Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0217-20060329

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 1999 r. przyjmująca rejestr substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych sporządzony w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 399) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (1999/217/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/217/2006-03-29

1999D0217 — PL — 29.03.2006 — 005.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 lutego 1999 r.

przyjmująca rejestr substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych sporządzony w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(1999) 399)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(1999/217/WE)

(Dz.U. L 084, 27.3.1999, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 18 July 2000 (*)

  L 197

53

3.8.2000

►M2

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 stycznia 2002 r.

  L 49

1

20.2.2002

►M3

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 kwietnia 2004 r.

  L 113

28

20.4.2004

►M4

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 maja 2005 r.

  L 128

73

21.5.2005

►M5

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 marca 2006 r.

  L 91

48

29.3.2006(*)

Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 lutego 1999 r.

przyjmująca rejestr substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych sporządzony w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(1999) 399)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(1999/217/WE)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych ( 1 ), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

w zastosowaniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Państwa Członkowskie w okresie jednego roku od wejścia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia zgłaszają Komisji wykaz substancji aromatycznych dopuszczonych do użycia w lub na środkach spożywczych wprowadzanych do obrotu na ich terytorium;

stosownie do art. 3 ust. 2 wymienionego rozporządzenia zgłaszane substancje aromatyczne, których zgodne z prawem użycie w jednym Państwie Członkowskim musi być uznane przez inne Państwa Członkowskie, są wpisywane do rejestru przyjętego zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 7 tego rozporządzenia;

wiadomo, iż w niektórych Państwach Członkowskich pewne substancje aromatyczne podlegają obenie środkom ograniczającym lub zakazującym;

środki ograniczające lub zakazujące obowiązujące w dniu przyjęcia niniejszej decyzji mogą być nadal stosowane, do czasu zakończenia oceny danej substancji;

w każdym przypadku, gdy Państwo Członkowskie stwierdza, że substancja aromatyczna występująca w rejestrze może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, może odwołać się do procedury ochronnej przewidzianej w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2232/96;

rejestr stanowi podstawę programu oceny przewidzianego w art. 4 wymienionego rozporządzenia, który ma zostać przyjęty w ciągu dziesięciu miesięcy od przyjęcia rejestru;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Środków Spożywczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Przyjmuje się rejestr substancji aromatycznych załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

▼M2
Rejestr substancji aromatycznych zgłoszonych przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych

Rejestr określonych chemicznie substancji aromatycznych został podzielony na dwie oddzielne części. W części A wymienione są substancje zgodnie z ich numerami FL. W części B wymienione są te substancje, w odniesieniu do których Państwa Członkowskie zażądały poufności w celu ochrony praw własności intelektualnej producenta.

W części A podano — jeśli są dostępne — numery CAS ( 2 ), Einecs ( 3 ), CoE ( 4 ) i FEMA ( 5 ).

Numer w kolumnie „uwagi” odnosi się do jednej z poniższych uwag:

1. Substancja, która niezależnie od swych właściwości aromatycznych jest używana do innych celów na lub w środkach spożywczych i dlatego może podlegać dodatkowym przepisom prawnym.

2. Substancja, której używanie podlega środkom ograniczającym lub zakazującym w niektórych Państwach Członkowskich.

3. Substancja, której przyznano pierwszeństwo w programie oceny ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2000.

4. Substancja, dla której należy dostarczyć dodatkowych informacji.

5. Nazwy, synonimy, nazwy systematyczne, numery CAS, Einecs, CoE lub FEMA mogą zawierać niespójności.

▼M3

6. Substancja, która nie może być używana w i na żywności, z wyjątkiem legalnie wprowadzonej na rynek w zainteresowanym Państwie(-ach) Członkowskim(-ch).

▼M2

Szczegółowa kwestia dotyczy soli i innych związków pochodzących od substancji „źródłowych”. Niektóre substancje były przedmiotem zgłoszeń o wysokim stopniu dokładności. Innym substancjom brakuje tej szczegółowej identyfikacji. W przypadku wielu kwasów i zasad nie podano żadnej dokładnej wskazówki obejmującej ich sole. Tymczasowo zakłada się, ale tylko do celów niniejszego rejestru, że sole amonowe, sodowe, potasowe i wapniowe, podobnie jak chlorki, węglany i siarczany, są objęte substancją „źródłową”, o ile posiadają właściwości aromatyczne. Oczywiste jest jednak, że ostateczne dopuszczenie zależeć będzie od wyników oceny, która w tym przypadku powinna sprawdzić poprawność tego przyporządkowania.

CZĘŚĆ A

SUBSTANCJE AROMATYCZNE

(uporządkowane według numerów FL)Nr FL

Grupa chemiczna

CAS

Nazwa

Fema

CoE

Einecs

Nr FL

Synonimy

Nazwa systematyczna

Uwagi

01.001

31

138–86–3

limonen

2633

491

205–341–0

01.001

1,8(9)-p-mentadien; p-menta-1,8-dien; 1-metylo-4-izopropenylo-1-cykloheksen; dipenten; karwen; cinen; citren;

 

5

01.002

31

99–87–6

1-izopropylo-4-metylobenzen

2356

620

202–796–7

01.002

p-cymen; cymen; p-metylo-izopropylobenzen; 4-izopropylo-1-metylobenzen; cymol; 4-metylo-1-izopropylobenzen; 1-metylo-4-izopropylobenzen

 
 

01.003

31

127–91–3

pin-2(10)-en

2903

2114

204–872–5

01.003

beta-pinen

6,6-dimetylo-2-metylenobi-cyklo[3.1.1]heptan

 

01.004

31

80–56–8

pin-2(3)-en

2902

2113

201–291–9

01.004

alfa-pinen

2,6,6-trimetylo-bicyklo[3.1.1]hept-2-en

 

01.005

31

586–62–9

terpinolen

3046

2115

209–578–0

01.005

p-mento-1,4(8)-dien; 1-metylo-4-izopropyli-deno-1-cykloheksen; l, 4(8)-terpadien;

p-menta-1,4(8)-dien

 

01.006

31

99–83–2

alfa-felandren

2856

2117

202–792–5

01.006

fellandren; 2-metylo-5-izopropylo-1,3-cykloheksa-dien; 4-izopropylo-1-metylo-1,5-cykloheksa-dien

p-menta-1,5-dien

 

01.007

31

87–44–5

beta-kariofilen

2252

2118

201–746–1

01.007

kariofillen; 2-metyleno-6,10,10-trimetylo-bicyklo-[7,2,0]-imdec-5-en;

4,11,11-trimetylo-8-metylene-bi-cyklo [7.2.0]undec-4(trans)-en

 

01.008

31

123–35–3

mircen

2762

2197

204–622–5

01.008

7-metylo-3-metyleno-1,6-oktadien;

7-metylo-3-metyleno-okta-1,6-dien

 

01.009

31

79–92–5

kamfen

2229

2227

201–234–8

01.009

3,3-dimetylo-2-metylenonorcarnfen; 2,2-dimetylo-3-metylenonorbornan

 
 

01.010

31

1195–32–0

1-izopropenylo-4-metylobenzen

3144

2260

214–795–9

01.010

4, alfa-dimetylostyren; p-izopropenylotoluen; 1-metylo-4-izopropenylobenzen; 2-p-tolilo propen;

 
 

01.011

31

644–08–6

4-metylo-1,1'-bifenyl

3186

2292

211–409–0

01.011

p-metylodifenyl; p-metylofenylobenzen; p-tolilo-fenyl; p-fenylo-toluen;

 
 

01.013

31

92–52–4

bifenyl

3129

10978

202–163–5

01.013

difenyl; fenylobenzen;

 

4

01.014

31

90–12–0

1-metylonaftalen

3193

11009

201–966–8

01.014

alfa-metylonaftalen;

 
 

01.015

31

100–42–5

winylobenzen

3233

11022

202–851–5

01.015

styren; winylobenzen; fenyloeten; fenyloetylen;

 

2,3

01.016

31

495–62–5

1,4(8), 12-bisabolatrien

3331

10979

207–805–8

01.016

gamma-bisabolen; gamma-bisabolen; 1-metylo-4-(1,5-dimetylo-1,4-heksadienylo)-1-cykloheksen;

6-metylo-2-(4-metylo-cykloheks-3-enylideno)hept-5-en

 

01.017

31

4630–07–3

walencen

3443

11030

225–047–6

01.017

l, 2,3,5,6,7,8a-oktahydro-1,8a-dimetylo-7-izopropenylonaftalen

1,2-dimetylo-9-izopro pyleno-bi-cyklo [4.4.0]dec-5-en

 

01.018

31

13877–91–3

beta-ocymen

3539

11015

237–641–2

01.018

trans-beta-ocimen; 1,3,6-oktatrien, 3,7-dimetylo-1,3,6-oktatrien;

3,7-dimetylokta-1,3 (trans), 6-trien

 

01.019

31

99–86–5

alfa-terpinen

3558

11023

202–795–1

01.019

1-metylo-4-izopropylo-1,3-cykloheksadien

p-menta-1,3-dien

 

01.020

31

99–85–4

gamma-terpinen

3559

11025

202–794–6

01.020

1-metylo-4-izopropylo-1,4-cykloheksadien; moslen; krytmen;

p-menta-1,4-dien

 

01.021

31

29350–73–0

delta-kadinen

 

10982

249–580–9

01.021

alfa-, beta-, gamma-, epsilon, delta-kadien;

2,3,4,7,8,10-heksahydro-1,6-dimetylo-4-izo-propylonaftalen

 

01.022

31

469–61–4

alfa-cedren

 

10985

207–418–4

01.022

 

2,6,6,8-tetrametylo-tri-cyklo[5.3.1.0(1.5)]undek-8-an

 

01.023

31

3691–12–1

1(5),11-gwajadien

 

11003

201–860–1

01.023

l, 4-dimetylo-7-izopropenylo-delta-9,10-oktahydroazulen; alfa-guajen;

2,8-dimetylo-5-izoprope nylo-bicyklo[5.3.0]dek-1-(7)-en

 

01.024

31

5208–59–3

beta-burbonen

 

11931

 

01.024

 

2-metylo-8-metyleno-5-izopropylo-tri-cyklo[5.3.0.0(2.6)]decan

 

01.025

31

30640–46–1

2-metylo-1,3-cykloheksadien

 

11797

250–269–5

01.025

dihydrotoluen-(l,3);

 
 

01.026

31

88–84–6

1(5), 7(11)-gwajadien

 
 

201–860–1

01.026

beta-guajen; (1S-cis)- 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-7-izopropylideno-1,4-dimetyloazulen

2,8-dimetylo-5-izopropylidene-bi-cyklo [5.3.0]dec-1(7)-en

 

01.027

31

17627–44–0

bisaboleno-1,8,12-trien

 
 

241–610–9

01.027

alfa bisabolen

6-metylo-2-(4-metylo-cykloheks-3-enylo) hepta-2,5-dien

 

01.028

31

495–61–4

beta-bisabolen

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466–78–9

delta-3-karen

3821

10983

236–719–3

01.029

3-karen; izodipren; d-3-karen; kar-3-en; 4,7,7-tri-metylo-3-norcaren; 3,7,7-trimetylobicyklo [4,1,0]hept-3-en

3,7,7-trimetylo-bicyklo-[4.1.0]hept-3-en

 

01.030

31

13744–15–5

beta-cubebene

 

10989

 

01.030

 

10-metylo-4-metyleno-7-izopropylo-tri-cyklo[4.4.0.0(1.5)]dekan

 

01.031

31

30364–38–6

1,2-dihydro-1,1,6-trimetylo-naftalen

 
 

250–150–8

01.031

dehydrojonen

 
 

01.032

31

7681–88–1

2,3-dihydrofarnezen

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590–73–8

2,2-dimetyloheksan

 
 

209–689–4

01.033

 
 
 

01.034

31

589–43–5

2,4-dimetyloheksan

 
 

209–649–6

01.034

 
 
 

01.035

31

673–84–7

2,6-dimetylookta-2,4,6-trien

 
 

211–614–5

01.035

allo-ocymen;

 
 

01.036

31

101–81–5

difenylometan

 

11847

202–978–6

01.036

benzylobenzen; fenylobenzyl; 1,1'-metylenebis-benzen;

 
 

01.037

31

112–41–4

dodec-1-en

 

10992

203–968–4

01.037

1-dodecen; dodecylen;

 
 

01.038

31

112–40–3

dodekan

 
 

203–967–9

01.038

n-dodekan;

 
 

01.039

31

20307–84–0

delta-elemen

 

10996

 

01.039

 

3-izopropenylo-1-izopropylo-4-metylo-4-winylocykloheks-1-en

 

01.040

31

502–61–4

alfa-farnezen

3839

10998

207–948–6

01.040

3,7,11-trimetylo, 1,3,6,10-dodekatetraen, (izomer alfa)

3,7,11-trimetylododeka-1,3,6,10-tetraen

5

01.041

31

18794–84–8

beta-farnezen

3839

10999

242–582–0

01.041

3,7,11-trimetylo-1,3,6,10-dodekatrien; 2,6,10-trimetylo-2,6,9,11-dodekatrien

7,11-dimetylo-3-metyleno-1,6,10-dodekatrien

5

01.042

31

23986–74–5

germakra-1(10),4(14),5-trien

 
 
 

01.042

germakren D

3-izopropylo-6-metylo-10-metylenocyklodeka-1,6-dien

 

01.043

31

6753–98–6

3,7,10-humulatrien

 

11004

229–816–7

01.043

alfa-humulen; alfa-kariofilen

1,5,5,8-tetrametylocyklo-undeka-3,7,10-trien

 

01.044

31

1135–66–6

izolongifolen

 
 

214–494–2

01.044

 

2,2,7,7-tetrametylotri-cyklo [6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-en

 

01.045

31

5989–27–5

d-limonen

2633

491

227–813–5

01.045

 

p-menta-1,8-dien

 

01.046

31

5989–54–8

1-limonen

2633

491

227–815–6

01.046

lewo-limonen;

 

5

01.047

31

475–20–7

longifolen

 
 

207–491–2

01.047

 

dekahydro-4,8,8-trimetylo-9-metyleno-1,4-metano-azulen

 

01.049

31

78–79–5

2-metylobuta-1,3-dien

 
 

201–143–3

01.049

izopren; 2-metylo-1,3-butadien; beta-metylo-biwinyl; izopentadien; izopentadien;

 
 

01.050

31

589–34–4

3-metyloheksan

 
 

209–643–3

01.050

 
 
 

01.051

31

91–57–6

2-metylonaftalen

 

11010

202–078–3

01.051

beta-metylonaftaleny; beta-metylonaftalen

 
 

01.052

31

10208–80–7

alfa-muurolen

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimetyleno-5-izopropy-lo-bicyklo[4.4.0]dekan

 

01.053

31

91–20–3

naftalen

 

11014

202–049–5

01.053

naften; smoła Chamfor;

 
 

01.054

31

629–62–9

pentadekan

 
 

211–098–1

01.054

n-pentadekan;

 
 

01.055

31

555–10–2

beta-felandren

 

11017

209–081–9

01.055

 

p-menta-1(7), 2-dien

 

01.056

31

512–61–8

alfa-santalen

 
 
 

01.056

 

1,7-dimetylo-7-(4-metylo-3-pentenylo)tricyklo[2.2.1.0 (2,6)]heptan

 

01.057

31

629–59–4

tetradekan

 
 

211–096–0

01.057

n-tetradekan

 
 

01.058

31

475–03–6

1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimetylonaftalen

 
 

207–490–7

01.058

jonen; 1,1,6-trimetylotetralina, frambilen

 
 

01.059

31

3387–41–5

4(10)-tujon

 

11018

222–212–4

01.059

 

4-metyleno-1-izopropylo-bicyklo [3.1.0]heksan

 

01.060

31

508–32–7

1,1,7-trimetylotricyklo[2.2.1.0.(2.6)]heptan

 
 

208–083–7

01.060

tricyklen

 
 

01.061

31

16356–11–9

undeka-1,3,5-trien

3795

 

240–416–1

01.061

 
 
 

01.062

31

98–83–9

(1-metyloetenylo)benzen

 
 

202–792–5

01.062

2-fenylopropen; beta-fenylopropen; alfa-metylostyrol; izopropylofenyloetylen; metylostyren;

 
 

01.064

31

3338–55–4

cis-3,7-dimetylo-1,3,6-oktatrien

 
 

222–081–3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221–98–1

(R)-5-(1-metyloetylo)-2-metylo-1,3-cykloheksadien

2856

2117

224–167–6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-cedren

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-tetrametylotri-cyklo [5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-8(9)-en

 

01.067

31

 

8(14)-cedren

 
 
 

01.067

beta-cedren

2,2,4,8-tetrametylotricyklo-[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-4(14)-en

 

01.068

31

592–98–3

3-okten

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533–54–9

1,3,5,8-undekatren

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-okten

 
 

203-893-7

01.070

 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-okten

 
 

203-894-2

01.071

 
 
 

01.072

31

544-76-3

Heksadekan

 
 

280-878-9

01.072

 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-okten

 
 
 

01.073

 
 
 

01.074

31

593-45-3

Oktadekan

 

209-790-3

 

01.074

 
 
 

01.075

31

629-78-7

Heptadekan

 

211-108-4

 

01.075

 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadien

 
 
 

01.076

 
 
 

▼M2

02.001

02

78–83–1

izobutanol

2179

49

201–148–0

02.001

izobutanol; izopropylokarbinol

 
 

02.002

01

71–23–8

propan-1-ol

2928

50

200–746–9

02.002

alkohol propylowy;

 
 

02.003

02

123–51–3

izopentanol

2057

51

204–633–5

02.003

alkohol izoamylowy; alkohol izopentylowy; 3-metylo-1-butanol; alkohol izopentylowy; izobutylokarbinol;

3-metylobutan-1-ol

 

