000

391000000

391110000

391190000

391211000

391212000

391220000

391231000

391239000

391290000

391310000

391390000

391400000

391510000

391520000

391530000

391590000

391610100

391610910

391620100

391620910

391690100

391690910

391990100

392010910

392020910

392030100

392041100

392042100

392051100

392059100

392061100

392062100

392063100

392069100

392072100

392073910

392079910

392092100

392093100

392094100

392099910

392119200

392190110

392190910

392321100

392329100

392340100

392690100

392690200

392690400

392690600

400110000

400121000

400122000

400129100

400130900

400211900

400219110

400219900

400220110

400220900

400231110

400231900

400239110

400239900

400241900

400249110

400249900

400251900

400259110

400259900

400260110

400260900

400270110

400270900

400280110

400280900

400291900

400299110

400299900

400300000

400400000

400510100

400591100

400599110

400599900

400610000

400690100

400700100

400811100

400819100

400821200

400910100

400920100

400930100

400940100

400950100

401220100

401610100

401699100

401699200

401700100

401700400

401700500

410110000

410121000

410122000

410129000

410130000

410140000

410210000

410221000

410229000

410310000

410320000

410390000

430110000

430120000

430130000

430140000

430150000

430160000

430170000

430180000

430190000

440110000

440130000

440200000

440320100

440341100

440349100

440391100

440392100

440399100

440500000

440610000

440690000

441510100

441510200

441510300

441520100

441700100

442190100

442190200

442190300

450200100

450310000

450390100

450410100

450490100

450490200

460110000

460210100

460290100

470100000

470200000

470311000

470319000

470321000

470329000

470411000

470419000

470421000

470429000

470500000

470610000

470620000

470691000

470692000

470693000

470710000

470720000

470730000

470790000

480251100

480252100

480253100

480260100

480411300

480419300

480421000

480429000

480431300

480439300

480441300

480442300

480449300

480451300

480451400

480452300

480459300

480820000

481039100

481091100

481099100

481140100

481140200

481910100

481920200

481930100

481940100

482020100

482210000

482290000

482390100

482390200

482390500

482390600

482390700

482390800

482390910

490300000

490400000

490510000

490591000

490599000

490600000

490700900

491110000

491199100

500100000

500200000

500310000

500390000

500400000

500500000

510111000

510119000

510121000

510129000

510130000

510210000

510220000

510310000

510320000

510330000

510400000

510510000

510521000

510529000

510530000

510540000

510610000

510620000

510710000

510720000

510810000

510820000

511000900

511300100

520100000

520210000

520291000

520299000

520300000

520411000

520419000

520511000

520512000

520513000

520514000

520515000

520521000

520522000

520523000

520524000

520526000

520527000

520528000

520531000

520532000

520533000

520534000

520535000

520541000

520542000

520543000

520544000

520546000

520547000

520548000

520611000

520612000

520613000

520614000

520615000

520621000

520622000

520623000

520624000

520625000

520631000

520632000

520633000

520634000

520635000

520641000

520642000

520643000

520644000

520645000

530310000

530390000

530410000

530490000

530511000

530519000

530521000

530529000

530591000

530599000

530610000

530620000

530710000

530720000

530810000

530820000

530830000

530890000

531010100

531090100

540110900

540120900

540210000

540220000

540231000

540232000

540233000

540239000

540241000

540242000

540243000

540249000

540251000

540252000

540259000

540261000

540262000

540269000

540310000

540320000

540331000

540332000

540333000

540339000

540341000

540342000

540349000

540410000

540490900

540500900

540720100

540791100

550110000

550120000

550130000

550190000

550200000

550310000

550320000

550330000

550340000

550390000

550410000

550490000

550510000

550520000

550610100

550620100

550630100

550700100

550810900

550820900

550911000

550912000

550921000

550922000

550931000

550932000

550941000

550942000

550951000

550952000

550953000

550959000

550961000

550962000

550969000

550991000

550992000

550999000

551011000

551012000

551020000

551030000

551090000

560311100

560312100

560313100

560314100

560391100

560392100

560393100

560394100

560410100

560420910

560490100

560490910

560500900

560710000

560729000

560730000

560790000

580310100

580390100

580631100

580632100

580639100

590310100

590320100

590390100

591131000

591132000

591140100

591190100

611511100

611512100

611519100

611520100

611591100

611592100

611593100

611599100

621710100

630510100

680410100

680423100

681210000

681220000

681230000

681250100

690310100

690310200

690320100

690320200

690390100

690390200

690911000

690912000

690919000

700100000

700210900

700220900

700231900

700232900

700239900

701020000

701091900

701092900

701093900

701094900

701110000

701120000

701190000

