EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0846

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Zalecenia dla państw członkowskich w sprawie ich planów strategicznych dotyczących wspólnej polityki rolnej

COM/2020/846 final

Bruksela, dnia 18.12.2020

COM(2020) 846 final

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Zalecenia dla państw członkowskich w sprawie ich planów strategicznych dotyczących wspólnej polityki rolnej

{SWD(2020) 367 final} - {SWD(2020) 368 final} - {SWD(2020) 369 final} - {SWD(2020) 370 final} - {SWD(2020) 371 final} - {SWD(2020) 372 final} - {SWD(2020) 373 final} - {SWD(2020) 374 final} - {SWD(2020) 375 final} - {SWD(2020) 376 final} - {SWD(2020) 377 final} - {SWD(2020) 379 final} - {SWD(2020) 384 final} - {SWD(2020) 385 final} - {SWD(2020) 386 final} - {SWD(2020) 387 final} - {SWD(2020) 388 final} - {SWD(2020) 389 final} - {SWD(2020) 390 final} - {SWD(2020) 391 final} - {SWD(2020) 392 final} - {SWD(2020) 393 final} - {SWD(2020) 394 final} - {SWD(2020) 395 final} - {SWD(2020) 396 final} - {SWD(2020) 397 final} - {SWD(2020) 398 final}


Spis treści

1.Od Europejskiego Zielonego Ładu do planów strategicznych WPR

2.Zalecenia dotyczące planów strategicznych WPR

2.1.Wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe

2.2.Większa troska o środowisko, intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu oraz wkład w realizację unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem

2.3.Wzmocnienie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich i rozwiązywanie problemów społecznych

2.4.Wspieranie i rozpowszechnianie wiedzy, innowacje i cyfryzacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich

3.Plany strategiczne WPR adekwatne do zakładanych celów

3.1.Włączanie Zielonego Ładu do planów strategicznych WPR

3.2.Opracowanie skutecznych planów strategicznych WPR

3.3.Wzmocnienie zasady partnerstwa1.Od Europejskiego Zielonego Ładu do planów strategicznych WPR

Europejski Zielony Ład określa sposób, w jaki Europa ma stać się do 2050 r. pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Zawiera on nową, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu strategię na rzecz wzrostu w celu pobudzenia gospodarki, poprawy zdrowia i jakości życia ludzi, ochrony przyrody – bez pozostawiania nikogo w tyle. Aby podążać dalej w tym kierunku, Komisja Europejska przyjęła w 2020 r. strategię „od pola do stołu” 1 i unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 2 oraz Plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. Te kluczowe dokumenty strategiczne w kompleksowy sposób odnoszą się do wyzwań związanych z tworzeniem zrównoważonych systemów żywnościowych, uznają nierozerwalne powiązania między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństw a zdrową planetą, ułatwiają przejście na zdrowszą i zrównoważoną dietę oraz pomagają we wprowadzaniu przyrody z powrotem do naszego życia.

W tym kontekście wspólna polityka rolna (WPR) będzie miała zasadnicze znaczenie dla zarządzania przejściem na zrównoważony system żywnościowy oraz dla zwiększenia udziału europejskich rolników w realizacji celów klimatycznych UE i w ochronie środowiska. Przyszłe plany strategiczne WPR, opracowane przez państwa członkowskie i przyjęte przez Komisję Europejską po starannej ocenie, będą wdrażały instrumenty WPR (w zakresie płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich i interwencji sektorowych) oraz będą realizowały cele WPR i ambicje Europejskiego Zielonego Ładu w sposób całościowy.  3  

W maju 2020 r. Komisja zobowiązała się do sformułowania dla każdego państwa członkowskiego – zanim formalnie przedłożą one projekty planów strategicznych – zaleceń dotyczących dziewięciu celów szczegółowych WPR ze szczególnym naciskiem na cele Zielonego Ładu oraz cele wynikające ze strategii „od pola do stołu” i z unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 4 . W konkluzjach w sprawie strategii „od pola do stołu” Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że oczekuje wydania tych zaleceń i uznała, że mogą one posłużyć jako dodatkowe wskazówki przy opracowywaniu planów strategicznych 5 . 

Komisja przeanalizowała sytuację poszczególnych państw członkowskich pod kątem dziewięciu celów szczegółowych przyszłej WPR oraz celu przekrojowego dotyczącego wiedzy, innowacji i cyfryzacji na podstawie najnowszych dostępnych dowodów oraz, w stosownych przypadkach, z uwzględnieniem dodatkowych informacji przekazanych przez państwa członkowskie. Analiza ta obejmuje również ocenę sytuacji każdego państwa członkowskiego pod względem jego wkładu w realizację celów i ambicji Europejskiego Zielonego Ładu: cele te dotyczyły stosowania pestycydów i związanego z nimi ryzyka, sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych, strat składników pokarmowych (ograniczenia nadmiernego stosowania nawozów), powierzchni upraw ekologicznych, elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności na gruntach rolnych oraz dostępu do szybkiego szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich.

Na podstawie tej analizy Komisja opracowała zalecenia dla 27 państw członkowskich opublikowane w formie 27 dokumentów roboczych służb Komisji towarzyszących niniejszemu komunikatowi. Zalecenia mają wskazać kierunek, jaki należy przyjąć w planach strategicznych WPR, jeśli chodzi o realizację celów szczegółowych WPR, aby wspólnie przyczynić się do osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Przy zachowaniu proponowanej dla państw członkowskich elastyczności we wdrażaniu nowych ram polityki, w zaleceniach tych określono kluczowe kwestie strategiczne, którymi powinno pilnie zająć się każde państwo członkowskie, oraz przedstawiono wytyczne dotyczące sposobu uwzględnienia tych kwestii w planach strategicznych WPR.

Metodyka ustanowiona przez Komisję Europejską w celu wyboru odpowiednich zaleceń zakładała ograniczoną liczbę zaleceń dla każdego państwa członkowskiego, tak aby w każdym przypadku można było łatwo zidentyfikować kluczowe priorytety. Ponadto w przypadku obszarów polityki, które mają większe znaczenie dla osiągnięcia ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska oceniła sytuację każdego państwa członkowskiego 6 w świetle celów UE, uwzględniając tym samym działania niezbędne do realizacji wspólnego poziomu ambicji.

W zaleceniach rozróżnia się poszczególne starania, które państwa członkowskie muszą podjąć, i uznaje się gospodarczy, środowiskowy i społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju w celu propagowania innowacyjnego podejścia gwarantującego, że przyszłe plany strategiczne WPR zapewnią skuteczne rozwiązania nadchodzących wyzwań w sposób zintegrowany i zrównoważony pod względem terytorialnym. Państwa członkowskie, które już osiągają dobre wyniki w takich obszarach polityki jak rolnictwo ekologiczne lub dobrostan zwierząt, zachęca się, by utrzymały te pozytywne tendencje.

Zalecenia te są skierowane do państw członkowskich w ramach zorganizowanego dialogu. Wraz z innymi istotnymi kwestiami zostaną one wykorzystane przez Komisję przy ocenie planów strategicznych WPR po ich formalnym przedłożeniu przez państwa członkowskie, z zastosowaniem kryteriów określonych w art. 106 projektu rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR. Komisja będzie kierować uwagi do państw członkowskich w ramach procesu zatwierdzania ich planów strategicznych WPR. W momencie zatwierdzania i zmiany planów strategicznych WPR Komisja zweryfikuje ogólną spójność planów z celami i założeniami Zielonego Ładu.2.Zalecenia dotyczące planów strategicznych WPR

W niniejszej sekcji przedstawiono podsumowanie zaleceń dla państw członkowskich, w odniesieniu do celów ogólnych określonych we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie planu strategicznego WPR, w zakresie gospodarczych, środowiskowych i społecznych wyzwań stojących przed sektorem rolnym, żywnościowym i obszarami wiejskimi, a także wyzwań w zakresie wiedzy, innowacji i cyfryzacji 7 . Zawiera ona również dodatkowe elementy dla wszystkich państw członkowskich, istotne do celów przygotowania planów strategicznych WPR.

2.1.Wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe 

Najważniejsze dane dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w UE

- 10,3 mln gospodarstw rolnych, uprawiających 157 mln hektarów (38 % powierzchni gruntów w UE), dających zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dla 8,8 mln osób (dane za lata 2016 i 2019);

- 403 mld EUR całkowitej wartości produkcji rolnej (2018) oraz wkład w 60 mld EUR nadwyżki w handlu produktami rolno-spożywczymi (2019);

- 6,2 mln gospodarstw otrzymuje wsparcie bezpośrednie (2018). 80 % płatności trafia do 20 % beneficjentów;

- dochody z działalności rolniczej w UE stanowią 47 % płac i wynagrodzeń brutto w gospodarce UE (2017).

Jak przypomniano w strategii „od pola do stołu”, warunkiem przyspieszonego przekształcania produkcji rolnej, które jest niezbędne do budowy zrównoważonych systemów żywnościowych, jest ekonomicznie opłacalny i odporny sektor rolny w UE. Z analizy wynika, że pomimo różnorodności państw członkowskich, w większości z nich należy sprostać pewnym kluczowym wyzwaniom gospodarczym, aby przyspieszyć transformację ekologiczną europejskiego rolnictwa i stworzyć nowe możliwości biznesowe. Zdolność rolników do korzystania z takich możliwości będzie zależeć przede wszystkim od stabilności ekonomicznej ich gospodarstw.

