Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — PL — 20.01.2007 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA 2001/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 28 maja 2001 r.

w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji

(Dz.U. L 184, 6.7.2001, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

DYREKTYWA 2003/6/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2003 r.

  L 96

16

12.4.2003

►M2

DYREKTYWA 2003/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 4 listopada 2003 r.

  L 345

64

31.12.2003

►M3

DYREKTYWA 2004/109/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r.

  L 390

38

31.12.2004

►M4

DYREKTYWA 2005/1/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 9 marca 2005 r.

  L 79

9

24.3.2005
▼B

DYREKTYWA 2001/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 28 maja 2001 r.

w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

TYTUŁ I: DEFINICJE I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Rozdział I: Definicje

Artykuł 1

Rozdział II: Zakres zastosowania

Artykuł 2

TYTUŁ II: PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO PUBLICZNEGO OBROTU

Rozdział I: Ogólne warunki dopuszczenia do obrotu

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 7

Rozdział II: Bardziej rygorystyczne i dodatkowe warunki oraz zobowiązania

Artykuł 8

Rozdział III: Odstępstwa

Artykuł 9

Artykuł 10

Rozdział IV: Kompetencje właściwych władz krajowych

Sekcja 1: Decyzja o dopuszczeniu do obrotu

Artykuł 11

Artykuł 12

Artykuł 13

Artykuł 14

Artykuł 15

Sekcja 2: Informacje wymagane przez właściwe władze

Artykuł 16

Sekcja 3: Działania podejmowane wobec emitenta, który nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z dopuszczenia do obrotu

Artykuł 17

Sekcja 4: Zawieszenie i zaprzestanie notowań

Artykuł 18

Sekcja 5: Prawo do wystąpienia na drogę sądową w przypadku odmowy dopuszczenia do obrotu lub zaprzestania notowań

Artykuł 19

TYTUŁ III: WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO PUBLICZNEGO OBROTU

Rozdział I: Podawanie do publicznej wiadomości szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu

Sekcja 1: Przepisy ogólne

Sekcja 2: Częściowe lub całkowite zwolnienie z obowiązku podawania do publicznej wiadomości szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu

Sekcja 3: Dozwolone opuszczenie niektórych informacji ze szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu

Sekcja 4: Zawartość szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu w niektórych szczególnych przypadkach

Sekcja 5: Kontrola i rozpowszechnianie szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu

Sekcja 6: Określenie właściwych władz

Sekcja 7: Wzajemne uznawanie

Sekcja 8: Negocjacje z państwami nieczłonkowskimi

Rozdział II: Szczególne warunki dopuszczenia akcji do obrotu

Sekcja 1: Warunki odnoszące się do spółek, które złożyły wniosek o dopuszczenie akcji do publicznego obrotu

Artykuł 42

Artykuł 43

Artykuł 44

Sekcja 2: Warunki odnoszące się do akcji, o których dopuszczenie do obrotu został złożony wniosek

Artykuł 45

Artykuł 46

Artykuł 47

Artykuł 48

Artykuł 49

Artykuł 50

Artykuł 51

Rozdział III: Warunki szczegółowe dotyczące dopuszczenia do publicznego obrotu dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwo

Sekcja 1: Warunki dotyczące przedsiębiorstw składających wniosek o dopuszczenia dłużnych papierów wartościowych do publicznego obrotu

Artykuł 52

Sekcja 2: Warunki dotyczące dłużnych papierów wartościowych, o których dopuszczenie do publicznego obrotu został złożony wniosek

Artykuł 53

Artykuł 54

Artykuł 55

Artykuł 56

Artykuł 57

Sekcja 3: Warunki dodatkowe

Artykuł 58

Artykuł 59

Rozdział IV: Warunki szczegółowe dotyczące dopuszczenia do publicznego obrotu dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez państwo, jego władze regionalne bądź lokalne lub międzynarodową instytucję publiczną

Artykuł 60

Artykuł 61

Artykuł 62

Artykuł 63

TYTUŁ IV: OBOWIĄZKI ODNOSZĄCE SIĘ DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO PUBLICZNEGO OBROTU

Rozdział I: Obowiązki spółek, których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu

Sekcja 1: Notowanie nowo wyemitowanych akcji tego samego rodzaju

Artykuł 64

Sekcja 2: Postępowanie w stosunku do akcjonariuszy

Sekcja 3: Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego lub umowy spółki

Sekcja 4: Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie roczne

Sekcja 5: Dodatkowe informacje

Sekcja 6: Równoważność informacji

Sekcja 7: Informacje publikowane okresowo

Sekcja 8: Zawartość i publikowanie sprawozdań półrocznych

Rozdział II: Obowiązki emitentów, których dłużne papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu

Sekcja 1: Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwo

Sekcja 2: Dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwo, jego władze regionalne bądź lokalne lub międzynarodową instytucję publiczną

Rozdział III: Obowiązki dotyczące informacji, które mają być podane do publicznej wiadomości w przypadku, gdy znaczny pakiet spółki kapitałowej jest nabywany lub zbywany

Sekcja 1: Przepisy ogólne

Sekcja 2: Informowanie o nabyciu lub zbyciu znacznego pakietu akcji

Sekcja 3: Określenie prawa głosu

Sekcja 4: Wyłączenia

Sekcja 5: Właściwe władze

Sekcja 6: Sankcje

TYTUŁ V: PUBLIKOWANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Rozdział I: Publikowanie i przekazywanie do publicznej wiadomości szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego

Sekcja 1: Procedury i terminy publikowania do publicznej wiadomości szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu oraz suplementów do tych danych

Sekcja 2: Przedstawienie właściwym władzom informacji na temat sposobów i środków informowania opinii publicznej

Rozdział II: Publikowanie i przekazywanie informacji po dopuszczeniu do obrotu

Rozdział III: Języki

TYTUŁ VI: WŁAŚCIWE WŁADZE I WSPÓŁPRACA MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

Artykuł 105

Artykuł 106

Artykuł 107

TYTUŁ VII: KOMITET KONTAKTOWY

Rozdział 1: Skład, działalność i zadania komitetu

Rozdział II: Dostosowanie wartości rynkowej akcji zwykłych

Artykuł 109

TYTUŁ VIII: PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 110

Artykuł 111

Artykuł 112

Artykuł 113

Załącznik II - Część A: Dyrektywy uchylone i ich kolejne zmiany

Załącznik II - Część B: Terminy transpozycji do prawa krajowego

Załącznik III - Tabela korelacjiPARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 44 i 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego ( 1 ),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu ( 2 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 79/279/EWG z dnia 5 marca 1979 r., koordynująca warunki dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego ( 3 ), dyrektywa Rady 80/390/EWG z dnia 17 marca 1980 r., koordynująca wymagania dotyczące sporządzania, kontroli i rozpowszechniania szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego ( 4 ), dyrektywa Rady 82/121/EWG z dnia 15 lutego 1982 r. w sprawie informacji publikowanych na bieżąco przez spółki, których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu giełdowego ( 5 ) oraz dyrektywa Rady 88/627/EWG z dnia 12 grudnia 1988 r. w sprawie informacji, które są ogłaszane w chwili nabycia lub zbycia znacznego pakietu akcji spółki kapitałowej ( 6 ), zostały kilkakrotnie zmienione w znacznym stopniu. Mając na uwadze przejrzystość i spójność, powyższe dyrektywy powinny w związku z tym zostać skodyfikowane poprzez zgrupowanie w jednym tekście.

(2)

Koordynacja warunków dotyczących dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu na giełdach znajdujących się lub działających w Państwach Członkowskich powinna doprowadzić do jednakowej ochrony inwestorów na poziomie Wspólnoty, ponieważ bardziej jednorodne gwarancje udzielane inwestorom w różnych Państwach Członkowskich ułatwią zarówno dopuszczenie do publicznego obrotu w poszczególnych państwach papierów wartościowych innych Państw Członkowskich jak i notowanie dowolnego papieru wartościowego na wielu giełdach Wspólnoty; przyczyni się to odpowiednio do zwiększenia wzajemnego przenikania się krajowych rynków papierów wartościowych poprzez usunięcie takich przeszkód, które można usunąć z zachowaniem należnego bezpieczeństwa, co pozwoli uczynić kolejny krok na drodze do ustanowienia europejskiego rynku kapitałowego.

(3)

Koordynacja taka musi odnosić się do papierów wartościowych, bez względu na status prawny emitenta, emitowanych przez państwa nieczłonkowskie lub ich władze regionalne bądź lokalne oraz międzynarodowe instytucje publiczne; z tego względu niniejsza dyrektywa obejmuje podmioty nie objęte art. 48 akapit drugi Traktatu.

(4)

Należy uwzględnić możliwość skorzystania z prawa do wystąpienia na drogę sądową z zaskarżeniem decyzji właściwych władz krajowych w odniesieniu do stosowania niniejszej dyrektywy, dotyczących dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, chociaż takie prawo nie może ograniczać swobody tych władz.

(5)

Regulacje dotyczące koordynacji warunków dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu powinny być początkowo na tyle elastyczne, aby można było uwzględnić obecnie istniejące różnice w strukturze rynków papierów wartościowych Państw Członkowskich oraz aby Państwa Członkowskie mogły uwzględnić wszelkie szczególne sytuacje, przed którymi mogą stanąć.

(6)

Z tego względu, koordynacja powinna w pierwszym etapie zostać ograniczona do ustanowienia minimalnych warunków dopuszczających papiery wartościowe do publicznego obrotu na giełdach znajdujących się lub działających w Państwach Członkowskich, nie dając jednakże emitentom żadnego prawa do notowań.

(7)

Taka częściowa koordynacja warunków dopuszczających papiery wartościowe do publicznego obrotu stanowi pierwszy krok na drodze do ściślejszego dostosowania przepisów prawnych Państw Członkowskich w tym zakresie.