701911000

701912000

701919000

701931100

701939100

710110000

710121000

710122000

710210000

710221000

710229000

710231000

710239000

710310000

710391000

710399000

710410000

710420000

710490000

710510000

710590000

710691000

711011100

711021100

711031100

711041100

711210000

711220000

711290000

711319100

711810000

711890000

720110000

720120000

720150000

720211000

720219000

720221000

720229000

720230000

720241000

720249000

720250000

720260000

720270000

720280000

720291000

720292000

720293000

720299000

720410000

720421000

720429000

720430000

720441000

720449000

720450100

720510000

720610100

720711100

720712100

720719100

720720100

720840100

720854100

720890100

720916100

720917100

720918100

720926100

720927100

720928100

720990100

721011100

721012100

721030100

721041100

721049100

721050100

721061100

721069100

721070100

721090100

721810100

721891100

721899100

721911100

721912100

721913100

721914100

721921100

721922100

721923100

721924100

721931100

721932100

721933100

721934100

721935100

721990100

722011100

722012100

722020100

722090100

722100100

722211100

722219100

722220100

722230100

722300100

722410100

722490100

722511100

722519100

722520100

722530100

722540100

722550100

722591100

722592100

722599100

722611100

722619100

722620100

722691100

722692100

722693100

722694100

722699100

722710100

722720100

722790100

722810100

722820100

722830100

722840100

722850100

722860100

722870100

722880100

722910100

722920100

730210000

730220000

730230000

730240000

730290000

730410100

730429100

730431910

730439910

730441910

730449910

730451910

730459910

730511000

730512000

730519000

730520000

730531900

730539900

730590900

730610100

730610400

730620100

730620400

730630200

730640200

730650200

730690100

730690400

730890100

730890200

731021110

731021130

731029110

731029130

731100000

732190100

732619400

732690400

740110000

740120000

740200000

740311000

740312000

740313000

740319000

740321000

740322000

740323000

740329000

740400000

740500900

740911100

740921100

740931100

740940100

740990100

741110100

741121100

741122100

741129100

741700100

741999500

750110000

750120000

750210000

750220000

750300000

760110000

760120000

760200000

760611100

760611200

760611300

760612100

760612200

760691100

760691200

760691300

760692100

760692200

760711100

760719100

760720100

761290100

761290200

761290300

761300000

761699500

780110900

780191900

780199900

780200000

780600100

790111000

790112000

790120000

790200000

790390100

790500100

790500200

790700200

800110000

800120000

800200000

800700100

800700200

810191000

810291000

810310100

810411000

810419000

810420000

810510100

810510200

810600100

810710100

810810100

810910100

811000100

811100100

811220100

811230100

811240100

811291100

811300100

820150100

820190900

820210000

820220000

820240000

820310000

820320000

820330000

820340000

820411000

820412000

820420000

820510000

820520000

820530000

820540000

820559000

820560000

820570000

820580000

820590900

820713000

820719000

820720900

820730900

820740900

820750000

820760000

820770000

820780000

820790000

820810000

820820000

820840000

820890000

821192100

821193100

830140100

830150100

830810000

830890100

830990200

840710100

840710200

840810100

840810200

841112900

841122900

841182900

841191100

841199100

841290100

841410000

841490100

841490200

841630900

841690800

841720000

841780900

841790100

841899100

841911900

841932900

841960900

841990110

841990910

842122900

842191100

842199100

842199200

842290900

842320000

842330000

842382900

842389900

842430900

842490100

842490200

842520000

842531100

842539100

842541000

842549000

842612100

842612990

842619100

842619990

842641100

842641990

842649900

842691000

842699900

842710000

842720000

842790000

842810900

842820000

842831000

842832900

842833900

842839900

842850000

842860000

842890900

843010100

843390000

843490000

843590000

843691000

843699000

843790000

843890000

843991000

843999000

844090000

844190900

844390000

845150900

845190100

845210000

845390000

845490000

845590000

845699990

846291900

846299900

846610000

846620000

846630000

846691000

846692000

846693000

846694000

846880900

846890900

847490900

847590000

847710900

847720900

847730900

847740900

847751900

847759900

847780900

847790100

847810900

847890100

848010900

848020900

848030900

848041900

848049900

848050900

848060900

848071900

848079900

848140000

848180100

848180200

848180310

848310100

848320100

848330100

848340100

848350100

848360100

848390100

850110110

850110900

850120110

850131110

850132110

850140110

850151110

850152110

850211100

850220100

850239100

850240100

850421100

850431100

850431900

850490100

850690100

850790000

850890000

851490000

851580100

851580990

851590000

852311100

852312100

852313100

852390100

852432100

852439100

