EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0690

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Program prac Komisji na 2021 r. Dynamiczna Unia w niestabilnym świecie

COM/2020/690 final

Bruksela, dnia 19.10.2020

COM(2020) 690 final

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Program prac Komisji na 2021 r.Dynamiczna Unia w niestabilnym świecie
1. Naprawić świat dziś, kształtując naszą przyszłość

Minął niespełna rok, odkąd obecna Komisja Europejska objęła urząd po tym, jak wybrano ją do realizacji programu przeprowadzenia największej transformacji Europy w czasie dłuższym niż jedno pokolenie. Program prac Komisji na 2020 r. odzwierciedlał ten mandat, jak również ambicję przedstawioną po raz pierwszy w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Nakreślono w nich naszą wizję budowy sprawiedliwszego, zdrowszego, bardziej ekologicznego i bardziej cyfrowego społeczeństwa. Chociaż w ciągu ostatniego roku wiele się zmieniło, ambicja ta pozostaje naszą siłą napędową na kolejny rok.

W ostatnim roku Komisja rozpoczęła prace nad stworzeniem podstaw dla systemowych zmian, których potrzebuje Europa, tym bardziej teraz, gdy wszystkie nasze gospodarki są głęboko dotknięte światowym kryzysem zdrowotnym. W ciągu pierwszych 100 dni przedstawiliśmy Europejski Zielony Ład, określiliśmy nasze plany dotyczące cyfrowej przyszłości Europy, przyjęliśmy plan działania na rzecz silnej Europy socjalnej, mając na celu wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych, a także wydaliśmy naszą strategię na rzecz równouprawnienia płci. Zaprezentowaliśmy również nową strategię przemysłową, plan skuteczniejszego wspierania małych przedsiębiorstw oraz środki służące umocnieniu jednolitego rynku. Przedstawiliśmy propozycje dotyczące modernizacji i usprawnienia procesu przystąpienia, co przyczyniło się do zawarcia historycznego porozumienia w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Macedonią Północną i Albanią; rozpoczynamy także budowanie nowego partnerstwa z Afryką.

Po upływie 100 dni zaproponowaliśmy również nowy impuls dla stałych priorytetów, zwłaszcza nowy pakt o migracji i azylu oraz strategię unii bezpieczeństwa. Zajęliśmy się zagadnieniami, które dotyczą całej naszej wspólnoty wartości, w szczególności publikując pierwsze w historii coroczne sprawozdanie na temat praworządności, opisujące sytuację we wszystkich państwach członkowskich. Podjęliśmy działania obejmujące cały przekrój naszego społeczeństwa – od równouprawnienia płci i przeciwdziałania rasizmowi po umiejętności i osoby młode.

Z wielu różnych powodów rok 2020 będzie jednak rokiem, o którym trzeba będzie jednocześnie natychmiast zapomnieć i zawsze pamiętać. Dla milionów Europejczyków, którzy stracili bliskich, zachorowali lub doświadczają głębokiego niepokoju o swoje utrzymanie i dobrobyt, światowa pandemia, która zaskoczyła Europę i świat, a także związane z nią blokady naszych społeczeństw i gospodarek będą czymś więcej niż tylko bolesnym wspomnieniem. Prawdopodobnie nikt z nas nie zapomni kruchości ani niepewności, które w dalszym ciągu nam towarzyszą. Ponowny wzrost zakażeń wirusem w Europie w ostatnim czasie pokazuje, że w postępowaniu z wirusem musimy w dalszym ciągu kierować się uwagą, ostrożnością i działać w sposób skoordynowany.

Rok ten zapamiętamy jednak również ze względu na podjęte przez Europę pilne, bezprecedensowe działania mające na celu ochronę życia ludzkiego i źródeł utrzymania. Europa pokazała, że jeżeli zachodzi taka potrzeba, potrafi działać szybko, jeśli jest taka konieczność – okazać solidarność, a jeżeli chce – wspólnie dokonywać zmian. Od udostępnienia wszystkich funduszy unijnych i zastosowania elastyczności w naszych przepisach podatkowych i zasadach pomocy państwa po tworzenie zapasów sprzętu medycznego. Od sprowadzenia do domu ponad 600 000 obywateli Unii, którzy utknęli za granicą, po utworzenie instrumentu SURE, aby pomóc obywatelom utrzymać zatrudnienie, a przedsiębiorcom – działalność gospodarczą. Komisja wprowadziła łącznie ponad 800 nieplanowanych wcześniej środków w każdej dziedzinie, począwszy od zarządzania granicami po wsparcie rolników i rybaków.

W przyszłości rok ten będzie można zapamiętać również ze względu na ogromne przyspieszenie zmiany, którą zapoczątkował, oraz ogromną szansę, jaką paradoksalnie stworzył. Zmiany klimatu, technologie cyfrowe i geopolityka już wcześniej miały głęboki wpływ na nasze społeczeństwo i były siłą napędową naszych działań. Pandemia zaostrzyła jednak potrzebę przeprowadzenia w Europie dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej – i większego uodpornienia jej społeczeństw i gospodarek. Jest to niespotykana szansa, by wyjść z kruchości, jaką narzucił nam kryzys, dając nową witalność naszej Unii.

W tym kontekście cel Komisji na nadchodzący rok będzie dwojaki. Po pierwsze Komisja w dalszym ciągu będzie dokładać wszelkich starań, by zarządzać kryzysem i zacząć wyciągać z niego wnioski. Aby osiągnąć ten cel, będziemy w szczególności nadal starać się wynaleźć, sfinansować i zapewnić bezpieczną i dostępną szczepionkę dla wszystkich obywateli Europy i świata.

Równolegle w niniejszym programie prac określono, w jaki sposób Europa może wykorzystać stojącą przed nami szansę na spełnienie ambicji i stanięcie na czele wielkiego przyspieszenia. Dzięki Next Generation EU, historycznemu planowi odbudowy, który Komisja przedstawiła wraz ze zmienionym budżetem długoterminowym, Europa ma gotowe narzędzie pozwalające skorzystać z tej szansy.

Przyjęcie Next Generation EU oznacza, że Europa decyduje się nie tylko naprawić szkody, przeprowadzić odbudowę na potrzeby dnia dzisiejszego i wspierać osoby najbardziej dotknięte przez kryzys, ale również zapewnić i zbudować lepszy sposób na życie dla świata w przyszłości. Komisja skoncentruje się na zrównoważonych inwestycjach i reformach, przeznaczając 37 % wydatków w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na wydatki związane z transformacją ekologiczną oraz co najmniej 20 % na inwestycje w transformację cyfrową. Będzie intensywnie współpracować z państwami członkowskimi nad opracowaniem i wdrożeniem ich krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Komisja zagwarantuje ponadto, że 30 % z 750 mld EUR w ramach Next Generation EU zostanie pozyskane dzięki obligacjom ekologicznym. Będziemy także wspierać współprawodawców w osiągnięciu szybkiego porozumienia w sprawie pakietu o łącznej wartości 1,8 bln EUR, aby dzięki niemu można było jak najszybciej rozpocząć proces zmian. Komisja przedstawi również ambitne propozycje dotyczące nowych źródeł dochodu dla budżetu UE.

Oznacza to, że dysponujemy inwestycją odpowiadającą wizji i ambicji, którą mieliśmy już wcześniej. Z tego powodu w programie prac Komisji na 2021 r. przewidziano przejście od strategii do realizacji z naciskiem na nowe inicjatywy ustawodawcze oraz zmiany obowiązujących przepisów zgodnie z planami określonymi we wszystkich sześciu naczelnych celach w ubiegłym roku. Inicjatywy te wymieniono w załącznikach I II 1 . Będziemy również realizować inicjatywy zaplanowane wcześniej na 2020 r., a które odłożono ze względu na pandemię 2 .

Kierunek naszych działań – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – nadal będzie wyznaczać Agenda 2030 oraz jej cele zrównoważonego rozwoju, a także porozumienie paryskie.

Realizując niniejszy program prac, Komisja będzie również dbać o wyjaśnianie swoich działań i o uwzględnianie opinii obywateli. W związku z tym rozpoczęcie debaty nad konferencją w sprawie przyszłości Europy jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Kwestie, które pojawiły się w ubiegłym roku – od potrzeby silniejszej Europejskiej Unii Zdrowotnej po trwałe zmiany, jakie pandemia może spowodować w naszym sposobie wspólnego życia – można rozwiązać jedynie wtedy, gdy każdy może przedstawić swoje zdanie, a my czerpiemy z całego naszego wspólnego doświadczenia i wiedzy eksperckiej.

Uwarunkowania geopolityczne oraz długoterminowy i transformacyjny charakter planowanych inicjatyw powodują, że nasze działania będą w dalszym ciągu opierać się na prognozie strategicznej 3 . Pierwsze sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej ukazało znaczenie odporności w kontekście odbudowy oraz kształtowania polityki UE w sposób dostosowany do przyszłych wyzwań i oparty na dowodach. Podejście to może również pomóc nam przygotować się na nowe wyzwania i szanse, które nieuchronnie pojawią się w nadchodzącym roku; musimy być gotowi, aby je przewidzieć i na nie reagować.

2. Realizacja sześciu naczelnych celów

2.1 Europejski Zielony Ład

Jeżeli chodzi o Europejski Zielony Ład, Komisja skoncentruje się na przeglądzie naszego odpowiedniego prawodawstwa w zakresie klimatu i energii, aby dostosować się do nowo zaproponowanego celu, jakim jest zmniejszenie emisji o co najmniej 55 % do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Działania te zostaną zebrane w pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, który obejmie wszystkie kwestie z zakresu od odnawialnych źródeł energii po te, związane z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim”, budynki, a także użytkowanie gruntów, opodatkowanie energii, wspólny wysiłek redukcyjny oraz handel uprawnieniami do emisji, jak również szeroką gamę innych aktów prawnych. Dyplomacja klimatyczna i energetyczna pozostanie priorytetem naszych relacji z partnerami zewnętrznymi.

Jak wspomniano w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen, Komisja przedstawi propozycję mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, który ma pomóc zmotywować zagranicznych producentów i importerów UE do redukcji emisji przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania sprzyjających wymianie handlowej w sposób zgodny z zasadami WTO.

Zakres i zasięg prac zaplanowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu odzwierciedla systemowy charakter transformacji ekologicznej i jej znaczenie jako strategii rozwoju. Przedstawimy pakiet działań na rzecz inteligentnego i zrównoważonego transportu, w tym zmianę rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej oraz dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych. Będziemy kontynuować wdrażanie planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, zwracając uwagę na ekoprojekt i produkty o zrównoważonym charakterze, w szczególności urządzenia elektroniczne o zamkniętym cyklu życia, w tym poprawę zbierania, ponownego wykorzystania i naprawy telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń. 

Świadczy to o tym, że Europejski Zielony Ład zdecydowanie wykracza poza samo ograniczanie emisji. W tym duchu będziemy prowadzili działania następcze w związku z unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 oraz strategią „od pola do stołu”, w szczególności w celu pobudzenia produkcji ekologicznej, odbudowy zniszczonych ekosystemów, ochrony oceanów i regionów przybrzeżnych, ochrony i odbudowy lasów oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki lasami, a także ograniczenia ryzyka wprowadzania produktów związanych z wylesianiem na rynek UE. Będziemy również wprowadzać na rynek innowacyjne dodatki paszowe, aby zmniejszyć wpływ hodowli zwierząt gospodarskich na środowisko.