(8)

Rynek, na którym przedsiębiorstwa prowadzą działalność został rozszerzony i obejmuje cały obszar Wspólnoty, a takie rozszerzenie pociąga za sobą odpowiedni wzrost wymogów finansowych przedsiębiorstw oraz powiększenie rynków kapitałowych, z których muszą korzystać w celu realizacji swoich potrzeb; dopuszczenie do publicznego obrotu na giełdach Państw Członkowskich papierów wartościowych emitowanych przez takie przedsiębiorstwa stanowi dla nich ważny środek dostępu do tych rynków kapitałowych; ponadto w ramach liberalizacji przepisów dotyczących przepływu kapitału zostały zniesione ograniczenia dewizowe dotyczące zakupu papierów wartościowych notowanych na giełdach innego Państwa Członkowskiego.

(9)

W większości Państw Członkowskich wymagane jest wprowadzenie środków bezpieczeństwa dotyczących ochrony interesów obecnych i przyszłych inwestorów wobec przedsiębiorstw oferujących własne papiery wartościowe, zarówno w czasie składania oferty jak i w czasie dopuszczenia do publicznego obrotu; środki bezpieczeństwa tego typu wymagają dostarczania niezbędnych i obiektywnych informacji na temat sytuacji finansowej emitenta oraz szczegółowych danych na temat papierów wartościowych, o których dopuszczenie do publicznego obrotu wystąpiono; forma, w jakiej te informacje mają zostać przedstawione, zwykle sprowadza się do publikacji szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu.

(10)

Wymagane środki bezpieczeństwa różnią się w poszczególnych Państwach Członkowskich zarówno pod względem zawartości jak i struktury szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu oraz skuteczności, metod i czasu sprawdzania informacji podanych w ten sposób; skutkiem tych różnic są nie tylko większe trudności przedsiębiorstw w dopuszczeniu ich papierów wartościowych do publicznego obrotu na giełdach kilku Państw Członkowskich, ale także przeszkody w nabywaniu przez inwestorów jednego Państwa Członkowskiego papierów wartościowych notowanych na giełdach innych Państw Członkowskich, co ogranicza możliwości finansowania przedsiębiorstw i inwestycji w całej Wspólnocie.

(11)

Różnice te powinny zostać wyeliminowane poprzez koordynację przepisów i uregulowań prawnych bez konieczności ich całkowitego ujednolicenia po to, aby osiągnąć wystarczający poziom równoważności środków bezpieczeństwa wymaganych przez każde Państwo Członkowskie w celu zapewnienia dostarczania niezbędnych i obiektywnych informacji obecnym i przyszłym inwestorom.

(12)

Taka koordynacja musi odnosić się do papierów wartościowych niezależnie od statusu prawnego przedsiębiorstwa emitującego; niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do podmiotów, których nie określono w art. 48 akapit drugi Traktatu.

(13)

Wzajemne uznawanie szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu, publikowanych w związku z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu, stanowi ważny krok na drodze do stworzenia rynku wewnętrznego Wspólnoty.

(14)

W związku z tym niezbędne jest określenie, które władze są właściwe do sprawdzania i zatwierdzania szczegółowych danych publikowanych w związku z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu w przypadku równoczesnych wniosków o dopuszczenie do publicznego obrotu w dwóch lub więcej Państwach Członkowskich.

(15)

Artykuł 21 dyrektywy Rady 89/298/EWG z dnia 17 kwietnia 1989 roku w sprawie koordynacji wymagań dotyczących sporządzania, szczegółowej kontroli i rozpowszechniania prospektów emisyjnych publikowanych w związku z publiczną ofertą sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych ( 7 ) stanowi, że w przypadkach gdy oferty publiczne są przedstawiane równocześnie lub w krótkich odstępach czasu w dwóch lub więcej Państwach Członkowskich, prospekt publicznej oferty papierów wartościowych sporządzony i zatwierdzony zgodnie z art. 7, 8 lub 12 niniejszej dyrektywy musi zostać uznany za prospekt publicznej oferty papierów wartościowych w innych zainteresowanych Państwach Członkowskich na zasadzie wzajemnego uznania.

(16)

Pożądane jest także zapewnienie uznania prospektu publicznej oferty papierów wartościowych podobnie jak szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu, gdy dopuszczenie do publicznego obrotu giełdowego jest wymagane w przeciągu krótkiego okresu po złożeniu publicznej oferty.

(17)

Wzajemne uznawanie prospektu publicznej oferty papierów wartościowych oraz dopuszczenia do publicznego obrotu nie oznacza przyznania prawa dopuszczenia do obrotu.

(18)

Pożądane jest wprowadzenie dodatkowych uregulowań za pomocą umów podpisanych przez Wspólnotę z państwami nieczłonkowskimi w sprawie wzajemnego uznawania szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu.

(19)

Wydaje się właściwe umożliwienie Państwu Członkowskiemu, w którym podmiot publiczny stara się o dopuszczenie do publicznego obrotu, w pewnych warunkach, częściowego bądź całkowitego zwolnienia emitentów z obowiązku publikowania szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do publicznego obrotu w sytuacji, gdy ich papiery wartościowe zostały już dopuszczone do publicznego obrotu giełdowego w innym Państwie Członkowskim.

(20)

Spółki o wysokiej jakości i pozycji międzynarodowej, które już od pewnego czasu są notowane na giełdach Wspólnoty, są najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do notowania na giełdach więcej niż jednego państwa. Spółki te są generalnie dobrze znane w większości Państw Członkowskich; informacje dotyczące tych spółek są szeroko publikowane i łatwo dostępne.

(21)

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie, aby inwestorzy otrzymali wystarczające informacje; z tego względu, jeżeli spółka stara się o dopuszczenie swoich papierów wartościowych do publicznego obrotu w przyjmującym Państwie Członkowskim, inwestorzy działający na rynku w tym Państwie Członkowskim będą wystarczająco chronieni poprzez otrzymanie, zamiast pełnej wersji, jedynie uproszczonych informacji związanych z dopuszczeniem do obrotu.

(22)

Państwa Członkowskie mogą uznać za pożądane ustanowienie niedyskryminujących, minimalnych kryteriów ilościowych, takich jak bieżąca wartość rynkowa akcji zwykłych, jakie emitenci będą musieli spełnić, aby mogli skorzystać z możliwości wyłączeń, przewidzianych niniejszą dyrektywą; biorąc pod uwagę wzrastającą integrację rynków papierów wartościowych, właściwe władze powinny mieć możliwość jednakowego traktowania spółek mniejszych.

(23)

Ponadto, wiele giełd papierów wartościowych prowadzi notowania na rynku równoległym, aby umożliwić obrót akcjami spółek niedopuszczonych do publicznego obrotu; w niektórych przypadkach rynki równoległe są regulowane odpowiednimi przepisami oraz nadzorowane przez władze uznawane przez instytucje publiczne, które nakładają na te spółki wymaganie ujawniania pewnych informacji równoznacznych z tymi, do których ujawniania zobowiązane są spółki dopuszczone do publicznego obrotu; z tego względu zasada leżąca u podstaw art. 23 niniejszej dyrektywy powinna być stosowana wtedy, gdy takie spółki starają się o dopuszczenie ich papierów wartościowych do publicznego obrotu.

(24)

W celu ochrony inwestorów dokumenty, które mają być podawane do publicznej wiadomości muszą najpierw zostać przesłane do właściwych władz Państwa Członkowskiego, w którym prowadzone są starania o dopuszczenie do publicznego obrotu; do kompetencji tego Państwa Członkowskiego należy decyzja, czy dokumenty te powinny zostać dokładnie zbadane przez właściwe władze oraz ustalenie, jeśli to będzie konieczne, natury i sposobu, w jaki ta kontrola powinna zostać przeprowadzona.

(25)

W przypadku dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego, konieczność ochrony inwestorów wymaga, aby właściwe informacje dostarczano im regularnie, przez cały okres, w którym te papiery wartościowe są notowane na giełdzie; koordynacja wymagań w zakresie regularnego informowania zainteresowanych wykazuje podobne cele do tych, jakie brane są pod uwagę w przypadku szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu, a mianowicie poprawa ochrony inwestorów oraz wyrównanie warunków ochrony dla ułatwienia dopuszczenia do publicznego obrotu tych papierów wartościowych na więcej niż jednej giełdzie we Wspólnocie oraz przyczynienie się, dzięki temu, do ustanowienia prawdziwego rynku kapitałowego Wspólnoty poprzez stworzenie warunków pełniejszego przenikania się poszczególnych rynków papierów wartościowych.

(26)

Zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, spółki dopuszczone do notowania na giełdzie muszą, tak szybko jak to możliwe, udostępnić inwestorom swoje roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania, w których zestawione są informacje na temat działalności spółki w całym roku budżetowym; czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG ( 8 ) wprowadziła przepisy koordynujące przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne obowiązujące w Państwach Członkowskich w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.

(27)

Spółki powinny także, przynajmniej raz w każdym roku budżetowym, udostępniać inwestorom sprawozdania dotyczące ich działalności; niniejsza dyrektywa może zostać ograniczona do koordynacji zawartości i rozpowszechniania pojedynczego sprawozdania, obejmującego pierwsze sześć miesięcy roku budżetowego.

(28)

Jednakże w przypadku zwykłych obligacji, ze względu na prawa przyznane ich posiadaczom, ochrona inwestorów przy pomocy publikowania półrocznego sprawozdania nie jest niezbędna; na mocy niniejszej dyrektywy obligacje zamienne na akcje lub obligacje zamienne mogą zostać dopuszczone do publicznego obrotu jedynie wtedy, gdy odnośne akcje są już notowane na tej samej giełdzie papierów wartościowych lub na innym regulowanym, działającym regularnie i uznawanym, otwartym rynku lub też są równocześnie dopuszczane do obrotu; Państwa Członkowskie mogą odstąpić od tej zasady jedynie wtedy, gdy właściwe władze uznają, że ich posiadacze mają do dyspozycji wszelkie informacje konieczne do wyrobienia opinii na temat wartości akcji, z którymi dane obligacje są związane; w rezultacie, niezbędna jest koordynacja informacji udostępnianych regularnie jedynie przez te spółki, których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu giełdowego.

(29)

Sprawozdania półroczne muszą zawierać informacje pozwalające inwestorom na ocenę ogólnego rozwoju działalności spółki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie; jednakże sprawozdanie to powinno zawierać jedynie najbardziej istotne dane dotyczące sytuacji finansowej oraz ogólnego postępu w działalności gospodarczej danej spółki.

