Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0338-20141220

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2014-12-20

1997R0338 — PL — 20.12.2014 — 018.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 338/97

z dnia 9 grudnia 1996 r.

w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

(Dz.U. L 061, 3.3.1997, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 1497/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r.

  L 215

3

27.8.2003

►M9

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1882/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 wrzesnia 2003 r.

  L 284

1

31.10.2003

 M10

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 834/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.

  L 127

40

29.4.2004

 M11

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 1332/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r.

  L 215

1

19.8.2005

 M12

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 318/2008 z dnia 31 marca 2008 r.

  L 95

3

8.4.2008

 M13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r.

  L 123

3

19.5.2009

►M14

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 398/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.

  L 126

5

21.5.2009

 M15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 709/2010 z dnia 22 lipca 2010 r.

  L 212

1

12.8.2010

 M16

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 101/2012 z dnia 6 lutego 2012 r.

  L 39

133

11.2.2012

 M17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1158/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.

  L 339

1

12.12.2012

 M18

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.

  L 212

1

7.8.2013

►M19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

  L 361

1

17.12.2014


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 175, 5.7.2007, s. 39  (338/1997)

 C2

Sprostowanie, Dz.U. L 139, 5.6.2009, s. 35 (407/2009)

 C3

Sprostowanie, Dz.U. L 176, 7.7.2009, s. 27 (407/2009)

 C4

Sprostowanie, Dz.U. L 147, 17.5.2014, s. 122 (750/2013)(*)

Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.
▼B

ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 338/97

z dnia 9 grudnia 1996 r.

w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimiRADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzgledniajac Traktat ustanawiajacy Wspólnote Europejska, w szczególnosci jego art. 130s ust. 1,

uwzgledniajac wniosek Komisji ( 1 ),

uwzgledniajac opinie Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego ( 2 ),

stanowiac zgodnie z procedura okreslona w art. 189 c Traktatu ( 3 ),

a takze majac na uwadze, co nastepuje:

(1)

Rozporzadzenie (EWG) nr 3626/82 ( 4 ) wprowadza we Wspólnocie Konwencje o Miedzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzetami i Roslinami Gatunków Zagrozonych Wyginieciem z moca od dnia 1 stycznia 1984 r.; celem Konwencji jest ochrona gatunków fauny i flory zagrozonych wyginieciem poprzez wprowadzenie srodków kontroli miedzynarodowego handlu okazami tych gatunków.

(2)

Aby poprawic poziom ochrony gatunków dzikiej fauny i flory, które sa zagrozone handlem lub moga byc nim zagrozone, rozporzadzenie (EWG) nr 3626/82 musi zostac zastapione rozporzadzeniem, które uwzgledniloby wiedze naukowa zdobyta od czasu jego przyjecia i obecna strukture handlu; ponadto zniesienie srodków kontroli na wewnetrznych granicach w wyniku powstania jednolitego rynku powoduje koniecznosc przyjecia bardziej rygorystycznych srodków kontroli na zewnetrznych granicach Wspólnoty, wraz z kontrola dokumentacji i towarów w urzedach celnych na granicy, na której sa wprowadzone.

(3)

Przepisy niniejszego rozporzadzenia pozostaja bez uszczerbku dla wprowadzenia lub stosowania wszelkich bardziej rygorystycznych srodków przez Panstwa Czlonkowskie, zgodnie z Traktatem, w szczególnosci w odniesieniu do posiadania okazów gatunków objetych niniejszym rozporzadzeniem.

(4)

Konieczne jest ustalenie obiektywnych kryteriów wlaczania gatunków dzikiej fauny i flory do zalaczników do niniejszego rozporzadzenia.

(5)

Wykonanie niniejszego rozporzadzenia wymaga zastosowania wspólnych warunków wydawania, zastosowania i przedstawiania dokumentów zwiazanych z zezwoleniem na wprowadzanie do Wspólnoty oraz wywóz lub powrotny wywóz ze Wspólnoty okazów gatunków objetych niniejszym rozporzadzeniem; konieczne jest ustanowienie przepisów szczególnych odnoszacych sie do tranzytu okazów przez Wspólnote.

(6)

Organ administracyjny Panstwa Czlonkowskiego przeznaczenia, wspomagany przez organ naukowy tego Panstwa Czlonkowskiego, oraz, tam gdzie to stosowne, biorac pod uwage wszelkie opinie Grupy ds. Przegladu Naukowego, ma podejmowac decyzje w sprawie wniosków dotyczacych wprowadzenia okazów do Wspólnoty.

(7)

Konieczne jest uzupelnienie przepisów dotyczacych powrotnego wywozu poprzez wprowadzenie procedury konsultacyjnej, aby mozna bylo ograniczyc ryzyko naruszenia.

(8)

Aby zagwarantowac skuteczna ochrone gatunków dzikiej fauny i flory, mozna wprowadzac dodatkowe ograniczenia dotyczace wprowadzania okazów do Wspólnoty oraz ich wywozu ze Wspólnoty; w odniesieniu do zywych okazów ograniczenia te moga byc uzupelnione dodatkowymi ograniczeniami na poziomie wspólnotowym w zakresie posiadania lub przewozu takich okazów w obrebie Wspólnoty.

(9)

Konieczne jest ustanowienie przepisów szczególnych majacych zastosowanie do urodzonych i wyhodowanych w niewoli lub sztucznie rozmnazanych okazów, okazów stanowiacych dobra osobiste lub czesc gospodarstwa domowego oraz do niekomercyjnych wypozyczen, darowizn lub wymiany miedzy zarejestrowanymi naukowcami i instytucjami naukowymi.

(10)

Istnieje potrzeba, w celu zapewnienia mozliwie najszerszej ochrony gatunków objetych niniejszym rozporzadzeniem, ustanowienia przepisów dotyczacych kontroli handlu i przewozu okazów w obrebie Wspólnoty oraz warunków, w jakich sa one trzymane; nalezy ustalic wspólne reguly wydawania, waznosci i zastosowania swiadectw wydawanych na mocy niniejszego rozporzadzenia, które przyczyniaja sie do kontrolowania takiej dzialalnosci.

(11)

Nalezy podjac srodki w celu zmniejszenia negatywnych skutków transportu do miejsca przeznaczenia dla zywych okazów z lub w obrebie Wspólnoty.

(12)

Aby zapewnic skutecznosc srodków kontroli i usprawnic procedury celne, nalezy wyznaczyc urzedy celne zatrudniajace wyszkolony personel odpowiedzialny za przeprowadzanie niezbednych formalnosci i odpowiednich kontroli w miejscach wprowadzenia okazów do Wspólnoty w celu przydzielenia im przeznaczenia celnego w rozumieniu rozporzadzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pazdziernika 1992 r. ustanawiajacego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 5 ) lub w miejscach dokonywania wywozu lub powrotnego wywozu ze Wspólnoty; powinno sie zapewnic warunki gwarantujace, ze zywe okazy sa wlasciwie przetrzymywane oraz ze sprawowana jest wlasciwa opieka nad nimi.

(13)

Wykonanie niniejszego rozporzadzenia wymaga takze wyznaczenia organu administracyjnego i naukowego przez Panstwa Czlonkowskie.

(14)

Informowanie spoleczenstwa i zapoznawanie go z przepisami niniejszego rozporzadzenia, w szczególnosci na przejsciach granicznych, moze zachecic do przestrzegania przepisów.

(15)

Aby zapewnic skuteczna realizacje niniejszego rozporzadzenia, Panstwa Czlonkowskie powinny scisle monitorowac przestrzeganie jego przepisów, a w tym celu scisle wspólpracowac ze soba oraz z Komisja; wymaga to przekazywania informacji zwiazanych z wykonaniem niniejszego rozporzadzenia.

(16)

Monitorowanie poziomów handlu gatunkami dzikiej fauny i flory objetymi niniejszym rozporzadzeniem ma kluczowe znaczenie dla oceny wplywu handlu na stan ochrony gatunków; nalezy opracowywac szczególowe sprawozdania roczne w jednolitej formie.

(17)

W celu zagwarantowania przestrzegania niniejszego rozporzadzenia istotne jest nakladanie przez Panstwa Czlonkowskie sankcji za naruszenie w sposób zarówno wystarczajacy, jak i odpowiedni do charakteru i powagi naruszenia.

(18)

Istotne jest ustanowienie procedury wspólnotowej umozliwiajacej wprowadzenie w zycie przepisów i zmian do zalaczników do niniejszego rozporzadzenia, które zostana przyjete w odpowiednim terminie; nalezy powolac Komitet, który umozliwi scisla skuteczna wspólprace miedzy Panstwami Czlonkowskimi a Komisja w tej dziedzinie.

(19)

Mnogosc aspektów biologicznych i ekologicznych, jakie zostana wziete pod uwage przy wykonywaniu niniejszego rozporzadzenia, wymaga powolania Grupy ds. Przegladu Naukowego, której opinie Komisja przekazywalaby Komitetowi i organom administracyjnym Panstw Czlonkowskich, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:Artykul 1

Cel

Celem niniejszego rozporzadzenia jest ochrona gatunków dzikiej flory i fauny oraz zagwarantowanie ich zachowania poprzez regulacje handlu nimi zgodnie z nastepujacymi artykulami.

Niniejsze rozporzadzenie stosuje sie zgodnie z celami, zasadami i postanowieniami Konwencji, okreslonymi w art. 2.

Artykul 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporzadzenia:

a) „Komitet” oznacza Komitet ds. Handlu Dzika Fauna i Flora, powolany na podstawie art. 18;

b) „Konwencja” oznacza Konwencje o Miedzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzetami i Roslinami Gatunków Zagrozonych Wyginieciem (Cites);

c) „kraj pochodzenia” oznacza kraj, w którym okaz zostal pozyskany w naturze, wyhodowany w niewoli lub sztucznie rozmnozony;

d) „zawiadomienie o przywozie” oznacza zawiadomienie przez importera lub jego posrednika lub przedstawiciela w chwili wprowadzania do Wspólnoty okazu gatunku wlaczonego do zalaczników C lub D, na formularzu zaleconym przez Komisje, zgodnie z procedura ustanowiona w art. 18;

e) „sprowadzenie z morza” oznacza wprowadzenie do Wspólnoty jakiegokolwiek okazu pozyskanego i sprowadzonego bezposrednio ze srodowiska morskiego niepodlegajacego jurysdykcji jakiegokolwiek Panstwa, w tym z przestrzeni powietrznej nad morzem, dna morskiego i gruntu ponizej morza;

f) „wydanie” oznacza zakonczenie wszystkich procedur zwiazanych z przygotowaniem i nadaniem waznosci zezwoleniu lub swiadectwu i jego dostarczeniem wnioskodawcy;

g) „organ administracyjny” oznacza krajowy organ administracyjny, wyznaczony w przypadku Panstwa Czlonkowskiego zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a) lub w przypadku panstwa trzeciego bedacego strona Konwencji zgodnie z art. IX Konwencji;

h) „Panstwo Czlonkowskie przeznaczenia” oznacza Panstwo Czlonkowskie przeznaczenia wymienione w dokumencie stosowanym przy wywozie lub powrotnym wywozie okazu; w wypadku sprowadzenia z morza oznacza Panstwo Czlonkowskie, w którego jurysdykcji znajduje sie miejsce przeznaczenia okazu;

i) „oferowanie do sprzedazy” oznacza oferowanie do sprzedazy lub wszelkie dzialanie, które mozna by w rozsadny sposób uznac za oferte sprzedazy, w tym reklame lub spowodowanie jej ogloszenia do sprzedazy lub zaproszenie do pertraktacji;

j) „dobra osobiste lub stanowiace czesc gospodarstwa domowego” oznaczaja martwe okazy lub fragmenty okazów lub tez ich produkty pochodne, które sa wlasnoscia podmiotu prywatnego, a które stanowia lub maja stanowic czesc jego zwyklego majatku ruchomego i dóbr;

k) „miejsce przeznaczenia” oznacza miejsce, w którym zgodnie z zamierzeniem w momencie wprowadzenia do Wspólnoty maja w zwyklych okolicznosciach znalezc sie okazy; w przypadku zywych okazów jest to pierwsze miejsce, w którym okazy maja sie znajdowac po jakimkolwiek okresie kwarantanny lub innego ograniczenia swobody, do celów badan i kontroli sanitarnych;

l) „populacja” oznacza biologicznie lub geograficznie odrebna calkowita liczbe osobników;

m) „cele glównie handlowe” oznaczaja wszelkie cele, których niehandlowe aspekty wyraznie nie dominuja;

n) „powrotny wywóz ze Wspólnoty” oznacza wywóz ze Wspólnoty jakiegokolwiek okazu, który zostal wczesniej wprowadzony;

o) „powtórne wprowadzenie do Wspólnoty” oznacza wprowadzenie do Wspólnoty jakiegokolwiek okazu, który zostal wczesniej wywieziony lub powrotnie wywieziony;

p) „sprzedaz” oznacza wszelki rodzaj sprzedazy. Do celów niniejszego rozporzadzenia najem, handel wymienny lub zamiane uwaza sie za sprzedaz; wyrazenia pokrewne rozumie sie w podobny sposób;

q) „organ naukowy” oznacza organ naukowy wyznaczony w przypadku Panstwa Czlonkowskiego zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. b) lub w przypadku panstwa trzeciego bedacego strona Konwencji zgodnie z art. IX Konwencji;

r) „Grupa ds. Przegladu Naukowego” oznacza organ konsultacyjny powolany na mocy art. 17;

s) „gatunek” oznacza gatunek, podgatunek lub jego populacje;

t) „okaz” oznacza kazde zwierze lub ros1ine, zywe lub martwe, nalezace do gatunku wymienionego w zalacznikach A do D, kazda jego czesc lub produkt pochodny, zawarty w innych towarach lub nie oraz wszelkie inne towary, które zgodnie z dolaczonym dokumentem, opakowaniem lub oznakowaniem lub etykieta, lub wszelkimi innymi okolicznosciami maja zawierac lub zawieraja czesci lub produkty pochodne zwierzat lub roslin nalezacych do tych gatunków, chyba ze na podstawie wyraznego wylaczenia takie czesci lub produkty pochodne nie podlegaja przepisom niniejszego rozporzadzenia lub przepisom odnoszacym sie do zalacznika, w którym dane gatunki sa wymienione, poprzez wskazanie odnosnie do tego w przedmiotowych zalacznikach.