02.004

01

71–36–3

butan-1-ol

2178

52

200–751–6

02.004

propylokarbinol; hydroksybutan; alkohol masłowy

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111–27–3

heksan-1-ol

2567

53

203–852–3

02.005

alkohol C-6; alcohol n-heksylowy; alkohol kaprynowy; amylokarbinol; n-heksanol

 
 

02.006

01

111–87–5

oktan-1-ol

2800

54

203–917–6

02.006

alkohol C-8; alkohol n-oktylowy; heptylo-karbinol; alkohol kaprylowy; alkohol kaprylowy; pierwszorzędowy alkohol oktylowy;

 
 

02.007

01

143–08–8

nonan-1-ol

2789

55

205–583–7

02.007

alkohol C-9; alkohol pelargonowy; nonalol; oktylokarbinol; alkohol pelargonowy; alkohol n-nonylowy

 
 

02.008

01

112–53–8

dodekan-1-ol

2617

56

203–982–0

02.008

alkohol C-12; alkohol laurylowy; alkohol Laurie; alkohol dodecylowy; 1-dodekanol; undecylokarbinol;

 
 

02.009

01

36653–82–4

heksadekan-1-ol

2554

57

253–149–0

02.009

alkohol cetylowy; alkohol C-16; alkohol n-heksadecylowy; alkohol palmitylowy;

 
 

02.010

23

100–51–6

alkohol benzylowy

2137

58

202–859–9

02.010

alfa-hydroksytoluen; fenylokarbinol; fenylometanol; alkohol fenylometylowy

 

1

02.011

04

106–22–9

cytronellol

2309

59

203–375–0

02.011

 

3,7-dimetylo-okt-6-en-1-ol

 

02.012

03

106–24–1

geraniol

2507

60

203–377–1

02.012

2,6-dimetylo-2,6-oktadien-8-ol; trans-3,7-dimetylo-2,6-oktadien-1-ol;

3,7-dimetylookta-2(trans), 6-dien-1-ol

 

02.013

06

78–70–6

linalol

2635

61

201–134–4

02.013

2,6-dimetylo-oktadien-2,7-ol-6; 2,6-dimetylo-2,7-oktadien-6-ol; linalol; Licareol; Coriandrol

3,7-dimetylokta-1,6-dien-3-ol

 

02.014

06

98–55–5

alfa-terpinol

3045

62

202–680–6

02.014

alfa-terpinol; 1-metylo-4-izopropylo-1-cykloheksen-8-ol; alfa-terpilenol; terpineol

p-ment-1-en-8-ol

 

02.015

08

89–78–1

mentol

2665

63

201–939–0

02.015

2-izopropylo-5-metylocykloheksanol; heksahydrotymol; 5-metylo-2-izopropyloheksa hydrofenol; 5-metylo-2-izopropylocykloheksanol

cis(l, 3)-trans(l, 4)-mentan-3-ol

5

02.016

08

507–70–0

borneol

2157

64

208–080–0

02.016

kamfol; Baros; d-kamfanol; 2-hydroksykamfen; 2-kamfanol; alkohol bornylowy; borneokamfor

1,7,7-trimetylo-bicyklo [2.2.1]heptan-2-ol

 

02.017

22

104–54–1

alkohol cynamonowy

2294

65

203–212–3

02.017

alkohol cynamonowy; alcohol gamma-fenyloallilowy; 3-fenylo-2-propen-1-ol; 2-propen-1-ol, -3-fenyl;

3-fenyloprop-2-enol

 

02.018

06

7212–44–4

nerolidol

2772

67

230–597–5

02.018

3,7,11-trimetylo-1,6,10-dodekatrien-3-ol; Peruviol; dodekatrien; Melaleucol;

3,7,11-trimetylo-1,6(cis), 10-dodekatrien-3-ol

5

02.019

15

60–12–8

2-fenyloetan-1-ol

2858

68

200–456–2

02.019

alkohol fenetylowy; alkohol beta-fenetylowy; 1-fenylo-2-etanol; alkohol 2-fenyloetylowy; benzylokarbinol

 
 

02.020

03

2305–21–7

heks-2-en-1-ol

2562

69

218–972–1

02.020

2-heksenol; alkohol 3-propyloallilowy

 
 

02.021

01

111–70–6

heptan-1-ol

2548

70

203–897–9

02.021

alkohol heptylowy; alkohol C-7; hydroksyheptan; alkohol enantylowy; alkohol enantowy; pierwszorzędowy alkohol heptylowy; heksylokarbinol; hydroksyheptan

 
 

02.022

05

123–96–6

oktan-2-ol

2801

71

204–667–0

02.022

drugorzędowy alkohol oktylowy; metyloheksylo-karbinol; drugorzędowy alkohol kaprylowy; heksylometylokarbinol

 
 

02.023

05

3391–86–4

okt-1-en-3-ol

2805

72

222–226–0

02.023

amylovinylokarbinol; (amylovinylokarbinol); alkohol Matsutake; alkohol Matsuka; n-pentylovinylokarbinol

 
 

02.024

01

112–30–1

dekan-1-ol

2365

73

203–956–9

02.024

alkohol C-10; alkohol n-decylowy; nonylo-karbinol; alkohol decylowy; alkohol kaprylowy;

 
 

02.026

02

106–21–8

3,7-dimetylooktan-1-ol

2391

75

203–374–5

02.026

tetrahydrogeraniol; dihydrocitronellol

 
 

02.027

04

►M3  6812–78–8 ◄

rodinol

2980

76

►M3  229–887–4 ◄

02.027

alfa-cytronellol; 2,6-dimetylo-1-okten-8-ol; 2,6-dimetylo-1-okten-8-ol

3,7-dimetylookt-7-en-1-ol

 

02.028

06

78–69–3

3,7-dimetylooktan-3-ol

3060

77

201–133–9

02.028

tetrahydrolinalol; tetrahydrolinalol; 1-etylo-1,5-dimetyloheksanol

 
 

02.029

03

4602–84–0

3,7,11-trimetylododeka-2,6,10-trien-1-ol

2478

78

225–004–1

02.029

farnezol; 2,6,1 0-trimetylo-2,6,1 0-dodekatrien-1 2-ol

 
 

02.030

22

101–85–9

alkohol alfa-pentylocynamylowy

2065

79

202–982–8

02.030

alkohol amylocynamylowy; 2-amylo-3-fenylo-2-propen-1-ol; 2-benzylidenoheptanol;

2-pentylo-3-fenyloprop-2-enol

 

02.031

22

122–97–4

3-fenylopropan-1-ol

2885

80

204–587–6

02.031

alkohol hydrocynamylowy; alkohol fenylo-propylowy; alkohol benzyloetylowy; alkohol dihydrocynamylowy;

 
 

02.033

21

93–54–9

1-fenylopropan-1-ol

2884

82

202–256–0

02.033

fenyloetylokarbinol; alkohol 1-fenylopropylowy; alkohol alfa-etylobenzylowy; etylofenylo-karbinol

 
 

02.034

21

705–73–7

1-fenylopentan-2-ol

2953

83

211–887–0

02.034

alkohol alfa-propylofenyloetylowy; benzylo-propylokarbinol; alkohol benzylobutylowy; benzylopropylokarbinol; n-propylobenzylo-karbinol

 
 

02.035

06

100–86–7

2-metylo-1-fenylopropan-2-ol

2393

84

202–896–0

02.035

2-benzylo-2-propanol; 2-hydroksy-2-metylo-1-fenylopropanon; benzylodimetylokarbinol

 
 

02.036

21

2344–70–9

4-fenylobutan-2-ol

2879

85

219–055–9

02.036

fenyloetylometylokarbinol; metylo-2-fenyletylo-karbinol

 
 

02.037

06

10415–87–9

3-metylo-1-fenylopentan-3-ol

2883

86

233–889–0

02.037

fenyloetylo metyloetylokarbinol; 3-metylo-1-fenylo-3-pentanol;

 
 

02.038

08

1632–73–1

alkohol fenchylowy

2480

87

216–639–5

02.038

2-fenchanol; alfa-fenchol; l, 3,3-trimetylo-2-nor-bornanol; 1,3,3-trimetylobicyklo-2,2,1-heptan-2-ol

1,3,3-trimetylo-bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.039

23

536–60–7

alkohol-4-izopropylobenzylowy

2933

88

208–640–4

02.039

kuminol; p-cymen-7-ol; kuminyl alkohol; alkohol kuminowy; p-Cymen-7-ol

 
 

02.040

01

71–41–0

pentan-1-ol

2056

514

200–752–1

02.040

alkohol amylowy; alkohol pentylowy; n-butylokarbinol

 
 

02.041

06

75–85–4

2-metylobutan-2-ol

 

515

200–908–9

02.041

alkohol t-amylowy

 
 

02.042

06

1197–01–9

2-(4-metylofenylo)propan-2-ol

3242

530

214–817–7

02.042

p-cymeno-8-ol; alkohol p-alfa-alfa-trimetylo benzylowy; 2-p-tolilo-2-propanol; 8-hydroksy p-cymen; dimetylo-p-tolilokarbinol

 
 

02.043

02

97–95–0

2-etylobutan-1-ol

 

543

202–621–4

02.043

 
 
 

02.044

05

589–82–2

heptan-3-ol

3547

544

209–661–1

02.044

n-butyloetyl okarbinol; etylobutylokarbinol

 
 

02.045

05

543–49–7

ropan-2-ol

3288

554

208–844–3

02.045

2-hydroksyheptan; amylometylokarbinol; drugo-rzędowy alkohol heptylowy; metyloamylo-karbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107–74–4

3,7-dimetylo-oktan-1,7-diol

2586

559

203–517–1

02.047

hydroksycitronellol; 7-hydroksy-3,7-dimetylooktan-1-ol; hydroksydihydrocitronellol

 
 

02.049

03

7786–44–9

nona-2,6-dien-1-ol

2780

589

232–097–2

02.049

nonadienol; alkohol listny fiołka wonnego (2(E), 6(Z)-nonadienol)

 
 

02.050

03

20273–24–9

pent-2-en-1-ol

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521–91–2

5-fenylopentan-1-ol

3618

674

234–064–8

02.051

alkohol fenyloamylowy

 
 

02.052

06

75–65–0

2-metylopropan-2-ol

 

698

200–889–7

02.052

1,1-dimetyloetanol; tertbutanol; tert. butanol, 1,1-dimetyloetanol; tert.-butanol

 
 

02.053

22

3360–41–6

4-fenylobutan-1-ol

 

699

222–128–8

02.053

 
 
 

02.054

06

80–53–5

p-mentano-1,8-diol

 

701

201–288–2

02.054

wodzian terpinu; 4-hydroksy-alfa, alfa, 4-tri-metylocykloheksanometanol; glikol dipentenu

 
 

02.055

02

3452–97–9

3,5,5-trimetyloheksan-1-ol

3324

702

222–376–7

02.055

alkohol trimetyloheksylowy; izononanol

 
 

02.056

04

928–96–1

heks-3(cis)-en-1-ol

2563

750

213–192–8

02.056

alkohol listny; beta-gamma-heksenol; cis-3-heksenol, heks-3-en-1-ol

 

5

02.057

01

112–42–5

undekan-1-ol

3097

751

203–970–5

02.057

alkohol C-11, undecylowy alkohol; alkohol undecylowy, decylo-karbinol; 1-hendecanol

 
 

02.058

03

106–25–2

nerol

2770

2018

203–378–7

02.058

nerolol; neraniol; nerosol; Gs-3,7-dimetylo-2,6, oktadien-1-ol; allerol; cis-2,6-dimetylo-2,6-oktadien-8-ol; nerodol; neraniol

3,7-dimetylo-2 (cis), 6-oktadien-1-ol

 

02.059

08

124–76–5

izoborneol

2158

2020

204–712–4

02.059

izokamfol; izoborneol; izokamfol; alkohol izobornylowy; (ekso)-2-kamfanol; (ekso)-2-bornanol; bornan-2-ol

1,7,7-trimetylobicyklo [2.2.1]heptan-2-ol

 

02.060

07

536–59–4

p-menta-1,8-dien-7-ol

2664

2024

208–639–9

02.060

alkohol z pachnotki uprawnej; alkohol perililowy; 1-hydroksymetylo-4-izopropenylo-1-cykloheksen; alkohol dihydrokuminikowy

 
 

02.061

08

619–01–2

dihydrokarwol

2379

2025

210–575–1

02.061

8-p-menten-2-ol; 6-metylo-3-izopropenylo-cykloheksanol

p-ment-8-en-2-ol

 

02.062

08

99–48–9

karwol

2247

2027

202–757–4

02.062

p-menta-6,8-dien-2-ol; 1-metylo-4-izopropenylo-6-cykloheksen-2-ol

p-menta-1,8-dien-2-ol

 

02.063

08

2216–52–6

d-neomentol

2666

2028

218–691–4

02.063

2-propyl-izo-5-metylocykloheksanol; 2-izopropylo-5-metylocykloheksanol

[1S-(1alfa, 2alfa, 5beta)]-2-izopropylo-5-metylo-cykloheksanol

 

02.064

21

98–85–1

1-fenyloetan-1-ol

2685

2030

202–707–1

02.064

alkohol alfa-metylobenzylowy; metylofenylo-karbinol; alkohol styrallilu; metylofenylo-karbinol; 1-fenylo-1-hydroksyetan;

 
 

02.065

21

7779–78–4

4-metylo-1-fenylopentan-2-ol

2208

2031

231–939–6

02.065

benzyloizobutylokarbinol; alkohol alfa-izobutylofenetylowy; 2-metylopropylobenzylo-karbinol; 4-metylo-1-fenylo-2-pentanol

 
 

02.066

21

17488–65–2

4-fenylobut-3-en-2-ol

2880

2032

241–501–6

02.066

metylostyrylokarbinol; alkohol alfa-metylo-cynamylowy

 
 

02.067

05

89–79–2

izopulegol

2962

2033

201–940–6

02.067

1-metylo-4-izopropenylo cykloheksan-3-ol; p-mento-8 (9)-en-3-ol

p-ment-8-en-3-ol

 

02.068

03

107–18–6

prop-2-en-1-ol

 

2136

203–470–7

02.068

alkohol allilowy; 2-propeno-1-ol; 1-propenol-3; winylokarbinol

 
 

02.070

08

108–93–0

cykloheksanol

 

2138

203–630–6

02.070

heksalina; heksahydrofenol, hydroksycyklo-heksan;

 
 

02.071

08

499–69–4

p-mentan-2-ol

3562

2228

207–885–4

02.071

heksahydrokarwakrol; 3-izopropylo-6-metylocykloheksanol; karwomentol; 1-metylo-4-izopropylo-2-cykloheksanol

 

5

02.072

06

562–74–3

4-terpinenol

2248

2229

209–235–5

02.072

4-karwomentenol; 1-metylo-4-izopropylocyklo-heks-1-en-4-ol; 1-p-menteno-4-ol; origanol; 1-metylo-4-izopropyl

p-ment-1-en-4-ol

 

02.073

22

1123–85–9

2-fenylopropan-1-ol

2732

2257

214–379–7

02.073

alkohol hydratropowy; alkohol hydratropylowy; alkohol 2-fenylopropylowy;

 
 

02.074

04

6126–50–7

heks-4-en-1-ol

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675–34–8

neo-dihydrokarwol

 

2296

 

02.075

 

p-ment-8-en-2-ol

 

02.076

02

137–32–6

2-metylobutan-1-ol

 

2346

205–289–9

02.076

 
 
 

02.077

05

584–02–1

pentan-3-ol

 

2349

209–526–7

02.077

dietylokarbinol

 
 

02.078

01

64–17–5

tanol

2419

11891

200–578–6

02.078

metylokarbinol; alkohol etylowy bezwodny; alkohol absolutny; alkohol bezwodny; alkohol odwodniony; wodzian etylu; wodorotlenek etylu

 

1

02.079

05

67–63–0

zopropanol

2929

 

200–661–7

02.079

alkohol izopropylowy; propan-2-ol; izopropanol; dimetylokarbinol; alkohol izopropylowy; izo-propanol; petrohol; drugorzędowy alkohol propylowy

 

1

02.080

21

536–50–5

1-(p-tolilo)etan-1-ol

3139

10197

208–637–8

02.080

alkohol p-alfa-dimetylobenzylowy; p-tolilo-metylokarbinol; 1-p-tolilo-1-etanol; p-tolilo-metylokarbinol

1-(4-metylofenylo)etan— 1-ol

 

02.081

05

108–82–7

2,6-dimetyloheptan-4-ol

3140

11719

203–619–6

02.081

di-izobutylokarbinol; diizobutylokarbinol,

 
 

02.082

02

104–76–7

2-etyloheksan-1-ol

3151

11763

203–234–3

02.082

alkohol 2-etyloheksylowy

 
 

02.083

08

491–04–3

p-ment-1-en-3-ol

3179

10248

207–725–3

02.083

piperitol

 
 

02.085

08

546–79–2

wodzian sabinenu

3239

10309

208–911–7

02.085

wodzian sabinenu; tujano-4-ol

1-izopropylo-4-metylobicyklo [3.1.0]heksan-4-ol

 

02.086

05

1653–30–1

undekan-2-ol

3246

11826

216–722–6

02.086

drugorzędowy alkohol undecylowy; metylo-nonylokarbinol

 
 

02.087

05

628–99–9

nonan-2-ol

3315

11803

211–065–1

02.087

metylo-n-heptylokarbinol; drugorzędowy-n-nonanol; metyloheptylokarbinol

 
 

02.088

05

6032–29–7

pentan-2-ol

3316

11696

227–907–6

02.088

drugorzędowy alkohol amylowy; alfa-metylo-butanol; metylo-n-propylokarbinol; metylo-n-propylokarbinol; propylometylokarbinol;

2-hydroksymetylo-6,6-dimetylo-bicyklo[3.1.1]hept-2-en

 

