EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0734

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona)

COM/2021/734 final

Bruksela, dnia 25.11.2021

COM(2021) 734 final

2021/0375(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona)

{SEC(2021) 577 final} - {SWD(2021) 359 final} - {SWD(2021) 360 final}


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Demokracja jest jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska. W Traktatach zapewniono funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej na poziomie europejskim poprzez bezpośrednią reprezentację obywateli Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim.

Partie polityczne pełnią zasadniczą rolę w demokracji przedstawicielskiej, tworząc pomost między obywatelami a systemem politycznym. Zgodnie z art. 10 Traktatu o Unii Europejskiej europejskie partie polityczne przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii. Tę samą zasadę wyraża art. 12 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Priorytetem dla Komisji jest nadanie nowego impulsu demokracji europejskiej. Zgodnie z zapowiedzią w wytycznych politycznych przewodniczącej von der Leyen 1 program prac Komisji na 2021 r. 2 obejmuje wnioski w sprawie jaśniejszych przepisów dotyczących finansowania europejskich partii politycznych oraz większej przejrzystości sponsorowanych treści politycznych („działalności w zakresie reklamy politycznej”). W europejskim planie działania na rzecz demokracji 3 podkreślono potrzebę dokonania przeglądu prawodawstwa dotyczącego finansowania europejskich partii politycznych oraz potrzebę większej przejrzystości działalności w zakresie reklamy politycznej i komunikacji politycznej oraz powiązanej działalności gospodarczej. Chodzi o zapewnienie, aby wyborcy, społeczeństwo obywatelskie i odpowiedzialne organy mogli wyraźnie zobaczyć źródło i cel takiej reklamy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. reguluje status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 4 . Dużą uwagę poświęcono w nim poszanowaniu wartości, na których opiera się UE, w tym demokracji i praw podstawowych.

W wyniku ocen stosowania rozporządzenia, przeprowadzonych przez Parlament Europejski 5 i Komisję 6 zgodnie z klauzulą przeglądową tego rozporządzenia (art. 38), stwierdzono szereg luk, które utrudniają europejskim partiom i fundacjom politycznym wypełnianie ich misji, jaką jest przyczynianie się do tworzenia europejskiej przestrzeni politycznej.

Ponadto obecne ramy prawne w niewystarczający sposób uwzględniają potrzebę przejrzystości działalności w zakresie reklamy politycznej, niezbędnej dla uczciwej debaty demokratycznej oraz wolnych i uczciwych wyborów. Jak podkreślono między innymi w sprawozdaniu Komisji z 2020 r. dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2019 r. 7 , konieczne są dalsze działania.

Komisja przedkłada zatem wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia 1141/2014 w celu: (i) zwiększenia rentowności finansowej europejskich partii i fundacji politycznych, (ii) ułatwienia ich interakcji z należącymi do nich krajowymi partiami członkowskimi, tak aby europejskie partie polityczne mogły łatwiej uczestniczyć w krajowych kampaniach dotyczących tematyki UE, (iii) wyeliminowania pozostałych luk dotyczących źródeł i przejrzystości finansowania (w szczególności darowizn i finansowania spoza UE), (iv) ograniczenia nadmiernych obciążeń administracyjnych oraz (v) zwiększenia pewności prawa. Proponuje się ponadto konkretne zmiany do rozporządzenia, aby zagwarantować wysoki standard przejrzystości w związku z pojawiającym się nowym środowiskiem internetowych kampanii politycznych oraz ryzykiem zagranicznej ingerencji i naruszania przepisów o ochronie danych w działalności w zakresie reklamy politycznej.

Wniosek opracowano w oparciu o odpowiednie doświadczenie oraz współpracę między państwami członkowskimi a instytucjami UE na rzecz promowania wolnych i uczciwych wyborów w Unii Europejskiej 8 oraz zwalczania dezinformacji i innych form manipulowania informacjami i ingerowania w demokrację w UE 9 .

W celu zapewnienia, aby wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. odbyły się w warunkach najwyższych standardów demokratycznych, zmiany do tego rozporządzenia muszą wejść w życie i zostać w pełni wdrożone przez państwa członkowskie do wiosny 2023 r., tzn. na rok przed wyborami.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Niniejsza inicjatywa jest ściśle związana z pracami prowadzonymi nad pozostałymi inicjatywami pakietu na rzecz przejrzystości i demokracji przewidzianego w programie prac Komisji na 2021 r. Wniosek przygotowano w ramach europejskiego planu działania na rzecz demokracji, który obejmuje szereg inicjatyw mających pomóc chronić integralność wyborów i promować uczestnictwo demokratyczne, i jest on elementem priorytetowych działań przewodniczącej Komisji na rzecz nowego impulsu dla demokracji europejskiej.

Wykorzystano w nim pakiet wyborczy Komisji na 2018 r. 10 oraz prace ustanowionej przez Komisję europejskiej sieci współpracy w zakresie wyborów.

Wniosek opracowano równolegle z inicjatywą Komisji w ramach pakietu na rzecz przejrzystości i demokracji, dotyczącą uregulowania przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. Zapewniając zharmonizowany wysoki poziom przejrzystości działalności w zakresie reklamy politycznej, niniejsza inicjatywa przyczynia się do funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz pomaga usunąć bariery w świadczeniu usług reklamy politycznej w całej Unii i zapobiegać powstawaniu takich barier. Jej celem jest też ustanowienie zharmonizowanych ograniczeń stosowania pewnych technik targetowania podczas rozpowszechniania reklamy politycznej, aby zapewnić ochronę osób, których dane osobowe są w tym kontekście przetwarzane.

Spójność z innymi przepisami dotyczącymi polityki UE

Dzięki dodaniu przepisów mających zwiększyć przejrzystość płatnej działalności w zakresie reklamy politycznej inicjatywa jest spójna z unijnym planem działania na rzecz zwalczania dezinformacji.

Niniejsza inicjatywa dotyczy finansowania, przygotowywania, zamieszczania i rozpowszechniania reklamy politycznej przez europejskie partie polityczne. Dotyczy działań zarówno w internecie, jak i poza nim, i uzupełnia obowiązujące przepisy UE, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych 11 , które ustanawia wysokie standardy ochrony danych mające zastosowanie do działalności w zakresie reklamy politycznej i przewiduje specjalne wymogi obowiązujące europejskie partie polityczne pod względem odpowiedzialności i rozliczalności.

Uzupełnia także wniosek dotyczący aktu o usługach cyfrowych 12 , który zawiera pewne ogólne obowiązki w zakresie przejrzystości dotyczące pośredników internetowych w odniesieniu do przejrzystości reklam online, a także szersze unijne ramy rynku usług cyfrowych.

13 Inicjatywa zapewnia lepszą ochronę interesów finansowych Unii, ponieważ eliminuje trzymiesięczny okres między decyzją Urzędu o usunięciu z rejestru a wejściem w życie tej decyzji. Ponadto Parlament Europejski stwierdził, że ograniczone kategorie dochodów uwzględnionych w rozporządzeniu 1141/2014 są jedną z przyczyn nieprawidłowości finansowych europejskich partii i fundacji politycznych Wprowadzenie dodatkowej kategorii dochodów („zasoby własne”) rozwiąże ten problem.

Proponowana inicjatywa wykazuje synergizm z zewnętrznymi działaniami UE prowadzonymi w celu wsparcia partii politycznych, demokracji pośredniej i pluralizmu politycznego oraz przejrzystości i rozliczalności, uwzględnionymi w planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024 14 oraz w programie tematycznym na rzecz praw człowieka i demokracji na lata 2021–2027 15 . W ramach unijnych misji wyborczych obserwuje się kampanie wyborcze oraz finansowanie kampanii i partii politycznych oraz składa z nich sprawozdania; można też kierować do państw partnerskich zalecenia dotyczące stosowania środków w celu usprawnienia ram regulacyjnych w tej dziedzinie.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Wniosek opiera się na art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają status partii politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w artykule 10 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania”, a także na art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 16 .

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Wszelkim niedociągnięciom w systemie można zaradzić jedynie za pośrednictwem prawodawstwa UE, ponieważ obowiązujące rozporządzenie przewiduje system na szczeblu UE, w tym specjalną europejską osobowość prawną dla partii i fundacji oraz finansowanie z budżetu UE. Podjęcie działań przez same państwa członkowskie nie jest odpowiednim rozwiązaniem.

Jedynie na poziomie UE można określić zasady regulujące status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. Proponowane ukierunkowane zmiany są zatem w pełni zgodne z zasadą pomocniczości.

Określając ewentualne działania reformatorskie, Komisja starała się oddać zasady określone w Protokole nr 2 do Traktatów.

Proporcjonalność

Proponowane ukierunkowane środki nie wykraczają poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest rozwój i wzmacnianie demokracji europejskiej i legitymacji instytucji UE, przez uczynienie z europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych bardziej skutecznych i rozliczalnych uczestników procesu demokracji.

Wniosek jest zatem zgodny z zasadą proporcjonalności.

Wybór instrumentu

Zważywszy na konieczność aktualizacji tekstu, nieaktualnych odesłań i przepisów, należy przekształcić rozporządzenie.

Z uwagi na to, że wniosek dotyczy przekształcenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, taki sam instrument prawny jest najwłaściwszy.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/oceny adekwatności obowiązującego prawodawstwa

Wniosek ustawodawczy opiera się na sprawozdaniu oceniającym przygotowanym przez Komisję na podstawie art. 38 rozporządzenia 1141/2014.

Uwzględnia również sprawozdanie z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 38 rozporządzenia 1141/2014.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Przygotowując obecny wniosek, Komisja prowadziła ścisły dialog i konsultacje z właściwymi zainteresowanymi stronami, w tym europejskimi partiami i fundacjami politycznymi.

Komisja odbyła szereg spotkań z przedstawicielami partii i fundacji politycznych na poziomie europejskim, Parlamentem Europejskim (posłami, grupami politycznymi i służbami) oraz Urzędem ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, a także ekspertami krajowymi i przedstawicielami właściwych organów krajowych.

We wniosku ustawodawczym wykorzystano też wyniki otwartych konsultacji publicznych dotyczących europejskiego planu działania na rzecz demokracji 17 , przeglądu rozporządzenia 1141/2014 18 oraz przejrzystości działalności w zakresie reklamy politycznej 19 .

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Podczas przygotowywania wniosku Komisja zamówiła dwa badania przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych: ocenę obowiązującego rozporządzenia oraz badanie potencjalnych skutków jego zmiany.

Ponadto Komisja prowadziła też nieformalne konsultacje z Urzędem ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz z urzędnikiem zatwierdzającym Parlamentu Europejskiego.

Ocena skutków

Przygotowano dwa sprawozdania z oceny skutków: jedno dotyczące przeglądu rozporządzenia 1141/2014, drugie poświęcone przejrzystości działalności w zakresie reklamy politycznej.

W obu przypadkach Rada ds. Kontroli Regulacyjnej wydała pozytywną opinię z zastrzeżeniami, pierwszą w dniu 27 września, drugą w dniu 1 października 2021 r.

Prawa podstawowe

Wszystkie środki przewidziane zmianą rozporządzenia mają pozytywny wpływ na prawa podstawowe.

Zmiana rozporządzenia 1141/2014 jest w pełni zgodna z prawami podstawowymi określonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa politycznego i nadaje im skuteczność. Są to:

Wolność wypowiedzi i informacji (art. 11)

„1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

2. Szanuje się wolność i pluralizm mediów”.

Przewidziane środki zwiększą przejrzystość, a więc rozliczalność, i nie wpłyną negatywnie na wolność wypowiedzi, ponieważ inicjatywa nie ingeruje w treść przekazów politycznych. Bardziej przejrzyste i rozliczalne udostępnianie reklam politycznych ma też pozytywne skutki pod względem ochrony grup szczególnie wrażliwych przed manipulacją.

Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się (art. 12)

„1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego stowarzyszania się na wszystkich poziomach, zwłaszcza w sprawach politycznych, związkowych i obywatelskich, z którego wynika prawo każdego do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów.

2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniają się do wyrażania woli politycznej jej obywateli”.

Dzięki jaśniejszym przepisom regulującym finansowanie europejskich partii politycznych oraz dzięki wzmocnieniu ich relacji z krajowymi partiami członkowskimi europejskie partie polityczne będą mogły rozszerzyć swoją działalność. To z kolei przyczynia się do wprowadzenia w życie art. 12 ust. 2 Karty.

Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (art. 39)

„1. Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa.

2. Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym”.

Dzięki większej przejrzystości prawo to będzie przestrzegane, a obywatele będą mieli możliwość sprawdzenia, czy partia, którą popierają na poziomie UE, wyraża ich wolę polityczną, zgodnie z art. 12 i 39.

Równość kobiet i mężczyzn (art. 23)

„Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Zasada równości nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków zapewniających specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej”.

Dodanie aspektu płci do zmiany rozporządzenia zapewnia zgodność z art. 23 przez zagwarantowanie zrównoważonej reprezentacji obu płci w partiach politycznych. Zasada ta pozwala zastosować środki, które prowadzą do lepszej reprezentacji.

Proponowane przepisy art. 3, 4, 18 i 27 rozporządzenia, mające zwiększyć przejrzystość parytetu płci, przyczynią się do wykonania art. 23 Karty.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Obniżenie stopy współfinansowania dla europejskich partii politycznych z obecnego poziomu 10 % do 5 % oraz nowa stopa współfinansowania wynosząca 0 % w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego może wymagać zapewnienia dodatkowych zasobów finansowych dla europejskich partii i fundacji politycznych. To do władzy budżetowej należy jednak podejmowanie co roku decyzji w tej sprawie.

Wpływ na budżet Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych został szczegółowo przedstawiony w ocenie skutków finansowych regulacji dołączonej do wniosku. Zakłada on przegrupowanie istniejących zasobów i wymagać będzie zmiany planów zatrudnienia instytucji wnoszących wkład.

Komisja mogłaby dokonać zamówienia w imieniu Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych na pilotażowe repozytorium przewidziane w poprawce do art. 7 rozporządzenia. W tym celu mogłaby wykorzystać zasoby programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV), jeżeli niemożliwe będzie udostępnienie niezbędnych funduszy na czas przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Art. 38 rozporządzenia w obecnym kształcie przewiduje stosowanie mechanizmu oceny i przeglądu co pięć lat. W świetle dotychczasowych doświadczeń przepis ten zostanie nieco zmieniony, aby lepiej przydzielić czas potrzebny na przeprowadzenie takiego procesu oceny.

W zamierzeniu jest też osobny proces oceny wdrażania procedur dotyczących przejrzystości działalności w zakresie reklamy politycznej w celu zachowania spójności z rozporządzeniem (UE) 2022/XX [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej].

Zmiany w ramach prawnych będące wynikiem niniejszego przeglądu będą monitorowane na podstawie wskaźników w sprawozdaniu z oceny skutków 20 .

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Aby wypełniać rolę określoną w art. 10 ust. 4 TUE, europejskie partie polityczne muszą być w stanie prowadzić kampanie transgraniczne w Unii Europejskiej. Definicja europejskiej partii politycznej w art. 2 pkt 3 zostanie zmieniona, aby uwzględnić tę kwestię.

Definicja europejskiej fundacji politycznej w art. 2 pkt 4 zostanie zmieniona, aby umożliwić organizację działań w zakresie budowania zdolności, które mogłyby przyczynić się do kształtowania przyszłego przywództwa politycznego w Europie.

Aby zapewnić przejrzystość płatnej działalności w zakresie reklamy politycznej, w art. 2 pkt 16 i 17 wprowadzone zostaną definicje działalności w zakresie reklamy politycznej oraz reklamy politycznej przez odwołanie się do rozporządzenia (UE) 2022/XX w sprawie [przejrzystości działalności w zakresie płatnej reklamy politycznej].

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera bardzo restrykcyjną definicję źródeł dochodów, ograniczoną do wkładów lub darowizn, co stwarza trudności dla europejskich partii i fundacji politycznych przy próbie kategoryzacji i właściwego zaksięgowania zasobów wygenerowanych we własnym zakresie. W nowym art. 2 pkt 9 wprowadzona zostanie więc trzecia kategoria źródeł dochodów związana z dochodami finansowymi wygenerowanymi w wyniku działalności partii lub fundacji. Art. 23 zostanie zmieniony w celu ustanowienia pułapu dochodów z tej nowej kategorii, tak aby nie były nadmierne w stosunku do całkowitego budżetu danego podmiotu.

Wprowadzony zostanie ponadto nowy art. 2 pkt 10, aby wyjaśnić pojęcie finansowania pośredniego oraz fakt, że jego zakaz nie powinien uniemożliwiać europejskim partiom i fundacjom politycznym kontaktów z należącymi do nich partiami i organizacjami członkowskimi.

Dodane zostaną art. 3 ust. 1 lit. e) i art. 3 ust. 2 lit. d), aby wyjaśnić, że obowiązek przestrzegania wartości, na których opiera się Unia, ustanowionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, ma zastosowanie nie tylko do europejskich partii i fundacji politycznych, ale że europejskie partie i fundacje polityczne powinny również dopilnować, aby ich partie i organizacje członkowskie szanowały te wartości i ich przestrzegały.

Polityka europejska powinna odzwierciedlać różnorodność społeczeństw Europy. W szczególności, aby promować równość płci, europejskie partie polityczne będą zobowiązane do włączenia przepisów wewnętrznych dotyczących równości płci do swoich statutów na podstawie art. 4. Zmieniony zostanie ponadto art. 21 w celu nałożenia na europejskie partie polityczne wymogu przedstawienia dowodów reprezentacji płci przy składaniu wniosków o finansowanie unijne. Art. 30 zostanie zmieniony, aby uwzględnić w nim kary dla europejskich partii politycznych, które nie przedstawią takich dowodów. Europejskie partie polityczne zachęca się też do przedstawiania informacji dotyczących inkluzywności i reprezentacji mniejszości w ich partiach członkowskich.

Art. 4 stanowi, że statut europejskiej partii politycznej musi zawierać przepisy wewnętrzne dotyczące działalności w zakresie reklamy politycznej.

Do rozporządzenia zostanie dodany art. 5, w którym określono wymogi przejrzystości działalności w zakresie reklamy politycznej. W artykule tym przewidziano obowiązki mające zastosowanie do europejskich partii politycznych, mianowicie: (i) dostawcy usług reklamy politycznej, z którymi partie współpracują, muszą w pełni wywiązywać się z obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu 2022/xx, (ii) odpowiednie informacje dotyczące każdej reklamy politycznej, którą partie te sponsorują lub publikują bezpośrednio, muszą być włączone do repozytorium zarządzanego przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz (iii) partie muszą określić swoją strategię prowadzenia działalności w zakresie reklamy politycznej. Ponadto, jeżeli partie stosują techniki targetowania lub amplifikacji obejmujące przetwarzanie danych osobowych do celów działalności w zakresie reklamy politycznej, zapewnić muszą zgodność z art. 12 rozporządzenia 2022/xx.

W art. 5 nałożono też na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia krajowych organów regulacyjnych właściwych do nadzorowania przestrzegania wymogów określonych w tym artykule oraz nadano organom nadzorczym, o których mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679, uprawnienia do nadzorowania stosowania przez europejskie partie polityczne technik targetowania i amplifikacji obejmujących przetwarzanie danych osobowych. Art. 5 zapewnia ponadto podstawę do przyjmowania aktów delegowanych w celu zmiany informacji przekazywanych do repozytorium zarządzanego przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz informacji zawartych w strategii prowadzenia działalności w zakresie reklamy politycznej.

Rejestr ustanowiony w art. 8 obejmować będzie repozytorium informacji ujawnianych Urzędowi przed europejskie partie polityczne na podstawie art. 5.

Rozporządzenie 1141/2014 zawiera obecnie lukę dotyczącą kwestii kwalifikowalności do finansowania unijnego wydatków podczas trzymiesięcznego okresu między przyjęciem decyzji o usunięciu z rejestru a jej wejściem w życie. Art. 10 i 19 zostaną zatem zmienione, aby wyeliminować ten trzymiesięczny okres w celu ochrony interesów finansowych Unii.

Dodany zostanie art. 13, nakładający na Urząd obowiązek corocznego składania sprawozdań opisujących decyzje podjęte podczas poprzedniego roku przez krajowe organy regulacyjne w sprawie naruszenia przez europejską partię polityczną art. 5 rozporządzenia.

W obecnym brzmieniu rozporządzenie 1141/2014 określa stopę współfinansowania na poziomie 10 % dla europejskich partii politycznych i 5 % dla europejskich fundacji politycznych, którą muszą spełnić, aby skorzystać z maksymalnej kwoty wkładu z budżetu UE przewidzianej na ten cel. Ponieważ niektóre europejskie partie polityczne, w szczególności te mniejsze, mają trudności ze zgromadzeniem zasobów niezbędnych do osiągnięcia stopy współfinansowania, zmieniony zostanie art. 20 ust. 4, aby zredukować stopę współfinansowania dla europejskich partii politycznych do 5 % zgodnie z poziomem ustanowionym dla europejskich fundacji politycznych.

Zmieniony zostanie również art. 20 ust. 4, aby umożliwić zastosowanie stopy współfinansowania w wysokości 0 % w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Art. 21 zostanie zmieniony, aby doprecyzować wymogi dotyczące eksponowania logo europejskiej partii politycznej, z którą związana jest dana partia członkowska, aby zwiększyć widoczność europejskich partii politycznych na poziomie krajowym. Art. 30 zostanie zmieniony, aby uwzględnić w nim kary nakładane w przypadkach, gdy europejska partia polityczna nie przedstawi w swoim wniosku o finansowanie unijne dowodów, że jej logo jest eksponowane przez jej partie członkowskie.

W art. 21 zawarte zostanie też zobowiązanie europejskich partii politycznych do przedstawienia dowodów, że przestrzegają art. 5 rozporządzenia w momencie składania wniosku o finansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Partie muszą też udowodnić, że posiadają aktualną strategię prowadzenia działalności w zakresie reklamy politycznej i że wdrażały tę strategię przez 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin złożenia wniosków o finansowanie.