(30)

W celu zapewnienia skutecznej ochrony inwestorów oraz właściwego funkcjonowania giełd, regulacje prawne dotyczące informacji, jakie mają być publikowane w regularnych odstępach czasu przez spółki, których akcje są dopuszczone do publicznego obrotu na giełdach Wspólnoty, powinny mieć zastosowanie nie tylko do spółek Państw Członkowskich, lecz także do spółek państw nieczłonkowskich.

(31)

Polityka dotycząca właściwego informowania inwestorów w zakresie dotyczącym zbywalnych papierów wartościowych, powinna przyczynić się do poprawy ochrony inwestorów, podnieść ich zaufanie do rynku papierów wartościowych i w ten sposób doprowadzić do poprawnego funkcjonowania tego rynku.

(32)

Poprzez ujednolicenie zasad dotyczących ochrony inwestorów, koordynacja polityki w tym zakresie na poziomie Wspólnoty powinna przyczynić się do powstania większego przenikania się rynków zbywalnych papierów wartościowych poszczególnych Państw Członkowskich, a przez to pomóc w utworzeniu prawdziwego europejskiego rynku kapitałowego.

(33)

Aby to osiągnąć inwestorzy powinni być informowani o znacznych pakietach akcji oraz o zmianach w strukturze tych pakietów w spółkach Wspólnoty, których akcje są oficjalnie notowane na giełdach znajdujących się lub działających we Wspólnocie.

(34)

Należy ustanowić ujednolicone zasady dotyczące treści oraz procedury stosowania powyższego wymagania.

(35)

Spółki, których akcje są oficjalnie notowane na giełdzie Wspólnoty, mogą przekazywać do wiadomości opinii publicznej informacje dotyczące zmian w znacznych pakietach akcji jedynie wtedy, gdy zostały one poinformowane o takich zmianach przez posiadaczy tych pakietów.

(36)

Większość Państw Członkowskich nie nakłada na akcjonariuszy takich wymagań a w przypadku, gdy takie wymagania istnieją, występują też znaczne różnice odnośnie procedur stosowania tych wymagań; skoordynowane zasady w tym zakresie powinny zatem zostać wprowadzone na poziomie Wspólnoty.

(37)

Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na zobowiązania Państw Członkowskich dotyczące ostatecznych terminów transpozycji wymienionych w części B załącznika II,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:TYTUŁ I

DEFINICJE I ZAKRES ZASTOSOWANIAROZDZIAŁ I

Definicje

Artykuł 1

Do celów niniejszej dyrektywy:

a) „emitenci” - oznaczają spółki i inne osoby prawne oraz wszelkie przedsiębiorstwa, których papiery wartościowe są przedmiotem wniosku o dopuszczenie do publicznego obrotu giełdowego;

b) „fundusze zbiorowego inwestowania inne niż fundusze typu zamkniętego” - oznaczają fundusze powiernicze oraz spółki inwestycyjne:

(i) których przedmiotem działalności jest wspólne inwestowanie kapitału na zasadzie podziału ryzyka, oraz

(ii) których jednostki uczestnictwa są, na żądanie inwestorów, wykupywane bądź umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów danego przedsiębiorstwa. Działania podejmowane przez takie przedsiębiorstwa w celu zapewnienia, aby wartość giełdowa jednostek nie różniła się w znaczący sposób od wartości ich aktywów netto, będą uznawane za działania równoważne z takim wykupieniem lub umorzeniem;

c) Do celów niniejszej dyrektywy „spółki inwestycyjne inne niż spółki inwestycyjne typu zamkniętego” oznaczają spółki inwestycyjne:

(i) których przedmiotem działalności jest wspólne inwestowanie kapitału na zasadzie podziału ryzyka, oraz

(ii) których świadectwa udziałowe są na, żądanie inwestorów, wykupywane bądź umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów danej spółki. Działania podejmowane przez takie spółki w celu zapewnienia, aby wartość giełdowa świadectw udziałowych nie różniła się w znaczący sposób od wartości ich aktywów netto, będą uznawane za działania równoważne z takim wykupieniem lub umarzaniem;

d) „instytucja kredytowa” - oznacza przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu lokat lub innych funduszy podlegających zwrotowi od ludności i udzielaniu kredytów na własny rachunek;

e) „jednostki funduszy zbiorowego inwestowania” - oznaczają papiery wartościowe emitowane przez fundusze zbiorowego inwestowania, reprezentujące prawa uczestników funduszy do aktywów takiego przedsiębiorstwa;

f) „udział kapitałowy” - oznacza prawa do kapitału innego przedsiębiorstwa bez względu na to, czy są one poparte świadectwem czy też nie, które poprzez wytworzenie trwałego związku z danym przedsiębiorstwem mają wpływ na działania podejmowane przez przedsiębiorstwa posiadające takie prawa.

▼M3 —————

▼BROZDZIAŁ II

Zakres zastosowania

Artykuł 2

1.  Artykuł 5-19, 42-69, oraz 78-84 stosuje się do papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu lub są przedmiotem wniosku o dopuszczenie papieru wartościowego do publicznego obrotu na giełdzie papierów wartościowych znajdującej się lub działającej na obszarze Państwa Członkowskiego.

2.  Państwa Członkowskie mogą zadecydować o niestosowaniu przepisów określonych w ust. 1 w odniesieniu do:

a) jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze zbiorowego inwestowania innych niż fundusze typu zamkniętego,

b) papierów wartościowych emitowanych przez Państwo Członkowskie lub jego władze szczebla regionalnego lub lokalnego.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BTYTUŁ II

PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO PUBLICZNEGO OBROTUROZDZIAŁ I

Ogólne warunki dopuszczenia do obrotu

Artykuł 5

Państwa Członkowskie mają obowiązek zadbać o to, aby:

a) papiery wartościowe nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego na jakiejkolwiek giełdzie papierów wartościowych znajdującej się lub działającej na ich terytorium, jeżeli nie zostały spełnione warunki przewidziane niniejszą dyrektywą, oraz

b) emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do takiego obrotu publicznego, bez względu na to, kiedy dopuszczenie do obrotu ma miejsce, podlegali obowiązkom wynikającym z postanowień zawartych w niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

1.  Dopuszczenie papierów wartościowych do publicznego obrotu podlega warunkom określonym w art. 42-51 lub 52-63, odnoszących się odpowiednio do akcji oraz dłużnych papierów wartościowych.

▼M3 —————

▼B

3.  Świadectwa udziałowe mogą zostać dopuszczone do obrotu publicznego tylko wtedy, gdy emitent akcji, na które wystawione są świadectwa spełnia warunki określone w art. 42-44 oraz wywiązuje się z obowiązków wymienionych w art. 64-69 i jeżeli świadectwa spełniają warunki określone w art. 45-50.

Artykuł 7

Państwa Członkowskie mogą uznać, że nie jest konieczne, aby dopuszczenie do publicznego obrotu papierów wartościowych emitowanych przez spółki lub inne osoby prawne pochodzące z innego Państwa Członkowskiego, było zależne od tego, czy te papiery wartościowe zostały już dopuszczone do publicznego obrotu na giełdzie papierów wartościowych znajdującej się lub działającej w jednym z Państw Członkowskich.ROZDZIAŁ II

Bardziej rygorystyczne lub dodatkowe warunki i zobowiązania

Artykuł 8

1.  Z zastrzeżeniem zakazów przewidzianych w art. 7 oraz w art. 42-63 Państwa Członkowskie mogą określić bardziej rygorystyczne warunki dotyczące dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu niż te, które zostały określone w art. 42-63, lub warunki dodatkowe o ile te bardziej rygorystyczne lub dodatkowe warunki mają ogólne zastosowanie do wszystkich emitentów lub do poszczególnych kategorii emitentów oraz pod warunkiem, że zostały one opublikowane przed złożeniem wniosku o dopuszczenie takich papierów wartościowych do publicznego obrotu.

▼M3

2.  Państwa Członkowskie mogą nałożyć na emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu dodatkowe zobowiązania, o ile te dodatkowe zobowiązania mają ogólne zastosowanie do wszystkich emitentów lub do pewnych kategorii emitentów.

▼B

3.  Na tych samych warunkach, jak te ustanowione w art. 9, Państwa Członkowskie mogą odstąpić od bardziej rygorystycznych i dodatkowych warunków i zobowiązań określonych ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

4.  Państwa Członkowskie mogą zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi wymagać, aby emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu podawali regularnie do publicznej wiadomości informacje na temat ich sytuacji finansowej oraz ogólnego przebiegu ich działalności gospodarczej.ROZDZIAŁ III

Odstępstwa

Artykuł 9

Odstępstwa od warunków dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, które mogą zostać wprowadzone zgodnie z art. 42-63, muszą mieć zastosowanie do wszystkich emitentów w przypadkach, gdy okoliczności uzasadniające odstępstwa są podobne.

Artykuł 10

Państwa Członkowskie mogą zadecydować o nie stosowaniu warunków, określonych w art. 52-63 oraz obowiązków określonych w art. 81 ust. 1 i 3, odnoszących się do wniosków o dopuszczenie do publicznego obrotu dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki i inne osoby prawne pochodzące z Państwa Członkowskiego, które są ustanowione i zarządzane na podstawie specjalnych przepisów w przypadku, gdy spłaty oraz płatność odsetek od tych papierów wartościowych są gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z jego federacyjnych państw.ROZDZIAŁ IV

Kompetencje właściwych władz krajowychSekcja 1

Decyzja o dopuszczeniu do obrotu

Artykuł 11

1.  Właściwe władze określone w art. 105 podejmują decyzję odnośnie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu na giełdzie znajdującej się lub działającej na terytorium danego Państwa Członkowskiego.

2.  Bez uszczerbku dla innych kompetencji, które im przysługują, właściwe władze mogą odrzucić wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, jeżeli w przekonaniu tych władz, sytuacja emitenta jest taka, że dopuszczenie do obrotu byłoby ze szkodą dla interesów inwestorów.

