EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję (UE) 2020/265 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2020 r. do wykorzystania na działania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa, na działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 oraz na zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską

COM/2020/171 final

Bruksela, dnia 2.4.2020

COM(2020) 171 final

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca decyzję (UE) 2020/265 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2020 r. do wykorzystania na działania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa, na działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 oraz na zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską


UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2019 r., zgodnie z wnioskiem Komisji (decyzja (UE) 2020/265 1 ), Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję o uruchomieniu z instrumentu elastyczności kwoty 778,1 mln EUR z przeznaczeniem na dział 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”.

W dniu 27 marca 2020 r. Komisja przedstawiła projekt budżetu korygującego (PBK) nr 1/2020 2 . Obejmował on m.in. zwiększenie środków na zobowiązania w dziale 3 o łączną kwotę 423,3 mln EUR w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze zwiększonej presji migracyjnej w Grecji, sfinansowania natychmiastowych środków wymaganych w związku z pandemią COVID-19 (utworzenie po raz pierwszy w historii zapasów sprzętu medycznego w ramach rescEU) oraz zwiększenia budżetu Prokuratury Europejskiej. Komisja zaproponowała w PBK nr 1/2020, aby do sfinansowania części zwiększenia środków związanej z migracją wykorzystać 350,0 mln EUR, które jest dostępne z 2018 r. w ramach łącznego marginesu na zobowiązania. Komisja zaproponowała również sfinansowanie pozostałej części zwiększenia środków (73,3 mln EUR) za pomocą odpowiedniego dostosowania kwoty uruchamianej w ramach instrumentu elastyczności oraz rozszerzenie celu decyzji (UE) 2020/265 3 .

Komisja przedstawia dzisiaj projekt budżetu korygującego nr 2/2020 4 , który obejmuje dodatkowe zwiększenie środków na zobowiązania w dziale 3 o kwotę 3 000,0 mln EUR w celu sfinansowania ponownego uruchomienia Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii („ESI”), aby pomóc państwom członkowskim łagodzić skutki pandemii COVID-19 i zasilić dodatkowymi środkami Unijny Mechanizm Ochrony Ludności/rescEU w celu ułatwienia gromadzenia zapasów na większą skalę oraz koordynacji dystrybucji niezbędnych zasobów w całej Europie. Biorąc pod uwagę brak możliwości przegrupowania środków w ramach działu 3 i zgodnie z wnioskiem, przedstawionym również w dniu dzisiejszym, dotyczącym zmiany rozporządzenia w sprawie WRF znoszącej ograniczenia w zakresie stosowania tego instrumentu 5 , Komisja proponuje w PBK nr 2/2020, aby do sfinansowania tego zwiększenia wykorzystać łączny margines na zobowiązania w pełnej kwocie dostępnej w ramach tego instrumentu szczególnego, tj. 2 042,4 mln EUR 6 .

Niniejszy wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zmienia ponadto decyzję (UE) 2020/265 z dnia 27 listopada 2019 r. i zastępuje zmianę przedstawioną razem z PBK nr 1/2020. Niniejszy nowy wniosek obejmuje zatem łączne zwiększenie środków na zobowiązania w dziale 3, które jest przedmiotem PBK nr 1 i nr 2/2020, zwiększa wysokość łącznej kwoty, która ma być uruchomiona, do 1 094,4 mln EUR 7 i wyczerpuje kwotę dostępną w ramach tego instrumentu na 2020 r.

Ponieważ wykorzystanie łącznego marginesu na zobowiązania w PBK nr 2/2020 i niniejszy wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb w zakresie finansowania ESI, Komisja przedstawia również dodatkowy wniosek 8 , towarzyszący PBK nr 2/2020, w którym proponuje uruchomienie kwoty 714,6 mln EUR z marginesu na nieprzewidziane wydatki na 2020 r.

Orientacyjne środki na płatności odpowiadające zaktualizowanej kwocie uruchamianej z instrumentu elastyczności przedstawiono w poniższej tabeli:

(w milionach EUR, według cen bieżących)

Rok

Środki na płatności związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w 2020 r.

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Ogółem

1 094,4

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca decyzję (UE) 2020/265 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2020 r. do wykorzystania na działania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa, na działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 oraz na zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 9 , w szczególności jego pkt 12,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Instrument elastyczności ma umożliwiać finansowanie precyzyjnie określonych wydatków, które nie mogą zostać pokryte w ramach pułapów dostępnych dla co najmniej jednego działu budżetu ogólnego Unii.