Aby wyeliminować luki w systemie regulującym przejrzystość darowizn, w art. 23 wprowadzony zostanie mechanizm należytej staranności w przypadku darowizn przekraczających kwotę 3 000 EUR. Ponadto art. 23 zostanie też zmieniony, aby wyposażyć Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych w uprawnienia do wymagania dodatkowych informacji bezpośrednio od darczyńców, w przypadku gdy ma powody, by sądzić, że darowizna została udzielona z naruszeniem rozporządzenia. Zmiana art. 36 spowoduje większą przejrzystość publiczną przez nałożenie na Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Parlament Europejski obowiązku publikowania informacji w formacie otwartym, nadającym się do odczytu maszynowego oraz publikowania cotygodniowych sprawozdań na temat darowizn i ich wydatkowania, przekazywanych Urzędowi przez europejskie partie polityczne w okresie sześciu miesięcy poprzedzających wybory do Parlamentu Europejskiego.

Rozporządzenie 1141/2014 nie pozwala europejskim partiom i fundacjom politycznym w sposób jednoznaczny na gromadzenie wkładów od członków mających siedzibę poza Unią Europejską. Wyrokiem Sądu w sprawie T-107/19 z dnia 25 listopada 2020 r. potwierdzono, że partia spoza UE nie jest objęta zakresem definicji „partii politycznej” w rozumieniu rozporządzenia nr 2004/2003, ponieważ nie jest „uznana przez, lub ustalona zgodnie z porządkiem prawnym w przynajmniej jednym państwie członkowskim”. W związku z tym Sąd orzekł, że płatności od członków z siedzibą poza UE nie mogą być uznane za wkłady, a jedynie za darowizny. Zakaz ten uniemożliwia jednak europejskim partiom i fundacjom politycznym nawiązywanie ściślejszych stosunków z członkami o podobnych poglądach spoza UE. Dlatego też art. 23 ust. 9 i 10 zostaną zmienione, aby umożliwić europejskim partiom i fundacjom politycznym gromadzenie wkładów od członków z siedzibą w państwach należących do Rady Europy. Aby złagodzić ryzyko zagranicznych ingerencji oraz zapewnić proporcjonalność, wkłady od członków spoza UE będą ograniczone do 10 % łącznej kwoty wkładów (która, z kolei, jest ograniczona do 40 % rocznego budżetu partii lub fundacji). Pułap ten wraz z wymogiem zapewnienia przez europejskie partie polityczne, by ich partie członkowskie spoza Unii przestrzegały wartości równoważnych wartościom zapisanym w art. 2 TUE, powinien stanowić konieczne zabezpieczenie w odniesieniu do finansowania zagranicznego.

Aby umożliwić europejskim partiom politycznym inspirowanie debat na poziomie krajowym na tematy europejskie, partie te będą mogły wykorzystywać fundusze z budżetu UE w krajowych kampaniach referendalnych w kwestiach związanych z wdrażaniem Traktatów na podstawie zmienionego art. 25.

Art. 30 zostanie zmieniony, aby zmodyfikować kary nakładane przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. W przypadku niewymiernych naruszeń rozporządzenia system kar będzie bardziej proporcjonalny i dostosowany do celu.

Art. 32 zostanie zmieniony w celu wzmocnienia współpracy między Urzędem a urzędnikiem zatwierdzającym Parlamentu Europejskiego w zakresie wdrażania i interpretacji rozporządzenia, co zwiększy pewność prawa dla europejskich partii i fundacji politycznych. Art. 33 należy doprecyzować i zawrzeć w nim jednoznaczne odniesienie do prawa europejskich partii i fundacji politycznych do bycia wysłuchanym przed nałożeniem kar. Jest to szczególnie ważne, zważywszy że w obecnym brzmieniu rozporządzenie nie przewiduje odwołania administracyjnego od decyzji Urzędu. Ponadto w pierwszym sprawozdaniu oceniającym po przyjęciu wersji przekształconej rozporządzenia oceniona zostanie ewentualna potrzeba wprowadzenia pośredniego poziomu odwołania od decyzji Urzędu.

Zmiana art. 40 obejmie przekazane uprawnienia w odniesieniu do art. 5 ust. 2 i 3. Ponadto zmienia się również art. 44 zawierający przepisy przejściowe, aby ustanowić przepisy przejściowe dotyczące art. 5 ust. 3 oraz art. 21 pkt 4 i 5.

🡻 1141/2014

2021/0375 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 21 ,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów 22 ,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego 23 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

 nowy

(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 24  zostało kilkakrotnie znacząco zmienione 25 . Ze względu na konieczność wprowadzenia dalszych zmian i w celu zapewnienia jasności rozporządzenie to powinno zostać przekształcone.

🡻 1141/2014 motyw 1

(2)Art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 12 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) stanowią, że partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii.

🡻 1141/2014 motyw 2

(3)Art. 11 i 12 Karty stanowią, że prawo do swobodnego stowarzyszania się na wszystkich poziomach, na przykład w sprawach politycznych i obywatelskich, oraz prawo do wolności wypowiedzi, które obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe, to podstawowe prawa każdego obywatela Unii.

🡻 1141/2014 motyw 3

(4)Należy umożliwić obywatelom europejskim korzystanie z tych praw w celu pełnego udziału w życiu demokratycznym Unii.

🡻 1141/2014 motyw 4

(5)Prawdziwie transnarodowe europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne mają do odegrania kluczową rolę w wyrażaniu opinii obywateli na poziomie europejskim poprzez zbliżanie polityki na poziomie krajowym i polityki na poziomie Unii.

🡻 1141/2014 motyw 5

(6)Należy zachęcać europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne do wysiłków na rzecz ustanowienia bliskich powiązań między europejskim społeczeństwem obywatelskim a instytucjami Unii, zwłaszcza Parlamentem Europejskim, i wspierać je w takich wysiłkach.

🡻 1141/2014 motyw 6 (dostosowany)

Jak pokazują doświadczenia europejskich partii politycznych i powiązanych z nimi europejskich fundacji politycznych zdobyte podczas stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2004/2003 wraz z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, konieczne jest ulepszenie prawnych i finansowych ram działania europejskich partii politycznych i powiązanych z nimi europejskich fundacji politycznych, tak aby mogły one stać się bardziej widocznymi i skutecznymi uczestnikami wielopoziomowego systemu politycznego Unii.

🡻 1141/2014 motyw 7 (dostosowany)

(7)W uznaniu misji powierzonej europejskim partiom politycznym na mocy TUE oraz w celu ułatwienia im działalności należy ustanowić  określić  specjalny europejski status prawny dla europejskich partii politycznych i powiązanych z nimi europejskich fundacji politycznych.

🡻 1141/2014 motyw 8 (dostosowany)

(8)Należy ustanowić Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”)  jest organem Unii w rozumieniu art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), którego celem  do celów rejestracji, kontroli i nakładania  jest rejestracja, kontrola i nakładanie  kar w odniesieniu do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. Do uzyskania europejskiego statusu prawnego, z którym wiąże się szereg praw i obowiązków, konieczna powinna być rejestracja. Dla uniknięcia wszelkiego ewentualnego konfliktu interesów Urząd powinien być niezależny.

🡻 1141/2014 motyw 9

(9)Należy określić procedury, jakich europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne muszą dopełnić, aby otrzymać europejski status prawny na podstawie niniejszego rozporządzenia, oraz procedury i kryteria, jakich należy przestrzegać, podejmując decyzję o przyznaniu takiego europejskiego statusu prawnego. Konieczne jest także określenie procedur obowiązujących w przypadkach, gdy europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna zostaje pozbawiona swojego europejskiego statusu prawnego, traci go lub zrzeka się go.

🡻 1141/2014 motyw 10 (dostosowany)

(10)Dla ułatwienia nadzoru nad podmiotami prawnymi, które będą podlegały zarówno prawu Unii, jak i prawu krajowemu, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w zakresie działania rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (zwanego dalej „rejestrem”), którym ma zarządzać Urząd, zwłaszcza w zakresie informacji i dokumentów poświadczających ujętych w rejestrze. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów , oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa 26  . Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja  W szczególności, aby zapewnić  powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.  udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych .

🡻 1141/2014 motyw 11

(11)W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do przepisów dotyczących systemu nadawania numerów rejestrowych oraz udostępniania przez Urząd standardowych odpisów z rejestru osobom trzecim na żądanie. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 27 .

🡻 1141/2014 motyw 12 (dostosowany)

 nowy

(12)Europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne, które pragną zostać uznane jako takie na poziomie Unii, w drodze uzyskania europejskiego statusu prawnego, i otrzymywać finansowanie publiczne z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, powinny przestrzegać pewnych zasad i spełniać pewne warunki. Konieczne jest w szczególności, by europejskie partie polityczne, i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne  oraz ich członkowie w Uni szanowały  przestrzegali wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE.  Europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne powinny też zapewnić, aby ich partie członkowskie i organizacje członkowskie przestrzegały tych wartości. 

 nowy

(13)W celu upewnienia się, że europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna wypełnia obowiązki dotyczące przestrzegania wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, oraz zapewnia, aby jej członkowie przestrzegali takich wartości, Urząd na potrzeby swoich decyzji o wpisaniu do rejestru powinien opierać się na oświadczeniu pisemnym złożonym przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną z użyciem wzoru załączonego do niniejszego rozporządzenia. Uprawnienia Urzędu do weryfikowania, na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, przestrzegania takich wartości nie powinny jednak obejmować ewentualnych naruszeń tych wartości przez partie członkowskie lub organizacje członkowskie.

🡻 1141/2014 motyw 13

(14)Decyzje o usunięciu z rejestru europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej na podstawie nieprzestrzegania wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, należy podejmować tylko w razie wyraźnego i poważnego naruszenia tych wartości. Przy podejmowaniu decyzji o usunięciu z rejestru Urząd powinien w pełni przestrzegać postanowień Karty.

 nowy

(15)W celu ochrony interesów finansowych Unii oraz w celu dostosowania niniejszego rozporządzenia do art. 297 TFUE decyzje o usunięciu z rejestru powinny stawać się skuteczne z chwilą notyfikacji.

🡻 1141/2014 motyw 14

(16)Statuty europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych powinny zawierać szereg podstawowych uregulowań. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość nakładania dodatkowych wymogów dla statutów europejskich partii i fundacji politycznych, które utworzyły siedzibę na ich terytorium, pod warunkiem że te dodatkowe wymogi są spójne z niniejszym rozporządzeniem.

🡻 1141/2014 motyw 15 (dostosowany)

(17)Urząd powinien regularnie sprawdzać, czy warunki i wymogi w zakresie rejestracji europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych są nadal spełnione. Decyzje dotyczące poszanowania wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, powinny być podejmowane wyłącznie zgodnie ze specjalnie ustanowioną w tym celu procedurą oraz po konsultacjach z komitetem niezależnych wybitnych osobistości  ustanowionym rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014 .

🡻 1141/2014 motyw 16 (dostosowany)

Urząd jest organem Unii w rozumieniu art. 263 TFUE.

🡻 1141/2014 motyw 17

(18)Należy zagwarantować niezależność i przejrzystość komitetu niezależnych wybitnych osobistości.

🡻 2019/493 motyw 3 (dostosowany)

(19)Niedawne wydarzenia ujawniły, że w związku z niezgodnymNiezgodne z prawem wykorzystaniem danych osobowych mogą pojawić się potencjalne zagrożenia dla procedur wyborczych i demokracji może narazić demokracje i procedury wyborcze na potencjalne ryzyko . Konieczna jest zatem ochrona integralności europejskiej procedury demokratycznej poprzez wprowadzenie kar finansowych w sytuacjach, w których europejskie partie polityczne lub europejskie fundacje polityczne wykorzystują naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do wywarcia wpływu na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego.

🡻 2019/493 motyw 4 (dostosowany)

(20)W tym celu należy ustanowić  określić  procedurę weryfikacji, zgodnie z którą Urząd musiałby  jest zobowiązany  w określonych okolicznościach zwrócić się do komitetu niezależnych wybitnych osobistości ustanowionego rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014 o dokonanie oceny tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury weryfikacji zostanie ustalone, że miało to miejsce, Urząd powinien nałożyć  skuteczne, proporcjonalne i odstraszające  kary zgodnie ze skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym systemem kar określonym w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014.

🡻 2019/493 motyw 5 (dostosowany)

(21)Gdy  W przypadku gdy  Urząd nakłada karę na europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną [zgodnie z procedurą weryfikacji], powinien uwzględnić zasadę ne bis in idem, w myśl której nie można nałożyć kary dwukrotnie za ten sam czyn zabroniony. Urząd powinien również zapewnić poszanowanie zasady pewności prawa oraz dać danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej możliwość wypowiedzenia się.

🡻 2019/493 motyw 7 (dostosowany)

(22)Z uwagi na fakt, że nowa procedura jest  powinna być  uruchamiana decyzją właściwego krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych, dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna powinny mieć możliwość zwrócenia się o przegląd kary, jeżeli decyzja tego krajowego organu nadzorczego zostanie uchylona lub środek odwoławczy od tej decyzji okaże się skuteczny, pod warunkiem że wykorzystały  wyczerpały   one wszystkie krajowe środki odwoławcze.

🡻 1141/2014 motyw 18

(23)Europejski status prawny przyznany europejskim partiom politycznym i powiązanym z nimi europejskim fundacjom politycznym powinien wyposażyć je w pełną zdolność prawną i sprawić, że będą uznawane we wszystkich państwach członkowskich. Zdolność prawna i uznawanie we wszystkich państwach członkowskich nie uprawniają ich do zgłaszania kandydatów w wyborach krajowych ani w wyborach do Parlamentu Europejskiego ani do udziału w kampaniach referendalnych. Wszelkie uprawnienia tego rodzaju lub podobne pozostają w kompetencji państw członkowskich.

🡻 1141/2014 motyw 19

(24)Działalność europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych powinna podlegać niniejszemu rozporządzeniu, zaś w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu – odpowiednim przepisom prawa krajowego w państwach członkowskich. Status prawny europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej powinien podlegać niniejszemu rozporządzeniu oraz odpowiednim przepisom prawa krajowego w państwie członkowskim jej siedziby („państwo członkowskie siedziby”). Państwo członkowskie siedziby może powinno mieć możliwość określenia ex ante prawa właściwego lub pozostawienia wyboru europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym. Państwo członkowskie siedziby powinno także mieć możliwość nałożenia innych lub dodatkowych wymogów w stosunku do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, w tym wprowadzenia przepisów o rejestracji i włączeniu europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych jako takich do krajowych systemów administracji i kontroli, a także o ich organizacji i statutach, m.in. o odpowiedzialności, pod warunkiem że takie przepisy są zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

🡻 1141/2014 motyw 20

(25)Jako kluczowy element posiadania europejskiego statusu prawnego europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne powinny być wyposażone w osobowość prawną. Nabycie europejskiej osobowości prawnej powinno podlegać wymogom i procedurom mającym na celu ochronę interesów państwa członkowskiego siedziby, podmiotu ubiegającego się o uzyskanie europejskiego statusu prawnego („wnioskodawca”) i wszelkich zainteresowanych osób trzecich. W szczególności wszelka istniejąca uprzednio na poziomie krajowym osobowość prawna powinna zostać przekształcona w europejską osobowość prawną, zaś wszelkie indywidualne prawa i obowiązki poprzedniej krajowej osoby prawnej powinny zostać przeniesione na nową, europejską osobę prawną. Ponadto w celu ułatwienia ciągłości działalności należy wprowadzić gwarancje zapobiegające stosowaniu przez dane państwo członkowskie warunków uniemożliwiających takie przekształcenie. Państwo członkowskie siedziby powinno mieć możliwość określenia szczegółowo rodzajów krajowych osób prawnych, które można przekształcić w europejskie osoby prawne, oraz odmówienia zgody na uzyskanie europejskiej osobowości prawnej na mocy niniejszego rozporządzenia, dopóki nie zostaną udzielone odpowiednie gwarancje, w szczególności dotyczące legalności statutu wnioskodawcy w świetle prawa tego państwa członkowskiego lub ochrony wierzycieli lub podmiotów innych praw dotyczących wszelkiej istniejącej uprzednio krajowej osoby prawnej.

🡻 1141/2014 motyw 21

(26)Wygaśnięcie europejskiej osobowości prawnej powinno podlegać wymogom i procedurom mającym na celu ochronę interesów Unii, państwa członkowskiego siedziby, europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej oraz wszelkich zainteresowanych osób trzecich. W szczególności jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna uzyska osobowość prawną na mocy prawa państwa członkowskiego siedziby, powinno być to uznane za przekształcenie europejskiej osobowości prawnej, zaś wszelkie indywidualne prawa i obowiązki poprzedniej europejskiej osoby prawnej powinny zostać przeniesione na krajową osobę prawną. Ponadto w celu ułatwienia ciągłości działalności należy wprowadzić gwarancje zapobiegające stosowaniu przez dane państwo członkowskie warunków uniemożliwiających takie przekształcenie. Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna nie uzyska osobowości prawnej w państwie członkowskim siedziby, powinna zostać rozwiązana zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego i z warunkiem zastrzegającym nieprowadzenie przez nią działań nastawionych na zysk. Urząd i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego powinni móc uzgodnić z danym państwem członkowskim szczegółowe zasady wygaśnięcia europejskiej osobowości prawnej, zwłaszcza dla zapewnienia zwrotu funduszy otrzymanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej i zapłaty wszelkich kar finansowych.

🡻 1141/2014 motyw 22

(27)Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna poważnie narusza odpowiednie przepisy krajowe oraz jeżeli sprawa ta odnosi się do kwestii poszanowania wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, na wniosek danego państwa członkowskiego Urząd powinien postanowić o zastosowaniu procedur przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Ponadto na wniosek państwa członkowskiego siedziby Urząd powinien postanowić o usunięciu z rejestru europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, która poważnie naruszyła odpowiednie przepisy krajowe w sprawach innego rodzaju.

🡻 1141/2014 motyw 23 (dostosowany)

(28)Do finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiej powinny kwalifikować się jedynie europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne, które zostały za takie uznane i otrzymały europejski status prawny. Należy zapewnić, aby warunki uzyskania statusu europejskiej partii politycznej nie były zbyt rygorystyczne, ale mogły być bez przeszkód spełniane przez zorganizowane i poważne transnarodowe sojusze partii politycznych lub osób fizycznych, lub obu tych struktur  albo sojusze partii politycznych i osób fizycznych , a równocześnie należy przyjąć  określić  wyważone kryteria przydziału ograniczonych zasobów z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, które to kryteria obiektywnie oddają europejskie ambicje oraz rzeczywiste wsparcie wyborcze europejskich partii politycznych. Najlepszym wyznacznikiem tych kryteriów są wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, do udziału w których europejskie partie polityczne lub ich członkowie są zobowiązani na mocy niniejszego rozporządzenia, dostarczające jednoznacznych informacji co do uznania wyborczego, jakim cieszy się dana europejska partia polityczna. Powinny one odzwierciedlać rolę Parlamentu Europejskiego jako instytucji bezpośrednio reprezentującej obywateli Unii, powierzoną mu w art. 10 ust. 2 TUE, oraz cel europejskich partii politycznych, jakim jest pełen udział w demokratycznym życiu Unii i stanie się aktywnymi uczestnikami europejskiej demokracji przedstawicielskiej, w celu skutecznego wyrażania poglądów, opinii i woli politycznej obywateli Unii. Kwalifikowalność do ubiegania się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej należy zatem ograniczyć do europejskich partii politycznych, które są reprezentowane w Parlamencie Europejskim przez przynajmniej jednego z ich członków, oraz do europejskich fundacji politycznych, które ubiegają się o finansowanie za pośrednictwem europejskiej partii politycznej reprezentowanej w Parlamencie Europejskim przez przynajmniej jednego z jej członków.

🡻 2018/673 motyw 6 (dostosowany)

 nowy

(29)Ze względów przejrzystości oraz aby wzmocnić kontrolę i odpowiedzialność demokratyczną europejskich partii politycznych, a także powiązania pomiędzy europejskim społeczeństwem obywatelskim a instytucjami Unii, a zwłaszcza Parlamentem Europejskim, dostęp do finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiej powinien być uzależniony od publikacji przez partie członkowskie UE  przedstawienia określonych informacji. W szczególności europejskie partie polityczne powinny zapewnić, aby ich partie członkowskie z siedzibą w Unii opublikowały , w sposób wyraźnie widoczny i przyjazny dla użytkownika, program polityczny oraz logo danej europejskiej partii politycznej.

(30) Europejskie partie polityczne i ich partie członkowskie powinny dawać dobry przykład, znosząc różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w sferze politycznej. Jeżeli chcą korzystać z finansowania unijnego, europejskie partie polityczne powinny przyjąć przepisy wewnętrzne promujące równowagę płci oraz zapewniać przejrzystość w kwestii równowagi płci w swoich partiach członkowskich.  Należy zachęcać do umieszczania informacji dotyczących  Europejskie partie polityczne powinny przedstawić dowody, że przyjęły wewnętrzne strategie na rzecz  równowagi płci  oraz reprezentacji płci wśród kandydatów i posłów do Parlamentu Europejskiego wywodzących się z ich partii członkowskic w odniesieniu do wszystkich partii członkowskich należących do europejskich partii politycznych.  Europejskie partie polityczne zachęca się też do przedstawiania informacji dotyczących inkluzywności i reprezentacji mniejszości w ich partiach członkowskich.  

🡻 1141/2014 motyw 24 (dostosowany)

(31)Aby zwiększyć przejrzystość finansowania europejskich partii politycznych oraz uniknąć potencjalnego naruszenia zasad finansowania, członek  poseł do  Parlamentu Europejskiego powinien, jedynie do celów finansowania, być uznawany za członka tylko jednej europejskiej partii politycznej, która, w stosownych przypadkach, powinna być partią, z którą jego krajowa lub regionalna partia polityczna jest powiązana w dniu, w którym upływa ostateczny termin składania wniosków o finansowanie.

🡻 1141/2014 motyw 25

 nowy

(32)Należy określić procedury, jakich europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne muszą dopełnić, ubiegając się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, oraz procedury, kryteria i zasady, jakich należy przestrzegać, podejmując decyzję o przyznaniu takiego finansowania.  W tym kontekście europejskie partie i fundacje polityczne powinny w szczególności przestrzegać zasady należytego zarządzania finansami.  

 nowy

(33)Aby zaradzić trudnościom, z jakimi zmagają się europejskie partie polityczne, zwłaszcza te mniejsze, chcąc osiągnąć stopę współfinansowania 10 % wymaganą rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014, należy zmniejszyć stopę współfinansowania dla europejskich partii politycznych do 5 %, zgodnie ze stopą współfinansowania dla europejskich fundacji politycznych.