Za okaz uwaza sie okaz gatunku wymienionego w zalacznikach A do D, jes1i jest on zwierzeciem lub ros1ina, czescia lub produktem otrzymanym ze zwierzecia lub rosliny, których przynajmniej jedno z „rodziców” nalezy do wymienionego tam gatunku. W przypadku gdy „rodzice” takiego zwierzecia lub rosliny naleza do gatunków wymienionych w róznych zalacznikach lub gatunków, z których tylko jeden jest wymieniony, stosuje sie przepisy bardziej rygorystycznego zalacznika. Jednakze w przypadku okazów roslin mieszanców, jesli jedno z „rodziców” nalezy do gatunku wymienionego w zalaczniku A, przepisy bardziej rygorystycznego zalacznika stosuje sie tylko wtedy, jesli gatunek ten zostanie opatrzony adnotacja odnosnie do tego w zalaczniku;

u) „handel” oznacza wprowadzenie do Wspólnoty, w tym sprowadzenie z morza, wywóz i powrotny wywóz z jej obszaru, oraz wykorzystanie, przewóz lub przekazanie prawa wlasnosci w obrebie Wspólnoty, w tym w Panstwie Czlonkowskim, okazów podlegajacych przepisom niniejszego rozporzadzenia;

v) „tranzyt” oznacza transport okazów miedzy dwoma punktami znajdujacymi sie poza obszarem Wspólnoty przez terytorium Wspólnoty, wysylanych do wymienionego odbiorcy, w czasie którego wszelka przerwa w przewozie wynika tylko z rozwiazan, jakich wymaga dany rodzaj transportu;

w) „przetworzone okazy pozyskane ponad 50 lat wczesniej” oznaczaja okazy, które zostaly w znaczacy sposób zmienione w stosunku do ich naturalnego, pierwotnego stanu, w celu wytworzenia bizuterii, ozdoby, dziela sztuki, przedmiotu uzytkowego lub instrumentu muzycznego ponad 50 lat przed wejsciem w zycie niniejszego rozporzadzenia i które, zdaniem organu administracyjnego Panstwa Czlonkowskiego, którego to dotyczy, zostaly pozyskane w takim stanie. Okazy takie sa uwazane za przetworzone tylko wtedy, gdy wyraznie naleza do jednej z wyzej wymienionych kategorii i w zadnym stopniu nie wymagaja dalszego ksztaltowania, obróbki rzemieslniczej lub przetwarzania, aby mogly sluzyc celom, do których sa przeznaczone;

x) „kontrole w chwili wprowadzenia, wywozu, powrotnego wywozu i tranzytu” oznaczaja kontrole dokumentacyjne dotyczace swiadectw, zezwolen i zawiadomien przewidzianych w niniejszym rozporzadzeniu oraz – w przypadku gdy tak stanowia przepisy wspólnotowe lub w innych przypadkach na podstawie reprezentatywnych próbek przesylek – badanie okazów, gdy to stosowne, któremu towarzyszy pobieranie próbek w celu dokonania analizy lub bardziej szczególowych kontroli.

Artykul 3

Zakres

1.  Zalacznik A obejmuje:

a) gatunki wymienione w dodatku I do Konwencji, w stosunku do których Panstwa Czlonkowskie nie zglosily zastrzezen;

b) kazdy gatunek:

i) na wykorzystanie którego istnieje lub moze istniec zapotrzebowanie we Wspólnocie lub w handlu miedzynarodowym, a któremu grozi wyginiecie albo jest tak rzadki, ze jakikolwiek poziom handlu moze zagrozic jego przetrwaniu;

lub

ii) który nalezy do rodzaju, którego wiekszosc gatunków lub który jest rodzajem, którego wiekszosc podgatunków zostala wymieniona w zalaczniku A, zgodnie z kryteriami podanymi w lit. a) lub b) pkt i), a których wymienienie w zalaczniku ma istotne znaczenie dla skutecznej ochrony tych taksonów.

2.  Zalacznik B zawiera:

a) gatunki wymienione w dodatku II do Konwencji, inne niz wymienione w zalaczniku A, w stosunku do których Panstwa Czlonkowskie nie zglosily zastrzezen;

b) gatunki wymienione w dodatku I do Konwencji, w stosunku do których zgloszono zastrzezenie;

c) wszelkie inne gatunki niewymienione w dodatkach I lub II do Konwencji;

i) bedace przedmiotem handlu miedzynarodowego na poziomie, który moze byc niezgodny:

 z mozliwoscia ich przezycia lub z mozliwoscia przezycia populacji w niektórych krajach, lub

 z zachowaniem calej populacji na poziomie zgodnym z rola gatunku w ekosystemach, w których wystepuje;

lub

ii) których wymienienie w zalaczniku z powodu ich podobienstwa w wygladzie do innych gatunków wymienionych w zalaczniku A lub B ma istotne znaczenie dla zapewnienia skutecznosci kontroli handlu okazami takich gatunków;

d) gatunki, w stosunku do których ustalono, ze wprowadzenie zywych okazów do siedlisk przyrodniczych we Wspólnocie stanowiloby zagrozenie ekologiczne dla dzikich gatunków rodzimej fauny i flory Wspólnoty.

3.  Zalacznik C zawiera:

a) gatunki wymienione w dodatku III do Konwencji, inne niz wymienione w zalaczniku A lub B, w stosunku do których Panstwa Czlonkowskie nie zglosily zastrzezen;

b) gatunki wymienione w dodatku II do Konwencji, w stosunku do których zgloszono zastrzezenie.

4.  Zalacznik D zawiera:

a) gatunki niewymienione w zalacznikach A do C, które sa przywozone do Wspólnoty w ilosciach uzasadniajacych monitorowanie;

b) gatunki wymienione w dodatku III do Konwencji, w stosunku do których zgloszono zastrzezenie.

5.  Gdy stan ochrony gatunków objetych niniejszym rozporzadzeniem uzasadnia ich wlaczenie do jednego z dodatków do Konwencji, Panstwa Czlonkowskie przyczyniaja sie do wprowadzenia niezbednych zmian.

Artykul 4

Wprowadzenie do Wspólnoty

1.  Wprowadzenie do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w zalaczniku A podlega przeprowadzeniu niezbednych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia zezwolenia na przywóz wydanego przez organ administracyjny Panstwa Czlonkowskiego przeznaczenia w granicznym urzedzie celnym w miejscu wprowadzenia.

Zezwolenie na przywóz moze byc wydane tylko przy uwzglednieniu ograniczen ustanowionych stosownie do ust. 6 i spelnieniu nastepujacych warunków:

▼C1

a) po rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przegladu Naukowego właściwy organ naukowy wskazał, że wprowadzenie do Wspólnoty:

i) nie ma negatywnego wplywu na stan ochrony gatunku lub na zasieg terytorium zajmowanego przez dana populacje gatunku;

ii) ma miejsce:

 w jednym z celów okreslonych w art. 8 ust. 3 lit. e), f) i g), lub

 w innych celach, które nie sa szkodliwe dla przezycia danego gatunku;

b) 

i) wnioskodawca dostarcza dowód z dokumentu, ze okazy pozyskano zgodnie z prawodawstwem dotyczacym ochrony danych gatunków, który w przypadku przywozu z panstwa trzeciego okazów gatunku wymienionego w dodatkach do Konwencji stanowi zezwolenie na wywóz lub swiadectwo powrotnego wywozu, lub tez jego kopie, wydane zgodnie z Konwencja przez wlasciwy organ kraju wywozu lub powrotnego wywozu;

ii) jednakze wydanie zezwolen na przywóz gatunków wymienionych w zalaczniku A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), nie wymaga takiego dowodu z dokumentu, ale oryginal kazdego zezwolenia na przywóz nie zostanie wydany wnioskodawcy do czasu przedstawienia zezwolenia na wywóz lub swiadectwa powrotnego wywozu;

c) wlasciwy organ naukowy upewni sie, ze pomieszczenie przeznaczone dla zywego okazu w miejscu przeznaczenia jest wlasciwie wyposazone, aby zapewnic mu odpowiednia ochrone i opieke;

d) organ administracyjny upewni sie, ze okaz nie zostanie wykorzystany do celów glównie handlowych;

e) organ administracyjny upewni sie, po konsultacjach z wlasciwym organem naukowym, ze z ochrona gatunku nie wiaza sie zadne inne czynniki, które przemawialyby przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz, oraz

f) w przypadku sprowadzenia z morza, organ administracyjny upewni sie, ze wszelki zywy okaz bedzie przygotowany i wyslany w taki sposób, aby zmniejszyc ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania.

2.  Wprowadzenie do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w zalaczniku B podlega przeprowadzeniu niezbednych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia zezwolenia na przywóz wydanego przez organ administracyjny Panstwa Czlonkowskiego przeznaczenia w granicznym urzedzie celnym w miejscu wprowadzenia.

Zezwolenie na przywóz moze byc wydane tylko przy uwzglednieniu ograniczen ustanowionych stosownie do ust. 6 oraz gdy:

a) wlasciwy organ naukowy, po zbadaniu dostepnych danych i rozwazeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przegladu Naukowego, stwierdzi, ze wprowadzenie do Wspólnoty nie spowoduje negatywnego wplywu na stan ochrony gatunku lub na zasieg terytorium zajmowanego przez dana populacje gatunku, biorac pod uwage aktualny lub przewidywany poziom handlu. Opinia ta obowiazuje w odniesieniu do nastepnych przypadków przywozu tak dlugo, jak nie zmienia sie w znaczacy sposób wspominane wyzej aspekty;

b) wnioskodawca dostarcza dowód z dokumentu, ze pomieszczenie przeznaczone dla zywego okazu w miejscu przeznaczenia jest wlasciwie wyposazone, aby zapewnic mu odpowiednia ochrone i opieke;

c) spelnione zostaly warunki okreslone w ust. 1 lit. b) pkt i), lit. e) i f).

3.  Wprowadzenie do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w zalaczniku C podlega przeprowadzeniu niezbednych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia w granicznym urzedzie celnym w miejscu wprowadzenia zawiadomienia o przywozie oraz:

a) w przypadku wywozu z kraju wspominanego w zwiazku z danym gatunkiem zawartym w zalaczniku C wnioskodawca przedstawi dokumentacja dowodowa w postaci zezwolenia na wywóz wydanego zgodnie z Konwencja przez wlasciwy do tego organ danego kraju, ze okazy zostaly pozyskane zgodnie z ustawodawstwem krajowym dotyczacym ochrony danego gatunku; lub

b) w przypadku wywozu z kraju niewspomnianego w zwiazku z danym gatunkiem zawartym w zalaczniku C lub powrotnego wywozu z jakiegokolwiek kraju wnioskodawca przedstawi zezwolenie na wywóz, swiadectwo powrotnego wywozu lub swiadectwo pochodzenia wydane zgodnie z Konwencja przez wlasciwy do tego organ kraju wywozu lub powrotnego wywozu.

4.  Wprowadzenie do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w zalaczniku D podlega przeprowadzeniu niezbednych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia zawiadomienia o przywozie w granicznym urzedzie celnym w miejscu wprowadzenia.

5.  Warunki wydania zezwolenia na przywóz, okreslone w ust. 1 lit. a) i d) oraz w ust. 2 lit. a), b) i c), nie maja zastosowania do okazów, w odniesieniu do których wnioskodawca przedstawi dowód z dokumentu:

a) ze zostaly one poprzednio legalnie wprowadzone do Wspólnoty lub pozyskane we Wspólnocie oraz ze w stanie zmodyfikowanym lub niezmodyfikowanym sa powtórnie wprowadzone do Wspólnoty; lub

b) ze sa to okazy przetworzone, które pozyskano ponad 50 lat wczesniej.

▼M14

6.  W konsultacji z danymi krajami pochodzenia, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa art. 18 ust. 2, i biorąc pod uwagę wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, Komisja może wprowadzić ogólne ograniczenia lub ograniczenia odnoszące się do niektórych krajów pochodzenia, dotyczące wprowadzania do Wspólnoty:

▼B

a) na podstawie warunków okreslonych w ust. 1 lit. a) pkt i) lub lit. e) okazów gatunków wymienionych w zalaczniku A;

b) na podstawie warunków okreslonych w ust. 1 lit. e) lub w ust. 2 lit. a) okazów gatunków wymienionych w zalaczniku B; oraz

c) zywych okazów gatunków wymienionych w zalaczniku B, odznaczajacych sie wysoka smiertelnoscia w czasie przesylania lub dla których ustalono, ze prawdopodobnie nie przezyja w niewoli znacznej czesci ich potencjalnego okresu zycia; lub

d) zywych okazów gatunków, dla których ustalono, ze ich wprowadzenie w srodowisko naturalne Wspólnoty stanowi zagrozenie ekologiczne dla dzikich gatunków rodzimej fauny i flory Wspólnoty.

Komisja publikuje co kwartal wykaz takich ograniczen, jesli zostana przyjete, w Dzienniku Urzedowym Wspólnot Europejskich.

▼M14

7.  Jeżeli w następstwie wprowadzania do Wspólnoty wystąpią specjalne przypadki przeładunku, przewozu lotniczego lub kolejowego, Komisja przyzna odstępstwo od przeprowadzania niezbędnych kontroli i przedstawienia dokumentów przywozowych w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia, które są określone w ust. 1–4, aby umożliwić dokonanie takiej kontroli i przedstawienia w innym urzędzie celnym, wyznaczonym zgodnie z art. 12 ust. 1.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

▼B

Artykul 5

Wywóz lub powrotny wywóz ze Wspólnoty

1.  Wywóz lub powrotny wywóz ze Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w zalaczniku A podlega przeprowadzeniu niezbednych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia w urzedzie celnym, w którym spelniane beda formalnosci wywozowe, zezwolenia na wywóz lub swiadectwa powrotnego wywozu wydanego przez organ administracyjny Panstwa Czlonkowskiego, w którym znajduja sie okazy.

2.  Zezwolenie na wywóz okazów gatunków wymienionych w zalaczniku A moze byc wydane tylko wtedy, gdy zostana spelnione nastepujace warunki:

a) wlasciwy organ naukowy zawiadomi na pismie, ze schwytanie lub zebranie okazów zyjacych w naturze lub ich wywóz nie bedzie mial szkodliwego wplywu na stan ochrony gatunku lub na zasieg terytorium zajmowanego przez dana populacje gatunku;

b) wnioskodawca dostarczy dowód z dokumentu, ze okazy zostaly pozyskane zgodnie z obowiazujacym prawodawstwem dotyczacym ochrony danego gatunku; jesli wniosek zostanie przedlozony innemu Panstwu Czlonkowskiemu niz Panstwo Czlonkowskie pochodzenia, ten dowód z dokumentu zostanie zlozony w postaci swiadectwa stanowiacego, ze okaz zostal pozyskany w naturze, zgodnie z prawodawstwem obowiazujacym na terenie jego wystepowania;

c) organ administracyjny upewni sie, ze:

i) wszelki zywy okaz jest przygotowany i przeslany w taki sposób, aby zmniejszyc ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania; oraz

ii) 

 okazy gatunków niewymienionych w zalaczniku I do Konwencji nie beda wykorzystywane do celów glównie handlowych, lub

 w przypadku wywozu do panstwa bedacego strona Konwencji okazów gatunków, okreslonych w art. 3 ust.1 lit. a) niniejszego rozporzadzenia, wydano zezwolenie na przywóz;

oraz

d) organ administracyjny Panstwa Czlonkowskiego upewni sie, po konsultacjach z wlasciwym organem naukowym, ze z ochrona gatunku nie wiaza sie zadne inne czynniki, które przemawiaja przeciwko wydaniu zezwolenia na wywóz.

3.  Swiadectwo powrotnego wywozu moze byc wydane tylko wtedy, gdy zostaly spelnione warunki okreslone w ust. 2 lit. c) i d), a wnioskodawca dostarczyl dowód z dokumentu, ze okazy:

a) zostaly wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami niniejszego rozporzadzenia;

b) jesli zostaly wprowadzone do Wspólnoty przed wejsciem w zycie niniejszego rozporzadzenia, odbylo sie to zgodnie z przepisami rozporzadzenia (EWG) nr 3626/82; lub

c) jesli zostaly wprowadzone do Wspólnoty przed 1984 r., to zostaly one wprowadzone do handlu miedzynarodowego zgodnie z postanowieniami Konwencji; lub

d) zostaly w sposób legalny wprowadzone na terytorium Panstwa Czlonkowskiego, zanim przepisy rozporzadzenia okreslone w lit. a) i b) lub postanowienia Konwencji zaczely wobec nich obowiazywac lub zaczely obowiazywac w danym Panstwie Czlonkowskim.

