Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0880

KOMUNIKAT KOMISJI KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r.: Plan działania awaryjnego

COM/2018/880 final

Strasburg, dnia 13.11.2018

COM(2018) 880 final

KOMUNIKAT KOMISJI

Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r.: Plan działania awaryjnego


KOMUNIKAT KOMISJI KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r.: Plan działania awaryjnego

Rada Europejska ponawia apel do państw członkowskich, instytucji Unii i wszystkich

zainteresowanych stron o przyspieszenie prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach i w odniesieniu do wszystkich wersji rozwoju wydarzeń.

Rada Europejska (art. 50), 29 czerwca 2018 r. 1

1.Wprowadzenie

Zjednoczone Królestwo postanowiło opuścić Unię Europejską, powołując się na procedurę przewidzianą w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja wyraża ubolewanie z powodu tej decyzji, ale ją szanuje.

W dniu 30 marca 2019 r. 2 Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim. Od tej chwili całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu zostanie ustalona inna data.

Jak podkreślono w pierwszym komunikacie Komisji w sprawie przygotowań do brexitu z dnia 19 lipca 2018 r. 3 , bez względu na przewidywany scenariusz, wybór Zjednoczonego Królestwa spowoduje znaczne zakłócenia. W związku z tym Komisja konsekwentnie wzywała obywateli europejskich, przedsiębiorstwa i państwa członkowskie do przygotowania się na każdy możliwy scenariusz, do oceny wszystkich związanych z nim czynników ryzyka i zaplanowania działań w celu złagodzenia tych zakłóceń. W dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Europejska ponowiła apel do państw członkowskich, instytucji Unii i wszystkich zainteresowanych stron o przyspieszenie prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach i w odniesieniu do wszystkich wersji rozwoju wydarzeń 4 .

Niniejszy komunikat ma na celu podjęcie tej kwestii, koncentrując się na scenariuszu braku porozumienia. Określono w nim kluczowe obszary i najważniejsze działania, które należy przedsięwziąć, a także strukturę dyskusji i koordynacji między państwami członkowskimi w okresie od listopada 2018 r. do 29 marca 2019 r.

Od maja 2017 r. UE i Zjednoczone Królestwo negocjują umowę o wystąpieniu. Postępy w zakresie tekstu prawnego, w tym ustaleń dotyczących okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r., zostały dokonane na poziomie negocjatorów i podane do wiadomości publicznej w dniu 19 marca 2018 r. 5 Dalsze postępy zrelacjonowano we wspólnym oświadczeniu negocjatorów Komisji i Zjednoczonego Królestwa w dniu 19 czerwca 2018 r. 6 W dniu 17 października 2018 r. Rada Europejska (art. 50) wezwała Komisję, jako negocjatora Unii, do kontynuowania wysiłków zmierzających do osiągnięcia porozumienia zgodnie z wcześniej uzgodnionymi wytycznymi Rady Europejskiej. Negocjacje te są w toku, a Komisja jako negocjator ze strony Unii pozostaje zaangażowana w osiągnięcie porozumienia w sprawie uporządkowanego wystąpienia. Mimo postępów osiągniętych w wielu dziedzinach, a także znacznych wysiłków i intensywnych negocjacji, nadal istnieją pewne obszary sporne. Ponadto osiągnięcie porozumienia z rządem Zjednoczonego Królestwa nie stanowi gwarancji ratyfikowania przez Zjednoczone Królestwo umowy o wystąpieniu do dnia 29 marca 2019 r.

2.Niezbędne przygotowania – działania na szczeblu UE

Równolegle do negocjacji trwają przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Komisja będzie w dalszym ciągu w pełni odgrywać swoją rolę.