(34)Stopę współfinansowania w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego należy obniżyć do 0 %. Zniesienie obowiązku współfinansowania w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego powinno pomóc europejskim partiom politycznym zwiększyć liczbę i intensywność kampanii, a przez to również zwiększyć swoją widoczność na poziomie krajowym.

🡻 1141/2014 motyw 26

(35)Aby zwiększyć niezależność, rozliczalność i odpowiedzialność europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, należy zakazać niektórych rodzajów darowizn i wkładów ze źródeł innych niż budżet ogólny Unii Europejskiej lub obłożyć je ograniczeniami. Wszelkie ograniczenia swobody przepływu kapitału, które mogą wiązać się z takimi ograniczeniami, są uzasadnione względami porządku publicznego i bezwzględnie konieczne do osiągnięcia tych celów.

 nowy

(36)Wprowadzić należy mechanizm należytej staranności, aby zwiększyć przejrzystość dużych darowizn oraz zminimalizować ryzyko zagranicznych ingerencji z tym związanych. W tym celu europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne powinny wymagać od swoich darczyńców szczegółowych informacji umożliwiających identyfikację. Urząd powinien być uprawniony do występowania o dodatkowe informacje od darczyńców, w przypadku gdy ma powody, by sądzić, że darowizna została udzielona z naruszeniem rozporządzenia.

(37)Aby rozszerzyć współpracę z wieloletnimi członkami, którzy podzielają wartości unijne, należy zezwolić na wkłady od partii członkowskich mających siedzibę w państwie nienależącym do Unii, ale należącym do Rady Europy. Takie wkłady należy jednak ograniczyć do pułapu uzależnionego od łącznych wkładów, aby zmniejszyć ryzyko zagranicznych ingerencji.

(38)W rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014 oprócz wkładów z budżetu Unii Europejskiej uznaje się tylko dwie kategorie dochodów europejskich partii i fundacji politycznych, mianowicie wkłady od członków oraz darowizny. Szereg źródeł dochodów wygenerowanych w wyniku własnej działalności gospodarczej (takiej jak sprzedaż publikacji lub opłaty za konferencje) nie wchodzi w zakres tych dwóch kategorii, co powoduje problemy w zakresie księgowości i przejrzystości. Należy zatem stworzyć trzecią kategorię dochodów („zasoby własne”). Odsetek zasobów własnych w łącznym budżecie europejskiej partii lub fundacji politycznej należy ograniczyć do 5 %, aby nie stały się one nadmierne w stosunku to całkowitego budżetu danej jednostki.

🡻 1141/2014 motyw 27

 nowy

(39) Aby mogły docierać do swoich członków i elektoratu w całej Unii,  europejskie partie polityczne powinny być w stanie finansować  mieć prawo wykorzystywania swoich funduszy na transgraniczne kampanie polityczne  kampanie . prowadzone w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego,Ffinansowanie i ograniczanie wydatków wyborczych partii i kandydatów w takich wyborach  w tych kampaniach  powinny regulować przepisy obowiązujące w każdym państwie członkowskim.

🡻 1141/2014 motyw 32

 nowy

(40)Aby przyczynić się do zwiększania europejskiej świadomości politycznej obywateli i propagować przejrzystość europejskiego procesu wyborczego  powiązań politycznych , europejskie partie polityczne mogą informować obywateli w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego o powiązaniach, jakie łączą je z krajowymi partiami politycznymi i kandydatami.

🡻 1141/2014 motyw 28

 nowy

(41)Europejskie partie polityczne nie powinny finansować, bezpośrednio ani pośrednio, innych partii politycznych, a zwłaszcza partii lub kandydatów krajowych. Europejskie fundacje polityczne nie powinny finansować, bezpośrednio ani pośrednio, europejskich anilub krajowych partii politycznych anilub kandydatów.  Zakaz finansowania pośredniego nie powinien jednak uniemożliwiać europejskim partiom politycznym publicznego wspierania swoich partii członkowskich w Unii ani współpracy z nimi w kwestiach istotnych dla Unii, ani też wspierania działań politycznych we wspólnym interesie, tak aby mogły wypełniać swoją misję na podstawie art. 10 ust. 4 TUE.   Ponadto europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne nie powinny finansować  działania w kontekście krajowych  kampanii referendalnych  tylko wówczas, gdy dotyczą one wdrażania TUE i TFUE . Powyższe zasady odzwierciedlają założenia deklaracji nr 11 dotyczącej art. 191 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, załączonej do Aktu końcowego traktatu z Nicei.

🡻 1141/2014 motyw 29

(42)Należy określić specyficzne zasady i procedury podziału środków dostępnych co roku z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, uwzględniając z jednej strony liczbę beneficjentów, a z drugiej strony liczbę wybranych do Parlamentu Europejskiego członków każdej europejskiej partii politycznej będącej beneficjentem oraz, co za tym idzie – odnośnej powiązanej z nią europejskiej fundacji politycznej. Zasady te powinny przewidywać pełną przejrzystość, księgowość, audyty i kontrolę finansową europejskich partii politycznych i powiązanych z nimi europejskich fundacji politycznych, jak również nakładanie proporcjonalnych kar, w tym za naruszenie przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE.

🡻 1141/2014 motyw 30 (dostosowany)

(43)Dla zapewnienia przestrzegania ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu obowiązków dotyczących finansowania i wydatków europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz w odniesieniu do innych spraw niezbędne jest ustanowienie  określenie  skutecznych mechanizmów kontroli. W tym celu Urząd, urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego i państwa członkowskie powinni współpracować i wymieniać wszystkie niezbędne informacje. Należy również zachęcać organy państw członkowskich do wzajemnej współpracy, żeby zapewnić skuteczną i wydajną kontrolę zobowiązań wynikających z odpowiednich przepisów krajowych.

 nowy

(44)W celu zwiększenia pewności prawa zapewnianej niniejszym rozporządzeniem oraz w celu zapewnienia jego spójnego wdrożenia Urząd i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego powinni ściśle współpracować, w tym za pomocą regularnej wymiany opinii i informacji na temat interpretacji i konkretnego stosowania niniejszego rozporządzenia. Ponadto, przy pełnym poszanowaniu niezależności Urzędu, współpraca między Urzędem, urzędnikiem zatwierdzającym Parlamentu Europejskiego oraz europejskimi partiami politycznymi i europejskimi fundacjami politycznymi powinna ułatwiać prawidłowe wdrażanie rozporządzenia przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne oraz zapobiegać sporom prawnym. Obowiązek Urzędu dotyczący wysłuchania europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mającej negatywne skutki powinien również pomóc ułatwić prawidłowe wdrażanie rozporządzenia przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, a jednocześnie zapobiegać sporom prawnym.

🡻 1141/2014 motyw 31 (dostosowany)

 nowy

(45)Konieczne jest wprowadzenie jasnego, solidnegoodstraszającego  i proporcjonalnego  systemu kar, tak by zapewnić skuteczne, proporcjonalne i jednolite przestrzeganie obowiązków dotyczących działalności europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. Taki system powinien także przestrzegać zasady ne bis in idem, zgodnie z którą nie wolno nakładać kar dwukrotnie za to samo naruszenie  ten sam czyn zabroniony . Konieczne jest również określenie odpowiednich ról Urzędu i urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zakresie kontroli i weryfikacji zgodności z niniejszym rozporządzeniem oraz mechanizmów ich współpracy z organami państw członkowskich.

 nowy

(46)Reklama polityczna odgrywa ważną rolę w komunikacji i interakcjach między partiami politycznymi a obywatelami w kwestiach politycznych. Może przybierać różne formy i być rozpowszechniana za pośrednictwem wielu mediów, od radia i telewizji po prasę drukowaną i internetowe media społecznościowe. Stanowi ważny element procesu wyborczego i istotną część kwot wydatkowanych przez partie polityczne i kandydatów. Choć przynosi znaczące korzyści, wiąże się też z potencjalnym ryzykiem dla procesów wyborczych i demokracji. Ryzyko to wynika z nieprzejrzystych praktyk i stosowania reklamy politycznej jako nośnika dezinformacji, w tym w przypadkach, gdy w reklamie nie ujawniono jej politycznego charakteru i gdy jest ona finansowana i targetowana potajemnie.

(47)Europejskie partie polityczne powinny zatem zapewnić wysoki poziom przejrzystości w swojej działalności w zakresie reklamy politycznej, aby wspierać uczciwą debatę polityczną oraz wolne wybory, w tym przez zwalczanie dezinformacji. W ten sposób powinny wspierać obywateli w zrozumieniu charakteru, źródła i kontekstu reklamy politycznej, w tym jej finansowania oraz kwot wydatkowanych na ten cel, a także, czy i w jaki sposób byli celem targetowania reklamy. Powinny też promować rozliczalność i przyczyniać się do ograniczenia przypadków niewłaściwego użycia reklamy politycznej, w tym związanego z dezinformacją i innymi rodzajami ingerencji w debatę demokratyczną. Wymóg przejrzystości powinien wspierać europejski wymiar wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym wymiar transgraniczny.

(48)Państwa członkowskie powinny zapewnić adekwatne egzekwowanie obowiązków w zakresie przejrzystości mających zastosowanie do działalności w zakresie reklamy politycznej i określonych w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie powinny nadać właściwym organom niezbędne uprawnienia do nadzorowania przestrzegania tych obowiązków w zakresie przejrzystości. Aby uniknąć nadmiernych ingerencji, takie krajowe władze lub organy regulacyjne powinny wykonywać swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty oraz powinny być prawnie odrębne od rządu i funkcjonalnie niezależne od swoich rządów i od wszelkich innych podmiotów publicznych i prywatnych. Obywatele i inne zainteresowane strony powinni móc się dowiedzieć, które organy regulacyjne są właściwe w każdym państwie członkowskim, co należy osiągnąć przez nałożenie na Urząd obowiązku publikowania na stronie internetowej Urzędu aktualnego wykazu krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich. Decyzje krajowych organów regulacyjnych powinny podlegać skutecznym środkom odwoławczym, z zachowaniem pełnej zgodności z art. 47 Karty. Należy między innymi zapewnić możliwość dochodzenia, na wniosek dowolnej zainteresowanej strony, roszczenia o zaniechanie i uzyskania w należytym terminie odpowiedniego środka nakazującego europejskiej partii politycznej zaprzestania działań naruszających wymogi w zakresie przejrzystości określone w niniejszym rozporządzeniu.

(49)Europejskie partie polityczne często korzystają z usługodawców zewnętrznych, w tym wydawców reklamy, do celów przygotowywania, zamieszczania, publikacji i rozpowszechniania swoich reklam politycznych. Tacy usługodawcy są związani rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/XX 28 w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. Wchodząc w stosunek umowny dotyczący świadczenia usług związanych z działalnością w zakresie reklamy politycznej, europejskie partie polityczne powinny zapewnić, aby dostawcy usług reklamy politycznej, w tym wydawcy reklamy, wywiązywali się z obowiązków wynikających z rozporządzenia 2022/XX [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej]. Powinny dopilnować, aby w ustaleniach umownych określono, w jaki sposób uwzględnia się istotne przepisy niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach reklama polityczna może zawierać logo europejskiej partii politycznej.

(50)Należy ustanowić wspólne repozytorium informacji ujawnianych przez europejskie partie polityczne. Biorąc pod uwagę szczególną rolę Urzędu we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, Urząd powinien ustanowić takie repozytorium w ramach rejestru europejskich partii politycznych i nim zarządzać. Informacje zawarte w repozytorium powinny być przekazywane Urzędowi przez europejskie partie polityczne z wykorzystaniem standardowego formatu i w sposób, który może być zautomatyzowany. Europejskie partie polityczne powinny udostępnić w repozytorium Urzędu informacje umożliwiające zrozumienie szerszego kontekstu danej reklamy politycznej i jej celów. Informacje dotyczące kwot przeznaczonych na działalność w zakresie reklamy politycznej w kontekście określonej kampanii, które mają być zawarte w repozytorium, mogą być oparte na szacunkowej alokacji finansowania. Kwoty, które mają być zgłoszone do repozytorium, obejmują darowizny na określone cele lub świadczenia rzeczowe.

(51)Europejskie partie polityczne powinny wdrażać i regularnie aktualizować swoją strategię prowadzenia działalności w zakresie reklamy politycznej. Strategia ta oraz sprawozdanie roczne z jej realizacji powinny być dostępne w witrynie internetowej europejskiej partii politycznej.

(52)Rozporządzenie (UE) 2022/XX [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej] ustanawia obowiązki dla administratorów danych stosujących techniki targetowania lub amplifikacji w kontekście działalności w zakresie reklamy politycznej. Stosując techniki targetowania lub amplifikacji do celów działalności w zakresie reklamy politycznej, europejskie partie polityczne powinny zapewniać zgodność z art. 12 wspomnianego rozporządzenia. Organy nadzorcze w rozumieniu art. 4 pkt 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 29 powinny mieć uprawnienia do monitorowania zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

(53)Informacje dotyczące przestrzegania przez europejskie partie polityczne wymogów w zakresie przejrzystości ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu powinny być dostępne na poziomie Unii. Aby to ułatwić, Urząd powinien przygotowywać i publikować sprawozdania zawierające fakty i opis wszelkich decyzji krajowych organów regulacyjnych lub organów nadzorczych wydanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(54)Z uwagi na konieczność ochrony integralności europejskiego procesu demokratycznego europejskie partie polityczne powinny udowodnić, że przestrzegają przepisów w zakresie przejrzystości mających zastosowanie do działalności w zakresie reklamy politycznej, aby mogły kwalifikować się do finansowania z budżetu Unii Europejskiej.

🡻 1141/2014 motyw 33 (dostosowany)

 nowy

(55)Ze względów przejrzystości oraz aby wzmocnić kontrolę i odpowiedzialność demokratyczną europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, należy publikować  w przyjaznym dla użytkownika, otwartym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie  informacje uważane za istotne dla interesu publicznego, zwłaszcza dotyczące ich statutów, członkostwa, sprawozdań finansowych, darczyńców i darowizn, wkładów i dotacji otrzymanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, jak również informacje dotyczące decyzji podjętych przez Urząd i urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w sprawie rejestracji, finansowania i kar. Stworzenie  Określenie  ram regulacyjnych gwarantujących, że informacje te są publicznie dostępne, jest najbardziej skutecznym sposobem propagowania równych szans i uczciwej konkurencji między siłami politycznymi, a także utrzymywania otwartych, przejrzystych i demokratycznych procedur legislacyjnych i wyborczych, co powoduje z kolei wzrost zaufania obywateli i wyborców do europejskiej demokracji przedstawicielskiej, a bardziej ogólnie, zapobiega korupcji i nadużyciom władzy.

🡻 1141/2014 motyw 34

(56)Zgodnie z zasadą proporcjonalności wymóg publikacji tożsamości darczyńców będących osobami fizycznymi nie powinien mieć zastosowania do darowizn nieprzekraczających 1500 EUR rocznie i na darczyńcę. Ponadto, taki wymóg nie powinien mieć zastosowania do darowizn, których kwota w tym samym roku jest wyższa niż 1500 EUR, ale nie przekracza 3000 EUR, chyba że darczyńca wyraził uprzednio pisemną zgodę na publikację. Te progi stwarzają odpowiednią równowagę między podstawowym prawem do ochrony danych osobowych z jednej strony oraz uzasadnionym interesem publicznym dotyczącym przejrzystości finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych z drugiej, zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami w sprawie zapobiegania korupcji w finansowaniu partii i fundacji politycznych. Ujawnianie darowizn w kwocie przekraczającej 3000 EUR rocznie i na darczyńcę powinno umożliwić skuteczny nadzór publiczny i kontrolę nad stosunkami między darczyńcami i europejskimi partiami politycznymi. Także zgodnie z zasadą proporcjonalności, informacje o darowiznach powinny być publikowane co roku, z wyjątkiem okresu kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego lub darowizn, których wartość przekracza 12 000 EUR, w których to przypadkach publikacja powinna nastąpić niezwłocznie.

🡻 1141/2014 motyw 35

(57)Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami zawartymi w Karcie, w szczególności jej art. 7 i 8, które stanowią, że każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego oraz do ochrony danych osobowych, które go dotyczą; niniejsze rozporządzenie musi być wprowadzane w życie przy pełnym poszanowaniu tych praw i zasad.

🡻 1141/2014 motyw 36

(58)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725(WE) nr 45/2001  30 31 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez Urząd, Parlament Europejski i komitet niezależnych wybitnych osobistości na mocy niniejszego rozporządzenia.

🡻 1141/2014 motyw 37

(59)Rozporządzenie (UE) 2016/679Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia.

🡻 1141/2014 motyw 38 (dostosowany)

(60)Ze względów pewności prawnej właściwe jest sprecyzowanie należy sprecyzować, że Urząd, Parlament Europejski, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, organy krajowe odpowiedzialne za sprawowanie kontroli nad aspektami związanymi z finansowaniem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz wszelkie inne właściwe osoby trzecie, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu lub które są w nim przewidziane, są administratorami danych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2018/1725(WE) nr 45/2001 lub rozporządzenia (UE) 2016/679dyrektywy 95/46/WE. Konieczne jest także określenie maksymalnego okresu, przez jaki mogą oni przechowywać dane osobowe gromadzone w celu zagwarantowania legalności, prawidłowości i przejrzystości finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz składu europejskich partii politycznych. Działając w charakterze administratorów danych, Urząd, Parlament Europejski, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, właściwe organy krajowe oraz właściwe osoby trzecie muszą podejmować wszelkie stosowne środki w celu wypełnienia obowiązków nałożonych rozporządzeniem (UE) 2018/1725(WE) nr 45/2001 i  lub  rozporządzeniem (UE) 2016/679dyrektywą 95/46/WE, w szczególności związanych z legalnością przetwarzania, bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania, udostępnianiem informacji oraz prawem osób, których dane dotyczą, do dostępu do swoich danych osobowych oraz do wnoszenia do nich poprawek i usunięcia tych danych.

 nowy

(61)Aby ułatwić monitorowanie wdrażania niniejszego rozporządzenia, każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć pojedynczy punkt kontaktowy odpowiedzialny za koordynację z poziomem unijnym. Takie punkty kontaktowe powinny dysponować odpowiednimi zasobami, aby były w stanie zapewnić skuteczną koordynację, w tym w kwestiach związanych z monitorowaniem działalności w zakresie reklamy politycznej.

🡻 1141/2014 motyw 39 (dostosowany)

(62) Rozporządzenie (UE) 2016/679  Rozdział III dyrektywy 95/46/WE dotyczący środków sądowych, odpowiedzialności i sankcji ma zastosowanie do przetwarzania danych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia. Właściwe organy krajowe oraz właściwe osoby trzecie powinny ponosić odpowiedzialność zgodnie ze stosownymi przepisami prawa krajowego za wszelkie szkody, które spowodują. Ponadto państwa członkowskie powinny zapewnić, aby właściwe organy krajowe oraz właściwe osoby trzecie podlegały odpowiednim karom za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia.

🡻 1141/2014 motyw 40

(63)Pomoc techniczna, jakiej Parlament Europejski udziela europejskim partiom politycznym, powinna opierać się na zasadzie równego traktowania, powinna być fakturowana i otrzymywana powinna być za nią zapłata oraz powinna być ona przedmiotem regularnych sprawozdań publicznych.

🡻 1141/2014 motyw 41

(64)Kluczowe informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia powinny być dostępne publicznie na specjalnej stronie internetowej.

🡻 1141/2014 motyw 42

(65)Kontrola sądowa sprawowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pomoże zapewnić odpowiednie stosowanie niniejszego rozporządzenia. Należy również przyjąć przepisy umożliwiające europejskim partiom politycznym lub europejskim fundacjom politycznym zgłoszenie uwag oraz podjęcie działań naprawczych, zanim zostanie na nie nałożona kara.

 nowy

(66)Aby lepiej uzgodnić ocenę niniejszego rozporządzenia z cyklem wyborów do Parlamentu Europejskiego, należy dostosować daty proponowanego kompleksowego przeglądu. Ponadto, aby uniknąć powielania działań, przepisy dotyczące przejrzystości i targetowania reklamy politycznej należy ocenić w ramach sprawozdania Komisji sporządzanego po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

🡻 1141/2014 motyw 43

(67)Państwa członkowskie powinny zapewnić obowiązywanie przepisów krajowych sprzyjających skutecznemu stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

🡻 1141/2014 motyw 44 (dostosowany)

 nowy

(68)Państwom członkowskim   Europejskim partiom i fundacjom politycznym należy dać czas wystarczający na przyjęcie przepisów zapewniających sprawne i skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia. Należy zatem przewidzieć okres przejściowy między wejściem w życie niniejszego rozporządzenia ai rozpoczęciem jego stosowania  niektórych jego artykułów ,

🡻 1141/2014 motyw 45 (dostosowany)

Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię.

🡻 1141/2014 motyw 46 (dostosowany)

Ze względu na konieczność istotnych zmian i uzupełnień w zasadach i procedurach obecnie obowiązujących względem partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu Unii, należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 2004/2003,

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki regulujące status i zasady finansowania partii politycznych na poziomie europejskim („europejskie partie polityczne”) oraz fundacji politycznych na poziomie europejskim („europejskie fundacje polityczne”).