4.  Wywóz lub powrotny wywóz ze Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w zalacznikach B i C podlega przeprowadzeniu niezbednych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia w urzedzie celnym, w którym spelniane sa formalnosci wywozowe, zezwolenia na wywóz lub swiadectwa powrotnego wywozu, wydanego przez organ administracyjny Panstwa Czlonkowskiego, na terytorium którego znajduja sie okazy.

Zezwolenie na wywóz moze byc wydane tylko wtedy, gdy zostaly spelnione warunki, okreslone w ust. 2 lit. a), b), c) i) oraz d).

Swiadectwo powrotnego wywozu moze byc wydane tylko wtedy, gdy zostaly spelnione warunki okreslone w ust. 2 lit. c) i) oraz d) oraz ust. 3 lit. a)–d).

▼M14

5.  Gdy wniosek o świadectwo powrotnego wywozu dotyczy okazów wprowadzanych do Wspólnoty na podstawie zezwolenia na przywóz wydanego przez inne państwo członkowskie, organ administracyjny musi się wcześniej skonsultować z organem administracyjnym, który wydał to zezwolenie. Procedury konsultacyjne i przypadki wymagające konsultacji określane są przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

▼B

6.  Warunki wydania zezwolenia na wywóz lub swiadectwa powrotnego wywozu, okreslone w ust. 2 lit. a) i c) pkt ii), nie maja zastosowania do:

i) przetworzonych okazów pozyskanych ponad 50 lat wczesniej; lub

ii) martwych okazów oraz ich czesci i produktów pochodnych, dla których wnioskodawca dostarczy dowód z dokumentu, ze zostaly pozyskane legalnie, zanim zaczely wobec nich obowiazywac przepisy niniejszego rozporzadzenia lub rozporzadzenia (EWG) nr 3626/82 lub tez postanowienia Konwencji.

7.  

a) Wlasciwy organ naukowy w kazdym Panstwie Czlonkowskim monitoruje wydawanie zezwolen na wywóz przez to Panstwo Czlonkowskie w przypadku okazów gatunków wymienionych w zalaczniku B i faktyczny wywóz takich okazów. Kiedy tylko taki organ naukowy ustali, ze wywóz okazów nalezacych do któregokolwiek z takich gatunków powinien zostac ograniczony, aby zachowac ten gatunek w calym zakresie jego wystepowania na poziomie odpowiadajacym roli, jaka odgrywa w ekosystemie, w którym wystepuje, a przy tym na znacznie wyzszym poziomie niz ten, na którym gatunek ten kwalifikowalby sie do wlaczenia do zalacznika A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) lub b) pkt i), organ naukowy powiadomi na pismie wlasciwy organ administracyjny o odpowiednich srodkach, jakie nalezy podjac, aby ograniczyc wydawanie zezwolen na wywóz okazów tego gatunku.

▼M14

b) Kiedy tylko organ administracyjny zostanie powiadomiony o środkach określonych w lit. a), poinformuje on o tym Komisję i przekaże jej swoje uwagi, w których, jeśli to stosowne, zaleci wprowadzenie ograniczeń w wywozie danych gatunków, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.

▼B

Artykul 6

Odrzucenie wniosków o zezwolenia i swiadectwa, okreslone w art. 4, 5 i 10

1.  Jezeli Panstwo Czlonkowskie odrzuci wniosek o wydanie zezwolenia lub swiadectwa z przyczyn istotnych w odniesieniu do celów niniejszego rozporzadzenia, powiadomi ono niezwlocznie Komisje o odrzuceniu i jego powodach.

2.  Komisja przekaze pozostalym Panstwom Czlonkowskim informacje otrzymane zgodnie z ust. 1, aby zapewnic jednolite stosowanie niniejszego rozporzadzenia.

3.  Jezeli wniosek dotyczy wydania zezwolenia lub swiadectwa odnoszacego sie do okazów, dla których wczesniej odrzucono taki wniosek, wnioskodawca musi powiadomic wlasciwy organ, do którego skladany jest wniosek, o poprzednim odrzuceniu.

4.  

a) Panstwa Czlonkowskie uznaja odrzucenie wniosków przez wlasciwe organy pozostalych Panstw Czlonkowskich w przypadkach, gdy takie odrzucenie opiera sie na przepisach niniejszego rozporzadzenia.

b) Jednakze ten wymóg nie ma zastosowania w przypadku, gdy okolicznosci ulegly znacznej zmianie lub pojawil sie nowy dowód na poparcie wniosku. W takim przypadku, jesli organ administracyjny wydaje zezwolenie lub swiadectwo, informuje o tym Komisje, podajac powody wydania.

Artykul 7

Odstepstwa

1.  Okazy urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnozone

a) Z wyjatkiem przypadków stosowania art. 8, okazy gatunków wymienionych w zalaczniku A, które urodzily sie i zostaly wyhodowane w niewoli lub sa sztucznie rozmnozone, traktowane sa zgodnie z przepisami majacymi zastosowanie do okazów gatunków wymienionych w zalaczniku B.

b) W przypadku sztucznie rozmnazanych roslin przepisy art. 4 i 5 moga byc uchylone na specjalnych warunkach ustanowionych przez Komisje w odniesieniu do:

i) stosowania swiadectw fitosanitarnych;

ii) handlu prowadzonego przez zarejestrowane podmioty gospodarcze i instytucje naukowe, okreslone w ust. 4 niniejszego artykulu; oraz

iii) handlu mieszancami.

▼M14

c) Kryteria ustalania, czy okaz urodził się i został wyhodowany w niewoli lub był sztucznie rozmnażany, czy do celów handlowych, oraz specjalne warunki, o których mowa w lit. b), określane są przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

▼B

2.  Tranzyt

a) W drodze odstepstwa od art. 4, w przypadku gdy okaz przewozony jest tranzytem przez Wspólnote, kontrola i przedstawienie opisanych zezwolen, swiadectw i zawiadomien w granicznym urzedzie celnym w punkcie wprowadzenia nie jest wymagane.

b) W przypadku gatunków wymienionych w zalacznikach, zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 lit. a) i b), odstepstwo okreslone w lit. a) ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wazny dokument wywozu lub powrotnego wywozu przewidziany przez Konwencje w odniesieniu do okazów, którym towarzyszy, i okreslajacy miejsce przeznaczenia okazów zostal wydany przez wlasciwe organy panstwa trzeciego wywozu lub powrotnego wywozu.

▼M14

c) Jeśli dokument, o którym mowa w lit. b), nie został wydany przed wywozem lub powrotnym wywozem, okaz należy zatrzymać oraz, gdy to stosowne, skonfiskować, chyba że dokument zostanie złożony z mocą wsteczną, zgodnie z warunkami określonymi przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

3.  Dobra prywatne lub stanowiące część gospodarstwa domowego

W drodze odstępstwa od art. 4 i 5, zawarte w nich przepisy nie mają zastosowania do martwych okazów, części i produktów pochodnych okazów gatunków wymienionych w załącznikach A–D, które stanowią dobra prywatne lub części gospodarstwa domowego wprowadzane do Wspólnoty, z niej wywożone lub powrotnie wywożone, zgodnie z przepisami, które określi Komisja. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

4.  Instytucje naukowe

Dokumenty, o których mowa w art. 4, 5, 8 i 9, nie są wymagane w przypadku niekomercyjnych pożyczek, darowizn i wymian między naukowcami a instytucjami naukowymi, zarejestrowanymi przez organy administracyjne państw, w których się one znajdują, okazów zielnikowych oraz innych, zakonserwowanych, zasuszonych lub wtopionych okazów muzealnych, a także żywego materiału roślinnego, opatrzonego etykietą, której wzór został określony zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2, lub podobną etykietą wydaną lub zatwierdzoną przez organ administracyjny kraju trzeciego.

▼B

Artykul 8

Przepisy odnoszace sie do kontroli dzialalnosci handlowej

1.  Zakazane jest kupno, oferowanie kupna, pozyskiwanie do celów handlowych, wystawianie na widok publiczny do celów handlowych, wykorzystywanie dla zysku, sprzedaz, przechowywanie w celu sprzedazy, oferowanie do sprzedazy lub transportu w celu sprzedazy okazów gatunków wymienionych w zalaczniku A.

2.  Panstwa Czlonkowskie moga zakazac posiadania okazów, w szczególnosci zywych zwierzat gatunków wymienionych w zalaczniku A.

3.  Zgodnie z wymogami innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczacego ochrony dzikiej fauny i flory organ administracyjny Panstwa Czlonkowskiego, w którym znajduja sie okazy, moze przyznac zwolnienie od zakazów okreslonych w ust. 1 poprzez wydanie stosownego swiadectwa, po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy, jezeli okazy:

a) zostaly pozyskane we Wspólnocie lub zostaly wprowadzone do Wspólnoty, zanim zaczely w stosunku do nich miec zastosowanie przepisy odnoszace sie do gatunków wymienionych w dodatku I do Konwencji lub w zalaczniku C1 do rozporzadzenia (EWG) nr 3626/82, lub tez w zalaczniku A; lub

b) stanowia przetworzone okazy pozyskane ponad 50 lat wczesniej; lub

c) zostaly wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami niniejszego rozporzadzenia i wykorzystywane maja byc w celach, które w negatywny sposób nie wplyna na mozliwosc przezycia takiego gatunku; lub

▼C1

d) sa okazami gatunku zwierzat, które urodzily sie i zostaly wyhodowane w niewoli lub sa sztucznie rozmnozonymi okazami gatunku roslin lub stanowia czesci lub produkty pochodne takich okazów; lub

e) sa okazami, które w wyjatkowych okolicznosciach wymagane sa na rzecz postepu naukowego lub istotnych celów biomedycznych stosownie do dyrektywy Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zblizenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw czlonkowskich dotyczacych ochrony zwierzat wykorzystywanych do celów doswiadczalnych i innych celów naukowych ( 6 ), w przypadku gdy dany gatunek jest jedynym odpowiednim do realizacji tych celów i gdy brak okazów tego gatunku urodzonych i wyhodowanych w niewoli; lub

▼B

f) sa przeznaczone do celów hodowli lub rozmnazania, których realizacja przyniesie korzysci w zakresie ochrony gatunku;

g) maja byc przeznaczone do celów badawczych lub edukacyjnych, majacych przyczynic sie do zachowania lub ochrony gatunków; lub

h) pochodza z Panstwa Czlonkowskiego i zostaly pozyskane w naturze, zgodnie z ustawodawstwem obowiazujacym w tym Panstwie Czlonkowskim.

▼M14

4.  Komisja może określić ogólne odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, oparte na warunkach, o których mowa w ust. 3, a także ogólne odstępstwa w odniesieniu do gatunków wymienionych w załączniku A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (ii). Jakiekolwiek odstępstwa muszą być zgodne z wymaganiami innych aktów prawnych Wspólnoty dotyczących ochrony fauny i flory. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3. Wszelkie takie odstępstwa muszą być zgodne z wymogami innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony dzikiej fauny i flory.

▼B

5.  Zakazy okreslone w ust. 1 maja równiez zastosowanie do okazów gatunków wymienionych w zalaczniku B, z wyjatkiem przypadków, w których mozna udowodnic w sposób zadowalajacy wlasciwy organ danego Panstwa Czlonkowskiego, ze takie gatunki zostaly pozyskane, a jesli pochodza spoza Wspólnoty, ze zostaly wprowadzone na ten obszar zgodnie z prawodawstwem obowiazujacym w zakresie ochrony dzikiej fauny i flory.

6.  Wlasciwe organy Panstw Czlonkowskich maja prawo do swobodnego decydowania o sprzedazy wszelkich okazów gatunków wymienionych w zalacznikach B do D, które skonfiskowaly na mocy niniejszego rozporzadzenia, pod warunkiem ze nie wróca one bezposrednio do osoby lub podmiotu, któremu je skonfiskowano lub który bral udzial w wykroczeniu. Nastepnie takie okazy moga byc pod kazdym wzgledem traktowane, jak gdyby zostaly pozyskane w sposób legalny.

Artykul 9

Przewóz zywych okazów

1.  Wszelki przewóz w obrebie Wspólnoty zywych okazów gatunków wymienionych w zalaczniku A z miejsca wskazanego w zezwoleniu na przywóz lub w kazdego rodzaju swiadectwie wydanym zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem wymaga uprzedniego zezwolenia organu administracyjnego Panstwa Czlonkowskiego, w którym okaz sie znajduje. W innych przypadkach przewozu osoba odpowiedzialna za przewóz okazu musi byc w stanie, gdy to stosowne, przedstawic dowód legalnego pochodzenia okazu.

2.  Zezwolenia takie sa:

a) udzielane tylko wtedy, gdy wlasciwy organ naukowy danego Panstwa Czlonkowskiego lub, gdy okaz jest przewozony do innego Panstwa Czlonkowskiego, wlasciwy organ naukowy tego ostatniego upewni sie, ze pomieszczenie przeznaczone dla zywego okazu w miejscu przeznaczenia jest wlasciwie wyposazone, aby zapewnic mu odpowiednia ochrone i opieke;

b) potwierdzone przez wydanie swiadectwa; oraz

c) gdy to stosowne, niezwlocznie przekazywane organowi administracyjnemu Panstwa Czlonkowskiego, w którym znajduje sie okaz.

3.  Jednakze zadne takie zezwolenie nie jest wymagane, jesli zywe zwierze musi zostac przewiezione w celu pilnego leczenia weterynaryjnego i wróci bezposrednio do zatwierdzonego miejsca, w którym przebywa.

4.  Gdy zywy okaz gatunku wymienionego w zalaczniku B jest przewozony w obrebie Wspólnoty, wlasciciel okazu moze zezwolic na jego przewóz tylko po upewnieniu sie, ze przewidziany odbiorca jest odpowiednio poinformowany o pomieszczeniu, wyposazeniu i rozwiazaniach praktycznych, jakie sa wymagane do zapewnienia wlasciwej opieki nad okazem.

5.  Gdy wszelkie zywe okazy sa przewozone do Wspólnoty, ze Wspólnoty lub w jej obrebie lub gdy sa przechowywane w czasie jakiegokolwiek okresu tranzytu lub przeladunku, sa one przygotowane, przenoszone i otoczone opieka w taki sposób, aby zmniejszyc ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania oraz, w przypadku zwierzat, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczacym ochrony zwierzat w czasie transportu.

▼M14

6.  Komisja może wprowadzić ograniczenia dotyczące przetrzymywania lub przewożenia żywych okazów gatunków, wobec których zastosowano ograniczenia w zakresie ich wprowadzania do Wspólnoty zgodnie z art. 4 ust. 6. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

▼B

Artykul 10

Wydawanie swiadectw

Po otrzymaniu wniosku, wlacznie z cala wymagana dokumentacja towarzyszaca, od danej osoby i pod warunkiem ze zostaly spelnione wszystkie warunki jej wydania, organ administracyjny Panstwa Czlonkowskiego moze wydac swiadectwo do celów okreslonych w art. 5 ust. 2 lit. b) i art. 5 ust. 3 i 4, art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 lit. b).