02.089

05

623–37–0

heksan-3-ol

3351

11775

210–790–0

02.089

etylopropylokarbinol

 
 

02.090

03

31502–14–4

non-2 (trans)-en-1-ol

3379

10292

250–662–1

02.090

 
 

5

02.091

07

515–00–4

mirtenol

3439

10285

208–193–5

02.091

6,6-dimetylo-2-oksometylobicyklo[l, 3,3]-hept-2-en; 10-hydroksy-2-pinen; 2-pinen-10-ol

2-hydroksymetylo-6,6-di metylo-bicyklo[3.1.1]hept-2-en

 

02.092

08

57069–86–0

dehydrodihydrojonol

3446

10195

 

02.092

alfa, 2,6,6-tetrametylo-1,3-cykloheksadien-1-propanol;

4-(2,6,6-trimetylo-1,3-cykloheksadienylo)-butan-2-ol

 

02.093

04

35854–86–5

non-6-en-1-ol

3465

10294

252–764–1

02.093

cis-6-nonenol

 

5

02.094

04

20125–84–2

okt-3-en-1-ol

3467

10296

243–533–6

02.094

cis-3-oktenol

 

5

02.095

06

18368–91–7

2-etylofenchol

3491

10208

242–243–7

02.095

2-etylo-1,3,3-trimetylo-2-norbornanol;

2-etylo-1,3,3-trimetylo-bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.096

06

586–82–3

1-terpinenol

3563

10252

209–585–9

02.096

4-izopropylo-1-metylo-3-cykloheksen-1-ol; 1-metylo-4-izopropylo-3-cykloheksen-1-ol; p-menten-1-ol, p-3-mentenol-1

p-ment-3-en-1-ol

 

02.097

06

138–87–4

beta-terpineol

3564

10254

205–342–6

02.097

1-metylo-4-izopropenylocykloheksan-1-ol; 4-izopropenylo-1-metylo-1-cykloheksanol;

p-ment-8(10)-en-1-ol

 

02.098

05

589–98–0

oktan-3-ol

3581

11715

209–667–4

02.098

etylo n-amylokarbinol; amyloetylokarbinol; d-n-oktanol; amyloetylokarbinol;

 
 

02.099

05

616–25–1

pent-1-en-3-ol

3584

11717

210–472–1

02.099

b-pentenol; winyloetylo karbinol; etylowinylo-karbinol

 
 

02.100

08

5947–36–4

pinokarweol

3587

10303

227–705–8

02.100

2(10)-pinen-3-ol; 6,6-dimetylo-3-hydroksy-2-metyloenebicyklo[3.1.1]-heptane; 2(10)-pinenol-3

3-hydroksy-6,6 dimetylo-2-metyleno-bicyklo [3.1.1]heptan

 

02.101

08

473–67–6

pin-2-en-4-ol

3594

10304

207–470–8

02.101

werbenol; 4-hydroksy-2,6,6-trimetylobicyklo [3.1.1]hept-2-en; d-werbenol; 2-pinenol-4

4,6,6-trimetylo-bicyklo [3.1.1]hept-3-en-2-on

 

02.102

05

76649–14–4

okt-3-en-2-ol

3602

 

278–508–9

02.102

trans-3-okten-2-ol

 
 

02.103

05

1565–81–7

dekan-3-ol

3605

10194

 

02.103

heptyloetylo karbinol; etyloheptylokarbinol

 
 

02.104

05

4798–44–1

heks-1-en-3-ol

3608

10220

225–355–0

02.104

1-winylobutan-1-ol; winylopropylokarbinol; propylowinylokarbinol

 
 

02.105

08

25312–34–9

4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksenylo)but-3-en-2-ol

3624

 

246–815–7

02.105

alfa-jonol;

 
 

02.106

08

22029–76–1

4-(2,2,6-trimetylo-1-cykloheksenylo)but-3-en-2-ol

3625

 

244–735–7

02.106

beta-jonol;

 
 

02.107

08

3293–47–8

dihydro-beta-jonol

3627

 

221–957–2

02.107

beta-dihydrojonol

4-(2,2,6-trimetylocyklo-heks-1-enylo)-butan-2-ol

 

02.108

06

103–05–9

2-metylo-4-fenylobutan-2-ol

3629

10281

203–074–4

02.108

fenyloetylodimetylokarbinol; 1,1-dimetylo-3-fenylo-1-propanol; dimetylofenyloetylokarbinol;

 
 

02.109

03

556–82–1

3-metylobut-2-en-1-ol

3647

11795

209–141–4

02.109

prenol

 
 

02.110

04

36806–46–9

2,6-dimetylohept-6-en-1-ol

3663

 

253–223–2

02.110

 
 
 

02.111

05

598–75–4

3-metylobutan-2-ol

3703

 

209–950–2

02.111

metyloizopropylokarbinol; izopropylometylo-karbinol

 
 

02.112

03

41453–56–9

non-2(cis)-en-1-ol

3720

10292

255–376–0

02.112

z-2-nonen-1-ol

 

5

02.113

04

64275–73–6

okt-5(cis)-en-1-ol

3722

 

264–764–9

02.113

z-5-octen-1-ol

 
 

02.114

07

1901–38–8

2-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-enylo)etan-1-ol

3741

 

217–600–5

02.114

alkohol alfa-kamfolenowy; 2-(2,3,3-trimetylocyklopent-3-en-1-yl)etanol;

 
 

02.115

02

589–35–5

3-metylopentan-1-ol

3762

10275

209–644–9

02.115

2-etylu-4-butanol

 
 

02.118

06

472–97–9

alkohol beta-kariofilenowy

 

10188

207–458–2

02.118

kariolan-1-ol; izokariolan

4,4,8-trimetylo-tricyklo [6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-ol

 

02.119

07

28231–03–0

cedrenol

 

10189

248–917–7

02.119

 

metanol 2,6,6 trimetylo-tricyklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en-8-ylowy

 

02.120

06

77–53–2

cedrol

 

10190

201–035–6

02.120

alkohole z olejku drzewa cedrowego; oktahydro-3,6,8,8-tetrametylo-1 H-3a, 7-metanoazulen-6-ol; 8betaH-cedran-8-ol

2,6,6,8-tetrametylo-tricyklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-ol

 

02.121

05

78–92–2

butan-2-ol

 

11735

201–158–5

02.121

2-hydroksybutan; wodzian butylenu; metyloetylo karbinol; drugorzędowy alkohol butylowy

 

1 ►M3  ,4 ◄

02.122

07

3269–90–7

p-menta-1,8(10)-dien-9-ol

 

10239

221–889–3

02.122

p-menta-1,8-dien-10-ol

 
 

02.123

06

115–18–4

2-metylobut-3-en-2-ol

 

11794

204–068–4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569–60–4

6-metylohept-5-en-2-ol

 

10264

216–377–1

02.124

 
 
 

02.125

04

112–43–6

undec-10-en-1-ol

 

10319

203–971–0

02.125

undecen-1-ol; alkohol C-11; alkohol undecylenowy

 
 

02.126

01

112–72–1

tetradekan-1-ol

 

10314

204–000–3

02.126

alkohol mirystylowy; alkohol C-14; alkohol mirystynowy

 
 

02.128

23

105–13–5

alkohol p-anyżowy

2099

66

203–273–6

02.128

alkohol anyżowy; alkohol Anise;

alkohol 4-metoksybenzylowy

 

02.129

06

515–69–5

bisabola-1,12-dien-8-ol

 

10178

208–205–9

02.129

alfa-bisabolol

6-metylo-2-(4-metylocyklo-heks-3-enyl)hept-5-en-2-ol

 

02.130

03

6117–91–5

but-2-en-1-ol

 

11737

228–086–7

02.130

 
 
 

02.131

05

598–32–3

but-3-en-2-ol

 
 

209–929–8

02.131

 
 
 

02.132

09

107–88–0

butan-1,3-diol

 
 

203–529–7

02.132

glikol 1,3-butylenowy

 
 

02.133

10

513–85–9

butano-2,3-diol

 

10181

208–173–6

02.133

glikol 2,3-butylenowy; glikol dimetyloetylenowy

 
 

02.134

07

4442–79–9

2-cykloheksyloetan-1-ol

 
 

224–672–1

02.134

 
 
 

02.135

08

96–41–3

cyklopentanol

 

10193

202–504–8

02.135

alkohol cyklopentylowy

 
 

02.136

05

51100–54–0

dec-1-en-3-ol

3824

 

256–967–6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104–80–9

dec-2-en-1-ol

 

11750

244–784–4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019–22–2

dec-9-en-1-ol

 
 

235–878–6

02.138

omega-decenol; alkohol decylenowy

 
 

02.139

03

18409–21–7

deka-2,4-dien-1-ol

3911

11748

242–291–9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270–57–7

1,2-dihydrolinalol

 
 
 

02.140

 

3,7-dimetylokt-6-en-3-ol

 

02.141

07

128–50–7

2-(6,6-dimetylobicyklo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)etan— 1-ol

3938

 

204–890–3

02.141

nopol; 6,6-dimetylo-2-norpineno-2-etanol; 2-hydroksyetylo-6,6-dimetylo-bicyklo [3,1,1]-hept-2-en

 
 

02.142

05

464–07–3

3,3-dimetylobutan-2-ol

 
 

207–347–9

02.142

alkohol pinakolylowy; 3,3-dimetylo-2-butanol; czwartorzędowy butylometylokarbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479–58–8

2,6-dimetylo-okt-7-en-2-ol

 
 

242–362–4

02.144

dihydromyrcenol; dihydromyrcenat; myrcetol; dimyrcetal;

 
 

02.145

05

29414–56–0

2,6-dimetylo-okta-1,5,7-trien-3-ol

 
 

249–613–7

02.145

notrienol

 
 

02.146

06

29957–43–5

3,7-dimetylo-okta-1,5,7-trien-3-ol

3830

10202

249–975–6

02.146

 
 

5

02.147

06

151–19–9

3,6-dimetylo-oktan-3-ol

 
 

205–787–6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203–28–8

dodekan-2-ol

 

11760

233–500–4

02.148

 
 
 

02.149

06

639–99–6

elemol

 

10205

211–360–5

02.149

 

2-(4-metylo-3-izopro-pyleno-4-winylocyklo-heksylo) propan-2-ol

 

02.150

06

1113–21–9

linalol geranylu

 
 

214–201–8

02.150

 

3,7,11,15-tetrametylo-heksedeka-1,6,10,14-tetraen-3-ol

 

02.151

03

33467–76–4

hept-2-en-1-ol

 

11773

251–534–8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606–47–0

hept-3-en-1-ol

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467–79–7

hept-2,4-dien-1-ol

 
 

251–535–3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454–85–9

heptadekan-1-ol

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938–52–7

1-hepten-3-ol

 

10218

225–579–9

02.155

 
 
 

02.156

03

928–94–9

heks-2(cis)-en-1-ol

3924

69

213–190–7

02.156

2-heksenol

 

5

02.157

03

2305–21–7

heks-2-en-1-ol

2562

69

213–191–2

02.157

2-heksenol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544–12–7

heks-3-en-1-ol

2563

750

213–193–3

02.159

alkohol listny; beta-gamma-heksenol; cis-3-heksenol

 

5

02.160

04

928–91–6

heks-4(cis)-en-1-ol

 
 

213–187–0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111–28–4

heksa-2,4-dien-1-ol

3922

 

203–853–9

02.162

sorbitol; 1-hydroksy-2,4-heksadien; alkohol sorbylowy

 
 

02.163

05

626–93–7

heksan-2-ol

 

11774

210–971–4

02.163

 
 
 

02.164

23

530–56–3

alkohol 4-hydroksy-3,5-dimetoksy-benzylowy

 
 

208–485–2

02.164

alkohol siryngowy

 
 

02.165

23

623–05–2

alkohol 4-hydroksybenzylowy

 
 

210–768–0

02.165

4-hydroksybenzenometanol

 
 

02.166

15

501–94–0

2-(4-hydroksyfenylo)etan-1-ol

 

10226

207–930–8

02.166

4-hydroksyfenetylu alkohol; 4-hydroksy-benzenoetanol

 
 

02.167

08

18675–35–9

izodihydrokarwol

 
 
 

02.167

 

izo-p-ment-8-en-2-ol

 

02.168

06

505–32–8

izofitol

 

10233

208–008–8

02.168

 

3,7,11,15-tetrametylo-heksadec-1-en-3-ol

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498–16–8

lawandulol

 
 
 

02.170

2-izopropenyl-5-metylo-4-heksen-1-ol

5-metylo-2-(1-metyleno-etylo)heks-4-en-1-ol

 

02.171

06

498–81–7

p-mentan-8-ol

 
 

207–871–8

02.171

dihydro-alfa-terpineol; p-mentan-8-ol; 1-metylo-4-izopropylocykloheksan-8-ol

 
 

02.173

22

5406–18–8

3-(4-metoksyfenylo)propan-1-ol

 
 

226–463–0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675–87–0

2-metylobut-2-en-1-ol

 

10258

225–127–0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516–90–9

2-metylobut-3-en-1-ol

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763–32–6

3-metylobut-3-en-1-ol

 

10260

212–110–8

02.176

 
 
 

02.177

05

617–29–8

2-metyloheksan-3-ol

 

10266

210–508–6

02.177

 
 
 

02.178

02

818–81–5

2-metyloctan-1-ol

 
 

212–457–5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626–89–1

4-metylopentan-1-ol

 

10278

210–969–3

02.180

izoheksanol

 
 

02.181

06

590–36–3

2-metylopentan-2-ol

 

10274

209–681–0

02.181

2-metylo-2-pentanol

 
 

02.182

05

565–60–6

3-metylopentan-2-ol

 

10276

209–281–6

02.182

 
 
 

02.183

05

108–11–2

4-metylopentan-2-ol

 

10279

203–551–7

02.183

alkohol metyloamylowy; drugorzędowy alkohol heksylowy; metyloizobutylokarbinol

 
 

02.184

06

77–74–7

3-metylopentan-3-ol

 

10277

201–053–4

02.184

 
 
 

02.185

06

543–39–5

mircenol

 
 

208–843–8

02.185

 

7-metylo-3-metyleno-okt-1-en-7-ol

 

02.186

07

514–99–8

mirtanol

 
 

208–191–4

02.186

 

2-hydroksymetylo-6,6-dimetylo-bicyklo[3.1.1]heptan

 

02.187

05

21964–44–3

non-1-en-3-ol

 

10291

244–686–1

02.187

n-heksylowinylokarbinol

 
 

02.188

03

62488–56–6

nona-2,4-dien-1-ol

3951

11802

263–571–7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649–25–7

nona-3,6-dien-1-ol

3885

10289

278–518–3

02.189

 
 

5

02.190

05

624–51–1

nonan-3-ol

 

10290

210–850–6

02.190

heksyloetylokarbinol 3-nonanol; etylo n-heksylo-karbinol

 
 

02.191

06

5986–38–9

ocymenol

 
 

227–806–7

02.191

 

2,6-dimetylookta-5,7-dien-2-ol

 

02.192

03

22104–78–5

okt-2-en-1-ol

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798–61–2

okt-2-en-4-ol

3888

 

225–357–1

02.193

2-okten-4-ol

 

5

02.194

05

83861–74–9

okta-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664–96–9

okta-3,5-dien-1-ol

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112–92–5

oktadekan-1-ol

 
 

204–017–6

02.196

alkohol stearylowy; oktadekanol; alkohol oktadecylowy; n-oktadekanol

 
 

02.197

06

41199–19–3

1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahydro-2,5,5-trimetylonaftalen-2-ol

 

10173

255–256–8

02.197

ambrinol; 2,5,5-trimetylo-2-hydroksyoktalina

 
 

02.198

09

23433–05–8

oktane-1,3-diol

 
 
 

02.198

1,3-oktanodiol

 
 

02.199

06

5986–55–0

paczulol

 
 

227–807–2

02.199

alkohol paczulowy

oktahydro-4,8a, 9,9-tetrametylo-1,6-metano-naftalen-1(2H)-ol

5

02.201

04

821–09–0

pent-4-en-1-ol

 
 

212–473–2

02.201

4-penten-1-ol

 
 

02.202

01

629–76–5

pentadekan-1-ol

 
 

211–107–9

02.202

 
 
 

02.203

06

617–94–7

2-fenylopropan-2-ol

 

11704

210–539–5

02.203

dimetylofenylokarbinol; fenyloizopropanol; fenylo-dimetylokarbinol; benzenometanol

 
 

02.204

03

150–86–7

fitol

 

10302

205–776–6

02.204

 

3,7,11,15-tetrametylo-heksa-dec-2-en-1-ol

 

02.205

23

495–76–1

alkohol piperonylowy

 

10306

207–808–4

02.205

helioalkohol; 1,3-benzodiokso1–5-metanol

alkohol 3,4-metyleno-dioksy-benzylowy

 

02.206

06

515–03–7

sklerol

 

10311

208–194–0

02.206

labd-14-eno-8,13-diol

4,6,10,10-tetrametylo-5-(3,3-dimetylopent-4-enylo)-bicyklo[4.4.0]dekan-4-ol

 

02.207

08

21653–20–3

alkohol tuilowy

 
 

244–504–0

02.207

 

1-izopropylo-4-metylobi-cyklo [3.1.0]heksan-3-o

5

02.209

08

116–02–9

3,3,5-trimetylocykloheksan-1-ol

3962

 

204–122–7

02.209

cyklonol; homomentol;

 
 

02.210

03

37617–03–1

undec-2-en-1-ol

 
 

253–569–4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722–23–7

undeka-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498–00–0

alkohol wanililowy

3737

690

207–852–4

02.213

 

alkohol-4-hydroksy-3-metoksybenzylowy

 

02.214

08

89–88–3

wetiwerol

 

10321

201–949–5

02.214

wetiwenol; wetiwol

2-hydroksymetylo-6-metylo-9-(1-metyloeno-etylo)-bicyklo [5.3.0]dekan i 2-hydroksy metylo-izoprop-5-enylo-tricyklo[6.2.1.0(3.7)]undekan