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia  stosuje się następujące definicje  :

1)„partia polityczna” oznacza stowarzyszenie obywateli , które spełnia następujące warunki  :

a)które realizuje cele polityczne;, oraz

b)które jest uznane przez porządek prawny przynajmniej jednego państwa członkowskiego lub ustanowione zgodnie z porządkiem prawnym przynajmniej jednego państwa członkowskiego;

2)„sojusz polityczny” oznacza ustrukturyzowaną współpracę , niezależnie od jej formy,   członków, zarówno będących partiami politycznymi, jak i obywatelami  partii politycznych lub obywateli;

3)„europejska partia polityczna” oznacza sojusz polityczny realizujący cele polityczne , dążący do realizacji tych celów w całej Unii  i zarejestrowany w Urzędzie ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, ustanowionym  o którym mowa  w art. 76, zgodniewarunkami i procedurami określonymininiejszym rozporządzeniemu;

4)„europejska fundacja polityczna” oznacza podmiot formalnie powiązany z europejską partią polityczną, który jest zarejestrowany w Urzędzie  ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych określonym w art. 7,  zgodniewarunkami i procedurami określonymininiejszym rozporządzeniemu i którego działalność, wpisująca się w cele i podstawowe wartości Unii, wspiera i uzupełnia cele europejskiej partii politycznej poprzez realizację jednego lub kilku następujących zadań:

a)obserwację, analizę i udział w debacie poświęconej kwestiom z zakresu europejskiej polityki publicznej oraz procesu integracji europejskiej;

b)opracowywanie działań związanych z kwestiami z zakresu europejskiej polityki publicznej, takich jak organizacja i pomoc w organizacji poświęconych tym kwestiom seminariów, szkoleń, konferencji i badań, gromadzących zainteresowane podmioty, w tym organizacje młodzieżowe i innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego,  oraz budowanie zdolności przyczyniających się do kształtowania przyszłego przywództwa politycznego w Uni;

c)rozwój współpracy w celu upowszechniania demokracji, w tym w państwach trzecich;

d)spełnianie roli forum współpracy na poziomie europejskim dla krajowych fundacji politycznych, przedstawicieli środowisk akademickich i innych podmiotów;

5)„parlament regionalny” lub „zgromadzenie regionalne” oznacza organ, którego członkowie sprawują regionalny mandat wyborczy albo odpowiadają politycznie przed wybranym zgromadzeniem;

6)„finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej” oznacza dotację przyznaną zgodnie z tytułem VIIIVI części pierwszej lub wkład przyznany zgodnieczęścią drugą tytuł VIII tytułem XI części pierwszej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 32  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 („rozporządzenie finansowe”);

7)„darowizna” oznacza wszelkie przekazane środki pieniężne, wszelkie darowizny rzeczowe, wszelkie towary przekazywane poniżej wartości rynkowej, usługi (w tym pożyczki) lub prace świadczone poniżej wartości rynkowej, a także czy wszelkie inne transakcje, które stanowią korzyść ekonomiczną dla danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, z wyjątkiem wkładów od członków i zwykłej działalności politycznej realizowanej na zasadzie dobrowolności przez osoby fizyczne;

8)„wkład od członków” oznacza wszelką płatność w gotówce, w tym składki członkowskie, lub wkłady rzeczowe, lub wszelkie towary przekazywane poniżej wartości rynkowej, usługi (w tym pożyczki) lub prace świadczone poniżej wartości rynkowej, a także czy wszelkie inne transakcje, które stanowią korzyść ekonomiczną dla danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, jeżeli przekazywane są tej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej przez jednego z jej członków, z wyjątkiem zwykłej działalności politycznej realizowanej na zasadzie dobrowolności przez poszczególnych członków;

 nowy

9)„zasoby własne” oznaczają dochód wygenerowany w wyniku własnej działalności gospodarczej, jak opłaty za konferencje i sprzedaż publikacji;

10)„finansowanie pośrednie” oznacza finansowanie, z którego partia członkowska czerpie korzyści finansowe, nawet jeśli nie dochodzi do bezpośredniego przekazania środków finansowych; obejmuje to przypadki umożliwiające partii członkowskiej uniknięcie wydatków, które w przeciwnym razie musiałaby ponieść w związku z działalnością inną niż działalność polityczna we wspólnym interesie, prowadzoną dla swojej własnej wyłącznej korzyści;

🡻 1141/2014

119)„budżet roczny” do celów art. 23203027 oznacza całkowitą kwotę wydatków w danym roku ujętą w rocznych sprawozdaniach finansowych danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej;

🡻 2018/673 art. 1 ust. 3

1210)„krajowy punkt kontaktowy” oznacza osobę lub osoby wyznaczone specjalnie przez stosowne organy w państwach członkowskich do celów wymiany informacji o stosowaniu niniejszego rozporządzenia;

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

1311)„siedziba” oznacza , o ile w niniejszym rozporządzeniu nie określono inaczej,  miejsce, w którym europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna ma  swój zarząd  swoją centralną administrację;

1413)„zbieżne naruszenia” oznaczają dwa naruszenia lub większą liczbę naruszeń popełnionych w ramach tego samego czynu bezprawnego;

1513)„ponowne naruszenie” oznacza naruszenie popełnione w ciągu pięciu lat od nałożenia na sprawcę kary za ten sam rodzaj naruszenia.;

 nowy

16)„działalność w zakresie reklamy politycznej” oznacza działalność w zakresie reklamy w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) 2022/xx [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej];

[17)„reklama polityczna” oznacza reklamę w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2022/xx [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej];

[18)„usługi reklamy politycznej” oznaczają usługi w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) 2022/xx [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej].

🡻 1141/2014 (dostosowany)

🡺1 2018/673 art. 1 ust. 4 lit. a)

ROZDZIAŁ II

STATUS EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH

Artykuł 3

Warunki rejestracji

1.    Sojusz polityczny może ubiegać się o rejestrację jako europejska partia polityczna, o ile spełnia następujące warunki:

a)jego siedziba znajduje się w państwie członkowskim wskazanym w jego statucie;

b) spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

(i)🡺1 jego partie członkowskie są reprezentowane, w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich, przez członków Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, parlamentów regionalnych lub zgromadzeń regionalnych, lub; 🡸

(ii)sam jako taki lub jego partie członkowskie otrzymali, w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich, co najmniej trzy procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego;

🡻 2018/673 art. 1 ust. 4 lit. b)

cba)jego partie członkowskie nie należą do innej europejskiej partii politycznej;

🡻 1141/2014

 nowy

dc)przestrzega, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, mianowicie poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości  . Przedstawia oświadczenie pisemne przy użyciu wzoru określonego w załączniku I ;

 nowy

e)zapewnia również, aby jego partie członkowskie mające siedzibę w Unii przestrzegały wartości wymienionych w art. 2 TUE, a jego partie członkowskie mające siedzibę poza Unią przestrzegały wartości równoważnych. Przedstawia oświadczenie pisemne przy użyciu wzoru określonego w załączniku I;

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

fd)sam jako taki lub jego członkowie uczestniczyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub publicznie wyrazili zamiar uczestniczenia w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego; oraz

ge)nie prowadzi działań nastawionych na zysk.

2.     Podmiot  Wnioskodawca może ubiegać się o rejestrację jako europejska fundacja polityczna, o ile spełnia następujące warunki:

a)jest powiązany z europejską partią polityczną zarejestrowaną zgodnie z [warunkami i procedurami określonymi w niniejszym rozporządzeniu];

b)jego siedziba znajduje się w państwie członkowskim wskazanym w jego statucie;

c)przestrzega, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, mianowicie poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości  . Przedstawia oświadczenie pisemne przy użyciu wzoru określonego w załączniku I ;

 nowy

d)zapewnia również, aby jego organizacje członkowskie mające siedzibę w Unii przestrzegały wartości wymienionych w art. 2 TUE, a jego organizacje członkowskie mające siedzibę poza Unią przestrzegały wartości równoważnych. Przedstawia oświadczenie pisemne przy użyciu wzoru określonego w załączniku I;

🡻 1141/2014 (dostosowany)

ed)jego cele uzupełniają cele europejskiej partii politycznej, z którą jest formalnie powiązany;

fe)jego organ zarządzający tworzą członkowie pochodzący z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich; oraz

gf)nie prowadzi działań nastawionych na zysk.

3.    Europejska partia polityczna może mieć tylko jedną formalnie z nią powiązaną europejską fundację polityczną. Każda europejska partia polityczna i powiązana europejska fundacja polityczna zapewniają rozdział między ich odpowiednimi strukturami bieżącego zarządzania i kierownictwa a rachunkami finansowymi.

Artykuł 4

Zarządzanie w europejskich partii politycznych

1.    Statut europejskiej partii politycznej musi być zgodny z obowiązującym prawem państwa członkowskiego, w którym ma ona siedzibę, i zawierać przepisy  postanowienia  obejmujące co najmniej następujące elementy:

a)jej nazwę i logo, które muszą wyraźnie różniąć się od nazw i logo już istniejących europejskich partii politycznych lub europejskich fundacji politycznych;

b)adres jej siedziby;

c)program polityczny, w którym określono jej cele i zadania;

d)oświadczenie, że partia nie prowadzi działań nastawionych na zysk, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e)g);

e)w stosownych przypadkach – nazwę powiązanej z partią fundacji politycznej oraz opis łączącego je formalnego związku;

f)jej organizację administracyjną i finansową oraz procedury w tym zakresie, z wyszczególnieniem organów i biur posiadających uprawnienia dotyczące administracyjnej, finansowej i prawnej reprezentacji oraz zasady sporządzania, zatwierdzania i weryfikacji rocznych sprawozdań finansowych; oraz

g)wewnętrzną procedurę stosowaną na wypadek jej dobrowolnego rozwiązania jako europejskiej partii politycznej.;

 nowy

h)    jej przepisy wewnętrzne regulujące prowadzenie działalności w zakresie reklamy politycznej;

i)    wymóg, aby partie członkowskie eksponowały logo europejskiej partii politycznej w sposób wyraźnie widoczny i przyjazny dla użytkownika, z doprecyzowaniem, że logo to ma być umieszczone w górnej części strony głównej witryny internetowej partii członkowskiej, w sposób równie widoczny jak własne logo partii członkowskiej;

j)    jej przepisy wewnętrzne dotyczące równowagi płci.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

2.    Statut europejskiej partii politycznej musi zawierać przepisy  postanowienia  regulujące wewnątrzpartyjną organizację, w tym co najmniej następujące elementy:

a)szczegółowe zasady przyjmowania, występowania i wykluczania jej członków; do statutu dołączony zostaje wykaz partii członkowskich;

b)prawa i obowiązki odpowiadające poszczególnym typom członkostwa oraz odnośne prawa głosu;

c)uprawnienia, zadania i skład jej organów zarządzających, kryteria wyboru kandydatów do każdego organu oraz szczegółowe zasady ich powoływania i odwoływania;

d)wewnętrzne procedury decyzyjne, w szczególności procedury głosowania i wymogi dotyczące kworum;

e)jej podejście do kwestii przejrzystości, w szczególności w odniesieniu do prowadzenia ksiąg, rachunków i darowizn, prywatności i ochrony danych osobowych; oraz

f)wewnętrzną procedurę dokonywania zmian jej statutu.

3.    Państwo członkowskie siedziby może nałożyć dodatkowe wymogi w odniesieniu do statutu, pod warunkiem że będą one zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

 nowy

Artykuł 5

Wymogi przejrzystości w odniesieniu do działalności w zakresie reklamy politycznej

1.    Europejskie partie polityczne zapewniają, aby dostawcy usług reklamy politycznej, z których korzystają w swojej działalności w zakresie reklamy politycznej, w pełni wywiązywali się z obowiązków wynikających z art. 7 i 12 rozporządzenia 2022/xx [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej]. W tym celu europejskie partie polityczne zapewniają, aby umowy zawierane z dostawcami usług reklamy politycznej na potrzeby kampanii reklamowych zawierały wyraźne odesłanie do tych obowiązków.

2.    Każda europejska partia polityczna, w terminie pięciu dni roboczych od daty pierwszego rozpowszechnienia reklamy politycznej, przekazuje Urzędowi informacje dotyczące każdej reklamy politycznej, którą sponsoruje lub publikuje bezpośrednio, aby umożliwić obywatelom zrozumienie szerszego kontekstu takiej reklamy politycznej i jej celów. Informacje te obejmują przynajmniej informacje wymienione w załączniku II pkt 1.

3.    Urząd natychmiast publikuje informacje, o których mowa w ust. 2, w repozytorium przewidzianym w art. 8. Informacje te są prezentowane w formie łatwo dostępnej, wyraźnie widocznej i przyjaznej dla użytkownika oraz są wyrażone prostym językiem.

4.    Każda europejska partia polityczna określa strategię prowadzenia działalności w zakresie reklamy politycznej. Zapewnia, aby strategia ta była aktualizowana, a w swojej witrynie internetowej udostępnia sprawozdanie roczne z jej wdrażania. Sprawozdanie to obejmuje reklamy polityczne opublikowane w ciągu ostatnich pięciu lat i zawiera opis konkretnych działań podejmowanych przez europejską partię polityczną w celu przestrzegania niniejszego artykułu oraz informacje wymienione w załączniku II pkt 2.

5.    Podczas stosowania technik targetowania lub amplifikacji obejmujących przetwarzanie danych osobowych do celów działalności w zakresie reklamy politycznej europejskie partie polityczne zapewniają zgodność z art. 12 rozporządzenia (UE) 2022/XX [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej].

6.    Państwa członkowskie wyznaczają co najmniej jeden krajowy organ regulacyjny właściwy do nadzorowania zgodności z ust. 1, 2 i 4 i powiadamiają o tym Urząd. Takie krajowe urzędy lub organy regulacyjne wykonują swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty oraz są prawnie odrębne od rządu i funkcjonalnie niezależne od swoich rządów i od wszelkich innych podmiotów publicznych lub prywatnych. Urząd publikuje na swojej stronie internetowej i aktualizuje wykaz krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich. Decyzje krajowych organów regulacyjnych podlegają skutecznym środkom odwoławczym. Państwa członkowskie muszą zapewnić możliwość dochodzenia, na wniosek dowolnej zainteresowanej strony, roszczenia o zaniechanie naruszenia wymogów określonych w ust. 1, 2 lub 4 przez europejską partię polityczną.

7.    Organy nadzorcze, o których mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679, są właściwe do nadzorowania stosowania ust. 5 niniejszego artykułu. Art. 58 rozporządzenia (UE) 2016/679 stosuje się odpowiednio. Rozdział 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 ma zastosowanie do działań objętych ust. 5 niniejszego rozporządzenia.

8.    Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. 40, dotyczących zmiany załącznika II przez dodanie lub usunięcie elementów z wykazu informacji, które mają być przekazywane zgodnie z ust. 2 i 4 niniejszego artykułu, z uwagi na rozwój technologiczny.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

Artykuł 65

Zarządzanie w europejskich fundacjach politycznych

1.    Statut europejskiej fundacji politycznej musi być zgodny z obowiązującym prawem państwa członkowskiego, w którym ma ona siedzibę, i zawierać przepisy  postanowienia  obejmujące co najmniej następujące elementy:

a)jej nazwę i logo, które muszą wyraźnie różniąć się od nazw i logo już istniejących europejskich partii politycznych lub europejskich fundacji politycznych;

b)adres jej siedziby;

c)opis jej celów i zadań, które muszą być  są  zgodne z zadaniami wymienionymi w art. 2 pkt 4 5;

d)oświadczenie, że partia nie prowadzi działań nastawionych na zysk, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. f)g);

e)nazwę europejskiej partii politycznej, z którą jest ona bezpośrednio powiązana, oraz opis łączącego je formalnego związku;

f)wykaz jej organów wraz z uprawnieniami, zadaniami i składem każdego z nich oraz zasady powoływania i odwoływania członków tych organów i osób zarządzających tymi organami;

g)jej organizację administracyjną i finansową oraz procedury w tym zakresie, z wyszczególnieniem organów i biur posiadających uprawnienia dotyczące administracyjnej, finansowej i prawnej reprezentacji oraz zasady sporządzania, zatwierdzania i weryfikacji rocznych sprawozdań finansowych;

h)wewnętrzną procedurę dokonywania zmian jej statutu; oraz

i)wewnętrzną procedurę stosowaną na wypadek dobrowolnego rozwiązania jako europejskiej fundacji politycznej.

2.    Państwo członkowskie siedziby może nałożyć dodatkowe wymogi w odniesieniu do statutu, pod warunkiem że będą one zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 76

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

1.    Ustanawia się Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) do celów rejestracji, kontroli i nakładania kar w odniesieniu do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.    Urząd posiada osobowość prawną. Jest on niezależny i wykonuje swe zadania przy zachowaniu pełnej zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Urząd podejmuje decyzje o rejestracji i usunięciu z rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych zgodnie z procedurami i warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Ponadto Urząd regularnie sprawdza, czy nadal spełnione są warunki rejestracji określone w art. 3 i czy zarejestrowane europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne przestrzegają nadal przepisów o zarządzaniu ustanowionych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), b), d)–f)a), b), d), e) i f), i art. 65 ust. 1 lit. a)–e) i g).

W swoich decyzjach Urząd w pełni uwzględnia podstawowe prawo swobody stowarzyszeń oraz potrzebę zapewnienia pluralizmu partii politycznych w Europie.

Urząd jest reprezentowany przez swojego dyrektora, który podejmuje wszelkie decyzje Urzędu w jego imieniu.

3.    Dyrektora Urzędu mianują za wspólną zgodą Parlament Europejski, Rada i Komisja (zwane łącznie „instytucją powołującą”) na pięcioletnią, nieodnawialną kadencję na podstawie propozycji zgłoszonych przez komisję selekcyjną, w której skład wchodzą sekretarze generalni tych instytucji, w wyniku otwartego wezwania do zgłaszania kandydatur.

Dyrektora Urzędu wybiera się na podstawie jego kwalifikacji osobistych i zawodowych. Dyrektor nie może być członkiem  posłem  do Parlamentu Europejskiego, nie może sprawować żadnego mandatu wyborczego ani być obecnym lub byłym pracownikiem europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej. Wybrany dyrektor nie może znajdować się w sytuacji konfliktu interesów między jego obowiązkami jako dyrektora Urzędu a innymi oficjalnymi obowiązkami, w szczególności w odniesieniu do stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia.

Wakat powstały w wyniku rezygnacji, przejścia na emeryturę, dymisji lub śmierci obsadza się zgodnie z tą samą procedurą.

W razie zwykłego zastąpienia lub dobrowolnej rezygnacji dyrektor nadal sprawuje obowiązki do chwili objęcia obowiązków przez następcę.

Jeżeli dyrektor Urzędu przestaje spełniać warunki wymagane do wykonywania jego obowiązków, co najmniej dwie z trzech instytucji, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą go zgodnie zdymisjonować na podstawie sprawozdania sporządzonego przez komisję selekcyjną, o której mowa w akapicie pierwszym, z własnej inicjatywy lub na wniosek którejkolwiek z tych trzech instytucji.

Dyrektor Urzędu jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. Działając w imieniu Urzędu, dyrektor nie może zwracać się o instrukcje do jakiejkolwiek instytucji, rządu lub innego organu, urzędu czy agencji ani takich instrukcji od nich przyjmować. Dyrektor Urzędu powstrzymuje się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem pełnionych przez niego obowiązków.

Parlament Europejski, Rada i Komisja wykonują wspólnie wobec dyrektora kompetencje powierzone instytucji powołującej przez regulamin pracowniczy urzędników (i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej) ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS)nr 259/68 33 . Z zastrzeżeniem decyzji o mianowaniu i dymisji te trzy instytucje mogą uzgodnić, że powierzą wykonywanie niektórych lub wszystkich pozostałych kompetencji przyznanych instytucji powołującej jednej z nich.

Instytucja powołująca może nałożyć na dyrektora inne zadania, pod warunkiem że takie zadania nie są sprzeczne z obciążeniem pracą wynikającym z obowiązków dyrektora Urzędu oraz nie powodują konfliktu interesów ani nie podważają pełnej niezależności dyrektora.

4.    Urząd znajduje się fizycznie w Parlamencie Europejskim, który udostępnia Urzędowi wszelkie niezbędne pomieszczenia biurowe i wyposażenie służące wsparciu administracyjnemu.

🡻 2019/493 art. 1 ust. 1 (dostosowany)

5.    Dyrektor Urzędu jest wspomagany przez pracowników, w odniesieniu do których wykonuje uprawnienia przyznane organowi powołującemu na mocy regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej oraz uprawnienia przyznane organowi uprawnionemu do zawierania umów o pra z innymi pracownikami na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 („uprawnienia organu powołującego”). We wszystkich obszarach swojej działalności Urząd może korzystaćinnych oddelegowanych ekspertów krajowych lub innych pracowników niezatrudnionych przez Urząd.

Do personelu Urzędu mają zastosowanie regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia innych pracowników oraz przepisy przyjęte w drodze porozumienia między instytucjami Unii w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników.

Wybór pracowników nie może powodować konfliktu interesów między ich obowiązkami wykonywanymi w Urzędzie a wszelkimi innymi oficjalnymi obowiązkami, zaś pracownicy powstrzymują się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem ich obowiązków.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

🡺1 2018/673 art. 1 ust. 5

 nowy

6.    Urząd zawiera z Parlamentem Europejskim oraz w razie potrzeby z innymi instytucjami umowy w sprawie uregulowań administracyjnych koniecznych do wykonywania jego zadań, w szczególności umowy dotyczące pracowników, usług i wsparcia, zgodnie z ust. 4, 5 i 8.

7.    Środki na wydatki Urzędu są przewidziane w oddzielnym tytule budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w sekcji dotyczącej Parlamentu Europejskiego. Środki muszą być wystarczające do zapewnienia pełnej i niezależnej działalności Urzędu. Dyrektor przedkłada Parlamentowi Europejskiemu projekt planu budżetowego Urzędu, który zostaje podany do wiadomości publicznej. Parlament Europejski deleguje zadania urzędnika zatwierdzającego dotyczące tych środków na dyrektora Urzędu.

8.    Do Urzędu stosuje się rozporządzenie Rady nr 1 34 .

Tłumaczenia wymagane dla funkcjonowania Urzędu i rejestru są zapewniane przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

9.    Urząd i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego udzielają sobie wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania ich odpowiednich kompetencji na mocy niniejszego rozporządzenia.

10.    Dyrektor przedkłada co roku Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z działalności Urzędu.  Urząd podaje te sprawozdania do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej. 

11.    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność decyzji Urzędu zgodnie z art. 263 TFUE i jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez Urząd zgodnie z art. 268 i 340 TFUE. Jeżeli Urząd nie wyda decyzji wymaganej na mocy niniejszego rozporządzenia, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej można wszcząć postępowanie o zaniechanie działania zgodnie z art. 265 TFUE.

Artykuł 87

Rejestr europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

1.    Urząd ustanawia rejestr europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz nim zarządza.  Rejestr ten obejmuje repozytorium zawierające informacje przekazywane przez europejskie partie polityczne na podstawie art. 5 ust. 2.   Informacje z rejestru udostępnia się online zgodnie z art. 3632.