W prawie wszystkich państwach członkowskich dochody z rolnictwa utrzymują się na niskim poziomie i poniżej średniej pozostałych sektorów gospodarki pomimo trwającego od kilku dziesięcioleci procesu konsolidacji gospodarstw rolnych. Poziom dochodów gospodarstw rolnych znacznie się różni w zależności od regionu, wielkości gospodarstwa i sektora. W państwach członkowskich często identyfikuje się jednak dwa problemy. Po pierwsze, należy zająć się kwestią dochodów małych i średnich gospodarstw rodzinnych oraz gospodarstw znajdujących się na obszarach z ograniczeniami naturalnymi. Po drugie, oczekuje się, że w perspektywie krótko- i średnioterminowej utrzyma się wysoka zmienność dochodów głównie ze względu na otwartość rynków i nasilające się ekstremalne zdarzenia pogodowe spowodowane zmianą klimatu.EUR/RJR

Rysunek 1. Dochody gospodarstw rolnych w porównaniu z resztą gospodarki (średnia w latach 2016–2018) 8

9 Uwaga: wskaźnik dochodu = dochód netto z gospodarstw rolnych + wynagrodzenia. Pomoc operacyjna obejmuje nie tylko płatności bezpośrednie, lecz także wszystkie dotacje na rozwój obszarów wiejskich z wyjątkiem wsparcia inwestycyjnego. Pomoc operacyjna obejmuje również ewentualną pomoc krajową i uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie. Źródło: Komisja Europejska

Kolejnym wyzwaniem jest powolny wzrost – a w niektórych przypadkach nawet stagnacja – wydajności rolnictwa w wielu państwach członkowskich. Sytuację tę dodatkowo pogarsza fakt, że w niektórych sektorach koszty są wysokie – zwłaszcza koszty pracy i gruntów. Wzrost wydajności ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności i zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych, przy czym należy mieć na uwadze jego pozytywny wpływ na środowisko i klimat. W związku z tym sprawą nadrzędną są utrzymanie i poprawa warunków sprzyjających innowacjom oraz wysokiemu poziomowi szkoleń i inwestycji w rolnictwie (zwłaszcza w kontekście wyzwań środowiskowych określonych w następnej sekcji).

Ponadto stabilność gospodarcza sektora będzie również zależeć od zdolności rolników do tworzenia i pozyskiwania większej części wartości dodanej w łańcuchu żywnościowym. Współpraca między rolnikami może przynieść korzyści skali, a także wzmocnić ich pozycję przetargową w łańcuchu żywnościowym. W niektórych sektorach i niektórych państwach członkowskich rolnicy niechętnie angażują się w integrację pionową lub wzmocnioną współpracę, na przykład w organizacjach producentów lub spółdzielniach.

Dalsze działania

Aby sprostać opisanym wyzwaniom i kontynuować przechodzenie na zrównoważone i odporne rolnictwo, działania w ramach WPR powinny być ukierunkowane na transformację i modernizację rolnictwa, poprawę wartości, jakości i zrównoważenia środowiskowego produktów rolnych i bioproduktów oraz na zachęcanie rolników do współpracy w łańcuchu żywnościowym. Budowanie rentowności i odporności na zagrożenia gospodarcze, klimatyczne i związane z bioróżnorodnością ma zasadnicze znaczenie, ponieważ przyszłe plony zależą w dużej mierze od zdolności rolników do radzenia sobie ze zmieniającym się klimatem i od zdrowia zasobów naturalnych. W czasie pandemii COVID-19 systemy rolno-spożywcze Unii Europejskiej, choć były narażone na presję i wyzwania, zapewniały Europejczykom bezpieczną żywność wysokiej jakości. Niemniej jednak w mającym się wkrótce ukazać planie awaryjnym przewidziano dokładniejszą analizę odporności unijnych systemów żywnościowych, a w szczególności unijnego rolnictwa, celem zapewnienia dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego.

W większości państw członkowskich istnieje potrzeba dążenia do bardziej sprawiedliwego i ukierunkowanego systemu wsparcia bezpośredniego. Państwa członkowskie powinny lepiej reagować na potrzeby mniejszych i średnich gospodarstw rolnych poprzez zmniejszanie różnic w dochodach między gospodarstwami o różnej wielkości za pomocą mechanizmów umożliwiających skuteczną redystrybucję, takich jak stosowanie górnych limitów czy zmniejszanie płatności, a w szczególności poprzez stosowanie uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodu do celów stabilności. W niektórych państwach członkowskich zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji wsparcia będzie również wiązało się ze znacznym postępem w procesie konwergencji. Ponadto wsparcie powinno być również wykorzystywane do zaspokajania szczególnych potrzeb gospodarstw rolnych na określonych obszarach, takich jak obszary z ograniczeniami naturalnymi.

poniżej 5 haponiżej 5 haod 5 ha do 20 haod 20 ha do 100 haod 100 ha do 250 haponad 250 haod 5 ha do 20 haod 20 ha do 100 haod 100 ha do 250 haponad 250 ha Rysunek 2. Udział płatności bezpośrednich według klasy wielkości gospodarstwa – rok budżetowy 2019

Źródło: Komisja Europejska. Rozbicie wsparcia dochodu. Dystrybucja pomocy bezpośredniej dla rolników – orientacyjne dane liczbowe za rok budżetowy 2019.

Jednocześnie należy zachęcać rolników do stosowania instrumentów zarządzania ryzykiem i ułatwiać im to, wspierając inwestycje w innowacyjne rozwiązania (np. ulepszenie waloryzacji produktów rolnych i czynników produkcji w biogospodarce o obiegu zamkniętym) oraz poprawiając dostęp do finansowania z bardziej efektywnym wykorzystaniem możliwości, jakie daje polityka rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto należy kontynuować starania na rzecz rozwoju i wzmocnienia współpracy producentów m.in. za pomocą nowych narzędzi w ramach przyszłych programów sektorowych, a jednocześnie wzmóc wysiłki w celu zwiększenia przejrzystości łańcucha dostaw. Co więcej, potencjał podniesienia wartości dodanej produktów rolnych można również wykorzystać za pośrednictwem unijnych systemów jakości, w szczególności w związku z rosnącą świadomością konsumentów i popytem na zdrowsze i bardziej zrównoważone produkty i metody produkcji.

Dzięki wszystkim tym narzędziom można zagwarantować, z wykorzystaniem różnych podejść i kombinacji, poprawę dochodów i rentowności gospodarstw rolnych, a jednocześnie zapewnić zrównoważone użytkowanie zasobów i zadowalającą odpowiedź na wyzwania wynikające ze zmiany klimatu oraz utraty bioróżnorodności. Nowe plany strategiczne WPR umożliwią państwom członkowskim dostosowanie narzędzi do specyficznej sytuacji ich sektorów rolnictwa (o różnych strukturach rolnych i warunkach glebowo-klimatycznych), jednocześnie gwarantując równe warunki działania.

2.2.Większa troska o środowisko, intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu oraz wkład w realizację unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem 

Najważniejsze dane dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w UE

- 8 % gruntów rolnych w UE zajmuje rolnictwo ekologiczne (2018)

- 10,1 % emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z rolnictwa (2018)

- 13,3 % stacji monitorowania wód gruntowych odnotowuje przekroczenie stężenia 50 mg azotanów na litr (2012–2015)

- stan 12 % siedlisk półnaturalnych zależnych od rolnictwa oceniono jako „dobry” (2013–2018)

Sektor rolny UE (i do pewnego stopnia sektor leśny) w dalszym ciągu boryka się z poważnymi wyzwaniami w zakresie środowiska i klimatu.

W sytuacji gdy Unia wyznaczyła bardziej ambitne cele dotyczące redukcji emisji na przyszłość, w ostatnich latach nastąpiła stagnacja spadku emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa UE, a w niektórych państwach członkowskich emisje nawet wzrosły – te związane zarówno z produkcją zwierzęcą, jak i z gospodarowaniem glebami. Ponadto sekwestracja dwutlenku węgla przez grunty i lasy zmniejszyła się w ostatnich latach i istnieje poważne ryzyko uwalniania dwutlenku węgla z niektórych rodzajów gruntów (zwłaszcza torfowisk). Rośnie produkcja energii ze źródeł odnawialnych w rolnictwie i leśnictwie, co częściowo przynosi również wzrost konkurencji w przypadku gruntów rolnych i produkcji rolnej, ale wzrost ten różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich. Istnieje również znaczny niewykorzystany potencjał pod względem efektywności energetycznej w rolnictwie.Emisje pochodzące z hodowli zwierząt (fermentacja jelitowa i gospodarowanie obornikiem) na hektar wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych

Tony ekwiwalentu CO2 na hektar

Komisja Europejska

Poziom NUTS: NUTS 0

Źródło: ESTAT i EEA

Rok: Średnia 2016–2018

Obliczenia: DG AGRI – C3

Mapy: DG AGRI GIS TEAM 12/2020

Mapa 1. Emisje gazów cieplarnianych pochodzące z hodowli zwierząt i z fermentacji jelitowej w podziale na czynniki produkcji w UE

Jednocześnie zmiana klimatu i utrata bioróżnorodności postępują, a rolnictwo jest wysoce podatne na wpływ tych procesów (straty w plonach i obumieranie drzewostanów z powodu suszy, burz, powodzi lub inwazji szkodników i ognisk chorób) i coraz bardzie narażone na zagrożenia związane z klimatem i środowiskiem. Państwa UE są coraz bardziej świadome potrzeby nie tylko łagodzenia zmiany klimatu, ale również przystosowywania się do niej oraz odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej. W dziedzinach tych należy pilnie podjąć działania.