852451100

852452100

852453100

852499100

852499200

852610000

852691000

852692000

853090000

853210000

853221000

853222000

853223000

853224000

853225000

853229000

853230000

853290000

854319900

854330900

854389200

854390100

854411200

854419200

854459200

854460200

854511100

854519200

860711000

860712000

860719000

860721000

860729000

860730000

860791000

860799000

870510000

870590200

870590900

870600100

870790100

870899100

870911000

870919000

871000000

871110100

871120100

871130100

871140100

871150100

871190100

871310000

871390000

871639900

871640900

871690100

880110000

880190000

880310000

880320000

880330000

880390000

880400000

880510000

890310000

890391000

890392000

890399000

890800000

900390100

901110000

901120000

901180000

901210000

901510000

901520000

901530000

901540000

901580000

901720000

901730900

901780900

902290000

902410900

902480900

902490900

902519100

902580100

902590100

902690200

902710900

902720900

902730900

902740100

902790910

902910110

902920110

903010900

903020900

903031900

903039900

903040900

903082900

903089900

903090900

903110900

903120900

903130000

903180900

903290200

930621100

930630100

930630300

930630400

940540100

940550100

940600110

960200100

960390200

960610000

960621000

960622000

960629000

960630000

960711000

960719000

960720000

960810100

960899100

960910100

961610000

970500100

WYKAZ B130110000

130120100

130120900

130190100

130190900

130211100

130211200

130219000

130239100

130239900

190110300

190211100

190211900

190540000

190590210

190590290

190590900

210690100

210690900

250100000

250200000

250510000

250590000

250610000

250621000

250629000

251311000

251320900

251511100

251511900

251512100

251512900

251520000

251611100

251611900

251612100

251612900

251621000

251622000

251690000

251710000

251720000

251730000

251741000

251749000

251810000

251820000

251830000

252010000

252020900

252100000

252210000

252220000

252230000

252310000

252321000

252329000

252330000

252390000

252510000

252520000

252530000

252700000

252910000

252921000

252922000

252930000

253010000

253020000

253040000

253090100

253090900

271000100

271000200

271000310

271000320

271000330

271000400

271000510

271000600

271000900

271111000

271112000

271113000

271114000

271119000

271121000

271129000

271210000

271220900

271290000

271500000

280110000

280120000

280410000

280421000

280429900

280430000

280440000

280450000

280461000

280469000

280480000

280610000

281121000

281123000

281410000

281420000

281511000

281512000

281910000

281990900

282090000

282110900

282120900

282200900

282590100

282741100

282749100

282751000

282759000

282760000

282810000

282890000

282990900

283110000

283190000

283210000

283220000

283230000

283410000

283422000

283429900

283510900

283522900

283523900

283524900

283525900

283526900

283529900

283531900

283539900

283610900

283620900

283630900

283640900

283650900

283660900

283670900

283691900

283692900

283699900

283711000

283719100

283719900

283720000

283800000

284110000

284120000

284130000

284140000

284150000

284161000

284169000

284170000

284180000

284190900

284210000

284290000

284310000

284321000

284329000

284330000

284390000

284800000

285000000

285100100

285100900

290110900

290121900

290122900

290123900

290124900

290129900

290211900

290219900

290220900

290230900

290241900

290242900

290243900

290244900

290250900

290260900

290270900

290290990

290311000

290312000

290313000

290314000

290315000

290316000

290319000

290321000

290323000

290329000

290330100

290330900

290343000

290345900

290346900

290347900

290349900

290351000

290359000

290361000

290362900

290369000

290410900

290420900

290490100

290490900

290511900

290512900

290513900

290514900

290515900

290516900

290517900

290519100

290519900

290522900

290529900

290531900

290532900

290539900

290541900

290542900

290549900

290550100

290550900

290611000

290612000

290613000

290614000

290619000

290621000

290629900

290711000

290712000

290713000

290714000

290715000

290719000

290721000

290722000

290723000

290729900

290730000

290919900

290920900

290930900

290941900

290942900

290943900

290944900

290949900

290950900

290960900

291010000

291020000

291030000

291090000

291100000

291211900

291212900

291213900

291219900

291221900

291229900

291230900

291241900

291242900

291249900

291250900

291260900

291300000

291411900

291412900

291413900

291419900

291421900

291422900

291423900

291429900

291431900

291439900

291440900

291450900

291461900

291469900

291470900

291511900

291512900

291513900

291521900

291522900

291523900

291524900

291529900

291531900

291532900

291533900

291534900

291535900

291539900

291540900

291550900

291560900

291570900

291590900

291611900

291612900

291613900

291614900

291615900

291619900

291620900

291631900

291632900

291634900

291635900

