Help Print this page 

Document 01980L0181-20090527

Title and reference
Dyrektywa Rady z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do jednostek miar i uchylająca dyrektywę 71/354/EWG (80/181/EWG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27
Multilingual display
Text

1980L0181 — PL — 27.05.2009 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA RADY

z dnia 20 grudnia 1979 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do jednostek miar i uchylająca dyrektywę 71/354/EWG

(80/181/EWG)

(Dz.U. L 039, 15.2.1980, p.40)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DYREKTYWA RADY 85/1/EWG z dnia 18 grudnia 1984 r.

  L 2

11

3.1.1985

►M2

DYREKTYWA RADY 89/617/EWG z dnia 27 listopada 1989 r.

  L 357

28

7.12.1989

►M3

DYREKTYWA 1999/103/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 stycznia 1999 r.

  L 34

17

9.2.2000

►M4

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/3/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 11 marca 2009 r.

  L 114

10

7.5.2009


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 218, 23.8.2007, s. 18  (85/1)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 218, 23.8.2007, s. 16  (89/617)
▼B

DYREKTYWA RADY

z dnia 20 grudnia 1979 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do jednostek miar i uchylająca dyrektywę 71/354/EWG

(80/181/EWG)RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając dyrektywę Rady 71/354/EWG z dnia 18 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do jednostek miar ( 1 ), ostatnio zmienioną dyrektywą 76/770/EWG ( 2 ),

uwzględniając wniosek Komisji ( 3 ),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 4 ),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 5 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

jednostki miar są niezbędne do używania wszystkich przyrządów pomiarowych do wyrażania wartości wielkości mierzonej lub wskazania wielkości; jednostki miar są używane w większości dziedzin działalności ludzkiej; konieczne jest zapewnienie możliwie najbardziej jasnych zasad ich stosowania; niezbędne więc jest uregulowanie ich stosowania wewnątrz Wspólnoty w dziedzinie gospodarki, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa publicznego, jak również dla celów administracyjnych;

w dziedzinie transportu międzynarodowego istnieją międzynarodowe konwencje lub porozumienia wiążące Wspólnotę lub Państwa Członkowskie, te konwencje lub porozumienia muszą być przestrzegane;

ustawodawstwo Państw Członkowskich regulujące używanie jednostek miar różni się w poszczególnych Państwach Członkowskich, co prowadzi do utrudnień w handlu; w tych warunkach niezbędne jest przeprowadzenie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu przezwyciężenia tych przeszkód;

jednostki miar stanowią przedmiot międzynarodowych rezolucji przyjętych przez Generalną Konferencję Miar (CGPM) ustanowioną Konwencją Metryczną podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., do której należą wszystkie Państwa Członkowskie; wynikiem tych rezolucji było sporządzenie „Międzynarodowego Układ Jednostek Miar” (SI);

dnia 18 października 1971 r. Rada przyjęła dyrektywę 71/354/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w celu usunięcia przeszkód w handlu poprzez przyjęcie na szczeblu wspólnotowym międzynarodowego układu jednostek miar; dyrektywa 71/354/EWG została zmieniona Aktem Przystąpienia oraz dyrektywą 76/770/EWG;

przepisy prawa wspólnotowego nie przezwyciężyły wszystkich przeszkód w tej dziedzinie; dyrektywa 76/770/EWG przewiduje dokonanie przed dniem 31 grudnia 1979 r. oceny sytuacji dotyczącej jednostek miar, nazw i oznaczeń wymienionych w rozdziale D Załącznika do niniejszej dyrektywy; niezbędne okazało się ponadto dokonanie oceny dotyczącej sytuacji niektórych innych jednostek miar;

w celu uniknięcia poważnych trudności, należy koniecznie przewidzieć okres przejściowy, w którego trakcie jednostki miar niezgodne z układem międzynarodowym zostałyby wycofane; nie mniej istotne jest jednak umożliwienie tym Państwom Członkowskim, które tego chcą, jak najszybszego wprowadzenia w życie na swoim terytorium przepisów rozdziału I Załącznika; niezbędne jest więc ograniczenie czasu trwania tego okresu przejściowego na poziomie wspólnotowym, przy pozostawieniu Państwom Członkowskim możliwości skrócenia tego okresu;

