EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG1014(02)

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/1944, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1936 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej 2022/C 395/04

ST/12592/2022/INIT

Dz.U. C 395 z 14.10.2022, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 395/4


Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/1944, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1936 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

(2022/C 395/04)

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotów wymienionych w załączniku do decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544 (1), zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/1944 (2), oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) 2018/1542 (3) wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1936 (4) w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej.

Rada Unii Europejskiej, po przeanalizowaniu wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów wskazanych w wyżej wymienionych załącznikach, zdecydowała, że środki ograniczające przewidziane w decyzji (WPZiB) 2018/1544 i w rozporządzeniu (UE) 2018/1542 powinny nadal obowiązywać wobec tych osób i podmiotów.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/1542, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 3 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby i podmioty mogą wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć przed 1 lipca 2023 r. na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowej weryfikacji przeprowadzanej przez Radę zgodnie z art. 8 decyzji (WPZiB) 2018/1544 i z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1542.

Zwraca się także uwagę odnośnych osób i podmiotów na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 25.

(2)  Dz.U. L 268 z 14.10.2022, s. 24.

(3)  Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 12.

(4)  Dz.U. L 268 z 14.10.2022, s. 7.


Top