Komisja dokonała przeglądu dorobku prawnego UE, tj. obowiązujących przepisów prawa UE, w celu ustalenia, które przepisy muszą zostać dostosowane w każdym scenariuszu i jakie środki należy wprowadzić jedynie w przypadku scenariusza braku porozumienia. W wyniku tego przeglądu Komisja przedstawiła osiem wniosków ustawodawczych przygotowujących na brexit; dotyczących środków, które muszą zostać wprowadzone niezależnie od tego, czy wystąpienie Zjednoczonego Królestwa odbędzie się w sposób uporządkowany, czy w inny sposób. Środki te przedstawiono w załączniku 1. Przykłady obejmują dostosowanie przepisów dotyczących homologacji pojazdów samochodowych lub w odniesieniu do organizacji kontrolujących statki, a także podział między Zjednoczone Królestwo a UE-27 kontyngentów taryfowych zawartych na liście koncesyjnej Unii Europejskiej w ramach Światowej Organizacji Handlu. Równolegle z niniejszym komunikatem Komisja przyjęła dwa ostatnie z wymienionych wniosków ustawodawczych, a mianowicie wniosek dotyczący dostosowania odniesień do unijnych celów w zakresie efektywności energetycznej (wyrażonych w wartościach bezwzględnych) na 2030 r. oraz wniosek dotyczący przepisów w sprawie wiz, które będą miały zastosowanie do obywateli Zjednoczonego Królestwa po jego wystąpieniu z Unii. 7

Ponadto przyjęto lub przygotowuje się szereg aktów wykonawczych i delegowanych, które są również niezbędne w każdym scenariuszu. Przykłady takich działań obejmują traktowanie Zjednoczonego Królestwa w kontekście danych statystycznych, przekazanie innemu państwu członkowskiemu funkcji sprawozdawcy w zakresie oceny niektórych chemikaliów sprawowanej obecnie przez Zjednoczone Królestwo oraz zmiany pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych. Wszystkie te akty są celowe i specyficzne dla brexitu. Przedstawiono je w załączniku 2.

Komisja współpracuje również z odpowiednimi agencjami. Przykładowo, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności w sektorze lotnictwa, Komisja zwróciła się do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) o rozpoczęcie rozpatrywania niektórych wniosków złożonych przez podmioty ze Zjednoczonego Królestwa w ramach przygotowań do sytuacji, w której Zjednoczone Królestwo nie będzie państwem członkowskim. Europejska Agencja Leków (EMA) przeprowadziła szereg badań ankietowych i w razie potrzeby kontaktowała się z posiadaczami pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w UE, aby przypomnieć o konieczności przedsięwzięcia niezbędnych środków zapewniających gotowość. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz Europejska Agencja Leków (EMA) przekazały funkcje regulacyjne ze Zjednoczone Królestwo do innych państw członkowskich.

Ponadto Unia podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, by agencje i organy UE mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie (takie jak Europejska Agencja Leków, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Rada Doradcza ds. Morza Północnego, obiekt rezerwowy centrum monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo oraz dowództwo operacji) zostały przeniesione do UE-27 przed datą wystąpienia.

W interesie Unii Komisja wspiera również Zjednoczone Królestwo w zapewnieniu jego przystąpienia do wspólnej konwencji tranzytowej jako państwo tranzytu spoza UE, pod warunkiem że jest ono gotowe spełnić wymogi konwencji, a także jego przystąpienia do Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym. Z tego samego powodu Komisja popiera również przystąpienie Zjednoczonego Królestwa do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych.

Prowadzone są prace również w innych obszarach, na przykład w bardzo praktycznej kwestii gotowości wewnętrznej UE, mianowicie odłączenia i dostosowania baz danych i systemów informatycznych oraz innych platform komunikacji i wymiany informacji, do których Zjednoczone Królestwo nie powinno już mieć dostępu.

Ponadto Komisja kontynuowała rozmowy na temat przygotowań do wystąpienia z państwami członkowskimi UE-27, zarówno o ogólnych kwestiach dotyczących gotowości, jak i o konkretnych sektorowych, prawnych i administracyjnych etapach przygotowania. Państwa członkowskie i Komisja intensyfikują prace w ramach seminariów sektorowych organizowanych przez grupę roboczą Rady (art. 50).