Chociaż lesistość w UE rośnie i obecnie lasy pokrywają 45 % całkowitej powierzchni lądowej UE, znajdują się jednak pod coraz większą presją w wyniku zmiany klimatu. Inne presje związane są z: porzucaniem obszarów wiejskich przez ludzi, brakiem gospodarowania i rozdrobnieniem ze względu na zmiany sposobu użytkowania gruntów, rosnącą intensywnością gospodarowania ze względu na wzrost zapotrzebowania na drewno, produkty leśne i energię, rozwojem infrastruktury, urbanizacją i zajmowaniem gleb na cele gospodarcze. Konieczne jest zarówno zwiększenie areału, jak i podniesienie jakości lasów europejskich ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywają one w zapewnieniu różnorodności biologicznej, osiągnięciu neutralności emisyjnej do 2050 r. i rozwoju biogospodarki.

Pomimo znacznej poprawy zaobserwowanej w ostatnich latach 10 , wyzwania w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi są wciąż wyraźnie obecne. Rolnictwo jest głównym źródłem emisji amoniaku – gazu, który stanowi szczególnie szkodliwy czynnik zanieczyszczenia powietrza i przyczynia się do zanieczyszczenia cząstkami stałymi nawet na obszarach miejskich; jego emisje w niektórych państwach członkowskich rosną, niekiedy przekraczając dopuszczalne normy ustalone w przepisach.

Niektóre praktyki gospodarowania gruntami i zmiany pokrycia terenu wywierają znaczną presję na zdrowie i jakość gleby. Gleby rolne w UE są coraz bardziej zdegradowane wskutek erozji, zagęszczania, zanieczyszczenia, zasolenia, pustynnienia oraz utraty materii organicznej i różnorodności biologicznej gleby, choć z pewnością nie wszędzie zjawiska te są równie dotkliwe. Procesy degradacji prowadzą również do znacznych strat plonów w rolnictwie.

Pomimo pewnych postępów zanieczyszczenie azotanami pochodzącymi z rolnictwa nadal stanowi jedną z największych presji na środowisko wodne. W wielu regionach nadmierne stosowanie azotu i fosforu pochodzącego z nawozów naturalnych i nawozów nieorganicznych (a także pestycydów) powoduje problemy związane z zanieczyszczeniem wody, różnorodnością biologiczną i jakością powietrza. Chociaż w niektórych państwach członkowskich ogólna sytuacja jest zadowalająca, istnieją liczne punkty o niskiej jakości powietrza. Coraz więcej państw członkowskich cierpi z powodu niedoboru wody, często spowodowanego nadmiernym poborem wody na potrzeby rolnictwa. W wielu regionach zmiana klimatu jeszcze bardziej pogłębi problem dostępności wody.

Brak danych

Nie uwzględniono w badaniu

Nadwyżka azotu w kontekście niekorzystnego wpływu na jakość wody

Kg/ha/rok

Poziom NUTS: NUTS 3

Źródło: EEA – Europejska Agencja Środowiska

Rok: 2010

Mapy: DG AGRI GIS TEAM 12/2020

Nadwyżka azotu

Komisja Europejska

Mapa 2. Ilości azotu wprowadzane na grunty rolne w UE

Źródło: EEA (2019) 11

Jeśli chodzi o znaczną utratę bioróżnorodności na użytkach rolnych, dostępne dowody świadczą o stałym spadku w unijnych populacjach gatunków ptaków krajobrazu rolniczego, zapylaczy (kluczowych dla usług ekosystemowych) oraz o obniżaniu statusu siedlisk rolnych. Niektóre siedliska rolne, w dużej mierze ukształtowane przez rolnictwo, mają zasadnicze znaczenie dla dzikiej fauny i flory. Problem wynika z dużej intensywności rolnictwa 12 , niewystarczającego gospodarowania gruntami rolnymi lub ich porzucania. Intensyfikacja rolnictwa i konsolidacja gruntów rolnych w coraz większym stopniu przyczyniają się do utraty bardzo dużej części cennych elementów krajobrazu (np. żywopłotów, pasów kwiatowych, stawów, tarasów), jak również ugorów, ekstensywnie zarządzanych gruntów trawiastych lub terenów podmokłych, którymi kiedyś charakteryzowały się krajobrazy rolnicze. W ramach coraz powszechniejszego stosowania praktyk agroekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska rolnicy w niektórych państwach członkowskich z entuzjazmem przeszli na rolnictwo ekologiczne, ale w innych zainteresowanie nim jest nadal bardzo niskie.

Rysunek 3. Rolnictwo ekologiczne w państwach członkowskich UE (udział wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych w pełni przekształconej i w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne) 

Źródło: EUROSTAT [ org_cropar_h1 ] i [ org_cropar ] 13

Dalsze działania

Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązaniem wielu z opisanych problemów jest „inteligentniejsze”, bardziej precyzyjne i zrównoważone rolnictwo, które w większym stopniu opiera się na wiedzy i technologiach (cyfrowych) – co pozwala wspólnie produkować więcej dóbr prywatnych i środowiskowych dóbr publicznych przy niższym wykorzystaniu nakładów i mniejszych negatywnych efektach zewnętrznych.

Rozwiązania takie powinny obejmować m.in.: lepszą gospodarkę składnikami pokarmowymi i większą synergię między sektorami hodowli zwierząt gospodarskich, upraw i leśnictwa (korzystną dla łagodzenia zmiany klimatu, jakości powietrza i różnorodności biologicznej), bardziej precyzyjne i w związku z tym ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, a także rozwój alternatywnych metod ochrony roślin, poprawę gospodarowania inwentarzem żywym i obornikiem (ze szczególnym uwzględnieniem fermentacji jelitowej w celu zmniejszenia emisji metanu) oraz bardziej wydajne nawadnianie (które, jeśli jest odpowiednio stosowane, może zmniejszyć presję na ograniczone zasoby wodne). Rolnictwo oparte na wiedzy może również aktywnie sprzyjać tworzeniu i utrzymaniu siedlisk – np. dzięki odpowiedniemu zmianowaniu upraw, w tym roślin strączkowych. Tworzenie i zachowanie wysokiej różnorodności rodzajów i elementów krajobrazu na użytkach rolnych jest ważne dla przywrócenia różnorodności biologicznej, która zwiększa wydajność rolnictwa w perspektywie długoterminowej, zapobiega erozji i ubożeniu gleby, filtruje powietrze i wodę, sprzyja przystosowaniu się do zmiany klimatu, a także wspiera sektory rolnictwa i leśnictwa w wykorzystaniu ich ogromnego potencjału pod względem pochłaniania dwutlenku węgla.

Wiele z wymienionych metod może również przekładać się na korzyści ekonomiczne dla rolników. Zalesianie i ponowne zalesianie z pełnym poszanowaniem zasad ekologicznych sprzyjających bioróżnorodności, odbudowa lasów i zrównoważona gospodarka leśna mogą przyczynić się do łagodzenia zmiany klimatu poprzez zwiększenie pochłaniania netto CO2, zachowanie zasobów węgla oraz dostarczanie zasobów dla biogospodarki o obiegu zamkniętym, co przynosi jednocześnie dodatkowe korzyści, m.in. w zakresie różnorodności biologicznej i przystosowania się do zmiany klimatu. W ten sposób rolnicy i leśnicy mogą być bezpośrednio wynagradzani za działania na rzecz środowiska i klimatu (m.in. uprawy sprzyjające pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę), a dla obszarów wiejskich powstają nowe możliwości rynkowe. Wsparciem dla sektora rolnictwa może być również wdrażanie środków dotyczących energo- i zasobooszczędności, takich jak propagowanie oszczędności energii w gospodarstwach rolnych i małoskalowych technologii energii odnawialnej. W praktycznej realizacji wymienionych działań może pomóc szeroki wachlarz narzędzi WPR w synergii z innymi unijnymi i krajowymi politykami i przepisami dotyczącymi środowiska, klimatu i energii. Do narzędzi tych należą nie tylko różne rodzaje obszarowych płatności ekologicznych – w tym nowe ekoprogramy czy od dawna stosowane płatności w ramach II filaru WPR – lecz również elementy warunkowości i wsparcie na rzecz budowania wiedzy, inwestycji, innowacji i współpracy.

Państwa członkowskie określą faktyczny zakres działań w dziedzinie środowiska i klimatu w podstawowych wymogach, ekoprogramach i płatnościach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Razem narzędzia te tworzą tzw. „zieloną architekturę”. W oparciu o właściwe planowanie i dotychczasowe wyniki państwa członkowskie muszą wybierać i łączyć różne narzędzia WPR, aby osiągnąć widoczne rezultaty w dziedzinie środowiska i klimatu.