2.    W celu zagwarantowania należytego funkcjonowania rejestru Komisja jest uprawniona do przyjmowaniaęcia aktów delegowanych na podstawiezgodnieart. 4036 w zakresie objętym odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia, dotyczących:

a)informacji i dokumentów poświadczających znajdujących się w posiadaniu Urzędu, dla których rejestr ma być właściwym repozytorium, które obejmują statut europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, wszelkie inne dokumenty przedłożone w ramach wniosku o zarejestrowanie zgodnie z art. 98 ust. 2, wszelkie dokumenty przekazane przez państwo członkowskie siedziby, o których mowa w art. 1815 ust. 2, oraz informacje o tożsamości osób będących członkami organów lub sprawujących funkcje reprezentacji administracyjnej, finansowej i prawnej, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. f) i art. 65 ust. 1 lit. g);

b)materiałów z rejestru, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu, co do których rejestr ma być właściwy dla poświadczenia legalności ustalonej przez Urząd w ramach jego kompetencji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Urząd nie jest właściwy dla sprawdzania spełnienia przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną jakichkolwiek obowiązków lub wymogów nałożonych na daną partię lub fundację przez państwo członkowskie siedziby zgodnie z art. 465 oraz art. 1714 ust. 2, które mają charakter dodatkowy w stosunku do obowiązków i wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3.    Komisja w drodze aktów wykonawczych określa szczegółowo system nadawania numerów rejestrowych, który będzie stosowany w rejestrze, oraz standardowe odpisy z rejestru udostępniane osobom trzecim na żądanie, w tym treść pism i dokumentów. Odpisy te nie mogą zawierać danych osobowych innych niż tożsamość osób będących członkami organów lub sprawujących funkcje reprezentacji administracyjnej, finansowej i prawnej, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. f) i art. 65 ust. 1 lit. g). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 4137.

Artykuł 98

Wniosek o rejestrację

1.    Wniosek o rejestrację składa się do Urzędu. Wniosek o rejestrację w charakterze europejskiej fundacji politycznej składa się tylko za pośrednictwem europejskiej partii politycznej, z którą wnioskodawca jest formalnie powiązany.

2.    Do wniosku załącza się:

a)dokumenty zaświadczające, że wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 3, w tym standardowe, formalne oświadczenie w formie określonej w załączniku I;

b)statut partii lub fundacji, który zawiera przepisy  postanowienia  zgodne z wymogami art. 465, w tym odpowiednie załączniki i w razie potrzeby oświadczenie państwa członkowskiego siedziby, o którym mowa w art. 1815 ust. 2.

3.    Komisja jest uprawniona do przyjmowaniaęcia aktów delegowanych na podstawie zgodnieart. 4036 i w zakresie uregulowanym odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia,  dotyczących :

a)w celu ustalenia uzupełniających informacji lub dokumentu poświadczającego, o których mowa w ust. 2 i które są potrzebne Urzędowi do wypełniania zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, dotyczących działania rejestru;

b)w celu zmiany standardowego, formalnego oświadczenia w załączniku I, w zakresie szczegółowych informacji udzielanych przez wnioskodawcę, w razie gdy jest to konieczne do zapewnienia wystarczających informacji o osobie podpisującej oświadczenie, jej upoważnieniu i europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, która tę osobę upoważniła do reprezentowania jej na potrzeby tego oświadczenia.

4.    Dokumentację przedłożoną Urzędowi w ramach wniosku publikuje się niezwłocznie na stronie internetowej, o której mowa w art. 3632.

Artykuł 109

Rozpatrzenie wniosku i decyzja Urzędu

1.    Urząd rozpatruje wniosek w celu ustalenia, czy wnioskodawca spełnia warunki rejestracji ustanowione w art. 3 i czy statut zawiera przepisy  postanowienia  wymagane w art. 465.

2.    Urząd podejmuje decyzję o zarejestrowaniu wnioskodawcy, chyba że stwierdzi, że wnioskodawca nie spełnia warunków rejestracji ustanowionych w art. 3 lub że statut nie zawiera przepisów  postanowień  wymaganych w art. 465.

Urząd publikuje swoją decyzję o zarejestrowaniu wnioskodawcy w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku o rejestrację lub w razie zastosowania procedury określonej w art. 1815 ust. 4, w terminie czterech miesięcy od otrzymania wniosku o rejestrację.

Jeżeli wniosek jest niekompletny, Urząd niezwłocznie zwraca się do wnioskodawcy o udzielenie wszelkich dodatkowych, wymaganych informacji. Bieg terminu określonego w akapicie drugim rozpoczyna się dopiero w dniu otrzymania przez Urząd kompletnego wniosku.

3.    Standardowe, formalne oświadczenie, o którym mowa w art. 98 ust. 2 lit. a), uznaje się za wystarczające, aby Urząd mógł stwierdzić, czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 lit. c)d) i e) lub art. 3 ust. 2 lit. c) i d), w zależności od tego, który z tych przepisów znajduje zastosowanie.

4.    Decyzję Urzędu o zarejestrowaniu wnioskodawcy publikuje sięDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze statutem danej partii lub fundacji. Decyzję o odmowie zarejestrowania wnioskodawcy publikuje sięDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem odmowy.

5.    Wszelkie zmiany w dokumentach lub statutach przedłożonych jako część wniosku o rejestrację zgodnie z art. 98 ust. 2 podaje się do wiadomości Urzędu, który aktualizuje rejestrację, stosując odpowiednio z procedury określone w art. 1815 ust. 2 i 4.

6.    Zaktualizowana lista partii będących członkami europejskiej partii politycznej, załączana do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2, przesyłana jest Urzędowi co roku. Wszelkie zmiany, w następstwie których europejska partia polityczna może przestać spełniać warunek ustanowiony w art. 3 ust. 1 lit. b), podaje się do wiadomości Urzędu w terminie czterech tygodni od dokonania takiej zmiany.

Artykuł 1110

Weryfikacja spełnienia warunków i wymogów rejestracji

1.    Bez uszczerbku dla procedury określonej w ust. 3  niniejszego artykułu  Urząd regularnie sprawdza, czy zarejestrowane europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne nadal spełniają warunki rejestracji określone w art. 3 i czy nadal przestrzegają przepisów o zarządzaniu określonych w art. 4 ust. 1 lit. a), b)i d)–f), d), e) i f) oraz w art. 65 ust. 1 lit. a)–e) i g).

2.    Jeżeli Urząd stwierdzi, że nie jest spełniony któryś z warunków rejestracji lub przepisów o zarządzaniu, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem warunków zawartych w art. 3 ust. 1 lit. dc) i art. 3 ust. 2 lit. c), powiadamia daną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną.

3.    🡺1 Parlament Europejski, działając z własnej inicjatywy lub w reakcji na uzasadniony wniosek grupy obywateli przedłożony zgodnie z odnośnymi przepisami jego regulaminu, Rada lub Komisja mogą złożyć w Urzędzie wniosek o sprawdzenie spełnienia przez określoną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. cd) i art. 3 ust. 2 lit. c). W takich przypadkach oraz w przypadkach, o których mowa w art. 1916 ust. 3 lit. a), Urząd zwraca się do komitetu niezależnych wybitnych osobistości, ustanowionego o którym mowa  w art. 14,11 o opinię. Komitet wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy. 🡸

W przypadku gdy Urząd dowie się o okolicznościach mogących wywołać wątpliwości co do spełnienia przez określoną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. cd) i art. 3 ust. 2 lit. c), powiadamia Parlament Europejski, Radę i Komisję, żeby umożliwić im złożenie wniosku o sprawdzenie, o którym mowa w akapicie pierwszym. Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego Parlament Europejski, Rada i Komisja zgłaszają swój zamiar w terminie dwóch miesięcy od otrzymania przedmiotowego powiadomienia.

🡻 2019/493 art. 1 ust. 2

Procedur określonych w akapitach pierwszym i drugim nie wszczyna się w okresie dwóch miesięcy poprzedzających wybory do Parlamentu Europejskiego. To ograniczenie czasowe nie ma zastosowania do procedury określonej w art. 1210a.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

Uwzględniając opinię komitetu, Urząd postanawia, czy usunąć z rejestru daną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną. Urząd należycie uzasadnia swoją decyzję.

Urząd może podjąć decyzję o usunięciu z rejestru ze względu na nieprzestrzeganie warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. cd) lub art. 3 ust. 2 lit. c) tylko w razie oczywistego i poważnego naruszenia tych warunków. Decyzję przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 4.

4.    Decyzję Urzędu o usunięciu z rejestru europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej ze względu na oczywiste i poważne naruszenie w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. cd) lub art. 3 ust. 2 lit. c) podaje się do wiadomości Parlamentu Europejskiego i Rady. Decyzja wchodzi w życie jedynie w przypadku, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w okresie trzech miesięcy od podania przedmiotowej decyzji do wiadomości Parlamentu Europejskiego i Rady lub jeżeli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada powiadomiły Urząd o braku sprzeciwu. W razie sprzeciwu Parlamentu Europejskiego i Rady europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna pozostaje w rejestrze.

Parlament Europejski i Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec decyzji tylko z przyczyn związanych z oceną spełnienia warunków rejestracji określonych w art. 3 ust. 1 lit. cd) i art. 3 ust. 2 lit. c).

Zainteresowaną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną powiadamia się o zgłoszeniu sprzeciwu wobec decyzji Urzędu o usunięciu jej z rejestru.

Parlament Europejski i Rada zajmują stanowisko zgodnie z ich odpowiednimi przepisami dotyczącymi podejmowania decyzji określonymi zgodnie z Traktatami. Każdy sprzeciw musi być należycie uzasadniony i podany do publicznej wiadomości.

5.    Decyzja Urzędu o usunięciu z rejestru europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, wobec której nie wniesiono sprzeciwu w ramach procedury określonej w ust. 4,  wraz ze szczegółowym uzasadnieniem usunięcia z rejestru,  jest  notyfikowana danej europejskiej partii lub fundacji politycznej oraz  publikowanaDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. wraz ze szczegółowym uzasadnieniem usunięcia z rejestru i  Decyzja  wchodzi w życie trzy miesiące po dacie tej publikacji  staje się skuteczna wraz z notyfikacją, zgodnie z art. 297 TFUE  .

6.    Europejska fundacja polityczna automatycznie traci swój status, jeżeli europejska partia polityczna, z którą jest ona powiązana, zostaje usunięta z rejestru.

🡻 2019/493 art. 1 ust. 3 (dostosowany)

Artykuł 1210a

Procedura weryfikacji dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

1.    Żadna europejska partia polityczna ani europejska fundacja polityczna świadomie nie wywiera lub nie usiłuje wywrzeć wpływu na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, korzystając z naruszenia przez osobę fizyczną lub prawną obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

2.    Jeżeli Urząd poweźmie wiadomość o decyzji krajowego organu nadzorczego w rozumieniu art. 4 pkt 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 35 stwierdzającej, że osoba fizyczna lub prawna naruszyła obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, i jeżeli z tej decyzji wynika lub istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że dane naruszenie wiąże się z działalnością polityczną europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, Urząd przekazuje sprawę komitetowi niezależnych wybitnych osobistości, ustanowionemu na mocy  o którym mowa w  art. 1411 niniejszego rozporządzenia. Urząd może w razie potrzeby skontaktować się z odpowiednim krajowym organem nadzorczym.

3.    Komitet, o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywierała wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując takie naruszenie przepisów. Urząd zwraca się o opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż jeden miesiąc od powzięcia wiadomości o decyzji krajowego organu nadzorczego. Urząd wyznacza krótki, rozsądny termin na wydanie opinii przez komitet. Komitet wydaje opinię w tym terminie.

4.    Uwzględniając opinię komitetu, Urząd podejmuje decyzję w sprawie nałożenia na daną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną kar finansowych zgodnie z art. 3027 ust. 2 lit. a) pkt (vii). Decyzja Urzędu jest odpowiednio uzasadniona, w szczególności w odniesieniu do opinii komitetu, i jest niezwłocznie publikowana.

5.    Procedura określona w niniejszym artykule nie narusza procedury określonej w art. 1110.

 nowy

Artykuł 13

Sprawozdawczość dotycząca działalności w zakresie reklamy politycznej

Urząd co roku przygotowuje i publikuje sprawozdanie dotyczące działalności w zakresie reklamy politycznej europejskich partii politycznych. Sprawozdanie to obejmuje podsumowanie faktów zawartych w sprawozdaniach za dany rok sprawozdawczy publikowanych przez europejskie partie polityczne zgodnie z art. 5 ust. 4, a także wszelkie decyzje krajowych organów regulacyjnych wyznaczonych na podstawie art. 5 ust. 6 lub organów nadzorczych, o których mowa w art. 5 ust. 7, stwierdzające naruszenie przez europejską partię polityczną art. 5 niniejszego rozporządzenia.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

🡺1 2019/493 art. 1 ust. 4

 nowy

Artykuł 1411

Komitet niezależnych wybitnych osobistości

1.    Niniejszym ustanawia się kKomitet niezależnych wybitnych osobistości  ustanowiony rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014  . Komitet ten składa się z sześciu członków, przy czym Parlament Europejski, Rada i Komisja wyznaczają po dwóch członków. Członkowie komitetu są wybierani na podstawie ich kwalifikacji osobistych i zawodowych. Nie mogą być oni członkami Parlamentu Europejskiego, Rady ani Komisji, nie mogą sprawować żadnego mandatu wyborczego, być urzędnikami ani innymi pracownikami Unii Europejskiej, nie mogą być obecnymi ani byłymi pracownikami europejskiej partii politycznej ani europejskiej fundacji politycznej.

Członkowie komitetu są niezależni w wykonywaniu swoich obowiązków. Nie mogą zwracać się o instrukcje od żadnej instytucji, żadnego rządu, organu, urzędu ani agencji ani takich instrukcji od nich przyjmować, a także powstrzymują się od wszelkich działań niezgodnych z charakterem pełnionych przez nich obowiązków.

Skład komitetu jest odnawiany w terminie sześciu miesięcy od zakończenia pierwszej po wyborach do Parlamentu Europejskiego sesji Parlamentu Europejskiego. Mandat członków nie jest odnawialny.

2.    Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Członkowie komitetu wybierają spośród siebie przewodniczącego komitetu zgodnie z tym regulaminem wewnętrznym. Parlament Europejski zapewnia komitetowi sekretariat i finansowanie. Sekretariat komitetu działa pod wyłącznym zwierzchnictwem komitetu.

3.    🡺1 Na wniosek Urzędu komitet wydaje opinię w sprawie:

a)ewentualnego oczywistego i poważnego naruszenia przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną wartości, na których opiera się Unia, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. cd) i art. 3 ust. 2 lit. c);

b)tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

W przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), komitet może zwrócić się do Urzędu, Parlamentu Europejskiego, danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, do innych partii politycznych, fundacji politycznych lub innych zainteresowanych podmiotów o udostępnienie stosownego dokumentu lub dowodów oraz może zażądać wysłuchania ich przedstawicieli. W przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b), krajowy organ nadzorczy, o którym mowa w art. 1210a, współpracuje z komitetem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 🡸

W wydawanych opiniach komitet w pełni uwzględnia podstawowe prawo do swobody stowarzyszania się oraz konieczność zapewnienia pluralizmu partii politycznych w Europie.

Opinie komitetu są bezzwłocznie podawane do wiadomości publicznej.

ROZDZIAŁ III

STATUS PRAWNY EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH

Artykuł 1512

Osobowość prawna

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne posiadają europejską osobowość prawną.

Artykuł 1613

Uznawanie w świetle prawa i zdolność prawna

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne są uznawane w świetle prawa i posiadają zdolność prawną we wszystkich państwach członkowskich.

Artykuł 1714

Prawo właściwe

1.    Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.

2.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu lub – w przypadku kwestii uregulowanych w nim tylko częściowo – w odniesieniu do tych aspektów, których niniejsze rozporządzenie nie obejmuje, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne podlegają mającym zastosowanie krajowym przepisom prawa państwa członkowskiego, w którym znajduje się ich siedziba.

Działania prowadzone przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne w innych państwach członkowskich podlegają odnośnym krajowym przepisom tych państw członkowskich.

3.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu lub mających zastosowanie przepisach, na podstawie ust. 2, lub – w przypadku kwestii uregulowanych w nich tylko częściowo – w odniesieniu do tych aspektów, które nie są objęte niniejszym rozporządzeniem i tymi przepisami, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne podlegają przepisom  postanowieniom  swojego statutu.

Artykuł 1815

Nabycie europejskiej osobowości prawnej

1.    Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna nabywa europejską osobowość prawną w dniu opublikowaniaDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji o rejestracji wydanej przez Urząd zgodnie z art. 109.

2.    Jeżeli wymaga tego państwo członkowskie, w którym ma swoją siedzibę podmiot składający wniosek o rejestrację jako europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna, do wniosku złożonego zgodnie z art. 98 dołącza się oświadczenie tego państwa członkowskiego potwierdzające, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny z mającymi zastosowanie przepisami, o których mowa w art. 1714 ust. 2 akapit pierwszy.

3.    W przypadku gdy wnioskodawca posiada osobowość prawną na mocy prawa państwa członkowskiego, nabycie europejskiej osobowości prawnej jest uznawane przez to państwo członkowskie za przekształcenie krajowej osobowości prawnej w zastępującą ją europejską osobowość prawną. Po nabyciu europejskiej osobowości prawnej podmiot zachowuje wszelkie istniejące uprzednio prawa i obowiązki poprzedniego krajowego podmiotu prawnego, który przestaje istnieć. W kontekście takiego przekształcenia dane państwo członkowskie nie może stosować niemożliwych do spełnienia warunków. Wnioskodawca utrzymuje swoją siedzibę w danym państwie członkowskim do dnia opublikowania decyzji zgodnie z art. 109.

4.    Jeżeli wymaga tego państwo członkowskie, w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę, Urząd wyznacza datę opublikowania, o której mowa w ust. 1, dopiero po konsultacji z tym państwem członkowskim.

Artykuł 1916

Utrata europejskiej osobowości prawnej

1.    Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna traci europejską osobowość prawną w dniu  notyfikacji decyzji zgodnie z art. 11 ust.  wejścia w życie opublikowanejDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji Urzędu o jej usunięciu z rejestru. Decyzja taka wchodzi w życie trzy miesiące po opublikowaniu, chyba że dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna zwróci się o skrócenie tego terminu.

2.    Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna zostaje usunięta z rejestru na mocy decyzji Urzędu:

a)w wyniku decyzji przyjętej zgodnie z art. 1110 ust. 2–5;

b)w okolicznościach, o których mowa w art. 1110 ust. 6;

c)na wniosek danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej; lub

d)w przypadkach, o których mowa w ust. 3 akapit pierwszy lit. b) niniejszego artykułu.

3.    Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna dopuści się poważnego zaniedbania obowiązków przewidzianych w krajowym prawie mającym zastosowanie na mocy art. 1714 ust. 2 akapit pierwszy, państwo członkowskie siedziby może skierować do Urzędu należycie uzasadniony wniosek o skreślenie jej z rejestru, w którym to wniosku dokładnie i wyczerpująco wskaże niezgodne z prawem działania oraz konkretne wymogi krajowe, których nie dochowano. W takich przypadkach Urząd:

a)w kwestiach związanych wyłącznie lub w przeważającym stopniu z elementami dotyczącymi przestrzegania  poszanowania  wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, wszczyna postępowanie sprawdzające zgodnie z art. 1110 ust. 3  niniejszego rozporządzenia  . Zastosowanie ma także art. 1110 ust. 4, 5 i 6  niniejszego rozporządzenia  ;

b)we wszystkich innych kwestiach i jeżeli uzasadniony wniosek danego państwa członkowskiego potwierdzi, że zostały wyczerpane wszystkie środki krajowe, postanawia usunąć z rejestru daną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną.

Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna dopuści się poważnego zaniedbania obowiązków przewidzianych w krajowym prawie mającym zastosowanie na mocy art. 1714 ust. 2 akapit drugi i jeżeli dana kwestia ma związek wyłącznie lub w przeważającym stopniu z elementami dotyczącymi przestrzegania wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, dane państwo członkowskie może skierować do Urzędu wniosek zgodnie z przepisami akapitu pierwszego niniejszego ustępu. Urząd postępuje zgodnie z akapitem pierwszym lit. a) niniejszego ustępu.

We wszystkich przypadkach Urząd podejmuje działania bez nieuzasadnionej zwłoki. Urząd informuje dane państwo członkowskie oraz daną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną o działaniach podjętych w następstwie uzasadnionego wniosku o usunięciu z rejestru.

4.    Urząd określa datę opublikowania, o której mowa w ust. 1, po konsultacji z państwem członkowskim, w którym ma siedzibę europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna.

5.    Jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna uzyska osobowość prawną na mocy prawa państwa członkowskiego siedziby, to uzyskanie osobowości prawnej jest uznawane przez to państwo członkowskie za przekształcenie europejskiej osobowości prawnej w krajową osobowość prawną, przy pełnym zachowaniu istniejących uprzednio praw i obowiązków poprzedniego europejskiego podmiotu prawnego. W kontekście takiego przekształcenia dane państwo członkowskie nie może stosować niemożliwych do spełnienia warunków.

6.    Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna nie uzyska osobowości prawnej na mocy prawa państwa członkowskiego siedziby, zostaje ona rozwiązana zgodnie z mającym zastosowanie prawem tego państwa członkowskiego. Dane państwo członkowskie może wymagać, aby takie rozwiązanie zostało poprzedzone nabyciem przez daną partię lub fundację krajowej osobowości prawnej zgodnie z ust. 5.

7.    We wszystkich sytuacjach, o których mowa w ust. 5 i 6, dane państwo członkowskie zapewnia pełne przestrzeganie warunku nieprowadzenia działań nastawionych na zysk, o którym mowa w art. 3. Urząd i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego mogą uzgodnić z danym państwem członkowskim szczegółowe zasady zakończenia europejskiej osobowości prawnej, w szczególności aby zapewnić zwrot funduszy otrzymanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej i zapłatę wszelkich kar finansowych nałożonych zgodnie z art. 3027.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA

Artykuł 2017

Warunki finansowania

1.    Europejska partia polityczna zarejestrowana zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, która reprezentowana jest w Parlamencie Europejskim przez co najmniej jednego ze swych członków i która nie znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 136106 ust. 1 rozporządzenia finansowego  rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 , może ubiegać się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do składania wniosków o wkład.

2.    Europejska fundacja polityczna, powiązana z europejską partią polityczną kwalifikującą się do ubiegania się o finansowanie na podstawie ust. 1, zarejestrowana zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i nieznajdująca się w jednej z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 136106 ust. 1 rozporządzenia finansowego  rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 , może ubiegać się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do składania wniosków.