2.2. Europa na miarę ery cyfrowej

Zaproponujemy plan działania o jasno określonych celach na 2030 r., m.in. w zakresie łączności, umiejętności i cyfrowych usług publicznych w celu zapewnienia, aby to dziesięciolecie było prawdziwie cyfrową dekadą Europy. W naszym podejściu będziemy się kierować jasnymi zasadami: prawem do prywatności i łączności, wolnością słowa, swobodnym przepływem danych i cyberbezpieczeństwem.

Będziemy podejmować działania w tych różnych obszarach, szczególnie w zakresie prawodawstwa obejmującego obszary dotyczące bezpieczeństwa, odpowiedzialności, praw podstawowych i aspektów sztucznej inteligencji w kontekście danych, a także aktu w sprawie danych w celu stworzenia odpowiednich warunków do skuteczniejszej kontroli oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom lepszych warunków w zakresie udostępniania danych.

W tym samym duchu zaproponujemy nową europejską tożsamość cyfrową, która ułatwi wykonywanie zadań i dostęp do usług online w całej Europie, a ponadto da ludziom większą kontrolę nad tym, jakie dane udostępniają i w jaki sposób są one wykorzystywane, oraz spokojne sumienie pod tym względem.

Stojąc na straży sprawiedliwości w świecie cyfrowym, UE będzie nadal działała na rzecz międzynarodowego porozumienia w sprawie sprawiedliwego systemu podatkowego, który zapewni długoterminowe, trwałe dochody. Jeżeli to się nie uda, w pierwszej połowie przyszłego roku Komisja zaproponuje opłatę cyfrową. W tym samym duchu sprawiedliwego otoczenia biznesu Komisja zaproponuje instrument prawny mający na celu zapewnienie równych szans pod względem subsydiów zagranicznych.

Komisja będzie kontynuowała rozpoczęty przegląd reguł konkurencji w celu zapewnienia ich adekwatności do zmieniającego się otoczenia rynkowego, w tym nabierającej tempa cyfrowej transformacji gospodarki. Dokonamy również aktualizacji naszej nowej strategii przemysłowej dla Europy w celu uwzględnienia wpływu COVID-19, ogólnoświatowej sytuacji w zakresie konkurencji oraz przyspieszenia dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej.

Aby zapewnić godne, przejrzyste i przewidywalne warunki pracy oraz w świetle stworzenia sprawiedliwych warunków pracy i odpowiedniej ochrony socjalnej, przedstawimy wniosek ustawodawczy mający na celu poprawę warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.

2.3. Gospodarka służąca ludziom

Pandemia trwa, a środki powstrzymujące jej rozprzestrzenianie się obowiązują, dlatego konieczne jest zapewnienie ze strony Europy, aby kryzys zdrowotny i gospodarczy nie przekształcił się w kryzys społeczny. Cel ten będzie przyświecał naszym działaniom w przyszłym roku, a pełne wdrożenie i stosowanie programu wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE) pomoże pracownikom utrzymać przychody, a przedsiębiorstwom – personel. W nadchodzących latach będziemy prowadzili uważną ocenę tych działań.

Europejski filar praw socjalnych będzie stanowił kompas odbudowy Europy i nasze najlepsze narzędzie w zapewnianiu, aby nikt nie pozostał w tyle. Zaproponujemy ambitny plan działania mający na celu jego pełne wdrożenie. Plan działania będzie stanowił podstawowy instrument Komisji mający na celu wniesienie wkładu w odbudowę społeczno-gospodarczą i nabieranie odporności w średnim i długim okresie w perspektywie poprawy sprawiedliwości społecznej w procesie transformacji cyfrowej i ekologicznej. W tym samym duchu nowa europejska gwarancja dla dzieci ogłoszona w wytycznych politycznych przewodniczącej von der Leyen będzie miała na celu zmniejszenie skali ubóstwa oraz nierówności wśród dzieci poprzez zapewnienie, aby wszystkie dzieci miały dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna i edukacja. Wyciągając wnioski z pandemii COVID-19 oraz mając na uwadze zmieniające się środowisko pracy, Komisja zaproponuje nowe strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaproponujemy także plan działania na rzecz gospodarki społecznej w celu zwiększenia inwestycji społecznych, wspierania podmiotów gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych w zakładaniu działalności, zwiększeniu jej skali, w innowacjach i tworzeniu miejsc pracy.

Nasze gospodarki potrzebują stałego wsparcia polityki; konieczne będzie też zachowanie delikatnej równowagi między zapewnieniem wsparcia finansowego a stabilnością finansów publicznych. Ze względu na wznowienie rozprzestrzeniania się wirusa i wprowadzania kolejnych środków powstrzymujących jego rozprzestrzenianie się państwa członkowskie powinny nadal w należyty sposób wykorzystywać elastyczność fiskalną w celu wspierania gospodarki. Ogólnoświatowy handel oraz jego zintegrowane łańcuchy wartości pozostaną podstawowymi czynnikami wzrostu i kluczową siłą napędową prawdziwie ogólnoświatowej odbudowy. Obecnie trwa przegląd polityki handlowej UE; przyjmiemy nowy instrument służący zniechęcaniu do stosowania środków przymusu przez państwa trzecie i przeciwdziałaniu stosowania takich środków.

W dłuższym okresie nie ma lepszego sposobu na zapewnienie stabilizacji i konkurencyjności niż pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, co pozwoli także zapewnić silniejszą międzynarodową pozycję euro. Musimy poczynić postępy w obszarze unii rynków kapitałowych i unii bankowej. Dlatego dokonamy przeglądu ram postępowania w przypadku upadłości banków unijnych, podejmiemy działania w celu pobudzenia transgranicznych inwestycji w UE i zintensyfikujemy walkę z praniem pieniędzy.

Nasz system gospodarczy i finansowy jako część zmiany systemowej w Europie również musi stanowić podstawowy czynnik napędowy dwojakiej transformacji. Zaproponujemy prawodawstwo dotyczące zrównoważonego ładu korporacyjnego, którego celem będzie wspieranie długoterminowych, zrównoważonych oraz odpowiedzialnych norm zachowań w przedsiębiorstwie. Nadal będziemy czynić postępy w pracach na rzecz zrównoważonego finansowania, szczególnie przez zaproponowanie utworzenia unijnej normy dotyczącej obligacji ekologicznych.

Aby osiągnąć nasze ambitne cele i móc zaspokoić potrzeby w zakresie inwestycji i reform, musimy zwiększyć i ocenić skuteczność, wydajność i zdolności administracji publicznych i służb użyteczności publicznej w całej Unii Europejskiej.

2.4. Silniejsza pozycja Europy na świecie

Obecna Komisja objęła urząd z mandatem zapewnienia silniejszej pozycji Europy na świecie. Nasza działająca w sposób geopolityczny Komisja dąży do realizacji strategicznych interesów i celów UE zagranicą oraz broni międzynarodowego porządku opartego na zasadach i wartościach w coraz bardziej spolaryzowanym świecie. Będziemy pracować, aby zwiększyć naszą światową rolę jako ostoja odpowiedzialności, stabilności, współpracy i solidarności, mierząc się ze stale rosnącą liczbą globalnych wyzwań, kryzysów i konfliktów poprzez mobilizację wszystkich naszych instrumentów.

Przez cały przyszły rok Komisja będzie dopilnowywać, aby Europa odgrywała decydującą rolę w niestabilnym dzisiaj świecie – czy to przewodząc światowym działaniom prowadzącym do zagwarantowania bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich szczepionki, czy też wzmacniając globalny, oparty na zasadach system multilateralny, jak również partnerstwa dwustronne, regionalne i globalne. Nadal pierwszeństwo będzie miało dla nas wschodnie i południowe sąsiedztwo, aż po Bałkany Zachodnie i Afrykę. 

Nowe instrumenty wydatków zewnętrznych przyczynią się do realizacji unijnych strategicznych priorytetów poza granicami Unii.

Unia Europejska zawsze będzie wierzyła w siłę i wartość multilateralizmu i współpracy z globalnymi instytucjami. Zaproponujemy wspólny komunikat dotyczący zwiększenia wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach. Musimy przewodniczyć reformom Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Handlu, aby organizacje te odpowiadały nowym realiom.

We współpracy z naszymi partnerami zaproponujemy odnowione partnerstwo z naszym południowym sąsiedztwem i przedstawimy komunikat w sprawie Arktyki w celu aktualizacji polityki UE względem regionu, który jest szczególnie narażony na zmianę klimatu i obciążenia środowiska oraz odczuwa ich wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo.

Przedstawimy nowe strategiczne podejście do wsparcia procesu rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji byłych bojowników, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długotrwałej stabilności i pokoju w państwach i regionach dotkniętych konfliktem.

Przedłożymy także komunikat w sprawie unijnej pomocy humanitarnej dotyczący w szczególności nowych sposobów współpracy z naszymi partnerami i innymi darczyńcami, wykorzystania narzędzi cyfrowych i innowacyjnych podejść do finansowania i wariantów udzielania pomocy, w tym własnych zdolności Komisji do szybkiego reagowania i sposobów usprawniania prac w zakresie połączenia kwestii humanitarnych, rozwojowych i pokojowych.

Przegląd dyrektywy w sprawie ochrony konsularnej umożliwi nam uproszczenie korzystania z unijnego prawa obywateli do ochrony konsularnej i zwiększenie solidarności UE w celu skuteczniejszej ochrony obywateli Unii zagranicą, szczególnie w czasie kryzysów. Pozwoli to na zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi i zwiększy rolę wsparcia UE dzięki możliwie najlepszemu wykorzystaniu jej niepowtarzalnej sieci delegatur Unii.

2.5. Promowanie naszego europejskiego stylu życia

Obecny kryzys zdrowotny uwydatnił potrzebę wzmocnienia naszego przygotowania na sytuacje kryzysowe i zarządzania kryzysowego w przypadku transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Chociaż główny nacisk nadal kładziemy na zapewnienie, aby Europie udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i poradzić sobie ze skutkami pandemii, wyciągniemy także pierwsze wnioski z kryzysu. Czas zbudować silniejszą Europejską Unię Zdrowotną.

Zaproponujemy wzmocnienie ram UE przeznaczonych do wykrywania poważnych, transgranicznych zagrożeń dla zdrowia i reagowania na nie oraz zwiększenie roli istniejących agencji. Następnie zaproponujemy utworzenie agencji ds. zaawansowanych badań i rozwoju w dziedzinie biomedycyny. Nowa strategia farmaceutyczna zostanie ukierunkowana na kwestię bezpieczeństwa europejskich łańcuchów dostaw i zapewni obywatelom dostęp do bezpiecznych, przystępnych leków wysokiej jakości. Ponadto do końca przyszłego roku zostanie otwarta europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia w celu wykorzystywania danych do zapewnienia wyższej jakości opieki zdrowotnej, lepszych badań i lepszego procesu decyzyjnego, co przyniesie korzyści pacjentom.

Wyciągniemy również wnioski w innych obszarach, szczególnie jeżeli chodzi o strefę Schengen i utrzymanie swobodnego przepływu osób bez wprowadzania wewnętrznych kontroli granicznych. Będziemy współpracować z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, aby podtrzymać i poprawić działanie strefy Schengen na podstawie nowej strategii dotyczącej przyszłości strefy Schengen oraz wzmocnić zasady Schengen; będziemy też w dalszym ciągu prowadzić prace mające na celu ukończenie strefy Schengen.