Artykuł 12

Państwa Członkowskie mogą na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, działając jedynie w interesie i dla ochrony inwestorów, upoważnić właściwe władze do zastosowania specjalnych warunków dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, które to warunki uznają za właściwe i o których wyraźnie poinformują składającego wniosek.

Artykuł 13

1.  W przypadku, gdy wnioski o dopuszczenie do publicznego obrotu na giełdach papierów wartościowych znajdujących się lub działających na obszarze więcej niż jednego Państwa Członkowskiego są składane równocześnie lub w krótkim odstępie czasu lub w przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie papieru wartościowego do publicznego obrotu odnosi się do papierów wartościowych już notowanych na giełdzie papierów wartościowych w innym Państwie Członkowskim, właściwe władze będą informować się wzajemnie oraz podejmą niezbędne działania w celu przyspieszenia procedur i uproszczenia, w stopniu maksymalnym, wszelkich formalności i wszelkich dodatkowych warunków wymaganych dla dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu.

2.  Dla ułatwienia pracy właściwych władz, wszelkie wnioski o dopuszczenie papierów wartościowych do publicznego obrotu na giełdzie papierów wartościowych znajdującej się lub działającej w danym Państwie Członkowskim muszą zawierać informację, czy podobny wniosek jest lub został złożony w innym Państwie Członkowskim, albo też czy będzie składany w najbliższym czasie.

Artykuł 14

Właściwe władze mogą odmówić dopuszczenia do publicznego obrotu papierów wartościowych notowanych oficjalnie już na giełdzie w innym Państwie Członkowskim w przypadku, gdy emitent nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z faktu dopuszczenia tychże papierów wartościowych do obrotu w tym Państwie Członkowskim.

Artykuł 15

W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie papieru wartościowego do publicznego obrotu dotyczy świadectw udziałowych, wniosek taki będzie rozpatrywany jedynie wtedy, gdy właściwe władze uznają, że emitent świadectw udziałowych potrafi, poprzez odpowiednie środki bezpieczeństwa, zabezpieczyć interesy inwestorów.Sekcja 2

Informacje wymagane przez właściwe władze

Artykuł 16

1.  Emitent, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu, przedstawia właściwej władzy wszelkie informacje, które te władze uznają za właściwe dla ochrony inwestorów lub w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku.

2.  W przypadku, gdy ochrona inwestorów lub zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku tego wymaga, właściwe organy władzy mogą wymagać, aby emitent podał do publicznej wiadomości takie informacje, w takiej formie, i w takim okresie czasu, w jakim te organy uznają to za właściwe. W przypadku, gdy emitent nie spełni tych wymagań, właściwe organy mogą, po skontaktowaniu się z emitentem, podać takie informacje do wiadomości publicznej.Sekcja 3

Działania podejmowane wobec emitenta, który nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z dopuszczenia do obrotu

Artykuł 17

Bez uszczerbku dla innych działań i sankcji, które mogą być brane pod uwagę w przypadku, gdy emitent nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, właściwe władze mogą podać do publicznej wiadomości informację, że emitent nie wywiązuje się z tych obowiązków.Sekcja 4

Zawieszenie i zaprzestanie notowań

Artykuł 18

1.  Właściwe władze mogą podjąć decyzję o zawieszeniu notowania papierów wartościowych w przypadku, gdy tymczasowo jest, lub może być, zagrożone właściwe funkcjonowanie rynku lub jeżeli wymaga tego ochrona interesów inwestorów.

2.  Właściwe władze mogą podjąć decyzję o zaprzestaniu notowań papierów wartościowych w przypadku, gdy są one przekonane, że ze względu na szczególne okoliczności zwykły, regularny handel tymi papierami wartościowymi nie jest dalej możliwy.Sekcja 5

Prawo do wystąpienia na drogę sądową w przypadku odmowy dopuszczenia do obrotu lub zaprzestania notowania

Artykuł 19

1.  Państwa Członkowskie zapewnią, aby odmowne decyzje właściwych władz dotyczące dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz decyzje o zaprzestania ich notowań mogły być zaskarżane na drodze sądowej.

2.  Wnioskodawca jest informowany o decyzji dotyczącej jego wniosku o dopuszczenie papieru wartościowego do publicznego obrotu w przeciągu sześciu miesięcy od momentu, kiedy wniosek został złożony lub, jeżeli właściwe ograny wymagają dodatkowych informacji w tym okresie, w przeciągu sześciu miesięcy od momentu, kiedy wnioskodawca dostarczy takie informacje.

3.  Brak przekazania decyzji w terminie określonym w ust. 2 uważa się za odrzucenie wniosku. Odrzucenie takie stanowi podstawę wystąpienia na drogę sądową przewidzianą w ust. 1.TYTUŁ III

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO PUBLICZNEGO OBROTUROZDZIAŁ I

Podawanie do publicznej wiadomości szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotuSekcja 1

Przepisy ogólne

▼M2 —————

▼BSekcja 2

Częściowe lub całkowite zwolnienie z obowiązku podawania do publicznej wiadomości szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu

▼M2 —————

▼BSekcja 3

Dozwolone opuszczenie niektórych informacji ze szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu

▼M2 —————

▼BSekcja 4

Zawartość szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu w szczególnych przypadkach

▼M2 —————

▼BSekcja 5

Kontrola i rozpowszechnianie szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu

▼M2 —————

▼BSekcja 6

Określenie właściwych władz

▼M2 —————

▼BSekcja 7

Wzajemne uznawanie

▼M2 —————

▼BSekcja 8

Umowy z państwami nieczłonkowskimi

▼M2 —————

▼BROZDZIAŁ II

Szczególne warunki dopuszczenia akcji do obrotuSekcja 1

Warunki odnoszące się do spółek, które złożyły wniosek o dopuszczenie akcji do publicznego obrotu

Artykuł 42

Stan prawny spółki musi być zgodny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, którym ona podlega, zarówno w odniesieniu do jej zakładania, jak i działalności statutowej.

Artykuł 43

1.  Przewidywana wartość rynkowa akcji, o których dopuszczenie do obrotu został złożony wniosek lub, jeżeli nie można jej ocenić, kapitał i rezerwy spółki, z uwzględnieniem zysków i strat za ostatni rok budżetowy, musi wynosić co najmniej jeden milion EUR.

2.  Państwa Członkowskie mogą zezwolić na dopuszczenie do publicznego obrotu, nawet jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, o ile właściwe władze są przekonane, że jest zapewniony odpowiedni rynek dla takich akcji.

3.  Państwa Członkowskie mogą wymagać wyższego poziomu kapitalizacji rynku lub wyższego poziomu kapitału i rezerw spółki dla dopuszczenia do publicznego obrotu jedynie wtedy, gdy istnieje inny regulowany, stały i uznawany otwarty rynek w danym Państwie Członkowskim oraz jeżeli wymagania na tym rynku są równe bądź mniejsze niż określone w ust. 1.

4.  Warunek określony w ust. 1 nie stosuje się do dopuszczenia do publicznego obrotu kolejnego pakietu akcji tego samego rodzaju, co akcje już notowane na giełdzie.

5.  Równoważność jednego miliona EUR w walucie krajowej jest uznawana wstępnie za równowartość jednego miliona europejskich jednostek rozliczeniowych stosowanych w dniu 5 marca 1979 r.

6.  Jeżeli w rezultacie przeliczania ekwiwalentu euro na walutę krajową kapitalizacja rynkowa wyrażona w walucie krajowej pozostanie przez okres jednego roku co najmniej 10 % większa lub mniejsza od wartości jednego miliona EUR, Państwo Członkowskie musi w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia tego okresu dostosować własne przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne zgodnie z ust. 1.

Artykuł 44

Spółka musi przez okres obejmujący trzy lata budżetowe, poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie do publicznego obrotu, opublikować roczne sprawozdania finansowe zgodnie z prawem krajowym. Na zasadzie wyjątku, właściwe władze mogą odstąpić od tego warunku w przypadku, gdy jest to pożądane ze względu na interesy spółki bądź inwestorów oraz gdy właściwe władze są przekonane, że inwestorzy są w posiadaniu informacji niezbędnych do dokonania właściwej i umotywowanej oceny spółki oraz akcji, o których dopuszczenie do publicznego obrotu został złożony wniosek.Sekcja 2

Warunki odnoszące się do akcji, o których dopuszczenie do obrotu został złożony wniosek

Artykuł 45

Stan prawny akcji musi być zgodny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, którym podlegają.

Artykuł 46

1.  Akcje muszą być swobodnie zbywalne.

2.  Właściwe władze mogą traktować akcje, które nie zostały jeszcze w pełni objęte jako akcje swobodnie zbywalne, jeżeli zostały podjęte działania zapewniające, iż zbywalność tych akcji nie jest ograniczona i że obrót nimi jest swobodny i właściwy poprzez udostępnienie inwestorom wszystkich niezbędnych informacji.

3.  Właściwe władze mogą, w przypadku wniosku o dopuszczenie do obrotu publicznego obrotu akcji, które mogą zostać nabyte jedynie po uzyskaniu zezwolenia, odstąpić od ust. 1 jedynie wtedy, gdy wykorzystanie warunku uzyskania zezwolenia nie powoduje niepożądanych zaburzeń funkcjonowania rynku.

Artykuł 47

W przypadku, gdy emisja publiczna poprzedza dopuszczenie do publicznego obrotu, pierwsze notowanie może być przeprowadzone dopiero po upływie okresu, w którym mogą być składane wnioski o zapisy na akcje.

Artykuł 48

1.  Wystarczająca liczba akcji musi zostać zaoferowana inwestorom w jednym lub więcej Państwach Członkowskich nie później niż w momencie dopuszczenia do obrotu.

2.  Warunek wymieniony w ust. 1 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy akcje mają zostać rozprowadzone poprzez giełdę. W takim przypadku, zezwolenie na dopuszczenie do publicznego obrotu może zostać udzielone jedynie wtedy, gdy właściwe władze uznają, że wystarczająca liczba akcji zostanie rozprowadzona poprzez giełdę w krótkim okresie.

