EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0016-20140110

Consolidated text: Dyrektywa Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/16/2014-01-10

1996L0016 — PL — 10.01.2014 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA RADY 96/16/WE

z dnia 19 marca 1996 r.

w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

(Dz.U. L 078, 28.3.1996, p.27)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1882/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 września 2003 r.

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DYREKTYWA 2003/107/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 grudnia 2003 r.

  L 7

40

13.1.2004

 M3

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r.

  L 87

109

31.3.2009

►M4

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1350/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

  L 351

1

21.12.2013
▼B

DYREKTYWA RADY 96/16/WE

z dnia 19 marca 1996 r.

w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznychRADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji ( 1 ),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 2 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa Rady 72/280/EWG z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie badań statystycznych, które obowiązują Państwa Członkowskie w sektorze mleka i przetworów mlecznych ( 3 ), była kilkakrotnie zmieniana; dlatego też ze względu na większą przejrzystość należy ponownie sformułować przepisy, o których stanowi wspomniana dyrektywa;

chcąc wykonywać zobowiązania wynikające z Traktatu i innych aktów prawnych ustanowionych przez Wspólnoty w zakresie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Komisja powinna posiadać rzetelne informacje na temat produkcji i wykorzystania mleka oraz regularne i wiarygodne informacje na temat dostaw mleka do zakładów prowadzących jego obróbkę lub przetwórstwo, jak również na temat produkcji przetworów mlecznych w poszczególnych Państwach Członkowskich;

badania produkcji i wykorzystania mleka w gospodarstwie należy prowadzić zgodnie z jednolitymi kryteriami i bardziej szczegółowo niż dotychczas, natomiast w zakładach prowadzących przetwórstwo mleka na terenie Państw Członkowskich należy przeprowadzać takie badania co miesiąc;

w celu uzyskania porównywalnych rezultatów należy ustanowić wspólne kryteria w odniesieniu do zakresu badań oraz stosowanych parametrów i procedur;

z doświadczeń zdobytych przy realizacji wcześniejszych przepisów wynika, że wskazane byłoby uproszczenie przepisów w tym zakresie, a w szczególności zniesienie obowiązku dostarczania wyników raz w tygodniu;

należy podjąć właściwe środki w świetle rosnącego znaczenia zawartości białka mlecznego w przetworach mlecznych;

aby ułatwić realizację przepisów, o których stanowi niniejsza dyrektywa, Państwa Członkowskie powinny nadal ściśle współpracować z Komisją, w szczególności na forum Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnictwa, powołanego na mocy decyzji 72/279/EWG ( 4 ),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1

Państwa Członkowskie:

1) obejmują badaniem jednostki określone w art. 2 i dane określone w art. 4 oraz informują Komisję o miesięcznych, rokrocznych i trzyletnich wynikach tych badań;

▼M4

2) prowadzą coroczne badanie produkcji mleka oraz jego wykorzystania w gospodarstwach rolnych w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 ( 5 );

▼B

3) na podstawie porozumień z Komisją mogą posługiwać się danymi z innych oficjalnych źródeł.

Artykuł 2

Badania określone w art. 1 ust. 1 obejmują:

1) przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne, które skupują pełne mleko bądź też – w niektórych przypadkach – przetwory mleczne bezpośrednio od gospodarstw rolnych lub od przedsiębiorstw określonych w pkt 2, z zamiarem przetworzenia na przetwory mleczne;

2) przedsiębiorstwa, które skupują mleko lub śmietanę w celu przekazania w całości lub w części, bez jakiegokolwiek przetwarzania, przedsiębiorstwom określonym w pkt 1.

Państwa Członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby w jak największym stopniu zapobiec dublowaniu wyników.

Artykuł 3

1.  Dla celów niniejszej dyrektywy „mleko” oznacza mleko krów, owiec, kóz i bawolic. Comiesięczne badanie, określone w art. 4 ust. 1 lit. a), dotyczy jedynie mleka krowiego oraz przetworów wytworzonych wyłącznie z mleka krowiego.

▼M4

2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 6a w celu zmiany wykazu przetworów mlecznych objętych badaniami oraz w celu ustalenia standardowych definicji mających zastosowanie do przekazywania wyników w odniesieniu do różnych produktów.

Te akty delegowane przyjmuje się wyłącznie, gdy jest to konieczne, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych i postępu technicznego; nie zmieniają one opcjonalnego charakteru wymaganych informacji i nie nakładają one znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów.

Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne określone w tych aktach delegowanych, biorąc pod uwagę w stosownych przypadkach opinię odpowiednich ekspertów w zakresie analizy kosztów i wyników, w tym oceny obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 ( 6 ).

▼B

Artykuł 4

1.  Badania, określone w art. 1 ust. 1, powinny umożliwiać uzyskanie co najmniej informacji określonych w lit. a), b) i c).

Kwestionariusze należy wypełniać w taki sposób, aby uniknąć duplikacji.

