Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — PL — 08.03.2015 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2533/98

z dnia 23 listopada 1998 r.

dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

(Dz.U. L 318, 27.11.1998, p.8)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 951/2009 z dnia 9 października 2009 r.

  L 269

1

14.10.2009

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/373 z dnia 5 marca 2015 r.

  L 64

6

7.3.2015
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2533/98

z dnia 23 listopada 1998 r.

dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank CentralnyRADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając protokół (nr 3) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem”), w szczególności jego art. 5.4,

uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego („EBC”) ( 1 ),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 2 ),

uwzględniając opinię Komisji ( 3 ),

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 106 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z art. 42 Statutu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5.1 Statutu zobowiązuje EBC do zbierania, z pomocą krajowych banków centralnych, od właściwych władz krajowych lub bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, informacji statystycznych, które są konieczne do realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (zwanego dalej „ESBC”); w celu ułatwienia realizacji tych zadań określonych w art. 105 Traktatu, w szczególności prowadzenia polityki pieniężnej, informacje statystyczne stosuje się przede wszystkim do sporządzania zbiorczych informacji statystycznych, dla których tożsamość poszczególnych podmiotów gospodarczych nie jest istotna, lecz które można także wykorzystywać na poziomie poszczególnych podmiotów gospodarczych; art. 5.2 Statutu zobowiązuje krajowe banki centralne do realizacji, w możliwym zakresie, zadań określonych w art. 5.1 Statutu; art. 5.4 Statutu zobowiązuje Radę do określenia osób fizycznych i prawnych podlegających wymogom sprawozdawczym, systemu poufności informacji oraz wydania odpowiednich przepisów wykonawczych; do celów określonych w art. 5.1 Statutu, krajowe banki centralne mogą współpracować z innymi właściwymi władzami, w tym krajowymi instytutami statystycznymi oraz instytucjami regulacji rynku.

(2)

W celu zapewnienia efektywności informacji statystycznych jako instrumentu służącego do realizacji zadań ESBC, definicje oraz procedury ich zbierania muszą być skonstruowane w sposób, który zapewni EBC możliwość i elastyczność bieżącego korzystania z wysokiej jakości informacji statystycznych odzwierciedlających zmieniające się warunki gospodarcze i finansowe oraz muszą uwzględniać obciążenia nakładane na podmioty składające sprawozdanie; czyniąc to, należy mieć na uwadze nie tylko realizację zadań ESCB oraz jego niezależność, lecz również utrzymanie obciążeń nakładanych na podmioty składające sprawozdanie na najniższym poziomie.

(3)

Z tego względu należy zdefiniować bazową populację objętą sprawozdaniem w sensie kategorii jednostek gospodarczych oraz wykorzystywanych zastosowań statystycznych, do której ograniczają się uprawnienia statystyczne EBC i na podstawie której EBC ustala, korzystając ze swych uprawnień regulacyjnych, rzeczywistą populację objętą sprawozdaniem.

(4)

Dla opracowania skonsolidowanego bilansu sektora pieniężnych instytucji finansowych uczestniczących Państw Członkowskich, którego zasadniczym celem jest dostarczenie EBC wszechstronnego obrazu statystycznego rozwoju sytuacji pieniężnej w uczestniczących Państwach Członkowskich, postrzeganych jako jeden obszar gospodarczy, niezbędna jest jednolita populacja objęta sprawozdaniem; do celów statystycznych EBC opracował i prowadzi listę pieniężnych instytucji finansowych opartą na wspólnej definicji tych instytucji.

(5)

Zgodnie z wyżej wymienioną wspólną definicją do celów statystycznych, pieniężne instytucje finansowe obejmują instytucje kredytowe, zgodnie z ich definicją w prawie wspólnotowym, oraz wszystkie pozostałe instytucje finansowe o statusie rezydenta, których działalność polega na gromadzeniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż pieniężne instytucje finansowe oraz na udzielaniu, na własny rachunek (co najmniej w sensie ekonomicznym) pożyczki i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe.

(6)

Instytucje świadczące żyro pocztowe, które nie wypełniają wspólnej definicji pieniężnych instytucji finansowych do celów statystycznych, mogą mimo to podlegać wymogom sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej oraz statystyki systemów płatniczych, ponieważ w istotnym zakresie mogą otrzymywać depozyty i/lub bliskie substytuty depozytów i podejmować działalność w dziedzinie systemów płatniczych.

(7)

W europejskim systemie rachunków krajowych i regionalnych 1995 ( 4 ) (zwanym dalej „ESA 95”) termin pieniężne instytucje finansowe obejmuje podgrupy „bank centralny” oraz „inne pieniężne instytucje finansowe” i może być rozszerzony jedynie przez włączenie kategorii instytucji pochodzących z podgrupy „inni pośrednicy finansowi, z wyjątkiem spółek ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych”.

(8)

Statystki w sprawie bilansu płatniczego, międzynarodowego stanowiska inwestycyjnego, papierów wartościowych, pieniądza elektronicznego i systemów płatniczych są niezbędne do tego, żeby umożliwić ESBC realizację jego zadań w niezależny sposób.