3.Niezbędne przygotowania – działania ze strony obywateli, przedsiębiorstw i państw członkowskich

Jak podkreślono w pierwszym komunikacie Komisji w sprawie przygotowań do brexitu z dnia 19 lipca 2018 r., gotowość na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa musi przyjąć formę wspólnego wysiłku podejmowanego na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, a także przez podmioty gospodarcze i obywateli. Wszyscy muszą wziąć odpowiedzialność, aby przygotować się do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE i złagodzić najgorsze skutki możliwego scenariusza braku porozumienia.

Środki przedsięwzięte przez państwa członkowskie UE-27

Państwa członkowskie rozpoczęły przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa przez określenie swoich potrzeb w zakresie dostosowania ustawodawstwa oraz środków administracyjnych i praktycznych. Należy wzmóc te wysiłki i nadać priorytet ich realizacji. Środki krajowe, w tym niezbędne zwiększenie zasobów ludzkich (takich jak funkcjonariusze celni i urzędowi lekarze weterynarii) oraz wprowadzenie, dostosowanie lub wzmocnienie niezbędnej infrastruktury (np. w portach i na lotniskach), stanowią centralny element planowania awaryjnego.

Państwa członkowskie, w tym organy krajowe, będą odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu i egzekwowaniu prawa UE wobec Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego. Obejmuje to przeprowadzanie niezbędnych odpraw granicznych i kontroli oraz procedur związanych z niezbędnymi zezwoleniami i licencjami. W związku z brexitem ponownie pojawi się również granica morska na Morzu Północnym i na Północnym Atlantyku. Konieczne będą dodatkowe wysiłki ze strony państw członkowskich oraz w ramach współpracy regionalnej w celu zapewnienia skutecznego monitorowania i kontroli działalności na wodach Unii. Państwa członkowskie powinny zapewnić dokończenie tych prac przed brexitem, mając na uwadze, że dostosowanie lub wzmocnienie wspomnianych infrastruktur będzie na pewno konieczne przed upływem okresu przejściowego.

Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu koordynowania przedsięwziętych przez nie środków, aby zapewnić spójność przygotowań prowadzonych w Unii Europejskiej na wypadek sytuacji awaryjnej oraz ich zgodność z ogólnymi zasadami przedstawionymi poniżej 8 . W tym samym duchu państwa członkowskie powinny powstrzymać się od dwustronnych rozmów i porozumień ze Zjednoczonym Królestwem, które podważałyby jedność UE.

Jeśli chodzi o potrzeby w zakresie środków finansowych lub pomocy technicznej, obowiązujące przepisy dotyczące pomocy państwa pozwalają na rozwiązanie problemów, jakie napotkają przedsiębiorstwa w przypadku braku porozumienia w sprawie brexitu. Przykładowo, przepisy dotyczące pomocy państwa zezwalają na pomoc doradczą na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) lub pomoc szkoleniową, które mogą być wykorzystane do zapewnienia gotowości MŚP (w tym w zakresie ewentualnych przyszłych formalności celnych). W wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw zawarto przepisy dotyczące tymczasowych programów wsparcia restrukturyzacji MŚP, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu ich problemów z płynnością wynikających z brexitu. Dostęp do finansowania jest możliwy w różnych formach, takich jak programy udzielania pożyczek finansowanych przez państwo, w ramach których obowiązuje stopa referencyjna, lub gwarancje państwowe określone w obwieszczeniu w sprawie gwarancji.

Komisja jest gotowa do natychmiastowego podjęcia współpracy z państwami członkowskimi, które będą najbardziej dotknięte skutkami nieuporządkowanego wystąpienia, oraz do zbadania pragmatycznych i skutecznych rozwiązań wspierających, zgodnie z unijnym prawem w zakresie pomocy państwa. W szczególności Komisja będzie wspierać Irlandię w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów dotyczących irlandzkich przedsiębiorstw.