3.  W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu giełdowego dotyczy kolejnych pakietów akcji tego samego rodzaju, właściwe władze mogą ocenić, czy rozprowadzona została wystarczająca liczba akcji w porównaniu z całkowitą liczbą wyemitowanych akcji, a nie tylko w porównaniu z tym kolejnym pakietem.

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli akcje są dopuszczone do publicznego obrotu w jednym lub więcej państwach nieczłonkowskich, właściwe władze mogą wyrazić zgodę na ich dopuszczenie do publicznego obrotu, jeżeli rozprowadzona jest wystarczająca liczba akcji w państwie nieczłonkowskim lub w państwie, w których są one notowane.

5.  Liczbę rozprowadzonych akcji uważa się za wystarczającą, gdy w przypadku akcji, o których dopuszczenie do publicznego obrotu został złożony wniosek, w rękach inwestorów znajduje się przynajmniej 25 % kapitału subskrybowanego reprezentowanego przez dany rodzaj akcji albo, gdy ze względu na dużą liczbę akcji tego samego rodzaju i ich zakres dystrybucji, rynek będzie funkcjonował prawidłowo przy mniejszym udziale procentowym.

Artykuł 49

1.  Wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu musi obejmować wszystkie akcje tego samego rodzaju, które już zostały wyemitowane.

2.  Państwa Członkowskie mogą uznać, że ten warunek nie ma zastosowania do wniosków o dopuszczenie do publicznego obrotu nieobejmujących wszystkich akcji tego samego rodzaju, które już zostały wyemitowane w przypadku, gdy akcje tego rodzaju, o których dopuszczenie do obrotu publicznego został złożony wniosek, należą do pakietów służących do zachowania kontroli nad spółką lub też nie są na podstawie umów zbywalne przez pewien okres pod warunkiem, że opinia publiczna jest informowana o takich sytuacjach oraz, że nie ma niebezpieczeństwa, że takie sytuacje są ze szkodą dla interesów posiadaczy akcji, o których dopuszczenie do obrotu został złożony wniosek.

Artykuł 50

1.  Aby do publicznego obrotu zostały dopuszczone akcje wyemitowane przez spółki, pochodzące z innego Państwa Członkowskiego, których akcje występują w formie fizycznej, koniecznym i wystarczającym warunkiem jest, aby ich fizyczna forma odpowiadała standardom określonym w tym innym Państwie Członkowskim. W przypadku, gdy forma fizyczna akcji nie odpowiada standardom obowiązującym w Państwie Członkowskim, w którym został złożony wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu, właściwe władze podają ten fakt do wiadomości publicznej.

2.  Forma fizyczna akcji wyemitowanych przez spółki, które pochodzą z państw nieczłonkowskich musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony interesów inwestorów.

Artykuł 51

Jeżeli akcje wyemitowane przez spółkę pochodzącą z państwa nieczłonkowskiego nie są notowane ani w kraju pochodzenia ani w kraju, w którym znajduje się większość tych akcji, mogą one nie zostać dopuszczone do publicznego obrotu, jeżeli właściwe władze stwierdzą, że brak notowania w kraju pochodzenia oraz w kraju, w którym znajduje się ich większość, jest podyktowany koniecznością ochrony inwestorów.ROZDZIAŁ III

Warunki szczegółowe dotyczące dopuszczenia do publicznego obrotu dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwoSekcja 1

Warunki dotyczące przedsiębiorstw składających wniosek o dopuszczenie dłużnych papierów wartościowych do publicznego obrotu

Artykuł 52

Stan prawny przedsiębiorstwa musi być zgodny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, którym podlega, zarówno w odniesieniu do jego zakładania, jak i działalności statutowej.Sekcja 2

Warunki dotyczące dłużnych papierów wartościowych, o których dopuszczenie do publicznego obrotu został złożony wniosek

Artykuł 53

Stan prawny dłużnych papierów wartościowych musi być zgodny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, którym one podlegają.

Artykuł 54

1.  Dłużne papiery wartościowe muszą być swobodnie zbywalne.

2.  Właściwe władze mogą traktować dłużne papiery wartościowe, które nie zostały jeszcze w pełni objęte jako papiery wartościowe swobodnie zbywalne, jeżeli zostały podjęte działania zapewniające, iż zbywalność tych dłużnych papierów wartościowych nie jest ograniczona i że obrót nimi jest swobodny i właściwy poprzez udostępnienie inwestorom wszystkich niezbędnych informacji.

Artykuł 55

Jeżeli emisja publiczna poprzedza dopuszczenie do publicznego obrotu, pierwsze notowanie może być przeprowadzone dopiero po upływie okresu, w którym mogą być składane wnioski o zapisy na akcje. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku ciągłych emisji dłużnych papierów wartościowych, gdy nie została określona ostateczna data składania wniosków o zapisy na akcje.

Artykuł 56

Wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu musi obejmować wszystkie dłużne papiery wartościowe tej samej pożyczki obligacyjnej

Artykuł 57

1.  Warunkiem koniecznym i wystarczającym dopuszczenia do publicznego obrotu dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa pochodzące z innego Państwa Członkowskiego, których dłużne papiery wartościowe występują w formie fizycznej, jest aby ich fizyczna forma odpowiadała standardom określonym w tym innym Państwie Członkowskim. W przypadku, gdy forma fizyczna dłużnych papierów wartościowych nie odpowiada standardom Państwa Członkowskiego, w którym został złożony wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu, właściwe władze podadzą ten fakt do publicznej wiadomości.

2.  Forma fizyczna dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez dane Państwo Członkowskie musi odpowiadać standardom obowiązującym w tym Państwie Członkowskim.

3.  Forma fizyczna dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa, które pochodzą z państw nieczłonkowskich, musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie w celu ochrony inwestorów.Sekcja 3

Warunki dodatkowe

Artykuł 58

1.  Kwota pożyczki nie może być mniejsza niż 200 000 EUR. Przepis ten nie jest stosowany w przypadku ciągłych emisji obligacji, dla których nie została określona kwota pożyczki.

2.  Państwa Członkowskie mogą zezwolić na dopuszczenie do publicznego obrotu, nawet jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony w przypadku gdy właściwe władze są przekonane, że zapewniony będzie odpowiedni rynek dla takich dłużnych papierów wartościowych.

3.  Równowartość 200 000 EUR w walucie krajowej jest uznawana za równowartość 200 000 europejskich jednostek rozliczeniowych stosowanych w dniu 5 marca 1979 r.

4.  Jeżeli w rezultacie dostosowania ekwiwalentu euro do waluty krajowej minimalna wielkość pożyczki wyrażona w walucie krajowej pozostanie przez okres jednego roku co najmniej o 10 % mniejsza od wartości 200 000 EUR, Państwo Członkowskie musi w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia tego okresu zmienić swoje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne zgodnie z ust. 1.

Artykuł 59

1.  Obligacje zamienne na akcje lub obligacje zamienne oraz obligacje z warrantami mogą zostać dopuszczone do publicznego obrotu jedynie wtedy, gdy odnośne akcje są już notowane na tej samej giełdzie papierów wartościowych lub na innym regulowanym, stałym i uznawanym otwartym rynku lub też są na nich równocześnie dopuszczane do obrotu.

2.  Państwa Członkowskie mogą, na zasadzie odstąpienia od ust. 1, wydać zezwolenie na dopuszczenie do publicznego obrotu obligacji zamiennych na akcje lub obligacji zamiennych lub obligacji z warrantami, jeżeli właściwe władze uznają, że ich posiadacze mają dostęp do wszelkich informacji koniecznych do wyrobienia sobie opinii na temat wartości akcji, do których odnoszą się te dłużne papiery wartościowe.ROZDZIAŁ IV

Warunki szczegółowe dotyczące dopuszczenia do publicznego obrotu dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez państwo, jego władze regionalne bądź lokalne lub międzynarodową instytucję publiczną

Artykuł 60

Dłużne papiery wartościowe muszą być swobodnie zbywalne.

Artykuł 61

Jeżeli emisja publiczna poprzedza dopuszczenie do publicznego obrotu, pierwsze notowanie może być przeprowadzone dopiero po upływie okresu, w którym mogą być składane wnioski o zapisy na akcje. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie została określona ostateczna data zapisów na akcje.

Artykuł 62

Wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu musi obejmować wszystkie papiery wartościowe tej samej pożyczki obligacyjnej.

Artykuł 63

1.  Warunkiem koniecznym i wystarczającym dopuszczenia do publicznego obrotu dłużnych papierów wartościowych emitowanych w formie fizycznej przez Państwo Członkowskie lub jego władze regionalne lub lokalne jest, aby ich fizyczna forma odpowiadała standardom obowiązującym w tym Państwie Członkowskim. W przypadku, gdy ta forma fizyczna nie odpowiada standardom obowiązującym w Państwie Członkowskim, w którym został złożony wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu, właściwe władze podadzą ten fakt do publicznej wiadomości.