291639900

291711100

291711990

291712100

291712990

291713100

291713990

291714900

291719100

291719990

291720100

291720990

291731100

291731990

291732100

291732990

291733100

291733990

291734100

291734990

291735900

291736100

291736990

291737100

291737990

291739100

291739990

291811900

291812900

291813900

291814000

291815900

291816900

291817900

291819100

291819900

291822900

291823900

291829900

291830900

291890900

291900900

291921900

292010900

292090100

292090200

292090300

292090400

292090900

292111900

292112900

292119100

292119200

292119300

292119400

292119900

292121900

292122900

292129900

292130900

292143900

292144900

292145900

292149100

292149200

292149300

292149400

292149500

292149600

292149700

292149800

292149910

292149990

292151900

292159900

292211000

292212000

292213100

292213900

292219110

292219120

292219190

292219200

292219300

292219400

292219900

292221000

292222000

292229900

292230100

292230200

292230300

292230900

292241000

292242000

292243000

292249100

292249900

292250000

292310000

292320000

292390000

292410100

292410900

292421190

292421910

292421990

292422000

292429100

292429900

292511900

292519100

292519900

292520000

292610000

292620000

292690100

292690200

292690900

292700900

292800900

293010900

293020900

293030900

293040900

293090900

293100000

293211900

293212900

293213900

293219900

293221900

293229900

293291900

293292900

293293900

293294900

293299100

293299900

293311900

293319900

293321000

293329900

293331900

293332900

293339100

293339200

293339900

293340100

293340900

293351900

293359100

293359200

293359300

293359400

293359900

293361900

293369900

293371900

293379100

293379200

293379900

293390900

293410900

293420900

293430900

293490100

293490990

293500000

293610900

293621900

293622900

293623900

293624900

293625900

293626900

293627900

293628900

293629900

293690900

293710000

293721000

293722000

293729000

293791000

293792000

293799000

293810000

293890000

293910000

293929900

293930000

293941000

293942000

293949100

293949900

293950100

293950900

293961000

293962000

293963000

293969000

293970000

293990100

293990200

293990300

293990400

293990500

293990900

294000000

294200000

300110000

300120000

300190000

300510000

300590000

300610000

300620000

300630000

300640000

300650000

310110900

310430100

310490100

310510100

310510200

310510300

320120900

320190900

320210000

320290000

320300990

320411900

320412900

320413900

320414900

320415900

320416900

320417900

320419900

320420900

320490900

320611900

320619900

320620900

320630900

320641900

320642900

320643900

320649900

320650900

320710900

320720900

320730900

320740900

320810100

320810900

320820100

320820900

320890100

320890900

320910900

320990900

321000200

321000900

321100900

321290100

321290200

321290900

321310000

321390000

321410000

321490000

330111000

330112000

330113000

330114000

330119000

330121000

330122000

330123000

330124000

330125000

330126000

330129000

330130000

330210100

330290000

330300000

330410000

330420000

330430000

330491000

330499000

330510000

330520000

330530000

330590000

330610000

330620000

330690000

330710000

330720000

330730000

330741000

330749000

330790100

330790900

340111000

340119000

340120000

340211900

340212900

340213900

340219900

340220000

340290900

340311000

340319000

340351000

340359000

340391000

340391000

340399000

340399000

340410000

340411000

340419000

340420000

340420000

340490000

340510000

340520000

340530000

340540000

340590000

340600000

340700100

340700910

340700920

340700990

350211000

350219000

350220000

350290000

350300100

350300900

350400000

350610000

350691000

350699000

360200000

360410000

360490000

360500000

360610000

360690100

360690900

370120000

370130900

370191000

370199900

370220000

370231000

370232000

370239000

370241000

370242000

370243000

370244000

370251000

370252000

370253000

370254000

370255000

370256000

370291000

370292000

370293000

370294000

370295000

370310000

370320000

370390000

370400000

370510900

370520900

370590900

370610900

370690900

370710100

370710900

370790000

380120290

380130900

380190900

380300000

380400000

380510000

380520000

380590100

380590900

380610000

380620000

380630100

380630290

380690100

380690290

380700000

380810100

380810200

380820100

380830100

380840100

380890100

380991900

380992900

380993900

381010000

381090000

381111000

381119000

381121000

381129000

381190000

381400100

381400900

381511900

381512900

381519900

381590900

381600900

381710900

381720900

381800900

381900000

382000000

382410900

382420900

382430900

382440900

382450900

382471900

382479900

382490900

390410100

390421100

390422100

390430100

390440100

390450100

390750000

391610990

391620990

391690990

391710100

391710900

391721000

391722000

391723000

391729000

391731000

391732000

391733000