 

02.215

06

552–02–3

wiridiflorol

 

10322

209–003–3

02.215

 

2,6,6,9-tetrametylo-tricyklo [6.3.0.0(5. 7)]undekan-2-ol

 

02.216

07

77–42–9

1,2-beta-santalen-14-ol

3006

74

201–027–2

02.216

beta-santalol

 

►M3  4, ◄ 5

02.217

07

115–71–9

1,2-alfa-santalen-14-ol

3006

74

204–102–8

02.217

alfa-santalol

 

►M3  4, ◄ 5

02.218

08

1490–04–6

D1-mentol

2665

63

216–074–4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254–34–7

2,6-dimetylo-2-heptanol

 
 

236–244–1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161–19–8

3-penteno1–1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061–04–9

3-(1-mentoksy)propan-1,2-diol

3784

 

289–296–2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142–50–7

[S-(cis)]- 3,7,11-trimetylo-1,6,10-dodekatrien-3-ol

 

67

205–540–2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540–51–4

(-)- 3,7-dimetylo-6-okten-1-ol

2309

59

231–415–7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000–41–7

terpineol

 
 

232–268–1

02.230

alkohol terpenowy

 

5

02.231

03

28069–72–9

trans-2, cis-6-nonadien-1-ol

2780

589

248–816–8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716–66–3

trans-3,7,11-tri metylododeka-1,6,10-trien-3-ol

 
 

255–053–4

02.232

(E)-nerolidol

 
 

02.234

04

10340–23–5

3-noneno-1-ol

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700–21–1

geozmin

 

10216

243–239–8

02.237

dekahydronaftalen

2,6-dimetylo-bicyklo [4.4.0]dekan-1-ol

 

02.238

08

 

2-cedren-15-ol

 
 
 

02.238

 

8-metoksy-2,2,4-tri-metylotricyklo [5,3,1(3,7).0(l, 7)]undec-8(9)-en

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111–76–2

2-butoksyetan-1-ol

 

10182

203–905–0

02.242

eter monobutylowy glikolu etylenowego

 
 

▼M3

02.243

04

56805–23–3

(E)-3-(Z)-6-nonadien-1-ol

3884

 

278–518–3

02.243

 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-okten-1-ol

 
 
 

02.244

 
 
 

▼M2

03.001

16

470–82–6

1,8-cyneol

2465

182

207–431–5

03.001

eukaliptol; 1,8-oksydo-p-mentan; l, 3,3-trimetylo-2-oksabicyklo[2.2.2]octan;

1,8-epoksy-p-mentan

 

03.003

26

539–30–0

eter etylowy benzylu

2144

521

208–714–6

03.003

eter etylobenzylowy

 
 

03.004

26

103–50–4

eter dibenzylowy

2371

11856

203–118–2

03.004

eter benzylo wy; tlenek benzylu

 
 

03.005

16

2679–87–0

eter etylowy 2-butylu

3131

10911

220–234–9

03.005

eter sec-butyloetylowy; eter etylo sec-butylowy;

 
 

03.006

26

3558–60–9

2-metoksyetylobenzen

3198

11812

222–619–7

03.006

eter fenetylowo-metylowy; eter fenetylometylowy; fenetylometyloeter

 
 

03.007

16

470–67–7

1,4-cyneol

3658

11225

207–428–9

03.007

 

1,4-epoksy-p-mentan

 

03.008

16

57709–95–2

2-acetoksy-1,8-cyneol

 
 
 

03.008

 

2-acetoksy-1,8-epoksy-p-mentan

 

03.010

26

588–67–0

eter butylo-benzylowy

2139

520

209–626–0

03.010

 
 
 

03.011

26

538–86–3

eter metylo-benzylowy

 

10910

208–705–7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852–64–1

eter oktylo-benzylowy

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267–72–9

eter etylowy geranylu

 
 

254–867–7

03.015

eter etylowy geranylu

1-etoksy-3,7-dimetylo-okta-2(trans), 6-dien

 

03.016

16

4747–07–3

eter metylo-heksylowy

 
 

225–263–0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634–04–4

2-metoksy-2-metylopropan

 
 

216–653–1

03.018

eter metylo(trzeciorzędowy ) butylowy; eter metylo-t-butylowy

 
 

03.019

16

22094–00–4

eter etylowo-prenylowy

3777

 
 

03.019

eter etylo-3-metylobut-2-enylowy

1-etoksy-3-metylobut-2-en

 

03.020

16

14576–08–0

eter metylowy alfa-terpinylu

 
 

238–620–0

03.020

4-(1-metoksy-1-metyloetylo)-1-metylocykloheksen;

eter metylowy p-ment-1-en-8-ylu

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

Eter dibutylowy

 

205-575-3

 

03.021

 
 
 

▼M2

04.002

25

94–86–0

6-etoksyprop-3-enylofenol

2922

170

202–370–0

04.002

1-etoksy-2-hydroksy-4-propenylobenzen; 5-propenylogwaetol

 
 

04.003

18

97–53–0

eugenol

2467

171

202–589–1

04.003

4-allilogwajakol; 2 metoksy-4-prop-2-enylofenol; 1-hydroksy-2-metoksy-4-allilobenzen 1-hydroksy-2-metoksy-4-propenylobenzen

4-allilo-2-metoksyfenol

 

04.004

17

97–54–1

izoeugenol

2468

172

202–590–7

04.004

4-propenylogwajakol; 2-metoksy-4-propenylofenol; 1-hydroksy-2-metoksy-4-propen-1-ylbenzen;

2-metoksy-4-(prop-1-enylo)fenol

 

04.005

25

90–05–1

2-metoksyfenol

2532

173

201–964–7

04.005

gwajakol; o-metylokarboksylanchol; 1-hydroksy-2-metoksybenzen; o-metoksyfenol; 1-oksy-2-metoksybenzen

 
 

04.006

25

89–83–8

tymol

3066

174

201–944–8

04.006

1-metylo-3-hydroksy-4-izopropylbenzen; 3-hydroksy-p-cymen; alfa-cymofenol

2-izopropylo-5-metylofenol

 

04.007

25

93–51–6

2-metoksy-4-metylofenol

2671

175

202–252–9

04.007

4-metylogwajakol; 1-hydroksy-2-metoksy-4-metybenzen; 3-metoksy-4-hydroksytoluen; kreosol

 
 

04.008

25

2785–89–9

4-etylogwajakol

2436

176

220–500–4

04.008

1-hydroksy-2-metoksy-4-etylobenzen; 2-metoksy-2-etylofenol; homokreosol

4-etylo-2-metoksyfenol

 

04.009

25

7786–61–0

2-metoksy-4-winylofenol

2675

177

232–101–2

04.009

winylogwajakol; 4-hydroksy-3-metoksystyren; eter p-winylokkarboksylancho1-o-metylowy; p-winylogwajakol

 
 

04.010

30

4180–23–8

1-metoksy-4-(prop-1(trans)-enylo)benzen

2086

183

224–052–0

04.010

trans-anetol; izoestragol; 1-metoksy-4-propenylobenzen; 1-propen, 1-(4-metoksyfenyl; 4-metoksy-1-propenylobenzen; kamfora Anise

 

5

04.013

26

93–16–3

1,2-dimetoksy-4-(prop-1-enylo) benzen

2476

186

202–224–6

04.013

metyloizoeugenol; eter metylowy izoeugenylu; 1,2-dimetoksy-4-propenylobenzen; 4-propenyloweratrol; 1,2-dimetoksy-4-propen

 
 

04.014

26

578–58–5

1-metoksy-2-metylobenzen

2680

187

209–426–3

04.014

o-metyloanizol; eter o-kresylometylowy; 2-metoksytoluen; eter metylowy o-tolilu

 
 

04.015

26

104–93–8

1-metoksy-4-metylobenzen

2681

188

203–253–7

04.015

p-metyloanizol; o-metylo-p-kresol; 4-metoksytoluen; eter metylo-p-toilowy; eter p-krezylometylowy; p-metoksytoluen

 
 

04.016

26

151–10–0

1,3-dimetoksybenzen

2385

189

205–783–4

04.016

m-dimetoksybenzen; eter dimetylowy rezorcyny; dimetylorezorcyna

 
 

04.017

30

7784–67–0

1-etoksy-2-metoksy-4-(prop-1-enylo) benzen

2472

190

232–072–6

04.017

eter izoeugenylowo-etylowy; 1-etoksy-2-metoksy-4-benzen; 2-etoksy-5-propenyloanizol; etyloizoeugenol

 
 

04.018

26

120–11–6

eter izoeugenylobenzylowy

3698

522

204–370–6

04.018

benzyloizoeugenol; eter izoeugenylobenzylowy; eter benzylo-2-metoksy-4-propenylofenylowy; 1-benzyloksy-2-metoksy-4-propenylobenzen;

eter benzylo-2-metoksy-4-prop-1-enylfenylowy

 

04.019

25

95–87–4

2,5-dimetylofenol

3595

537

202–461–5

04.019

1-hydroksy-2,5-dimetylobenzen;

 
 

04.020

25

108–68–9

3,5-dimetylofenol

 

538

203–606–5

04.020

 
 
 

04.021

25

620–17–7

3-etylofenol

 

549

210–627–3

04.021

 
 
 

04.022

25

123–07–9

4-etylofenol

3156

550

204–598–6

04.022

4-hydroksyetylobenzen

 
 

04.026

25

108–39–4

3-metylofenol

3530

617

203–577–9

04.026

m-krezol; 1-hydroksy-3-metylobenzen; 1-metylo-3-hydroksybenzen; m-metylofenol

 
 

04.027

25

95–48–7

2-metylofenol

3480

618

202–423–8

04.027

o-kresol; 1-hydroksy-2-metylobenzen; 2-hydroksy-1-metylobenzen; kwas o-krezylowy; o-hydroksytoluen; o-metylofenol

 
 

04.028

25

106–44–5

4-metylofenol

2337

619

203–398–6

04.028

p-kresol; 4-hydroksytoluen; 1-metylo-4-hydroksybenzen; 1-hydroksy-4-metylobenzen; 4-krezol; kwas p-krezylowy

2-p-cymenol; 2-hydroksy-p-cymen

 

04.029

25

120–80–9

benzen-1,2-diol

 

680

204–427–5

04.029

katechol;

 
 

04.031

25

499–75–2

karwakrol

2245

2055

207–889–6

04.031

2-p-cymenol; 2-hydroksy-p-cymenol; 2-cykloheksen-1-one, 6-metylo-3-(1-metyloetylo)-; 2-hydroksy-p-cymen; 2-metylo-5-izopropylo-fenol;

5-izopropylo-2-metylofenol

 

04.032

26

100–66–3

anizol

2097

2056

202–876–1

04.032

eter metylofenylowy; eter fenylometylowy;

metoksybenzen

 

04.033

26

93–18–5

eter etylowy 1,2-beta-naftylu

2768

2058

202–226–7

04.033

2-etoksynaftalen; eter etylo-2-naftylowy; eter etylo-beta-naftylowy; nerolina; nerolina II

 
 

04.034

26

150–78–7

1,4-dimetoksybenzen

2386

2059

205–771–9

04.034

p-dimetoksybenzen; eter dimetylowy hydro-chinonu; dimetylohydrochinon; eter 4-metoksy-fenylometylowy

 
 

04.035

26

101–84–8

eter difenylowy

3667

2201

202–981–2

04.035

tlenek difenylu; eter fenylowy

 
 

04.036

25

91–10–1

2,6-dimetoksyfenol

3137

2233

202–041–1

04.036

2-hydroksy-1,3-dimetoksybenzen; eter dimetylowy pirogallolu; syringol

 
 

04.037

25

622–62–8

4-etoksyfenol

3695

2258

210–748–1

04.037

eter monoetylowy hydrochinonu; 1-etoksy-4-hydroksybenzen; p-etoksyfenol

 
 

04.038

26

4732–13–2

eter etylowy karwakrylu

2246

11840

225–238–4

04.038

2-etoksy-p-cymen; eter etylowy karwakrylu

2-etoksy-4-izopropylo-1-metylobenzen

 

04.039

26

104–45–0

1-metoksy-4-propylobenzen

2930

11835

203–203–4

04.039

p-propyloanizol; dihydroanetol; p-n-propylo-anizol; 4-propylometoksybenzen;

 
 

04.040

30

6380–23–0

1,2-dimetoksy-4-winylobenzen

3138

11228

228–962–9

04.040

3,4-dimetoksystyren

 
 

04.041

25

108–95–2

fenol

3223

11811

203–632–7

04.041

kwas karbolowy; hydroksybenzen; benzenol; wodorotlenek fenylu;

 
 

04.042

25

576–26–1

2,6-dimetylofenol

3249

11261

209–400–1

04.042

2,6-ksylenol; 2-hydroksy-1,3-dimetylobenzen;

 
 

04.043

26

1076–56–8

1-izopropylo-2-metoksy-4-metylo-benzen

3436

11245

214–063–9

04.043

eter tymolowo-metylowy; 3-metoksy-p-cymen; 3-metoksy-para-cymen; eter tymolometylowy

 
 

04.044

25

88–69–7

2-izopropylofenol

3461

11234

201–852–8

04.044

fenol, 2-(1-metyloetyluo)-, 1-hydroksy-1-izo-propylobenzen; o-kumenol; o-izopropylofenol

 
 

04.045

25

20920–83–6

4-(2-etoksymetylo)fenol

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644–35–9

2-propylofenol

3522

11908

211–415–3

04.046

1-(2-hydroksyfenylo)propan

 
 

04.047

25

108–46–3

benzen-1,3-diol

3589

11250

203–585–2

04.047

rezorcyna; 1,3-dihydroksybenzen; m-dihydroksybenzen

 
 

04.048

25

95–65–8

3,4-dimetylofenol

3596

11262

202–439–5

04.048

3,4-ksylenol; 1-hydroksy-3,4-dimetylobenzen;

 
 

04.049

25

2785–87–7

2-metoksy-4-propylofenol

3598

 

220–499–0

04.049

4-propylo-orto-metoksyfenol; 4-propylogwaja-kol; 5-propylo-orto-hydroksyanizol; dihydroeugenol;

 
 

04.050

25

645–56–7

4-propylofenol

3649

 

211–446–2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627–88–9

4-allilo-2,6-dimetoksfenol

3655

11214

229–600–2

04.051

2,6-dimetoksy-4-(2-propenyl) feno1-; 4-allilosyringol; 4-metoksyeugenol;

 
 

04.052

25

14059–92–8

4-etylo-2,6-dimetoksyfenol

3671

11231

 

04.052

4-etylosyringol

 
 

04.053

25

6638–05–7

4-metylo-2,6-dimetoksyfenol

3704

 

229–641–6

04.053

4-metylosyringol; 2,6-dimetoksy-p-kresol

 
 

04.054

26

2173–57–1

eter izobutylobeta-naftylowy

3719

11886

218–529–2

04.054

2-izobutoksynaftalen; fragarol

eter 2-metylopropylobeta-naftylowy

 

04.055

17

20675–95–0

2,6-dimetoksy-4-prop-1-enylo-fenol

3728

 
 

04.055

4-propenylosyringol; 6-metoksyizoeugenol

 
 

04.056

25

6766–82–1

2,6-dimetoksy-4-propylofenol

3729

 
 

04.056

4-propylosyringol

 
 

04.057

25

2628–17–3

4-winylofenol

3739

11257

220–103–6

04.057

4-etenylofenol; 4-hydroksystyren

 
 

04.058

18

501–92–8

4-allilofenol

 

11218

207–929–2

04.058

p-allilofenol

 
 

04.059

26

6379–73–3

eter metylowy karwakrolu

 

11224

228–959–2

04.059

5-izopropyl-2-metylometoksy-benzen

4-izopropyl-2-metoksy-1-metylobenzen

 

04.060

26

494–99–5

1,2-dimetoksy-4-metylobenzen

 
 

207–796–0

04.060

homoweratrol; 3,4-dimetoksytoluen;

 
 

04.061

25

28343–22–8

2,6-dimetoksy-4-winylofenol

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91–16–7

1,2-dimetoksybenzen

3799

10320

202–045–3

04.062

weratrol; o-dimetoksybenzen

 
 

04.063

26

6738–23–4

1,3-dimetylo-4-metoksybenzen

3828

 

229–794–9

04.063

2,4-dimetylo-1-metoksybenzen

 
 

04.064

25

98–54–4

4-(l,1-dimetyloetylo)fenol

3918

 

202–679–0

04.064

4-tert-butylofenol; 1-hydroksy-4-tert-butylobenzen; ucar butylofenol

 
 

04.065

25

526–75–0

2,3-dimetylofenol

 

11258

208–395–3

04.065

2,3-ksylenol; 1-hydroksy-2,3-dimetylo-benzen

 
 

04.066

25

105–67–9

2,4-dimetylofenol

 

11259

203–321–6

04.066

2,4-ksylenol; 1-hydroksy-2,4-dimetylobenzen; 4,6-dimetylofenol

 
 

04.067

26

17600–72–5

1-etoksy-2-metoksybenzen

 
 

241–571–8

04.067

etylogwajakol

 
 

04.068

26

5076–72–2

1-etoksy-4-metoksybenzen

 
 

225–786–4

04.068

eter etylowo-anyżowy

 
 

04.069

26

1515–95–3

1-etylo-4-metoksybenzen

 
 
 

04.069

4-etyloanizol

 
 

04.070

25

90–00–6

2-etylofenol

 

11232

201–958–4

04.070

florol; 1-etylo-2-hydroksybenzen

 
 

04.071

17

115422–59–8

eter butylowoizoeugenylowy

 

11857

 

04.071

 

1-butoksy-2-metoksy-4-(prop-1-enylo) benzen

 

04.072

25

618–45–1

3-izopropylofenol

 
 