(9)

Użycie pojęć „osoby prawne i fizyczne” w art. 5.4 Statutu należy interpretować w sposób zgodny z praktykami Państw Członkowskich w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej oraz statystyki bilansu płatniczego i dlatego obejmuje ono także podmioty, które zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi nie są ani osobami prawnymi, ani fizycznymi, lecz mimo to podlegają odpowiednim podgrupom ESA 95; z tego względu wymogi sprawozdawcze można nakładać na takie podmioty jak spółki cywilne, oddziały, przedsięwzięcia służące wspólnym inwestycjom w zbywalne papiery wartościowe (PWIZPW) oraz fundusze, które zgodnie ze stosownymi przepisami nie posiadają statusu osoby prawnej; w przypadkach tych obowiązek sprawozdawczy nakłada się na osoby, które zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi reprezentują prawnie dane podmiotów.

(10)

Sporządzane do celów statystycznych bilanse instytucji wymienionych w art. 19.1 Statutu można wykorzystywać również do obliczania rezerw minimalnych, do utrzymywania których instytucje te mogą być zobowiązane.

(11)

W celu uzyskania spójnych, wysokiej jakości informacji statystycznych, zadaniem Rady Prezesów EBC jest dokonanie podziału zadań między EBC i krajowymi bankami centralnymi dotyczących zbierania i weryfikacji informacji statystycznych oraz ich egzekwowania z uwzględnieniem zasady przewidzianej w art. 5.2 Statutu, a także zadań, które przejmą władze krajowe w granicach swych kompetencji w celach uzyskania spójnych, wysokiej jakości informacji statystycznych.

(12)

Ze względu na istniejące ograniczenia dotyczące systemów zbierania informacji, dla efektywności pod względem kosztów w pierwszych latach funkcjonowania strefy jednej waluty może być niezbędne, aby wymogi EBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej były spełniane przy zastosowaniu procedur przejściowych; może to w szczególności oznaczać, że w przypadku rachunku finansowego obejmującego bilans płatniczy, dane w sprawie stanowisk lub transakcji transgranicznych uczestniczących Państw Członkowskich, postrzeganych jako jeden obszar gospodarczy, w pierwszych latach funkcjonowania strefy jednej waluty można zestawiać przy wykorzystaniu wszystkich stanowisk lub transakcji między rezydentami uczestniczącego Państwa Członkowskiego i rezydentami innych krajów.

(13)

Ograniczenia i warunki, z zachowaniem których EBC jest upoważniony do nakładania sankcji na przedsiębiorstwa niewypełniające obowiązków przewidzianych w rozporządzeniach i decyzjach EBC, zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącym uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji ( 5 ) zgodnie z art. 34.3 Statutu; w przypadku niezgodności przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia z niniejszym rozporządzeniem, umożliwiającego EBC nakładanie sankcji, obowiązują przepisy niniejszego rozporządzenia; sankcje obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu nie naruszają możliwości ustanawiania przez ESBC właściwych przepisów wykonawczych dotyczących jego relacji z partnerami, w tym możliwości częściowego lub pełnego wyłączenia podmiotu składającego sprawozdanie z operacji z zakresu polityki pieniężnej w przypadku poważnego naruszenia wymogów dotyczących składania sprawozdawczości statystycznej.

(14)

Rozporządzenia wydawane przez EBC na mocy art. 34.1 Statutu nie przyznają żadnych uprawnień ani nie nakładają żadnych obowiązków na nieuczestniczące Państwa Członkowskie.

(15)

Dania, powołując się na ust. 1 protokołu (nr 12) w sprawie niektórych przepisów dotyczących Danii, podała do wiadomości, w kontekście decyzji edynburskiej z dnia 12 grudnia 1992 r., że nie będzie uczestniczyła w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej; z tego względu, zgodnie z ust. 2 wyżej wymienionego protokołu, do Danii będą się stosowały wszystkie artykuły i przepisy Traktatu oraz Statutu dotyczące derogacji.

(16)

Na mocy ust. 8 protokołu (nr 11) w sprawie niektórych przepisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, art. 34 Statutu nie stosuje się do Zjednoczonego Królestwa, chyba że będzie uczestniczyło w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej.

(17)

Chociaż uznaje się, że informacje statystyczne potrzebne do spełnienia wymogów EBC dotyczących sprawozdawczości statystycznej nie są takie same w przypadku uczestniczących i nieuczestniczących Państw Członkowskich, art. 5 statutu stosuje się zarówno do uczestniczących jak i nieuczestniczących Państw Członkowskich; fakt ten, wraz z art. 5 Traktatu, nakłada obowiązek zaprojektowania i wdrożenia na poziomie krajowym wszelkich środków, jakie Państwa Członkowskie uznają za właściwe, w celu zbierania informacji statystycznych potrzebnych do spełnienia wymogów EBC dotyczących sprawozdawczości statystycznej oraz przygotowania się na czas w dziedzinie statystyki, żeby stały się uczestniczącymi Państwami Członkowskimi.