Będziemy kontynuować prace nad nowym paktem o migracji i azylu. W tym kontekście Komisja zaproponuje szereg środków w zakresie legalnej migracji obejmujących pakiet dotyczący zarzadzania talentami i umiejętnościami, w ramach którego przeprowadzony zostanie przegląd dyrektywy dotyczącej rezydentów długoterminowych i dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia, oraz warianty rozwoju puli talentów UE. Pozostałe elementy paktu obejmują unijny plan działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów oraz strategię dotyczącą dobrowolnych powrotów i reintegracji.

Będziemy nadal wzmacniać unię bezpieczeństwa, w szczególności poprzez wprowadzanie środków w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, zagrożeń hybrydowych, przyjmowanie nowego podejścia do działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu i radykalizacji oraz poprawę wykrywania, eliminowania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych online.

Biorąc pod uwagę nasilanie się przemocy na tle antysemickim i przestępstw z nienawiści, Komisja przedstawi kompleksową strategię dotyczącą zwalczania antysemityzmu, która uzupełni i wesprze starania państw członkowskich.

Droga do ożywienia gospodarczego oraz udanej transformacji ekologicznej i cyfrowej wiąże się również z koniecznością nabywania przez Europejczyków nowych umiejętności. W ramach szerszych starań na rzecz wpojenia kultury uczenia się przez całe życie i ułatwienia zmian pracy, zaproponujemy inicjatywę dotyczącą indywidualnych rachunków szkoleniowych mającą na celu zachęcenie obywateli do udziału w szkoleniach i zarządzania swoimi karierami oraz określimy europejskie podejście do mikroreferencji, aby poszerzyć indywidualnie dostosowane możliwości uczenia się dla wszystkich.

2.6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Komisja nadal będzie tworzyła Unię równości i stała na straży zobowiązania Europy do ochrony wartości UE oraz włączenia i równości pod każdym względem, niezależnie od płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub wyznania, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej.

W ramach tych działań Komisja przedstawi strategię UE dotyczącą praw osób niepełnosprawnych, której celem będzie w szczególności zapewnienie pełnego wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Strategia UE na rzecz praw dziecka będzie dotyczyła sposobów przygotowania dzieci i osób młodych do uczestnictwa w demokratycznym życiu UE, aby lepiej chronić dzieci podatne na zagrożenia i ich prawa online, wspierać przyjazny dziecku wymiar sprawiedliwości i zapobiegać przemocy oraz zwalczać ją.

Chociaż Komisja pozostaje zaangażowana w przystąpienie UE do konwencji stambulskiej, przedstawi nowy wniosek w sprawie zwalczania przemocy ze względu na płeć. Zaproponuje także rozszerzenie wykazu poważnych przestępstw o wymiarze transgranicznym, tak aby obejmował on wszelkie formy przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści.

Europejski plan działania na rzecz demokracji, który zostanie przyjęty, będzie miał przełomowe znaczenie dla zwiększenia odporności naszych demokracji i odpierania prób ingerencji z zewnątrz w wybory do Parlamentu Europejskiego oraz zwalczania dezinformacji, jak również dla wspierania wolnych i niezależnych mediów. W przyszłym roku Komisja zaproponuje jaśniejsze przepisy dotyczące finansowania europejskich partii politycznych i podejmie działania służące zapewnieniu większej przejrzystości płatnej reklamy politycznej, wzmocnieniu praw wyborczych mobilnych Europejczyków i podjęciu działań służących ochronie dziennikarzy i społeczeństwa obywatelskiego przed praktykami strategicznego powództwa zmierzającego do stłumienia debaty publicznej.

Będzie także zacieśniać transgraniczną współpracę sądową przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych. 

Komisja przeanalizuje, w jaki sposób polityka spójności może przyczynić się do naprawy i dwojakiej transformacji, zaradzić coraz większym dysproporcjom regionalnym istniejącym zarówno przed pandemią COVID-19, jak i po jej ustaniu oraz wesprzeć rozwiązywanie pojawiających się problemów społecznych i gospodarczych. Aby pogłębić wiedzę, a przez to udoskonalić reagowanie w ramach polityki, przedstawi ocenę sytuacji w naszych regionach. Opracuje także długoterminową wizję dla obszarów wiejskich, aby zaproponować działania służące wykorzystaniu pełnego potencjału tych regionów. Lepsze stanowienie prawa, kształtowanie polityki oraz wdrażanie i egzekwowanie prawa Unii

Gdy Komisja objęła urząd, zobowiązała się prowadzić politykę opartą na dowodach, którą byłoby łatwiej stosować i która w miarę możliwości nie obciążałaby nadmiernie przedsiębiorstw i osób. Potrzeby w tym względzie są jeszcze wyraźniejsze obecnie, gdy Europa nadal walczy z kryzysem i skupia się na odbudowie.

Komunikat dotyczący lepszego stanowienia prawa, który zostanie niebawem przedstawiony, będzie ukierunkowany na ograniczenie obciążeń, a szczególnie na wdrażanie zasady „jedno więcej – jedno mniej”. Posłuży to zapewnieniu, aby nowo wprowadzane obciążenia administracyjne były rekompensowane poprzez zniesienie obciążeń w podobnej wysokości, ponoszonych na szczeblu UE przez obywateli i przedsiębiorstwa w tym samym obszarze polityki. Od przyszłego roku platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości, czyli grupa ekspertów wysokiego szczebla, będzie wspierała Komisję w identyfikowaniu potencjału w zakresie uproszczeń i ograniczania obciążenia.

Kryzys uwydatnił także potrzebę podejmowania świadomych decyzji w oparciu o dowody i zasady lepszego stanowienia prawa. Konieczność przeprowadzenia oceny skutków, która uwzględni opinie wszystkich podmiotów, na które przyjmowane przepisy mogą mieć wpływ, nigdy nie była tak pilna. Dzięki działaniom Komisji konsultacje będą bardziej skuteczne i dostępne – ułatwi to zainteresowanym stronom wzięcie udziału i stanowi odpowiedź na wezwanie do prowadzenia sprawniejszych konsultacji.

Komisja zintensyfikuje również działania na rzecz poprawy skutecznego stosowania, wdrażania i egzekwowania prawa Unii. Jest to szczególnie ważne dla właściwego funkcjonowania jednolitego rynku, ochrony najważniejszych łańcuchów dostaw, dzięki którym w sklepach jest żywność, a służba zdrowia ma środki medyczne, dla obrony praw obywateli i realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja nadal będzie wspierała państwa członkowskie i współpracowała z nimi w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego wdrożenia nowych i istniejących zasad UE. Jednocześnie, w stosownych przypadkach, nie zawaha się utrzymać w mocy prawa Unii w drodze postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

4. Podsumowanie

W minionym roku obywatele Europy z dużym poświęceniem chronili siebie nawzajem, dlatego musimy dbać o postęp, który udało się nam wspólnie wypracować. Oznacza to pozostanie czujnym i skupienie się na zapewnieniu zdolności do zwalczania kryzysu, wspólne przetrwanie i opracowywanie długoterminowego rozwiązania mającego na celu wyjście z obecnej sytuacji.

Kiedy jednak Europie już się to uda, musimy być gotowi, aby lepiej postępować oraz żyć w zdrowszym i bardziej sprawiedliwym społeczeństwie dobrobytu. To z kolei oznacza, że musimy zwiększyć naszą odporność, ale również przyspieszyć, jeżeli chodzi o program transformacji, dla którego wybrano tę Komisję i na którym skupia się ona od pierwszego dnia pełnienia obowiązków.

Taki jest podwójny cel niniejszego programu prac Komisji i wszystkich inicjatyw, które się w nim znajdują. Każda z nich może dotyczyć innego obszaru, jednak wszystkie muszą mieć wspólny mianownik. Wszystkie mają ostatecznie służyć temu, aby życie było łatwiejsze, nasze środowisko – zdrowsze, społeczeństwa – bardziej sprawiedliwe, możliwości – bardziej zróżnicowane i dostępne, a gospodarki – nowocześniejsze i zorientowane na szersze cele.

Aby zapewnić pożądany wpływ tych inicjatyw, Komisja będzie ściśle współpracowała w ramach partnerstwa zarówno z Parlamentem Europejskim, jak i Radą. Ten duch współpracy pozwolił Europie dojść do porozumienia w sprawie narzędzia służącego odbudowie gospodarki – Next Generation EU. To dzięki niemu też pokonamy tę pandemię i doprowadzimy do zmian systemowych, których potrzebuje Europa. Mamy wizję, mamy plan, mamy inwestycje – musimy teraz zająć się odbudową, tworząc lepszy świat jutra.

(1) Umiejscowienie inicjatywy w załącznikach do niniejszego programu nie ma wpływu na opis zadań, które przewodnicząca Ursula von der Leyen przypisała poszczególnym członkom kolegium komisarzy w skierowanych do nich pismach.
(2)

Dostosowany program prac Komisji na 2020 r., COM(2020) 440 final.

(3) Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r., COM(2020) 493 final.
Top

Bruksela, dnia 19.10.2020

COM(2020) 690 final

ZAŁĄCZNIKI

do

KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Program prac Komisji na 2021 r.Dynamiczna Unia w niestabilnym świecie


Załącznik I: Nowe inicjatywy 1

Nr

Cel polityki

Inicjatywy

Europejski Zielony Ład

1.

Pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”

a)Zmiana unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (systemu handlu emisjami), z uwzględnieniem sektora morskiego, lotnictwa oraz mechanizmu CORSIA, a także wniosek dotyczący systemu handlu emisjami jako zasobu własnego (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 2. kwartał 2021 r.)

b)Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz wniosek dotyczący CBAM jako zasobu własnego (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 2. kwartał 2021 r.)

c)Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192 ust. 1 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

d)Zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii służąca realizacji ambicji nowych celów klimatycznych na 2030 r. (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 194 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

e)Zmiana dyrektywy o efektywności energetycznej służąca realizacji ambicji nowych celów klimatycznych na 2030 r. (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 194 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

f)Zmiana rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192 ust. 1 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

g)Ograniczenie emisji metanu w sektorze energetycznym (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192 i 194 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

h)Zmiana dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 2. kwartał 2021 r.)

i)Zmiana dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 91 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

j)Zmiana rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192 ust. 1 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

k)Zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 194 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

l)Zmiana trzeciego pakietu energetycznego dotyczącego gazu (dyrektywa 2009/73/UE i rozporządzenie nr 715/2009/UE) służąca regulacji konkurencyjnych rynków gazu zdekarbonizowanego (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 194 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

2.

Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

a)Inicjatywa w zakresie polityki zrównoważonych produktów, w tym zmiana dyrektywy w sprawie ekoprojektu (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

b)Urządzenia elektroniczne o zamkniętym cyklu życia (działanie o charakterze nieustawodawczym, 4. kwartał 2021 r.)

3.

Pakiet na rzecz różnorodności biologicznej i nietoksycznego środowiska

a)Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej: w kierunku roku 2030 (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)

b)Ograniczenie do minimum ryzyka wylesiania i degradacji lasów związanego z produktami wprowadzanymi do obrotu w UE (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 2. kwartał 2021 r.)

c)Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

d)Nowe ramy prawne dotyczące odtworzenia zdrowych ekosystemów (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

4.