w okresie przejściowym istotne jest zajmowanie jasnego stanowiska w sprawie stosowania jednostek miar w handlu między Państwami Członkowskimi, szczególnie w celu ochrony konsumentów; zobowiązanie Państw Członkowskich do tolerowania dodatkowych oznaczeń na produktach i urządzeniach przywożonych z innych Państw Członkowskich w okresie przejściowym wydaje się dobrze odpowiadać powyższemu celowi;

systemowe przyjęcie takiego rozwiązania dla wszystkich przyrządów pomiarowych, łącznie z aparaturą medyczną, nie wydaje się jednak absolutnie niezbędne; Państwa Członkowskie powinny zatem mieć możliwość wymagania, aby na ich terytorium przyrządy pomiarowe nosiły oznaczenia wartości wielkości w jednej legalnej jednostce miary;

niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na kontynuację wytwarzania produktów wprowadzonych już do obrotu; dotyczy ona jednakże wprowadzania do obrotu i używania produktów i urządzeń noszących oznaczenia wielkości w jednostkach miar, które nie są już legalnymi jednostkami miar, gdy takie produkty są konieczne do uzupełnienia lub zastąpienia komponentów lub części takich produktów, urządzeń lub przyrządów wprowadzonych już do obrotu; jest więc konieczne, aby Państwa Członkowskie zezwoliły na wprowadzenie do obrotu oraz na używanie takich produktów lub urządzeń w celu uzupełniania lub zastępowania komponentów, nawet jeśli noszą one oznaczenia wartości wielkości w jednostkach miar, które nie są już legalnymi jednostkami miar, żeby nadal można było używać produktów, urządzeń lub przyrządów znajdujących się już na rynku;

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) przyjęła dnia 1 marca 1974 r. międzynarodową normę dotyczącą przedstawienia jednostek SI oraz innych jednostek przeznaczonych do używania w systemach zawierających ograniczone zbiory znaków; wskazane jest, aby Wspólnota przyjęła rozwiązania, które zostały już zaakceptowane na szerszym poziomie międzynarodowym w ramach normy ISO 2955 z dnia 1 marca 1974 r.;

przepisy prawa wspólnotowego dotyczące jednostek miar znajdują się w licznych tekstach wspólnotowych; zagadnienie jednostek miar jest tak ważne, że istotne jest, by można się było odnosić do jednego tekstu wspólnotowego; dlatego niniejsza dyrektywa łączy wszystkie przepisy prawa wspólnotowego w tym zakresie i uchyla dyrektywę 71/354/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1

Legalnymi jednostkami miar, w rozumieniu niniejszej dyrektywy, które muszą być używane do wyrażania wartości wielkości, są jednostki:

a) wymienione w rozdziale I załącznika,

▼M4

b) wymienione w rozdziale II załącznika wyłącznie w tych państwach członkowskich, w których były dopuszczone w dniu 21 kwietnia 1973 r.,

▼M2

c) wymienione w rozdziale III Załącznika, wyłącznie w tych Państwach Członkowskich, w których były dopuszczone w dniu 21 kwietnia 1973 r. i do daty wyznaczonej przez te Państwa. Data ta nie może być późniejsza niż do dnia 31 grudnia 1994 r.,

d) wymienione w rozdziale IV Załącznika, wyłącznie w tych Państwach Członkowskich, w których były dopuszczone w dniu 21 kwietnia 1973 r. i do daty wyznaczonej przez te Państwa. Data ta nie może być późniejsza niż do dnia 31 grudnia 1999 r..

▼B

Artykuł 2

▼M4

a) Zobowiązania wynikające z art. 1 dotyczą stosowanych przyrządów pomiarowych, dokonywanych pomiarów oraz podawania wartości wielkości wyrażonych w jednostkach miar.

▼B

b) Niniejsza dyrektywa nie dotyczy stosowania w transporcie morskim, lotniczym oraz kolejowym jednostek innych niż te, które zostały przyjęte za obowiązujące przez niniejszą dyrektywę, ale które są ustanowione w konwencjach lub porozumieniach międzynarodowych wiążących Wspólnotę lub Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

1.  Do celów niniejszej dyrektywy z „dodatkowym oznaczeniem” mamy do czynienia, gdy do oznaczenia wyrażonego w jednostce wymienionej w Załączniku rozdział I dołączone jest jedno lub więcej oznaczeń wyrażonych w jednostkach niewymienionych w Załączniku rozdział I.

▼M4

2.  Dozwolone jest stosowanie dodatkowych oznaczeń.

▼B

3.  Państwa Członkowskie mogą wymagać, żeby przyrządy pomiarowe nosiły oznaczenia wartości wielkości w jednej legalnej jednostce miary.