(18)

W celu zdobycia i utrzymania zaufania podmiotów składających sprawozdanie, poufne informacje statystyczne, które EBC i krajowe banki centralne uzyskują dla realizacji zadań ESBC, muszą być chronione; po przyjęciu niniejszego rozporządzenia ustanie powód powoływania się na przepisy o poufności informacji jako uniemożliwiających wymianę poufnych informacji statystycznych dotyczących zadań realizowanych przez ESBC, z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ( 6 ).

(19)

Artykuł 38.1 Statutu określa, że członkowie organów kierowniczych i pracownicy EBC oraz krajowych banków centralnych będą zobowiązani, nawet po ustaniu ich obowiązków zawodowych, do nieujawniania informacji objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, a art. 38.2 Statutu określa, że osoby mające dostęp do danych objętych legislacją wspólnotową nakładającą obowiązek zachowania tajemnicy będą podlegały temu prawodawstwu.

(20)

Z zastrzeżeniem połączonych przepisów art. 12 i 18 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, wszelkie naruszenie zasad obowiązujących pracowników EBC, popełnione świadomie lub w wyniku zaniedbania, naraża ich na sankcje dyscyplinarne oraz, jeśli właściwe, na kary sądowe za złamanie tajemnicy zawodowej.

(21)

Możliwe zastosowanie informacji statystycznych do realizacji zadań wykonywanych przez ESBC zgodnie z art. 105 Traktatu, przy jednoczesnej redukcji ogólnych obciążeń sprawozdawczych, oznacza, że system poufności informacji określony w niniejszym rozporządzeniu musi w pewnym stopniu różnić się od ogólnych zasad Wspólnoty i międzynarodowych dotyczących poufności informacji statystycznych, w szczególności przepisów dotyczących poufności informacji statystycznych zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty ( 7 ); z zastrzeżeniem niniejszego punktu, EBC uwzględni zasady leżące u podstaw statystyk Wspólnoty określone w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 322/97.

(22)

System poufności informacji określony w niniejszym rozporządzeniu stosuje się wyłącznie do poufnych informacji statystycznych przekazywanych do EBC w celu realizacji zadań ESBC i nie wpływa na szczególne krajowe lub wspólnotowe przepisy dotyczące przekazywania do EBC innych rodzajów informacji; zasady dotyczące poufności informacji statystycznych, stosowane przez krajowe instytucje statystyczne i Komisję wobec informacji statystycznych zbieranych przez te instytucje we własnym imieniu, muszą być przestrzegane.

(23)

Do celów art. 5.1 Statutu, EBC jest zobowiązany do współpracy w dziedzinie statystyki z instytucjami lub organami wspólnotowymi oraz z kompetentnymi władzami Państw Członkowskich lub państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi; EBC i Komisja ustanowią odpowiednie formy współpracy w dziedzinie statystyki w celu realizacji swych zadań w najbardziej skuteczny sposób, podejmując jednocześnie próbę zminimalizowania obciążenia podmiotów składających sprawozdanie.

(24)

ESBC i EBC powierzono zadanie przygotowania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej dla strefy euro, w celu umożliwienia im prowadzenia pełnej działalności w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (zwanym dalej „trzecim etapem”); przygotowanie na czas w dziedzinie statystyki ma podstawowe znaczenie dla umożliwienia ESBC realizacji powierzonych mu zadań w trzecim etapie; podstawowym elementem tego przygotowania jest przyjęcie, przed trzecim etapem, rozporządzeń statystycznych EBC; w ciągu 1998 r. należy poinformować uczestników rynku o szczegółowych przepisach, których przyjęcie EBC może uznać za konieczne w związku z wprowadzeniem wymogów EBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej; z tego względu konieczne jest wyposażenie EBC, począwszy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w uprawnienia regulacyjne.

(25)

Przepisy niniejszego rozporządzenia można skutecznie stosować tylko wtedy, gdy uczestniczące Państwa Członkowskie w całości przyjmą niezbędne środki w celu zapewnienia tego, że ich władze mają uprawnienia umożliwiające pomoc i pełną współpracę z EBC w weryfikacji i obowiązkowym zbieraniu informacji statystycznych, zgodnie z art. 5 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:▼M1

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

1) „wymogi EBC dotyczące sprawozdawczości statystycznej” oznaczają informacje statystyczne, które podmioty składające sprawozdanie zobowiązane są dostarczyć i które są konieczne do realizacji zadań ESBC;

1a) „statystyki europejskie” oznaczają statystyki, które są: (i) niezbędne do wykonywania przez ESBC zadań, o których mowa w Traktacie; (ii) określone w programie pracy ESBC w zakresie statystyki; oraz (iii) opracowywane, tworzone i rozpowszechniane zgodnie z zasadami statystycznymi, o których mowa w art. 3a;