Zrównoważona i inteligentna mobilność

a)Zmiana dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych, w tym inicjatywa dotycząca sprzedaży biletów multimodalnych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 91 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)

b)Zmiana rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 172 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)

c)Inicjatywa na rzecz utworzenia korytarza kolejowego UE 2021, w tym zmiana rozporządzenia w sprawie kolejowych korytarzy towarowych oraz działania mające na celu wzrost pasażerskich przewozów kolejowych (działanie o charakterze nieustawodawczym i ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 91 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)

d)Opracowanie norm emisji zastępujących normy Euro 6/VI dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

Europa na miarę ery cyfrowej

5..

Cyfrowa dekada Europy

Cyfrowa dekada Europy: cele cyfrowe na 2030 r. (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)

6.

Pakiet na rzecz danych

a)Akt prawny o danych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)

b)Przegląd dyrektywy dotyczącej baz danych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)

7.

Opłata cyfrowa

Opłata cyfrowa oraz wniosek dotyczący opłaty cyfrowej jako zasobu własnego (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 2. kwartał 2021 r.)

8.

Godna zaufania i bezpieczna europejska tożsamość elektroniczna

Godna zaufania i bezpieczna europejska tożsamość elektroniczna (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 1. kwartał 2021 r.)

9.

Osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych

Poprawa warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 153 TFUE, 1./4. kwartał 2021 r.)

10..

Strategia przemysłowa dla Europy

Aktualizacja nowej strategii przemysłowej dla Europy (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

11.

Subsydia zagraniczne

Działania następcze w związku z białą księgą dotyczącą subsydiów zagranicznych:

a)Wyrównywanie szans (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 207 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

b)Zamówienia publiczne (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 207 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

12.

Sektor cywilny, obronny i kosmiczny

Plan działania na rzecz synergii między sektorem cywilnym, obronnym i kosmicznym (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)

13.

Wymogi dotyczące projektowania oraz praw konsumentów w odniesieniu do urządzeń elektronicznych

Nowe wymogi dotyczące projektowania oraz praw konsumentów w odniesieniu do urządzeń elektronicznych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

Gospodarka służąca ludziom

14.

Pogłębienie unii rynków kapitałowych

a)Ramy ochrony i ułatwiania inwestycji (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

b)Zmiana norm ostrożnościowych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Wypłacalność II) (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 114 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)

c)Zmiana dyrektywy i rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

15.

Zrównoważony ład korporacyjny

Zrównoważony ład korporacyjny (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 50 i ewentualnie art. 114 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

16.

Unijna norma dotycząca obligacji ekologicznych

Ustanowienie unijnej normy dotyczącej obligacji ekologicznych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

17.

Pakiet na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy

Pakiet legislacyjny na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 1. kwartał 2021 r.)

18.

Pakiet na rzecz sprawiedliwej gospodarki

a)Plan działania dotyczący Europejskiego filaru praw socjalnych (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)

b)Zalecenie dotyczące europejskiej gwarancji dla dzieci (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)

c)Komunikat w sprawie ram nowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

d)Plan działania na rzecz gospodarki społecznej (działanie o charakterze nieustawodawczym, 4. kwartał 2021 r.)

19.

Ogólny system preferencji taryfowych

W kierunku ram prawnych przyszłego ogólnego systemu preferencji taryfowych przyznających korzyści handlowe krajom rozwijającym się (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 207 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

20.

Zniechęcanie do stosowania środków przymusu przez państwa trzecie i przeciwdziałanie stosowaniu takich środków

Instrument zniechęcający do stosowania środków przymusu przez państwa trzecie i przeciwdziałający stosowaniu takich środków (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 207 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

21.

Ramy wykonania na lata 2021–2027

Komunikat w sprawie ram wykonania na lata 2021–2027 (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

22.

Dokończenie budowy unii bankowej

Zmiana ram dotyczących zarządzania bankami w czasie kryzysu oraz gwarantowania depozytów (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

23.

Pakiet dotyczący podatków akcyzowych

a)Zmiana dyrektywy w sprawie opodatkowania wyrobów tytoniowych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 113 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)

b)Zmiana dyrektywy w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 113 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

Silniejsza pozycja Europy na świecie

24.

Zwiększenie wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach

Wspólny komunikat dotyczący zwiększenia wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

25.

Wymiar arktyczny

Wspólny komunikat w sprawie Arktyki (działanie o charakterze nieustawodawczym, 4. kwartał 2021 r.)

26.

Południowe sąsiedztwo

Wspólny komunikat w sprawie odnowionego partnerstwa z południowym sąsiedztwem (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)

27.

Rozbrojenie, demobilizacja i reintegracja byłych bojowników

Wspólny komunikat w sprawie strategicznego podejścia do wsparcia rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji byłych bojowników (działanie o charakterze nieustawodawczym, 3. kwartał 2021 r.)

28.

Badania naukowe, innowacje, edukacja i osoby młode

Komunikat w sprawie globalnego podejścia do badań naukowych, innowacji, edukacji i osób młodych (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

29.

Unijna pomoc humanitarna

Komunikat w sprawie unijnej pomocy humanitarnej w kontekście pandemii COVID-19 i nie tylko (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)

30.

Ochrona konsularna

Ochrona konsularna – przegląd przepisów UE (działanie o charakterze ustawodawczym, art. 23 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

Promowanie naszego europejskiego stylu życia

31.

Europejskie badania i rozwój w dziedzinie biomedycyny

Wniosek dotyczący ustanowienia nowej agencji ds. europejskich badań i rozwoju w dziedzinie biomedycyny (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 4. kwartał 2021 r.)

32.

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 i 168 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

33.

Kontynuacja inicjatyw w ramach nowego paktu o migracji i azylu

a)Nowy unijny plan działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

b)Nowa strategia dotycząca dobrowolnych powrotów i reintegracji (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

34.

Pakiet dotyczący Schengen

a)Strategia dotycząca przyszłości strefy Schengen (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

b)Zmiana rozporządzenia ustanawiającego mechanizm oceny Schengen (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 70 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

c)Zmiana kodeksu granicznego Schengen (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 77 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

d)Cyfryzacja procedur wizowych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 77 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

35.

Działania następcze w związku z europejską strategią bezpieczeństwa

a)Komunikat w sprawie unijnego programu zwalczania przestępczości zorganizowanej (2021–2025) (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)

b)Prawodawstwo mające na celu skuteczne zwalczanie pornografii dziecięcej w internecie (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 2. kwartał 2021 r.)

c)Unijny program zwalczania terroryzmu: zapobieganie, ochrona, reakcja, przewidywanie (działanie o charakterze nieustawodawczym, 3. kwartał 2021 r.)

d)Zmiana dyrektywy w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów z przestępstwa (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 82 i 83 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

e)Wniosek dotyczący modernizacji istniejącej wewnątrzunijnej współpracy w zakresie ścigania przestępstw poprzez opracowanie unijnego kodeksu współpracy policyjnej (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 4. kwartał 2021 r.)

f)Wniosek dotyczący dyrektywy o biurach ds. odzyskiwania mienia (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 87 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

36.

Działania następcze w związku z europejskim obszarem edukacji oraz zaktualizowanym programem na rzecz umiejętności

a)Europejskie podejście do mikroreferencji (działanie o charakterze nieustawodawczym, 4. kwartał 2021 r.)

b)Indywidualne rachunki szkoleniowe (działanie o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym, w tym ocena skutków, 4. kwartał 2021 r.)

37.

Unijna strategia zwalczania antysemityzmu

Komunikat w sprawie unijnej strategii zwalczania antysemityzmu (działanie o charakterze nieustawodawczym, 4. kwartał 2021 r.)

Nowy impuls dla demokracji europejskiej

38.

Prawa przysługujące dzieciom

Unijna strategia na rzecz praw dziecka (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)

39.

Zapobieganie określonym formom przemocy ze względu na płeć i ich zwalczanie

Wniosek dotyczący zapobiegania określonym formom przemocy ze względu na płeć i ich zwalczania (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 82 ust. 2, art. 83 i art. 84 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

40.

Zwalczanie przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści

Inicjatywa na rzecz rozszerzenia wykazu unijnych przestępstw o wszelkie formy przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 83 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

41.

Pakiet na rzecz cyfrowej współpracy sądowej

a)Cyfrowa wymiana informacji w transgranicznych sprawach dotyczących terroryzmu (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 85 i 88 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

b)Platforma współpracy wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 82 ust. 1 lit. d) TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

c)Cyfryzacja transgranicznej współpracy sądowej (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 81 i 82 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

42.

Pakiet na rzecz przejrzystości i demokracji

a)Zmiana statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 224 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)

b)Większa przejrzystość płatnych reklam politycznych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 i 224 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)

c)Zmiana dyrektywy Rady ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 22 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

d)Zmiana dyrektywy Rady ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 22 TFUE, 4. kwartał 2021 r.)

e)Inicjatywa przeciwko nadużywaniu drogi sądowej wobec dziennikarzy i obrońców praw (działanie o charakterze ustawodawczym lub nieustawodawczym, 4. kwartał 2021 r.)

43.

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich

Komunikat w sprawie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2021 r.)

44.

Unijna strategia w sprawie niepełnosprawności

Strategia na rzecz praw osób niepełnosprawnych (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2021 r.)Załącznik II: Inicjatywy w ramach programu REFIT 2

Nr

Tytuł

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmian określonego w ramach REFIT oraz potencjału w zakresie uproszczenia związanego z ocenami i ocenami adekwatności)

Europejski Zielony Ład

1.

Zmiana oznaczeń geograficznych

Zmiana ta zapewni wzmocnienie oznaczeń geograficznych we wszystkich sektorach rolnictwa przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki oznaczeń geograficznych w sektorach wina i napojów spirytusowych. Podstawowa struktura unijnego systemu oznaczeń geograficznych jest solidna. Wniosek zapewni: zwiększenie możliwości stosowania oznaczeń geograficznych dla rolników i producentów zrównoważonych produktów; zwiększenie atrakcyjności oznaczeń geograficznych, w szczególności dla producentów w państwach członkowskich o niskim stopniu wykorzystania; usunięcie luk prawnych, w tym w zakresie ich zasięgu; poprawę ochrony i egzekwowania przepisów, w szczególności w internecie; wzmocnienie pozycji grup producentów produkujących produkty posiadające oznaczenia geograficzne; lepszą waloryzację systemu oznaczeń geograficznych, w szczególności poprzez stosowanie logo oznaczeń geograficznych; modernizację zarządzania rejestrami oznaczeń geograficznych. System gwarantowanych tradycyjnych specjalności, który po 28 latach nie przyniósł producentom i konsumentom oczekiwanych korzyści, zostanie zastąpiony bardziej skutecznym i elastycznym mechanizmem etykietowania zarządzanym zasadniczo przez państwa członkowskie przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony na szczeblu UE, w stosownych przypadkach za pośrednictwem odpowiednich instrumentów.

Dzięki proponowanej inicjatywie w miarę możliwości połączone zostaną przepisy techniczne i proceduralne dotyczące oznaczeń geograficznych, zapewni się jednolitą procedurę rejestracji oznaczeń geograficznych oraz cyfrowe przekazywanie wniosków przez wnioskodawców z UE i spoza UE w celu skrócenia czasu rejestracji. Uproszczony system stanie się bardziej atrakcyjny dla producentów, będzie bardziej zrozumiały dla konsumentów oraz łatwiejszy w propagowaniu, co doprowadzi do wyższego poziomu sprzedaży w miarę wzrostu poziomu wiedzy na temat koncepcji oznaczenia geograficznego. Proces oceny jest w toku.