2.  Forma fizyczna dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez państwa nieczłonkowskie lub też przez ich władze regionalne bądź lokalne lub międzynarodową instytucję publiczną musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie w celu ochrony inwestorów.TYTUŁ IV

OBOWIĄZKI ODNOSZĄCE SIĘ DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO PUBLICZNEGO OBROTUROZDZIAŁ I

Obowiązki spółek, których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotuSekcja 1

Notowanie nowo emitowanych akcji tego samego rodzaju

Artykuł 64

Bez uszczerbku dla art. 49 ust. 2 w przypadku nowej emisji publicznej akcji tego samego rodzaju co akcje już oficjalnie notowane, spółka musi, w przypadku gdy nowe akcje nie są automatycznie dopuszczane do obrotu, złożyć wniosek o ich dopuszczenie do tego samego obrotu nie później niż rok po ich emisji lub gdy staną się one swobodnie zbywalne.Sekcja 2

Postępowanie w stosunku do akcjonariuszy

▼M3 —————

▼BSekcja 3

Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego lub umowy spółki

▼M3 —————

▼BSekcja 4

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie roczne

▼M3 —————

▼BSekcja 5

Dodatkowe informacje

▼M3 —————

▼BSekcja 6

Równoważność informacji

▼M3 —————

▼BSekcja 7

Informacje publikowane okresowo

▼M3 —————

▼BSekcja 8

Zawartość i publikowanie sprawozdań półrocznych

▼M3 —————

▼BROZDZIAŁ II

Obowiązki emitentów, których dłużne papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotuSekcja 1

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwo

▼M3 —————

▼BSekcja 2

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwo, jego władze regionalne lub lokalne lub przez międzynarodową instytucję publiczną

▼M3 —————

▼BROZDZIAŁ III

Obowiązki dotyczące informacji, które maja być podane do publicznej wiadomości w przypadku, gdy znaczny pakiet akcji spółki kapitałowej jest nabywany lub zbywanySekcja 1

Przepisy ogólne

▼M3 —————

▼BSekcja 2

Informowanie o nabyciu lub zbyciu znacznego pakietu akcji

▼M3 —————

▼BSekcja 3

Określenie prawa głosu

▼M3 —————

▼BSekcja 4

Wyłączenia

▼M3 —————

▼BSekcja 5

Właściwe władze

▼M3 —————

▼BSekcja 6

Sankcje

▼M3 —————

▼BTYTUŁ V

PUBLIKOWANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIROZDZIAŁ I

Publikowanie i przekazywanie do publicznej wiadomości szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowegoSekcja 1

Procedury i terminy podawania do publicznej wiadomości szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu oraz suplementów do tych danych

▼M2 —————

▼BSekcja 2

Przedstawienie właściwym władzom informacji na temat sposobów i środków informowania opinii publicznej

▼M2 —————

▼BROZDZIAŁ II

Publikowanie i przekazywanie informacji po dopuszczeniu do obrotu

▼M3 —————

▼BROZDZIAŁ III

Języki

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BTYTUŁ VI

WŁAŚCIWE WŁADZE ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

Artykuł 105

1.  Państwa Członkowskie zapewnią stosowanie niniejszej dyrektywy i w tym celu wyznaczą jeden lub kilka właściwych organów. Państwa Członkowskie notyfikują o tym fakcie Komisję, podając szczegóły dotyczące podziału kompetencji między nimi.

2.  Państwa Członkowskie zapewnią właściwym władzom kompetencje niezbędne do realizacji ich zadań.

3.  Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na odpowiedzialność prawną właściwych władz, która podlega wyłącznie prawu krajowemu.

Artykuł 106

Właściwe władze współpracują w każdym przypadku, gdy jest to konieczne, dla osiągnięcia celów związanych z wypełnianiem ich zadań oraz będą wymieniać między sobą wszelkie niezbędne w tym celu informacje.

Artykuł 107

1.  Państwa Członkowskie zadbają, aby wszystkie osoby zatrudniane lub zatrudnione wcześniej przez właściwe władze zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że wszelkie poufne informacje, w posiadanie których mogą wejść w związku z wypełnianiem obowiązków zawodowych nie mogą być ujawniane żadnym osobom lub władzom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy takie ujawnienie jest przewidziane w prawie.

2.  Jednakże przepisy ust. 1 nie wykluczają możliwości wymiany informacji między właściwymi władzami różnych Państw Członkowskich w zakresie określonym niniejszą dyrektywą. Do informacji, które zostaną wymienione w ten sposób również odnosi się wymóg zachowania tajemnicy zawodowej, do zachowania której zobowiązani są pracownicy zatrudniani lub zatrudnieni uprzednio przez właściwe władze, które uzyskują taką informację.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BTYTUŁ VII

KOMITET KONTAKTOWYROZDZIAŁ I

Skład, działalność i zadania Komitetu

▼M4 —————

▼BROZDZIAŁ II

Dostosowanie wartości rynkowej akcji zwykłych

▼M4

Artykuł 109

1.  Do celów dostosowania, w świetle wymogów sytuacji ekonomicznej, minimalnej wielkości przewidywalnej kapitalizacji rynkowej ustanowionej w art. 43 ust. 1, Komisja przedłoży Europejskiemu Komitetowi Papierów Wartościowych utworzonemu na mocy decyzji Komisji 2001/528/WE z dnia 6 czerwca 2001 r. ( 9 ) ustanawiającej Europejski Komitet Papierów Wartościowych projekt działań, które należy podjąć.

W przypadku odesłań do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej procedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 10 ), z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.  Komitet przyjmuje swój regulamin.

▼BTYTUŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 110

Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty głównych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, które zostaną przyjęte w obszarze, do którego odnosi się niniejsza dyrektywa.

Artykuł 111

1.  Dyrektywy 79/279/EWG, 80/390/EWG, 82/121/EWG oraz 88/627/EWG zmienione aktami wymienionymi w załączniku II część A, uchyla się niniejszym bez uszczerbku dla obowiązków Państw Członkowskich dotyczących ograniczeń czasowych odnośnie transpozycji przedstawionych w załączniku II część B.

2.  Odniesienia do uchylonych dyrektyw rozumie się jako odniesienia do niniejszej dyrektywy i należy je odczytywać zgodnie z tablicą korelacji przedstawioną w załączniku III.

Artykuł 112

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 113

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

▼M2 —————

▼B
ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Dyrektywy uchylone i ich kolejne zmiany (określone w art. 111)Dyrektywa Rady 79/279/EWG

(Dz.U. L 66 z 16.03.1979, str. 21)

Dyrektywa Rady 82/148/EWG

(Dz.U. 62 z 5.03.1982, str. 22)

Dyrektywa Rady 88/627/EWG

(Dz.U. L 348 z 17.12.1988, str. 62)

Dyrektywa Rady 80/390/EWG

(Dz.U. L 100 z 17.04.1980, str. 1)

Dyrektywa Rady 82/148/EWG

(Dz.U. L 62 z 5.03.1982, str. 22)

Dyrektywa Rady 87/345/EWG

(Dz.U. L 185 z 4.07.1987, str. 81)

Dyrektywa Rady 90/211/EWG

(Dz.U. L 112 z 3.05.1990, str. 24)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/18/WE

(Dz.U. L 135 z 31.05.1994, str. 1)

Dyrektywa Rady 82/121/EWG

(Dz.U. L 48 z 20.02.1982, str. 26)

Dyrektywa Rady 88/627/EWG

(Dz.U. L 348 z 17.12.1988, str. 62)
ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ B

Terminy transpozycji do prawa krajowego (określone w art. 111)Dyrektywa

Termin transpozycji

79/279/EWG

z dnia 8 marca 1981 r. (1) (2)

80/390/EWG

z dnia 19 września 1982 r. (2)

82/121/EWG

z dnia 30 czerwca 1983 r. (3)

82/148/EWG

87/345/EWG

z dnia 1 stycznia 1990 r.

z dnia 1 stycznia 1991 r. dla Hiszpanii

z dnia 1 stycznia 1992 r. dla Portugalii

88/627/EWG

z dnia 1 stycznia 1991 r.

90/211/EWG

z dnia 17 kwietnia 1991 r.

94/18/WE

 

(1)   8.03.1982 dla Państw Członkowskich, które wprowadzają jednocześnie dyrektywy 79/279/EWG oraz 80/390/EWG.

(2)   30.06.1983 dla Państw Członkowskich, które wprowadzają jednocześnie dyrektywy 79/279/EWG oraz 80/390/EWG i 82/121/EWG

(3)   Termin wprowadzenia: 30.06.1986.
ZAŁĄCZNIK III

TABELA KORELACJINiniejsza dyrektywa

Dyrektywa 79/279/EWG

Dyrektywa 0/390/EWG

Dyrektywa 82/121/EWG

Dyrektywa 88/627/EWG

art. 1 lit. a)

 

art.2 lit. c)

 
 

art. 1 lit. b), zdanie wprowadzające

art. 2 lit. a), zdanie wprowadzające

art. 2 lit. a), zdanie wprowadzające

 
 

art. 1 lit. b) pkt (i) oraz (ii)

art. 2 lit. a), tiret pierwsze i drugie

art. 2 lit a), tiret pierwsze i drugie

 
 

art. 1 lit. c), zdanie prowadzające

 
 

art. 1 ust. 2 akapit drugi, zdanie wprowadzające

 

art. 1 lit. c) pkt (i) oraz (ii)

 
 

art. 1 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze i drugie

 

art. 1 lit. d)

 

art. 2 lit. e)

 
 

art. 1 lit. e)

art. 2 lit. b)

art. 2 lit. b)

 
 

art. 1 lit. f)

 

art. 2 lit. f)

 
 

art. 1 lit. g)

 

art. 2 lit. d)

 
 

art. 1 lit. h)

 

art. 2 lit. g)

 
 

art. 2 ust. 1

art. 1 ust. 1

 
 
 

art.2 ust. 2, zdanie wprowadzające

art. 1 ust. 2, zdanie wprowadzające

 
 
 

art. 2 ust. 2 lit. a) i b)

art. 1 ust 2, tiret pierwsze i drugie

 
 
 

art. 3 ust. 1

 

art. 1 ust. 1

 
 

art. 3 ust. 2, zdanie wprowadzające

 

art. 1 ust. 2, zdanie wprowadzające

 
 

art. 3 ust. 2 lit. a) i b)

 

art. 1 ust. 2, tiret pierwsze i drugie

 
 

art. 4 ust. 1

 
 

art. 1 ust. 1

 

art. 4 ust. 2

 
 

art. 1 ust. 2, akapit pierwszy

 

art. 4 ust. 3

 
 

art. 1 ust. 3

 

art. 5 lit. a) i b)

art. 3, tiret pierwsze i drugie

 
 
 

art. 6

art. 4

 
 
 

art. 7

art. 6

 
 
 

art. 8

art. 5

 
 
 

art. 9

art. 7

 
 
 

art. 10

art. 8

 
 
 

art. 11 ust. 1

art. 9 ust. 1

 
 
 

art. 11 ust. 2

art. 9 ust. 3

 
 
 

art. 12

art. 10

 
 
 

art. 13 ust. 1

art. 18 ust. 2

 
 
 

art. 13 ust. 2

art. 18 ust. 3

 
 
 

art. 14

art. 11

 
 
 

art. 15

art. 16

 
 
 

art. 16

art. 13

 
 
 

art. 17

art. 12

 
 
 

art. 18

art. 14

 
 