2) „podmioty składające sprawozdanie” oznaczają osoby prawne i fizyczne oraz podmioty i oddziały określone w art. 2 ust. 3, podlegające wymogom EBC dotyczącym sprawozdawczości statystycznej;

3) „uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które przyjęło jedną walutę zgodnie z Traktatem;

4) „rezydent” i „będący rezydentem” oznaczają posiadanie ośrodka interesów gospodarczych na obszarze gospodarczym kraju, zgodnie z załącznikiem A rozdział 1 (1.30) do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ( 8 ); w tym kontekście „pozycje transgraniczne” i „transakcje transgraniczne” oznaczają odpowiednio pozycje i transakcje, których przedmiotem są aktywa lub pasywa rezydentów uczestniczących państw członkowskich postrzeganych jako jeden obszar gospodarczy, z rezydentami nieuczestniczących państw członkowskich lub rezydentami państw trzecich;

5) „międzynarodowa pozycja inwestycyjna” oznacza bilans transgranicznych aktywów i pasywów finansowych;

6) „pieniądz elektroniczny” oznacza elektroniczny zasób wartości pieniężnych w urządzeniu technicznym, w tym z góry opłaconych kartach, który może być szeroko wykorzystywany do dokonywania płatności na rzecz podmiotów innych niż emitent bez konieczności angażowania w transakcję rachunków bankowych, lecz funkcjonujący jednocześnie jako z góry opłacony instrument na okaziciela;

7) „wykorzystanie do celów statystycznych” oznacza wykorzystanie wyłącznie do celów opracowywania i tworzenia wyników statystycznych i analiz statystycznych;

8) „opracowywanie” oznacza działania zmierzające do utworzenia, usprawnienia i udoskonalenia metod, standardów i procedur statystycznych stosowanych do tworzenia i rozpowszechniania statystyk, jak również do projektowania nowych statystyk i wskaźników;

9) „tworzenie” oznacza wszelkie działania związane ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i analizą, niezbędne do zestawienia statystyk;

10) „rozpowszechnianie” oznacza działalność polegającą na udostępnianiu użytkownikom statystyk, analiz statystycznych i informacji jawnych;

11) „informacje statystyczne” oznaczają dane zbiorcze i jednostkowe, wskaźniki i powiązane z nimi metadane;

12) „poufne informacje statystyczne” oznaczają informacje statystyczne umożliwiające identyfikację podmiotów składających sprawozdanie lub wszelkich innych osób prawnych lub fizycznych, podmiotów lub oddziałów, bądź to bezpośrednio na podstawie nazwy lub adresu lub na podstawie urzędowo przypisanego kodu identyfikacyjnego, bądź to w sposób pośredni, czyli drogą dedukcji, tym samym ujawniając dane indywidualne. W celu ustalenia, czy podmiot składający sprawozdanie lub jakakolwiek inna osoba prawna lub fizyczna, podmiot lub oddział może być zidentyfikowany, bierze się pod uwagę wszystkie środki, które w uzasadniony sposób może wykorzystać strona trzecia w celu identyfikacji wymienionego podmiotu składającego sprawozdanie lub innej osoby prawnej lub fizycznej, podmiotu lub oddziału.

▼B

Artykuł 2

Bazowa populacja objęta sprawozdaniem

▼M1

1.  Do celów spełnienia wymogów EBC dotyczących sprawozdawczości statystycznej, EBC, wspomagany przez krajowe banki centralne zgodnie z art. 5.2 Statutu, ma prawo do zbierania informacji statystycznych w granicach bazowej populacji objętej sprawozdaniem oraz tego, co jest konieczne do realizacji zadań ESBC. Informacje mogą być zbierane w szczególności w zakresie statystyki monetarnej i finansowej, statystyki dotyczącej banknotów, statystyki płatności i systemów płatniczych, statystyki stabilności finansowej, statystyki bilansu płatniczego i statystyki międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Jeżeli jest to konieczne do wykonania zadań ESBC – w należycie uzasadnionych przypadkach – można zbierać dodatkowe informacje również w innych dziedzinach. Informacje zebrane do celów spełnienia wymogów EBC dotyczących sprawozdawczości statystycznej należy także określić w programie pracy ESBC w zakresie statystyki.

2.  W tym kontekście bazowa populacja objęta sprawozdaniem obejmuje następujące podmioty składające sprawozdanie:

a) osoby prawne i fizyczne będące rezydentami państwa członkowskiego, zaliczane do sektora „instytucje finansowe” zgodnie z definicją ESA 95;

b) instytucje świadczące żyro pocztowe będące rezydentami państwa członkowskiego;

c) osoby prawne i fizyczne będące rezydentami państwa członkowskiego w zakresie, w jakim posiadają pozycje transgraniczne lub dokonywały transakcji transgranicznych;

d) osoby prawne i fizyczne będące rezydentami państwa członkowskiego w zakresie, w jakim emitowały papiery wartościowe lub pieniądz elektroniczny;

e) osoby prawne i fizyczne będące rezydentami uczestniczącego państwa członkowskiego w zakresie, w jakim posiadają pozycje finansowe w stosunku do rezydentów innych uczestniczących państw członkowskich lub dokonywały transakcji finansowych z rezydentami innych uczestniczących państw członkowskich.