210–551–0

04.072

 
 
 

04.073

25

99–89–8

4-izopropylofenol

 
 

202–798–8

04.073

 
 
 

04.074

26

93–04–9

2-metoksynaftalen

 
 

202–213–6

04.074

yara-yara; beta-eter etylowy betanaftylu

 
 

04.075

26

2216–69–5

1-metoksynafalen

 
 

218–696–1

04.075

 
 
 

04.076

25

150–19–6

3-metoksyfenol

 
 

205–754–6

04.076

m-hydroksyanizol

 
 

04.077

25

150–76–5

4-metoksyfenol

 

11241

205–769–8

04.077

p-hydroksyanizol; eter monometylowy hydrochinonu

 
 

04.078

25

88–60–8

5-metylo-2-(tert-butylo)fenol

 
 

201–842–3

04.078

6-tert-butylo-m-krezol;

5-metylo-2-(1,1-dimetylo-etylo)fenol

 

04.079

26

1515–81–7

eter metylo-4-metoksybenzylowy

 
 

216–161–7

04.079

 
 
 

04.080

25

533–31–3

3,4-metylenodioksfenol

 
 

208–561–5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195–09–1

5-metylogwajakol

 

11243

214–791–7

04.081

1-hydroksy-2-metoksy-5-metylobenzen

2-metoksy-5-metylofenol

 

04.083

25

123–31–9

hydrochinon

 

11249

204–617–8

04.083

hydrochinon; 1,4-benzenodiol; para-hydroksyfenol

1,4-dihydroksybenzen

 

04.084

26

634–36–6

1,2,3-trimetoksybenzen

 
 

211–207–2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416–94–6

2,3,6-trimetylofenol

3963

 

219–330–3

04.085

3-hydropseudokumen

 
 

04.088

30

104–46–1

1-metoksy-4-(l-propenylo)benzen

2086

183

203–205–5

04.088

anetol; p-propyloanizol; izoestragol; eter p-propylofenylometylo; propenyloanizol

 

5

04.091

25

57726–26–8

eter etylo-4-hydroksybenzylowy

 
 

260–918–4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355–17–9

eter 4-hydroksybenzylometylowy

 
 

226–334–9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654–98–6

eter wanililo-etylowy

3796

 
 

04.093

4-(butoksymetylo)-2-metoksyfenol

eter butylo-4-hydroksy-3-metoksybenzylowy

 

04.094

25

13184–86–6

eter etylo-4-hydroksy-3-metoksy-benzylowy

3815

 

236–136–4

04.094

 

eter etylo-4-hydroksy-3-metoksybenzylowy

 

▼M3

04.095

25

527–60–6

2,4,6-trimetylofenol

 
 

208–419–2

04.095

 
 

6

04.096

18

579–60–2

2-metoksy-6-(2-propenylo)fenol

 
 

209–444–1

04.096

 
 

6

▼M2

05.001

01

75–07–0

aldehyd octowy

2003

89

200–836–8

05.001

aldehyd octowy; aldehyd octowy

 
 

05.002

01

123–38–6

aldehyd propionowy

2923

90

204–623–0

05.002

aldehyd propionowy; aldehyd propylowy; aldehyd metylooctowy; propan-1-al; aldehyd C-3

 
 

05.003

01

123–72–8

aldehyd butylowy

2219

91

204–646–6

05.003

aldehyd n-masłowy; aldehyd butylowy; aldehyd masłowy; n-butanal; butan-1-al; aldehyd n-butylowy

 
 

05.004

02

78–84–2

aldehyd 2-metylopropionowy

2220

92

201–149–6

05.004

izobutanal; aldehyd izomasłowy; aldehyd izomasłowy; aldehyd izobutylowy; aldehyd izomasłowy

 
 

05.005

01

110–62–3

aldehyd pentanowy

3098

93

203–784–4

05.005

aldehyd walerianowy; aldehyd n-walerianowy; aldehyd amylowy; aldehyd walerianowy; valeral; pentan-1-al; aldehyd C-5

 
 

05.006

02

590–86–3

3-metylobutanal

2692

94

209–691–5

05.006

aldehyd izowalerianowy; aldehyd 3-metylobutylowy; aldehyd izoamylowy; aldehyd izowaleralowy; izowaleral

 
 

05.007

02

97–96–1

2-etylobutanal

2426

95

202–623–5

05.007

aldehyd 2-etylomasłowy; aldehyd dietylo-octowy

 
 

05.008

01

66–25–1

heksanal

2557

96

200–624–5

05.008

aldehyd C-6; aldehyd heksalowy; heksoic aldehyde; aldehyd kapronowy; kaproaldehyd; n-heksaldehyde

 
 

05.009

01

124–13–0

oktanal

2797

97

204–683–8

05.009

aldehyd C-8; aldehyd oktylowy; aldehyd kaprylowy; kaprylaldehyd; oktylaldehyd; aldehyd n-oktylaldehyde

 
 

05.010

01

112–31–2

dekanal

2362

98

203–957–4

05.010

aldehyd C-10; aldehyd decylowy; aldehyd kaprynowy; aldehyd kaprynowy; aldehyd n-decylowy

 
 

05.011

01

112–54–9

dodekanal

2615

99

203–983–6

05.011

aldehyd C-12; aldehyd lauroilowy; aldehyd laurylowy; aldehyd n-dodecylowy; aldehyd duodecylowy; aldehyd lauralowy; dodekan-1-al

 
 

05.012

09

107–75–5

3,7-dimetylo-7-hydroksy-oktanal

2583

100

203–518–7

05.012

hydroksycytronellal; 7-hydroksy-3,7-dimetylo-oktan-1-al; lauryna (maślan allilu); wodzian citronellalu

 
 

05.013

23

100–52–7

aldehyd benzylowy

2127

101

202–860–4

05.013

benzenometylal; benzenokarbonal; aldehyd benzoesowy; aldehyd benzenokarboksylowy

 
 

05.014

22

104–55–2

aldehyd cynamonowy

2286

102

203–213–9

05.014

aldehyd cynamonowy; fenyloakroleina; cinnamal; 3-fenylopropenal; 3-fenylo-2-propen-1-al; E-fenyloakroleina

3-fenyloprop-2-enal

 

05.015

23

123–11–5

aldehyd 4-metoksybenzylowy

2670

103

204–602–6

05.015

p-anizaldehyd; aubepina; aldehyd anyżowy; aubepina w płynie

 
 

05.016

23

120–57–0

piperonal

2911

104

204–409–7

05.016

heliotropina; aldehyd piperonylowy; aldehyd dioksymetylenoprotocatechuiowy

3,4-metylenodioksy-benzaldehyd

 

05.017

23

120–14–9

aldehyd p-weratrowy

3109

106

204–373–2

05.017

o-metylowanilina; aldehyd p-weratrowy; eter dimetylowy aldehydu protokatechuowego; 3,4-dimetoksybenzenokarbonal

3,4-dimetoksybenz-aldehyd

 

05.018

23

121–33–5

wanilina

3107

107

204–465–2

05.018

aldehyd metyloprotokatechuowy; 3-eter metylowy aldehydu protokatechuowego; aldehyd wanilliowy; aldehyd metyloproto-katechuowy

4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd

 

05.019

23

121–32–4

etylowanilina

2464

108

204–464–7

05.019

bourbonal; etyloprotal; aldehyd 3-etoksyprotokatechuowy

aldehyd 3-etoksy-4-hydroksybenzylowy

 

05.020

03

5392–40–5

cytral

2303

109

226–394–6

05.020

lemarom; geranial; 3,7-dimetylo-2,6-oktadienal; neral

3,7-dimetylokta-2,6-dienal

 

05.021

04

106–23–0

cytronellal

2307

110

203–376–6

05.021

3,7-dimetylo-6-oktenal; Rodinal

3,7-dimetylo-okt-6-enal

 

05.022

23

122–03–2

aldehyd 4-izopropylobenzylowy

2341

111

204–516–9

05.022

aldehyd kuminowy; p-izopropylobenzaldehyd; aldehyd kuminowy; kuminal; kumaldehyd; p-propyloizobenzaldehyd

aldehyd kuminowy; p-izopropylobenzaldehyd

 

05.023

02

7779–07–9

2,6-dimetyloktanal

2390

112

215–328–1

05.023

izodecylaldehyd; aldehyd izodecylowy

 
 

05.024

02

7786–29–0

2-metyloktanal

2727

113

232–093–0

05.024

aldehyd metyloheksyloctowy; aldehyd heksylometyloctowy

 
 

05.025

01

124–19–6

nonanal

2782

114

204–688–5

05.025

aldehyd pelargonowy; aldehyd C-9; pelargonaldehyd; aldehyd pelargonowy; aldehyd nonanoinowy

 
 

05.026

23

529–20–4

o-tolualdehyd

3068

115

208–452–2

05.026

 

aldehyd 2-metylo-benzylowy

5

05.027

23

1334–78–7

tolualdehyd

3068

115

215–615–1

05.027

aldehyd toluilowy (mieszanina 2,3,4)

2-, 3- i 4-metylobenzaldehyd

 

05.028

23

620–23–5

m-tolualdehyd

3068

115

210–632–0

05.028

 

3-metylobenzaldehyd

5

05.029

23

104–87–0

p-tolualdehyd

3068

115

203–246–9

05.029

 

4-metylobenzaldehyd

5

05.030

15

122–78–1

aldehyd fenylooctowy

2874

116

204–574–5

05.030

aldehyd alfa-toluilowy; alfa-tolualdehyd; hyacintin; aldehyd fenylooctowy; aldehyd benzylokarboksylowy; 1-okso-2-fenyloetan

 
 

05.031

01

111–71–7

heptanal

2540

117

203–898–4

05.031

aldehyd C-7; n-heptaldehyd; aldehyd heptylowy; heptaldehyd; enantoaldehyd; enantal; heptan-1-alc-7aldehyd

 
 

05.032

01

124–25–4

tetradekanal

2763

118

204–692–7

05.032

mirystaldehyd; aldehyd C-14; aldehyd mirystynowy; aldehyd tetradecylowy; tetradekan-1-al

 
 

05.033

03

10031–88–6

2-etylohept-2-enal

2438

120

 

05.033

2-etylo-3-butyluakrolein

 
 

05.034

01

112–44–7

undekanal

3092

121

203–972–6

05.034

aldehyd undekanowy; aldehyd undecylowy; hendecanal; aldehyd C-11; aldehyd n-undecylowy; undecan-1-al

 
 

05.035

04

112–45–8

undek-10-enal

3095

122

203–973–1

05.035

aldehyd undecylenowy (mieszanina izomerów); undecenal; aldehyd intreleven; aldehyd C-11

 
 

05.036

04

143–14–6

undek-9-enal

3094

123

205–586–3

05.036

aldehyd undecylenowy; Hendecen-9-al; aldehyd C-11 undecylenowy; aldehyd 9-undecylenowy

 
 

05.037

03

4826–62–4

2-dodekenal

2402

124

225–402–5

05.037

3-nonyloakroleina; dodec-2-enal

 
 

05.038

22

93–53–8

2-fenylopropanal

2886

126

202–255–5

05.038

2-fenylpropionoaldehyd, hydratropaldehyd; alfa-metylotolualdehyd; aldehyd alfa-metylofenylo-octowy; aldehyd alfa-fenylopropionowy

 
 

05.039

22

7492–44–6

aldehyd alfa-butylocynamonowy

2191

127

231–320–0

05.039

2-benzylidenoheksanal; aldehyd butylo-cynamonowy; alfa-butylo-beta-fenyloakroleina

2-butylo-3-fenylprop-2-enal

 

05.040

22

122–40–7

aldehyd alfa-pentylocynamo-nowy

2061

128

204–541–5

05.040

aldehyd alfa-amylocynamonowy; aldehyd amylo-cynamonowy; alfa-amylo-beta-fenylo-akroleina; 2-benzylidenoheptanal; aldehyd alfa-pentylocynamonowy

2-pentylo-3-fenylprop-2-enal

 

05.041

22

101–86–0

aldehyd alfa-heksylocynamo-nowy

2569

129

202–983–3

05.041

2-benzylideno-oktanal; aldehyd alfa-n-heksylo-cynamonowy; alfa-n-heksylo-betafenylo-akroleina

2-benzylideno-oktanal

 

05.042

15

104–09–6

p-toliloacetaldehyd

3071

130

203–173–2

05.042

 

aldehyd 4-metylofenylo-octowy

 

05.043

22

99–72–9

aldehyd 2-(p-tolilo)propionowy

3078

131

202–782–0

05.043

aldehyd p-metylo-alfa-metylofenylowy; p-metylohydratropowy

2-(4-metylofenylo) propanal

 

05.044

15

4395–92–0

aldehyd p-izopropylofenyloctowy

2954

132

224–522–5

05.044

aldehyd kumyloctowy; aldehyd 2-(p-izopropylo fenylo)octowy; Corteksal; aldehyd kumylowy; aldehyd p-kumeno-7-karboksylowy; aldehyd p-propylofenylooctowy

aldehyd cyklamenu; aldehyd p-izopropylo-alfametylo-hydro-cynamonowy

 

05.045

22

103–95–7

aldehyd 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowy

2743

133

203–161–7

05.045

aldehyd cyklamenu; aldehyd p-izopropylo-alfa-metylohydrocynamonowy; Cyclamal; Cyclaviol; Cyclasal; aldehyd alfa-metylo-p-izopropylhydro-cynamonowy

2-metylo-3-(4-izopropylo-fenylo) propanal

 

05.046

22

40654–82–8

aldehyd 2-metylo-4-fenylomasłowy

2737

134

255–022–5

05.046

2-metylo-4-fenylobutanal

 
 

05.047

23

123–08–0

aldehyd 4-hydroksybenzylowy

 

558

204–599–1

05.047

aldehyd p-hydroksybenzylowy

 
 

05.048

22

1504–74–1

aldehyd 2-metoksycynamonowy

3181

571

216–131–3

05.048

beta-o-metoksyfenyloakroleina; 3-o-metoksy-fenylo-2-propenal

3-(2-metoksyfenylo) prop-2-enal

 

05.049

02

96–17–3

aldehyd 2-metylomasłowy

2691

575

202–485–6

05.049

2-metylobutanal; aldehyd metyloetyloctowy; aldehyd alfa-metylomasłowy; 2-metylobutanal-1

 
 

05.050

22

101–39–3

aldehyd alfa-metylocynamonowy

2697

578

202–938–8

05.050

aldehyd 2-metylocynamonowy; aldehyd alfa-metylocynamonowy; alfa-metylocinnimal; aldehyd alfa-metylo cynamonowy

2-metylo-3-fenyloprop-2-enal

 

05.051

22

65405–67–6

3-(4-metoksyfenylo)-2-metyloprop-2-enal

3182

584

265–737–4

05.051

aldehyd alfa-metylo-p-metoksycynamonowy; 3-(p-metoksyfenylo)-2-metylo-2-propenal

 
 

05.052

22

41496–43–9

aldehyd 2-metylo-3-(p-tolilo) propionowy

2748

587

255–410–4

05.052

2-metylo-3-(4-metylofenylo)propanal

 

5

05.053

01

123–63–7

2,4,6-trimetylo-1,3,5-trioksan

 

594

204–639–8

05.053

paraldehyd; aldehyd paraoctowy

 
 

05.054

22

1009–62–7

aldehyd 2,2-dimetylo-3-fenylo-propionowy

 

598

213–771–5

05.054

aldehyd 3-fenylopropylodimetylowy

 
 

05.055

23

90–02–8

aldehyd salicylowy

3004

605

201–961–0

05.055

aldehyd salicylowy; aldehyd o-hydroksy-benzylowy; Salicylal

aldehyd 2-hydroksy-benzylowy

 

05.056

23

10031–82–0

aldehyd 4-etoksybenzylowy

2413

626

233–093–3

05.056

aldehyd homoanyżowy

 
 

05.057

03

142–83–6

heksa-2(trans),4(trans)-dienal

3429

640

205–564–3

05.057

2-propylenoakroleina, aldehyd sorbowy, heksa-2,4-dienal

 

5

05.058

03

557–48–2

nona-2(trans),6(cis)-dienal

3377

659

209–178–6

05.058

2,6-nonadienal; aldehyd ogórkowy; nona-2,6-dienal

 
 

05.059

04

2277–19–2

non-6(cis)-enal

3580

661

218–900–9

05.059

cis-6-nonen-1-al; non-6-enal

 
 

05.060

03

2363–89–5

okt-2-enal

3215

663

219–115–4

05.060

alfa-amyloakroleina; 2-pentyloakroleina

 
 

05.061

04

63826–25–5

okt-6-enal

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411–89–6

aldehyd 2-fenylokrotonowy

3224

670

224–567–0

05.062

2-fenylo-but-2-en-1-al

2-fenylbut-2(trans)-enal

 

05.064

03

13552–96–0

trideca-2(trans), 4(cis), 7(cis)-trienal

3638

685

236–936–3

05.064

trideca-2,4,7-trienal

 
 

05.066

23

120–25–2

aldehyd4-etoksy-3-metoksy-benzylowy

 

703

204–382–1

05.066

eter etylowy waniliny

 
 

05.068

23

4748–78–1

aldehyd 4-etylobenzylowy

3756

705

225–268–8

05.068

aldehyd p-etylobenzylowy

 
 

05.069

02

123–15–9

2-metylopentanal

3413

706

204–605–2

05.069

aldehyd 2-metylowaleralowy

 
 

05.070

03

2463–63–0

2-heptenal

3165

730

219–563–0

05.070

3-butyloakroleina; E-butyluakroleina; hept-2-enal; trans-hept-2-enal

 

5

05.071

03

6750–03–4

nona-2,4-dienal

3212

732

229–810–4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829–56–6

trans-2-nonenal

3213

733

242–609–6

05.072

3-heksylo-2-propenal; non-2-enal; 3 lub E-heksyloakroleina; aldehyd heptylicenowy