 

art. 19

art. 15

 
 
 

art. 20

 

art. 3

 
 

art. 21

 

art. 4

 
 

art. 22

 

art. 5

 
 

art. 23, zdanie wprowadzające

 

art. 6, zdanie prowadzające

 
 

art. 23 ust. 1 i 2

 

art. 6 ust. 1 i 2

 
 

art. 23 ust.3 lit. a)

 

art. 6 ust. 3 lit. a)

 
 

art. 23 ust. 3 lit. b), zdanie wprowadzające

 

art. 6 ust. 3 lit. b), zdanie wprowadzające

 
 

art. 23, ust. 3 lit. b), pkt (i)

 

art. 6 ust. 3 lit. b), tiret pierwsze

 
 

art. 23, ust. 3 lit. b, pkt (ii)

 

art. 6 ust 3 lit. b), tiret drugie

 
 

art. 23 ust. 3 lit. c), zdanie wprowadzające

 

art. 6 ust. 3 lit. c), zdanie wprowadzające

 
 

art. 23 ust. 3 lit. c pkt (i)

 

art. 6 ust. 3 lit. c), tiret pierwsze

 
 

art. 23 ust. 3 lit. c) pkt (ii)

 

art. 6 ust. 3 lit. c), tiret drugie

 
 

art. 23 ust. 3 lit. c) pkt (ii), tiret pierwsze

 

art. 6 ust. 3 lit. c), pkt (i), tiret drugie

 
 

art. 23 ust. 3 lit. c) pkt (ii), tiret drugie

 

art. 6 ust. 3 lit. c), pkt (ii) tiret drugie

 
 

art. 23 ust. 3 lit. c) pkt (iii)

 

art. 6 ust. 3 lit. c), tiret trzecie

 
 

art. 23 ust. 3 lit. d)-g)

 

art. 6 ust. 3 lit. d)-g)

 
 

art. 23 ust. 4 i 5

 

art. 6 ust. 4 i 5

 
 

art. 24

 

art. 7

 
 

art. 25 ust. 1, akapit pierwszy, zadnie wprowadzające

 

art. 8 ust. 1, akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

 
 

art. 25 ust. 1 lit. a)-g) akapit pierwszy

 

art. 8 ust. 1 akapit, tiret pierwsze do siódme

 
 

art. 25 ust. 1 akapit drugi, zdanie wprowadzające

 

art. 8 ust. 1 akapit drugi, zdanie wprowadzające

 
 

art. 25 ust. 1 lit. a) i b) akapit drugi

 

art. 8 ust. 1 akapit drugi, tiret pierwsze i drugie

 
 

art. 25 ust. 2, zdanie wprowadzające

 

art. 8 ust. 2, zdanie wprowadzające

 
 

art. 25 ust. 2 lit. a)- d)

 

art. 8 ust. 2 tiret pierwsze do czwarte

 
 

art. 25 ust. 3 i 4

 

art. 8 ust. 3 i 4

 
 

art. 26 ust. 1, zdanie wprowadzające

 

art. 9 ust. 1, zdanie wprowadzające

 
 

art. 26 ust. 1 lit. a)-g)

 

art. 9 ust. 1 tiret pierwsze do siódme

 
 

art. 26 ust. 2 i 3

 

art. 9 ust. 2 i 3

 
 

art. 27

 

art. 10

 
 

art. 28 ust. 1, zdanie wprowadzające

 

art. 11 ust. 1, zdanie wprowadzające

 
 

art. 28 ust. 1 lit. a) i b)

 

art. 11 ust. 1, tiret pierwsze i drugie

 
 

art. 28 ust. 2

 

art. 11 ust. 2

 
 

art. 28 ust. 3, zdanie wprowadzające

 

art. 11 ust. 3, zdanie wprowadzające

 
 

art. 28 ust. 3 lit. a)-c)

 

art. 11 ust. 3 tiret pierwsze, drugie i trzecie

 
 

art. 29, zdanie wprowadzające

 

art. 12, zdanie wprowadzające

 
 

art. 29 lit. a) i b)

 

art. 12, tiret pierwsze i drugie

 
 

art. 30 ust. 1, akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

 

art. 13 ust. 1, akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

 
 

art. 30 ust. 1 lit a) i b) akapit pierwszy

 

art. 13 ust. 1, akapit pierwszy tiret pierwsze i drugie

 
 

art. 30 ust. 1 akapit drugi

 

art. 13 ust. 1 akapit drugi

 
 

art. 30 ust 2, zdanie wprowadzające

 

art. 13 ust. 2, zadnie wprowadzające

 
 

art. 30 ust. 2 lit. a) i b)

 

art. 13 ust. 2, tiret pierwsze i drugie

 
 

art. 30 ust. 3 i 4

 

art. 13 ust. 3 i 4

 
 

art. 31 ust. 1, zdanie wprowadzające

 

art. 14 ust. 1, zdanie wprowadzające

 
 

art. 31 ust. 1 lit. a)-d)

 

art. 14 ust. 1 tiret pierwsze do czwarte

 
 

art. 31 ust. 2 lit. a)-d) akapit pierwszy

 

art. 14 ust. 2 tiret pierwsze do czwarte

 
 

art. 31 ust. 2 akapit drugi

 

art. 14 ust. 2 akapit drugi

 
 

art. 32

 

art. 15

 
 

art. 33 ust. 1

 

art. 16 ust. 1

 
 

art. 33 ust. 2 zdanie wprowadzające

 

art. 16 ust. 2 zdanie wprowadzające

 
 

art. 33 ust. 2 lit. a)-c)

 

art. 16 ust. 2 tiret pierwsze do trzecie

 
 

art. 33 ust. 3

 

art. 16 ust. 3

 
 

art. 34

 

art. 17

 
 

art. 35

 

art. 18 ust. 2 i 3 akapit pierwszy

 
 

art. 36

 

art. 19

 
 

art. 37

 

art. 24

 
 

art. 38

 

art. 24a

 
 

art. 39

 

art. 24b

 
 

art. 40

 

art. 24 lit. c) ust. 2 i 3

 
 

art. 41

 

art. 25a

 
 

art. 42

Załącznik – wykaz A (I) (1)

 
 
 

art. 43

Załącznik – wykaz A (I) (2)

 
 
 

art. 44

Załącznik – wykaz A (I) (3)

 
 
 

art. 45

Załącznik – wykaz A (II) (1)

 
 
 

art. 46

Załącznik – wykaz A (II) (2)

 
 
 

art. 47

Załącznik – wykaz A (II) (3)

 
 
 

art. 48

Załącznik – wykaz A (II) (4)

 
 
 

art. 49

Załącznik – wykaz A (II) (5)

 
 
 

art. 50

Załącznik – wykaz A (II) (6)

 
 
 

art. 51

Załącznik – wykaz A (II) (7)

 
 
 

art. 52

Załącznik – wykaz B (A) (I)

 
 
 

art. 53

Załącznik – wykaz B (A) (II) (1)

 
 
 

art. 54

Załącznik – wykaz B (A) (II) (2)

 
 
 

art. 55

Załącznik – wykaz B (A) (II) (3)

 
 
 

art. 56

Załącznik – wykaz B (A) (II) (4)

 
 
 

art. 57

Załącznik – wykaz B (A) (II) (5)

 
 
 

art. 58

Załącznik – wykaz B (A) (III) (1)

 
 
 

art. 59

Załącznik – wykaz B (A) (III) (2)

 
 
 

art. 60

Załącznik – wykaz B (B) (1)

 
 
 

art. 61

Załącznik – wykaz B (B) (2)

 
 
 

art. 62

Załącznik – wykaz B (B) (3)

 
 
 

art. 63

Załącznik – wykaz B (B) (4)

 
 
 

art. 64

Załącznik – wykaz C (1)

 
 
 

art. 65 ust. 1

Załącznik – wykaz C (2) (a)

 
 
 

art. 65 ust. 2, zdanie wprowadzające

Załącznik – wykaz C (2) (b), zdanie wprowadzające

 
 
 

art. 65 ust. 2 lit. a)-c)

Załącznik – wykaz C (2) (b) tiret pierwsze do trzecie

 
 
 

art. 66

Załącznik – wykaz C (3)

 
 
 

art. 67

Załącznik – wykaz C (4)

 
 
 

art. 68

Załącznik – wykaz C (5) (a) -(c)

 
 
 

art. 69

Załącznik – wykaz C (6)

 
 
 

art. 70

 
 

art. 2

 

art. 71

 
 

art. 3

 

art. 72

 
 

art. 4

 

art. 73 ust. 1

 
 

art. 5 ust. 1

 

art. 73 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

 
 

art. 5 ust. 1 akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

 

art. 73 ust. 2 lit. a) i b) akapit pierwszy

 
 

art. 5 ust. 2, akapit pierwszy, tiret pierwsze i drugie

 

art. 73 ust. 2 akapit drugi

 
 

art. 5 ust. 2 akapit drugi

 

art. 73 ust. 3-7

 
 

art. 5 ust. 3-7

 

art. 74

 
 

art. 6

 

art. 75

 
 

art. 8

 

art. 76

 
 

art. 9 ust. 3-6

 

art. 77

 
 

art. 10 ust. 2

 

art. 78 ust. 1

Załącznik – wykaz D (A) (1) (a)

 
 
 

art. 78 ust. 2 zdanie wprowadzające

Załącznik – wykaz D (A) (1) (b), zdanie wprowadzające

 
 
 

art. 78 ust. 2 lit. a) i b)

Załącznik – wykaz D (A) (1) (b), tiret pierwsze i drugie

 
 
 

art. 79

Załącznik – wykaz D (A) (2)

 
 
 

art. 80

Załącznik – wykaz D (A) (3)

 
 
 

art. 81

Załącznik – wykaz D (A) (4)

 
 
 

art. 82

Załącznik – wykaz D (A) (5)

 
 
 

art. 83 ust. 1

Załącznik – wykaz D (B) (1) (a)

 
 
 

art. 83 ust. 2, zdanie wprowadzające

Załącznik – wykaz D (B) (1) (b), zdanie wprowadzające

 
 
 

art. 83 ust 2 lit. a) i b)