▼B

3.  Każdy podmiot, który w innym przypadku objęty byłby definicją, określoną w ust. 2, lecz który zgodnie z prawem kraju, w którym jest rezydentem, nie jest ani osobą prawną ani zbiorem osób fizycznych, o ile może być jednocześnie podmiotem praw i obowiązków jest podmiotem składającym sprawozdania. Obowiązek sprawozdawczy, któremu podlega ten podmiot, będzie wypełniany przez osoby upoważnione do jego reprezentacji prawnej.

Jeżeli osoba prawna, zbiór osób fizycznych lub podmiot, określony w akapicie pierwszym, ma oddział znajdujący się w innym kraju, to oddział ten jest podmiotem składającym sprawozdania w swym własnym imieniu, bez względu na to, gdzie znajduje się główna siedziba, o ile oddział spełnia warunki, określone w ust. 2, z wyjątkiem potrzeby posiadania odrębnej osobowości prawnej. Każda liczba oddziałów utworzonych w tym samym Państwie Członkowskim, jeśli należą do tej samej podgrupy gospodarki, będzie traktowana jako jeden oddział. Obowiązek sprawozdawczy, któremu podlega oddział, będzie wypełniany przez osoby upoważnione do jego reprezentacji prawnej.

▼M1

4.  W należycie uzasadnionych przypadkach, takich jak statystyki dotyczące stabilności finansowej, EBC ma prawo do zbierania od osób prawnych i fizycznych, o których mowa w ust. 2 lit. a), oraz od podmiotów i oddziałów, o których mowa w ust. 3, informacji statystycznych w formie skonsolidowanej, w tym informacji dotyczących podmiotów kontrolowanych przez takie osoby prawne i fizyczne oraz podmioty. EBC określa zakres takiej konsolidacji.

Artykuł 2a

Współpraca z ESS

Aby ograniczyć do minimum obciążenie sprawozdawcze i zagwarantować spójność niezbędną do tworzenia statystyk europejskich, ESBC i ESS ściśle ze sobą współpracują, przestrzegając jednocześnie zasad statystycznych określonych w art. 3a.

▼M1

Artykuł 3

Warunki określania wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej

EBC, określając i nakładając wymogi dotyczące sprawozdawczości statystycznej, ustala rzeczywistą populację objętą sprawozdaniem w granicach bazowej populacji objętej sprawozdaniem, określonej w art. 2. Bez uszczerbku dla wypełnienia własnych wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej EBC:

a) wykorzystuje w największym możliwym zakresie istniejące statystyki;

b) uwzględnia stosowne europejskie i międzynarodowe standardy statystyczne;

c) może całkowicie lub częściowo zwolnić z wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej określone kategorie podmiotów składających sprawozdanie.

Przed przyjęciem rozporządzenia, o którym mowa w art. 5, dotyczącego nowych statystyk, EBC ocenia korzyści i koszty zebrania przedmiotowych nowych informacji statystycznych. W szczególności uwzględnia konkretne cechy dotyczące zebrania informacji, wielkość populacji objętej sprawozdaniem oraz cykliczność sprawozdań, a także informacje statystyczne już posiadane przez organy lub administracje statystyczne.

▼M1

Artykuł 3a

Zasady statystyczne stanowiące podstawę statystyk europejskich tworzonych przez ESBC

Opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie przez ESBC statystyk europejskich odbywa się zgodnie z zasadami bezstronności, obiektywności, niezależności zawodowej, opłacalności, poufności informacji statystycznych, a także zasadami minimalizacji obciążeń sprawozdawczych oraz tworzenia produktu wysokiej jakości, w tym z zasadą wiarygodności; definicje tych zasad przyjmuje, wypracowuje i publikuje EBC. Zasady te są zbliżone do zasad statystycznych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej ( 9 ).

▼B

Artykuł 4

Obowiązki Państw Członkowskich

W celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 5 Statutu, Państwa Członkowskie wprowadzą odpowiednią organizację w dziedzinie statystyki oraz będą w pełni współpracowały z ESBC.

Artykuł 5

Uprawnienia regulacyjne EBC

1.  EBC może przyjąć rozporządzenia dotyczące określania i nakładania wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej na rzeczywisty zbiór sprawozdawczy uczestniczących Państw Członkowskich.

2.  W celu zagwarantowania spójności koniecznej do zestawiania danych statystycznych spełniających odpowiednie wymogi informacyjne EBC i Komisji, EBC będzie się konsultował z Komisją w sprawie projektów rozporządzeń w sytuacji kiedy istnieją związki z obowiązkami statystycznymi nałożonymi przez Komisję. Komitet ds. statystyki w dziedzinie monetarnej, finansowej oraz bilansu płatniczego będzie uczestniczył, w granicach swych kompetencji, w procesie współpracy między Komisją i EBC.