391739000

391740000

391810100

391810900

391890100

391890900

391910100

391910900

391990900

392010100

392010990

392020100

392020990

392030900

392041900

392042900

392051900

392059900

392061900

392062900

392063900

392069900

392071100

392071900

392072900

392073100

392073990

392079100

392079990

392091000

392092900

392093900

392094900

392099100

392099990

392111000

392112000

392113000

392114000

392119100

392119900

392190190

392190990

392210000

392220000

392290000

392310000

392321900

392329900

392330100

392330900

392340900

392350000

392390100

392390900

392410000

392490000

392510000

392520000

392530000

392590000

392610000

392620000

392630000

392640000

392690300

392690500

392690700

392690800

392690900

400129200

400129900

400130100

400130200

400211100

400219190

400219200

400220190

400220200

400231190

400231200

400239190

400239200

400241100

400249190

400249200

400251100

400259190

400259200

400260190

400260200

400270190

400270200

400280190

400280200

400291100

400299190

400299200

400510200

400510900

400520100

400520900

400591900

400599190

400690900

400700900

400811900

400819900

400821100

400821900

400829100

400829900

400910900

400920900

400930900

400940900

400950900

401011000

401012000

401013000

401019000

401021000

401022000

401023000

401024000

401029000

401110000

401120000

401130000

401140000

401150000

401191000

401199000

401210000

401220900

401290000

401310000

401320000

401390000

401410000

401490000

401511000

401519000

401590000

401610900

401691000

401692000

401693000

401694000

401695100

401695900

401699900

401700200

401700900

410410000

410421000

410422000

410429000

410431000

410439000

410511000

410512000

410519000

410520000

410611000

410612000

410619000

410620000

410710000

410721000

410729000

410790000

410800000

410900000

411000000

411100000

420100000

420211000

420212000

420219000

420221000

420222000

420229000

420231000

420232000

420239000

420291000

420292000

420299000

420310000

420321000

420329000

420330000

420340000

420400100

420400900

420500000

420610000

420690000

430211000

430212000

430213000

430219000

430220000

430230000

430310000

430390000

430400000

440121000

440122000

440310000

440320900

440341900

440349900

440391900

440392900

440399900

440410000

440420000

440710000

440724000

440725000

440726000

440729000

440791000

440792000

440799000

440810000

440831000

440839000

440890000

440910000

440920000

441011000

441019000

441090000

441111000

441119000

441121000

441129000

441131000

441139000

441191000

441199000

441213000

441214000

441219000

441222000

441223000

441229000

441292000

441293000

441299000

441300000

441400000

441510900

441520900

441600000

441700900

441810000

441820000

441830000

441840000

441850000

441890100

441890900

441900000

442010000

442090100

442090900

442110000

442190900

450200900

450390900

450410900

450490900

460120000

460191000

460199000

460210200

460210900

460290300

460290900

480100000

480210000

480220000

480230000

480240000

480251900

480252200

480252300

480252900

480253200

480253900

480260200

480260300

480260400

480260500

480260900

480300000

480411100

480411200

480411900

480419100

480419200

480419900

480431100

480431200

480431900

480439100

480439200

480439900

480441100

480441200

480441900

480442100

480442200

480442900

480449100

480449200

480449900

480451100

480451200

480451900

480452100

480452200

480452900

480459100

480459200

480459900

480510100

480510900

480521100

480521900

480522100

480522900

480523100

480523900

480529100

480529900

480530000

480540000

480550000

480560100

480560200

480560900

480570100

480570900

480580100

480580900

480610000

480620000

480630000

480640000

480710000

480790000

480810000

480830100

480830900

480890100

480890900

480910000

480920000

480990000

481011100

481011200

481011900

481012000

481021100

481021900

481029100

481029900

481031000

481032000

481039900

481091200

481091900

481099900

481110000

481121000

481129000

481131000

481139000

481140900

481190000

481200000

481310000

481320000

481390100

481390900

481410000

481420000

481430000

481490100

481490900

481500000

481610000

481620000

481630000

481690000

481710000

481720000

481730000

481810000

481820000

481830000

481840000

481850000

481890000

481910200

481910900

481920100

481920900

481930900

481940900

481950000

481960000

482010000

482020900

482030000

482040000

482050000

482090100

482090900

482110000

482190000

482311000

482319000

482320000

482340000

482351000

482359100

482359900

482360000

482370000

482390300

482390400

482390990

490700100

490810000

490890000

490900000

491000000

491191000

491199900

500600000

500710000

500720000

500790000

510910000

510990000

511000100

511111000

511119000

511120000

511130000

511190000

511211000

511219000

511220000

511230000

511290000

511300900

520420000

520710000