3.    Do celów ustalania kwalifikowalności do ubiegania się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu i art. 3 ust. 1 lit. b) oraz do celów stosowania art. 2219 ust. 1 członka  posła do  Parlamentu Europejskiego uznaje się za członka tylko jednej europejskiej partii politycznej, która, w stosownych przypadkach, jest partią, z którą jego krajowa lub regionalna partia polityczna jest powiązana w dniu, w którym upływa ostateczny termin składania wniosków o finansowanie.

🡻 2018/673 art. 1 ust. 6 (dostosowany)

 nowy

4.    Wkłady finansowe lub dotacje z budżetu ogólnego Unii Europejskiej nie mogą przekroczyć 90  95  % rocznych, podlegających zwrotowi wydatków wskazanych w budżecie danej europejskiej partii politycznej95 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez daną europejską fundację polityczną. Europejskie partie polityczne mogą wykorzystać niewykorzystaną część wkładu przyznanego przez Unię na pokrycie podlegających zwrotowi wydatków w ciągu jednego roku budżetowego następującego po przyznaniu tego wkładu. Kwoty niewykorzystane po upływie tego roku budżetowego podlegają zwrotowi zgodnierozporządzeniem finansowym  rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046 .  Wkłady finansowe w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego mogą pokryć 100 % podlegających zwrotowi wydatków poniesionych przez daną europejską partię polityczną. 

🡻 1141/2014

5.    W granicach określonych w art. 24212522 wydatki podlegające zwrotowi z wkładu finansowego obejmują wydatki administracyjne i wydatki związane ze wsparciem technicznym, posiedzeniami, analizami, wydarzeniami transgranicznymi, badaniami, informowaniem i publikacjami, a także wydatki związane z kampaniami.

Artykuł 2118

Wniosek o finansowanie

1.    W celu otrzymania finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiej europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna, która spełnia warunki określone w art. 2017 ust. 1 lub ust. 2, składa wniosek do Parlamentu Europejskiego w następstwie zaproszenia do składania wniosków o wkład lub zaproszenia do składania wniosków.

🡻 2019/493 art. 1 ust. 5 (dostosowany)

 nowy

2.    W chwili składania wniosku europejska partia polityczna i europejska fundacja polityczna muszą spełniać  spełniają  wymogi wyszczególnione w art. 26.23, oraz, Ood dnia złożenia wniosku do końca roku budżetowego lub działania objętego wkładem lub dotacją muszą pozostać  pozostają  zarejestrowane w rejestrze i nie mogą podlegać  podlegają  żadnym karom przewidzianym w art. 3027 ust. 1 i art. 3027 ust. 2 lit. a) ppkt (v), (vi) i (vii)  pkt (v)–(ix) .

🡻 2018/673 art. 1 ust. 7 (dostosowany)

2a3.    Europejska partia polityczna uwzględnia w swoim wniosku dowody wykazujące, iż jej unijne partie członkowskie co do zasady publikowały na swoich stronach internetowych,  zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt (i)  w sposób wyraźnie widoczny i przyjazny dla użytkownika, przez 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin złożenia wniosku, program polityczny i logo europejskiej partii politycznej.

 nowy

4.    Europejska partia polityczna uwzględnia w swoim wniosku dowody wykazujące, że zapewnia zgodność z art. 4 ust. 1 pkt (j) oraz że jej partie członkowskie przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku stale publikowały na swoich stronach internetowych informacje dotyczące reprezentacji płci wśród kandydatów w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz zmian w zakresie reprezentacji płci wśród ich posłów do Parlamentu Europejskiego.

5.    Europejska partia polityczna w swoim wniosku uwzględnia także dowody wykazujące zgodność z art. 5, tj. że posiada aktualną strategię prowadzenia działalności w zakresie reklamy politycznej i że wdrażała tę strategię przez 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin złożenia wniosku.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

63.    Europejska fundacja polityczna dołącza do wniosku swój roczny program prac lub plan działania.

74.    Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego przyjmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy od dnia zamknięcia zaproszenia do składania wniosków o wkład lub zaproszenia do składania wniosków oraz zatwierdza odnośne środki i zarządza nimi zgodnierozporządzeniem finansowym  rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046  .

85.    Europejska fundacja polityczna może ubiegać się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej jedynie za pośrednictwem europejskiej partii politycznej, z którą jest powiązana.

Artykuł 2219

Kryteria przyznawania i podział finansowania

🡻 2018/673 art. 1 ust. 8

1.    Odnośne środki dostępne dla europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, którym przyznano wkłady lub dotacje zgodnie z art2118, są rozdzielane co roku według następującego klucza:

a)10 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące beneficjentami, w równych częściach;,

b)90 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące beneficjentami proporcjonalnie do liczby członków wybranych do Parlamentu Europejskiego.

Ten sam klucz podziału stosowany jest przy przyznawaniu finansowania europejskim fundacjom politycznym, na podstawie ich powiązania z europejskimi partiami politycznymi.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

2.    Podział, o którym mowa w ust. 1, dokonywany jest na podstawie liczby członków wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy są członkami wnioskującej europejskiej partii politycznej w dniu, w którym upływa ostateczny termin składania wniosków o finansowanie, z uwzględnieniem art. 2017 ust. 3.

Po tym terminie jakiekolwiek zmiany tej liczby nie mają wpływu na odnośny poziom finansowania europejskich partii politycznych lub europejskich fundacji politycznych. Pozostaje to bez uszczerbku dla wymogu określonego w art. 2017 ust. 1, zgodnie z którym europejską partię polityczną musi reprezentować w Parlamencie Europejskim przynajmniej jeden z jej członków.

Artykuł 2320

Darowizny, i wkłady  i zasoby własne 

1.    Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne mogą przyjmować darowizny od osób fizycznych lub prawnych, których wartość nie przekracza 18 000 EUR rocznie i na darczyńcę.

2.    Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, w momencie składania swoich rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 2623, przekazują także wykaz wszystkich darczyńców wraz z odnośnymi darowiznami, wskazując zarówno charakter, jak i wartość poszczególnych darowizn. Niniejszy ustęp ma zastosowanie również do wkładów przekazywanych przez partie będące członkami europejskich partii politycznych oraz organizacje będące członkami europejskich fundacji politycznych.

W odniesieniu do darowizn od osób fizycznych, których wartość przekracza 1 500 EUR, lecz nie przekracza 3 000 EUR, dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna wskazuje, czy odpowiedni darczyńcy udzielili uprzedniej pisemnej zgody na publikację zgodnie z art. 3632 ust. 1 lit. e).

3.    Darowizny, jakie europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne otrzymują , oraz wydatki finansowane z tych darowizn  w okresie sześciu miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, są co tydzień zgłaszane Urzędowi na piśmie i zgodnie z ust. 2.

4.    Pojedyncze darowizny, których wartość przekracza 12 000 EUR, przyjęte przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, są niezwłocznie zgłaszane Urzędowi na piśmie i zgodnie z ust. 2.

 nowy

5. W odniesieniu do darowizn, których wartość przekracza 3 000 EUR, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne zwracają się do darczyńców o przedstawienie niezbędnych informacji służących do ich odpowiedniej identyfikacji. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne przekazują otrzymane informacje Urzędowi na jego wniosek.

Urząd określa formę, jaka ma być stosowana do celów akapitu pierwszego.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

65.    Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne nie przyjmują:

a)anonimowych darowizn lub wkładów;

b)darowizn pochodzących z budżetów grup politycznych w Parlamencie Europejskim;

c)darowizn od organów publicznych, państw członkowskich lub państw trzecich lub od przedsiębiorstw, na które te organy publiczne mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ z uwagi na ich własność, ich udział finansowy lub przepisy, którym podlegają; lub

d)darowizn od podmiotów prywatnych mających siedzibę w państwie trzecim lub od osób fizycznych z państw trzecich, które nie są uprawnione do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

76.    W ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną wszelkie darowiznydotacje, które nie są dozwolone na mocy niniejszego rozporządzenia:

a)zwracane są darczyńcy lub osobie występującej w jego imieniu; lub

b)jeżeli zwrot jest niemożliwy – zgłaszane są Urzędowi i Parlamentowi Europejskiemu.

 W przypadku zgłoszenia darowizny na podstawie akapitu pierwszego lit. b)  uUrzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego ustala należność i zezwala na odzyskanie środków zgodnie z art. 98–10078 i 79 rozporządzenia finansowego  rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 . Środki zapisywane są jako dochody ogólne w sekcji budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczącej Parlamentu Europejskiego.

 nowy

8.    Urząd przeprowadza weryfikacje, jeżeli ma powody, by sądzić, że darowizna została udzielona z naruszeniem niniejszego rozporządzenia. W tym celu może wystąpić do europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej i ich darczyńców o dodatkowe informacje.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

97.    Dopuszczalne są wkłady  od członków  na rzecz europejskiej partii politycznej przekazywane przez jej członków mających siedzibę w państwie członkowskim lub będących obywatelami państwa członkowskiego lub od partii członkowskich, których siedziba znajduje się w państwie należącym do Rady Europy .  Łączna  wWartość takich wkładów  od członków  nie może przekraczać 40 % rocznego budżetu europejskiej partii politycznej.  Wartość wkładów od partii członkowskich mających siedzibę w państwie nienależącym do Unii nie może przekraczać 10 % łącznych wkładów od członków. 

108.    Dopuszczalne są wkłady na rzecz europejskiej fundacji politycznej przekazywane przez jej członków  europejskiej fundacji politycznej   mających siedzibę w państwie członkowskim lub będących obywatelami państwa członkowskiego lub przez organizacje członkowskie, których siedziba znajduje się w państwie należącym do Rady Europy,  oraz przez europejską partię polityczną, z którą jest powiązana.  Łączna  wWartość takich wkładów  od członków  nie może przekraczać 40 % rocznego budżetu europejskiej fundacji politycznej i wkłady te nie mogą pochodzić ze środków, które europejska partia polityczna otrzymała na mocy niniejszego rozporządzenia z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.  Wartość wkładów od organizacji członkowskich mających siedzibę w państwie nienależącym do Unii nie może przekraczać 10 % łącznych wkładów od członków. 

Ciężar dowodu spoczywa na zainteresowanej europejskiej partii politycznej, która wyraźnie wskazuje w swoich rachunkach pochodzenie środków wykorzystywanych do finansowania powiązanej z nią europejskiej fundacji politycznej.

119.    Bez uszczerbku dla ust. 8798 europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne mogą przyjmować od obywateli, którzy są ich członkami, wkłady w wysokości do 18 000 EUR na rok i na każdego członka, jeżeli dany członek przekazuje taki wkład w swoim własnym imieniu.

Pułap określony w akapicie pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli dany członek jest również wybranym członkiemposłem do Parlamentu Europejskiego, parlamentu narodowego, parlamentu regionalnego lub zgromadzenia regionalnego.

1210.    Wszelkie wkłady, które nie jest dozwolone na mocy niniejszego rozporządzenia, są zwracane zgodnie z ust. 76.

 nowy

13.    Wartość zasobów własnych europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej wygenerowanych z własnej działalności gospodarczej nie przekracza 5 % rocznego budżetu tej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

Artykuł 2421

Finansowanie kampanii w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

1.    Z zastrzeżeniem przepisów akapitu drugiego, finansowanie europejskich partii politycznych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub jakiegokolwiek innego źródła może być wykorzystywane do finansowania kampanii prowadzonych przez europejskie partie polityczne w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których uczestniczą one lub ich członkowie zgodnie z wymogiem określonym w art. 3 ust. 1 lit. df).

Zgodnie z art. 8 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich 36 , finansowanie i ewentualne ograniczenia wydatków wyborczych dla wszystkich partii politycznych, kandydatów i stron trzecich, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego i ich udziałem w tych wyborach, podlegają przepisom krajowym poszczególnych państw członkowskich.

 nowy

2.    Środki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego źródła przeznaczone na finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych mogą być wykorzystywane do finansowania kampanii referendalnych, jeżeli kampanie te dotyczą wdrażania unijnych Traktatów.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

32.    Wydatki związane z kampaniami, o których mowa w ust. 1  i 2 , muszą być wyraźnie oznaczone jako takie przez europejskie partie polityczne w ich rocznych sprawozdaniach finansowych.

Artykuł 2522

Zakaz finansowania

1.    Niezależnie od art. 2421 ust. 1 środki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego źródła przeznaczone na finansowanie europejskich partii politycznych nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniego lub pośredniego finansowania innych partii politycznych, w szczególności krajowych partii politycznych lub kandydatów. Krajowe partie polityczne i osoby kandydujące z ramienia tych partii nadal podlegają przepisom krajowym.

2.    Środki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego źródła przeznaczone na finansowanie europejskich fundacji politycznych nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów niż finansowanie ich zadań wymienionych w art. 2 pkt 4 i pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z celami określonymi w ich statucie zgodnie z art. 65. Nie mogą być one wykorzystane w szczególności do bezpośredniego lub pośredniego finansowania wyborów, partii politycznych, kandydatów ani innych fundacji.

3.    Środki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego źródła przeznaczone na finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych nie mogą być wykorzystywane do finansowania kampanii referendalnych.

ROZDZIAŁ V

KONTROLA I KARY

Artykuł 2623

Obowiązki w zakresie rachunków, sprawozdawczości i audytu

1.    Nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku budżetowego europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne przekazują Urzędowi z kopią dla urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego oraz właściwego punktu krajowego w państwie członkowskim siedziby:

a)swoje roczne sprawozdania finansowe i towarzyszące im informacje dodatkowe uwzględniające ich dochody i wydatki, aktywa i zobowiązania na początku i końcu roku budżetowego, zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w państwie członkowskim, w którym mają one swoją siedzibę oraz swoje roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości określonymi w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady(WE) nr 1606/2002;

b)sprawozdanie z audytu zewnętrznego rocznych sprawozdań finansowych dotyczące zarówno wiarygodności tych sprawozdań finansowych, jak i legalności i prawidłowości figurujących w nich dochodów i wydatków, sporządzone przez niezależny organ lub eksperta; oraz

c)wykaz darczyńców i ofiarodawców wraz z odnośnymi darowiznami lub wkładami zgłoszonymi zgodnie z art. 2320 ust. 2, 3 i 4.

2.    Jeżeli wydatki są realizowane przez europejskie partie polityczne wspólnie z krajowymi partiami politycznymi lub przez europejskie fundacje polityczne wspólnie z krajowymi fundacjami politycznymi, lub z innymi organizacjami, dowody wydatków poniesionych przez europejskie partie polityczne lub przez europejskie fundacje polityczne bezpośrednio lub za pośrednictwem tych stron trzecich są uwzględniane w rocznych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w ust. 1.

3.    Niezależne organy zewnętrzne lub eksperci, o których mowa w ust. 1 lit. b), są wybierani, upoważniani i opłacani przez Parlament Europejski. Muszą być należycie uprawnieni do badania sprawozdań finansowych na mocy przepisów mających zastosowanie w państwie członkowskim, w którym mają oni swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

4.    Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne udzielają wszelkich informacji wymaganych przez niezależne organy lub ekspertów do celów audytu sprawozdań finansowych.

5.    Niezależne organy lub eksperci informują Urząd i urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego o wszelkich podejrzeniach o działania niezgodne z prawem, oszustwa lub korupcję, które mogą zaszkodzić interesom finansowym Unii. Urząd lub urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego informują o tym krajowe punkty kontaktowe.

Artykuł 2724

Ogólne przepisy dotyczące kontroli

1.    Kontrola nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, jest sprawowana we współpracy przez Urząd, urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego i właściwe państwa członkowskie.

2.    Urząd sprawuje kontrolę nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności w związku z art. 3, art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d)–f)a), b), d), e) i f), art. 65 ust. 1 lit. a)–e) i g), art. 109 ust. 5 i 6 oraz art. 2320, 24212522.

Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego sprawuje kontrolę nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne obowiązków związanych z finansowaniem unijnym, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym  rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046  . Przy sprawowaniu takiej kontroli Parlament Europejski podejmuje niezbędne środki w zakresie zwalczania nadużyć finansowych mających skutki dla interesów finansowych Unii i zapobiegania im.

3.    Kontrola sprawowana przez Urząd i przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego, o której mowa w ust. 2, nie może dotyczyć wypełniania przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków na mocy mających zastosowanie przepisów krajowych, o których mowa w art. 1714.

4.    Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne udzielają Urzędowi, urzędnikowi zatwierdzającemu Parlamentu Europejskiego, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub państwom członkowskim wszelkich wymaganych przez nie informacji, niezbędnych do celów wykonania kontroli, za które są one odpowiedzialne na mocy niniejszego rozporządzenia.

Na wniosek i do celów kontroli nad zgodnością z art. 2320 europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne udzielają Urzędowi informacji dotyczących wkładów przekazywanych przez indywidualnych członków oraz tożsamości tych członków. Ponadto w odpowiednich przypadkach Urząd może zażądać od europejskich partii politycznych, aby do celów kontroli nad przestrzeganiem warunku określonego w art. 3 ust. 1 lit. b) akapit pierwszy pkt (i) przedstawiły podpisane oświadczenia potwierdzające od członków sprawujących mandaty wyborcze.

Artykuł 2825

Wykonanie i kontrola w odniesieniu do finansowania unijnego

1.    Środki na finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych są określane w ramach rocznej procedury budżetowej i wykonywane zgodnie z niniejszym rozporządzeniemrozporządzeniem finansowym  rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046  .

Warunki i terminy przyznawania wkładów i dotacji są określane przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do składania wniosków o wkład i zaproszeniu do składania wniosków.

2.    Kontrola finansowania otrzymanego z budżetu ogólnego Unii Europejskiej i jego wykorzystania jest przeprowadzana zgodnierozporządzeniem finansowym  rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046  .

Kontrola jest również przeprowadzana na podstawie rocznego poświadczenia przez zewnętrzny i niezależny organ kontrolny, jak przewidziano w art. 2623 ust. 1.

3.    Trybunał Obrachunkowy wykonuje swoje uprawnienia kontrolne zgodnie z art. 287 TFUE.

4.    Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne otrzymujące finansowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na wniosek Trybunału Obrachunkowego dostarczają mu każdy dokument lub informację, jakiej potrzebuje on do wykonywania swoich zadań.

5.    Decyzje lub umowy o przyznaniu wkładu i dotacji wyraźnie stanowią, że Parlament Europejski i Trybunał Obrachunkowy są uprawnione do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, europejskiej partii politycznej, która otrzymała wkład, lub europejskiej fundacji politycznej, która otrzymała dotację z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

6.    Trybunał Obrachunkowy i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego lub jakikolwiek inny organ zewnętrzny zatwierdzony przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego mogą przeprowadzać niezbędne kontrole i weryfikacje na miejscu w celu zbadania legalności wydatków i należytego wdrażania przepisów decyzji lub umowy o przyznaniu wkładu i dotacji, a w przypadku europejskiej fundacji politycznej – właściwego wykonania programu prac lub działania. Dana europejska partia polityczne lub europejska fundacja polityczna dostarcza wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do realizacji tego zadania.

7.    OLAF może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 37 oraz w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 38 w celu ustalenia, czy w związku z wkładem lub dotacją przyznaną na mocy niniejszego rozporządzenia doszło do nadużycia finansowego, korupcji lub dowolnego innego nielegalnego działania ze skutkiem dla interesów finansowych Unii. W stosownych przypadkach ustalenia te mogą pociągnąć za sobą wydanie przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego decyzji o odzyskaniu środków.

Artykuł 2926

Pomoc techniczna

Wszelka pomoc techniczna zapewniana przez Parlament Europejski europejskim partiom politycznym opiera się na zasadzie równego traktowania. Pomoc techniczna jest przyznawana na warunkach, które są nie mniej korzystne niż warunki stosowane wobec innych organizacji i stowarzyszeń zewnętrznych, którym mogą być zapewnione podobne udogodnienia, jest ona fakturowana i otrzymywana jest za nią zapłata.

Artykuł 3027

Kary

1.    Zgodnie z art. 1916 Urząd tytułem kary usuwa europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną z rejestru w następujących sytuacjach:

a)jeżeli wobec danej partii lub fundacji  dotyczy jedna z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046  wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii, zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

🡻 2018/673 art. 1 ust. 9 lit. a)

b)jeżeli zgodnie z procedurami określonymi w art. 1110 ust. 2–5 stwierdzono, że nie spełnia już ona jednego lub kilku warunków określonych w art. 3 ust. 1 lub 2;

🡻 2018/673 art. 1 ust. 9 lit. b) (dostosowany)

cba)jeżeli decyzja o zarejestrowaniu danej partii lub fundacji opiera się na nieprawidłowych bądź błędnych informacjach, za które odpowiada wnioskodawca, lub jeżeli taka decyzja została uzyskana w drodze oszustwa; lub

🡻 1141/2014

 nowy

dc)jeżeli wniosek państwa członkowskiego o usunięcie z rejestru ze względu na poważne zaniedbanie obowiązków przewidzianych w prawie krajowym spełnia wymogi określone w art. 1916 ust. 3 lit. b).

2.    Urząd nakłada kary finansowe w następujących sytuacjach:

a)naruszenia niewymierne:

(i)w przypadku braku zgodności z wymogami określonymi w art. 109 ust. 5 lub 6;

(ii)w przypadku braku zgodności z podjętymi zobowiązaniami i informacjami udzielonymi przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d)–f)a), b), d), e), f),  i) i j)  oraz z art. 65 ust. 1 lit. a), b), d) i e);

(iii)w przypadku nieprzekazania wykazu darczyńców wraz z odnośnymi darowiznami zgodnie z art. 2320 ust. 2 lub niezgłoszenia darowizn zgodnie z art. 2320 ust. 3 i 4;

(iv)jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna naruszyła obowiązki określone w art. 2623 ust. 1 lub w art. 2724 ust. 4;

(v)jeżeli wobec europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego  dotyczy jedna z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 ;

(vi)jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna kiedykolwiek celowo nie podała informacji lub celowo podała nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje lub jeżeli organy uprawnione na mocy niniejszego rozporządzenia do przeprowadzania audytu lub kontroli beneficjentów finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiego wykryły nieprawidłowości w rocznych sprawozdaniach finansowych uznawane za stanowiące istotne pominięcia lub błędy zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości zdefiniowanymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 39 ;

🡻 2019/493 art. 1 ust. 6 lit. a)

(vii)jeżeli po przeprowadzeniu procedury weryfikacji, o której mowa w art. 1210a, ustalono, że dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;

 nowy

(viii)w przypadku nieprzekazania dowodów świadczących o wykorzystywaniu logo i publikacji programów politycznych zgodnie z art. 21 ust. 3;

(ix)w przypadku nieprzekazania dowodów dotyczących reprezentacji płci zgodnie z art. 21 ust. 4.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

b)naruszenia wymierne:

(i)jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna przyjęła darowizny i wkłady, które nie są dozwolone na podstawie art. 2320 ust. 1 lub 5, chyba że zostały spełnione warunki określone w art. 2320 ust. 76;

(ii)w przypadku niespełnienia wymogów określonych w art. 24212522.