Artykuł 6

Prawo do weryfikacji i obowiązkowego zbierania informacji statystycznych

1.  Jeśli podmiot składający sprawozdanie, będący rezydentem w uczestniczącym Państwie Członkowskim, podejrzewa się o naruszenie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC, wymienionej w art. 7 ust. 2, EBC i zgodnie z art. 5.2 Statutu, krajowy bank centralny danego uczestniczącego Państwa Członkowskiego będą miały prawo do weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych oraz do ich obowiązkowegozbirania. Jednakże gdy dane informacje statystyczne są konieczne do wykazania zgodności z wymaganiami dotyczącymi rezerw minimalnych, weryfikacja powinna być przeprowadzona zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego stosowania rezerw minimalnych przez Europejski Bank Centralny ( 10 ). Prawo do weryfikacji informacji statystycznych lub ich obowiązkowego zbierania będzie obejmowało uprawnienie do:

a) wymagania przedłożenia dokumentów;

b) zbadania ksiąg i zapisów podmiotów składających sprawozdanie;

c) uzyskiwania kopii lub wyciągów z takich ksiąg lub zapisów; i

d) uzyskiwania wyjaśnień w formie pisemnej lub ustnej.

2.  EBC lub kompetentny krajowy bank centralny zawiadamia podmiot składający sprawozdanie w formie pisemnej o decyzji w sprawie weryfikacji informacji statystycznych lub ich zbierania w trybie obowiązkowym, określając limit czasowy dla uzyskania zgodności z żądaniem weryfikacji, sankcjach stosowanych w przypadku nieprzestrzegania wymogów oraz prawie do ponownej kontroli. EBC i dany krajowy bank centralny informują się nawzajem o takich żądaniach weryfikacji.

3.  W zakresie weryfikacji i obowiązkowego zbierania informacji statystycznych przestrzegane będą procedury krajowe. Jeśli stwierdzi się, że podmiot składający sprawozdanie naruszył wymogi dotyczących sprawozdawczości statystycznej, koszty postępowania poniesie dany podmiot składający sprawozdanie.

4.  EBC może przyjąć rozporządzenia określające warunki, na których można realizować prawo do weryfikacji lub obowiązkowego zbierania informacji statystycznych.

5.  W granicach swych kompetencji władze krajowe uczestniczących Państw Członkowskich udzielą EBC i krajowym bankom centralnym koniecznej pomocy w realizacji uprawnień przewidzianych w niniejszym artykule.

6.  Jeśli podmiot składający sprawozdanie sprzeciwia się lub przeszkadza w procesie weryfikacji lub obowiązkowemu zbieraniu wymaganych informacji statystycznych, w celu realizacji uprawnień, wymienionych w ust. 1, uczestniczące Państwo Członkowskie, na którego terytorium znajdują się lokale podmiotu składającego sprawozdanie, jest zobowiązane zapewnić konieczną pomoc, w tym dostęp do lokali podmiotu składającego sprawozdanie EBC lub krajowemu bankowi centralnemu.

Artykuł 7

Nałożenie sankcji

1.  EBC ma uprawnienia do nakładania sankcji określonych w niniejszym art. na podmioty składające sprawozdanie podlegające wymaganiom sprawozdawczym i będące rezydentami w uczestniczącym Państwie Członkowskim, które nie wypełniają obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia lub z rozporządzeń albo decyzji EBC określających i nakładających wymagania EBC dotyczące sprawozdawczości statystycznej.

2.  Obowiązek przekazywania niektórych informacji statystycznych do EBC lub do krajowych banków centralnych uważa się za naruszony, jeśli:

a) EBC lub krajowy bank centralny nie otrzyma żadnych informacji statystycznych przed upływem ustalonego nieprzekraczalnego terminu; lub

b) informacje statystyczne są nieprawidłowe, niekompletne lub przedstawione w formie niezgodnej z wymogami.

3.  Obowiązek umożliwienia EBC i krajowym bankom centralnym weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych przedstawianych przez podmioty składające sprawozdanie do EBC lub krajowego banku centralnego uznaje się za naruszony w każdym przypadku, gdy podmiot składający sprawozdanie przeszkadza w tym działaniu. Takie zachowanie obejmuje przypadki usuwania dokumentów i uniemożliwiania EBC lub krajowemu bankowi centralnemu fizycznego dostępu do nich, który jest im konieczny do realizacji zadania weryfikacji lub obowiązkowego zbierania informacji, lecz nie ogranicza się do tych przypadków.

4.  EBC może nakładać na podmioty składające sprawozdanie następujące sankcje:

a) karę pieniężną nieprzekraczającą kwoty 10 000 EUR dziennie z łączną grzywną nieprzekraczającą kwoty 100 000 EUR w przypadku naruszenia, określoną w ust. 2 lit. a);

b) grzywnę nieprzekraczającą kwoty 200 000 EUR w przypadku naruszenia, określoną w ust. 2 lit. b);

c) grzywnę nieprzekraczającą kwoty 200 000 EUR w przypadku naruszenia, określoną w ust. 3.