Artykul 11

Waznosc zezwolen i swiadectw oraz specjalne warunki ich wydawania

1.  Bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych srodków, które Panstwa Czlonkowskie moga przyjac lub utrzymac, zezwolenia i swiadectwa wydane przez wlasciwe organy Panstw Czlonkowskich zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem sa wazne w calej Wspólnocie.

2.  

a) Jednakze wszelkie takie zezwolenie lub swiadectwo oraz wszelkie zezwolenie lub swiadectwo wydane na jego podstawie uwaza sie za niewazne, jesli wlasciwy organ lub Komisja, po konsultacji z wlasciwym organem, który wydal zezwolenie lub swiadectwo, ustali, ze zostalo ono wydane na podstawie blednego zalozenia, ze warunki jego wydania zostaly spelnione.

b) Okazy znajdujace sie na terytorium Panstwa Czlonkowskiego, których dotycza takie dokumenty, zostana zatrzymane przez wlasciwe organy tego Panstwa Czlonkowskiego i moga zostac skonfiskowane.

3.  Wszelkie zezwolenie lub swiadectwo wydane zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem moze przewidywac warunki i wymagania nalozone przez wydajacy organ, aby zapewnic przestrzeganie jego przepisów. W przypadku gdy pojawi sie potrzeba wprowadzenia takich warunków lub wymagan do tresci zezwolen lub swiadectw, Panstwa Czlonkowskie poinformuja o tym Komisje.

4.  Wszelkie zezwolenie na przywóz wydane na podstawie kopii odpowiedniego zezwolenia na wywóz lub swiadectwa powrotnego wywozu uprawnia do wprowadzenia okazów do Wspólnoty tylko wtedy, gdy towarzyszy mu oryginal waznego zezwolenia na wywóz lub swiadectwa powrotnego wywozu.

▼M14

5.  Komisja ustala terminy wydawania zezwoleń i świadectw. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

▼B

Artykul 12

Miejsca wprowadzenia i wywozu

1.  Panstwa Czlonkowskie wyznacza urzedy celne, które beda przeprowadzac kontrole i dopelniac formalnosci zwiazanych z wprowadzaniem do Wspólnoty i wywozem ze Wspólnoty okazów gatunków objetych niniejszym rozporzadzeniem w celu przydzielenia im przeznaczenia celnego w rozumieniu rozporzadzenia Rady (EWG) nr 2913/92 oraz okresla, które urzedy beda zajmowac sie zywymi okazami.

2.  Wszystkie urzedy wyznaczone zgodnie z ust. 1 zatrudnia wystarczajaca liczbe odpowiednio przeszkolonych pracowników. Panstwa Czlonkowskie zapewnia, ze pomieszczenia sa zgodne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym w zakresie transportu i przechowywania zywych zwierzat oraz ze w razie potrzeby sa podejmowane stosowne kroki w odniesieniu do zywych roslin.

3.  Wszystkie urzedy wyznaczone zgodnie z ust. 1 zostana zgloszone Komisji, która opublikuje ich wykaz w Dzienniku Urzedowym Wspólnot Europejskich.

▼M14

4.  W wyjątkowych przypadkach i zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję, organ administracyjny może zezwolić na wprowadzenie do Wspólnoty lub wywóz albo powrotny wywóz ze Wspólnoty przez urząd celny inny niż wyznaczony zgodnie z ust. 1. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

▼B

5.  Panstwa Czlonkowskie zapewnia, aby na przejsciach granicznych spoleczenstwo bylo informowane o przepisach wykonawczych do niniejszego rozporzadzenia.

Artykul 13

Organy administracyjne, naukowe i inne wlasciwe organy

1.  

a) Kazde Panstwo Czlonkowskie wyznaczy organ administracyjny zasadniczo odpowiedzialny za wykonanie niniejszego rozporzadzenia i kontakty z Komisja.

b) Wszystkie Panstwa Czlonkowskie moga równiez wyznaczyc dodatkowe organy administracyjne lub inne wlasciwe organy, które beda pomagac w wykonywaniu, w którym to przypadku zasadniczy organ administracyjny jest odpowiedzialny za przekazywanie organom dodatkowym wszelkich informacji, których wymaga odpowiednie stosowanie niniejszego rozporzadzenia.

2.  Kazde Panstwo Czlonkowskie wyznaczy jeden lub wiecej organów naukowych o odpowiednich kwalifikacjach, których obowiazki beda odmienne od zadan jakiegokolwiek wyznaczonego organu administracyjnego.

3.  

a) Nie pózniej niz na trzy miesiace przed data stosowania niniejszego rozporzadzenia Panstwa Czlonkowskie przekaza Komisji nazwy i adresy wyznaczonych organów administracyjnych, innych organów wlasciwych do wydawania zezwolen lub swiadectw oraz organów naukowych, a Komisja opublikuje te informacje w ciagu miesiaca w Dzienniku Urzedowym Wspólnot Europejskich.

b) Na wniosek Komisji kazdy organ administracyjny okreslony w ust. 1 lit. a) przekaze jej w ciagu dwóch miesiecy nazwiska i wzory podpisów osób upowaznionych do podpisywania zezwolen lub swiadectw oraz odciski pieczeci, plomb lub innych urzadzen stosowanych do potwierdzenia autentycznosci zezwolen lub swiadectw.

c) Panstwa Czlonkowskie powiadomia Komisje o wszelkich zmianach dotyczacych informacji juz dostarczonych w terminie nieprzekraczajacym dwóch miesiecy od wprowadzenia w zycie takich zmian.

Artykul 14

Monitorowanie przestrzegania przepisów i dochodzenie ich naruszen

1.  

a) Wlasciwe organy Panstw Czlonkowskich monitoruja przestrzeganie przepisów niniejszego rozporzadzenia.

b) Jesli kiedykolwiek wlasciwe organy beda mialy powód, aby sadzic, ze niniejsze przepisy sa naruszane, podejmuja odpowiednie kroki, aby zapewnic przestrzeganie lub wszczac postepowanie sadowe.

c) Panstwa Czlonkowskie poinformuja Komisje, a w przypadku gatunków wymienionych w dodatkach do Konwencji Sekretariat Konwencji, o wszelkich krokach podjetych przez wlasciwe organy w odniesieniu do znacznych naruszen niniejszego rozporzadzenia, w tym zatrzyman i konfiskat.

2.  Komisja wskaze wlasciwym organom Panstw Czlonkowskim sprawy, których zbadanie uwaza za konieczne na podstawie niniejszego rozporzadzenia. Panstwa Czlonkowskie poinformuja Komisje, a w przypadku gatunków wymienionych w dodatkach do Konwencji Sekretariat Konwencji o wynikach wszelkiego podjetego w nastepstwie dochodzenia.

3.  

a) Zostanie powolana grupa ds. realizacji, skladajaca sie z przedstawicieli organów kazdego Panstwa Czlonkowskiego odpowiedzialnych za zapewnienie wprowadzenia w zycie przepisów niniejszego rozporzadzenia. Grupie tej przewodniczy przedstawiciel Komisji.

b) Grupa ds. realizacji zbada wszelkie kwestie techniczne zwiazane z realizacja niniejszego rozporzadzenia podniesione przez przewodniczacego, z jego wlasnej inicjatywy lub na wniosek czlonków grupy lub komitetu.

c) Komisja przekaze komitetowi opinie wyrazone przez grupe ds. realizacji.

Artykul 15

Przekazywanie informacji

1.  Panstwa Czlonkowskie i Komisja przekazuja sobie nawzajem informacje niezbedne do wykonania niniejszego rozporzadzenia.

Panstwa Czlonkowskie i Komisja zapewnia podjecie koniecznych kroków majacych na celu zaznajomienie spoleczenstwa i jego informowanie o przepisach odnoszacych sie do wykonania Konwencji i niniejszego rozporzadzenia oraz o srodkach sluzacych wykonaniu tego ostatniego.

2.  Komisja pozostanie w kontakcie z Sekretariatem Konwencji, tak aby zapewnic skuteczne wykonanie Konwencji na calym terytorium, na którym ma zastosowanie niniejsze rozporzadzenie.

3.  Komisja niezwlocznie przekaze wszelkie wskazówki Grupy ds. Przegladu Naukowego organom administracyjnym Panstw Czlonkowskich, których one dotycza.

4.  

a) Organy administracyjne Panstw Czlonkowskich przekaza Komisji do dnia 15 czerwca kazdego roku wszystkie informacje dotyczace poprzedniego roku wymagane do opracowania sprawozdan okreslonych w art. VIII.7 lit. a) Konwencji, a takze równowazne informacje dotyczace miedzynarodowego handlu wszystkimi okazami gatunków wymienionych w zalacznikach A, B i C oraz wprowadzania do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w zalaczniku D. ►M14  Komisja określa informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2. ◄

b) Na podstawie informacji okreslonych w lit. a) Komisja opublikuje do dnia 31 pazdziernika kazdego roku sprawozdanie statystyczne dotyczace wprowadzania do Wspólnoty oraz wywozu i powrotnego wywozu ze Wspólnoty okazów gatunków objetych niniejszym rozporzadzeniem, a takze przekaze Sekretariatowi Konwencji informacje na temat gatunków, których dotyczy Konwencja.

c) Bez uszczerbku dla art. 20, poczawszy od 1999 r. do dnia 15 czerwca kazdego roku, organy administracyjne Panstw Czlonkowskich przekazuja Komisji wszystkie informacje odnoszace sie do dwóch poprzednich lat, wymagane do opracowania sprawozdan okreslonych w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a takze równowazne informacje dotyczace przepisów niniejszego rozporzadzenia, które wykraczaja poza zakres Konwencji. ►M14  Komisja określa informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2. ◄

d) Na podstawie informacji okreslonych w lit. c), poczawszy od 1999 r. do dnia 31 pazdziernika co drugiego roku, Komisja sporzadza sprawozdanie dotyczace wykonania i realizacji niniejszego rozporzadzenia.

▼M14

5.  Mając na względzie opracowanie zmian w załącznikach, właściwe organy państw członkowskich przekazują Komisji wszelkie istotne informacje. Komisja określa wymagane informacje, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.

▼B

6.  Bez uszczerbku dla dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostepu do informacji o srodowisku ( 7 ), Komisja podejmie stosowne srodki w celu ochrony poufnosci informacji uzyskanych podczas wykonywania niniejszego rozporzadzenia.

Artykul 16

Sankcje

1.  Panstwa Czlonkowskie podejma stosowne srodki zapewniajace nalozenie sankcji, przynajmniej w przypadku nastepujacych naruszen niniejszego rozporzadzenia:

a) wprowadzenia do Wspólnoty lub wywozu albo powrotnego wywozu ze Wspólnoty okazów bez odpowiedniego zezwolenia lub swiadectwa lub tez na podstawie falszywego, sfalszowanego lub niewaznego zezwolenia lub swiadectwa, lub dokumentu, w którym dokonano zmian bez upowaznienia organu wydajacego;

b) niespelnienia warunków okreslonych w zezwoleniu lub swiadectwie wydanym zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem;

c) zlozenia nieprawdziwego oswiadczenia lub swiadomego przedstawienia falszywych informacji w celu uzyskania zezwolenia lub swiadectwa;

d) poslugiwania sie falszywym, sfalszowanym lub niewaznym zezwoleniem lub swiadectwem, lub dokumentem, w którym dokonano zmian bez upowaznienia jako podstawy otrzymania zezwolenia lub swiadectwa wspólnotowego, lub tez w jakimkolwiek innym urzedowym celu zwiazanym z niniejszym rozporzadzeniem;

e) niezlozenia zawiadomienia o przywozie lub zlozenia falszywego zawiadomienia o przywozie;

f) wysylki zywych okazów bez poczynienia odpowiednich przygotowan majacych na celu zmniejszenie ryzyka uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania;

g) wykorzystywania okazów gatunków wymienionych w zalaczniku A w inny sposób niz zgodny z upowaznieniem przyznanym w czasie wydawania zezwolenia na przywóz lub pózniej;

h) handlu sztucznie rozmnazanymi roslinami w sposób niespelniajacy przepisów ustanowionych zgodnie z art. 7 ust.1 lit. b);

i) wysylki okazów do Wspólnoty lub poza jej obszar lub tranzytu przez terytorium Wspólnoty bez odpowiedniego zezwolenia lub swiadectwa wydanego zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem oraz w przypadku wywozu lub powrotnego wywozu z panstwa trzeciego bedacego strona Konwencji, zgodnie z nia lub bez wystarczajacego dowodu, ze takie zezwolenie lub swiadectwo zostalo wydane;

j) kupna, oferowania kupna, pozyskiwania do celów handlowych, wystawiania na widok publiczny do celów handlowych, wykorzystywania dla zysku, sprzedazy, przechowywania w celu sprzedazy, oferowania do sprzedazy lub transportu w celu sprzedazy okazów gatunków z naruszeniem art. 8;

k) wykorzystania zezwolenia lub swiadectwa wobec innego okazu niz ten, dla którego zostalo ono wydane;

l) sfalszowania lub zmiany wszelkiego zezwolenia lub swiadectwa wydanego zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem;

m) ukrycia faktu odrzucenia wniosku o wydanie wspólnotowego zezwolenia lub swiadectwa przywozu, wywozu lub powrotnego wywozu, zgodnie z art. 6 ust. 3.

2.  Srodki okreslone w ust. 1 odpowiadaja charakterowi i powadze naruszenia oraz uwzgledniaja przepisy dotyczace zatrzymania oraz, gdy to stosowne, konfiskaty okazów.

3.  W przypadku konfiskaty okazu jest on powierzany wlasciwemu organowi Panstwa Czlonkowskiego konfiskaty, który:

a) po konsultacji z organem naukowym odnosnego Panstwa Czlonkowskiego umiesci lub w inny sposób rozporzadzi okazem na warunkach, które uwaza za stosowne, oraz zgodne z celami i postanowieniami Konwencji i niniejszego rozporzadzenia; oraz

b) w przypadku zywego okazu wprowadzonego do Wspólnoty, po konsultacji z Panstwem wywozu, moze zwrócic okaz do tego Panstwa na koszt sprawcy naruszenia.

4.  W przypadku gdy zywy okaz gatunku wymienionego w zalacznikach B i C pojawi sie w punkcie wprowadzenia do Wspólnoty bez odpowiedniego waznego zezwolenia lub swiadectwa, okaz musi zostac zatrzymany i moze ulec konfiskacie lub jesli odbiorca nie przyzna sie do niego, wlasciwe organy Panstwa Czlonkowskiego odpowiedzialne za punkt wprowadzenia moga, gdy to stosowne, odmówic przyjecia przesylki i domagac sie od przewoznika zwrotu okazu do miejsca wysylki.

Artykul 17

Grupa ds. Przegladu Naukowego

1.  Niniejszym powoluje sie Grupe ds. Przegladu Naukowego, skladajaca sie z przedstawicieli organu naukowego lub organów wszystkich Panstw Czlonkowskich, której przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2.  

a) Grupa ds. Przegladu Naukowego zbada wszystkie kwestie naukowe zwiazane ze stosowaniem niniejszego rozporzadzenia – w szczególnosci dotyczace art. 4 ust. 1 lit. a), ust. 2 lit. a) i ust. 6 – podniesione przez przewodniczacego z jego wlasnej inicjatywy albo na wniosek czlonków Grupy lub Komitetu.

b) Komisja przekazuje Komitetowi opinie Grupy ds. Przegladu Naukowego.