Ramka 1. Przykłady możliwych ekoprogramów

Komisja określiła przykłady możliwych ekoprogramów, aby pomóc państwom członkowskim w opracowaniu skutecznych planów strategicznych WPR. Są one zgodne ze strategią „od pola do stołu” oraz unijną strategią na rzecz różnorodności biologicznej 2030 i mogą przyczynić się do realizacji kilku z ich celów, bez uszczerbku dla przyszłych przepisów w tej dziedzinie. Państwa członkowskie mogą wykorzystywać ekoprogramy na przykład do propagowania praktyk rolniczych takich jak:

·agroleśnictwo – poprzez wspieranie rolników np. w utrzymywaniu minimalnej obsady drzew na działkach lub w pielęgnowaniu drzew w sposób, który maksymalizuje korzyści dla ptaków i owadów;

·agroekologia – poprzez wspieranie rolników np. w stosowaniu substancji naturalnych jako środków ochrony roślin lub stosowaniu systemów uprawy wykraczających poza minimalne obowiązkowe wymogi dotyczące zmianowania upraw; Przykładem agroekologii jest rolnictwo ekologiczne;

·rolnictwo precyzyjne – poprzez wspieranie rolników np. w tworzeniu planów gospodarki składnikami pokarmowymi, które, dzięki technologii i analizie danych in situ, dostarczają dane w czasie rzeczywistym i przewidują szybkie działania naprawcze; Technologie te przyczyniają się do zmniejszenia nakładów i emisji;

·sekwestracja dwutlenku węgla – poprzez wspieranie rolników np. w rezygnacji z orki i ograniczaniu uprawy (rolnictwo konserwujące), ponownym nawadnianiu torfowisk, ochronie użytków zielonych oraz instalowaniu i utrzymywaniu elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności, w tym m.in. żywopłotów, stref buforowych, drzew nieprodukcyjnych i stawów.

2.3.Wzmocnienie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich i rozwiązywanie problemów społecznych

Najważniejsze dane dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w UE

- 5,1 % osób prowadzących gospodarstwa rolne w UE ma mniej niż 35 lat (2016)

- PKB na mieszkańca na obszarach wiejskich wynosi 74 % średniej UE (2014)

- zmniejszenie o 17 % zharmonizowanego wskaźnika ryzyka 1 dla pestycydów (2011–2018)

Pomyślne rozpoczęcie transformacji nakreślonej w strategii „od pola do stołu” będzie wymagało wspólnych wysiłków i zaangażowania podmiotów na całym terytorium UE. Obszary wiejskie mają szczególny potencjał w tym zakresie, ponieważ stanowią miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności rolników, leśników, przedsiębiorców i konsumentów oraz mieszczą w sobie znaczną część zasobów naturalnych i ekosystemów Europy. Uwolnienie tego potencjału pozwoliłoby szybko uruchomić mechanizm korzystnych sprzężeń, w którym nowo powstałe możliwości gospodarcze prowadzą do pozytywnej dynamiki, np. do zmniejszenia ubóstwa i bezrobocia oraz poprawy dostępu do usług we wszystkich grupach społeczeństwa wiejskiego.

Chodzi tu o tworzenie perspektyw, w tym dla najbardziej narażonych obszarów i grup społecznych, tak aby obywatele mogli czerpać korzyści z atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz – zgodnie ze strategią „od pola do stołu” – ze sprawiedliwej transformacji. Obszary wiejskie kryją w sobie liczne możliwości, ale w wielu częściach Unii charakteryzują się słabościami strukturalnymi lub niewykorzystanym potencjałem. Chociaż realia są różne w poszczególnych państwach członkowskich i w obrębie państw, niektóre wyzwania się powtarzają. W wielu państwach członkowskich obszary wiejskie pozostają w tyle pod względem dochodu na mieszkańca, dostępu do podstawowej infrastruktury i usług oraz właściwego wykorzystania potencjału biogospodarki.

Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także niekorzystna sytuacja pod względem zatrudnienia i bezrobocia, w szczególności w przypadku kobiet, młodzieży i słabszych grup społecznych, są to również często występujące cechy obszarów wiejskich w Unii. W rezultacie obszary wiejskie w wielu państwach członkowskich podlegają dynamice wyludniania się lub starzenia społeczeństwa, co wymaga skutecznych rozwiązań w celu przyciągnięcia osób młodych m.in. do sektora rolnictwa.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia odsetek młodych rolników w ogólnej populacji rolniczej zmniejszył się, natomiast wzrósł odsetek rolników w wieku powyżej 55 lat. Sytuacja te ma istotny aspekt płci, ponieważ odsetek młodych kobiet będących rolnikami jest szczególnie niski. Najważniejszym wyzwaniem dla rozwoju działalności jest dostęp do gruntów, finansowania i skutecznych usług doradczych.mężczyźnimężczyźnikobietyproporcja osób <35 lat do osób >55 lat (prawa oś)kobietyproporcja osób <35 lat do osób >55 lat (prawa oś) Rysunek 4. Młodzi rolnicy w państwach członkowskich UE – odsetek osób prowadzących gospodarstwo rolne w wieku poniżej 35 lat w 2016 r.

14 Źródło: EUROSTAT [] 

Rolnictwo w UE odgrywa również ważną rolę w reagowaniu na potrzeby społeczne w zakresie żywności i zdrowia zgodnie z celami strategii „od pola do stołu”, które zakładają transformację systemów żywnościowych UE obejmującą ich wpływ ekologiczny, społeczny/zdrowotny i gospodarczy. Chociaż na szczeblu UE w wielu obszarach osiągnięto postępy, nadal istnieją niewątpliwe wyzwania związane z ograniczeniem nakładów, w szczególności pestycydów chemicznych, nawozów i środków przeciwdrobnoustrojowych w rolnictwie, a także z poprawą zdrowia i dobrostanu zwierząt, zwiększeniem bezpieczeństwa biologicznego, wzmocnieniem ochrony roślin przed pojawiającymi się agrofagami i chorobami, propagowaniem bardziej zrównoważonej i zdrowej konsumpcji żywności (np. większego spożycia świeżych owoców i warzyw) oraz ograniczeniem strat i marnotrawienia żywności. Jak określono w strategii UE „od pola do stołu”, obecne wzorce konsumpcji żywności w UE nie są zrównoważone zarówno z punktu widzenia zdrowia, jak i środowiska. Środowisko żywnościowe, na które mają również wpływ środki WPR, musi wspierać przejście na dietę w większym stopniu opartą na roślinach, zgodnie z krajowymi zaleceniami żywieniowymi, aby przyczynić się do osiągnięcia zarówno zrównoważenia środowiskowego, jak i celów zdrowotnych.

Rysunki 5 i 6. Środki przeciwdrobnoustrojowe (w mg/PCU) i pestycydy (HRI1) w UE

Źródło: DG AGRI za ESVAC, dziesiąte sprawozdanie ESVAC (2020)Źródło: DG AGRI za ESVAC, dziesiąte sprawozdanie ESVAC (2020)Źródło: EUROSTAT [aei_hri]Źródło: EUROSTAT [aei_hri]

Dalsze działania

Aby podjąć wyzwania strukturalne i wywołać korzystną dynamikę na obszarach wiejskich, konieczna będzie mobilizacja publicznych i prywatnych zasobów i inicjatyw z wykorzystaniem WPR oraz innych europejskich polityk i funduszy 15 w ramach sprzyjającego otoczenia prawnego. Ukierunkowane i zintegrowane inwestycje zarówno w kapitał fizyczny, jak i ludzki będą miały szczególne znaczenie między innymi dla poprawy otoczenia biznesowego, wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki oraz zachowania i rozwoju infrastruktury i usług niezbędnych dla zróżnicowanej gospodarki. Szczególną uwagę należy poświęcić tym terytoriom i podmiotom, które najbardziej potrzebują pomocy.

Zgodnie z niedawno przyjętą strategią na rzecz równouprawnienia płci 16 wszystkim państwom członkowskim zaleca się, aby ich plany strategiczne WPR zawierały ukierunkowane środki mające na celu spełnienie szczególnych potrzeb kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz aby zapewniły większe równouprawnienie płci w sektorze rolnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na udostępnienie wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi na obszarach wiejskich oraz na niwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, w szczególności pod względem zatrudnienia.

Państwa członkowskie muszą zapewnić ochronę pracowników rolnych, zwłaszcza pracowników znajdujących się w niepewnej sytuacji, sezonowych i nierejestrowanych. Ochrona ta odegra to ważną rolę, jeśli chodzi o poszanowanie praw zapisanych w prawodawstwie, które stanowią zasadniczy element sprawiedliwego systemu żywnościowego UE przewidzianego w strategii „od pola do stołu”.

Starania na rzecz wymiany pokoleń w rolnictwie będą musiały polegać na wspieraniu inwestycji w podstawową infrastrukturę i usługi, a także w dywersyfikację gospodarczą (np. w gospodarstwach rolnych lub w ramach biogospodarki), na ułatwianiu dostępu do finansowania, a także do konkretnej wiedzy lub doradztwa w zakresie zakładania gospodarstw rolnych, na eliminowaniu ograniczeń spadkowych i wspieraniu współpracy między pokoleniami rolników, w tym dziedziczenia gospodarstw rolnych. Zainteresowane państwa członkowskie będą również zwracać szczególną uwagę na obszary o szczególnych potrzebach i trudnościach, takie jak regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 349 TFUE.