520790000

520811000

520812000

520813000

520819000

520821000

520822000

520823000

520829000

520831000

520832000

520833000

520839000

520841000

520842000

520843000

520849000

520851000

520852000

520853000

520859000

520911000

520912000

520919000

520921000

520922000

520929000

520931000

520932000

520939000

520941000

520942000

520943000

520949000

520951000

520952000

520959000

521011000

521012000

521019000

521021000

521022000

521029000

521031000

521032000

521039000

521041000

521042000

521049000

521051000

521052000

521059000

521111000

521112000

521119000

521121000

521122000

521129000

521131000

521132000

521139000

521141000

521142000

521143000

521149000

521151000

521152000

521159000

521211000

521212000

521213000

521214000

521215000

521221000

521222000

521223000

521224000

521225000

530911000

530919000

530921000

530929000

531010900

531090900

531100000

540110100

540120100

540490100

540500100

540610000

540620000

540710000

540720900

540730000

540741000

540742000

540743000

540744000

540751000

540752000

540753000

540754000

540761000

540769000

540771000

540772000

540773000

540774000

540781000

540782000

540783000

540784000

540791900

540792000

540793000

540794000

540810000

540821000

540822000

540823000

540824000

540831000

540832000

540833000

540834000

550610900

550620900

550630900

550690000

550700900

550810100

550820100

551110000

551120000

551130000

551211000

551219000

551221000

551229000

551291000

551299000

551311000

551312000

551313000

551319000

551321000

551322000

551323000

551329000

551331000

551332000

551333000

551339000

551341000

551342000

551343000

551349000

551411000

551412000

551413000

551419000

551421000

551422000

551423000

551429000

551431000

551432000

551433000

551439000

551441000

551442000

551443000

551449000

551511000

551512000

551513000

551519000

551521000

551522000

551529000

551591000

551592000

551599000

551611000

551612000

551613000

551614000

551621000

551622000

551623000

551624000

551631000

551632000

551633000

551634000

551641000

551642000

551643000

551644000

551691000

551692000

551693000

551694000

560110000

560121000

560122000

560129000

560130000

560210000

560221000

560229000

560290000

560311900

560312900

560313900

560314900

560391900

560392900

560393900

560394900

560410900

560420100

560420990

560490990

560500100

560600000

560721000

560741000

560749000

560750000

560811000

560819000

560890000

560900000

570232000

570242000

570252000

570292000

570320000

570330000

570490000

580110000

580121000

580122000

580123000

580124000

580125000

580126000

580131000

580132000

580133000

580134000

580135000

580136000

580190000

580211000

580219000

580220000

580230000

580310900

580390900

580410000

580421000

580429000

580430000

580500000

580610000

580620000

580631900

580632900

580639900

580640000

580710000

580790000

580810000

580890000

580900000

581010000

581091000

581092000

581099000

581100100

581100900

590110000

590190000

590210000

590220000

590290000

590310900

590320900

590390900

590410000

590491000

590492000

590500000

590610000

590691000

590699000

590700000

590800000

590900000

591000000

591110000

591120000

591140900

591190900

600110000

600121000

600122000

600129000

600191000

600192000

600199000

600210000

600220000

600230000

600241000

600242000

600243000

600249000

600291000

600292000

600293000

600299000

610120000

610130000

610220000

610311000

610331000

610332000

610333000

610341000

610342000

610343000

610411000

610419000

610421000

610422000

610432000

610433000

610441000

610442000

610443000

610451000

610452000

610453000

610462000

610463000

610510000

610520000

610590000

610620000

610690000

610711000

610712000

610719000

610721000

610722000

610729000

610791000

610792000

610799000

610821000

610822000

610831000

610891000

610892000

610910000

610990000

611010000

611020000

611030000

611110000

611120000

611130000

611211000

611212000

611219000

611420000

611430000

611511900

611512900

611519900

611520900

611591900

611592900

611593900

620111000

620112000

620191000

620192000

620193000

620211000

620212000

620213000

620292000

620293000

620311000

620312000

620319000

620321000

620322000

620323000

620329000

620331000

620332000

620333000

620339000

620341000

620342000

620343000

620349000

620411000

620412000

620413000

620419000

620421000

620422000

620423000

620429000

620431000

620432000

620433000

620439000

620441000

620442000

620443000

620444000

620449000

620451000

620452000

620453000

620459000

620461000

620462000

620463000

620469000

620510000

620520000

620530000

620620000

620630000

620721000

620791000

620920000

620930000

621020000

621030000

621132000

621142000

621210000

621410000

621420000

621430000

621440000

621490000

621510000

621520000

621590000

630110000

630120000

630130000

630140000

630190000