 

5

05.073

03

6728–26–3

heks-2(trans)-enal

2560

748

229–778–1

05.073

E-propyloakroleina; aldehyd listny; trans-heks-2-enal

 

5

05.074

04

106–72–9

2,6-dimetylohept-5-enal

2389

2006

203–427–2

05.074

Melonal; 2,6-dimetylo-2-hepten-7-al

 
 

05.075

04

6789–80–6

heks-3(cis)-enal

2561

2008

229–854–4

05.075

aldehyd cis-beta, gamma-heksylenowy; heks-3-enal

 
 

05.076

03

3913–71–1

dec-2-enal

2366

2009

223–472–1

05.076

decenaldehyd; decenaldehyd; 3-heptyloakroleina; aldehyd decylenowy; dec-2-enal; 2-decen-1-al

 
 

05.077

02

110–41–8

2-metyloundekanal

2749

2010

203–765–0

05.077

aldehyd metylononylo-octowy; aldehyd C-12; MNA; 2-metylohendecanal; aldehyd metylo-nonyloctowy

 
 

05.078

03

7774–82–5

tridec-2-enal

3082

2011

231–883–2

05.078

3-decyloakroleina

 
 

05.079

09

7492–67–3

aldehyd oksyacetocitronellylu

2310

2012

231–324–2

05.079

aldehyd citronello-oksyoctowy; 6,10-dimetylo-3-oksa-9-undecenal

6,10-dimetylo-3-oksaundec-9-enal

 

05.080

22

104–53–0

3-fenylpropanal

2887

2013

203–211–8

05.080

aldehyd 3-fenylopropionowy; aldehyd hydro-cynamonowy; aldehyd fenylopropylowy; aldehyd benzylooctowy; aldehyd beta-fenylo propionowy

 
 

05.081

03

2363–88–4

2,4-dekadienal

3135

2120

219–114–9

05.081

deca-2,4-dienal

 

5

05.082

04

13553–09–8

dodeka-3,6-dienal

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313–03–5

hepta-2,4-dienal

3164

729

224–328–0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728–31–0

hept-4-enal

3289

2124

229–779–7

05.085

cis-4-hepten-1-al; aldehyd cis-4-etylideno-masłowy; aldehyd n-propylidenomasłowy

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623–36–9

2-metylopent-2-enal

3194

2129

210–789–5

05.090

alfa-metylo-beta-etyloakroleina; aldehyd 2,4-dimetylokrotonowy

 
 

05.091

23

698–27–1

aldehyd 2-hydroksy-4-metylo-benzylowy

3697

2130

211–813–7

05.091

aldehyd 4-metylosalicylowy; aldehyd 4-metylosalicylowy; aldehyd 2,4-krezotylowy

 
 

05.094

22

7775–00–0

aldehyd 3-(4-izopropylofenylo) propionowy

2957

2261

231–885–3

05.094

aldehyd kuminylooctowy; aldehyd kuminylo-octowy; p-cymylopropanal; aldehyd pizopropylo-hydrocynamonowy; aldehyd p-propylohydro-cynamonowy

 
 

05.095

03

497–03–0

aldehyd 2-metylokrotonowy

3407

2281

207–833–0

05.095

 

2-metylobut-2(trans)-enal

5

05.096

04

30390–50–2

4-decenal

3264

2297

244–514–5

05.096

dekenaldehyd, dec-4-enal(cis)

 

5

05.097

22

2439–44–3

aldehyd 3-metylo-2-fenylo-masłowy

2738

135

219–461–6

05.097

3-metylo-2-fenylobutanal; aldehyd alfa-izo-propylo-fenylo-octowy; aldehyd alfa-izo – propylo-fenylooctowy;

 
 

05.098

07

29548–14–9

p-ment-1-en-9-al

3178

10347

249–688–6

05.098

karwomentenal

 
 

05.099

22

21834–92–4

5-metylo-2-fenyloheks-2-enal

3199

10365

244–602–3

05.099

2-fenylo-5-metylo-2-heksenal

 
 

05.100

22

26643–91–4

4-metylo-2-fenylopent-2-enal

3200

10366

247–869–4

05.100

 
 
 

05.101

03

764–40–9

penta-2,4-dienal

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764–39–6

pent-2-enal

3218

10375

212–120–2

05.102

3-etyloakroleina;

 
 

05.103

22

939–21–9

3-fenylopent-4-enal

3318

10378

213–356–9

05.103

aldehyd beta-winylohydrocynamonowy; aldehyd 3-fenylo-3-winylpropionowy;

 
 

05.104

07

116–26–7

2,6,6-trimetylocykloheksa-1,3-dien-1-karbaldehyd

3389

10383

204–133–7

05.104

safranal; dehydro-K-cyklocitral; 1,1,3-trimetylo-2-formylcykloheksa-2,4-dien

 
 

05.105

03

25409–08–9

2-butylobut-2-enal

3392

10324

246–950–1

05.105

2-etylidineheksanal; 2-etylidenoheksanal

 
 

05.106

07

564–94–3

mirtenal

3395

10379

209–274–8

05.106

pin-2-en-10-al; benihinal

2-formylo-6,6-dimetylo-bicyklo[3.1.1]hept-2-en

 

05.107

03

35158–25–9

2-izopropyl-5-metyloheks-2-enal

3406

10361

252–406–4

05.107

2-izopropylo-5-metylo-2-heksenal

 
 

05.108

03

13162–46–4

undeka-2,4-dienal

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463–77–6

2-undekenal

3423

11827

219–564–6

05.109

2-undeken-1-al

 
 

05.110

23

15764–16–6

aldehyd 2,4-dimetylobenzylowy

3427

 

239–856–7

05.110

2,4-ksylylaldehyd; 1-formylo-2,4-dimetylobenzen;

 
 

05.111

03

56767–18–1

okta-2(trans), 6(trans)-dienal

3466

10371

260–372–7

05.111

 
 
 

05.112

07

472–66–2

aldehyd 2,6,6-trimetylocyklo-heksa-1-en-1-octowy

3474

10338

207–454–0

05.112

beta-homocyklocitral;

 
 

05.113

04

4634–89–3

heks-4-enal

3496

10337

225–058–6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362–56–1

4-metylopent-2-enal

3510

10364

226–348–5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401–36–3

2-fenylopent-4-enal

3519

10377

246–224–4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435–64–3

3,5,5-trimetyloheksanal

3524

10384

226–603–0

05.116

aldehyd izononylowy; tert-butyloizopentanal

 
 

05.117

07

2111–75–3

p-menta-1,8-dien-7-al

3557

11788

218–302–8

05.117

aldehyd pachnotki uprawnej; aldehyd 4-izopropenylo-1-cyklohekseno-1-karboksylowy; aldehyd perillowy

 
 

05.118

22

1963–36–6

aldehyd 4-metokscynamonowy

3567

11919

217–807–0

05.118

3–4-metoksyfenylo-2-propenal;

3-(4-metoksyfenylo) prop-2-enal

 

05.119

07

4501–58–0

aldehyd 2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo-octowy

3592

10325

224–815–8

05.119

aldehyd alfa-kamfolenowy; aldehyd (2,3,3-trimetylocyklopent-3-en-1-y1–2) octowy

 
 

05.120

03

21662–13–5

dodeka-2,6-dienal

3637

 

244–515–0

05.120

 
 

5

05.121

07

432–25–7

aldehyd 2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-karboksylowy

3639

2133

207–081–3

05.121

 

2,6,6-trimetylo-2-cyklohekseno-1-aldehyd

5

05.122

22

1504–75–2

aldehyd p-metylocynamonowy

3640

10352

 

05.122

3-p-tolilopropenal; 3-p-metylofenylopropenal;

3-(4-metylofenylo)prop-2-enal

 

05.123

07

55253–28–6

aldehyd 5-izopropenylo-2-metylo-cyklopentanokarboksylowy

3645

 
 

05.123

fotocitral A; aldehyd cis-2-metylo-cis-5-izopropenylcyklopentano-1-karboksylowy

aldehyd 5-(1-metylo-etylo)-2-metylocyklo pentanokarboksylowy

 

05.124

03

107–86–8

aldehyd 3-metylokrotonowy

3646

10354

203–527–6

05.124

3-metylo-but-2-enal; prenal; aldehyd seneci

3-metylobut-2(trans)-enal

 

05.125

03

21662–16–8

dodeka-2,4-dienal

3670

11758

244–517–1

05.125

E, E-2,4-dodekadienal

 

5

05.126

03

49576–57–0

2-metylo-oct-2-enal

3711

10363

256–386–8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361–28–5

okta-2(trans), 4(trans)-dienal

3721

11805

250–147–1

05.127

E, E-2,4-oktadienal

 
 

05.128

04

41547–22–2

okt-5(cis)-enal

3749

 
 

05.128

(Z)-5-oktenal

 
 

05.129

23

135–02–4

aldehyd 2-metoksybenzylowy

 

10350

205–171–7

05.129

aldehyd o-metoksybenzylowy; aldehyd o-anyżowy

 
 

05.130

03

17909–77–2

alfa-sinensal

3141

10380

241–854–6

05.130

2,6-dimetylo-10-metylen-2,6,11-dodekatrienal

2,6-dimetylo-10-metylen dodeka-2,6,11-trienal

5

05.133

07

 

p-menta-1,3-dien-7-al

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

aldehyd 2-metylo-3-tolilo-propionowy (mieszanina o, m, p-)

2748

587

 

05.134

2-metylo-3-tolilopropanal

2-metylo-3-(2,3 lub 4-metylofenylo) propanal

5

05.135

03

123–73–9

but-2-enal

 

11736

204–647–1

05.135

aldehyd krotonowy

 
 

05.137

04

21662–09–9

dek-4(cis)-enal

3264

2297

244–514–5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770–05–3

dek-9-enal

3912

 

254–624–5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152–84–5

deka-2(trans), 4(trans)-dienal

3135

2120

246–668–9

05.140

2,4-dekadienal; deka-2,4-dienal; heptenyloakroleina

 

5

05.141

03

51325–37–2

deka-2,4,7-trienal

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139–85–5

aldehyd 3,4-dihydroksy-benzylowy

 

10328

205–377–7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134–05–5

2,5-dimetylo-2-winyloheks-4-enal

 
 

260–006–6

05.143

aldehyd nerolowy

 
 

05.144

03

20407–84–5

dodek-2(trans)-enal

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123–05–7

2-etyloheksanal

 

10331

204–596–5

05.147

aldehyd 2-etyloheksylowy; aldehyd butyloetylo-octowy; aldehyd alfa-etylokapronowy;

 
 

05.148

03

19317–11–4

farnezal

 
 

242–957–9

05.148

 

3,7,11-trimetylododeka-2,6,10-trien-1-on

 

05.149

09

111–30–8

aldehyd

 
 

203–856–5

05.149

dialdehyd glutarowy; 1,3-diformylopropan; 1,5-pentadial;

pentan-1,5-dial

 

05.150

03

18829–55–5

hept-2(trans)-enal

3165

730

242–608–0

05.150

(E)-2-hepteno-1-al; 2-heptenal; beta-butylo-akroleina; trans-hept-2-en-1-al

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629–80–1

heksadekanal

 

10336

211–111–0

05.152

 
 
 

05.153

23

134–96–3

aldehyd 4-hydroksy-3,5-dimetoksy-benzylowy

 

10340

205–167–5

05.153

aldehyd synapiny

3-(4-hydroksy-3,5-di-metoksyfenylo) prop-2-enal

 

05.154

22

4206–58–0

aldehyd 4-hydroksy-3,5-dimetoksy-cynamonowy

 

10341

 

05.154

aldehyd synapiny

3-(4-hydroksy-3,5-di-metoksyfenylo) prop-2-enal

 

05.155

22

458–36–6

aldehyd 4-hydroksy-3-metoksy-cynamonowy

 

10342

207–278–4

05.155

 

3-(4-hydroksy-3-me-toksyfenylo)prop-2-enal

 

05.156

22

80638–48–8

3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo) propanal

 
 

279–524–9

05.156

dihydroconiferaldehyd

 
 

05.157

07

1335–66–6

izocyklocitral

 
 

215–638–7

05.157

 

1,3,5-trimetylocyklo-heks-3-en-1-karbalde-hyd

 

05.158

23

591–31–1

aldehyd 3-metoksybenzylowy

 

10351

209–712–8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703–26–4

aldehyd p-metoksyfenylo-octowy

 
 

227–191–5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009–56–4

2-metylodekanal

 
 

242–745–6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925–54–2

2-metyloheksanal

 
 

213–118–4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119–16–0

4-metylopentanal

 

10369

214–273–0

05.166

aldehyd 4-metylowalerowy

 
 

05.167

02

75853–50–8

12-metylotetradekanal

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853–49–5

12-metylotridekanal

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106–26–3

neral

2303

109

203–379–2

05.170

 

3,7-dimetylo-2 (cis), 6-octadienal

5

05.171

03

2463–53–8

non-2-enal

3213

733

219–562–5

05.171

beta-heksyloakroleina; aldehyd alfa-nonenylowy; aldehyd nonylenowy

 

5

05.172

03

17587–33–6

nona-2(trans), 6 (trans)-dienal

3766

 

241–557–1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018–53–8

nona-2,4,6-trienal

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100–17–6

pent-4-enal

 
 

218–265–8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491–63–2

2-fenylopent-2-enal

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107–02–8

propylo-2-enal

 
 

203–453–4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726–47–2

pseudo-cyklocitral

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimetylocyklo-heks-3-en-karbaldehyd

5

05.178

03

60066–88–8

beta-sinensal

 

10381

262–043–3

05.178

 

2,6-dimetylo-10metyleno-dodeka-2,6,1 1-trienal

 

05.179

03

51534–36–2

tetradek-2-enal

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432–24–6

aldehyd 2,6,6-trimetylo-cyklo-heksa-2-en-1-karboksylowy

3639

10326

207–080–8

05.182

beta-cyklocitral

 

5

05.183

07

65405–84–7

4-(2,6,6-trimetylocyklo-heksenylo)-2-metylobutanal

 
 

265–747–9

05.183

alfa, 2,2,6-tetrametylocykloheksenobutanal

 
 

05.184

03

53448–07–0

undek-2 (trans)-enal

3423

11827

258–559–3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577–44–6

2,4-oktadienal

3721

11805

250–147–1

05.186

 
 

5

05.188

03

141–27–5

trans-3; 7-dimetylo-octa-2,6-dienal

2303

109

205–476–5

05.188

geranial

 

5

05.189

03

505–57–7

2-heksenal

2560

748

208–014–0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548–87–0

trans-2-oktenal

3215

663

219–833–8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913–81–3

trans-2-dekenal

2366

2009

223–474–2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440–65–7

3-heksenal

3923

 

224–659–0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910–87–2

tr-2, tr-4-honadienal

3212

732

227–629–5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069–41–2

trans-2-tridekenal

3082

2011

230–362–7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361–29–6

tr-2, tr-4-undekadienal

3422

10385

250–148–7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102–02–6

alfa-metylojonal

 
 

261–121–4

05.198

 

2-metylo-4-(2,6,6-trimetylocykloheks-2-enyl)but-3-enal

 

05.200

03

 

trans-2, trans-4, cis-7-dekatrienal

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090–41–5

9-oktadekenal

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683–99–6

Cis 6-decenal

 
 
 

05.207

 
 

6

05.208

04

169054–69–7

Z-8-tetradecenal

 
 
 

05.208

 
 

6

05.209

04

147159–48–6

Trans 6-decenal

 
 
 

05.209

 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 

250-174-9

 

05.210

 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-metylooktanal

 
 
 

05.211

 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 
 
 

05.212

 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 
 
 

05.213

 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenal

 
 
 

05.214

 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienal (c,c)

 
 
 

05.215

 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienal (t,t)

 
 
 

05.216

 
 
 

▼M3

05.217

04

21662–08–8

5-decenal

 
 
 

05.217

 
 
 

05.218

04

56554–87–1

16-oktadecenal

 
 
 

05.218

 
 
 

▼M2

06.001

01

105–57–7

1,1-dietoksyetan

2002

35

203–310–6

06.001

acetal dietylowy; acetal dietylowy aldehydu octowego; eter dietylowy etyluidiny; 1,1-dietoksyetan.