Możliwości gospodarcze mogą również wynikać z lepszego dopasowania produkcji rolnej do zmieniających się potrzeb konsumentów. Jeśli chodzi o cel Europejskiego Zielonego Ładu dotyczący zmniejszenia sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych w celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, konieczne są wspólne wysiłki na rzecz dalszego ograniczenia ich stosowania w niektórych państwach członkowskich za pomocą instrumentów wspierających najlepsze praktyki w zakresie ograniczonego i rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, za pośrednictwem szkoleń i usług doradczych, a także poprzez poprawę zarządzania zwierzętami gospodarskimi, bioasekuracji, profilaktyki i kontroli zakażeń.

Środki te z kolei przyczynią się również do poprawy zdrowia zwierząt i bioasekuracji. Aby osiągnąć cel polegający na ograniczeniu stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka, większość państw członkowskich musi wnieść swój wkład, propagując stosowanie integrowanej ochrony roślin, rolnictwa precyzyjnego i przechodzenia na mniej niebezpieczne środki ochrony roślin.

Państwa członkowskie powinny również podjąć znaczne starania na rzecz przejścia na zdrowszą i bardziej zrównoważoną pod względem środowiskowym dietę zgodnie z krajowymi zaleceniami żywieniowymi i zastanowić się, w jaki sposób ich plany strategiczne WPR mogą przyczynić się do zdrowszego środowiska żywnościowego, a także powinny zwrócić uwagę na straty i marnotrawienie żywności.

2.4.Wspieranie i rozpowszechnianie wiedzy, innowacje i cyfryzacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

Najważniejsze dane dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w UE

- 60 % wiejskich gospodarstw domowych ma dostęp do szybkiego internetu szerokopasmowego (2019)

- 32 % osób prowadzących gospodarstwo rolne uzyskało podstawowe lub pełne wykształcenie rolnicze (2016)

Wiedza i innowacje mają do odegrania kluczową rolę, jeśli chodzi o pomoc dla rolników i społeczności wiejskich w sprostaniu dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom. Badania naukowe i innowacje, cyfryzacja i nowe technologie będą jednymi z głównych czynników umożliwiających przejście na bardziej zrównoważone i zdrowsze systemy żywnościowe.

W celu uzupełnienia bogatych zasobów wiedzy i prowadzonych obecnie badań w dziedzinie rolnictwa wykorzystany zostanie unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. Wiedza ta często jednak pozostaje niekompletna i nie jest skutecznie stosowana w praktyce, chociaż sektor rolnictwa dysponuje znacznymi i niedostatecznie wykorzystywanymi zdolnościami innowacyjnymi.

Państwa członkowskie powinny wykorzystywać przyszłe plany strategiczne WPR do wspierania programu „Horyzont Europa” oraz jego partnerstw i misji, co będzie stanowić znaczący wkład w Europejski Zielony Ład. W szczególności misja „Dbanie o gleby to dbanie o życie” i misja „Europa odporna na zmianę klimatu” mają ogromne znaczenie dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

System wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS), zapewniający skuteczny przepływ wiedzy między jego podmiotami, będzie miał zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów szczegółowych WPR i celów Zielonego Ładu. Aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby rolników w zakresie informacji, integracja wszystkich doradców w ramach AKIS i usługi wsparcia innowacji umożliwią wykorzystanie odpowiednich rozwiązań w zakresie badań naukowych i innowacji.

Głównym instrumentem służącym przyspieszeniu innowacji w terenie będzie europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI-AGRI), a w szczególności jego grupy operacyjne, tj. innowacyjne projekty w dziedzinie rolnictwa i inne działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi (środowisko, klimat, różnorodność biologiczna, systemy żywnościowe i nieżywnościowe itp.).

Państwa członkowskie powinny zaangażować się w transformację cyfrową sektora rolnictwa, wykorzystując możliwości technologiczne UE w zakresie technologii i infrastruktury cyfrowej oraz technologii i infrastruktury danych, a także obserwacji satelitarnej, rolnictwa precyzyjnego, usług geolokalizacji, autonomicznych maszyn rolniczych, dronów itp., aby lepiej monitorować i optymalizować procesy produkcji rolnej i wdrażanie WPR. Dostępność szybkiego i niezawodnego połączenia internetowego na obszarach wiejskich, wraz ze zwiększaniem umiejętności cyfrowych, ma kluczowe znaczenie dla możliwości rozwoju wszystkich przyszłych inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa, przedsiębiorstw i społeczności wiejskich w Unii. Szybki internet będzie sposobem zapewnienia lepszych informacji, edukacji i usług zdrowotnych, umożliwi również wymianę pokoleń w rolnictwie i rozwój nowoczesnej gospodarki wiejskiej. Wiele państw członkowskich wciąż musi podjąć w tej dziedzinie znaczne starania. Ważnym czynnikiem, który może uwolnić potencjał innowacyjny obszarów wiejskich, są również strategie inteligentnej specjalizacji.

Jednocześnie należy zmodernizować systemy administracyjne państw członkowskich, aby umożliwić wprowadzenie do nich szerokiego wachlarza informacji cyfrowych i wykorzystywanie informacji cyfrowych (za pomocą sztucznej inteligencji lub analizy danych i podejść modelowych) w celu zmniejszenia kosztów i zrozumienia, na czym opiera się skuteczność polityki, przy jednoczesnym ulepszeniu usług i zwiększeniu korzyści dla ludności wiejskiej. Wsparciem dla działań administracji w tej dziedzinie mogłoby być rozwijanie potencjału zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (ZSZiK) w oparciu o jego obecne elementy. Usprawnienia te powinny pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu rolnikom dostępu do systemu ewidencji gruntów, dzięki któremu mieliby pewność, że mogą ubiegać się o wsparcie w odniesieniu do gruntów, do których mają uprawnienia, oraz że faktycznie mogą dysponować gruntami, których dotyczą ich wnioski.

Wykorzystanie technologii cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia efektywności gospodarczej i środowiskowej sektora i obszarów wiejskich oraz dla modernizacji i uproszczenia administracji WPR, kontroli WPR i sprawozdawczości w zakresie realizacji celów WPR.

Rysunek 7. Zasięg łączności szerokopasmowej w UE – wiejskie gospodarstwa domowe / gospodarstwa domowe w ujęciu krajowym

Źródło: Indywidualne wskaźniki DESI [ desi_1b1_fbbc ] 173.Plany strategiczne WPR adekwatne do zakładanych celów

3.1.Włączanie Zielonego Ładu do planów strategicznych WPR 

Przedstawione zalecenia stanowią pierwszy krok w procesie włączania Europejskiego Zielonego Ładu do przyszłych planów strategicznych WPR. Ocena przedstawiona w różnych dokumentach roboczych służb Komisji oraz dane wykorzystane do tej oceny 18 stanowią dobrą podstawę do określenia przez państwa członkowskie w sposób ilościowy ich potencjalnego wkładu w realizację wspólnych ambicji.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR przewidziano, że państwa członkowskie opracują strategię interwencji dla każdego z dziewięciu celów szczegółowych, która obejmie cele końcowe (na poziomie wskaźników rezultatu) i najwłaściwsze działania. Wartość tych celów końcowych oraz wybór i koncepcja działań będą uzasadnione na podstawie oceny potrzeb.

Zalecenia (oraz uzasadniająca je analiza) ułatwią ocenę potrzeb w odniesieniu do każdego celu szczegółowego. Jednocześnie państwa członkowskie są proszone o ustalenie precyzyjnych wartości krajowych w odniesieniu do poszczególnych celów Zielonego Ładu.

Wartości krajowe będą stanowić przełożenie wspólnych ambicji każdego z celów Zielonego Ładu na konkretne aspiracje na szczeblu krajowym. Te wartości ilościowe umożliwią państwom członkowskim wyjaśnienie, w jaki sposób zamierzają one przyczynić się do realizacji ambicji UE określonych w Zielonym Ładzie, a tym samym wskażą jasny kierunek działań, które należy podjąć na szczeblu krajowym. Precyzyjne wartości krajowe należy ustalić z uwzględnieniem wysiłków poczynionych w ostatnich latach, obecnej sytuacji i potencjału poprawy oraz specyficznej sytuacji każdego państwa członkowskiego. W stosownych przypadkach państwa członkowskie powinny zapewnić spójność z istniejącymi już krajowymi strategiami lub celami wynikającymi z innych instrumentów planowania i zobowiązań prawnych. Określenie wartości krajowych pomoże państwom członkowskim w ocenie potrzeb i wyznaczeniu celów planu strategicznego WPR na poziomie wskaźników rezultatu.

Komisja Europejska będzie wspierać państwa członkowskie w tym procesie w ramach zorganizowanego dialogu, zanim plany strategiczne WPR zostaną formalnie przyjęte.