Planowane przyjęcie: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 43 i 118 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

2.

Ochrona warstwy ozonowej – zmiana przepisów UE

W wyniku oceny rozporządzenia w sprawie ozonu stwierdzono, że istnieje pole do uproszczenia, jasności i większej spójności. Rozporządzenie można także zaktualizować, korzystając z najnowszych osiągnięć technologii.

Planowane przyjęcie: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 192 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

3.

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na priorytety ogłoszone w Europejskim Zielonym Ładzie oraz na nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja przedstawi wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów na podstawie swojej oceny w celu ograniczenia przemieszczania problematycznych odpadów poza UE, aktualizacji procedur przemieszczania w celu uwzględnienia celów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w celu poprawy egzekwowania przepisów.

Data planowanego przyjęcia: 2. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 192 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

4.

Zmiana – aktualizacja dopuszczalnych wartości stężeń trwałych zanieczyszczeń organicznych w odpadach – zmiany w załącznikach IV i V do rozporządzenia dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych w odpadach w odniesieniu do odpadów

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na priorytety ogłoszone w nowym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja przedstawi wniosek dotyczący zmiany załączników IV i V do rozporządzenia dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do odpadów w celu zapewnienia, aby takimi odpadami gospodarowano w sposób bezpieczny dla środowiska, oraz w celu osiągnięcia bezpieczniejszego recyklingu.

Data planowanego przyjęcia: 2. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 192 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

5.

Zmiana dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w celu wzmocnienia zasadniczych wymogów dotyczących opakowań, które mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku UE

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na priorytety ogłoszone w Europejskim Zielonym Ładzie, na nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz na specjalne uprawnienia określone w dyrektywie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Komisja przedstawi wniosek dotyczący zmiany zasadniczych wymogów w odniesieniu do opakowań w celu zapewnienia ich ponownego wykorzystania i recyklingu, zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu oraz poprawy w zakresie egzekwowania tych wymogów. W ramach inicjatywy zostaną przewidziane także środki mające na celu zaradzenie problemowi nadmiernego stosowania opakowań oraz ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 114 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

6.

Zmiana dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

Zmiana dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych stanowi element przeglądu unijnych środków dotyczących zanieczyszczeń z dużych zakładów przemysłowych, które to środki ogłoszono w Europejskim Zielonym Ładzie. Celem zmiany jest zwiększenie wkładu dyrektywy w osiągnięcie celu, jakim jest zerowy poziom emisji zanieczyszczeń, oraz jej spójności z politykami dotyczącymi klimatu, energii i gospodarki o obiegu zamkniętym. Umożliwi to zapewnienie, aby dyrektywa była odpowiednia w stosunku do przewidzianego celu, jakim jest towarzyszenie nadchodzącej transformacji przemysłowej.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 192 TFUE; Przewidziano ocenę skutków.

7.

Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących nakładów w rolnictwie i produkcji rolnej (SAIO)

Rozporządzenie w sprawie SAIO ma zaspokoić potrzeby wynikające ze wspólnej polityki rolnej po 2020 r. oraz Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności ze strategii „od pola do stołu”. Celem jest zaktualizowanie przepisów dotyczących danych statystycznych odnoszących się do rolnictwa, ograniczenie obciążeń związanych z przekazywaniem danych, uwzględnienie nowych potrzeb w zakresie danych oraz zapewnienie lepszej porównywalności gromadzonych danych. We wspólnych zintegrowanych ramach prawnych połączone zostaną:

o    dane statystyczne dotyczące produktów rolnych, w tym dane statystyczne dotyczące rolnictwa ekologicznego,

o    dane statystyczne dotyczące cen rolnych, oraz

o    dane statystyczne dotyczące środków ochrony roślin i składników odżywczych.

Data planowanego przyjęcia: 1. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 338 ust. 1 TFUE. Nie przewidziano oceny skutków.

8.

Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki rybołówczej uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1921/2006, rozporządzenie (WE) nr 762/2008, rozporządzenie (WE) nr 216/2009, rozporządzenie (WE) nr 217/2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 218/2009

Celem zmiany jest usprawnienie i uproszczenie gromadzenia danych niezbędnych do tworzenia europejskiej statystyki rybołówczej. Dzięki niemu możliwe będzie także dostosowanie europejskiej statystyki rybołówczej do potrzeb w zakresie danych i informacji zgodnie ze zmienioną wspólną polityką rybołówstwa. Przegląd obejmuje dane statystyczne na temat połowów, wyładunków produktów rybołówstwa i akwakultury. Głównym celem jest wykorzystanie w największym możliwym zakresie danych administracyjnych zgromadzonych na potrzeby wspólnej polityki rybołówstwa oraz ograniczenie obciążenia dla państw członkowskich.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 338 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

9.

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenie (UE) nr 305/2011)

Budownictwo jest jednym z 14 sztandarowych ekosystemów przemysłowych będących w centrum planu odbudowy. Zmiana, o której mowa w Europejskim Zielonym Ładzie i w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewni ramy na potrzeby wymogów dotyczących środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym dla wyrobów budowlanych, przyczyniając się do większej efektywności energetycznej i materiałowej budynków.

Inicjatywa dotyczyć będzie głównych kwestii zidentyfikowanych w ramach oceny, w szczególności problemów związanych z opracowaniem zharmonizowanych specyfikacji technicznych, a zwłaszcza blokady standaryzacji, w celu usprawnienia nadzoru rynku oraz rozwiązania wciąż istniejących problemów z krajowymi oznakowaniami lub dodatkowymi krajowymi wymogami/testami. W efekcie przyczyni się to do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego wyrobów budowlanych. Ponadto powstaną dzięki temu ramy opracowywania i wdrażania kryteriów dotyczących ochrony środowiska i zrównoważoności odnoszących się do wyrobów budowlanych. Na podstawie oceny rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (RWP) wykazano, że koszty przestrzegania przepisów RWP stanowią 0,6–1,1 % obrotów sektora i są ponoszone głównie przez producentów. W analizie potwierdzono istnienie korzyści skali w działaniach z zakresu zapewniania zgodności z przepisami prawa oraz wykazano, że koszty mogą być dość istotne dla MŚP, a w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw. Pomimo braku twardych dowodów dotyczących wpływu RWP na rynek wewnętrzny, zainteresowane strony ogólnie dostrzegają pozytywny wpływ RWP na handel transgraniczny.

Data planowanego przyjęcia: 3. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 114 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

10.

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt

W rozporządzeniu w sprawie dodatków paszowych, przyjętym w 2003 r., określa się przepisy dotyczące zezwalania na stosowanie dodatków paszowych i wprowadzania ich do obrotu. W ramach przeprowadzonej oceny zidentyfikowano czynniki, które przeszkodziły w osiągnięciu niektórych celów, a w konsekwencji niezbędne jest wprowadzenie zmian. Zgodnie z planem działania dotyczącym strategii „od pola do stołu” głównym celem wniosku jest wkład w bardziej zrównoważony system produkcji żywności przez ustanowienie nowych kryteriów w celu promowania zezwalania na stosowanie dodatków paszowych mających pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt i środowisko. Przyczyni się to także do tworzenia mechanizmów mających na celu propagowanie innowacji w dodatkach paszowych, zwłaszcza tych przyczyniających się do ograniczenia stosowania antybiotyków, poprawy dobrostanu zwierząt oraz łagodzenia skutków zmiany klimatu. Celem wniosku jest także usprawnienie procesów ukierunkowanych na zwiększenie skuteczności oceny ryzyka, aby wcześniej wprowadzać innowacyjne dodatki paszowe do obrotu oraz ograniczyć obciążenie administracyjne dotyczące wniosków składanych przez posiadaczy zezwoleń.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 43 i art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

11.

Ocena dyrektywy 86/278/EWG w sprawie osadów ściekowych

Celem dyrektywy 86/278/EWG w sprawie osadów ściekowych jest zachęcenie do prawidłowego wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie oraz uregulowanie ich wykorzystywania, by zapobiec jego szkodliwemu oddziaływaniu na glebę, roślinność, zwierzęta i ludzi. Dyrektywa, którą przyjęto 30 lat temu, nie odpowiada w pełni bieżącym potrzebom i oczekiwaniom takim jak te dotyczące uregulowania nowych substancji zanieczyszczających, takich jak produkty lecznicze i mikrodrobiny plastiku. W ramach tej oceny zostaną określone wyniki dyrektywy oraz zostanie dokonana analiza zagrożeń i możliwości związanych z gospodarką osadami ściekowymi. Ocena obejmie standardowe kryteria oceny skuteczności, efektywności, spójności, przydatności i unijnej wartości dodanej. Zostaną ocenione koszty administracyjne, a szczególną uwagę poświęci się wpływowi na MŚP i mikroprzedsiębiorstwa.

12.

Ocena dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

W dyrektywie INSPIRE utworzono ogólnounijną cyfrową przestrzeń udostępniania danych przestrzennych na potrzeby ochrony środowiska. W ramach tej oceny określi się, czy dyrektywa przyczyniła się do poprawy skuteczności i efektywności środków mających na celu ochronę środowiska. Ustali się także, czy dyrektywa wciąż jest odpowiednia dla zainteresowanych stron oraz czy jest spójna z innymi przepisami, zwłaszcza w kontekście nowej inicjatywy odnoszącej się do przestrzeni danych dotyczących Zielonego Ładu.

Europa na miarę ery cyfrowej

13.

Zmiana wytycznych w sprawie pomocy regionalnej

Celem inicjatywy jest dokonanie przeglądu wytycznych dotyczących regionalnej pomocy państwa, które miały wygasnąć z końcem 2020 r. i których stosowanie przedłużono do dnia 31 grudnia 2021 r., aby promować rozwój gospodarczy niektórych obszarów Unii Europejskiej o niekorzystnej sytuacji, jak określono w art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wytyczne dotyczące pomocy regionalnej stanowią jedno z narzędzi pomocy państwa, które sprzyjać będą realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii cyfrowej. Aby złagodzić konsekwencje przejścia na zieloną gospodarkę, niezbędne jest wprowadzenie ograniczonych zmian w bieżących wytycznych dotyczących pomocy regionalnej.

Data planowanego przyjęcia: 1. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze nieustawodawczym, podstawa prawna: art. 107 i 108 TFUE. Nie przewidziano oceny skutków.

14.

Zmiana wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz sektora energetycznego i na ochronę środowiska

Bieżące przepisy mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r. (a ich stosowanie zostanie przedłużone do dnia 31 grudnia 2021 r.) Na podstawie trwającej oceny adekwatności wykazano, że bieżące przepisy spełniały swoją rolę, ale należy je zaktualizować, aby odzwierciedlały one postępy regulacyjne, technologiczne i rynkowe oraz aby w odpowiedni sposób towarzyszyły dwojakiej transformacji gospodarki – cyfrowej i ekologicznej. W swoich komunikatach w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu oraz w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy/planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zobowiązała się, że do 2021 r. dokona przeglądu wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz sektora energetycznego i na ochronę środowiska w celu wspierania racjonalnej pod względem kosztów transformacji gospodarki i przemysłu w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dzięki zmianom powstaną zmodernizowane i uproszczone ramy umożliwiające organom publicznym osiągnięcie celów UE w opłacalny sposób przy minimalnych zakłóceniach konkurencji i handlu w Unii. W szczególności zmiany ułatwią zastosowanie odpowiednich środków propagujących nowoczesną, zdekarbonizowaną gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapewniając jednocześnie ograniczone zakłócenia konkurencji i odpowiednie zabezpieczenia integralności jednolitego rynku. Dzięki zmianom powinno się dopilnować, aby poddane przeglądowi przepisy były odpowiednie w stosunku do rozwoju technologii i rynków oraz aby zapewniały sprawiedliwą i niezakłóconą transformację gospodarki w kolejnych latach naprawy gospodarczej.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze nieustawodawczym; podstawa prawna: art. 107 i 108 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

15.