 
 

06.002

23

1319–88–6

5-hydroksy-2-fenylo-1,3-dioksan

2129

36

215–294–8

06.002

acetal glicerylowy aldehydu benzylowego; 5-hydroksy-2-fenylo-1,3-dioksan; 2-fenylo-m-dioksan-5-ol; 4-hydroksymetylo-2-fenylo-1,3-dioksolan; benzylogliceryna

 
 

06.003

23

1125–88–8

alfa, alfa-dimetoksytoluen

2128

37

214–413–0

06.003

acetal dimetylowy aldehydu benzylowego; 1,1-dimetoksyfenylometan

 
 

06.004

03

7492–66–2

acetal dietylowy citralu

2304

38

231–323–7

06.004

acetal dietylowy 3,7-dimetylo-2,6-oktadienalu; 1,1-dietoksy-3,7-dimetylo-2,6-oktadien

1,1-dietoksy-3,7-dimetylokta-2,6-dien

 

06.005

03

7549–37–3

acetal dimetylowy citral

2305

39

231–434–0

06.005

acetal dietylowy 3,7-dimetylo-2,6-oktadienalu; 1,1-dimetoksy-3,7-dimetylo-2,6-oktadien;

1,1-dimetoksy-3,7-dimetylokta-2,6-dien

 

06.006

15

101–48–4

1,1-dimetoksy-2-fenyloetan

2876

40

202–945–6

06.006

acetal dimetylowy aldehydu alfa-tolilowego; acetal dimetylowy aldehydu fenylooctowego;

 
 

06.007

15

29895–73–6

acetal glycerylowy aldehydu fenylooctowego

2877

41

249–934–2

06.007

5-hydroksy-2-benzylo-1,3-dioksan; 5-hydroksy-metylo-2-benzylo-1,3-dioksolan

2-benzyl-4-hydroksy-1,3-dioksan i 2-benzylo-4-hydroksymetylo-1,3-dioksolan(mieszanina)

 

06.008

01

10022–28–3

1,1-dimetoksyoktan

2798

42

233–018–4

06.008

acetal dimetylowy oktanalu; acetal dimetylowy C-8; acetal dimetylowy aldehydu kaprylowego; acetal dimetylowy okta-aldehydu; acetal rezedylowy;

 
 

06.009

01

7779–41–1

10,10-dimetoksydekan

2363

43

231–928–6

06.009

acetal dimetylowy dekanalu; DMA aldehydu decylowego; acetal dimetylowy aldehydu C-10; 1,1-dimetoksydekan; acetal dimetylowy aldehydu decylowego

 
 

06.010

02

7779–94–4

1,1-dietoksy-3,7-dimetylo-oktan-7-ol

2584

44

231–945–9

06.010

acetal dietylowy hydroksycitronellalu; l, 1-di-etoksy-3,7-dimetylo-7-oktanol; 8,8-dietoks-2,6-dimetylo-2-oktanol; 7-hydroksy-1,1-dietoksy-3,7-dimetylo-oktan

 
 

06.011

02

141–92–4

1,1-dimetoksy-3,7-dimetyloktan-7-ol

2585

45

205–510–9

06.011

acetal dimetylowy hydroksycitronellalu; 8,8-dimetoksy-2,6-dimetylo-2-oktanol; 1,1-dimetoksy-3,7-dimetylo-7-oktanol

 
 

06.012

23

1333–09–1

acetal glicerylowy aldehydu toluilowego

3067

46

 

06.012

2-(o-, m-, p-kresylo)-5-hydroksydioksan; 2-(metylofenylo)- 1,3-dioksan-5-ol; 2–5-hydroksymetylodioksolan

2-(2,3 i 4-metylofenylo)-5-hydroksy-1,3-dioksani 2-(2,3 i 4-metylofenylo)-5-hydroksymetylo-1,3-dioksolan (mieszanina)

 

06.013

22

91–87–2

acetal dimetylowy aldehydu alfa-pentylocynamonowego

2062

47

202–104–3

06.013

acetal dimetylowy alfa-n-amylo-beta-fenylakroleiny; 1,1-dimetoksy-2-amylo-3-fenyl-2-propen;

1,1-dimetoksy-2-pentyl-3-fenyloprop-2-en

 

06.014

22

5660–60–6

acetal etyloglikolowy aldehydu cynamonowego

2287

48

227–110–3

06.014

2-styrylo-m-dioksolan; 2-styrylo-1,3-dioksolan; acetal etylenoglikolowy aldehydu cynamonowego;

2-(2-fenyletylueno)- 1,3-dioksolan

 

06.015

01

534–15–6

1,1-dimetoksyetan

3426

510

208–589–8

06.015

acetal dimetylowy aldehydu octowego; eter dimetylowy etylidenu;

 
 

06.016

15

7493–57–4

1-fenyloetoksy-1-propoksye tan

2004

511

231–327–9

06.016

acetal fenetylopropylowy aldehydu octowego; [2-(1-propoksyetoksy)etylo]benzen; 1-fenetoksy-1-propoksyetan; acetal propylo-fenetylowy; 2-(1-propoksyetoksy)etylobenzen; acetal R; pepital;

 
 

06.017

23

774–48–1

(dietoksymetylo)benzen

 

517

212–265–1

06.017

acetal dietylowy aldehydu benzylowego; 1,1-dietoksyfenylometan; fenylodietoksymetan; 1,1-dietoksytoluen;

 
 

06.019

23

7492–39–9

1-benzyloksy-1-(2-metoksy-etoksy) etan

2148

523

 

06.019

acetal metoksyetylobenzylowy aldehydu octowego; acetal benzylo-K-metoksyetylowyaldehydu octowego; 1-benzoilo-1-(2-metoksyetoksy)etan;

 
 

06.020

01

34764–02–8

1,1-dietoksydekan

 

531

252–202–5

06.020

acetal dietylowy dekanalu; acetal dietylowy dekan-1-alu; acetal dietylowy aldehydu decylowego;

 
 

06.021

01

688–82–4

1,1-dietoksyheptan

 

553

211–707–0

06.021

acetal dietylowy heptanalu; acetal dietylowy oenantalu;

 
 

06.023

01

3658–93–3

1,1-dietoksyheksan

 

557

222–911–4

06.023

acetal dietylowy heksanalu; acetal dietylowy aldehydu heksylowego

 
 

06.024

15

68345–22–2

1,1-di-izobutoksy-2-fenyloetan

3384

595

269–851–5

06.024

acetal diizobutylowy aldehydu fenylooctowego;

1,1-di (2metylo-propoksy)-2-fenyloetan

 

06.025

03

67674–36–6

1,1-dietoksynona-2,6-dien

3378

660

266–874–2

06.025

acetal dietylowy nonadienylu

 

5

06.027

15

5468–06–4

4,5-dimetylo-2-benzyl-1,3-dioksolan

2875

669

 

06.027

acetal 2,3-butyluenoglikolowy aldehydu fenylooctowego;

 
 

06.028

01

10032–05–0

1,1-dimetoksyheptan

2541

2015

233–103–6

06.028

acetal dimetylowy heptanalu; acetal dimetylowy aldehydu C-7; acetal dimetylowy hepta-aldehydu; acetal dimetylowy enantalu

 
 

06.029

09

72854–42–3

acetal glicerylowy heptanalu (zmieszane acetale 1,2 i 1,3)

2542

2016

276–947–0

06.029

2-heksylo-4-hydroksymetylo-1,3-dioksolan + 2-heksylo-5-hydroksy-1,3-dioksan; 2-heksylo-4-hydroksy-1,3-dioksan;

 
 

06.030

22

90–87–9

1,1-dimetoksy-2-fenylopropan

2888

2017

202–022–8

06.030

acetal dimetylowy fenylopropanalu 1; acetal dimetylowy aldehydu hydratropowego; acetal dimetylowy aldehydu 2-fenylopropionowego

 
 

06.031

03

54306–00–2

1,1-dietoksyheks-2-en

 

2135

259–086–5

06.031

acetal dietylowy 2-heksenalu

 
 

06.032

23

2568–25–4

4-metylo-2-fenyl-1,3-dioksolan

2130

2226

219–906–4

06.032

acetal propylenoglikolowy aldehydu benzylowego; 4-metylo-2-fenylo-m-dioksolan; 4-metylo-2-fenylo-1,3-dioksolan; cykliczny acetal propylenoglikolowy aldehydu benzylowego

 
 

06.033

01

871–22–7

1,1-dibutoksyetan

 

2341

212–804–0

06.033

acetal dibutylowy aldehydu octowego

 
 

06.034

01

105–82–8

1,1-dipropoksyetan

 

2342

203–335–2

06.034

aceatal n-propylowy; acetal dipropylowy; acetal dipropylowy aldehydu octowego

 
 

06.035

03

10444–50–5

aceatal propylenoglikolowy cytralu

 

2343

233–929–7

06.035

 

2-(2,6-dimetylohepta-1,5-dienyl)-4-metylo-1,3-dioksolan

 

06.036

15

64577–91–9

1-butoksy-1-(2-fenyletoksy)etan

3125

10007

264–948–9

06.036

acetal butylofenetylowy aldehydu octowego; 2-butoksy-2-fenyletoksyetan

 
 

06.037

04

18492–65–4

1,1-dietoksyhept-4-en (cis i trans)

3349

10011

242–376–0

06.037

acetal dietylowy 4-heptenalu

 

5

06.038

09

5436–21–5

4,4-dimetoksybutan-2-on

3381

10029

226–605–1

06.038

acetal dimetylowy aldehydu octowego; 3-acetal dimetylowy oksobutanalu; acetal dimetylowy aldehydu 3-ketomasłowego

 
 

06.039

30

67715–79–1

1,2-di((1'-etoksy)-etoksy) propan

3534

 

266–979–3

06.039

4,6,9-trimetylo-3,5,8,10-tetraoksadodekan; 3,5,8,10-tetraoksadekan, 4,6,9-trimetylo–

 
 

06.040

09

67715–82–6

1,2,3-tris([1'-etoksy]-etoksy) propan

3593

11930

 

06.040

3,5,9,11-tetraoksatridekan, 7-(1-etoksyetoksy)- 4,1 0-dimetylo–

 
 

06.041

02

 

1-izobutoksy-1-etoksy-2-metylo-propan

 

10055

 

06.041

acetal etyloizobutylowy izobutanalu; acetal etyloizobutylowy 2-metylopropanalu

1-etoksy-2-metylo-1-(2-metylopropooksy)propan

 

06.042

02

 

1-izobutoksy-1-etoksy-3-metylo-butan

 

10057

 

06.042

acetal etyloizobutylowy aldehydu izowalero-wego; acetal etyloizobutylowy 3-metylobutanalu

1-etoksy-3-metylo-1-(2-metylopropoksy)butan

 

06.043

01

 

1-izoamylo-oksy-1-etoksypropan

 

10038

 

06.043

acetal 3-metylobutylowy propanalu

1-etoksy-1-(2-metylopropooksy)etan

 

06.044

01

 

1-izobutoksy-1-etoksypropan

 

10058

 

06.044

acetal etyloizobutylowy propanalu

1-etoksy-1-(2-metylopropooksy)propan

 

06.045

02

 

1-izobutoksy-1-izopentylo-oksy-2-metylopropan

 

10061

 

06.045

acetal izoamylowoizobutylowy izobutanalu; acetal 3-metylobutyloizobutylowy 2-metylopropanalu

2-metylo-1-(3-metylo-butoksy)-1-(2-metylo-prop-oksy) propan

 

06.046

02

 

1-izobutoksy-1-izopentylo-oksy-3-metylobutan

 

10060

 

06.046

acetal izoamylowoizobutylowy aldehydu izowalerowego; acetal 3-metylobutylo-izobutylowy 3-metylobutanalu

3-metylo-1-(3-metylo-butoksy)-1-(2-metylo-propo-oksy) butan

 

06.047

01

 

1-izopentyloksy-1-propo-oksy-etan

 

10065

 

06.047

acetal 3-metylobutylopropylowy aldehydu octowego

1-(3-metylobutoksy)-1-propoksyetan

 

06.048

01

 

1-izopentylo-oksy-1-propoksy-propan

 

10066

 

06.048

acetal 3-metylobutylopropylowy propanalu

1-(3-metylobutoksy)-1-propy-oksypropan

 

06.049

01

77249–20–8

1-butoksy-1-(2-metylobutoksy)etan

 
 
 

06.049

acetal 2-metylobutylobutylowy aldehydu octowego

 
 

06.050

01

57006–87–8

1-butoksy-1-etoksyetan

 

10003

 

06.050

acetal butyloetylowy aldehydu octowego

 
 

06.051

01

13535–43–8

1,1-di-(2-metylobutoksy)etan

 
 
 

06.051

acetal di (2-metylobutylowy) aldehydu octowego

 
 

06.052

02

13262–24–3

1,1-di-izobutoksy-2-metylopropan

 

10025

 

06.052

acetal dizobutylowy izobutanalu; 2-acetal dizobutylowy metylopropanalu

1,1-di(2-metylopropoksy)-2-metylopropan

 

06.053

01

5669–09–0

1,1-di-izobutoksyetan

 

10023

227–129–7

06.053

acetal dizobutylowy aldehydu octowego

1,1-di (2-metylo-propoksy)etan

 

06.054

01

13262–27–6

1,1-di-izobutoksypentan

 

10026

 

06.054

acetal dizobutylowy aldehydu walerowego; acetal dizobutylowy pentanalu

1,1-di (2-metylo-propoksy) pentan

 

06.055

01

13002–09–0

1,1-di-izopentylo-oksyetan

 

10028

235–839–3

06.055

acetal di-izoamylowy aldehydu octowego; acetal di(3-metylobutylowy) aldehydu octowego

1,1-di (3-metylo-butoksy)etan

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658–94–4

1,1-dietoksy-2-metylobutan

 

10013

 

06.057

acetal dietylowy 2-metylobutanalu

 
 

06.058

02

1741–41–9

1,1-dietoksy-2-metylopropan

 

10015

217–107–5

06.058

acetal dietylowy izobutanalu; acetal dietylowy 2-metylopropanalu

 
 

06.059

02

3842–03–3

1,1-dietoksy-3-metylobutan

 

10014

223–335–6

06.059

acetal dietylowy aldehydu izowalerowego; acetal dietylowy 3-metylobutanalu

 
 

06.060

03

10602–34–3

1,1-dietoksybut-2-en

 
 

234–224–7

06.060

acetal dietylowy 2-butenalu

 
 

06.061

01

3658–95–5

1,1-dietoksybutan

 

10009

222–913–5

06.061

acetal dietylowy butanalu

 
 

06.062

01

53405–98–4

1,1-dietoksydodekan

 
 

258–541–5

06.062

acetal dietylowy dodekanalu

 
 

06.063

04

73545–18–3

1,1-dietoksyheks-3-en

 
 

277–532–7

06.063

acetal dietylowy 3-heksenalu

 

5

06.064

01

462–95–3

dietoksymetan

 

10012

207–330–6

06.064

acetal dietylowy formaldehydu

 
 

06.065

01

54815–13–3

1,1-dietoksynonan

 

10016

259–360–4

06.065

acetal dietylowy nonanalu

 
 

06.066

01

54889–48–4

1,1-dietoksyoktan

 
 

259–385–0

06.066

acetal dietylowy oktanalu

 
 

06.067

01

3658–79–5

1,1-dietoksypentan

 

10017

222–909–3

06.067

acetal dietylowy aldehydu walerowego; acetal dietylowy pentanalu

 
 

06.068

03

3054–95–3

1,1-dietoksyprop-2-en

 

10020

221–276–0

06.068

acetal dietylowy 2-propenalu

 
 

06.069

01

4744–08–5

1,1-dietoksypropan

 

10018

225–257–8

06.069

acetal dietylowy propanal dietylu acetal

 
 

06.070

01

53405–97–3

1,1-dietoksyundekan

 
 

258–539–4

06.070

acetal dietylowy undekanalu

 
 

06.071

01

5405–58–3

1,1-diheksylo-oksyetan

 

10022

226–458–3

06.071

acetal diheksylowy aldehydu octowego

 
 

06.072

03

18318–83–7

1,1-dimetoksyheks-2(trans)-en

 
 

242–204–4

06.072

acetal dimetylowy trans-2-heksenalu

 
 

06.073

01

1599–47–9

1,1-dimetoksyheksan

 
 

216–488–5

06.073

acetal dimetylowy heksanalu

 
 

06.074

01

109–87–5

dimetoksymetan

 

10031

203–714–2

06.074

acetal dimetylowy formaldehydu; Metylual

 
 

06.075

01

26450–58–8

1,1-dimetoksypentan

 
 

247–716–1

06.075

acetal dimetylowy pentanalu

 
 

06.076

01

4744–10–9

1,1-dimetoksypropan

 
 

225–258–3

06.076

acetal dimetylowy propanal

 
 

06.077

01

3390–12–3

2,4-dimetylo-1,3-dioksolan

 
 

222–221–3

06.077

 
 
 

06.078

15

122–71–4

1,1-difenetoksyetan

 
 

204–568–2

06.078

acetal difenetylowy aldehydu octowego

 
 

06.079

01

13602–09–0

1-etoksy-1-(2metylobutoksy)etan

 

10040

 

06.079

acetal 2-metylobutyloetylowy aldehydu octowego

 
 

06.080

15

2556–10–7

1-etoksy-1-(2-fenyletoksy)etan

 

10049

219–868–9

06.080

acetal 2-fenetyloetylowy aldehydu octowego

 
 

06.081

04

28069–74–1

1-etoksy-1-(3-heksenylo-oksy) etan

3775

10034

248–817–3

06.081

acetal cis-3-heksenyloetylowy aldehydu octowego; acetal etylo-3-heksenylowy aldehydu octowego

 

5

06.082

01

54484–73–0

1-etoksy-1-heksyloksyetan

 

11948

259–184–8

06.082

acetal etyloheksylowy aldehydu octowego; 1-(1-etoksyetoksy) heksan

 
 

06.083

01

13442–90–5

1-etoksy-1-izopentyloksyetan

 

10037

236–581–4

06.083

acetal etylo-3-metylobutylowy aldehydu octowego

1-etoksy-1-(3-metylobutoksy)etan

 

06.084

01

10471–14–4

1-etoksy-1-metoksyetan

 

10039

233–959–0

06.084

acetal etylometylowy aldehydu octowego

 
 

06.085

01

59184–43–9

1-etoksy-1-pentylo-oksyetan

 

10046

 

06.085

acetal etyloamylowy aldehydu octowego; acetal etylopentylowy aldehydu octowego

 
 

06.086

01

20680–10–8

1-etoksy-1-propoksyetan

 

10050

243–963–4

06.086

acetal etylopropylowy aldehydu octowego

 
 

06.087

10

6290–17–1

2-octan etylo-2,4-dimetylo-1,3-dioksolanu

 
 

228–536–2

06.087

ketal etyloaceto-octanu glikolu propylenowego

 
 

06.088

01

4359–46–0

2-etylu-4-metylo-1,3-dioksolan

 
 

224–435–2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454–22–4

2-heksylo-4,5-dimetylo-1,3-dioksolan

 
 

229–261–0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674–21–3

4-hydroksymetylo-2-metylo-1,3-dioksolan

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986–51–2

1-izobutoksy-1-etoksyetan

 

10054

230–251–3

06.091

acetal etyloizobutylowy aldehydu octowego

1-etoksy-1-(2-metylopropoksy)etan

 