5.  Sankcje wymienione w ust. 4 będą miały charakter dodatkowy w stosunku do obowiązku pokrycia kosztów postępowania dotyczącego weryfikacji i obowiązkowego zbierania informacji, określonych w art. 6 ust. 3 przez podmiot składający sprawozdanie.

6.  Realizując uprawnienia przewidziane w niniejszym artykule, EBC działa w poszanowaniu zasad i procedur określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2532/98.

▼M1

Artykuł 8

Ochrona i wykorzystanie poufnych informacji statystycznych zbieranych przez ESBC

Aby zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu i ujawnieniu poufnych informacji statystycznych dostarczonych przez podmiot składający sprawozdanie lub inną osobę prawną lub fizyczną, podmiot lub oddział członkowi ESBC bądź przekazywanych w ramach ESBC, zastosowanie mają następujące zasady:

1) ESBC wykorzystuje poufne informacje statystyczne wyłącznie w celu realizacji zadań ESBC, z wyjątkiem wskazanych poniżej okoliczności:

a) wypadku, kiedy podmiot składający sprawozdanie lub inna osoba prawna lub fizyczna, podmiot lub oddział, który może być zidentyfikowany, wyraził jednoznaczną zgodę na wykorzystanie wskazanych informacji statystycznych do innych celów;

b) przekazywania członkom ESS, zgodnie z art. 8a ust. 1;

c) udzielania jednostkom naukowo-badawczym dostępu do poufnych informacji statystycznych nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację, oraz za uprzednią wyraźną zgodą organu, który dostarczył tych informacji;

▼M2

d) w odniesieniu do EBC i krajowych banków centralnych, kiedy wskazane informacje statystyczne są wykorzystywane w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego;

▼M2

e) w odniesieniu do krajowych banków centralnych zgodnie z art. 14 ust. 4. Statutu, do realizacji funkcji innych niż funkcje określone w Statucie.

▼M1

2) Podmioty składające sprawozdanie są informowane o statystycznych oraz innych administracyjnych celach, do których mogą zostać wykorzystane dostarczane przez nie informacje statystyczne. Podmioty składające sprawozdanie mają prawo uzyskiwania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazywania informacji oraz przyjętych środków ochronnych.

3) W celu zapewnienia fizycznej i logicznej ochrony poufnych informacji statystycznych członkowie ESBC podejmują wszelkie konieczne środki regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne. EBC określa wspólne zasady i wprowadza minimalne standardy zapobiegające bezprawnemu ujawnianiu poufnych informacji statystycznych oraz ich nieautoryzowanemu wykorzystaniu.

4) Przekazywanie w ramach ESBC poufnych informacji statystycznych zebranych na mocy art. 5 Statutu odbywa się:

▼M2

a) w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o których mowa w Traktacie, lub zadań w zakresie nadzoru ostrożnościowego, powierzonych członkom ESBC; lub

▼M1

b) pod warunkiem że takie przekazywanie jest niezbędne do skutecznego opracowywania, tworzenia lub rozpowszechniania statystyk, zgodnie z art. 5 Statutu, lub poprawy ich jakości.

▼M2

4a) ESBC może przekazywać poufne informacje statystyczne władzom lub organom państw członkowskich i Unii odpowiedzialnym za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi lub stabilność systemu finansowego zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym, oraz Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności (EMS), tylko w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji ich odpowiednich zadań. Władze lub organy otrzymujące poufne informacje statystyczne podejmują wszelkie działania regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne, konieczne by zapewnić fizyczną i logiczną ochronę poufnych informacji statystycznych. Dalsze przekazywanie tych informacji w późniejszym czasie jest konieczne do wykonywania tych zadań i powinno odbywać się wyłącznie za wyraźną zgodą członka ESBC, który zebrał takie poufne informacje statystyczne. Taka zgoda nie jest wymagana w przypadku dalszego przekazywania danych parlamentom narodowym przez członków EMS w zakresie wymaganym prawem krajowym, pod warunkiem że dany członek EMS zasięgnął opinii członka ESBC przed przekazaniem oraz że w każdym przypadku państwo członkowskie podjęło wszelkie działania regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne, konieczne by zapewnić fizyczną i logiczną ochronę poufnych informacji statystycznych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Przekazując poufne dane statystyczne zgodnie z niniejszym ustępem, ESBC podejmuje wszelkie działania regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne, konieczne by zapewnić fizyczną i logiczną ochronę poufnych informacji statystycznych zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.

▼M1

5) EBC może podjąć decyzję o zbieraniu i przekazywaniu, w niezbędnym zakresie i stopniu szczegółowości, w ramach ESBC poufnych informacji, pierwotnie zebranych w celach innych niż cele określone w art. 5 Statutu, o ile jest to niezbędne dla skutecznego opracowywania i tworzenia statystyk lub poprawy ich jakości, a statystyki te są niezbędne do realizacji zadań ESBC, o których mowa w Traktacie.