(2)Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 10 pułap rocznej kwoty dostępnej na instrument elastyczności wynosi 600 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.); kwotę tę powiększa się w stosownych przypadkach o niewykorzystane kwoty udostępnione zgodnie z ust. 1 akapit drugi tego artykułu.

(3)W dniu 27 listopada 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły decyzję (UE) 2020/265 11 w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności, aby udostępnić środki na zobowiązania w dziale 3 („Bezpieczeństwo i obywatelstwo”) w kwocie 778 074 489 EUR na rok budżetowy 2020 w celu sfinansowania działań w dziedzinie migracji, uchodźców i bezpieczeństwa.

(4)Projekt budżetu korygującego (PBK) nr 1/2020 12 obejmuje zwiększenie środków na zobowiązania w dziale 3 o 423 300 000 EUR w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze zwiększonej presji migracyjnej w Grecji, sfinansowania natychmiastowych środków w związku z pandemią COVID-19 oraz zwiększenia budżetu Prokuratury Europejskiej. Z tej łącznej kwoty zwiększenia środków 350 000 000 EUR jest finansowane z łącznego marginesu na zobowiązania określonego w art. 14 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013, a 73 300 000 EUR z dodatkowego uruchomienia instrumentu elastyczności na 2020 r. Konieczne jest również dostosowanie orientacyjnego profilu płatności.

(5)Projekt budżetu korygującego nr 2/2020 13 obejmuje dodatkowe zwiększenie środków na zobowiązania w dziale 3 o 3 000 000 000 EUR w celu sfinansowania ponownego uruchomienia Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych („ESI”) na terenie Unii, aby zwiększyć pomoc dla państw członkowskich w łagodzeniu skutków pandemii COVID-19 i zasilić dodatkowymi środkami Unijny Mechanizm Ochrony Ludności/rescEU w celu ułatwienia gromadzenia zapasów na większą skalę oraz koordynacji dystrybucji niezbędnych zasobów w całej Europie. Z tej kwoty zwiększenia środków 2 042 402 163 EUR jest finansowane z łącznego marginesu na zobowiązania określonego w art. 14 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013, a 243 039 699 EUR z dodatkowego uruchomienia instrumentu elastyczności na 2020 r. Konieczne jest również dostosowanie orientacyjnego profilu płatności.

(6)Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2020/265.

(7)Niniejsza decyzja powinna wejść w życie w tym samym dniu co korekta budżetu na 2020 r., ponieważ instrument elastyczności umożliwia sfinansowanie niektórych działań wykraczających poza pułap określony w wieloletnich ramach finansowych dla budżetu na 2020 r.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1 akapit pierwszy decyzji (UE) 2020/265 wprowadza się następujące zmiany: kwotę „778 074 489 EUR” zastępuje się kwotą „1 094 414 188 EUR”;

ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Kwota, o której mowa w akapicie pierwszym, zostanie wykorzystana na finansowanie działań służących do rozwiązywania bieżących problemów związanych z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa oraz na zwalczanie obecnego kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej wywołanego pandemią COVID-19, a także na zaspokojenie zwiększonych potrzeb Prokuratury Europejskiej.”;

w ust. 2 akapit pierwszy, lit. a)–d) otrzymują brzmienie:

„a)    574 652 355 EUR w 2020 r.;

b)    413 658 806 EUR w 2021 r.;

c)    66 154 477 EUR w 2022 r.;

d)    39 948 550 EUR w 2023 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

(1)    Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 51.
(2)    COM(2020) 145 z 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140 z 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170 z 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174 z 2.4.2020.
(6)    Kwota ta uwzględnia pozostały margines z 2019 r. (1 316,9 mln EUR) udostępniony na 2020 r. w ramach „Dostosowania technicznego w odniesieniu do instrumentu szczególnego” przyjętego dzisiaj przez Komisję (COM(2020) 173 z 2.4.2020).
(7)    Kwota ta uwzględnia kwotę 175 mln EUR, która wygasła w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w 2019 r. i została dodana do instrumentu elastyczności w ramach „Dostosowania technicznego w odniesieniu do instrumentu szczególnego” przyjętego dzisiaj przez Komisję (COM(2020) 173 z 2.4.2020).
(8)    COM(2020) 172 z 2.4.2020.
(9)    Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(10)    Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
(11)

   Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/265 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów związanych z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (Dz.U. L 058 z 27.2.2020, s. 51).

(12)    COM(2020) 145 z 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170 z 2.4.2020.
Top