Zmiana wytycznych w sprawie finansowania ryzyka

Bieżące przepisy mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r. (a ich stosowanie zostanie przedłużone do dnia 31 grudnia 2021 r.) Na podstawie trwającej oceny adekwatności wykazano, że bieżące przepisy spełniały swoją rolę, ale należy je zaktualizować, aby odzwierciedlały one postępy regulacyjne, technologiczne i rynkowe oraz aby w odpowiedni sposób towarzyszyły bieżącym priorytetom Komisji i naprawie gospodarczej.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze nieustawodawczym; podstawa prawna: art. 107 i 108 TFUE. Nie przewidziano oceny skutków.

16.

Zmiana zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

Bieżące przepisy nie mają daty wygaśnięcia. Na podstawie trwającej oceny adekwatności wykazano jednak, że bieżące przepisy spełniały swoją rolę, ale należy je w ukierunkowany sposób zaktualizować, aby odzwierciedlały one postępy regulacyjne, technologiczne i rynkowe oraz aby w odpowiedni sposób towarzyszyły bieżącym priorytetom Komisji i naprawie gospodarczej.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze nieustawodawczym; podstawa prawna: art. 107 i 108 TFUE. Nie przewidziano oceny skutków.

17.

Zmiana komunikatu w sprawie ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania

Bieżące przepisy mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r. (a ich stosowanie zostanie przedłużone do dnia 31 grudnia 2021 r.) Na podstawie trwającej oceny adekwatności wykazano, że bieżące przepisy spełniały swoją rolę, ale należy je w ukierunkowany sposób zaktualizować, aby odzwierciedlały one postępy regulacyjne, technologiczne i rynkowe oraz aby w odpowiedni sposób towarzyszyły bieżącym strategicznym priorytetom Komisji i naprawie gospodarczej.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze nieustawodawczym; podstawa prawna: art. 107 i 108 TFUE. Nie przewidziano oceny skutków.

18.

Zmiana ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dotyczącego pomocy państwa w kontekście Zielonego Ładu

Bieżące przepisy mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r. (a ich stosowanie zostanie przedłużone do dnia 31 grudnia 2023 r.) Na podstawie trwającej oceny adekwatności wykazano, że bieżące przepisy spełniały swoją rolę, ale należy je zaktualizować, aby odzwierciedlały one postępy regulacyjne, technologiczne i rynkowe oraz aby w odpowiedni sposób towarzyszyły dwojakiej transformacji gospodarki – cyfrowej i ekologicznej. Dzięki zmianom powstaną zmodernizowane i uproszczone ramy umożliwiające organom publicznym osiągnięcie celów UE w opłacalny sposób przy minimalnych zakłóceniach konkurencji i handlu w Unii.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 107 i 108 TFUE. Nie przewidziano oceny skutków.

19.

Zmiana wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich, a także rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnym

Bieżące przepisy mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r. (a ich stosowanie zostanie przedłużone do dnia 31 grudnia 2021 r.) Na podstawie trwającej oceny wykazano, że bieżące przepisy spełniały swoją rolę, ale istnieje pole do wprowadzenia uproszczeń proceduralnych oraz dostosowań, aby zwiększyć skuteczność niektórych środków pomocy. Ramy pomocy państwa muszą w dalszym ciągu być ściśle związane z przepisami w zakresie wspólnej polityki rolnej, w szczególności z przepisami przyszłego rozporządzenia w sprawie wspierania krajowych planów strategicznych.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 107 i 108 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

20.

Zmiana wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury, rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (FIBER) oraz rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis

Bieżące przepisy mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r. (a ich stosowanie zostanie przedłużone do dnia 31 grudnia 2021 r.) Na podstawie trwającej oceny wykazano, że bieżące przepisy spełniały swoją rolę, ale istnieje pole do wprowadzenia uproszczeń proceduralnych. Ramy pomocy państwa muszą w dalszym ciągu być ściśle związane z przepisami w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności z przepisami przyszłego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 107 i 108 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

21.

Zmiana dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn

Inicjatywa ma na celu:

(I)neutralizację zagrożeń wynikających z nowych technologii przy równoczesnym umożliwieniu postępu technicznego,

(II)uproszczenie wymogów dla dokumentacji przez dopuszczanie formatów cyfrowych, a przez to zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych i uzyskanie dodatkowego korzystnego wpływu na koszty środowiskowe,

(III)poprawę jasności prawa w odniesieniu do niektórych podstawowych pojęć i definicji w obowiązującym brzmieniu dyrektywy,

(IV)zapewnienie spójności z innymi dyrektywami i rozporządzeniami dotyczącymi produktów oraz poprawę egzekwowania przepisów przez dostosowanie do nowych ram legislacyjnych,

(V)zmniejszenie kosztów transpozycji przez przekształcenie dyrektywy w rozporządzenie.

Data planowanego przyjęcia: 2. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 114 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

22.

Zmiana – komputerowe systemy rezerwacji

W rozporządzeniu w sprawie kodeksu postępowania w odniesieniu do komputerowych systemów rezerwacji ustanowiono ramy prawne dotyczące skomputeryzowanych systemów rezerwacji produktów transportu lotniczego. Ogólne cele rozporządzenia obejmowały zapobieżenie nadużywaniu władzy rynkowej oraz zapewnienie efektywności rynkowej i ochrony interesów konsumentów.

Planowane przyjęcie: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 91 i 100 ust. 2 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

23.

Ocena obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku w unijnym prawie konkurencji

Od kilku lat zmiany zachodzą w coraz szybszym tempie, a połączony w coraz większym stopniu świat podlega coraz intensywniejszej cyfryzacji.

Obecne obwieszczenie w sprawie definicji rynku pochodzi z 1997 r. i może w związku z tym nie odnosić się do wszystkich istotnych kwestii pojawiających się obecnie w kontekście definiowania właściwego rynku produktowego lub geograficznego. Od tego czasu Komisja zdobyła ponadto obszerne doświadczenie w definiowaniu rynku, zmieniały się techniki, a sądy UE posłużyły dodatkowymi wytycznymi.

Komisja oceni, czy obwieszczenie w sprawie definicji rynku z 1997 r. wymaga aktualizacji w celu zapewnienia jego dokładności i aktualności oraz czy w przystępny sposób przedstawiono w nim jasne i spójne podejście do definicji rynku zarówno w sprawach dotyczących ochrony konkurencji, jak i łączenia przedsiębiorstw z różnych branż. Komisja musi zapewnić, aby jej wytyczne dotyczące egzekwowania przepisów prawa ochrony konkurencji oraz prawa w zakresie łączenia przedsiębiorstw w dalszym ciągu uwzględniały w pełni cyfryzację i rozwój technologii w bieżącym globalnym kontekście.

24.

Ocena zasad pomocy państwa dotyczących wdrażania infrastruktury sieci szerokopasmowych

Zasady pomocy państwa mające zastosowanie do sektora sieci szerokopasmowych mają na celu wdrożenie sprzyjających konkurencji sieci szerokopasmowych, zapewniając, aby fundusze publiczne były kierowane do obszarów, które najbardziej tego potrzebują (głównie obszary wiejskie), a jednocześnie zapobiegając wypieraniu inwestycji prywatnych. Celem oceny tych zasad jest weryfikacja, w jaki sposób zasady te funkcjonują, czy odpowiadają one technologicznym i społeczno-ekonomicznym zmianom i czy umożliwią realizację nowych unijnych celów.

25.

Ocena zasad pomocy państwa dotyczących społecznych i zdrowotnych usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Celem oceny jest weryfikacja, w jakim zakresie przepisy dotyczące społecznych i zdrowotnych usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) umożliwiły osiągnięcie przewidzianych celów w ramach pakietu UOIG z 2012 r., a mianowicie celów takich jak wspieranie państw członkowskich w finansowaniu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, które mają istotne znaczenie dla obywateli i całego społeczeństwa, chroniąc jednocześnie kluczowe aspekty kontroli pomocy państwa.

26.

Ocena nowych ram prawnych dotyczących produktów (decyzja nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu oraz przepisy dotyczące akredytacji i oznakowania CE na podstawie rozporządzenia (WE) nr 765/2008).

Celem tej oceny jest określenie skuteczności, efektywności, przydatności, spójności i unijnej wartości dodanej decyzji nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu oraz przepisów dotyczących akredytacji i oznakowania CE na podstawie rozporządzenia (WE) nr 765/2008. W ramach oceny należy także określić, czy instrumenty te są odpowiednie w stosunku do epoki cyfrowej i bardziej zielonej gospodarki, a także czy przyczyniają się do przyśpieszenia ekologicznej i cyfrowej transformacji oraz do odporności gospodarczej.

27.

Ocena dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej dotyczy sprzętu elektrycznego wprowadzanego na rynek UE. Jej zakres obejmuje dużą i wciąż rosnącą liczbę produktów: zarówno do użytku przez konsumentów, jak i do zastosowań profesjonalnych.

Celem dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej jest zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez wprowadzenie wymaganych poziomów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń. Mówiąc bardziej konkretnie, dyrektywa ma na celu zapewnienie, aby zaburzenia elektromagnetyczne powodowane przez urządzenia nie wpływały na prawidłowe funkcjonowanie innych tego typu urządzeń oraz aby poziom odporności tych urządzeń na zaburzenia elektromagnetyczne był odpowiedni, tak aby pozwalał na działanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Celem oceny jest zbadanie, czy dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej nadal spełnia swoje cele pod względem skuteczności, efektywności, przydatności, spójności i unijnej wartości dodanej.

Gospodarka służąca ludziom

28.

Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (rozporządzenie w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych)

Inicjatywa opiera się na doświadczeniu zebranym sześć lat po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych; w ograniczonej liczbie obszarów powstały praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych ram. W przyszłym wniosku zostanie zatem określony szereg ukierunkowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych, a celem tych zmian będzie uproszczenie przepisów oraz uczynienie ich bardziej proporcjonalnymi i mniej obciążającymi dla zainteresowanych stron.

Obszary te mogą obejmować:

a) transgraniczne świadczenie usług przez centralne depozyty papierów wartościowych (CDPW) Unii oraz rozpatrywanie odpowiednich wniosków,

b) procedury i warunki, zgodnie z którymi upoważniono CDPW do wyznaczania instytucji kredytowych lub samych siebie do świadczenia bankowych usług pomocniczych,

c) przepisy dotyczące rozrachunku zinternalizowanego,

d) FinTech/wykorzystywanie innowacji technologicznych.

Data planowanego przyjęcia: 2. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 114 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

29.