3.    Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego może wykluczyć europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną z finansowania unijnego na okres do pięciu lat lub do 10 lat w przypadku ponownego naruszenia popełnionego w ciągu pięciu lat, jeżeli została ona uznana za winną któregokolwiek z naruszeń wymienionych w ust. 2 lit. a) pkt (v) i (vi). Powyższe nie narusza uprawnień urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego określonych w art. 204n 231 rozporządzenia finansowego  rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046  .

4.    Do celów ust. 2 i 3 na europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną są nakładane następujące kary finansowe:

a)w przypadku naruszeń niewymiernych ustalony odsetek rocznego budżetu danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej  w następujący sposób :

(i) do  5 %;, lub

(ii) od 5 % do 10 %  7,5 %, jeżeli miały miejsce zbieżne naruszenia;, lub

(iii) od 10 % do 15 %  20 %, jeżeli dane naruszenie stanowi ponowne naruszenie;, lub

 nowy

(iv)od 15 % do 20 % w przypadku dalszych ponownych naruszeń;

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

(v)jedna trzecia określonych wyżej  w pkt (i)–(iv)  wartości procentowych, jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna dobrowolnie zgłosiła naruszenie, zanim Urząd wszczął oficjalne dochodzenie, nawet w przypadku zbieżnego naruszenia lub ponownego naruszenia, i jeżeli dana partia lub fundacja podjęła odpowiednie środki naprawcze;,

(vi)50 % rocznego budżetu danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej na poprzedni rok, jeżeli wydano wobec niej prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii zgodnie z  dotyczy jej jedna z sytuacji wykluczenia, o których mowa w  art. 106136 ust. 1 rozporządzenia finansowego  rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 ;

b)w przypadku naruszeń wymiernych ustalony odsetek łącznych kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, zgodnie z następującą skalą, do maksymalnej wysokości 10 % rocznego budżetu danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej:

(i)    100 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli nie przekraczają one 50 000 EUR;, lub

(ii)    150 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli przekraczają one 50 000 EUR, lecz nie przekraczają 100 000 EUR;, lub

(iii)    200 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli przekraczają one 100 000 EUR, lecz nie przekraczają 150 000 EUR;, lub

(iv)    250 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli przekraczają one 150 000 EUR, lecz nie przekraczają 200 000 EUR;, lub

(v)    300 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli przekraczają one 200 000 EUR;, lub

(vi)    jedną trzecią wymienionych wyżej  w pkt (i)–(v)  wartości procentowych, jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna dobrowolnie zgłosiła naruszenie zanim Urząd lub urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego oficjalnie wszczął dochodzenie i jeżeli dana partia lub fundacja podjęła odpowiednie środki naprawcze.

Przy stosowaniu wyżej wymienionych  w akapicie pierwszym  wartości procentowych każdą darowiznę lub wkład należy rozpatrywać osobno.

5.    Ilekroć europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna popełni zbieżne naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, ponosi tylko karę określoną za najpoważniejsze naruszenie, chyba że zastosowanie ma ust. 4 akapit pierwszy lit. a).

6.    Kary określone w niniejszym rozporządzeniu podlegają przedawnieniu po upływie pięciu  dziesięciu  lat od daty  dnia  popełnienia danego naruszenia lub w przypadku ciągłych lub ponownych naruszeń, od daty, w której  dnia, w którym  naruszenia ustały.

🡻 2019/493 art. 1 ust. 6 lit. b) (dostosowany)

7.    Jeżeli decyzja krajowego organu nadzorczego, o której mowa w art. 1210a, zostanie uchylona lub środek odwoławczy od takiej decyzji okaże się skuteczny, Urząd, na wniosek danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, dokonuje przeglądu kary nałożonej na podstawie ust. 2 lit. a) pkt (vii), pod warunkiem że wykorzystane  wyczerpane  zostały wszystkie krajowe środki odwoławcze.

🡻 2018/673 art. 1 ust. 10

Artykuł 3127 a

Obowiązki osób fizycznych

W przypadku gdy Urząd nakłada karę finansową w sytuacjach, o których mowa w art. 2730 ust. 2 lit. a) pkt (v) lub lit. a) pkt (vi), może on, do celów odzyskiwania środków finansowania na mocy art. 3430 ust. 2, stwierdzić, że osoba fizyczna, która jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, lub która posiada uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne w odniesieniu do danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, jest również odpowiedzialna za naruszenie w następujących przypadkach:

a)w sytuacji, o której mowa w art. 3027 ust. 2 lit. a) pkt (v), jeżeli w wyroku, o którym mowa w tym przepisie, osobę fizyczną uznano również za odpowiedzialną za przedmiotowe niezgodne z prawem działania;

b)w sytuacji, o której mowa w art. 27 ust. 2 lit. a) pkt (vi), jeżeli osoba fizyczna jest również odpowiedzialna za przedmiotowe działanie lub nieprawidłowości.

🡻 1141/2014

Artykuł 3228

Współpraca między Urzędem, urzędnikiem zatwierdzającym Parlamentu Europejskiego i państwami członkowskimi

1.    Urząd, urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego i państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych dzielą się informacjami i regularnie przekazują sobie wzajemnie informacje o kwestiach związanych z przepisami dotyczącymi finansowania, kontroli i kar.

2.    Uzgadniają też praktyczne ustalenia w sprawie takiej wymiany informacji, w tym przepisy dotyczące ujawniania informacji poufnych lub dowodów oraz współpracy między państwami członkowskimi.

 nowy

3.    Urząd i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego regularnie wymieniają się opiniami i informacjami dotyczącymi interpretacji i wdrażania niniejszego rozporządzenia.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

🡺1 2018/673 art. 1 ust. 11 lit. a)

 nowy

43.    Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego informuje Urząd o wszelkich ustaleniach mogących spowodować nałożenie kar na mocy art. 3027 ust. 2–4, aby umożliwić Urzędowi podjęcie odpowiednich środków.  Urząd podejmuje decyzję w sprawie nałożenia kar w terminie [6 miesięcy]. 

54.    Urząd informuje urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego o wszelkich podjętych decyzjach dotyczących kar, aby umożliwić mu wyciągnięcie odpowiednich skutków zgodnie z rozporządzeniem finansowym  konsekwencji na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046  .

Artykuł 3329

Środki naprawcze i zasady dobrej administracji

1.     W celu wywiązania się w pełni z obowiązków, o których mowa w art. 38,  Pprzed podjęciem przez Urząd ostatecznej decyzji dotyczącej kar, o których mowa w art. 3027, Urząd lub urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego umożliwia danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej wprowadzenie niezbędnych środków w celu zaradzenia sytuacji w rozsądnym terminie, który zazwyczaj nie powinien być dłuższy jeden miesiąc. W szczególności Urząd lub urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego umożliwia poprawienie błędów pisarskich i arytmetycznych, przedstawienie dodatkowych dokumentów lub informacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lub poprawienie wszelkich drobnych błędów.

2.    Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna nie podejmie  wprowadzi  środków naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1, wydana zostaje decyzja dotycząca nałożenia odpowiednich kar, o których mowa w art. 3027.

3.    Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. b)–d)b)–f) oraz w art. 3 ust. 2 lit. c).

Artykuł 3430

Odzyskiwanie środków finansowania

1.    Na podstawie decyzji Urzędu o usunięciu europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej z rejestru, urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego odwołuje lub zawiesza wszelkie obowiązujące decyzje lub umowy dotyczące finansowania unijnego, chyba że zachodzi przypadek przewidziany w art. 1916 ust. 2 lit. c) i w art. 3 ust. 1 lit. b) i df). Odzyskuje on również wszelkie finansowanie unijne, w tym wszelkie niewykorzystane środki unijne z poprzednich lat.

2.    🡺1 Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna, na którą nałożono karę w związku z którymkolwiek naruszeniem wymienionym w art. 3027 ust. 1 i art. 3027 ust. 2 lit. a) pkt (v) i (vi), przestaje spełniać z tego powodu wymogi art. 2118 ust. 2. W związku z tym urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego rozwiązuje umowę lub decyzję o przyznaniu wkładu lub dotacji w ramach finansowania unijnego przyznanego na mocy niniejszego rozporządzenia oraz przystępuje do odzyskania kwot nienależnie wypłaconych na mocy takiej umowy lub decyzji o przyznaniu wkładu lub dotacji, w tym wszelkich niewykorzystanych środków unijnych z poprzednich lat. Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego odzyskuje również kwoty nienależnie wypłacone na mocy takiej umowy lub decyzji o przyznaniu wkładu lub dotacji od osoby fizycznej, w odniesieniu do której podjęto decyzję na mocy art. 3127a, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wyjątkowych okoliczności związanych z tą osobą fizyczną. 🡸

🡻 2018/673 art. 1 ust. 11 lit. b)

W przypadku takiego rozwiązania płatności zatwierdzane przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego zostają ograniczone do wydatków podlegających zwrotowi poniesionych przez europejską partię polityczną lub kwalifikowalnych kosztów poniesionych przez europejską fundację polityczną do dnia, w którym skuteczna stała się decyzja o rozwiązaniu.

🡻 1141/2014

 nowy

Niniejszy ustęp ma również zastosowanie do przypadków, o których mowa w art. 1916 ust. 2 lit. c) oraz w art. 3 ust. 1 lit. b) i df).

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 3531

Przepisy dotyczące informowania obywateli

Z zastrzeżeniem art. 24212522 oraz przepisów statutu i wewnętrznych procedur europejskie partie polityczne mogą podjąć w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego wszelkie stosowne środki w celu informowania obywateli Unii o powiązaniach między krajowymi partiami politycznymi i kandydatami a danymi europejskimi partiami politycznymi.

Artykuł 3632

Przejrzystość

1.    Parlament Europejski pod nadzorem swojego urzędnika zatwierdzającego lub pod nadzorem Urzędu podaje do wiadomości publicznej na utworzonej w tym celu stronie internetowej  w formacie otwartym, nadającym się do odczytu maszynowego  następujące informacje:

a)nazwy i statuty wszystkich zarejestrowanych europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych wraz z dokumentami przedłożonymi jako część ich wniosku o rejestrację zgodnie z art. 98, najpóźniej cztery tygodnie od dnia przyjęcia decyzji przez Urząd swojej decyzji, a następnie, wszelkie zmiany zgłoszone Urzędowi na podstawie art. 109 ust. 5 i 6;

b)wykaz wniosków, które nie zostały zatwierdzone, wraz z dokumentami przedłożonymi jako część wniosku o rejestrację zgodnie z art. 98 oraz uzasadnienie ich odrzucenia, najpóźniej cztery tygodnie od dnia przyjęcia decyzji przez Urząd swojej decyzji;

c)sprawozdanie roczne zawierające tabelę kwot przekazanych poszczególnym europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym za każdy rok budżetowy, w którym otrzymano wkłady lub wypłacono dotacje z budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

d)roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z audytu zewnętrznego, o których mowa w art. 2623 ust. 1 oraz, w przypadku europejskich fundacji politycznych, sprawozdania końcowe z wykonania programów prac lub działań;

e)nazwy/nazwiska darczyńców wraz z odnośnymi darowiznami, zgłoszone przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne zgodnie z art. 2320 ust. 2, 3 i 4, z wyjątkiem darowizn od osób fizycznych, których wartość nie przekracza 1 500 EUR rocznie i na każdego darczyńcę, które zgłaszane są jako „drobne darowizny”. Informacje o darowiznach od osób fizycznych, których roczna wartość przekracza 1 500 EUR, lecz nie przekracza 3 000 EUR, nie mogą być publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody na publikację wyrażonej przez danego darczyńcę. W braku takiej uprzedniej zgody darowizny te są zgłaszane jako „drobne darowizny”. Ogólna kwota drobnych darowizn i liczba darczyńców w roku kalendarzowym jest również publikowana;

f)wkłady, o których mowa w art. 2320 ust. 97108, zgłoszone przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne zgodnie z art. 2320 ust. 2, w tym tożsamość partii lub organizacji członkowskich, które dokonały tych wkładów;

 nowy

g)w okresie sześciu miesięcy poprzedzających wybory do Parlamentu Europejskiego – tygodniowe sprawozdania otrzymane na podstawie art. 23 ust. 3;

🡻 1141/2014

hg)szczegółowe informacje na temat wszelkich ostatecznych decyzji podjętych przez Urząd na podstawie art. 3027 oraz uzasadnienie takich decyzji, w tym, w stosownych przypadkach, wszelkie opinie przyjęte przez komitet niezależnych wybitnych osobistości zgodnie z art. 11101411, z należytym uwzględnieniem rozporządzenia (UE) 2018/1725(WE) nr 45/2001;

ih)szczegółowe informacje na temat wszelkich ostatecznych decyzji podjętych przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 3027 oraz uzasadnienie takich decyzji;

🡻 2018/673 art. 1 ust. 12 lit. a)

ji)opis pomocy technicznej udzielanej europejskim partiom politycznym;

🡻 2018/673 art. 1 ust. 12 lit. b) (dostosowany)

kj)sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z oceny stosowania niniejszego rozporządzenia oraz finansowanych działań, o którym mowa w art. 4238. oraz

🡻 2018/673 art. 1 ust. 12 lit. c)

lk)uaktualniony wykaz posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy są członkami europejskiej partii politycznej.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

2.    Parlament Europejski podaje do wiadomości publicznej listę osób prawnych będących członkami europejskiej partii politycznej, załączaną do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2 i aktualizowaną zgodnie z art. 109 ust. 6, a także łącznąogólną liczbę poszczególnych członków.

3.    Dane osobowe nie są publikowane na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, chyba że te dane osobowe są publikowane na podstawiemocy ust. 1 lit. a), e) lub hg).

4.    Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne zapewniają potencjalnym członkom i darczyńcom informacje wymagane w art. 1310 rozporządzenia (UE) 2016/679 dyrektywy 95/46/WE w formie publicznie dostępnego oświadczenia o ochronie prywatności i informują ich, że ich dane osobowe będą przetwarzane do celów audytu i kontroli przez Parlament Europejski, Urząd, OLAF, Trybunał Obrachunkowy, państwa członkowskie lub przez upoważnione organy zewnętrzne lub ekspertów zewnętrznych oraz że ich dane osobowe będą podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, na warunkach określonych w niniejszym artykule. W zastosowaniu Na mocy art. 1511 rozporządzenia (UE) 2018/1725 (WE) nr 45/2001 urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego zamieszcza te same informacje w zaproszeniach do składania wniosków o wkład lub do składania wniosków, o których mowa w art. 2118 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3733

Ochrona danych osobowych

1.    Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia, Urząd, Parlament Europejski i komitet niezależnych wybitnych osobistości, ustanowiony  o którym mowa  w art. 1411, muszą przestrzegać rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (UE) 2018/1725. Do celów przetwarzania danych osobowych uznaje się ich za administratorów danych zgodnie z art. 2 lit. d)3 pkt 8 tego rozporządzenia.

2.    Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, państwa członkowskie sprawujące kontrolę nad aspektami związanymi z finansowaniem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych zgodnie z art. 2724 oraz niezależne organy lub eksperci uprawnieni do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 2623 ust. 1 muszą przestrzegać rozporządzenia (UE) 2016/679 dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych przyjętych na mocy tego rozporządzenia tej dyrektywy. Do celów przetwarzania danych osobowych uznaje się ich za administratorów danych zgodnie z art. 4 pkt 7 24 lit. d) tej dyrektywy tego rozporządzenia.

3.    Urząd, Parlament Europejski i komitet niezależnych wybitnych osobistości, ustanowiony  o którym mowa  w art. 1411, zapewniają, aby dane osobowe gromadzone przez nich na podstawie niniejszego rozporządzenia nie były wykorzystywane do żadnych innych celów niż zapewnienie legalności, prawidłowości i przejrzystości finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz składu europejskich partii politycznych. Usuwają oni wszystkie dane osobowe zgromadzone w tym celu nie później niż 24 miesiące po dniu opublikowania odnośnych elementów zgodnie z art. 3632.

4.    Państwa członkowskie i niezależne organy lub eksperci uprawnieni do badania sprawozdań finansowych wykorzystują dane osobowe, które otrzymali, wyłącznie w celu sprawowania kontroli nad finansowaniem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. Usuwają oni te dane osobowe zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi po przekazaniu ich zgodnie z art. 3228.

5.    Dane osobowe mogą być przechowywane po upływie terminów określonych w ust. 3 lub przewidzianych w mających zastosowanie przepisach krajowych, o których mowa w ust. 4, jeżeli przechowanie takie jest konieczne do celów postępowania sądowego lub administracyjnego związanego z finansowaniem europejskich partii politycznych lub europejskich fundacji politycznych lub składu europejskich partii politycznych. Wszystkie takie dane osobowe usuwane są nie później niż tydzień po zakończeniu takich postępowań w drodze orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub po zakończeniu lub rozstrzygnięciu audytów, odwołań, sporów lub roszczeń.

6.    Administratorzy danych, o których mowa w ust. 1 i 2, wprowadzają w życie właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, w szczególności w przypadku gdy przetwarzanie takich danych obejmuje ich przesyłanie za pomocą sieci, oraz przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

7.    Europejski Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnienie, aby przetwarzając dane osobowe na podstawie niniejszego rozporządzenia, Urząd, Parlament Europejski i komitet niezależnych wybitnych osobistości, ustanowiony  o którym mowa  w art. 1411, respektowali przestrzegali i chronili podstawowe prawa i wolności osób fizycznych. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek środka sądowego, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli uważa, że jej prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone w wyniku przetwarzania tych danych przez Urząd, Parlament Europejski lub komitet.

8.    Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, państwa członkowskie oraz niezależne organy lub eksperci, uprawnieni do badania sprawozdań finansowych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodują, przetwarzając dane osobowe na podstawie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, rozporządzenia (UE) 2016/679 dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych przyjętych na mocy tego rozporządzenia tej dyrektywy, a zwłaszcza za wykorzystanie danych osobowych w sposób stanowiący nadużycie.

🡻 2018/673 art. 1 ust. 13

Artykuł 3834

Prawo do bycia wysłuchanym

Zanim Urząd lub urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego podejmie decyzję, która może niekorzystnie wpłynąć na prawa europejskiej partii politycznej, europejskiej fundacji politycznej, wnioskodawcy, o którym mowa w art. 98, lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 3127a, wysłuchuje on przedstawiciela danej europejskiej partii politycznej, europejskiej fundacji politycznej, danego wnioskodawcyę lub daneją osobyę fizyczneją. Urząd lub Parlament Europejski należycie uzasadniają swoją decyzję.

🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

Artykuł 3935

Prawo do odwołania

Decyzje przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być przedmiotem postępowania sądowego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z odnośnymi postanowieniami TFUE.

Artykuł 4036

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.    Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowaniaprzyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.    Uprawnienia do przyjmowaniaprzyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w  art. 5 ust. 2 i 4 art. 87 ust. 2 i art. 98 ust. 3, powierza się Komisji na  czas nieokreślony  okres pięciu lat od dnia 24 listopada 2014 r.  [wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]  . Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.    Przekazanie uprawnień, o którym mowa w  art. 5 ust. 2 i 4, art. 87 ust. 2 i art. 98 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniuDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 4.    Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

54.    Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

65.    Akt delegowany przyjęty na podstawie  art. 5 ust. 2 lub 4,  art. 87 ust. 2 i  lub  art. 98 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 4137

Procedura komitetowa

1.    Komisję wspomaga komitet [nazwa komitetu] ustanowiony… [odesłanie do aktu prawnego ustanawiającego komitet] . Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.    W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

🡻 2018/673 art. 1 ust. 14 (dostosowany)

 nowy

Artykuł 4238

Ocena

Po konsultacji z Urzędem Parlament Europejski publikuje do dnia  [jeden rok od wyborów do Parlamentu Europejskiego]  31 grudnia 2021 r., a następnie co pięć lat sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia i finansowanych działań. W stosownych przypadkach sprawozdanie zawierać będzie ewentualne zmiany, jakie należy wprowadzić w statusie i systemach finansowania.

Nie później niż sześć miesięcy   rok  po opublikowaniu sprawozdania przez Parlament Europejski, Komisja przedstawi sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia,  któremu w razie potrzeby towarzyszyć będzie wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia.   W sprawozdaniu Komisji  w którym w szczególny sposób uwzględnione zostaną skutki  niniejszego rozporządzenia  dla sytuacji małych europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony zostanie wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia.  Sprawozdanie Komisji nie obejmuje jednak oceny wymogów dotyczących działalności w zakresie reklamy politycznej, określonych w niniejszym rozporządzeniu, które stanowią część sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia 2022/xx [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej]. 

🡻 1141/2014 (dostosowany)

Artykuł 4339

Skuteczne stosowanie

Państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne działania w celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 40

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 traci moc ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Będzie ono jednak miało nadal zastosowanie do aktów i zobowiązań związanych z finansowaniem partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim w latach budżetowych 2014, 2015, 2016 i 2017.

🡻 2018/673 art. 1 ust. 15

Artykuł 4440 a

Przepis przejściowy

1.    Przepisy niniejszego rozporządzenia mające zastosowanie przed dniem 4 maja 2018 r. mają nadal zastosowanie do aktów i zobowiązań związanych z finansowaniem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych na poziomie europejskim w roku budżetowym 2018.

2.    W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 2a urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego, przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku o finansowanie na rok budżetowy 2019, domaga się przedłożenia dowodów, o których mowa w art. 18 ust. 2a, tylko za okres od dnia 5 lipca 2018 r.