Dzięki wspólnej analizie wszystkich wartości krajowych będzie można ocenić, czy UE jako całość jest na dobrej drodze do osiągnięcia przedmiotowych celów Zielonego Ładu. W momencie zatwierdzania i zmiany planów strategicznych WPR Komisja zweryfikuje ogólną spójność wartości ustalonych przez państwa członkowskie z celami Zielonego Ładu. Postępy w realizacji celów Zielonego Ładu na poziomie państw członkowskich będą monitorowane za pomocą ram oceny proponowanych dla przyszłej WPR 19 .

3.2.Opracowanie skutecznych planów strategicznych WPR

Przyszłe plany strategiczne WPR są czymś więcej niż narzędziami planowania. Stanowią one podstawę nowego modelu zrządzania publicznego opartego na ściślejszej współpracy między różnymi szczeblami władzy publicznej oraz na większej otwartości i przejrzystości wobec społeczeństwa europejskiego. Na podstawie zaleceń zawartych w 27 dokumentach roboczych Komisja Europejska wzmocni zorganizowany dialog z państwami członkowskimi, udzielając dalszych wskazówek i zwiększając wsparcie w opracowywaniu 27 planów strategicznych WPR. Komisja również zwiększy to wsparcie, udostępniając publicznie odpowiednie dokumenty dotyczące planowanego sposobu oceny planów strategicznych WPR 20 .

Jak przewidziano w art. 94 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie planu strategicznego WPR, właściwe organy ds. środowiska i klimatu muszą być efektywnie zaangażowane w przygotowanie środowiskowych i klimatycznych aspektów planu.

Państwa członkowskie muszą zapewnić przejrzystość przy opracowywaniu i wdrażaniu planów strategicznych WPR. Muszą dopilnować, aby działania były oparte na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach, były zgodne z rynkiem wewnętrznym i nie zakłócały konkurencji. Jednocześnie przy ustalaniu kryteriów wyboru państwa członkowskie będą dążyć do zapewnienia wsparcia ukierunkowanego zgodnie z celem danego działania, do równego traktowania wnioskodawców, lepszego wykorzystania zasobów finansowych i unikania konfliktu interesów.

Transformacja wymaga również dodatkowych starań w celu zagwarantowania, że wszystkie różnorodne polityki, wdrażane na tym samym terytorium, przyczyniają się w spójny i zintegrowany sposób do tworzenia zrównoważonych systemów żywnościowych. Dotyczy to również podejść opartych na powiązaniach między obszarami wiejskimi i miejskimi oraz na obszarach funkcjonalnych, które to podejścia wymagają udoskonalenia. Ponadto np. dążenie do zachowania różnorodności biologicznej na gruntach rolnych wymaga, aby państwa członkowskie nie finansowały inwestycji ani praktyk rolniczych mających negatywny wpływ na środowisko.

Planowanie strategiczne WPR powinno ponadto zapewniać spójność i komplementarność z innymi funduszami UE (w szczególności z polityką spójności), aby uniknąć podwójnego finansowania i poprawić ogólną wydajność inwestycji. Wszystkie fundusze UE powinny działać w pełnej synergii i przyczyniać się do realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Należy dalej doskonalić narzędzia terytorialne (takie jak rozwój lokalny kierowany przez społeczność) oraz współpracę transgraniczną. Należy również wziąć pod uwagę zalecenia dla poszczególnych krajów wydane w kontekście europejskiego semestru, a także kluczowe działania strategiczne, takie jak długoterminowa wizja obszarów wiejskich, która ma zostać wydana w 2021 r. jako kompleksowe ramy rozwoju obszarów wiejskich w UE w następnych dziesięcioleciach.

3.3.Wzmocnienie zasady partnerstwa

Aby poszerzyć dostępną wiedzę, wiedzę ekspercką i uwzględnić więcej punktów widzenia przy opracowywaniu i wdrażaniu przyszłej WPR, nowe plany strategiczne WPR należy również przygotowywać zgodnie z zasadą partnerstwa. Jak przewidziano w art. 94 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie planu strategicznego WPR, państwa członkowskie muszą sporządzać plany strategiczne WPR w oparciu o przejrzyste procedury i z udziałem zainteresowanych stron. Udział wszystkich odpowiednich organów publicznych (w tym właściwych organów regionalnych i lokalnych), partnerów gospodarczych i społecznych, a także odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie musi być zapewniony na wszystkich etapach przygotowywania przyszłego planu strategicznego WPR.

Nadal potrzebne są starania w celu zagwarantowania odpowiedniego zaangażowania i faktycznego udziału zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego w pracach nad planami strategicznymi WPR. Komisja zwraca się do wszystkich państw członkowskich o podjęcie działań w tym zakresie, w szczególności do tych państw członkowskich, które jeszcze nie rozpoczęły otwartego i przejrzystego dialogu ze wszystkimi partnerami. Komisja będzie uważnie monitorować ten proces przed przedłożeniem przez państwa członkowskie planów strategicznych WPR.

Na podstawie doświadczeń z wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 Komisja zaleca wszystkim państwom członkowskim stosowanie zasad określonych w europejskim kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 21 .

Zaangażowanie wszystkich podmiotów będzie również miało kluczowe znaczenie na etapie wdrażania i odegra ważną rolę w przyszłych komitetach monitorujących. Komitety te, utworzone z wyprzedzeniem, powinny już odgrywać pewną rolę w finalizacji projektu planu strategicznego WPR, zanim zostanie on przedłożony Komisji. Dobrze funkcjonująca krajowa sieć ds. wspólnej polityki rolnej może zwiększyć wkład planów strategicznych WPR w osiągnięcie celów i ambicji Zielonego Ładu. Pełniąca różne funkcje sieć WPR powinna m.in. działać jako pośrednik i pomagać np. w łączeniu środowisk badawczych i innowacyjnych z rolnikami w ramach AKIS oraz propagować synergie między WPR a europejską przestrzenią badawczą, a także współpracę regionalną za pośrednictwem platformy inteligentnej specjalizacji na rzecz rolnictwa i żywności.

(1)      COM(2020) 381.
(2)      COM(2020) 380.
(3)      Zob. dokument roboczy służb Komisji (2020) 93 final „Analiza powiązań między reformą WPR a Zielonym Ładem”.
(4)

     Zob. przypis 1.

(5)      Konkluzje Rady w sprawie strategii „od pola do stołu” przyjęte dnia 19 października 2020 r. (12099/20).
(6)      Dane wykorzystane do tej oceny zawarto w załącznikach do niniejszego komunikatu: w załączniku I przedstawiono wartości odniesienia dla określonych ilościowo celów Zielonego Ładu (zdefiniowanych w strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej); w załączniku II przedstawiono zmiany w zakresie emisji gazów cieplarnianych z sektorów rolnictwa i użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w UE.
(7)      Zalecenia są zorganizowane zgodnie z dziewięcioma celami szczegółowymi zaproponowanymi w art. 6 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR (COM(2018) 392 final). Cele te odnoszą się do gospodarczego, środowiskowego i społecznego wymiaru zrównoważonego rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w celach ogólnych określonych w art. 5 wyżej wymienionego wniosku ustawodawczego. Ponadto szczególną uwagę zwraca się na przekrojowy cel dotyczący wiedzy, innowacji i cyfryzacji.
(8)      W przypadku LU, FI i SE „dochód rynkowy”, czyli dochód generowany przez działalność rolniczą bez uwzględnienia wsparcia publicznego, jest ujemny. Oznacza to, że, średnio, wpływy ze sprzedaży nie pokrywają kosztów produkcji. W takich przypadkach pomoc operacyjna pokrywa ten ujemny dochód rynkowy i stanowi dochód netto gospodarstwa rolnego.
(9)      Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskaźniki kontekstowy WPR C.25 Dochody czynników produkcji rolniczej i wskaźnik kontekstowy WPR C.26 Dochody z działalności rolniczej. Dochód oparty na danych EUROSTATU [ aact_eaa04 ], [ aact_ali01 ] i [ aact_eaa06 ], z doliczeniem do dochodu z działalności kosztów związanych z zatrudnieniem, podzielony przez łączną liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR). Uwaga: dane za 2019 r. mają charakter szacunkowy. Średnie wynagrodzenie w gospodarce na podstawie danych EUROSTATU dotyczących tysiąca godzin przepracowanych przez pracowników (koncepcja krajowa) [ nama_10_a10_e ] oraz danych EUROSTATU dotyczących wynagrodzeń [ nama_10_a10 ]. Należy zachować ostrożność przy porównywaniu bezwzględnych poziomów dochodu czynników produkcji rolniczej w przeliczeniu na RJR, ponieważ warunkują je różne obliczenia w zależności od przepisów krajowych i nie są one celowo zaprojektowane tak, aby były porównywalne w poszczególnych krajach.
(10)      Na przykład emisje amoniaku zmniejszyły się o 26 % w latach 1990-2018 (źródło: EEA), szacowana erozja gleby przez wodę zmniejszyła się w UE średnio o 9,5 % w ciągu ostatniej dekady i o 20 % w przypadku gruntów ornych (źródło: Panagos i in., 2015,  https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.08.012 ). Stężenie azotanów i fosforanów w rzekach na poziomie UE zmniejszyło się odpowiednio o 9 % i 17 % w latach 2006–2016 (średnia z trzech lat) (źródło: EEA). Jednocześnie wykorzystanie nawozów azotowych i fosforowych nieznacznie spadło w latach 2008–2018 (Eurostat (aei_fm_usefert) ).
(11)      De Vries, W., P.F.A.M. Römkens J. Kros, J.C Voogd, G. Louwagie i L Schulte-Uebbing, 2019a. Impacts of nutrients and heavy metals in European agriculture. Current and critical inputs in view of air, soil and water quality [Wpływ składników pokarmowych i metali ciężkich na europejskie rolnictwo. Obecne i krytyczne ładunki w kontekście jakości wody]. Raport ETC/ULS (w druku). Nadwyżkę azotu (N) w UE-27 w 2010 r. obliczono jako całkowity ładunek N, z nawozów, nawozu naturalnego, ustabilizowanych komunalnych odpadów ściekowych, upraw wiążących azot i składowania, pomniejszony o absorpcję N za pomocą modelu INTEGRATOR. Przekroczenia krytycznych ładunków N do gruntów rolnych w UE-27 w 2010 r. obliczono jako całkowity ładunek N, z nawozów, nawozu naturalnego, ustabilizowanych komunalnych odpadów ściekowych, upraw wiążących azot i depozycji, pomniejszony o krytyczny ładunek N w kontekście niekorzystnego wpływu na jakość wody. Krytyczny ładunek N opierał się na krytycznym stężeniu N w odpływie do wód powierzchniowych, wynoszącym 2,5 mg N/l.
(12)      Oprócz wpływu zmiany klimatu, gatunków inwazyjnych, wydobycia zasobów naturalnych, zanieczyszczenia itp.
(13)      Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.19 Powierzchnia upraw ekologicznych. Na podstawie danych EUROSTATU [ org_cropar_h1 ] w połączeniu z [ apro_cpsh1 ] i [ org_cropar ]. Dane dotyczące Chorwacji odnoszą się do 2019 r.
(14)

     Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.23 Struktura wiekowa osób prowadzących gospodarstwo rolne. Na podstawie danych EUROSTATU [ ef_m_farmang ]

(15)      Zgodnie z art. 174 TFUE.
(16)      COM(2020)152 final.
(17)      Komisja Europejska. Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Wskaźniki indywidualne DESI – 1b1 Zasięg łączności szerokopasmowej (dostęp nowej generacji) [ desi_1b1_fbbc ].
(18)      Zob. załączniki do niniejszego komunikatu.
(19)       Dokument roboczy służb Komisji (2020) 93 final „Analiza powiązań między reformą WPR a Zielonym Ładem”.
(20)      Zob. przypis 19.
(21)      Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Top

Bruksela, dnia 18.12.2020

COM(2020) 846 final

ZAŁĄCZNIKI

do

KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Zalecenia dla państw członkowskich w sprawie planów strategicznych dotyczących wspólnej polityki rolnej
{SWD(2020) 367 final} - {SWD(2020) 368 final} - {SWD(2020) 369 final} - {SWD(2020) 370 final} - {SWD(2020) 371 final} - {SWD(2020) 372 final} - {SWD(2020) 373 final} - {SWD(2020) 374 final} - {SWD(2020) 375 final} - {SWD(2020) 376 final} - {SWD(2020) 377 final} - {SWD(2020) 379 final} - {SWD(2020) 384 final} - {SWD(2020) 385 final} - {SWD(2020) 386 final} - {SWD(2020) 387 final} - {SWD(2020) 388 final} - {SWD(2020) 389 final} - {SWD(2020) 390 final} - {SWD(2020) 391 final} - {SWD(2020) 392 final} - {SWD(2020) 393 final} - {SWD(2020) 394 final} - {SWD(2020) 395 final} - {SWD(2020) 396 final} - {SWD(2020) 397 final} - {SWD(2020) 398 final}


Założenie Zielonego Ładu

Pestycydy

Środki przeciwdrobnoustrojowe

Sieci szerokopasmowe na obszarach wiejskich

Rolnictwo ekologiczne

Elementy krajobrazu o dużej różnorodności

Składniki pokarmowe

Cele UE na 2030 r.

redukcja o 50 % ogólnego stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka oraz stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów

redukcja o 50 % sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt gospodarskich i zwierząt akwakultury

100 % dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich do 2025 r.

25 % gruntów rolnych w UE pod uprawami ekologicznymi

10 % użytków rolnych z elementami krajobrazu o wysokiej różnorodności

redukcja o 50 % strat składników pokarmowych bez pogorszenia żyzności gleby Pozwoli to ograniczyć stosowanie nawozów o co najmniej 20 proc. do 2030 r.

Wskaźnik

I Zharmonizowany wskaźnik ryzyka 1 (HRI1) 

II Ilości sprzedaży pestycydów kwalifikujących się do zastąpienia

III Substancja czynna weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych wprowadzanych do obrotu głównie z przeznaczeniem dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, w miligramach na korygowaną jednostkę populacyjną

IV Odsetek gospodarstw domowych na obszarach wiejskich z dostępem nowej generacji (NGA) do sieci szerokopasmowej

V Odsetek powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych do upraw ekologicznych

VI Odsetek użytków rolnych z elementami krajobrazu o wysokiej różnorodności

VII Bilans azotu brutto w kilogramach na hektar wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych 

VIII Odsetek stacji monitorowania wód podziemnych, gdzie stężenie azotanów przekracza 50 mg/l

IX Bilans fosforu brutto w kilogramach na hektar wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych 

Rok/lata odniesienia

Δ 2011–2013/2018

Średnia 2015–2017

Średnia 2015–2017

2018

2019

2018

1 2018/2015*

2 Średnia 2012–2014**

Średnia 2012–2015

Średnia 2012–2014***

Wartość odniesienia dla UE-27

-17 %

X 100

XI 118,3

56,4 %

8 %

4,6 %

46

13,3 %

1

Wartości odniesienia państw członkowskich

BE

-28 %

100

113,1

97,5 %

6,6 %

1,4 %

138

15,9 %

6

BG

-17 %

100

119,6

28,4 %

2,6 %

4 %

23

18,7 %

-6

CZ

-39 %

100

57,0

64,2 %

14,8 %

0,8 %

76

11,6 %

-3

DK

-48 %

100

38,2

76,7 %

9,8 %

1,3 %

83

16,6 %

7

DE

-18 %

100

88,4

74,6 %

7,3 %

2,2 %

73

28,0 %

-2

EE

31 %

100

53,3

62,4 %

21 %

4,4 %

24

4,2 %

-7

IE

-31 %

100

46,0

89,8 %

2,6 %

1 %

38

0,0 %

20

EL

-41 %

100

90,9

40,1 %

9,3 %

3 %

55

15,5 %

0

ES

-22 %

100

219,2

58,7 %

9,3 %

13,2 %

34

21,5 %

4

FR

1 %

100

64,2

47,6 %

7,0 %

2 %

43

12,4 %

1

HR

-38 %

100

66,8

34,5 %

6,9 %

1,6 %

60

2,4 %

6

IT

-9 %

100

244

68,4 %

15,2 %

3,7 %

72

11,1 %

-2

CY

34 %

100

466,3

100 %

4,6 %

11,1 %

186

17,4 %

30

LV

40 %

100

36,1

81,7 %

14,5 %

16,8 %

27

2,0 %

2

LT

-14 %

100

33,1

28,7 %

8,1 %

3,3 %

28

1,5 %

3

LU

-38 %

100

33,6

92 %

4,4 %

0,2 %

127

15,0 %

4

HU

-16 %

100

180,6

77,7 %

3,9 %

3,3 %

35

7,1 %

-1

MT

-19 %

100

150,9

100 %

0,4 %

9,3 %

145

70,7 %

29

NL

-23 %

100

57,5

96,1 %

3,5 %

3,8 %

167

11,8 %

3

AT

29 %

100

50,1

68,4 %

24,1 %

2,1 %

38

8,1 %

1

PL

-22 %

100

167,4

32,6 %

3,3 %

2,3 %

48

5,6 %

2

PT

-34 %

100

186,6

69,4 %

5,9 %

7,6 %

42

17,9 %

4

RO

-52 %

100

82,7

53,4 %

2,4 %

3,4 %

7

15,6 %

-1

SI

9 %

100

43,2

62,2 %

10,0 %

0,2 %

56

11,6 %

4

SK

-16 %

100

49,3

45,3 %

9,9 %

1,9 %

33

12,8 %

-5

FI

44 %

100

18,7

9,1 %

13,1 %

16,5 %

47

0,5 %

4

SE

-44 %

100

12,5

40,9 %

20,3 %

7,1 %

32

0,9 %

-1

Cel ogólny Zielonego Ładu

Emisje gazów cieplarnianych

Cel UE

Wkład w realizację celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 % do 2030 r. oraz w neutralność klimatyczną do 2050 r.