Ocena trzech rozporządzeń dotyczących praw pasażerów: rozporządzenia w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (rozporządzenie nr 1107/2006), rozporządzenia o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową (rozporządzenie (UE) nr 1177/2010) oraz rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym (rozporządzenie (UE) nr 181/2011)

Na podstawie wniosków z oceny, analizy porównawczej dobrych praktyk w zakresie praw pasażerów w ramach wszystkich rodzajów transportu, wyników trwających procedur ustawodawczych dotyczących praw pasażerów w transporcie kolejowym i lotniczym, a także z uwzględnieniem wniosków z pandemii COVID-19 w dziedzinie praw pasażerów.

30.

Śródokresowa ocena wdrażania unijnego kodeksu celnego

Dzięki przeprowadzeniu ewaluacji zostanie zapewniona kompleksowa ocena wdrażania i skutków ram prawnych i informatycznych unijnego kodeksu celnego – zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich – od jego wejścia w życie w 2016 r. Celem unijnego kodeksu celnego jest m.in. usprawnienie przepisów, procedur i procesów celnych, osiągnięcie pełnej eliminacji papierowej formy dokumentów oraz wzmocnienie pewności prawa i przewidywalności przepisów celnych. W ewaluacji oceniona zostanie równowaga między kontrolami celnymi a ułatwieniami w handlu, a także zakres, w jakim za pomocą bieżących przepisów wspiera się legalną działalność gospodarczą oraz zapobiega się nieuczciwemu lub niezgodnemu z prawem handlowi. Jeżeli chodzi o systemy informatyczne, w ramach badania należy ocenić, czy zautomatyzowane procesy określone w pakiecie unijnego kodeksu celnego umożliwiły wzmocnioną współpracę między organami celnymi oraz interoperacyjność między poszczególnymi systemami teleinformatycznymi. Ewaluacja będzie stanowiła również próbę oceny całkowitych kosztów wdrożenia unijnego kodeksu celnego wraz z systemami teleinformatycznymi, a także próbę oceny korzyści wynikających z bezpieczniejszego, bardziej zgodnego z przepisami handlu oraz szybszych procedur. Te dwa kryteria należałoby zatem sobie przeciwstawić, aby oszacować wskaźnik i ocenić stosunek jakości do ceny. Ocena powinna obejmować koszty i korzyści regulacyjne związane z wdrażaniem i stosowaniem unijnego kodeksu celnego dla wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron (koszty przestrzegania przepisów, koszty administracyjne, obciążenie administracyjne, korzyści, oszczędności), a także potencjał wszelkich dalszych uproszczeń i zmniejszenia obciążeń, które jednak nie wpływałyby negatywnie na zamierzenia związane z cłami.

Promowanie naszego europejskiego stylu życia

31.

Zmiana dyrektywy 2003/109/WE dotyczącej rezydentów długoterminowych

W ramach działań następczych w związku z oceną adekwatności w odniesieniu do legalnej migracji z 2019 r. celem zmiany dyrektywy dotyczącej rezydentów długoterminowych będzie poprawa efektywności, w szczególności jeżeli chodzi o prawa dotyczące mobilności wewnątrzunijnej.

Data planowanego przyjęcia: 3. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 79 ust. 2 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

32.

Zmiana dyrektywy 2011/98/UE w sprawie jednego zezwolenia

W ramach działań następczych w związku z oceną adekwatności w odniesieniu do legalnej migracji z 2019 r. celem zmiany dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia będzie uproszczenie i wyjaśnienie zakresu tej dyrektywy oraz zapewnienie minimalnej harmonizacji warunków przyjmowania i pobytu pracowników o niskich i średnich umiejętnościach.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 79 ust. 2 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

33.

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 258/2012 w sprawie zezwoleń na wywóz i środków dotyczących przywozu i tranzytu dla broni palnej

Poprawa identyfikowalności broni palnej (zharmonizowane oznaczenia przywozowe), poprawa wymiany informacji między organami krajowymi, zwiększenie bezpieczeństwa procedur kontroli wywozu i przywozu, lepsze rozwiązania dotyczące problemów związanych z przywozem dających się łatwo przerobić alarmów i broni sygnałowej, zastosowanie systemu ochrony sygnalistów wdrożonego na mocy dyrektywy (UE) 2019/1937 w odniesieniu do osób, które zgłaszają naruszenia przepisów zmienionego rozporządzenia.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 207 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

34.

Zmiana – dochodzenia w sprawie wypadków morskich

W mniejszych państwach członkowskich i państwach posiadających mniejszą flotę ustanowienie stałego organu ds. badania wypadków, który dysponowałby odpowiednimi zasobami i wiedzą specjalistyczną oraz miałby zdolność reagowania w krótkim czasie, postrzegane jest jako duże obciążenie pod względem zasobów i czasochłonne zadanie. W efekcie wypadki nie są zgłaszane lub dochodzenia nie są prowadzone w odpowiednim terminie, przez ekspertów oraz niezależnie, co może wpływać na bezpieczeństwo i występowanie wypadków. Zmiana mogłaby zatem pomóc w skoncentrowaniu się na lepszym wykorzystywaniu zasobów oraz rozwiązaniu problemu braków wiedzy specjalistycznej.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 100 ust. 2 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

35.

Zmiana – kontrole przeprowadzane przez państwo portu

W ramach zmian zostanie rozważona możliwość wykorzystania większej ilości informacji elektronicznych, aby umożliwić bardziej ukierunkowane kontrole. Dzięki temu kontrole mogłyby koncentrować się na kwestiach operacyjnych, a nie tylko na sprawdzeniu dokumentów. Pozwoliłoby to także na większe skoncentrowanie się na kwestiach środowiskowych oraz na opracowaniu mechanizmu zachęt na rzecz nowszej/bardziej ekologicznej żeglugi wysokiej jakości. Pomogłoby to państwom członkowskim w rekrutowaniu, zatrzymywaniu i szkoleniu odpowiednio wykwalifikowanych inspektorów oraz wykorzystywaniu bazy danych dotyczącej kontroli, aby umożliwić lepszy podział obciążenia między państwa członkowskie. W ramach zmian rozważy się możliwość rozszerzenia zakresu kontroli w celu objęcia nimi zagranicznych statków rybackich, które okazały się wyjątkowo niebezpieczne.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 100 ust. 2 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

36.

Zmiana – kontrole państwa bandery

Zmiana obejmie przede wszystkim dostosowanie do już uzgodnionych przepisów w kontekście Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Pod względem możliwego uproszczenia w ramach przeglądu rozważy się jednak możliwość modernizacji rejestrów statków państw członkowskich i przekształcenia ich w e-rejestry do celów przechowywania i wymiany e-świadectw (dotyczących statków). Przyczyni się to do bardziej wydajnych usług, a także kontroli i monitorowania statków pływających pod ich banderą. Wiąże się to również z celem, jakim jest uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez państwo portu, zarówno w odniesieniu do administracji, jak i przemysłu (krótszy czas postoju w portach). Ponadto umożliwi to także położenie większego nacisku na kwestie środowiskowe: pod względem opracowywania zachęt (nagroda za zgodność z przepisami, a nie tylko kara za brak zgodności) dla wysokiej jakości i ekologicznych operatorów. Dzięki poprawie programu budowania zdolności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego będzie on wspierał państwa członkowskie w ciągłym aktualizowaniu i wymianie najlepszych praktyk (zapobiegając opracowywaniu na nowo na szczeblu krajowym praktyk, które zostały już opracowane w innych państwach). Jednocześnie będzie to działanie na rzecz większej harmonizacji i wspólnego rozumienia na korzyść zharmonizowanego unijnego podejścia zarówno dla administracji, jak i dla przemysłu. Ogólne zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ochrony i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 100 ust. 2 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

37.

Zmiana przepisów dotyczących krwi, tkanek i komórek

Celem zmiany dyrektywy 2002/98/WE w sprawie bezpieczeństwa i jakości krwi ludzkiej i składników krwi oraz dyrektywy 2004/23/WE w sprawie bezpieczeństwa i jakości tkanek i komórek ludzkich, a także ich aktów wykonawczych jest aktualizacja ram prawnych dotyczących krwi, tkanek i komórek. Przepisy UE zapewniają wysokie normy bezpieczeństwa i jakości krwi, tkanek i komórek. Przepisy te przyjęto w odpowiedzi na zjawisko przenoszenia chorób za pośrednictwem krwi, tkanek i komórek w latach 80. i 90. Celem inicjatywy jest zaktualizowanie bieżących przepisów, aby umożliwić bardziej elastyczne ich dostosowanie do osiągnięć nauki i techniki. Ma ona rozwiązać problem powracających chorób zakaźnych, w tym z uwzględnieniem wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19. Będzie ona odnosiła się także do zjawiska coraz większej komercjalizacji i globalizacji sektora. Celem zmiany jest usunięcie licznych technicznych przepisów, co umożliwi szybsze aktualizowanie norm. Zmiana da także możliwość połączenia podstawowych aktów w jeden instrument.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 168 ust. 4 lit. a) TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

38.

Ocena bezpieczeństwa statków rybackich

Praca w sektorze rybołówstwa jest szeroko uznawana za jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów. Na mocy bieżącej dyrektywy 97/70/WE do statków o długości co najmniej 24 metrów stosuje się techniczne przepisy protokołu torremolińskiego IMO z 1993 r. – międzynarodowego porozumienia, które nigdy nie weszło w życie. Następca tego porozumienia – porozumienie kapsztadzkie z 2012 r. – w którym podtrzymano większość postanowień protokołu torremolińskiego, nie weszło jeszcze w życie i ratyfikowało je tylko sześć państw członkowskich UE. Ocena dyrektywy 97/70/WE będzie odnosiła się do kwestii braku ratyfikacji porozumienia kapsztadzkiego; zostaną dzięki niej też określone luki regulacyjne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, a także potencjalne uaktualniania, za pomocą których będzie można odzwierciedlić postęp technologiczny od 1993 r., wzorując się na usprawnieniach w międzynarodowym sektorze żeglugi handlowej oraz w unijnych przepisach dotyczących żeglugi. W ramach oceny rozważy się także wykonalność przepisów na szczeblu UE w odniesieniu do mniejszych statków rybackich (krótszych niż 24 metry) – jest to sektor, w którym zdarza się duży odsetek wypadków.

39.

Ocena dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej

Dziesięć lat po przyjęciu dyrektywy w ramach oceny ustali się, na ile osiągnięto cel dyrektywy w postaci ułatwienia dostępu do bezpiecznej i wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim oraz w jaki sposób dyrektywa przyczyniła się do propagowania praw pacjentów i współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi na korzyść obywateli Unii. W ramach oceny zostaną przeanalizowane podejścia wdrożone w praktyce przez państwa członkowskie oraz ich skuteczność, a także to, jakie obszary wciąż stanowią barierę dla pacjentów ubiegających się o opiekę zdrowotną za granicą.

Nowy impuls dla demokracji europejskiej

40.

Zmiana dyrektywy 99/2008/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

Na podstawie wyników oceny dzięki zmianie dyrektywy zapewni się lepsze i bardziej ukierunkowane narzędzia służące osiągnięciu celów oraz bardziej spójne zależności z innymi instrumentami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Na potrzeby zmiany zostaną wykorzystane także wzmocnione kompetencje w dziedzinie prawa karnego na mocy traktatu lizbońskiego. Celem przeglądu będzie zapewnienie lepszej ochrony środowiska za pośrednictwem prawa karnego w połączeniu z innymi środkami legislacyjnymi i wykonawczymi.

Data planowanego przyjęcia: 4. kwartał 2021 r.; działanie o charakterze ustawodawczym; podstawa prawna: art. 83 ust. 2 TFUE. Przewidziano ocenę skutków.