▼M9

Artykul 18

1.  Komisje wspomaga Komitet.

2.  W przypadku odniesienia sie do niniejszego artykulu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE ( 8 ) stosuje sie z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala sie na trzy miesiace. W kwestii zadan Komitetu okreslonych w art. 19 pkt 1 i 2, o ile w czasie wygasniecia okresu trzymiesiecznego od przekazania do Rady, Rada nie powziela zadnych dzialan, proponowane srodki zostaja przyjete przez Komisje.

▼M14

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

▼M14

4.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4, art. 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) oraz ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio jeden miesiąc, jeden miesiąc i dwa miesiące.

▼M14

Artykuł 19

1.  Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2, Komisja przyjmuje środki, o których mowa w art. 4 ust. 6, art. 5 ust. 7 lit. b), art. 7 ust. 4, art. 15 ust. 4 lit. a) i c), art. 15 ust. 5 i art. 21 ust. 3.

Komisja określa wzór dokumentów, o których mowa w art. 4, 5, art. 7 ust. 4 i art. 10 zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.

2.  Komisja przyjmuje środki, o których mowa w art. 4 ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1 lit. c), art. 7 ust. 2 lit. c), art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6 i art. 11 ust. 5 i art. 12 ust. 4. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

3.  Komisja ustala jednolite warunki i kryteria dla:

a) wydawania, ważności i zastosowania dokumentów, o których mowa w art. 4, 5, art. 7 ust. 4 i art. 10;

b) stosowania świadectw fitosanitarnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) ppkt (i);

c) wprowadzania w razie konieczności procedur oznakowania okazów w celu ułatwienia identyfikacji i zapewnia realizacji przepisów.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

4.  Komisja przyjmuje w razie konieczności dodatkowe środki mające na celu wprowadzenie w życie rezolucji Konferencji Stron Konwencji, decyzji lub zaleceń Stałego Komitetu Konwencji i zaleceń Sekretariatu Konwencji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

5.  Komisja wprowadza zmiany w załącznikach A–D, z wyjątkiem zmian w załączniku A, które nie wynikają z decyzji podjętych przez Konferencję Stron Konwencji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 4.

▼B

Artykul 20

Przepisy koncowe

Kazde Panstwo Czlonkowskie powiadomi Komisje i Sekretariat Konwencji o przepisach, jakie przyjmie konkretnie w celu wykonania niniejszego rozporzadzenia, oraz o wszystkich zastosowanych instrumentach prawnych i srodkach podjetych w celu jego wykonania i realizacji.

Komisja przekazuje te informacje pozostalym Panstwom Czlonkowskim.

Artykul 21

1.  Niniejszym rozporzadzenie (EWG) nr 3626/82 zostaje uchylone.

2.  Do czasu przyjecia srodków przewidzianych w art. 19 pkt 1 i 2 Panstwa Czlonkowskie moga utrzymac lub w dalszym ciagu stosowac srodki przyjete zgodnie z rozporzadzeniem (EWG) nr 3626/82 i rozporzadzeniem Komisji (EWG) nr 3418/83 z dnia 28 listopada 1983 r. ustanawiajacym przepisy dotyczace jednolitych warunków wydawania i stosowania dokumentów wymaganych w celu wykonania we Wspólnocie Konwencji o miedzynarodowym handlu dzikimi zwierzetami i roslinami gatunków zagrozonych wyginieciem ( 9 ).

▼M14

3.  Na dwa miesiące przed wykonaniem niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2, i po konsultacjach z Grupą ds. Przeglądu Naukowego, Komisja:

▼B

a) musi sprawdzic, czy nie ma zadnego uzasadnienia dla zastosowania ograniczen w zakresie wprowadzania do Wspólnoty gatunków wymienionych w zalaczniku C1 do rozporzadzenia (EWG) nr 3626/82, które nie zostaly wlaczone do zalacznika A do niniejszego rozporzadzenia;

b) przyjmie rozporzadzenie zmieniajace zalacznik D, aby stanowil reprezentatywny wykaz gatunków spelniajacych kryteria ustanowione w art. 3 ust. 4 lit. a).

Artykul 22

Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzedowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporzadzenie stosuje sie od dnia 1 czerwca 1997 r.

Artykuly 12, 13 i art. 14 ust. 3 i art. 16, 17, 18, 19 i 21 ust. 3 stosuje sie od dnia wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia.

Niniejsze rozporzadzenie wiaze w calosci i jest bezposrednio stosowane we wszystkich Panstwach Czlonkowskich.

▼M19
ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:

a) nazwy gatunków; lub

b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.

2. Skrót „spp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.

3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.

4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE ( 10 ) lub dyrektywy Rady 92/43/EWG ( 11 ).

5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:

a) „ssp.” jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;

b) „var(s)” jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz

c) „fa” jest wykorzystywany w celu określenia formy.

6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.

7. Symbol „I” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.

8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.

9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.

10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości; b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter; oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany, dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.

11. Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

12. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

#1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla.

#2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

a) nasion oraz pyłków; oraz

b) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do handlu detalicznego.

#3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.

#4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

a) nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion Beccariophoenix madagascariensis i Neodypsis decaryi wywożonych z Madagaskaru;

b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;

d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Vanilla (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;

e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia, podrodzaju Opuntia i Selenicereus (Cactaceae); oraz

f) produktów gotowych Euphorbia antisyphilitica przeznaczonych do handlu detalicznego.

#5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

#6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.

#7 Wyznacza kłody drewna, zrębki, proszki oraz wyciągi.

#8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.

#9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału Hoodia spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.

#10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.

#11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę, proszki oraz wyciągi.

#12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i wyciągi. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adntotacją.

#13 Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.

#14 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

a) nasion oraz pyłków;

b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c) owoców;

d) liści;

e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz

f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego, ten wyjątek nie ma zastosowania do korali, korali modlitewnych i rzeźb.

13. Zastosowane w adnotacjach w niniejszych załącznikach poniższe terminy i wyrażenia definiuje się następująco:

Wyciąg

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, wosk) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

Produkty gotowe zapakowane i gotowe do wprowadzenia do handlu detalicznego

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

Zrębki

Drewno rozdrobnione na małe cząstki.

14. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą in vitro w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.

15. Mocz, kał oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.

16. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§ 1 Wszelkie całe lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.

§ 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry, lub inne części pokryte piórami.

17. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§ 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.

§ 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe. 

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Nazwa zwyczajowa

FAUNA

CHORDATA (STRUNOWCE)

MAMMALIA

 
 
 

Ssaki

ARTIODACTYLA

 
 
 
 

Antilocapridae

 
 
 

Widłorogowate

 

Antilocapra americana (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 
 

Widłoróg meksykański

Bovidae

 
 
 

Wołowate, Krętorogie, Pustorożce

 

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Adaks

 
 

Ammotragus lervia (II)

 

Owca grzywiasta

 
 
 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Garna

 
 

Bison bison athabascae (II)

 

Bizon leśny

 

Bos gaurus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos frontalis, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

 
 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos grunniens, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

 
 

Jak dziki

 

Bos sauveli (I)

 
 

Kuprej

 
 
 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgau

 
 
 

Bubalus arnee (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bubalus bubalis, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

Bawół indyjski, arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Anoa nizinny

 

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Bawół mindorski, tamaraw

 

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Anoa górski

 
 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 
 

Koza śruboroga, Markur

 
 
 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)

Koza dzika

 
 
 

Capra sibirica (III Pakistan)

Koziorożec syberyjski

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Serau indochiński

 

Capricornis rubidus (I)

 
 

Serau rudy

 

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Serau białogrzywy

 

Capricornis thar (I)

 
 

Serau himalajski

 
 

Cephalophus brookei (II)

 

Dujker Brooke'a

 
 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Dujker czarnopręgi

 

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Dujker Jentinka

 
 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Dujker Ogilby'ego

 
 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Dujker żółtopręgi

 
 

Cephalophus zebra (II)

 

Dujker zebrowaty

 
 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 
 
 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Gazela indyjska, chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 
 

Gazela edmi, gazela Cuviera

 
 
 

Gazella dorcas (III Algieria/Tunezja)

Gazela dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 
 

Gazela Lodera

 

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Antylopa szablastoroga

 
 

Kobus leche (II)

 

Kob liczi

 

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Goral brunatny

 

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Goral długoogoniasty

 

Naemorhedus goral (I)

 
 

Goral himalajski

 

Naemorhedus griseus (I)

 
 

Goral szary

 

Nanger dama (I)

 
 

Gazela dama

 

Oryx dammah (I)

 
 

Oryks szablorogi

 

Oryx leucoryx (I)

 
 

Oryks arabski

 
 

Ovis ammon (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

 

Argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Muflon tybetański

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Kara Tau argali

 
 

Ovis canadensis (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski

 

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Muflon cypryjski

 
 

Ovis vignei (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)

 

Owca stepowa

 

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Muflon azjatycki

 

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Antylopa tybetańska, orengo, cziru

 
 

Philantomba monticola (II)

 

Duiker modry

 
 
 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Nachur, bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

Kozica pirenejska

 
 

Saiga borealis (II)

 

Suhak mongolski

 
 

Saiga tatarica (II)

 

Suhak

 
 
 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antylopa czteroroga

Camelidae

 
 
 

Wielbłądy, guanako, wigonie

 
 

Lama guanicoe (II)

 

Guanako

 

Vicugna vicugna (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; Ekwador [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)

Vicugna vicugna (II) (tylko populacje Argentyny (1) [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii (2) [cała populacja]; Chile (3) [populacje Primera Región]; Ekwador (4) [cała populacja] oraz Peru (5) [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)

 

Wigoń, wikunia

Cervidae

 
 
 

Jeleniowate

 

Axis calamianensis (I)

 
 

Jeleń kalamiański

 

Axis kuhlii (I)

 
 

Jeleń baweański

 
 
 

Axis porcinus (III Pakistan (z wyjątkiem podgatunków włączonych do załącznika A))

Jelonek bengalski

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Jeleń tajski

 

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Jeleń bagienny

 
 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Jeleń bucharski

 
 
 

Cervus elaphus barbarus (III Algieria/Tunezja)

Jeleń berberyjski

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Hanguł

 

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Daniel mezopotamski

 

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Huemale, taruki

 
 
 

Mazama americana ceresina (III Gwatemala)

Mazama ruda środkowoamerykańska mazama gwatemalska

 

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Mundżak czarny

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Mundżak wielki

 
 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gwatemala)

Jeleń gwatemalski

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Jeleń pampasowy

 
 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu północny, pudu ekwadorski

 

Pudu puda (I)

 
 

Pudu południowy, pudu chilijski

 

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 
 

Jeleń Elda

Hippopotamidae

 
 
 

Hipopotamowate

 
 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hipopotam karłowaty

 
 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hipopotam nilowy

Moschidae

 
 
 

Piżmowiec

 

Moschus spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Moschus spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)

 

Piżmowiec

Suidae

 
 
 

Babirussy, dziki, guźce, świnie

 

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Babirussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Babirussa środkowocelebeska

 

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Babirussa północnocelebeska

 

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Babirussa malengeńska

 

Sus salvanius (I)

 
 

Świnia karłowata

Tayassuidae

 
 
 

Pekari

 
 

Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 
 

Pekari Wagnera

CARNIVORA

 
 
 
 

Ailuridae

 
 
 
 
 

Ailurus fulgens (I)

 
 

Panda mała

Canidae

 
 
 

Psowate

 
 
 

Canis aureus (III Indie)

Szakal złocisty

 

Canis lupus (I/II)

(wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

 

Wilk, wilk szary

 

Canis simensis

 
 

Kaberu

 
 

Cerdocyon thous (II)

 

Lis krabojad, majkong

 
 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Wilk grzywiasty

 
 

Cuon alpinus (II)

 

Cyjon

 
 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Kolpeo

 
 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Lis Darwina

 
 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentyński lis szary

 
 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Lis pampasowy

 

Speothos venaticus (I)

 
 

Pies leśny

 
 
 

Vulpes bengalensis (III Indie)

Lis bengalski

 
 

Vulpes cana (II)

 

Lis afgański, lis Blanforda

 
 

Vulpes zerda (II)

 

Fenek

Eupleridae

 
 
 
 
 
 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 
 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanruk, wiwera falanruk

 
 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka, cyweta malgaska

Felidae

 
 
 

Kotowate

 
 

Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)

 

Kotowate

 

Acinonyx jubatus (I) (roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1)

 
 

Gepard

 

Caracal caracal (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 
 

Karakal, ryś stepowy

 

Catopuma temminckii (I)

 
 

Mormi, kot złoty azjatycki

 

Felis nigripes (I)

 
 

Kot czarnostopy

 

Felis silvestris (II)

 
 

Żbik

 

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Kot argentyński

 

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Kot andyjski

 

Leopardus pardalis (I)

 
 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Oncilla, kot tygrysi

 

Leopardus wiedii (I)

 
 

Margaj

 

Lynx lynx (II)

 
 

Ryś europejski

 

Lynx pardinus (I)

 
 

Ryś iberyjski

 

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Pantera mglista

 

Panthera leo persica (I)

 
 

Lew azjatycki

 

Panthera onca (I)

 
 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 
 

Lampart

 

Panthera tigris (I)

 
 

Tygrys

 

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Kot marmurkowy

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 
 

Kot bengalski

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Kot z Iriomote

 

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Kot kusy

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 
 

Kot rdzawy, kot rudy

 

Puma concolor coryi (I)

 
 

Puma z Florydy

 

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Puma kostarykańska

 

Puma concolor couguar (I)

 
 

Puma wschodnia

 

Puma yagouaroundi (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 
 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 
 

Pantera śnieżna, irbis

Herpestidae

 
 
 

Mangusty

 
 
 

Herpestes edwardsi (III Indie/Pakistan)

Mangusta indyjska

 
 
 

Herpestes fuscus (III Indie)

Mangusta brunatna

 
 
 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Mangusta złocista

 
 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)

Mangusta złocista

 
 
 

Herpestes smithii (III Indie)

Mangusta Smitha

 
 
 

Herpestes urva (III Indie)

Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa

 
 
 

Herpestes vitticollis (III Indie)

Mangusta pręgoszyja

Hyaenidae

 
 
 

Hienowate

 
 
 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Hiena pręgowana

 
 
 

Proteles cristata (III Botswana)

Protel

Mephitidae

 
 
 

Skunksy

 
 

Conepatus humboldtii (II)

 

Surillo patagoński, skunks patagoński

Mustelidae

 
 
 

Łasicowate

Lutrinae

 
 
 

Wydry

 
 

Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Wydry

 

Aonyx capensis microdon (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 
 

Wydra kameruńska

 

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Wydra morska kalifornijska

 

Lontra felina (I)

 
 

Wydra patagońska

 

Lontra longicaudis (I)

 
 

Wydra długoogonowa

 

Lontra provocax (I)

 
 

Wydra południowa

 

Lutra lutra (I)

 
 

Wydra europejska

 

Lutra nippon (I)

 
 

Wydra japońska

 

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Arirania, wydra olbrzymia

Mustelinae

 
 
 

Kunowate

 
 
 

Eira barbara (III Honduras)

Hirara

 
 
 

Galictis vittata (III Kostaryka)

Grizon

 
 
 