Załącznik – wykaz D (B) (1) (b) tiret pierwsze i drugie

 
 
 

art. 84

Załącznik – wykaz D (B) (2)

 
 
 

art. 85

 
 
 

art. 1 ust. 1, 2 i 3

art. 86

 
 
 

art. 2

art. 87

 
 
 

art. 8

art. 88

 
 
 

art. 3

art. 89 ust 1 akapit pierwszy zdanie wprowadzające

 
 
 

art. 4 ust. 1 akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

art. 89 ust. 1 lit. a) i b) akapit pierwszy

 
 
 

art. 4 ust. 1 akapit pierwszy, tiret pierwsze i drugie

art. 89 ust. 1 akapit drugi i trzeci

 
 
 

art. 4 ust. 1, akapit drugi i trzeci

art. 89 ust. 2

 
 
 

art. 4 ust. 2

art. 90

 
 
 

art. 5

art. 91

 
 
 

art. 10 ust. 1

art. 92 akapit pierwszy zdanie wprowadzające

 
 
 

art. 7 akapit pierwszy zdanie wprowadzające

art. 92 lit. a) i h) akapit pierwszy

 
 
 

art. 7, akapit pierwszy, tiret pierwsze do ósme

art. 92 akapit drugi

 
 
 

art. 7 akapit drugi

art. 93

 
 
 

art. 6

art. 94

 
 
 

art. 9

art. 95

 
 
 

art. 11

art. 96

 
 
 

art. 13

art. 97

 
 
 

art. 15

art. 98 ust. 1, zdanie wprowadzające

 

art. 20 ust. 1, zdanie wprowadzające

 
 

art. 98 ust. 1 lit. a) i b)

 

art. 20 ust. 1, tiret pierwsze i drugie

 
 

art. 98 ust. 2

 

art. 20 ust. 2

 
 

art. 99 ust. 1

 

art. 21 ust. 1

 
 

art. 99 ust. 2 zdanie wprowadzające

 

art. 21 ust. 2 zdanie wprowadzające

 
 

art. 99 ust. 2 lit. a) i b)

 

art. 21 ust. 2 tiret pierwsze i drugie

 
 

art. 99 ust. 3

 

art. 21 ust. 3

 
 

art. 100

 

art. 23

 
 

art. 101

 

art. 22

 
 

art. 102 ust. 1 akapit pierwszy

art. 17 ust. 1 zdanie pierwsze

 
 

art. 10 ust. 2, pierwszy akapit

art. 102 ust. 1 akapit drugi

art. 17 ust. 1 zdanie drugie

 
 
 

art. 102 ust. 2

 
 

art. 7 ust. 1 i 3

 

art. 103

art. 17 ust. 2

 

art. 7 ust. 2

art. 10 ust. 2 akapit drugi

art. 104

 

art. 6a

 
 

art. 105 ust. 1 i 2

art. 9 ust. 1 i 2

art. 18 ust. 1 i 3, akapit drugi

art. 9 ust. 1 i 2

art. 12 ust. 1 i 2

art. 105 ust. 3

 

art. 18 ust. 4

art. 9 ust. 7

 

art. 106

art. 18 ust. 1

art. 24c ust. 1

art. 10 ust. 1

art. 12 ust. 3

art. 107 ust. 1 i 2

art. 19

art. 25 ust. 1 i 2

 

art. 14 ust. 1 i 2

art. 107 ust. 3 pierwszy akapit

 

art. 25 ust. 3

 
 

art. 107 ust. 3 akapit drugi

 
 
 

art. 14 ust. 3

art. 108 ust. 1 akapit pierwszy

art. 20 ust. 1, zdanie wprowadzające

 
 
 

art. 108 ust. 1 akapit drugi i trzeci

art. 20 ust. 3 i 4

 
 
 

art. 108 ust. 2 lit. a) akapit pierwszy

art. 20 ust. 1 lit. a), zdanie wprowadzające i

art. 26 ust. 1 lit. a)

art. 11 ust. 1 lit. a)

 

art. 108 ust. 2 lit. b) akapit pierwszy

 
 
 

art. 16 ust. 1 lit. a)

art. 108 ust. 2 lit. c) i (i) akapit pierwszy,

art. 20 ust. 1 lit. b)

 
 
 

art. 108 ust. 2 lit. c) i (ii) akapit pierwszy

 

art. 26 ust. 1 lit. b)

 
 

art. 108 ust. 2 lit. c) pkt (iii) akapit pierwszy

 
 

art. 11 ust. 1 lit. b)

art. 16 ust. 1 lit. b)

art. 108 ust. 2, lit. d) akapit pierwszy

art. 20 ust. 1 lit. c)

art. 26 ust. 1 lit. c

art. 11 ust. 1 lit. c)

art. 16 ust. 1 lit. c)

art. 108 ust. 2 akapit drugi

art. 20 ust. 2

art. 26 ust. 2

 
 

art. 109

art. 21

 
 
 

art. 110

art. 22 ust. 2

art. 27 ust. 2

art. 12 ust. 3

art. 17 ust. 2

art. 111

 
 
 
 

art. 112

 
 
 
 

art. 113

 
 
 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 1

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 1

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 2–2.1 do 2.4.4

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 2–2.1 do 2.4.4

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 2–2.4.5, akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 2–2.4.5, akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 2–2.4.5, pierwszy akapit, lit. a) i b)

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 2–2.4.5, pierwszy akapit, pierwszy i tiret drugie

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 2–2.4.5, akapit drugi

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 2–2.4.5, akapit drugi

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 2–2.5

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 2–2.5

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 3–3.1 do 3.2.0

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 3–3.1 do 3.2.0

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 3 – 3.2.1, zdanie wprowadzające

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 3 – 3.2.1, zdanie wprowadzające

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 3 – 3.2.1, lit. a)- c)

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 3–3.2.1 tiret, pierwsze, drugie i trzecie

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 3–3.2.2 do 3.2.9

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 3–3.2.2 do 3.2.9

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 4

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 4

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 5–5.1 do 5.3

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 5–5.1 do 5.3

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 5–5.4, lit a) i b)

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 5–5.4, lit a) i b)

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 5–5.4, lit c) pkt (i) oraz (ii)

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 5–5.4, lit c), tiret pierwsze i drugie

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 5–5.5 i 5.6

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 5–5.5 i 5.6

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 6

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 6

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 7–7.1, zdanie wprowadzające

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 7–7.1, zdanie wprowadzające

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 7–7.1, lit. a) i b)

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 7–7.1, tiret pierwsze i drugie

 
 

załącznik I – wykaz A, rozdział 7 – 7.2

 

Załącznik – wykaz A, rozdział 7–7.2

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdziały 1-4

 

Załącznik – wykaz B, rozdziały 1-4

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 5–5.1 do 5.1.3

 

Załącznik – wykaz B, rozdział 5–5.1 do 5.1.3

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 5 – 5.1.4, akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

 

Załącznik – wykaz B, rozdział 5–5.1.4, akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 5–5.1.4, akapit pierwszy, lit. a), b) i c)

 

Załącznik – wykaz B, Rozdział 5– 5.1.4, akapit pierwszy tiret pierwsze drugie i trzecie

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 5–5.1.4, akapit drugi, trzeci i czwarty

 

Załącznik – wykaz B, rozdział 5–5.1.4 akapit drugi, trzeci i czwarty

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 5–5.1.5–5.2

 

Załącznik – wykaz B, rozdział 5–5.1.5–5.2

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 5–5.3, zdanie wprowadzające

 

Załącznik – wykaz B, rozdział 5–5.3, zdanie wprowadzające

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 5–5.3, lit. a) i b)

 

Załącznik – wykaz B, rozdział 5–5.3, lit. a) i b)

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 5–5.3, lit. c pkt (i) oraz pkt (ii)

 

Załącznik I – wykaz B, rozdział 5–5.3, lit. c) tiret pierwsze i drugie

 
 

załącznik I –wykaz B, rozdział 6

 

Załącznik – wykaz B, rozdział 6

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 7–7.1, zdanie wprowadzające

 

Załącznik –wykaz B, rozdział 7–7.1, zdanie wprowadzające

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 7–7.1, lit. a) i b)

 

załącznik I – wykaz B, rozdział 7–7.1, tiret pierwszy i drugi

 
 

załącznik I – wykaz B, rozdział 7–7.2

 

Załącznik – wykaz B, rozdział 7–7.2

 
 

załącznik I – wykaz C, rozdział 1

 

Załącznik – wykaz C, rozdział 1

 
 

załącznik I – wykaz C, rozdział 2–2.1 do 2.1.2

 

Załącznik – wykaz C, rozdział 2–2.1.2

 
 

załącznik I – wykaz C, rozdział 2–2.2, zdanie wprowadzające

 

Załącznik – wykaz C, rozdział 2–2.2, zdanie wprowadzające

 
 

załącznik I – wykaz C, rozdział 2–2.2, lit. a)- d)

 

Załącznik – wykaz C, rozdział 2–2.2, tiret pierwsze do czwarte

 
 

załącznik I – wykaz C, rozdział 2–2.3 do 2.6

 

Załącznik – wykaz C, rozdział 2–2.3 do 2.6

 
 

załącznik II

 
 
 
 

załącznik III

 
 
 
 ( 1 ) Dz.U. C 116 z 20.04.2001, str. 69.

( 2 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 7 maja 2001 r.

( 3 ) Dz.U. L 66 z 16.03.1979, str. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 88/627/EWG (Dz.U. L 348 z 17.12.1988, str. 62).

( 4 ) Dz.U. L 100 z 17.04.1980, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/18/WE (Dz.U. L 135 z 31.05.1994, str. 1).

( 5 ) Dz.U. L 48 z 20.02.1982, str. 26.

( 6 ) Dz.U. L 348 z 17.12.1988, str. 62.

( 7 ) Dz.U. L 124 z 5.05.1989, str. 8.

( 8 ) Dz.U. L 222 z 14.08.1978, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/60/WE (Dz.U. L 162 z 26.06.1999, str. 65).

( 9 ) Dz.U. L 191 z 13.7.2001, str. 45. Decyzja zmieniona decyzją 2004/8/WE (Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 33).

( 10 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

Top