630210000

630221000

630222000

630229000

630231000

630232000

630239000

630240000

630251000

630252000

630253000

630259000

630260000

630291000

630292000

630293000

630299000

630311000

630312000

630319000

630391000

630392000

630399000

630411000

630419000

630491000

630492000

630493000

630499000

630510900

630520000

630532000

630533000

630539000

630590000

630611000

630612000

630619000

630621000

630622000

630629000

630631000

630639000

630641000

630649000

630691000

630699000

630710000

630720000

630790100

630790900

630800000

631010000

631090000

640312000

640319000

640320000

640330000

640340000

650100000

650200000

650300000

650400000

650510000

650590000

650610000

650691000

650692000

650699000

650700000

660110000

660191000

660199000

660200000

660310000

660320000

660390000

670100000

670210000

670290000

670300000

670411000

670419000

670420000

670490000

680100000

680210000

680221000

680222000

680223000

680229000

680291000

680292000

680293000

680299000

680300000

680410900

680421000

680422000

680423900

680430000

680510000

680520000

680530000

680610100

680610900

680620000

680690100

680690900

680710000

680790000

680800000

680911000

680919000

680990100

680990200

680990900

681011000

681019000

681091000

681099000

681110000

681120000

681130000

681190000

681240000

681250900

681260000

681270000

681290100

681290900

681310000

681390000

681410000

681490000

681510000

681520000

681591000

681599000

690100000

690210100

690210900

690220100

690220900

690290100

690290900

690310900

690320900

690390900

690410000

690490000

690510000

690590000

690600000

690710000

690790000

690810000

690890000

690990000

691010000

691090000

691110000

691190000

691200000

691310000

691390000

691410000

691490000

700210100

700220100

700231100

700232100

700239100

700312000

700319100

700319900

700320000

700330000

700420000

700490000

700510000

700521000

700529000

700530000

700600000

700711000

700719100

700719900

700721000

700729100

700729900

700800100

700800900

700910000

700991000

700992000

701010000

701091100

701092100

701093100

701094100

701200000

701310100

701310900

701321000

701329000

701331000

701332000

701339000

701391100

701391900

701399100

701399900

701400000

701510000

701590000

701610000

701690000

701710000

701720000

701790000

701810000

701820000

701890000

701931900

701932000

701939900

701940000

701951000

701952000

701959000

701990000

702000000

710610000

710692000

710700000

710811000

710812000

710813000

710820000

710900000

711011200

711019000

711021200

711029000

711031200

711039000

711041200

711049000

711100100

711100900

711311000

711319900

711320000

711411000

711419000

711420000

711510000

711590000

711610000

711620000

711711000

711719000

711790000

720310000

720390000

720450900

720521000

720529000

720610900

720690000

720711900

720712900

720719900

720720900

720810100

720810900

720825100

720825900

720826100

720826900

720827100

720827900

720836100

720836900

720837100

720837900

720838100

720838900

720839100

720839900

720840900

720851000

720852000

720853000

720854900

720890900

720915000

720916900

720917900

720918900

720925000

720926900

720927900

720928900

720990900

721011900

721012900

721020000

721030900

721041900

721049900

721050900

721061900

721069900

721070900

721090900

721113000

721114000

721119000

721123000

721129000

721190000

721210000

721220000

721230000

721240000

721250000

721260000

721310100

721310200

721310300

721310900

721320100

721320200

721320300

721320900

721391100

721391200

721391300

721391900

721399100

721399200

721399300

721399900

721410100

721410200

721410300

721410900

721420100

721420200

721420900

721430100

721430200

721430300

721430900

721491100

721491200

721491300

721491900

721499100

721499200

721499300

721499900

721510100

721510200

721510300

721510900

721550100

721550200

721550300

721550900

721590100

721590200

721590300

721590900

721610000

721621000

721622000

721631000

721632000

721633000

721640000

721650000

721665000

721669000

721691000

721699000

721710100

721710900

721720100

721720900

721730100

721730900

721790100

721790900

721810900

721891900

721899900

721911900

721912900

721913900

721914900

721921900

721922900

721923900

721924900

721931900

721932900

721933900

721934900

721935900

721990900

722011900

722012900

722020900

722090900

722100900

722211900

722219900

722220900

722230900

722240000

722300900

722410900

722490900

722511900

722519900

722520900

722530900

722540900

722550900

722591900

722592900

722599900

722611900

722619900

722620900

722691900

722692900

722693900

722694900

722699900

722710900

722720900

722790900

722810900

722820900

722830900

722840900

722850900

722860900

722870900

722880900

722910900

722920900

722990000

730110000

730120000

730300100

730300900

730410900

730421000

730429900