06.092

01

75048–15–6

1-izobutoksy-1-izopentylo-oksyetan

 

10059

278–063–0

06.092

acetal izobutyloizoamylowy aldehydu octowego; acetal izobutylo-3-metylobutylowy aldehydu octowego

1-(3-metylobutoksy)-1-(2-metylopro-poksy)etan

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599–49–1

4-metylo-2-pentylo-1,3-dioksolan

3630

 

247–807–6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352–99–2

4-metylo-2-propylo-1,3-dioksolan

 
 

224–420–0

06.095

 
 
 

06.096

01

122–51–0

trietoksymetan

 

10903

204–550–4

06.096

trietylo-ortomrówczan; ortomrówczan etylu

 
 

06.097

09

7789–92–6

1,1,3-trietoksypropan

 

10075

232–193–4

06.097

acetal dietylowy 3-etoksypropanalu

 
 

06.098

05

1193–11–9

2,2,4-trimetylo-1,3-dioksolan

3441

11423

214–766–0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359–31–3

acetal butylenoglikolowy waniliny

 
 
 

06.099

acetal butanedilowy aldehydu 4-hydroksy-3-metoksybenzylowego

4-etylo- 2-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)- 1,3-dioksolan

 

06.100

01

13002–08–9

►M3  1,1-dipentyloksyetan ◄

 

10032

235–838–8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708–36–7

2-heksylo-5-hydroksy-1,3-dioksan

 

2016

216–961–6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527–74–2

acetal propylenoglikolowy waniliny

3905

 
 

06.104

4-metylo-2-(4-hydroksy-3-metoksyfenyl)-1,3-dioksolan

 
 

06.105

02

13285–51–3

3-metylo-1,1-di-izopentylo-oksybutan

 

10070

 

06.105

aceatal di-izoamylowy aldehydu izowalerowego; aceatal di(3-metylobutylowy) 3-metylobutanalu; di(3-metylobutylu) acetal

3-metylo-1,1-di(3-metylobutoksy)butan

 

06.106

02

13112–63–5

2-metylo-1,1-di-izopentylo-oksypropan

 

10071

 

06.106

 

2-metylo-1,1-di(3-metylobutoksy)propan

 

06.107

01

13548–84–0

1-(2-metylobutoksy)-1-izopentylooksyetan

 

10068

 

06.107

acetal metylobutylowy

1-(2-metylobutoksy)-1-(3-metylobutoksy)etan

 

06.108

23

 

acetal diolu 2,3 butanowego aldehydu anyżowego

 
 
 

06.108

 

4,5-dimetylo-2-(4-metoksyfenylo)- 1,3-dioksolan

 

06.109

04

 

1,1-dietoksy-3,7-dimetylookt-6-en

 
 
 

06.109

acetal dietylowy citronellalu; acetal dietylowy 3,7-dimetylo-6-oktenalu

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-etoksy-1-metoksypropan

 
 
 

06.111

acetal etylometylowy propanal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

acetal (butan-2,3-diolu) heliotropiny

 
 
 

06.113

acetal butan-2,3-diolu piperonalu

4,5-dimetylo-2-(3,4-metyloenodioksyfe-nylo)-1,3-dioksolan

 

06.114

01

 

1-heksylo-oksy-1-izopentylo-oksyetan

 
 
 

06.114

acetal heksyloizoamylowy aldehydu octowego; acetal heksylo3-metylobutylowy aldehydu octowego

1-heksoksy-1-(3-metylobutoksy)etan

 

06.115

01

 

1-izopentylo-oksy-1-pentyloksyetan

 
 
 

06.115

acetal 3-metylobutylopentylowy aldehydu octowego

1-(3-metylobutoksy)-1-pentyloksyetan

 

06.120

08

 

ketal glicerynowy DL-mentonu-1,2–

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-butoksy-1-izopentyloksyetan

 

10004

 

06.123

acetal butyloizoamylowy aldehydu octowego

1-butoksy-1-(3-metylobutoksy)etan

 

06.124

02

 

1,1-di-izobutoksy-3-metylobutan

 

10024

 

06.124

acetal di-izobutylowy aldehydu izowalerowego; acetal di-izobutylowy 3-metylobutanalu

1,1-di(2-metylo-prop-oksy)-3-metylobutan

 

06.125

01

 

1,1-di-izobutoksypropan

 

10027

 

06.125

acetal di-izobutylowy propanalu

1,1-di(2-metyloprop-oksy)propan

 

06.127

01

 

1-etoksy-1-izopentyloksypropan

 

10036

 

06.127

acetal etyloizoamylowybutanalu; acetal 3-metylobutyloetylowy butanalu

1-etoksy-1-(3-metylobutoksy)propan

 

06.128

01

 

1-etoksy-1-pentyloksybutan

 

10045

 

06.128

acetal etyloamylowy butanalu; 2,3-Butyluen glycol; dimetylo etyleno glikol

 
 

06.129

02

 

1-etoksy-2-metylo-1-izopentyloksypropan

 

10043

 

06.129

acetal etyloizoamylowy izobutanalu; acetal etylo-3-metylobutylowy 2-metylopropanalu

1-etoksy-2-metylo-1-(3-metylobutoksy)butan

 

06.130

02

 

1-etoksy-2-metylo-1-propoksypropan

 

10044

 

06.130

acetal etylupropylowy izobutanalu; acetal etylopropylowy 2-metylopropanalu

 
 

06.131

02

 

►M3  1-etoksy-1-(3-metylobutoksy)-3-metylobutan ◄

 

10042

 

06.131

acetal etyloizoamylowy aldehydu izowalerowe-go; acetal etylo-3-metylobutylowy 3-metylo-butanalu

1-etoksy-3-metylo-1-(3-metylobutoksy)butan

 

▼M3

06.132

23

63253–24–7

Acetal wanilino- butano-2,3-diolu (mieszanina stereoizomerów)

4023

 
 

06.132

Acetal wanilino-butano-2,3-diolu (forma –erytro i –treo)

 

6

▼M2

07.001

09

78–98–8

2-oksopropanal

2969

105

201–164–8

07.001

aldehyd pirogronianowy; aldehyd 2-ketopro-pionowy; acetyloformaldehyd; metyloglioksal; aldehyd pirogronianowy; propan-2-on-1-al

 
 

07.002

05

110–43–0

heptan-2-on

2544

136

203–767–1

07.002

keton C-7; keton metyloamylowy; amylmetylo-keton

 
 

07.003

05

106–35–4

heptan-3-on

2545

137

203–388–1

07.003

keton etylobutylowy; butyloetyloketon

 
 

07.004

21

98–86–2

acetofenon

2009

138

202–708–7

07.004

keton metylofenylowy; acetylobenzen; acetylobenzol; benzoilolmetid; fenylometyloketon

 
 

07.005

21

122–48–5

wanililoaceton

3124

139

204–548–3

07.005

Zingeron; 3-metoksy-4-hydroksy-benzylaceton; 2-etylometyloketon; 3-metoksy-4-metoksy-benzyloaceton; wanilinoaceton

4-(4-hydroksy-3 metoksyfenylo)butan-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127–41–3

alfa-jonon

2594

141

204–841–6

07.007

 

4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on

 

07.008

08

1490–0–6

beta-jonon

2595

142

238–969–9

07.008

beta-irizon; 4-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on; K-cyklocitrylidenaceton

4-(2,6,6-trimetylo-cykloheks-1-enyl)but-3-en-2-on

5

07.009

08

7779–30–8

metylo-alfa-jonon

2711

143

204–842–1

07.009

alfa-ceton; 5-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-yl)-4-penten-3-on; Raldein; alfa, cyklocitrylideno-metyloetyloketon

1-(2,6,6-trimetylocyklo-heks-2-enylo)pent-1-en-3-on

 

07.010

08

127–43–5

metylo-beta-ionon

2712

144

204–843–7

07.010

5-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-ylo)-4-penten-3-on; Raldein; beta-cyklocitrylideno-butanon, beta-metylojonon; beta-Iraldein

1-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-enyl)pent-1-en-3-on

 

07.011

08

79–69–6

4-(2,5,6,6-tetrametylo-2-cykloheksenylo)-3-buten-2-on

2597

145

201–219–6

07.011

alfa-Iron; 6-metylojonon; 4 (2,5,6,6-tetrametylo-2-cykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on

 
 

07.012

08

99–49–0

karwon

2249

146

202–759–5

07.012

karwol; 1-metylo-4-izopropenyl-6-cykloheksen-2-on

p-menta-1,8-dien-2-on

 

07.013

21

93–08–3

keton metylo-2-naftylowy

2723

147

202–216–2

07.013

2-acetonafton; 2-acetylonaftalen; kryształy oranger; beta-metylonaftyloketon; beta-acetonafton

 
 

07.014

12

118–71–8

maltol

2656

148

204–271–8

07.014

Veltol (Pfizer); maltol; 4H-pyran-4-on, 3-hydroksy-2-metylo; 3-hydroksy-2-metylo-(1,4-pyran); kwas 2-metylopyromeconic

3-hydroksy-2-metylo-4-pyron

 

07.015

05

110–93–0

6-metylohept-5-en-2-on

2707

149

203–816–7

07.015

metyloheptenon; 2-metylop-2-hepten-6-on; 2-metyloheptenon; metyloheksenyloketon

 
 

07.016

05

112–12–9

undekan-2-on

3093

150

203–937–5

07.016

metylononyloketon; 2-hendekanon; undekanon-2; metylononyloketon; 2-hendekanon; 2-oksoundekan; nonylometyloketon

 
 

07.017

05

108–10–1

4-metylopentan-2-on

2731

151

203–550–1

07.017

metyloizobutyloketon; izobutylometyloketon; izopropyloaceton; izoheksanon; hekson

 
 

07.018

10

3848–24–6

heksan-2,3-dion

2558

152

223–350–8

07.018

 
 
 

07.019

05

111–13–7

2-oktanol

2802

153

203–837–1

07.019

metyloheksyloketon; n-heksylometyloketon; heksylometyloketon; oktan-2-on

 
 

07.020

05

821–55–6

nonan-2-on

2785

154

212–480–0

07.020

metyloheptyloketon

 
 

07.021

10

7493–59–6

undeka-2,3-dion

3090

155

231–330–5

07.021

acetylononanyl; acetylononanoil; acetylo-pelargonyl

 
 

07.022

21

122–00–9

4-metyloacetofenon

2677

156

204–514–8

07.022

p-metyloacetofenon; metylop-toliloketon; 1-acetylo-4-metylobenzen; 1-metylo-4-acetylo-benzen

 
 

07.023

21

89–74–7

2,4-dimetyloacetofenon

2387

157

201–935–9

07.023

acetylo-m-ksylen; metylo-2,4-dimetylofenylo-keton

 
 

07.024

21

122–57–6

4-fenylobut-3-en-2-on

2881

158

204–555–1

07.024

benzylidenoaceton; keton cynamonowo-metylowy; metylostyryloketon; acetocinnamon; benzaloaceton

 
 

07.025

21

5349–62–2

4-metylo-1-fenylopentan-2-on

2740

159

226–316–0

07.025

benzyloizobutylu keton; izobutylobenzyloketon

 
 

07.026

21

7774–79–0

4-(p-tolilo) butan-2-on

3074

160

 

07.026

 

4-(4-metylofenylo)butan-2-on

 

07.027

21

1901–26–4

3-metylo-4-fenylbut-3-en-2-on

2734

161

217–599–1

07.027

benzylidenometyloaceton; 1-metylo-1-benzyli-denoaceton; 3-benzylideno-2-butanon; alfa-metylo-alfa-benzaloaceton;

 
 

07.028

21

119–53–9

benzoina

2132

162

204–331–3

07.028

benzoilofenylokarbinol; alfa-hydroksy-alfa-fenyloacetofenon; 2-hydroksy-1,2-difenyloetan

2-hydroksy-2-fenyloacetofenon

 

07.029

21

104–20–1

4-(4-metoksyfenylo) butan-2-on

2672

163

203–184–2

07.029

anisaloaceton; p-metoksyfenylobutanon; 4-(4-metoksyfenylo)-2-butanon; keton malinowy; metylo-oksanon; p-metoksybenzyloaceton

 
 

07.030

21

104–27–8

1-(4-metoksyfenyl) pent-1-en-3-on

2673

164

203–190–5

07.030

eton; alfa-metyloanizyloaceton; alfa-metylo-anizylidenoaceton; p-metoksy-styryloetyloketon

 
 

07.031

21

55418–52–5

piperonyloaceton

2701

165

259–630–1

07.031

2-butanon, 4-(1,3-benzodiokso1–5-yl); Dulcinyl; heliotropyloaceton

4-(3,4-metyloendioksyfenylo) butan-2-on

 

07.032

21

119–61–9

benzofenon

2134

166

204–337–6

07.032

benzoylobenzen; difenyloketon; difenylmetanon; alfa-oksodifenylometan

 
 

07.033

08

►M3  11050–62–7 ◄

izojasmon

3552

167

202–417–5

07.033

 

2-heksylo-cyklopenteno-2-en-1-on i 2-heksylideno cyklopentanon

5

07.034

08

17373–89–6

2-heksylidenocyklopentan-1-on

2573

167

241–411–7

07.034

alfa-heksylidencyklopentanon

 

5

07.035

08

17369–60–7

tetrametyloetylocyklo-heksenon (mieszanina izomerów)

3061

168

241–403–3

07.035

 
 

5

07.036

08

127–51–5

alfa-izometylojonon

2714

169

204–846–3

07.036

4-(2,6,6-trimetylo-2-cyklohekseno-1-ylo)-3-metylo-3-buten-2-on; metylo-gamma-jonon; izometylojonon; gamma-metylojonon

4-(2,6,6-trimetylocyklo-heks-2-enyl)-3-metylopent-3-en-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100–06–1

4-metoksyacetofenon

2005

570

202–815–9

07.038

acetanizol; p-acetyloanizol; 4-acetyloanizol;

 
 

07.039

09

7786–52–9

oktan-3-on-1-ol

2804

592

 

07.039

3-okso-1-octanol; kapryloetanokarboksylan; heksanoetanokarboksylan; metylolometylo-amyloketon; 1-hydroksyoktan-3-on;

 
 

07.040

21

93–55–0

1-fenylopropan-1-on

3469

599

202–257–6

07.040

propiofenon; fenylo etyloketon; propionylobenzen

 
 

07.041

08

79–89–0

beta-izometylojonon

 

650

201–231–1

07.041

izometylo-betajonon

3-metylo-4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-enyl) but-3-en-2-on

 

07.042

21

645–13–6

4-izopropyloacetofenon

2927

651

211–433–1

07.042

keton metylo-p-izopropylfenylowy; p-acetylokumen; p-propyloacetofenon

 
 

07.044

05

625–33–2

pent-3-en-2-on

3417

666

210–888–3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408–37–9

2,2,6-trimetylocykloheksanon

3473

686

219–309–9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080–12–2

wanililideno aceton

3738

691

214–096–9

07.046

keton metylo-3-metoksy-4-hydroksystyrylowy; dihydrozingeron;

4-(4-hydroksy-3metoksy-fenyl)but-3-en-2-on

 

07.047

12

4940–11–8

etylomaltol

3487

692

225–582–5

07.047

velto1-plus; kwas 2-etylopyromekonik; 3-hydroksy-2-etylo- 4-pyron; 2-etylu-3-ol-4H-pyran-4-on

2-etylu– 3-hydroksy-4-pyron

 

07.048

05

2497–21–4

4-heksen-3-on

3352

718

219–681–2

07.048

2-heksen-4-on; heks-2-en-4-on; propylenoetylo-keton

 
 

07.049

21

103–13–9

1-(4-metoksyfenylo)-4-metylopenta-1-en-3-on

3760

719

 

07.049

keton metoksystyryloizopropylowy; keton izopropylo 4-metyloksystyrylowy

 
 

07.050

05

67–64–1

ceton

3326

737

200–662–2

07.050

propan-2-on; dimetyloketon; 2-oksopropan; β-ketopropan; eter pyrooctowy

 

1

07.051

10

513–86–0

3-hydroksybutan-2-one

2008

749

208–174–1

07.051

acetoina; AMC; acetylometylokarbinol; 2,3-butanolon; dimetyloketol; 3-hydroksy-2-butanon; gamma-hydroksy-beta-oksobutan

 
 

07.052

10

431–03–8

diacetylu

2370

752

207–069–8

07.052

dimetylodiketon; biacetyl; 2,3-diketobutan; 2,3-butandion; dimetyloglioksal

Butan-2,3-dion

 

07.053

05

78–93–3

butan-2-on

2170

753

201–159–0

07.053

etylometyloketon; metyloetyloketon; keton C-4

 
 

07.054

05

107–87–9

pentan-2-on

2842

754

203–528–1

07.054

etyloaceton; metylopropyloketon; propylometylo-keton; pentan-2-on

 
 

07.055

21

5471–51–2

4-(p-hydroksyfenylo)butan-2-on

2588

755

226–806–4

07.055

p-hydroksybenzyloaceton; oksyfenalon; Frambinon; 1-p-hydroksyfenylo-3-butanon; p-hydrobenzyloaceton; p-hydroksybenzyloaceton

 
 

07.056

30

80–71–7

3-metylocyklopentan-1,2-dion

2700

758

201–303–2

07.056

2-hydroksy-3-metylocyklopent-2-en-1-on; metylo-cyklopentenolon; 3-metylocyklopentan-1,2-dion; cykloten; Corylon; 3-metylo-2-cyklopenten-2-ol-1-on

 
 

07.057

30

21835–01–8

3-etylocyklopentan-1,2-dion

3152

759

244–606–5

07.057

2-hydroksy-3-etylo-2-cyklopenten-1-on; etylo cyklopentenolon; etylocyklopentalon; 3-etylo-2-cyklopenten-2-o1–1-on;

 
 

07.058

05

123–19–3

heptan-4-on

2546

2034

204–608–9