Martes flavigula (III Indie)

Kuna żółtogardła

 
 
 

Martes foina intermedia (III Indie)

Kuna domowa, kamionka

 
 
 

Martes gwatkinsii (III Indie)

Kuna nilgiri

 
 
 

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel, miodożer

 

Mustela nigripes (I)

 
 

Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi

Odobenidae

 
 
 

Mors

 
 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Mors

Otariidae

 
 
 

Uchatkowate, uszatki, uchatki

 
 

Arctocephalus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kotiki, uchatki

 

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Kotik chilijski

 

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Kotik meksykański

Phocidae

 
 
 

Fokowate

 
 

Mirounga leonina (II)

 

Słoń morski południowy

 

Monachus spp. (I)

 
 

Foki mniszki

Procyonidae

 
 
 

Szopowate

 
 
 

Bassaricyon gabbii (III Kostaryka)

Olingo

 
 
 

Bassariscus sumichrasti (III Kostaryka)

Kotofretka środkowoamerykańska

 
 
 

Nasua narica (III Honduras)

Ostronos białonosy

 
 
 

Nasua nasua solitaria (III Urugwaj)

Koati

 
 
 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkażu, wikławiec, chwytacz

Ursidae

 
 
 

Niedźwiedzie

 
 

Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Niedźwiedzie

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Panda wielka

 

Helarctos malayanus (I)

 
 

Niedźwiedź malajski

 

Melursus ursinus (I)

 
 

Wargacz

 

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy

 

Ursus arctos (I/II)

(tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek Ursus arctos isabellinus wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)

 
 

Niedźwiedź brunatny

 

Ursus thibetanus (I)

 
 

Niedźwiedź himalajski

Viverridae

 
 
 

Łaszowate

 
 
 

Arctictis binturong (III Indie)

Binturong

 
 
 

Civettictis civetta (III Botswana)

Cyweta afrykańska

 
 

Cynogale bennettii (II)

 

Mampalon

 
 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Kunołaz pręgowany

 
 
 

Paguma larvata (III India)

Łaskun chiński

 
 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)

Łaskun muzang

 
 
 

Paradoxurus jerdoni (III Indie)

Łaskun Jerdona

 
 

Prionodon linsang (II)

 

Linzang pręgowany

 

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Linzang cętkowany

 
 
 

Viverra civettina (III Indie)

Cyweta malabarska, wiwera malabarska

 
 
 

Viverra zibetha (III Indie)

Wiwera indyjska

 
 
 

Viverricula indica (III Indie)

Wiwerka indyjska

CETACEA

 
 
 

Walenie

 

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

Walenie

CHIROPTERA

 
 
 
 

Phyllostomidae

 
 
 

Liścionosowate

 
 
 

Platyrrhinus lineatus (III Urugwaj)

Szerokonos pręgowany

Pteropodidae

 
 
 

Rudawkowate

 
 

Acerodon spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Rudawki

 

Acerodon jubatus (I)

 
 

Acerodon grzywiasty

 
 

Pteropus spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem Pteropus brunneus)

 

Rudawki

 

Pteropus insularis (I)

 
 

Rudawka wyspowa

 

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a

 

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Rudawka okinawska

 

Pteropus mariannus (I)

 
 

Rudawka mariańska

 

Pteropus molossinus (I)

 
 

Rudawka ponapska

 

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Rudawka pelewska

 

Pteropus pilosus (I)

 
 

Rudawka palauańska, rudawka z Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Rudawka rodrigueska

 

Pteropus samoensis (I)

 
 

Rudawka samoańska

 

Pteropus tonganus (I)

 
 

Rudawka tongańska

 

Pteropus ualanus (I)

 
 

Rudawka ualańska

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Rudawka pembska

 

Pteropus yapensis (I)

 
 

Rudawka yapska

CINGULATA

 
 
 
 

Dasypodidae

 
 
 

Pancernikowate

 
 
 

Cabassous centralis (III Kostaryka)

Kabasu północny, kabasu czteropalcy

 
 
 

Cabassous tatouay (III Urugwaj)

Kabasu większy

 
 

Chaetophractus nationi (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)

 

Pancernik włochaty andyjski

 

Priodontes maximus (I)

 
 

Pancernik olbrzymi

DASYUROMORPHIA

 
 
 
 

Dasyuridae

 
 
 

Niełazowate, workowce drapieżne

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Dunart długoogonowy

 

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Dunart piaskowy

DIPROTODONTIA

 
 
 
 

Macropodidae

 
 
 

Kangurowate

 
 

Dendrolagus inustus (II)

 

Drzewiak szary

 
 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Drzewiak białogardły

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Filander kosmaty

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Filander pręgowany

 

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Pazurogon rudopręgi

Phalangeridae

 
 
 

Pałankowate, oposy australijskie

 
 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus wschodni

 
 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus południowy

 
 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus szary

 
 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus manuski

 
 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus plamisty

 
 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus waigeański

Potoroidae

 
 
 

Kanguroszczurowate

 

Bettongia spp. (I)

 
 

Kanguroszczury

Vombatidae

 
 
 

Wombatowate

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Wombat szorstkowłosy

LAGOMORPHA

 
 
 
 

Leporidae

 
 
 

Zającowate

 

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Zajączek szczeciniasty

 

Romerolagus diazi (I)

 
 

Królik wulkanowy

MONOTREMATA

 
 
 
 

Tachyglossidae

 
 
 

Kolczatkowate

 
 

Zaglossus spp. (II)

 

Prakolczatka

PERAMELEMORPHIA

 
 
 
 

Peramelidae

 
 
 
 
 

Perameles bougainville (I)

 
 

Jamraj pręgowany zachodni

Thylacomyidae

 
 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

Wielkouch króliczy

PERISSODACTYLA

 
 
 
 

Equidae

 
 
 

Koniowate

 

Equus africanus (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako Equus asinus, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

 
 

Osioł afrykański

 

Equus grevyi (I)

 
 

Zebra Grevy'ego

 

Equus hemionus (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Equus hemionus hemionus i Equus hemionus khur wymienione są w dodatku I)

 
 

Dziki osioł azjatycki

 

Equus kiang (II)

 
 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 
 

Koń Przewalskiego

 
 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra górska Hartmana

 

Equus zebra zebra (I)

 
 

Zebra przylądkowa, zebra górska przylądkowa

Rhinocerotidae

 
 
 

Nosorożce

 

Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)

 
 

Nosorożce

 
 

Ceratotherium simum simum (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)

 

Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy

Tapiridae

 
 
 

Tapiry

 

Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)

 
 

Tapiry

 
 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański

PHOLIDOTA

 
 
 
 

Manidae

 
 
 

Pangoliny, łuskowce

 
 

Manis spp. (II)

(został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica i Manis pentadactyla dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)

 

Pangoliny, łuskowce

PILOSA

 
 
 
 

Bradypodidae

 
 
 

Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste)

 
 

Bradypus pygmaeus (II)

 
 
 
 

Bradypus variegatus (II)

 

Leniwiec pstry

Megalonychidae

 
 
 

Leniwce dwupalczaste

 
 
 

Choloepus hoffmanni (III Kostaryka)

Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi

Myrmecophagidae

 
 
 

Mrówkojadowate

 
 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty

 
 
 

Tamandua mexicana (III Gwatemala)

Tamandua północny

PRIMATES

 
 
 

Naczelne

 
 

PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Naczelne

Atelidae

 
 
 

Czepiakowate

 

Alouatta coibensis (I)

 
 

Wyjec panamski

 

Alouatta palliata (I)

 
 

Wyjec płaszczowy

 

Alouatta pigra (I)

 
 

Wyjec gwatemalski

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Czepiak czarnobrewy

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Czepiak panamski

 

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Muriki szary

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 
 
 

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta

Cebidae

 
 
 

Płaksowate

 

Callimico goeldii (I)

 
 

Miko czarny

 

Callithrix aurita (I)

 
 

Marmozeta złocista, marmozeta białoucha

 

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Marmozeta żółtogłowa

 

Leontopithecus spp. (I)

 
 

Marmozety lwie, lwiatki

 

Saguinus bicolor (I)

 
 

Tamaryna dwubarwna

 

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a

 

Saguinus leucopus (I)

 
 

Tamaryna biała, tamaryna białonoga

 

Saguinus martinsi (I)

 
 
 
 

Saguinus oedipus (I)

 
 

Tamaryna białoczuba

 

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Sajmiri wiewiórcza

Cercopithecidae

 
 
 

Makakowate

 

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Mangaba oliwkowa

 

Cercopithecus diana (I)

 
 

Diana kongijska

 

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Diana ghańska

 

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński

 

Colobus satanas (II)

 
 

Gereza czarna

 

Macaca silenus (I)

 
 

Makak wanderu,makak uanderu

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Dryl

 

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Mandryl

 

Nasalis larvatus (I)

 
 

Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau

 

Piliocolobus foai (II)

 
 

Gereza środkowoafrykańska

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Gereza uzungwańska

 

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Gereza trójbarwna

 

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Gereza Pennanta

 

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Gereza ruda kameruńska

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Gereza kenijska, gereza tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Gereza ugandyjska

 

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Gereza Thollona

 

Presbytis potenziani (I)

 
 

Langur mentawajski

 

Pygathrix spp. (I)

 
 

Duki, langury

 

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Rokselany

 

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Hulman kaszmirski

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Hulman szary

 

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Hulman zwyczajny

 

Semnopithecus hector (I)

 
 

Hulman północnoindyjski

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Hulman czarnołapy

 

Semnopithecus priam (I)

 
 

Hulman czubaty

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Hulman nepalski

 

Simias concolor (I)

 
 

Pagi

 

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Langur Delacoura

 

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

Langur wietnamski

 

Trachypithecus geei (I)

 
 

Langur złocisty

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Lutung wietnamski

 

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Langur nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 
 
 
 

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Langur ciemnogłowy

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 
 
 

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 
 

Cheirogaleidae

 
 
 

Lemurki

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Lemurki

Daubentoniidae

 
 
 

Palczak madagaskarski

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Palczak madagaskarski

Hominidae

 
 
 

Człowiekowate

 

Gorilla beringei (I)

 
 

Goryl wschodni

 

Gorilla gorilla (I)

 
 

Goryl zachodni

 

Pan spp. (I)

 
 

Szympansy

 

Pongo abelii (I)

 
 

Orangutan sumatrzański

 

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Orangutan

Hylobatidae

 
 
 

Gibony

 

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Gibony

Indriidae

 
 
 

Indrisy, sifaki i awahi

 

Indriidae spp. (I)

 
 

Indrisy, sifaki i awahi

Lemuridae

 
 
 

Lemury

 

Lemuridae spp. (I)

 
 

Lemury

Lepilemuridae

 
 
 

Lepilemury

 

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

Lepilemury

Lorisidae

 
 
 

Lorisowate

 

Nycticebus spp. (I)

 
 

Lori

Pitheciidae

 
 
 

Saki

 

Cacajao spp. (I)

 
 

Uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

Titi blond

 

Callicebus melanochir (II)

 
 

Titi czarnołapy

 

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

Titi czarnoczelny

 

Callicebus personatus (II)

 
 

Titi maskowy

 

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Saki białonosy

Tarsiidae

 
 
 

Wyraki

 

Tarsius spp. (II)

 
 

Wyraki

PROBOSCIDEA

 
 
 
 

Elephantidae

 
 
 

Słonie

 

Elephas maximus (I)

 
 

Słoń azjatycki

 

Loxodonta africana (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)

Loxodonta africana (II)

(tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe (7); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)

 

Słoń afrykański

RODENTIA

 
 
 
 

Chinchillidae

 
 
 

Szynszyle

 

Chinchilla spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)

 
 

Szynszyle

Cuniculidae

 
 
 
 
 
 
 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

 
 
 

Agutiowate

 
 
 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti brunatny

Erethizontidae

 
 
 

Ursonowate

 
 
 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Igłozwierz meksykański

 
 
 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Igłozwierz długokolcy

Hystricidae

 
 
 

Jeżozwierzowate

 

Hystrix cristata

 
 

Jeżozwierz afrykański

Muridae

 
 
 

Myszowate

 

Leporillus conditor (I)

 
 

Zającoszczur długouchy

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 
 
 

Xeromys myoides (I)

 
 

Bobroszczurek

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 
 

Sciuridae

 
 
 

Wiewiórkowate

 
 

Callosciurus erythraeus (tylko żywe okazy)

 
 
 

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański

 
 
 

Marmota caudata (III Indie)

Świstak długoogoniasty

 
 
 

Marmota himalayana (III Indie)

Świstak himalajski

 
 

Ratufa spp. (II)

 

Jelarangi

 
 

Sciurus carolinensis (tylko żywe okazy)

 

Wiewiórka szara

 
 
 

Sciurus deppei (III Kostaryka)

 
 
 

Sciurus niger (tylko żywe okazy)

 
 

SCANDENTIA

 
 
 
 
 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaje, wiewióreczniki

SIRENIA

 
 
 
 

Dugongidae

 
 
 

Diugoń

 

Dugong dugon (I)

 
 

Diugoń

Trichechidae

 
 
 

Manaty

 

Trichechus inunguis (I)

 
 
 
 

Trichechus manatus (I)

 
 
 
 

Trichechus senegalensis (I)

 
 
 

AVES

 
 
 

Ptaki

ANSERIFORMES

 
 
 
 

Anatidae

 
 
 

Kaczkowate

 

Anas aucklandica (I)

 
 

Cyraneczka auklandzka

 
 

Anas bernieri (II)

 

Cyraneczka madagaskarska

 

Anas chlorotis (I)

 
 

Cyraneczka rdzawa

 
 

Anas formosa (II)

 

Cyraneczka bajkalska

 

Anas laysanensis (I)

 
 

Krzyżówka białooka

 

Anas nesiotis (I)

 
 

Cyraneczka campbellska

 

Anas querquedula

 
 

Cyranka, cyranka zwyczajna

 

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Piżmówka malajska

 

Aythya innotata

 
 

Podgorzałka madagaskarska

 

Aythya nyroca

 
 

Podgorzałka zwyczajna

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Bernikla aleucka

 

Branta ruficollis (II)

 
 

Bernikla rdzawoszyja

 

Branta sandvicensis (I)

 
 

Nene

 
 
 

Cairina moschata (III Honduras)

Piżmówka amerykańska

 
 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 
 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Łabędź czarnoszyi

 
 

Dendrocygna arborea (II)

 

Drzewica karaibska, drzewica kubańska

 
 
 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Drzewica czarnobrzucha

 
 
 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Drzewica dwubarwna

 

Mergus octosetaceus

 
 

Tracz brazylijski

 
 

Oxyura jamaicensis (tylko żywe okazy)

 

Sterniczka jamajska

 

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Sterniczka zwyczajna

 

Rhodonessa caryophyllacea (możliwe wyginięcie) (I)

 
 

Różanka

 
 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Dziwonos

 

Tadorna cristata

 
 

Kazarka czubata

APODIFORMES

 
 
 
 

Trochilidae

 
 
 

Kolibry

 
 

Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kolibry

 

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Pustelnik hakodzioby

CHARADRIIFORMES

 
 
 
 

Burhinidae

 
 
 

Kulony

 
 
 

Burhinus bistriatus (III Gwatemala)

Kulon amerykański

Laridae

 
 
 

Mewy

 

Larus relictus (I)

 
 

Mewa reliktowal

Scolopacidae

 
 