Informacje powinny określać:

a) co miesiąc:

i) ilość zebranego mleka i śmietany wraz z zawartością tłuszczu oraz – w odniesieniu do mleka krowiego – wraz z zawartością białka;

ii) ilość niektórych półproduktów mlecznych, które zostały przetworzone i są gotowe do dostawy, oraz ilość niektórych przetworzonych przetworów mlecznych;

b) corocznie:

i) ilość dostępnego mleka i śmietany wraz z zawartością tłuszczu i białka;

ii) ilość półproduktów mlecznych, które zostały przetworzone i są gotowe do dostawy, i przetworzonych przetworów mlecznych w rozłożeniu na poszczególne typy produktów;

iii) zużycie surowców w postaci mleka pełnego i mleka odtłuszczonego oraz zużycie tłuszczu przy wytwarzaniu przetworów mlecznych;

▼M2

iv) zawartość białka głównych przetworów mlecznych, przy zastosowaniu metod pomiaru lub szacowania, które z największym prawdopodobieństwem zagwarantują wiarygodne dane;

v) ilość mleka krowiego produkowanego przez gospodarstwa rolne w skali regionalnej (jednostka terytorialna NUTS 2) zgodnie z najbardziej odpowiednią metodą pomiaru lub szacowania celem zagwarantowania wiarygodności danych;

▼B

c) co trzy lata (od dnia 31 grudnia 1997 r.):

ilość jednostek objętych badaniem, określonym w art. 2, w rozłożeniu na kategorie według wielkości.

▼M2 —————

▼B

Artykuł 5

1.  Bez uszczerbku dla akapitu drugiego badania określone w art. 1 ust. 1 powinny mieć charakter wyczerpujący w odniesieniu do mleczarni przetwarzających łącznie co najmniej 95 % mleka krowiego skupowanego w danym Państwie Członkowskim według bilansu oszacowanego na podstawie próby reprezentacyjnej lub innych źródeł.

Państwa Członkowskie mogą prowadzić miesięczne badania, określone w art. 4 ust. 1 lit. a), w formie próby reprezentacyjnej. W takim przypadku błąd przy danej próbie nie może przekraczać 1 % ogólnej ilości skupowanego mleka (przy marginesie zaufania 68 %).

2.  Państwa Członkowskie powinny podjąć wszelkie stosowne środki, aby otrzymywać spójne i wystarczająco dokładne wyniki. Ponadto przedkładają one Komisji – w formie sprawozdania na temat metodyki – wszelkie informacje umożliwiające ocenę rzetelności przekazanych wyników, a w szczególności:

a) zastosowane kwestionariusze;

b) zabezpieczenia, które zastosowano, aby uniknąć podwójnego liczenia;

c) metody przeliczania danych z kwestionariuszy do wspólnotowych tabel.

▼M4

Sprawozdania dotyczące metodologii, dostępność i rzetelność danych, jak również wszelkie inne kwestie związane ze stosowaniem niniejszej dyrektywy, są poddawane corocznej analizie państw członkowskich. Państwa członkowskie corocznie, za pomocą standardowego kwestionariusza, zgłaszają Komisji informacje metodologiczne dotyczące informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1. Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawierające wzory tych standardowych kwestionariuszy. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

▼B

Artykuł 6

▼M4

1.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające tabele do przekazywania danych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

▼B

Tabele te mogą być zmieniane zgodnie z tą samą procedurą.

2.  Państwa Członkowskie przekazują Komisji wyniki określone w ust. 3, włącznie z danymi uznanymi za poufne na mocy przepisów krajowych bądź zasad zachowania tajemnicy w statystyce, zgodnie z przepisami, określonymi przez rozporządzenie Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania Urzędowi Statystycznemu Wspólnot Europejskich danych, których dotyczą zasady zachowania tajemnicy w statystyce ( 7 ).

3.  Państwa Członkowskie przesyłają Komisji, tak wcześnie jak tylko jest to możliwe, po podsumowaniu danych, najpóźniej:

a) w czterdzieści pięć dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczyło badanie – rezultaty miesięczne, określone przez art. 4 ust. 1 lit. a);

b) w czerwcu roku następnego po roku, którego dotyczyło badanie:

 coroczne wyniki, o których stanowi art. 4 ust. 1 lit. b),

▼M2 —————

▼M2

c) we wrześniu następnego roku, po roku obejmującym datę odniesienia, wyniki określone w art. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 lit. b), v) i c).

▼B

4.  Komisja weryfikuje informacje przesłane przez poszczególne Państwa Członkowskie i informuje je o wynikach ogólnych.

▼M4

Artykuł 6a

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

▼M4

Artykuł 7

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 8 ).

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3.  W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

▼B

Artykuł 8

Nie później niż dnia 1 lipca 1999 r. Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie na temat doświadczeń zgromadzonych przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy. W tym samym terminie Komisja składa również w szczególności wyniki analiz, określonych w art. 4 ust. 2, wraz z wnioskami na temat ostatecznego okresu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Artykuł 9

1.  Dyrektywa 72/280/EWG traci moc z dniem 1 stycznia 1997 r.

2.  Odniesienia do dyrektywy 72/280/EWG należy traktować jako odniesienia do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 10

1.  Państwa Członkowskie przyjmują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do wdrożenia niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 1997 r. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.  Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 11

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 12

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.( 1 ) Dz.U. C 321 z 1.12.1995, str. 6.

( 2 ) Dz.U. C 32 z 5.2.1996.

( 3 ) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 2. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

( 4 ) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

( 5 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14).

( 6 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

( 7 ) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1.

( 8 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Top