4.  Oznaczenie wyrażone przez jednostkę miary wymienioną w rozdziale I ma pierwszeństwo. Oznaczenia wyrażone w jednostkach miary niewymienionych w rozdziale I muszą w szczególności być wyrażane znakami nie większymi niż te odpowiadające oznaczeniom w jednostkach wymienionych w rozdziale I.

▼M2 —————

▼B

Artykuł 4

Stosowanie jednostek miar, które nie są lub już nie są legalne, jest dopuszczalne:

 dla produktów i urządzeń znajdujących się już w obrocie i/lub w użyciu w dniu przyjęcia niniejszej dyrektywy,

 dla komponentów i części produktów i urządzeń koniecznych do uzupełnienia lub wymiany komponentów lub części wyżej wskazanych produktów i urządzeń.

Jednakże stosowanie legalnych jednostek miar może być wymagane w odniesieniu do wskazań przyrządów pomiarowych.

Artykuł 5

Międzynarodowa norma ISO 2955 z dnia ►M2  15 maja 1983 r. ◄ , „Przetwarzanie informacji – Przedstawianie jednostek SI oraz innych jednostek stosowanych w systemach zawierających ograniczone zbiory znaków”, jest stosowana w zakresie objętym przepisem jej ust. 1.

Artykuł 6

Dyrektywa 71/354/EWG traci moc z dniem 1 października 1981 r.

▼M2 —————

▼M3

Artykuł 6a

Zagadnienia dotyczące wdrożenia niniejszej dyrektywy, w szczególności sprawa dodatkowego oznaczenia wartości wielkości, powinna być w przyszłości badana i, jeśli to konieczne, należy przyjąć odpowiednie środki zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 18 dyrektywy Rady 71/316/EWG ( 6 ).

▼M4

Artykuł 6b

Komisja monitoruje zmiany sytuacji na rynku mające związek z tą dyrektywą i jej wdrażaniem w odniesieniu do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i handlu międzynarodowego oraz przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące tych zmian, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednimi wnioskami, przed dniem 31 grudnia 2019 r..

▼B

Artykuł 7

a) Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne w celu wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 lipca 1981 r. i powiadomią o tym Komisję.

Przepisy te stosuje się od dnia 1 października 1981 r.

b) Od dnia notyfikacji niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie zapewniają powiadamianie Komisji, z wyprzedzeniem umożliwiającym jej przedstawienie swoich uwag, o projektach przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które zamierzają przyjąć w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

ROZDZIAŁ I

LEGALNE JEDNOSTKI MIAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 LIT. A)

1.   JEDNOSTKI SI ORAZ ICH DZIESIĘTNE WIELOKROTNOŚCI I PODWIELOKROTNOŚCI

1.1.   Podstawowe jednostki SIWielkość

Jednostka miary

Nazwa

Oznaczenie

Długość

metr

m

Masa

kilogram

kg

Czas

sekunda

s

Prąd elektryczny

amper

A

Temperatura termodynamiczna

kelwin

K

Liczność materii

mol

mol

Światłość

kandela

cd

Definicje podstawowych jednostek SI:

▼C1

Metr jest długością drogi przebytej przez światło w próżni w czasie 1/299 792 458 sekundy.

(Siedemnasta CGPM (1983), rezolucja 1).

▼B

Jednostką miary masy jest kilogram; jest on równy masie międzynarodowego prototypu kilograma.

(Trzecia CGPM (1901) str. 70 sprawozdania z konferencji).

Sekunda jest to czas trwania 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133.

(Trzynasta CGPM (1967) rezolucja 1).

Amper jest to prąd elektryczny niezmieniający się, który występując w dwóch równoległych prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o przekroju kołowym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 metra od siebie, wywołałby między tymi przewodami siłę 2 · 10-7 niutona na każdy metr długości.

(CIPM (1946) rezolucja 2, zatwierdzona przez dziewiątą CGPM (1948)).

▼M4

Kelwin, jednostka miary temperatury termodynamicznej, wynosi 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody.

Definicja ta dotyczy wody, której skład izotopowy charakteryzuje się następującymi stosunkami liczności materii: 0,00015576 mola 2H na jeden mol 1H, 0,0003799 mola 17O na jeden mol 16O i 0,0020052 mola 18O na jeden mol 16O.

(Trzynasta CGPM (1967), rezolucja 4 oraz dwudziesta trzecia CGPM (2007), rezolucja 10)

▼B

Mol jest to liczność materii układu zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów w masie 0,012 kilograma atomu węgla 12.