 

Bekasowate

 

Numenius borealis (I)

 
 

Kulik eskimoski

 

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Kulik cienkodzioby

 

Tringa guttifer (I)

 
 

Brodziec nakrapiany

CICONIIFORMES

 
 
 
 

Ardeidae

 
 
 

Czaplowate

 

Ardea alba

 
 

Czapla biała

 

Bubulcus ibis

 
 

Czapla złotawa

 

Egretta garzetta

 
 

Czapla nadobna

Balaenicipitidae

 
 
 

Trzewikodzioby

 
 

Balaeniceps rex (II)

 

Trzewikodziób

Ciconiidae

 
 
 

Bocianowate

 

Ciconia boyciana (I)

 
 

Bocian czarnodzioby

 

Ciconia nigra (II)

 
 

Bocian czarny

 

Ciconia stormi

 
 

Bocian garbaty

 

Jabiru mycteria (I)

 
 

Żabiru amerykański

 

Leptoptilos dubius

 
 

Marabut indyjski

 

Mycteria cinerea (I)

 
 

Dławigad malajski

Phoenicopteridae

 
 
 

Flamingi

 
 

Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Flaming, czerwonak

Threskiornithidae

 
 
 

Ibisowate

 
 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis szkarłatny

 

Geronticus calvus (II)

 
 

Ibis łysy

 

Geronticus eremita (I)

 
 

Ibis pustelnik

 

Nipponia nippon (I)

 
 

Ibis czubaty

 

Platalea leucorodia (II)

 
 

Warzęcha zwyczajna

 

Pseudibis gigantea

 
 

Ibis olbrzymi

COLUMBIFORMES

 
 
 
 

Columbidae

 
 
 

Gołębiowate

 

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Nikobarczyk

 

Claravis godefrida

 
 

Siniaczek paskowany

 

Columba livia

 
 

Gołąb skalny

 

Ducula mindorensis (I)

 
 

Muszkatela okularowa

 
 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Gołąb zbroczony

 
 

Goura spp. (II)

 

Korońce

 

Leptotila wellsi

 
 

Gołębik grenadyjski

 
 
 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Gołąb różany

 

Streptopelia turtur

 
 

Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa

CORACIIFORMES

 
 
 
 

Bucerotidae

 
 
 

Dzioborożce

 
 

Aceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

 

Aceros nipalensis (I)

 
 

Dzioborożec rudy

 
 

Anorrhinus spp. (II)

 

Dzioborożce

 
 

Anthracoceros spp. (II)

 

Dzioborożce

 
 

Berenicornis spp. (II)

 

Dzioborożce

 
 

Buceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

 

Buceros bicornis (I)

 
 

Dzioborożec wielki

 
 

Penelopides spp. (II)

 

Dzioborożce

 

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Hełmoróg tęgodzioby

 
 

Rhyticeros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Dzioborożec białolicy

CUCULIFORMES

 
 
 
 

Musophagidae

 
 
 

Turaki

 
 

Tauraco spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Turaki

 

Tauraco bannermani (II)

 
 

Turak kameruński

FALCONIFORMES

 
 
 

Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne

 
 

FALCONIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia; i z wyjątkiem Caracara lutosa)

 

Dzienne ptaki drapieżne

Accipitridae

 
 
 

Jastrzębiowate

 

Accipiter brevipes (II)

 
 

Krogulec krótkonogi

 

Accipiter gentilis (II)

 
 

Jastrząb gołębiarz, gołębiarz

 

Accipiter nisus (II)

 
 

Krogulec zwyczajny

 

Aegypius monachus (II)

 
 

Sęp kasztanowaty

 

Aquila adalberti (I)

 
 

Orzeł iberyjski

 

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Orzeł przedni

 

Aquila clanga (II)

 
 

Orlik grubodzioby

 

Aquila heliaca (I)

 
 

Orzeł cesarski

 

Aquila pomarina (II)

 
 

Orlik krzykliwy

 

Buteo buteo (II)

 
 

Myszołów zwyczajny

 

Buteo lagopus (II)

 
 

Myszołów włochaty

 

Buteo rufinus (II)

 
 

Myszołów kurhannik

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Hakodziób kubański

 

Circaetus gallicus (II)

 
 

Gadożer zwyczajny, krótkoszpon gadożer

 

Circus aeruginosus (II)

 
 

Błotniak stawowy

 

Circus cyaneus (II)

 
 

Błotniak zbożowy

 

Circus macrourus (II)

 
 

Błotniak biały, błotniak blady

 

Circus pygargus (II)

 
 

Błotniak popielaty

 

Elanus caeruleus (II)

 
 

Kaniuk zwyczajny

 

Eutriorchis astur (II)

 
 

Pręgoczub

 

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Orłosęp brodaty

 

Gyps fulvus (II)

 
 

Sęp płowy

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)

 
 

Bieliki

 

Harpia harpyja (I)

 
 

Harpia wielka

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Orzełek południowy

 

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Orzełek włochaty

 

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Białostrząb szarogłowy

 

Milvus migrans (II) (z wyjątkiem Milvus migrans lineatus objętego załącznikiem B)

 
 

Kania czarna

 

Milvus milvus (II)

 
 

Kania ruda

 

Neophron percnopterus (II)

 
 

Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp

 

Pernis apivorus (II)

 
 

Trzmielojadzwyczajny, pszczołojad

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Małpożer

Cathartidae

 
 
 

Kondorowate

 

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Kondor kalifornijski

 
 
 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kondor królewski

 

Vultur gryphus (I)

 
 

Kondor wielki

Falconidae

 
 
 

Sokołowate

 

Falco araeus (I)

 
 

Pustułka seszelska

 

Falco biarmicus (II)

 
 

Raróg górski

 

Falco cherru g (II)

 
 

Raróg zwyczajny, raróg stepowy

 

Falco columbarius (II)

 
 

Drzemlik

 

Falco eleonorae (II)

 
 

Sokół skalny

 

Falco jugger (I)

 
 

Raróg indyjski, sokół indyjski

 

Falco naumanni (II)

 
 

Pustułeczka

 

Falco newtoni (I) (tylko populacja Seszeli)

 
 

Pustułka malgaska

 

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Sokół berberyjski

 

Falco peregrinus (I)

 
 

Sokół wędrowny

 

Falco punctatus (I)

 
 

Pustułka maskareńska

 

Falco rusticolus (I)

 
 

Białozór

 

Falco subbuteo (II)

 
 

Kobuz

 

Falco tinnunculus (II)

 
 

Pustułka zwyczajna

 

Falco vespertinus (II)

 
 

Kobczyk zwyczajny

Pandionidae

 
 
 

Rybołowy

 

Pandion haliaetus (II)

 
 

Orzeł rybołów

GALLIFORMES

 
 
 
 

Cracidae

 
 
 
 
 

Crax alberti (III Kolumbia)

 
 

Czubacz niebieskodzioby

 

Crax blumenbachii (I)

 
 

Czubacz czerwonodzioby

 
 
 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

Czubacz żółtoguzy

 
 

Crax fasciolata

 

Czubacz gołolicy

 
 
 

Crax globulosa (III Kolumbia)

Czubacz koralowy

 
 
 

Crax rubra (III Kolumbia/Kostaryka/Gwatemala/Honduras)

Czubacz zmienny

 

Mitu mitu (I)

 
 

Czubacz garbonosy

 

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Jednoróg

 
 
 

Ortalis vetula (III Gwatemala/Honduras)

Czakalaka północna

 
 
 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

Czubacz hełmiasty

 

Penelope albipennis (I)

 
 

Penelopa białoskrzydła

 
 
 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelopa rdzawobrzucha

 
 
 

Penelopina nigra (III Gwatemala)

Penelopina

 

Pipile jacutinga (I)

 
 

Grdacz czarnoczelny

 

Pipile pipile (I)

 
 

Grdacz trinidadzki

Megapodiidae

 
 
 

Nogale

 

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Nogal hełmiasty

Phasianidae

 
 
 

Kurowate

 
 

Argusianus argus (II)

 

Argus malajski

 

Catreus wallichii (I)

 
 

Bażant himalajski

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Przepiór wirginijski

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Uszak biały

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Uszak brunatny

 
 

Gallus sonneratii (II)

 

Kur siwy

 
 

Ithaginis cruentus (II)

 

Kuropatnik

 

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Olśniak himalajski

 

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Olśniak zielonosterny

 

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Olśniak białosterny

 

Lophura edwardsi (I)

 
 

Kiściec annamski

 
 

Lophura hatinhensis

 

Kiściec wietnamski

 
 
 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Kiściec nepalski

 

Lophura swinhoii (I)

 
 

Kiściec tajwański

 
 
 

Meleagris ocellata (III Gwatemala)

Indyk pawi

 

Odontophorus strophium

 
 

Przepiór białolicy

 

Ophrysia superciliosa

 
 

Przepiórecznik

 
 
 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Paw królewski

 
 

Pavo muticus (II)

 

Paw złoty

 
 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Wieloszpon szary

 
 

Polyplectron germaini (II)

 

Wieloszpon wietnamski

 
 

Polyplectron malacense (II)

 

Wieloszpon pawi

 

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Wieloszpon lśniący, wieloszpon palawański

 
 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Wieloszpon białobrody

 
 
 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Kuroczub koklas

 

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Argus czubaty

 

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Bażant kasztanowaty

 

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Bażant birmański

 

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Bażant tajwański

 

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Ułar kaspijski

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Ułar tybetański

 

Tragopan blythii (I)

 
 

Tragopan żółtolicy

 

Tragopan caboti (I)

 
 

Tragopan plamisty

 

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Tragopan rudolicy

 
 
 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopan satyr

 
 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Preriokur dwuczuby

GRUIFORMES

 
 
 
 

Gruidae

 
 
 

Żurawie

 
 

Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Żurawie

 

Grus americana (I)

 
 

Żuraw krzykliwy

 

Grus canadensis (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Grus canadensis nesiotes oraz Grus canadensis pulla są wymienione w dodatku I)

 
 

Żuraw kanadysjki

 

Grus grus (II)

 
 

Żuraw zwyczajny

 

Grus japonensis (I)

 
 

Zuraw mandżurski

 

Grus leucogeranus (I)

 
 

Żuraw biały

 

Grus monacha (I)

 
 

Żuraw białogłowy

 

Grus nigricollis (I)

 
 

Żuraw czarnoszyi

 

Grus vipio (I)

 
 

Żuraw białoszyi

Otididae

 
 
 

Dropie

 
 

Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dropie

 

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Drop indyjski

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Hubara arabska

 

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Hubara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Hubarka bengalska

 

Otis tarda (II)

 
 

Drop zwyczajny

 

Sypheotides indicus (II)

 
 

Hubarka długoczuba, hubarka indyjska

 

Tetrax tetrax (II)

 
 

Strepet

Rallidae

 
 
 

Chruściele

 

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Wodnik brunatny

Rhynochetidae

 
 
 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Kagu

PASSERIFORMES

 
 
 
 

Atrichornithidae

 
 
 

Gąszczaki

 

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Gąszczak krzykliwy

Cotingidae

 
 
 

Bławatnikowate

 
 
 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Strojnoczub amazoński

 
 
 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Strojnoczub długobrody

 

Cotinga maculata (I)

 
 

Bławatnik modry

 
 

Rupicola spp. (II)

 

Skalikurki

 

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Bławatnik białoskrzydły

Emberizidae

 
 
 

Trznadlowate

 
 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardynałek żółty

 
 

Paroaria capitata (II)

 

Kardynał żółtodzioby

 
 

Paroaria coronata (II)

 

Kardynał czubaty

 
 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangarka wspaniała

Estrildidae

 
 
 

Astryldy

 
 

Amandava formosa (II)

 

Bengalik oliwkowy

 
 

Lonchura fuscata

 

Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski

 
 

Lonchura oryzivora (II)

 

Ryżowiec siwy

 
 

Poephila cincta cincta (II)

 

Amadynka czarnogardła

Fringillidae

 
 
 

Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate

 

Carduelis cucullata (I)

 
 

Czyż czerwony

 
 

Carduelis yarrellii (II)

 

Czyż żółtolicy

Hirundinidae

 
 
 

Jaskółkowate

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka

Icteridae

 
 
 

Kacykowate

 

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Kacyk słoneczny

Meliphagidae

 
 
 

Miodojady

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Miodojad żółtoczuby

Muscicapidae

 
 
 

Muchołówki

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 
 

Namorzynek maskareński

 
 

Cyornis ruckii (II)

 

Niltawa samotna

 

Dasyornis broadbenti litoralis (możliwe wyginięcie) (I)

 
 

Kolcopiórek rudy

 

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Kolcopiórek mały

 
 

Garrulax canorus (II)

 

Sójkowiec białooki

 
 

Garrulax taewanus (II)

 

Sójkowiec tajlandzki

 
 

Leiothrix argentauris (II)

 

Pekińczyk srebrnouchy, mezja

 
 

Leiothrix lutea (II)

 

Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby

 
 

Liocichla omeiensis (II)

 

Krasnoliczek samotny

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Sępowronka żółtogłowa

 

Picathartes oreas (I)

 
 

Sępowronka kameruńska

 
 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Muchodławka maskareńska

Paradisaeidae

 
 
 

Cudowronki, ptaki rajskie

 
 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Cudowronki, ptaki rajskie

Pittidae

 
 
 

Kurtaczkowate

 
 

Pitta guajana (II)

 

Kurtaczek prążkowany

 

Pitta gurneyi (I)

 
 

Kurtaczek czarnobrzuchy

 

Pitta kochi (I)

 
 

Kurtaczek wąsaty

 
 

Pitta nympha (II)

 

Kurtaczek blady

Pycnonotidae

 
 
 

Bilbile

 
 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bilbil żółtogłowy

Sturnidae

 
 
 

Szpakowate

 
 

Gracula religiosa (II)

 

Gwarek czczony

 

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Szpak balijski

Zosteropidae

 
 
 

Szlarniki

 

Zosterops albogularis (I)

 
 

Szlarnik białopierśny

PELECANIFORMES

 
 
 
 

Fregatidae

 
 
 

Fregaty

 

Fregata andrewsi (I)

 
 

Fragata białobrzucha

Pelecanidae

 
 
 

Pelikany

 

Pelecanus crispus (I)

 
 

Pelikan kędzierzawy

Sulidae

 
 
 

Głuptaki

 

Papasula abbotti (I)

 
 

Głuptak czarnoskrzydły

PICIFORMES

 
 
 
 

Capitonidae

 
 
 

Brodacze

 
 
 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

Brodacz wielkodzioby

Picidae

 
 
 

Dzięciołowate

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi

Ramphastidae

 
 
 

Tukany

 
 
 

Baillonius bailloni (III Argentyna)

Tukan szafranowy

 
 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arasari czarnoszyi

 
 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentyna)

Arasari brązowouchy

 
 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arasari czarnogłowy

 
 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentyna)

Tukan zielonodzioby

 
 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan tęczodzioby

 
 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan toko

 
 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan czerwonodzioby

 
 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan żółtogardły

 
 
 

Selenidera maculirostris (III Argentyna)

Tukanik plamodzioby

PODICIPEDIFORMES

 
 
 
 

Podicipedidae

 
 
 

Perkozy

 

Podilymbus gigas (I)

 
 

Perkoz gwatemalski

PROCELLARIIFORMES

 
 
 
 

Diomedeidae

 
 