730431100

730431990

730439100

730439990

730441100

730441990

730449100

730449990

730451100

730451990

730459100

730459990

730490100

730490900

730531100

730539100

730590100

730610200

730610300

730610900

730620200

730620300

730620900

730630100

730630900

730640100

730640900

730650100

730650900

730660000

730690200

730690300

730690900

730711100

730711900

730719100

730719900

730721000

730722000

730723000

730729000

730791000

730792000

730793000

730799000

730810000

730820000

730830000

730840000

730890900

730900000

731010000

731021120

731021190

731021900

731029120

731029190

731029200

731029900

731210000

731290000

731300000

731412000

731413000

731414100

731414900

731419100

731419900

731420100

731420900

731431000

731439000

731441000

731442000

731449000

731450000

731511000

731512000

731519000

731520000

731581000

731582000

731589000

731590000

731600000

731700100

731700900

731811000

731812000

731813000

731814000

731815000

731816000

731819000

731821000

731822000

731823000

731824000

731829000

731910000

731920000

731930000

731990000

732010000

732020000

732090000

732111000

732112000

732113000

732181000

732182000

732183000

732190200

732190900

732211000

732219100

732219900

732290000

732310100

732310900

732391000

732392000

732393000

732394000

732399000

732410000

732421000

732429000

732490000

732510100

732510300

732510900

732591000

732599100

732599300

732599900

732611000

732619100

732619300

732619900

732620000

732690100

732690300

732690900

740500100

740610000

740620000

740710100

740710900

740721100

740721900

740722100

740722900

740729100

740729900

740811100

740811900

740819100

740819900

740821100

740821910

740821990

740822100

740822910

740822990

740829100

740829910

740829990

740911900

740919000

740921900

740929000

740931900

740939000

740940900

740990900

741011000

741012000

741021000

741022000

741110900

741121900

741122900

741129900

741210000

741220000

741300000

741420000

741490000

741510000

741521000

741529000

741531000

741532000

741539000

741600000

741700900

741811000

741819000

741820000

741910000

741991100

741991200

741991300

741991900

741999100

741999200

741999300

741999900

750400000

750511000

750512000

750521000

750522000

750610000

750620000

750711000

750712000

750720000

750810000

750890100

750890200

750890300

750890400

750890900

760310000

760320000

760410100

760410900

760421100

760421900

760429000

760511100

760511900

760519100

760519900

760521100

760521900

760529100

760529900

760611900

760612900

760691900

760692900

760711200

760711900

760719200

760719900

760720200

760720900

760810100

760810900

760820100

760820900

760900000

761010000

761090000

761100000

761210000

761290900

761410000

761490000

761511000

761519100

761519200

761519800

761519900

761520000

761610000

761691000

761699100

761699200

761699300

761699400

761699900

780110100

780191100

780199100

780300000

780411000

780419000

780420000

780500000

780600900

790310000

790390900

790400000

790500900

790600000

790700100

790700900

800300100

800300900

800400000

800500000

800600000

800700900

810110000

810192000

810193000

810199000

810210000

810292000

810293000

810299000

810310900

810390000

810430000

810490000

810510900

810590000

810600900

810710900

810790000

810810900

810890000

810910900

810990000

811000900

811100900

811211000

811219000

811220900

811230900

811240900

811291900

811299000

811300900

820110000

820130000

820140000

820231000

820239000

820291000

820299100

820299900

820551000

820590100

820600000

820830000

820900000

821000000

821110000

821191000

821192900

821193900

821194000

821195000

821210000

821220100

821220900

821290000

821300000

821410000

821420000

821490000

821510000

821520000

821591000

821599000

830110000

830120000

830130000

830140900

830150900

830160000

830170000

830210000

830220000

830230000

830241000

830242000

830249000

830250000

830260000

830300000

830400100

830400900

830510000

830520000

830590000

830610000

830621000

830629000

830630000

830710100

830710900

830790000

830820000

830890200

830890900

830910000

830990100

830990900

831000000

831110000

831120000

831130000

831190000

840310000

840390000

840410900

840490900

840721100

840721200

840729100

840729200

840731100

840731200

840732100

840732200

840733100

840733200

840734100

840734200

840790910

840790920

840820100

840820200

840890910

840890920

840910100

840910200

840991100

840991200

840999100

840999200

841111900

841121900

841181900

841191900

841199900

841210900

841229900

841231900

841239900

841280900

841290900

841319100

841330000

841381100

841391100

841420000

841440000

841451000

841459100

841459900

841460900

841480110

841480190

841480990

841490900

841510000

841520100

841520900

841581000

841582000

841583000

841590000

841610000

841620900

841690100

841690900

841790900

841810900