Przy stosowaniu określenia mol należy określić rodzaj cząstek. Mogą to być atomy, cząsteczki, jony, elektrony lub inne cząstki albo swoiste połączenia tych cząstek.

(Czternasta CGPM (1971) rezolucja 3).

Kandela jest to światłość źródła emitującego w określonym kierunku promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 540 x 1012 herców i o natężeniu promieniowania w tym kierunku równym 1/683 watów na steradian.

(Szesnasta CGPM (1979) rezolucja 3).

1.1.1.    ►M4  Nazwa specjalna i oznaczenie pochodnej jednostki miary temperatury SI wyrażającej temperaturę Celsjusza ◄Wielkość

Jednostka miary

Nazwa

Oznaczenie

Temperatura Celsjusza

stopień Celsjusza

°C

▼M3

Temperatura Celsjusza jest określona przez różnicę t = T — To między dwoma temperaturami termodynamicznymi T i To, gdzie To = 273,15 K. Przedział lub różnica temperatury mogą być wyrażone albo w kelwinach, albo w stopniach Celsjusza. Jednostka „stopień Celsjusza” jest równa jednostce „kelwin”.

▼M4

1.2.   Jednostki pochodne SI

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Ogólne zasady dla jednostek pochodnych SI

Jednostki pochodne spójne z jednostkami podstawowymi SI są wyrażone za pomocą wzorów algebraicznych w postaci iloczynu potęg jednostek podstawowych SI ze współczynnikiem liczbowym równym liczbie 1.

1.2.3.   Jednostki pochodne SI o specjalnych nazwach i oznaczeniachWielkość

Jednostka miary

Wyrażenie

Nazwa

Oznaczenie

W innych jednostkach SI

W jednostkach podstawowych SI

Kąt płaski

radian

rad

 

m · m–1

Kąt bryłowy

steradian

sr

 

m2 · m–2

Częstotliwość

herc

Hz

 

s–1

Siła

niuton

N

 

m · kg · s–2

Ciśnienie, naprężenie

paskal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energia, praca, energia cieplna

dżul

J

N · m

m2 · kg · s–2

Moc (1), moc promieniowania

wat

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Ilość elektryczności, ładunek elektryczny

kulomb

C

 

s · A

Potencjał elektryczny, różnica potencjałów, siła elektromotoryczna

wolt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Rezystencja

om

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Konduktancja

simens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Pojemność elektryczna

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Strumień magnetyczny

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Indukcja magnetyczna

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Indukcyjność

henr

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Strumień świetlny

lumen

lm

cd · sr

cd

Natężenie oświetlenia

luks

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktywność (radionuklidu)

bekerel

Bq

 

s–1

Dawka pochłonięta, energia przekazana właściwa, kerma, wskaźnik dawki pochłoniętej

grej

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Równoważnik dawki pochłoniętej

siewert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Aktywność katalityczna

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Specjalne nazwy jednostek mocy: nazwa „voltoamper”, symbol VA – do wyrażenia mocy pozornej prądu elektrycznego zmiennego oraz nazwa „war”, symbol var – do wyrażenia mocy elektrycznej biernej. Nazwa „war” nie jest zawarta w rezolucjach CGPM.

Jednostki pochodne od jednostek podstawowych SI mogą być wyrażone za pomocą jednostek miar wymienionych w rozdziale I.

W szczególności jednostki pochodne SI mogą być wyrażane za pomocą specjalnych nazw i oznaczeń wymienionych w powyższej tabeli, na przykład jednostka SI lepkości dynamicznej może być wyrażona jako m–1 · kg · s–1 lub N · s · m–2 lub Pa · s.

▼B

1.3.   Nazwy i oznaczenia przedrostków stosowanych do tworzenia dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności

▼M3Współczynnik

Przedrostek

Symbol

1024

jotta

Y

1021

zetta

Z

1018

eksa

E

1015

peta

P

1012

tera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

K

102

hekto

H

101

deka

da

10-1

decy

d

10-2

centy

c

10-3

mili

m

10-6

mikro

μ

10-9

nano

η

10-12

piko

Ρ

10-15

femto

f

10-18

atto

a

10-21

zepto

ζ

10-24

jokto

y

▼B

Nazwy i oznaczenia dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności dziesiętnych jednostki miary masy są tworzone poprzez dołączenie nazw przedrostków do słowa „gram” oraz ich oznaczeń do oznaczenia „g”.