3.    Europejskie partie polityczne zarejestrowane przed dniem 4 maja 2018 r. najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 r. przedkładają dokumenty wykazujące spełnienie warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. b) i ba).

4.    Urząd usuwa europejską partię polityczną i powiązaną z nią europejską fundację polityczną z rejestru, jeżeli dana partia nie wykaże w terminie określonym w ust. 3, że spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 lit. b) i ba).

 nowy

1.    Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 4 do dnia [pięć lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] sprawozdanie dotyczące wdrożenia strategii prowadzenia działalności w zakresie reklamy politycznej obejmuje reklamy polityczne opublikowane przez europejską partię polityczną od dnia [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Pierwsze sprawozdanie zostanie przygotowane do dnia [jeden rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

2.    W odniesieniu do wniosków o finansowanie na pierwszy rok budżetowy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego wymaga tylko dowodów, o których mowa w art. 21 ust. 4 i 5, za sześć miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

🡻 2018/673 art. 1 ust. 15 (dostosowany)

Artykuł 45

 Uchylenie 

 Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku IV. 

🡻 1141/2014 (dostosowany)

Artykuł 4641

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja przyjmie akty delegowane, o których mowa w art. 7 ust. 2 i w art. 8 ust. 3 lit. a), nie później niż dnia 1 lipca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Urząd, o którym mowa w art. 6, zostanie jednak powołany do dnia 1 września 2016 r. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne zarejestrowane po dniu 1 stycznia 2017 r. mogą składać wnioski o finansowanie na podstawie niniejszego rozporządzenia wyłącznie w odniesieniu do działań rozpoczynających się w roku budżetowym 2018 lub póżniej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

(1)     political-guidelines-next-commission_pl.pdf (europa.eu)
(2)     https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_pl
(3)     https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_pl
(4)    Dz.U. L 317 z 4.11.2017, s. 1.
(5)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0294_PL.pdf
(6)    COM(2021) 717 final z 23.11.2021.
(7)     COM(2020)252 final z 19.06.2020 oraz SWD(2020)113 final z 19.06.2020
(8)    W szczególności przez wdrożenie pakietu wyborczego Komisji z września 2018 r., co opisano w sprawozdaniu Komisji z wyborów w 2019 r. i w towarzyszącym mu dokumencie roboczym służb Komisji.
(9)    Działaniom tym kierunek nadaje plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji , a sprawozdanie z ich realizacji zawarto we wspólnym komunikacie Komisji i Wysokiego przedstawiciela „Walka z dezinformacją wokół COVID-19” , ocenie Komisji z pierwszego roku funkcjonowania samoregulacyjnego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji oraz komunikacie Komisji „Ulepszenia w unijnym kodeksie postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji” .
(10)     Orędzie o stanie unii 2018: Komisja Europejska proponuje środki służące zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich (europa.eu)
(11)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1 ).
(12)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Pakiet-zwiazany-z-aktem-prawnym-o-us%C5%82ugach-cyfrowych-instrument-regulacji-ex-ante-dotyczacy-duzych-platform-internetowych-ktore-pe%C5%82nia-role-straznikow-dostepu%E2%80%9D_pl oraz https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Akt-prawny-o-us%C5%82ugach-cyfrowych-pog%C5%82ebienie-rynku-wewnetrznego-i-doprecyzowanie-obszarow-odpowiedzialnosci-w-odniesieniu-do-us%C5%82ug-cyfrowych_pl
(13)     Strategia na rzecz równouprawnienia płci | Komisja Europejska (europa.eu)
(14)     https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf
(15)     https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_pl.pdf
(16)     https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_pl.pdf
(17)    Wyniki konsultacji:    
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report_edap_public_consultation_final.pdf  
(18)    Wyniki konsultacji: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-European-political-parties-and-foundations-review-of-rules-on-legal-status-and-funding/public-consultation_pl  
(19)    Wyniki konsultacji: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising/public-consultation_pl  
(20)    SWD(2021) 359 final z 23.11.2021.
(21)    Dz.U. C […] z […], s. […].
(22)    Dz.U. C […] z […], s. […].
(23)    Dz.U. C […] z […], s. […].
(24)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11. 2014, s. 1).
(25)    Zob. załącznik III.
(26)    Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
(27)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(28)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/XX w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej (Dz.U. L...).
(29)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
(30)    Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1). 
(31)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
(32)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
(33)    Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).
(34)    Rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385).
(35)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
(36)    Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5.
(37)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
(38)    Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
(39)    Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).
Top

Bruksela, dnia 25.11.2021

COM(2021) 734 final

ZAŁĄCZNIKI

do

wniosku dotyczącego

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY


w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona)

{SEC(2021) 577 final} - {SWD(2021) 359 final} - {SWD(2021) 360 final}


🡻 1141/2014 (dostosowany)

 nowy

ZAŁĄCZNIK I

Standardowe oświadczenie do wypełnienia przez każdego wnioskodawcę

Ja, niżej podpisana(-y), w pełni upoważniona(-y) przez [nazwa europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej] niniejszym oświadczam, że:

[Nazwa europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej]  i jej członkowie z siedzibą w Unii Europejskiej  zobowiązujące się do przestrzegania warunków rejestracji określonych w art. 3 ust. 1 lit. c)d) i e) lub art. 3 ust. 2 lit. c) i d) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 [niniejszego rozporządzenia] , czyli do poszanowania, w szczególności w swoim programie i działalności, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a mianowicie wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

 nowy

[Nazwa europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej] zobowiązuje się też do zapewnienia, aby powyższe miało zastosowanie również do jej partii członkowskich lub organizacji członkowskich mających siedzibę w Unii oraz aby jej partie członkowskie lub organizacje członkowskie mające siedzibę pozą Unią przestrzegały wartości równoważnych.

🡻 1141/2014

Podpis osoby upoważnionej:

Tytuł (Pani, Pan …) imię i nazwisko:

Funkcja pełniona w organizacji składającej wniosek o rejestrację jako europejska partia polityczna/europejska fundacja polityczna

Miejsce/data:

Podpis:

_____________

 nowy

[ZAŁĄCZNIK II

1)Informacje dotyczące działalności w zakresie reklamy politycznej, jakie mają być udostępniane w repozytorium informacji ujawnianych przez europejskie partie polityczne

linki do opublikowanych reklam lub, w stosownych przypadkach, przykłady innych materiałów audio lub wideo wykorzystanych w kampanii reklamowej;

wstępne zestawienie kwot wydatkowanych lub przydzielonych przez europejską partię polityczną na przygotowywanie, zamieszczanie, publikację i rozpowszechnianie reklamy politycznej, a także kwot faktycznych, gdy staną się znane;

źródło środków pieniężnych wykorzystanych na daną kampanię reklamową, w tym na przygotowanie, zamieszczenie, publikację i rozpowszechnianie reklamy politycznej;

w przypadku stosowania technik targetowania – istotne informacje dotyczące zastosowanych technik, w tym punkty przewidziane na podstawie załącznika II do rozporządzenia 2022/xx [w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej].

2)Informacje, jakie mają być udostępniane przez europejskie partie polityczne na ich stronach internetowych

roczne zagregowane informacje dotyczące wykorzystania targetowanej reklamy politycznej;

wykaz konkretnych kampanii, w których wykorzystano reklamę polityczną;

roczne kwoty wydatków na działalność w zakresie reklamy politycznej w ciągu ostatnich 5 lat;

wykorzystane sieci dystrybucji;

link do informacji udostępnionych w repozytorium informacji ujawnianych przez europejskie partie polityczne.]

_____________

🡹

ZAŁĄCZNIK III

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014

(Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1)).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/673

(Dz.U. L 114I z 4.5.2018, s. 1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2019/493

(Dz.U. L 085I z 27.3.2019, s. 7)

_____________

ZAŁĄCZNIK IV

Tabela korelacji

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 1

Art. 2 formuła wprowadzająca

Art. 2 formuła wprowadzająca

Art. 2 pkt 1–8

Art. 2 pkt 1–8

Art. 2 pkt 8a

Art. 2 pkt 9

Art. 2 pkt 9

Art. 2 pkt 10

[…]

[…]

Załącznik

Załącznik I

-

Załącznik II

-

Załącznik III

-

Załącznik IV

_____________

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

1.2.Obszary polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

1.3.Charakter wniosku/inicjatywy

1.4.Cel(e)

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.6.Okres trwania wniosku/inicjatywy i jego wpływ finansowy

1.7.Planowane tryby zarządzania

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości

2.2.System zarządzania i kontroli

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki 

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

3.2.3.Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu

3.3.Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

1.2.Obszary polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Prawa podstawowe, demokracja, uczestnictwo polityczne, rynek wewnętrzny

1.3.Wniosek dotyczy: 

 nowego działania

 nowego działania, będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego 1  

X przedłużenia bieżącego działania

 połączenia co najmniej jednego działania pod kątem innego/nowego działania

1.4.Cel(e)

1.4.1.Cel(e) ogólny(e)

W wytycznych politycznych przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen oraz w europejskim planie działania na rzecz demokracji zapowiedziano środki mające zapewnić większą przejrzystość płatnej działalności w zakresie reklamy politycznej oraz jaśniejsze przepisy dotyczące finansowania europejskich partii i fundacji politycznych na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

W wyniku oceny rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 stwierdzono, że rozporządzenie to stworzyło przydatne ramy prawne dla funkcjonowania europejskich partii i fundacji politycznych, ale wskazano w nim szereg luk prawnych. Nowelizacja rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 ma na celu wyeliminowanie tych luk, by umożliwić europejskim partiom i fundacjom politycznym wypełnianie ich roli określonej w art. 10 ust. 4 TUE.

W sprawozdaniu Komisji z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. odnotowano znaczenie większej przejrzystości reklamy politycznej dla zapewnienia odporności i integralności procesów wyborczych w UE. Zwrócono też uwagę na ograniczone wdrożenie w tym zakresie zaleceń pakietu wyborczego z 2018 r. oraz na potrzebę wprowadzenia dalszych środków.

1.4.2.Cel(e) szczegółowy(e) 

Europejskie partie polityczne, zwłaszcza te mniejsze, napotykają trudności w osiągnięciu stopy współfinansowania 10 %, obecnie ustanowionej w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014. Z tego względu ich stopa współfinansowania zostanie obniżona i dostosowana do stopy współfinansowania obowiązującej europejskie fundacje polityczne, wynoszącej 5 %.

W roku wyborów do Parlamentu Europejskiego stopa współfinansowania dla europejskich partii politycznych wynosić będzie 0 %, aby umożliwić im skuteczne przyczynianie się do tworzenia prawdziwie europejskiej przestrzeni demokratycznej i ogólnoeuropejskiej debaty politycznej.

W celu zapewnienia, aby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się na podstawie solidnych zasad demokracji, Komisja proponuje konkretne zmiany do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, mające zagwarantować wysokie standardy przejrzystości, targetowania i amplifikacji. Jej celem jest umożliwienie stosowania sankcji finansowych wobec europejskich partii i fundacji politycznych, które nie przestrzegają wysokich standardów przejrzystości, targetowania i amplifikacji.

Należy utworzyć repozytorium informacji ujawnianych przez europejskie partie polityczne, którym zarządzać powinien Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) ustanowiony art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Europejskie partie polityczne muszą zapewnić, aby w repozytorium udostępniano obywatelom istotne i łatwo dostępne informacje dotyczące każdej opublikowanej reklamy politycznej, w tym kwot wydatkowanych na działalność reklamową oraz źródło wykorzystanego finansowania.

Należy koniecznie zapewnić, aby Urząd dysponował wystarczającymi zasobami, aby mógł w pełni wykonywać swoje zadania, zarówno te przewidziane w obowiązującym rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014, jak i nowe, przewidziane w niniejszym wniosku o przekształcenie. Wymaga to stabilnego poziomu zatrudnienia i zasilenia zasobów ludzkich, którymi Urząd obecnie dysponuje.

1.4.3.Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Celem wniosku jest wyeliminowanie obecnych luk prawnych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014, aby pomóc europejskim partiom i fundacjom politycznym w wypełnianiu ich roli na podstawie art. 10 ust. 4 TUE i rozporządzenia nr 1141/2014, mianowicie przyczyniania się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej.

Wniosek ma na celu zapewnienie przejrzystego zarządzania działalnością w zakresie reklamy politycznej europejskich partii politycznych i ujawniania informacji na ten temat, w tym obowiązków publikowania informacji wraz z reklamą polityczną oraz zachowywania i ujawniania dalszych informacji celem zapewnienia rozliczalności w okresie okołowyborczym.

1.4.4.Wskaźniki dotyczące realizacji celów 

Należy wskazać wskaźniki stosowane do monitorowania postępów i osiągnięć.

Wskaźnik 1

Liczba europejskich partii i fundacji politycznych, które otrzymały mniej unijnych środków niż pierwotnie przeznaczono z powodu niemożności osiągnięcia stopy współfinansowania / rok

Wskaźnik 2

Liczba kampanii prowadzonych w całej UE przez europejskie partie polityczne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Wskaźnik 3

Zgodność z unijnymi standardami na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych przez Urząd w odniesieniu do partii politycznych

Wskaźnik 4

Zgodność z mającymi zastosowanie przepisami według samooceny europejskich partii politycznych

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy 

1.5.1.Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy

Nakreślony powyżej system powinien zostać wprowadzony na długo przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2024 r., aby (i) umożliwić europejskim partiom politycznym skuteczne prowadzenie kampanii oraz (ii) powstrzymać opisane niewłaściwe działania. Aby było to operacyjnie możliwe i aby Urząd był w pełni gotowy do skutecznej realizacji wszystkich swoich zadań, należy zapewnić dodatkowe zasoby ludzkie, w najszybszym możliwym terminie, w pierwszej kolejności przez przesunięcie zasobów realizujących te zadania przed utworzeniem Urzędu.

1.5.2.Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tego punktu „wartość dodaną z tytułu zaangażowania Unii” należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji, wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie.

Niniejszy wniosek dotyczy systemu europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych utworzonych na poziomie europejskim. Zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014 są to podmioty posiadające europejską osobowość prawną. Urząd również posiada osobowość prawną na mocy prawa Unii Europejskiej. Realizacja opisanych powyżej celów jest więc możliwa jedynie przez działanie na szczeblu UE.

1.5.3.Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Stopę współfinansowania dla europejskich partii politycznych stopniowo obniżano z 25 % (wymóg prawny w 2003/2004) do 10 % (zmiana w 2018 r. do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014). Europejskie partie polityczne nadal jednak napotykają trudności w pozyskaniu zasobów własnych niezbędnych do osiągnięcia stopy współfinansowania.

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 obejmuje obowiązki w zakresie przejrzystości dotyczące finansowania kampanii wyborczych i wydatków na ten cel, publikowanych w rocznych sprawozdaniach finansowych. Urząd wydaje także pewne niewiążące zalecenia, jednak nie prowadzi dalszego monitorowania zgodności z tymi zaleceniami. Ponadto w zaleceniu towarzyszącym pakietowi wyborczemu Komisji w 2018 r. zalecono, aby europejskie partie polityczne podjęły działania w celu zapewnienia różnych informacji na temat swojej działalności w zakresie reklamy, w tym targetowania. W rezultacie jednak podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. europejskie partie polityczne nie zapewniły poziomu przejrzystości zaleconego w pakiecie wyborczym z 2018 r.

1.5.4.Spójność z wieloletnimi ramami finansowymi oraz możliwa synergia z innymi właściwymi instrumentami

Niniejszy wniosek nie wiąże się ze zmianami pułapu wydatków administracyjnych dla instytucji UE przewidzianego w wieloletnich ramach finansowych.

1.5.5.Ocena różnych dostępnych możliwości finansowania, w tym zakresu przegrupowania środków

Proponowany wzrost zatrudnienia w Urzędzie zostanie osiągnięty w wyniku przesunięcia istniejących zasobów.

1.6.Okres trwania wniosku/inicjatywy i jego wpływ finansowy

Wniosek/inicjatywa o ograniczonym okresie trwania

Okres trwania wniosku/inicjatywy: od [DD/MM]RRRR r. do [DD/MM]RRRR r.

 Okres trwania wpływu finansowego: od RRRR r. do RRRR r.

X nieograniczony czas trwania

Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,

po którym następuje faza operacyjna.

1.7.Planowane tryby zarządzania 2  

X Zarządzanie bezpośrednie przez Parlament Europejski za pośrednictwem Urzędu

 przez agencje wykonawcze

 Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

 Zarządzanie pośrednie poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

 organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

 organom, o których mowa w art. 70 i 71;

 organom prawa publicznego;

 podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

 podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

 osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

Uwagi

Urząd jest finansowany w ramach konkretnego tytułu budżetowego Parlamentu Europejskiego (tytuł 5). Liczba i skład personelu zostaną podane w uwagach budżetowych do danego tytułu. Obowiązki urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego delegowane są na dyrektora Urzędu zgodnie z art. 6 ust. 7 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA 

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości 

Określić częstotliwość i warunki

Urząd będzie nadal wydawał roczne sprawozdanie z działalności na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Parlament Europejski będzie składał sprawozdanie z operacji finansowych w ramach rocznego cyklu rachunkowego Unii.

2.2.System zarządzania i kontroli 

2.2.1.Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli

Biorąc pod uwagę szczególną strukturę Urzędu (niezależny organ, ale jego budżet stanowi część budżetu Parlamentu Europejskiego), proponowane działania są jedyną logiczną możliwością w związku z wymogami określonymi powyżej.

2.2.2.Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia

Ryzyko finansowe jest takie samo, jak w przypadku każdej innej części wydatków administracyjnych instytucji UE, i w tym przypadku zostałoby objęte istniejącym systemem kontroli wewnętrznej Parlamentu Europejskiego.

2.2.3.Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu) 

Nie proponuje się nowego systemu kontroli wewnętrznej, a dodatkowy ciężar zmian w systemie kontroli wewnętrznej Parlamentu Europejskiego nie jest znaczny.


2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom 

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony, np. ze strategii zwalczania nadużyć finansowych.

Obowiązujące w Parlamencie Europejskim przepisy dotyczące wydatków administracyjnych miałyby również zastosowanie do wydatków określonych w niniejszym wniosku.

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY 

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ 

Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj 
środków

Wkład

Numer 

Zróżn./ niezróżn. 3

państw EFTA 4

krajów kandydujących 5

państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046

7

Sekcja I – Parlament Europejski

Zróżn./ niezróżn.

NIE

NIE

NIE

NIE

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki 

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki Dział wieloletnich ram
finansowych

7

„Europejska administracja publiczna”

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok 
N

Rok 
N+1

Rok 
N+2

Rok 
N+3

Rok 
N+4

Rok 
N+5

Rok 
N+6

Rok 
N+7

OGÓŁEM

Parlament Europejski

□Zasoby ludzkie

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

□Pozostałe wydatki administracyjne

OGÓŁEM Parlament Europejski

Środki

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok 
N 6

Rok 
N+1

Rok 
N+2

Rok 
N+3

Rok 
N+4

Rok 
N+5

Rok 
N+6

Rok 
N+7

OGÓŁEM

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY od 1 do 7 
wieloletnich ram finansowych 

Środki na zobowiązania

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Środki na płatności

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki operacyjne [organu] 

X    Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty

Rok 
N

Rok 
N+1

Rok 
N+2

Rok 
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

PRODUKT

Rodzaj 7

Średni koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba ogółem

Koszt całkowity

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 8

- Produkt

- Produkt

- Produkt

Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2

- Produkt

Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa

KOSZT OGÓŁEM

3.2.3.Szacunkowy wpływ na zasoby ludzkie Urzędu 

Zasoby określone poniżej są takie same jak te określone w sekcji 3.2.1 powyżej; są one powtórzone w tym miejscu w celu zachowania jasności, że wszystkie zasoby są przeznaczone dla Urzędu.

3.2.3.1.Streszczenie

Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

XWniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok 
N 9

Rok 
N+1

Rok 
N+2

Rok 
N+3

Rok 
N+4

Rok 
N+5

Rok 
N+6

Rok 
N+7

OGÓŁEM

Urzędnicy/pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupy zaszeregowania AD)

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Urzędnicy/pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupy zaszeregowania AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personel kontraktowy

Oddelegowani eksperci krajowi

OGÓŁEM

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Potrzeby w zakresie środków administracyjnych zostaną pokryte ze środków już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach instytucji, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej instytucji w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Wymagania dotyczące pracowników (EPC):

Rok 
N 10

Rok 
N+1

Rok 
N+2

Rok 
N+3

Rok 
N+4

Rok 
N+5

Rok 
N+6

Rok 
N+7

OGÓŁEM

Urzędnicy/pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupy zaszeregowania AD)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Urzędnicy/pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupy zaszeregowania AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personel kontraktowy

Oddelegowani eksperci krajowi

OGÓŁEM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów instytucji już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach instytucji, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej instytucji w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi 

XWniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

[…]

Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych 11 .

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

[…]

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu 

Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

3.3.Szacunkowy wpływ na dochody 

XWniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody

Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

wpływ na zasoby własne

wpływ na dochody inne

Wskazać, czy dochody są przypisane do linii budżetowej po stronie wydatków

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów

Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy

Wpływ wniosku/inicjatywy 12

Rok 
N

Rok 
N+1

Rok 
N+2

Rok 
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Artykuł …

W przypadku wpływu na dochody różne „przeznaczone na określony cel” należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

[…]

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.

[…]

_____________

(1)    O którym mowa w art. 58 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046
(2)    Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 znajdują się na następującej stronie: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(3)    Środki zróżnicowane/środki niezróżnicowane
(4)    EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(5)    Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.
(6)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się realizację wniosku/inicjatywy. „N” należy zastąpić oczekiwanym pierwszym rokiem realizacji (np.: 2021). Tak samo należy postąpić dla kolejnych lat.
(7)    Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
(8)    Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cel(e) szczegółowy(e) …”.
(9)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się realizację wniosku/inicjatywy. „N” należy zastąpić oczekiwanym pierwszym rokiem realizacji (np.: 2021). Tak samo należy postąpić dla kolejnych lat.
(10)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się realizację wniosku/inicjatywy. „N” należy zastąpić oczekiwanym pierwszym rokiem realizacji (np.: 2021). Tak samo należy postąpić dla kolejnych lat.
(11)    Zob. art. 11 i 17 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020.
(12)    W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 20 % na poczet kosztów poboru.
Top