6) Możliwa jest wymiana poufnych informacji statystycznych w ramach ESBC w celu udzielania jednostkom naukowo-badawczym dostępu do takich informacji, zgodnie z pkt 1 lit. c) i pkt 2.

7) Informacje statystyczne pochodzące ze źródeł, które zgodnie z prawem krajowym są publicznie dostępne, nie są uważane za poufne.

8) Państwa członkowskie i EBC podejmują wszelkie środki konieczne do zapewnienia ochrony poufnych informacji statystycznych, w tym dotyczące nakładania odpowiednich środków przymusu w przypadku naruszenia.

Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla szczególnych przepisów krajowych lub wspólnotowych odnoszących się do przekazywania EBC informacji innych niż poufne informacje statystyczne i nie ma zastosowania do poufnych informacji statystycznych pierwotnie przekazywanych między organem ESS a członkiem ESBC, do których zastosowanie ma art. 8a.

Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w wykorzystywaniu poufnych informacji statystycznych zbieranych do celów innych niż spełnienie wymogów EBC dotyczących sprawozdawczości statystycznej, lub towarzyszących spełnieniu tych wymogów, do realizacji tych innych celów.

▼M1

Artykuł 8a

Wymiana poufnych informacji statystycznych pomiędzy ESBC a ESS

1.  Bez uszczerbku dla krajowych przepisów dotyczących wymiany poufnych informacji statystycznych innych niż informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, do przekazywania poufnych informacji statystycznych pomiędzy członkiem ESBC, który zebrał te informacje, a organem ESS może dojść, pod warunkiem że przekazywanie to jest niezbędne dla skutecznego opracowywania, tworzenia lub rozpowszechniania lub poprawy jakości statystyki europejskiej w zakresie odpowiednich kompetencji ESS i ESBC oraz pod warunkiem że konieczność tę uzasadniono.

2.  Każde dalsze przekazywanie informacji, z wyjątkiem pierwszego przekazania, wymaga wyraźnego zezwolenia organu, który zebrał te informacje.

3.  Poufnych informacji statystycznych przekazywanych między organem ESS a członkiem ESBC nie należy wykorzystywać do celów innych niż cele wyłącznie statystyczne, np. do celów administracyjnych lub podatkowych lub postępowań sądowych lub do celów, o których mowa w art. 6 i 7.

4.  Informacje statystyczne, które członkowie ESBC otrzymują od organów ESS i które zostały pozyskane ze źródeł, które zgodnie z prawem są ogólnodostępne i które pozostają ogólnodostępne zgodnie z przepisami krajowymi, nie są uznawane za poufne do celów rozpowszechniania statystyk uzyskanych na podstawie tych informacji statystycznych.

5.  W zakresie swoich odpowiednich kompetencji członkowie ESBC podejmują wszelkie niezbędne środki regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony fizycznej i logicznej poufnych informacji statystycznych (kontrola ujawniania danych statystycznych) dostarczanych przez organy ESS.

6.  Poufne informacje statystyczne dostarczane przez organy ESS są dostępne wyłącznie dla personelu zajmującego się działalnością statystyczną w zakresie wykonywanej przez niego pracy. Osoby te wykorzystują takie dane wyłącznie do celów statystycznych. Osoby te objęte są tym zastrzeżeniem nawet po zakończeniu pełnienia swoich funkcji.

7.  Państwa członkowskie i EBC podejmują właściwe środki w celu zapobiegania naruszeniom i stosowania sankcji w przypadku wszelkich naruszeń poufności informacji statystycznych dostarczanych przez organy ESS.

Artykuł 8b

Raport o poufności

EBC publikuje roczny raport o poufności dotyczący środków podjętych w celu zachowania poufności danych statystycznych, o których mowa w art. 8 i 8a.

Artykuł 8c

Ochrona informacji poufnych dotyczących osób fizycznych

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ( 11 ) oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych ( 12 ).

Artykuł 8d

Dostęp do rejestrów administracyjnych

W celu zmniejszenia obciążenia respondentów krajowe banki centralne i EBC mają dostęp do stosownych źródeł danych administracyjnych w ramach ich odpowiednich systemów administracji publicznej, w zakresie w jakim dane te są niezbędne do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

Praktyczne ustalenia i warunki niezbędne do osiągnięcia skutecznego dostępu określa, w razie potrzeby, każde państwo członkowskie oraz EBC w zakresie swoich odpowiednich kompetencji.

Członkowie ESBC wykorzystują te dane wyłącznie do celów statystycznych.

▼B

Artykuł 9

Postanowienia końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5, art. 6 ust. 4 i art. 8 ust. 9 stosuje się od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Pozostałe artykuły stosuje się od dnia 1 stycznia 1999 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼M1 —————( 1 ) Dz.U. C 246 z 6.8.1998, str. 12.

( 2 ) Dz.U. C 328 z 26.10.1998.

( 3 ) Opinia wydana dnia 8 października 1998 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

( 4 ) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1.

( 5 ) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 4.

( 6 ) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

( 7 ) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

( 8 ) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1.

( 9 ) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

( 10 ) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 1.

( 11 ) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Top