Dla oznaczenia dziesiętnych wielokrotności i podwielkrotności jednostki pochodnej, której wyrażenie przedstawione jest w postaci ułamka, przedrostek może być dołączony albo do jednostek wpisanych w liczniku, bądź w mianowniku, lub też do obu tych członów.

Przedrostki złożone, to znaczy takie, które składałyby się ze złożenia wielu powyższych przedrostków, nie mogą być używane.

1.4.   Dopuszczone specjalne nazwy i symbole wielokrotności i podwielokrotności jednostek dziesiętnych SIWielkość

Jednostka miary

Nazwa

Oznaczenie

Wartość

Objętość

litr

l lub L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Masa

tona

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Ciśnienie i naprężenie

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Oba symbole „l” i „L” są używane dla określenia jednostki „litr”

(2)   Jednostka wpisana do broszury Międzynarodowego Biura Miar wśród jednostek dopuszczonych tymczasowo.

Uwaga: Przedrostki i ich symbole wymienione w ppkt 1.3 mogą być używane w powiązaniu z jednostkami i symbolami ujętymi w tabeli 1.4.

2.   JEDNOSTKI MIAR WYRAŻONE PRZEZ JEDNOSTKI PODSTAWOWE SI, LECZ NIEBĘDĄCE ICH DZIESIĘTNYMI WIELOKROTNOŚCIAMI LUB PODWIELOKROTNOŚCIAMIWielkość

Jednostka miary

Nazwa

Oznaczenie

Wartość

Kąt płaski

obrót* (1) a

 

1 obrót = 2π rad

grad* lub gon*

gon*

image

stopień

o

image

minuta

image

sekunda

image

Czas

minuta

min

1 min = 60 s

godzina

h

1 h = 3 600 s

doba

d

1 d = 86 400 s

(1)   Symbol * po nazwie lub symbolu jednostki wskazuje, że nie pojawiają się one w wykazie sporządzonym przez CGPM, CIPM lub BIPM. Dotyczy to całego niniejszego Załącznika.

a Nie istnieje symbol międzynarodowy.

Uwaga: Przedrostki i ich oznaczenia wymienione w ppkt 1.3 mogą być używane jedynie w powiązaniu z nazwami „grad” lub „gon” i symbolem „gon”.

▼M3

3.   JEDNOSTKI STOSOWANE WRAZ Z SI, KTÓRYCH WARTOŚCI W JEDNOSTKACH SI SĄ WYZNACZONE DOŚWIADCZALNIEWielkość

Jednostka miary

Nazwa

Oznaczenie

Definicja

Energia

elektronowolt

eV

Elektronowolt jest to energia kinetyczna, jaką uzyskuje elektron po przejściu w próżni drogi między dwoma punktami, gdy różnica potencjałów między tymi punktami jest równa 1 wolt

Masa

Zunifikowana jednostka masy atomowej

u

Zunifikowana jednostka masy atomowej jest to masa równa 1/12 masy atomu nuklidu 12C

Uwaga: Przedrostki i ich oznaczenia wymienione w pkt 1.3 mogą być stosowane wraz z tymi dwoma jednostkami i ich symbolami.

▼B

4.   JEDNOSTKI MIAR I NAZWY JEDNOSTEK DOPUSZCZONE WYŁĄCZNIE W DZIEDZINACH SPECJALNEGO STOSOWANIAWielkość

Jednostka miary

Nazwa

Oznaczenie

Wartość

Zdolność skupiająca układu optycznego

dioptria*

 

1 dioptria = 1 m-1

Masa kamieni szlachetnych

karat metryczny

 

1 karat = 2 · 10-4kg

Pole gruntów rolnych lub terenów budowlanych

ar

a

1 a = 102 m2

Masa przez jednostkę miary długosci przędzy i nici włókienniczych

teks*

tex*

1 tex = 10-6 kg · m-1

▼M1

Ciśnienie krwi oraz ciśnienie innych płynów ustrojowych

milimetr słupa rtęci

mm Hg*

1 mm Hg = 133,322 Pa

Przekrój czynny

barn

b

1 b = 10-28 m2

▼B

Uwaga: ►M1   ►C1  Przedrostki i ich oznaczenia wymienione w ppkt 1.3 mogą być stosowane z jednostkami miar i oznaczeniami znajdującymi się powyżej, z wyjątkiem milimetra słupa rtęci i jego oznaczenia. Jednakże wielokrotność 102a nazwana jest „hektar”. ◄  ◄

5.   JEDNOSTKI ZŁOŻONE

Jednostki złożone tworzone są poprzez łączenie jednostek wymienionych w rozdziale I.