41.

Ocena adekwatności przepisów UE dotyczących przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie

W ramach oceny adekwatności zostanie oceniona rola istniejących przepisów UE w odniesieniu do zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie; zostanie także przeanalizowana spójność tych unijnych środków z międzynarodowymi źródłami. Zidentyfikuje się luki prawne oraz przeanalizowana zostanie konieczność podjęcia dalszych kroków w kierunku lepszej, skoordynowanej ochrony przed tym utrzymującym się rodzajem dyskryminacji płciowej. Ocena adekwatności obejmie okres od przyjęcia każdego aktu prawnego do 2020 r. Ocena ta obejmie wszystkie państwa członkowskie UE.Załącznik III: Priorytetowe wnioski oczekujące na przyjęcie

Nr

Pełny tytuł

Sygnatura dokumentu

Europejski Zielony Ład

1.

Zmieniony wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

COM(2020)80 final 
2020/0036 (COD) 
4.03.2020 

COM(2020)563 final

17.09.2020

2.

Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021)

COM(2020)78 final 
2020/0035 (COD) 
4.03.2020

3.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa

COM(2018)368 final 
2018/0193 (COD) 
30.05.2018

4.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona)

COM(2013)410 final 
2013/0186 (COD) 
11.06.2013 

COM(2020)579 final 
22.09.2020

5.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu

COM(2013)130 final 
2013/0072 (COD) 
13.03.2013

6.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej

COM(2011)827 final 
2011/0391 (COD) 
1.12.2011 

Europa na miarę ery cyfrowej

7.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywy 2006/43/WE, 2009/65/WE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 oraz (UE) 2016/2341.

COM(2020)596 final 
2020/0268 (COD) 
24.09.2020

8.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) nr 909/2014

COM(2020)595 final 
2020/0266 (COD) 
24.09.2020

9.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie systemu pilotażowego dla infrastruktur rynku opartych na technologii rozproszonego rejestru

COM(2020)594 final 
2020/0267 (COD) 
24.09.2020

10.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937

COM(2020)593 final 
2020/0265 (COD) 
24.09.2020

11.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

COM(2019)208 final 
2019/0101 (COD) 
14.06.2019

12.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji

COM(2018)630 final 
2018/0328 (COD) 
12.09.2019

13.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)

COM(2017)10 final 
2017/0003 (COD) 
10.1.2017

Gospodarka służąca ludziom

14.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych

COM(2020)337 final 
2020/0154 (COD) 
24.07.2020

15.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

COM(2020)314 final 
2020/0148 (CNS) 
15.07.2020

16.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię COVID-19

COM(2020)283 final 
2020/0156 (COD) 
24.07.2020

17.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19

COM(2020)282 final 
2020/0151 (COD) 
24.07.2020

18.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19

COM(2020)281 final 
2020/0155 (COD) 
24.07.2020

19.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19

COM(2020)280 final 
2020/0152 (COD) 
24.07.2020

20.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

COM(2018)336 final 
2018/0168 (COD) 
24.05.2018

21.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia

COM(2018)135 final 
2018/0063A (COD) 
2018/0063B (COD) 
14.03.2018

22.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

COM(2016)815 final 
2016/0397 (COD) 
14.12.2016

23.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych

COM(2016)683 final 
2016/0336 (CNS) 
26.10.2016

24.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

COM(2016)198 final 
2016/0107 (COD) 
13.04.2016

25.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów

COM(2015)586 final 
2015/0270 (COD) 
24.11.2015

26.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych

COM(2013)71 final 
2013/0045 (CNS) 
14.02.2013

Silniejsza pozycja Europy na świecie

27.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

COM(2020)135 final 
2020/0051 (COD) 
3.04.2020

28.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego

COM(2019)623 final 
2019/0273 (COD) 
12.12.2019

29.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

COM(2016)616 final 
2016/0295 (COD) 
28.09.2016

30.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

COM(2012)124 final 
2012/0060 (COD) 
21.03.2012

Promowanie naszego europejskiego stylu życia

31.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY mającego na celu zaradzenie sytuacjom związanym z kryzysem i siłą wyższą w dziedzinie migracji i azylu

COM(2020)613 final 
2020/0277 (COD) 
23.09.2020

32.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzającego sprawdzanie obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/817

COM(2020)612 final 
2020/0278 (COD) 
23.09.2020

33.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zarządzania azylem i migracjami oraz zmieniającego dyrektywę Rady (WE) 2003/109 i proponowane rozporządzenie (UE) XXX/XXX [Fundusz Azylu i Migracji]

COM(2020)610 final 
2020/0279 (COD) 
23.09.2020

34.

Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

COM(2020)384 final 
2020/0179 (COD) 
18.08.2020

35.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1240, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (UE) 2017/2226 i rozporządzenie (UE) 2018/1861

COM(2019)4 final 
2019/0002 (COD) 
7.01.2019

36.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1862 i rozporządzenie (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)3 final 
2019/0001 (COD) 
7.01.2020

37.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

COM(2018)640 final 
2018/0331 (COD) 
12.09.2018

38.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona)

COM(2018)634 final 
2018/0329 (COD) 
12.09.2018

39.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW

COM(2018)302 final 
2018/0152 (COD) 
17.05.2018

40.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014

COM(2016)468 final 
2016/0225 (COD) 
13.07.2016

41.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE

COM(2016)467 final 
2016/0224 (COD) 
13.07.2016 

COM(2020)611 final 
23.09.2020

42.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

COM(2016)466 final 
2016/0223 (COD) 
13.07.2016

43.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona)

COM(2016)465 final 
2016/0222 (COD) 
13.07.2016

44.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności

COM(2016)378 final 2016/0176 (COD) 7.06.2016

45.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)

COM(2016)272 final 
2016/0132 (COD) 
4.05.2016

COM(2020)614 final

23.09.2020

46.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010

COM(2016)271 final 
2016/0131 (COD) 
4.05.2016 

COM(2018)633 final 
12.09.2018

Nowy impuls dla demokracji europejskiej

47.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej zharmonizowane przepisy dotyczące mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych

COM(2018)226 final 
2018/0107 (COD) 18.04.2018

48.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych

COM(2018)225 final 
2018/0108 (COD) 18.04.2018

49.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków

COM(2012)614 final 
2012/0299 (COD) 
14.11.2012

50.

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

COM(2008)426 final 
2008/0140 (CNS) 
2.07.2008Załącznik IV: Wnioski do wycofania 3

Nr

Sygnatura dokumentu

Tytuł

Przyczyny wycofania

Europejski Zielony Ład

1.

COM(2020)136 final 
2020/0052 (NLE)

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum zgromadzenia związku lizbońskiego

Nieaktualny: w kontekście kryzysu związanego z COVID-19 zgromadzenie związku lizbońskiego nie podejmie w 2020 r. żadnej wiążącej prawnie decyzji, w tym w sprawie specjalnych składek, co stanowiło temat wniosku.

2.

COM(2020)182 final 
2020/0072 (NLE)

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Konwencji o ochronie środowiska morskiego Północno-Wschodniego Atlantyku, w odniesieniu do integracji Makaronezji z obszarem morskim OSPAR

Nieaktualny: sekretariat Konwencji o ochronie środowiska morskiego Północno-Wschodniego Atlantyku (OSPAR) ogłosił wycofanie wniosku dotyczącego integracji Makaronezji z obszarem morskim OSPAR

3.

COM(2010)154 final 
2010/0084 (APP)

Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie zawarcia uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

Nieaktualny: przedmiot wniosku stał się nieaktualny na skutek przystąpienia Chile do porozumienia ONZ o zasobach rybnych (UNFSA), ustanowienia Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) – której członkami są zarówno Chile, jak i UE – oraz posiadania przez Chile statusu współpracującego podmiotu niebędącego stroną w Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC).

4.

COM(2011)252 final 
2011/0109 (NLE)

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy o transporcie lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Federacyjną Republiką Brazylii z drugiej strony

Nieaktualny: negocjacje na szczeblu UE z Brazylią nie są już obecnie w fazie aktywnej.

5.

COM(2008)92 final 
2008/0040 (APP)

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Nieaktualny: negocjacje na szczeblu UE z Kazachstanem nie są już obecnie w fazie aktywnej.

Europa na miarę ery cyfrowej

6.

COM(2016)823 final 
2016/0402 (COD)

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]

Brak przewidywalnego porozumienia: od 2018 r. współprawodawcy nie poczynili żadnych postępów, a dalsze postępy są mało prawdopodobne.

7.

COM(2016)824 final 
2016/0403 (COD),

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych

Brak przewidywalnego porozumienia: od 2018 r. współprawodawcy nie poczynili żadnych postępów, a dalsze postępy są mało prawdopodobne.

8.

COM(2016)821 final 
2016/0398 (COD)

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie egzekwowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

Brak przewidywalnego porozumienia: mało prawdopodobne jest osiągnięcie kompromisu bez narażania celów określonych we wniosku. Komisja wdroży środki w celu zapewnienia pełnego wyegzekwowania przepisów dyrektywy usługowej.

9.

COM(2019)441 final

2019/0207 (NLE)

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji i Rumunii do Unii Europejskiej

Nieaktualny: Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą wygasła w grudniu 2018 r.

Gospodarka służąca ludziom

10.

COM(2019)354 final 
2019/0161 (COD)

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ram zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro

Nieaktualny: wycofanie wniosku ogłoszono w kontekście wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)408).

11.

COM(2018)391 final 
2018/0213 (COD)

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie utworzenia Programu wspierania reform

Nieaktualny: wycofanie wniosku ogłoszono w kontekście wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)408).

12.

COM(2019)399 final 
2019/0183 (COD)

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

Nieaktualne: pierwotnie wniosek przedłożono jako środek awaryjny na wypadek scenariusza braku porozumienia, a w chwili obecnej wniosek jest nieaktualny z uwagi na zawarcie umowy o wystąpieniu.

Promowanie naszego europejskiego stylu życia

13.

COM(2016)270 final 
2016/0133 (COD)

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)

Nieaktualny: przedłożono już nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją (COM(2020)610) w kontekście nowego paktu o migracji i azylu. Wniosek ten obejmuje m.in. aspekty uwzględnione we wniosku z 2016 r.

14.

COM(2015)450 final 
2015/0208 (COD)

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego kryzysowy mechanizm relokacji i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca

Nieaktualny: przedłożono już nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie reagowania na sytuacje kryzysowe i spowodowane działaniem siły wyższej w dziedzinie migracji i azylu (COM(2020)613) w kontekście nowego paktu o migracji i azylu. Wniosek ten obejmuje m.in. aspekty uwzględnione we wniosku z 2016 r.

(1)    W niniejszym załączniku Komisja przedstawia dalsze informacje, o ile są one dostępne, na temat inicjatyw ujętych w programie jej prac, zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. Informacje podane w nawiasach obok każdej inicjatywy mają charakter jedynie orientacyjny i mogą ulec zmianie w procesie przygotowawczym, szczególnie z uwagi na wynik procesu oceny skutków.
(2)    W niniejszym załączniku przedstawiono najważniejsze zmiany, oceny i oceny adekwatności w ramach programu REFIT, które Komisja przeprowadzi w 2021 r.
(3)    Poniżej przedstawiono wykaz wniosków ustawodawczych, które Komisja zamierza wycofać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.
Top