 

Albatrosy

 

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Albatros krótkosterny

PSITTACIFORMES

 
 
 

Papugowe

 
 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus oraz Psittacula krameri, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Papugowe

Cacatuidae

 
 
 

Kakadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Kakadu białooka

 

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Kakadu filipińska

 

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Kakadu molucka

 

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Kakadu żółtolica

 

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Żałobnica palmowa

Loriidae

 
 
 

Lory

 

Eos histrio (I)

 
 

Lora przepasana

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)

 
 

Loreczki

Psittacidae

 
 
 

Papugi właściwe

 

Amazona arausiaca (I)

 
 

Amazonka czerwonoszyja

 

Amazona auropalliata (I)

 
 

Amazonka żółtoszyja

 

Amazona barbadensis (I)

 
 

Amazonka żółtoramienna

 

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska

 

Amazona finschi (I)

 
 

Amazonka liliogłowa

 

Amazona guildingii (I)

 
 

Amazonka królewska

 

Amazona imperialis (I)

 
 

Amazonka cesarska

 

Amazona leucocephala (I)

 
 

Amazonka kubańska

 

Amazona oratrix (I)

 
 

Amazonka żółtogardła

 

Amazona pretrei (I)

 
 

Amazonka czerwonouda

 

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Amazonka tęczowa

 

Amazona tucumana (I)

 
 

Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska

 

Amazona versicolor (I)

 
 

Amazonka z St. Lucia

 

Amazona vinacea (I)

 
 

Amazonka pąsowa

 

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa

 

Amazona vittata (I)

 
 

Amazonka portorykańska

 

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Ary niebieskie

 

Ara ambiguus (I)

 
 

Ara oliwkowa

 

Ara glaucogularis (I)

 
 

Ara szafirowa

 

Ara macao (I)

 
 

Ara żółtoskrzydła

 

Ara militaris (I)

 
 

Ara zielona

 

Ara rubrogenys (I)

 
 

Ara różowooka

 

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Ara modra

 

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Modrolotka kozia

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Modrolotka szmaragdowa

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Modrolotka czerwonoczelna

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Modrolotka żółtawa

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Figówka czerwonoucha

 

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Modrolotka czubata

 

Guarouba guarouba (I)

 
 

Konura złota

 

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Łąkówka krasobrzucha

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Konura żółtolica

 

Pezoporus occidentalis (możliwe wyginięcie) (I)

 
 

Papużka żółtobrzucha

 

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Papużka ziemna

 

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Barwinka czerwonogłowa

 

Primolius couloni (I)

 
 

Ara niebieskogłowa

 

Primolius maracana (I)

 
 

Ara marakana, marakana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Świergotka złotoskrzydła

 

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Świergotka czarnogłowa

 

Psephotus pulcherrimus (możliwe wyginięcie) (I)

 
 

Świergotka rajska

 

Psittacula echo (I)

 
 

Aleksandretta krótkosterna

 

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Rudosterka błękitnoszyja

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Meksykanki

 

Strigops habroptilus (I)

 
 

Kakapo

RHEIFORMES

 
 
 
 

Rheidae

 
 
 

Nandu

 

Pterocnemia pennata (I) (z wyjątkiem Pterocnemia pennata pennata, która jest wymieniona w załączniku B)

 
 

Nandu plamiste

 
 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandu plamiste

 
 

Rhea americana (II)

 

Nandu szare

SPHENISCIFORMES

 
 
 
 

Spheniscidae

 
 
 

Pingwiny

 
 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin afrykański

 

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Pingwin peruwiański

STRIGIFORMES

 
 
 

Sowy

 
 

STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem Sceloglaux albifacies)

 

Sowy

Strigidae

 
 
 

Puszczykowate

 

Aegolius funereus (II)

 
 

Włochatka zwyczajna

 

Asio flammeus (II)

 
 

Sowa błotna

 

Asio otus (II)

 
 

Uszatka zwyczajna, sowa uszata

 

Athene noctua (II)

 
 

Pójdźka zwyczajna

 

Bubo bubo (II) (z wyjątkiem Bubo bubo bengalensis, który jest objęty załącznikiem B)

 
 

Puchacz zwyczajny

 

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Sóweczka zwyczajna

 

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Pójdźka leśna

 

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Syczek wielki

 

Ninox natalis (I)

 
 

Sowica prążkowana

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Sowica kukułcza

 

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Sowa śnieżna

 

Otus ireneae (II)

 
 

Syczek brunatny

 

Otus scops (II)

 
 

Syczek zwyczajny

 

Strix aluco (II)

 
 

Puszczyk zwyczajny

 

Strix nebulosa (II)

 
 

Puszczyk mszarny

 

Strix uralensis (II) (z wyjątkiem Strix uralensis davidi, który jest objęty załącznikiem B)

 
 

Puszczyk uralski

 

Surnia ulula (II)

 
 

Sowa jarzębata

Tytonidae

 
 
 

Płomykówkowate

 

Tyto alba (II)

 
 

Płomykówka zwyczajna

 

Tyto soumagnei (I)

 
 

Płomykówka madagaskarska

STRUTHIONIFORMES

 
 
 
 

Struthionidae

 
 
 

Strusie

 

Struthio camelus (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 
 

Struś

TINAMIFORMES

 
 
 
 

Tinamidae

 
 
 

Kusacze

 

Tinamus solitarius (I)

 
 

Kusacz samotny

TROGONIFORMES

 
 
 
 

Trogonidae

 
 
 

Trogony

 

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Kwezal herbowy

REPTILIA

 
 
 

Gady

CROCODYLIA

 
 
 

Krokodylowe

 
 

CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Krokodylowe

Alligatoridae

 
 
 

Aligatorowate

 

Alligator sinensis (I)

 
 

Aligator chiński

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Kajman okularowy

 

Caiman latirostris (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)

 
 

Kajman szerokopyski

 

Melanosuchus niger (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)

 
 

Kajman czarny

Crocodylidae

 
 
 

Krokodylowate

 

Crocodylus acutus (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)

 
 

Krokodyl amerykański

 

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Krokodyl wąskopyski

 

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Krokodyl z Orinoko

 

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Krokodyl filipiński

 

Crocodylus moreletii (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)

 
 

Krokodyl meksykański

 

Crocodylus niloticus (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe;populacje te są objęte załącznikiem B)

 
 

Krokodyl nilowy

 

Crocodylus palustris (I)

 
 

Krokodyl błotny

 

Crocodylus porosus (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)

 
 

Krokodyl słonowodny

 

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Krokodyl kubański

 

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Krokodyl syjamski

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Krokodyl krótkopyski

 

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Krokodyl gawialowy

Gavialidae

 
 
 

Gawiale

 

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Gawial gangesowy

RHYNCHOCEPHALIA

 
 
 
 

Sphenodontidae

 
 
 

Tuatary, hatterie

 

Sphenodon spp. (I)

 
 

Tuatary, hatterie

SAURIA

 
 
 
 

Agamidae

 
 
 

Agamy

 
 

Saara spp. (II)

 
 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 

Biczogony

Chamaeleonidae

 
 
 

Kameleonowate

 
 

Archaius spp. (II)

 
 
 
 

Bradypodion spp. (II)

 
 
 
 

Brookesia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 
 
 

Brookesia perarmata (I)

 
 
 
 
 

Calumma spp. (II)

 
 
 
 

Chamaeleo spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kameleony

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Kameleon pospolity, kameleon europejski

 
 

Furcifer spp. (II)

 
 
 
 

Kinyongia spp. (II)

 

Kameleony żyworodne

 
 

Nadzikambia spp. (II)

 

Kameleony żyworodne

 
 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste

 
 

Cordylus spp. (II)

 
 

Gekkonidae

 
 
 

Gekonowate

 
 
 

Hoplodactylus spp. (III Nowa Zelandia)

 
 
 

Lygodactylus williamsi

 

Gekon Williamsa

 
 

Nactus serpensinsula (II)

 
 
 
 

Naultinus spp. (II)

 
 
 
 

Phelsuma spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 
 
 

Phelsuma guentheri (II)

 
 
 
 
 

Uroplatus spp. (II)

 
 

Helodermatidae

 
 
 

Helodermowate, helodermy

 
 

Heloderma spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

 
 
 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Heloderma meksykańska

Iguanidae

 
 
 

Legwanowate, legwany

 
 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Legwan morski

 

Brachylophus spp. (I)

 
 

Legwany witijskie

 
 

Conolophus spp. (II)

 

Legwany lądowe z Galapagos

 
 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Legwan ostroogonowy z Utili

 
 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu

 
 

Ctenosaura palearis (II)

 

Legwan ostroogonowy gwatemalski

 
 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Legwan ostroogonowy z Roatánu

 

Cyclura spp. (I)

 
 

Legwany nosorogie

 
 

Iguana spp. (II)

 

Iguany

 
 

Phrynosoma blainvillii (II)

 
 
 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 
 
 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 
 
 
 

Phrynosoma wigginsi (II)

 
 
 

Sauromalus varius (I)

 
 
 

Lacertidae

 
 
 

Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe

 

Gallotia simonyi (I)

 
 
 
 

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Jaszczurka Lilforda

 

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Jaszczurka z Ibizy

Scincidae

 
 
 

Scynkowate, scynki

 
 

Corucia zebrata (II)

 

Scynk nadrzewny

Teiidae

 
 
 

Tejowate, teidy, warany amerykańskie

 
 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Teju krokodylogonowy

 
 

Dracaena spp. (II)

 

Teju kajmanowy

 
 

Tupinambis spp.(II)

 
 

Varanidae

 
 
 

Warany

 
 

Varanus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Warany

 

Varanus bengalensis (I)

 
 

Waran indyjski

 

Varanus flavescens (I)

 
 

Waran żółtawy

 

Varanus griseus (I)

 
 

Waran szary

 

Varanus komodoensis (I)

 
 

Waran z Komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 
 
 
 

Varanus olivaceus (II)

 
 

Waran Graya

Xenosauridae

 
 
 

Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury

 
 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy

SERPENTES

 
 
 

Węże

Boidae

 
 
 

Dusiciele, dusicielowate

 
 

Boidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dusiciele, dusicielowate

 

Acrantophis spp. (I)

 
 

Madagaskarski boa naziemny

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Boa argentyński

 

Epicrates inornatus (I)

 
 

Boa portorykański

 

Epicrates monensis (I)

 
 
 
 

Epicrates subflavus (I)

 
 

Boa jamajski

 

Eryx jaculus (II)

 
 

Strzelec stepowy

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Madagaskarski boa drzewny

Bolyeriidae

 
 
 
 
 
 

Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 
 
 

Bolyeria multocarinata (I)

 
 
 
 

Casarea dussumieri (I)

 
 
 

Colubridae

 
 
 

Węże właściwe, połozowate

 
 
 

Atretium schistosum (III Indie)

 
 
 
 

Cerberus rynchops (III Indie)

Połoz psiogłowy

 
 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 
 

Cyclagras gigas (II)

 

Żabojad argentyński

 
 

Elachistodon westermanni (II)

 

Jajożer indyjski

 
 

Ptyas mucosus (II)

 
 
 
 
 

Xenochrophis piscator (III Indie)

 

Elapidae

 
 
 

Zdradnicowate

 
 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 
 
 
 
 

Micrurus diastema (III Honduras)

Koralówka atlantycka

 
 
 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Koralówka czarnopasa

 
 

Naja atra (II)

 

Kobra pospolita

 
 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra nepalska

 
 

Naja mandalayensis (II)

 
 
 
 

Naja naja (II)

 

Okularnik indyjski

 
 

Naja oxiana (II)

 

Kobra środkowoazjatycka

 
 

Naja philippinensis (II)

 
 
 
 

Naja sagittifera (II)

 
 
 
 

Naja samarensis (II)

 
 
 
 

Naja siamensis (II)

 
 
 
 

Naja sputatrix (II)

 
 
 
 

Naja sumatrana (II)

 
 
 
 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kobra królewska

Loxocemidae

 
 
 
 
 
 

Loxocemidae spp. (II)

 
 

Pythonidae

 
 
 

Pytony

 
 

Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

 

Pytony

 

Python molurus molurus (I)

 
 

Pyton tygrysi

Tropidophiidae

 
 
 
 
 
 

Tropidophiidae spp. (II)

 
 

Viperidae

 
 
 

Żmijowate

 
 
 

Crotalus durissus (III Honduras)

Grzechotnik straszliwy

 
 

Crotalus durissus unicolor

 
 
 
 
 

Daboia russelii (III Indie)

Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa

 
 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 
 
 

Vipera latifii

 
 

Żmija irańska

 

Vipera ursinii (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 
 

Żmija łąkowa

 
 

Vipera wagneri (II)

 
 

TESTUDINES

 
 
 

Żółwie

Carettochelyidae

 
 
 

Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre

 
 

Carettochelys insculpta (II)

 

Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski

Chelidae

 
 
 

Żółwie wężoszyjne, żółwie wężoszyje, matamatowate

 
 

Chelodina mccordi (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)

 

Chelodyna rotiańska

 

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Wężogłówka zachodnioaustralijska

Cheloniidae

 
 
 

Żółwie morskie

 

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Żółwie morskie

Chelydridae

 
 
 

Żółwie skorpuchowate

 
 
 

Macrochelys temminckii (III — Stany Zjednoczone Ameryki)

Żółw sępi

Dermatemydidae

 
 
 

Spłaszczkowate, żółwie spłaszczone

 
 

Dermatemys mawii (II)

 

Żółw spłaszczony

Dermochelyidae

 
 
 

Żółwie skórzaste

 

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Żółwie skórzaste

Emydidae

 
 
 

Żółwie błotne, żółwie słodkowodne

 
 

Chrysemys picta (tylko żywe okazy)

 

Żółw malowany

 
 

Clemmys guttata (II)

 

Żółw cętkowany

 
 

Emydoidea blandingii (II)

 
 
 
 

Glyptemys insculpta (II)

 

Żółw leśny

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Żółw torfowiskowy

 
 
 

Graptemys spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki)

 
 
 

Malaclemys terrapin (II)

 

Żółw diamentowy

 
 

Terrapene spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Terapeny

 

Terrapene coahuila (I)

 
 

Terapena wodna

 
 

Trachemys scripta elegans (tylko żywe okazy)

 

Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy

Geoemydidae

 
 
 

Batagurowate, batagury

 

Batagur affinis (I)

 
 
 
 

Batagur baska (I)

 
 

Batagur słodkowodny, batagur baska

 
 

Batagur borneoensis (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)

 
 
 
 

Batagur dhongoka (II)

 
 
 
 

Batagur kachuga (II)

 
 
 
 

Batagur trivittata (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)

 
 
 
 

Cuora spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis i C. zhoui dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)

 
 
 
 

Cyclemys spp. (II)

 
 
 

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 
 
 
 

Geoemyda japonica (II)

 
 
 
 

Geoemyda spengleri (II)

 
 
 
 

Hardella thurjii (II)

 
 
 
 

Heosemys annandalii (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)

 

Żółw świątynny

 
 

Heosemys depressa (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)

 
 
 
 

Heosemys grandis (II)

 
 
 
 

Heosemys spinosa (II)

 

Żółw kolczasty

 
 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Żółw celebeski

 
 

Malayemys macrocephala (II)

 
 
 
 

Malayemys subtrijuga (II)

 
 
 
 

Mauremys annamensis (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)