▼M2

ROZDZIAŁ IILEGALNE JEDNOSTKI MIAR OKREŚLONE W ART. 1 LIT. B), DOPUSZCZONE WYŁĄCZNIE DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

Zakres stosowania

►C2  Jednostka miary ◄

Nazwa

Przybliżona wartość

►C2  Oznaczenie ◄

Tablice sygnalizacji drogowej, miara określająca odległość i prędkość

mila

1 mile =

1609 m

mile

jard

1 yd =

0,9144 m

yd

stopa

1 ft =

0,3048 m

ft

cal

1 in =

2,54 x 10-2m

in

►C2  Beczkowe piwo lub wino z jabłek; mleko sprzedawane w opakowaniach zwrotnych ◄

pół kwarty

1 pt =

0,5683 x 10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Transakcje metalami szlachetnymi

uncja jubilerska

1 oz tr =

31,10 x 10-3 kg

oz tr

▼M4

Jednostki wymienione w tym rozdziale można łączyć ze sobą lub z jednostkami wymienionymi w rozdziale I w celu tworzenia jednostek złożonych.

▼B

ROZDZIAŁ III

LEGALNE JEDNOSTKI MIAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 LIT. C)WIELKOŚCI, NAZWY JEDNOSTEK, OZNACZENIA I PRZYBLIŻONE WARTOŚCI

Długość

cal

1 in= 2,54 · 10-2m

stopa

1 ft= 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

mila

1 mila= 1 609 m

jard

1 jard = 0,9144 m

Powierzchnia

stopa kwadratowa

1 sq ft= 0,929 · 10-1 m2

akr

1 ac= 4 047 m2

jard kwadratowy

1sq yd = 0,8361 m2

Objętość

uncja objętości

1 fl oz= 28,41 · 10-6 m3

gill

1 gill = 0,1421 · 10-3 m3

pint

1 pt= 0,5683 · 10-3 m3

kwarta

1 qt= 1,137 · 10-3 m3

galon

1 gal= 4,546 · 10-3 m3

Masa

uncja handlowa (avoirdupois)

1 oz = 28,35 · 10-3 kg

uncja jubilerska lub apteczna

1 oz tr = 31,10 · 10-3 kg

funt

1 lb = 0,4536 kg

Energia

termia

1 therm = 105,506 · 106 J

Do daty, która ma być wyznaczona na mocy art. 1 lit. c), jednostki ujęte w rozdziale III mogą być łączone między sobą lub z jednostkami ujętymi w rozdziale I w celu tworzenia jednostek miar złożonych.

▼M2

ROZDZIAŁ IVLEGALNE JEDNOSTKI MIAR OKREŚLONE W ART. 1 LIT. D), DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W DZIEDZINACH SPECJALISTYCZNYCH

Zakres stosowania

►C2  Jednostka miary ◄

Nazwa

Przybliżona wartość

►C2  Oznaczenie ◄

Nawigacja morska

sążeń

1 fm =

1,829 m

fm

►C2  Piwo, wino z jabłek, wody, lemoniady i soki owocowe w opakowaniach zwrotnych ◄

pół kwarty

1 pt =

0,5683 x 10-3 m3

pt

►C2  uncja płynna ◄

1 fl oz =

28,41 x 10-6 m3

fl. oz

Napoje spirytusowe

ćwierć pół – kwarty

1 gill =

0,142 x 10-3 m3

gill

Towary sprzedawane luzem

uncja handlowa

(„avoir dupois”)

1 oz =

28,35 x 10-3 kg

oz

funt

1 lb =

0,4536 kg

lb

Dystrybucja gazu

termia

1 therm =

105,506 x 106 J

therm

▼C2

Do daty wskazanej w art. 1 lit. d) jednostki ujęte w niniejszym rozdziale mogą być łączone między sobą lub z jednostkami ujętymi w rozdziale I w celu tworzenia jednostek miar złożonych.( 1 ) Dz.U. L 243 z 29.10.1971, str. 29.

( 2 ) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 204.

( 3 ) Dz.U. C 81 z 28.3.1979, str. 6.

( 4 ) Dz.U. C 127 z 21.5.1979, str. 80.

( 5 ) Opinia wydana dnia 24/25 października 1979 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

( 6 ) Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1.

Top