Wskaźnik

Ewolucja emisji gazów cieplarnianych w latach 1990–2005

XII Emisje z rolnictwa w mln ton ekwiwalentu CO2

W tym

XIII Emisje z fermentacji jelitowej na jednostkę przeżuwaczy w tonach ekwiwalentu CO2 na dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza

XIV Emisje z rolnictwa na jednostkę gruntów rolnych w tonach ekwiwalentu CO2 na hektar wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych

XV Emisja gazów cieplarnianych spowodowana użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem w mln ton ekwiwalentu CO2

XVI z fermentacji jelitowej w mln ton ekwiwalentu CO2

XVII z gleb rolnych objętych gospodarowaniem w mln ton ekwiwalentu CO2

XVIII z gospodarowania obornikiem w mln ton ekwiwalentu CO2

Lata/okres

Δ 1990 / 2016–2018

Δ 2005 / 2016–2018

Średnia 2016–2018

Średnia 2016–2018

EU-27

-20,1 %

-0,1 %

396,8

173,1

153,1

56,3

2,7

2,5

-266,9

Sytuacja w państwach członkowskich

BE

-18,2 %

-3,3 %

10,0

4,6

3,3

1,9

2,6

7,4

-1,0

BG

-47,7 %

26,1 %

6,5

1,5

4,2

0,6

2,3

1,3

-8,5

CZ

-44,4 %

6,9 %

8,8

3,0

4,5

1,0

2,8

2,5

-0,4

DK

-15,7 %

-1,6 %

11,1

3,7

4,2

2,9

3,3

4,2

5,7

DE

-17,6 %

1,8 %

65,4

25,5

26,0

9,5

2,8

3,9

-27,0

EE

-47,2 %

19,6 %

1,4

0,5

0,7

0,2

2,7

1,4

-2,1

IE

-0,2 %

4,4 %

19,6

11,4

5,7

2,0

2,0

4,4

4,3

EL

-22,7 %

-12,5 %

7,8

3,6

3,1

0,9

2,2

1,5

-3,2

ES

6,5 %

-3,7 %

39,5

17,5

12,3

8,6

2,8

1,6

-38,3

FR

-8,2 %

-2,3 %

75,6

34,7

32,5

6,3

2,4

2,6

-27,2

HR

-38,2 %

-17,1 %

2,7

1,0

1,1

0,6

2,6

1,8

-4,9

IT

-12,0 %

-4,7 %

30,5

14,2

8,5

5,7

2,6

2,4

-32,6

CY

4,3 %

-7,7 %

0,5

0,3

0,1

0,1

3,0

4,0

-0,3

LV

-52,4 %

14,5 %

2,7

0,9

1,6

0,2

2,5

1,4

0,0

LT

-50,6 %

5,4 %

4,4

1,5

2,4

0,4

2,6

1,5

-4,0

LU

-0,5 %

10,0 %

0,7

0,4

0,2

0,1

2,7

5,3

-0,4

HU

-28,7 %

16,0 %

7,1

2,0

3,7

1,1

2,7

1,3

-4,8

MT

-14,3 %

-13,6 %

0,1

0,0

0,0

0,0

2,5

5,7

0,0

NL

-25,6 %

1,7 %

18,7

8,6

5,4

4,6

2,7

10,3

5,0

AT

-9,8 %

4,3 %

7,3

4,1

2,1

1,0

2,9

2,7

-4,8

PL

-33,2 %

5,5 %

32,4

12,7

15,1

3,6

2,9

2,2

-34,7

PT

-5,8 %

0,6 %

6,7

3,4

2,2

0,9

2,5

1,9

-0,4

RO

-45,5 %

-8,1 %

19,4

10,9

5,8

2,1

4,1

1,4

-23,1

SI

-6,6 %

0,0 %

1,7

0,9

0,4

0,3

2,6

3,6

0,1

SK

-54,7 %

3,7 %

2,7

1,0

1,4

0,3

2,7

1,4

-6,3

FI

-11,6 %

1,3 %

6,6

2,1

3,6

0,7

3,2

2,9

-14,7

SE

-9,7 %

-2,1 %

6,9

3,0

3,2

0,6

2,7

2,3

-43,3

(1) *    Obecnie dostępne dane dotyczące cech krajobrazu o dużej różnorodności to odsetek ugorowanej wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych, na podstawie danych Eurostatu z 2018 r. oraz odsetek elementów krajobrazu, na podstawie badania LUCAS 2015 przeprowadzonego przez Eurostat, dane opracowane przez DG AGRI – zob. przypis 6.
(2) **    Ostatni dostępny kompletny zestaw danych Eurostatu dotyczy roku 2014.
(I)

     Komisja Europejska. Zharmonizowany wskaźnik ryzyka dla pestycydów (HRI 1) według grup substancji czynnych. Według EUROSTAT [ AEI_HRI ]. Do celów Zielonego Ładu wskaźnik będzie ponownie indeksowany w celu ustalenia lat 2015–2017 jako okresu odniesienia.

(II)

     Ze względu na zasady poufności dotyczące danych statystycznych Komisja nie może publikować ilości niebezpiecznych pestycydów wprowadzanych do obrotu w każdym państwie członkowskim. Z tego powodu właściwa kolumna tabeli w załączniku I jest pusta. Jak wspomniano w strategii „od pola do stołu”, Komisja zobowiązała się do podjęcia inicjatywy mającej na celu rozwiązanie tego rodzaju problemów w ramach zbliżającego się przeglądu rozporządzenia w sprawie statystyk dotyczących pestycydów.

(III)

     Europejska Agencja Leków, europejski program nadzorowania konsumpcji weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych (ESVAC). Sprzedaż weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych w 31 państwach w 2018 r. – tendencje w latach 2010-2018, dziesiąte sprawozdanie ESVAC.  EMA/24309/2020

(IV)

     Komisja Europejska. Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Wskaźniki indywidualne DESI – 1b1 Zasięg łączności szerokopasmowej (dostęp nowej generacji) [ desi_1b1_fbbc ].

(V)

     Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.19 Powierzchnia upraw ekologicznych. Na podstawie danych EUROSTAT [ org_cropar_h1 ] w połączeniu z [ apro_cpsh1 ] i [ org_cropar ].

(VI)

     Jak stwierdzono w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 2030, cechy krajobrazu o dużej różnorodności na użytkach rolnych obejmują między innymi strefy buforowe, podlegające albo niepodlegające płodozmianowi ugory, żywopłoty, drzewa nieprodukcyjne, murki tarasowe i stawy. Dane wykorzystane w tabeli do określenia wartości odniesienia nie obejmują wszystkich cech krajobrazu o dużej różnorodności. Komisja i Europejska Agencja Środowiska opracowują lepszy wskaźnik w ramach WPR po 2020 r., aby zapewnić uwzględnienie wszystkich elementów określonych w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przedstawione wartości pochodzą z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (na podstawie danych Eurostatu dotyczących odłogowania gruntów [ apro_cpsh1 ] oraz ze Wspólnego Centrum Badawczego (na podstawie badania LUCAS do celów oszacowania elementów krajobrazu) i powinny być traktowane z ostrożnością ze względu na zastrzeżenia metodologiczne.

(VII)

     Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.40 Jakość wody. Na podstawie danych EUROSTAT [ aei_pr_gnb ]. Komisja wkrótce uruchomi inicjatywy mające na celu poprawę wiarygodności i kompletności tych danych.

(VIII)

     Komisja Europejska. Sprawozdanie z wykonania dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez źródła rolnicze na podstawie sprawozdań państw członkowskich za lata 2012–2015. SWD(2018) 246 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0246&qid=1607348904997

(IX)

     Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.40 Jakość wody. Na podstawie danych EUROSTAT [ aei_pr_gnb ]. Komisja wkrótce uruchomi inicjatywy mające na celu poprawę wiarygodności i kompletności tych danych.

(X)

     Cel strategii „od pola do stołu” dotyczący pestycydów –„redukcja o 50 % ogólnego stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka” do 2030 r. – jest mierzony przy użyciu HRI1; Poziom bazowy: HRI1 (2015-2017) = 100 = >2030 cel = 50.

(XI)

     Cel strategii „od pola do stołu” dotyczący oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe – „redukcja o 50 % sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt gospodarskich i zwierząt akwakultury” do 2030 r. w porównaniu z unijną wartością referencyjną z 2018 r. (dane z 10. sprawozdania ESVAC), co skutkuje osiągnięciem docelowej średniej wartości UE wynoszącej 59,2 mg/PCU.

(XII)

     Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.45 Emisje z rolnictwa. Na podstawie danych EUROSTATU [ env_air_gge ], źródło pierwotne – Europejska Agencja Środowiska (UNFCC_v22).

(XIII)

     Komisja Europejska. Na podstawie danych EUROSTATU [ env_air_gge ] i [ ef_lsk_main ].

(XIV)

     Komisja Europejska. Na podstawie danych EUROSTATU [ env_air_gge ] i [ apro_cpsh1 ].

(XV)

     Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.45 Emisje z rolnictwa. Na podstawie danych EUROSTATU [ env_air_gge ], źródło pierwotne – Europejska Agencja Środowiska (UNFCC_v22).

(XVI)

     Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.45 Emisje z rolnictwa. Na podstawie danych EUROSTATU [ env_air_gge ], źródło pierwotne – Europejska Agencja Środowiska (UNFCC_v22).

(XVII)

     Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.45 Emisje z rolnictwa. Na podstawie danych EUROSTATU [ env_air_gge ], źródło pierwotne – Europejska Agencja Środowiska (UNFCC_v22).

(XVIII)

     Komisja Europejska. Wskaźnik kontekstowy WPR C.45 Emisje z rolnictwa. Na podstawie danych EUROSTATU [ env_air_gge ], źródło pierwotne – Europejska Agencja Środowiska (UNFCC_v22).

Top