Unia Europejska może również udostępnić pomoc techniczną i finansową w niektórych obszarach, takich jak szkolenie funkcjonariuszy celnych w ramach programu Cła 2020. Inne programy mogą wspierać podobne projekty szkoleniowe w dziedzinie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych. W odniesieniu do rolnictwa prawo UE zapewnia szereg instrumentów, które pozwalają sprostać pierwszym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, w szczególności w przypadku scenariusza braku porozumienia.

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE odczują, w różnym stopniu, wszystkie państwa członkowskie, ale najbardziej dotknie ono Irlandię. Na podstawie opisanych powyżej zasad Komisja jest gotowa wesprzeć Irlandię, aby znaleźć rozwiązania dotyczące konkretnych problemów. Komisja zobowiązała się również do zapewnienia kontynuacji obecnych programów PEACE i INTERREG, które są realizowane pomiędzy granicznymi hrabstwami Irlandii i Irlandii Północnej i w których Zjednoczone Królestwo jest partnerem. Komisja przedstawiła wnioski w tej sprawie w odniesieniu do kolejnych wieloletnich ram finansowych. Gdyby wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE nastąpiło w sposób nieuporządkowany, Komisja uważa, że opisane wsparcie należy dodatkowo wzmocnić, ponieważ wyzwania będą szczególnie poważne.

Działania podejmowane przez obywateli i przedsiębiorstwa

Środki awaryjne podejmowane przez organy krajowe lub unijne nie mogą zastąpić przygotowań, które każdy obywatel i przedsiębiorstwo muszą poczynić w celu zapewnienia gotowości na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. W przypadku gdy wymagane będą nowe zezwolenia, pozwolenia lub świadectwa, każda strona ma obowiązek złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aby pomóc zainteresowanym stronom w przygotowaniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, Komisja opublikowała 78 szczegółowych zawiadomień dla poszczególnych sektorów dotyczących działań, jakie należy podjąć 9 . Państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu komunikować się z obywatelami i przedsiębiorstwami, w szczególności małymi i średnimi przedsiębiorstwami, aby pomóc im w przygotowaniach do wystąpienia.

4.Działanie awaryjne na szczeblu UE

Oprócz opisanych powyżej środków zapewniających gotowość planowanie awaryjne obejmuje planowanie środków niezbędnych do złagodzenia skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy o wystąpieniu. W przypadku scenariusza braku porozumienia całe pierwotne i wtórne prawo UE przestanie obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, a skutki wystąpienia pojawią się już w pierwszym dniu po brexicie. W drodze wyjątku, działając w interesie Unii Europejskiej oraz aby chronić jej żywotne interesy, Komisja przewiduje ograniczoną liczbę środków awaryjnych w celu złagodzenia znaczących zakłóceń w niektórych ściśle określonych obszarach. Zakłócenia te będą występowały w różnym nasileniu w poszczególnych sektorach, a także w państwach członkowskich UE-27.

Przygotowania do tego, że Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim byłyby w wielu aspektach takie same, niezależnie od zawarcia umowy o wystąpieniu określającej okres przejściowy albo jej braku, w tym drugim scenariuszu musiałyby się one jednak odbywać w znacznie szybszym tempie. Również gwałtowny charakter scenariusza braku porozumienia wymagałby przedsięwzięcia pewnych szczególnych środków.

Zasady dotyczące środków awaryjnych

Ogólnie rzecz biorąc, przepisy Unii Europejskiej, w tym przepisy dotyczące funkcjonowania rynku wewnętrznego, można dostosować do zmiany ich terytorialnego zakresu stosowania. Wiele przepisów zostało opracowanych w czasie, kiedy Unia Europejska miała mniej członków, i nadal mają one zastosowanie, chociaż liczba państw członkowskich wzrosła z sześciu do 28. Po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE Unia Europejska będzie nadal funkcjonować i stosować unijne przepisy w swoich granicach.

Ogólne podejście do sytuacji awaryjnej powinno odzwierciedlać fakt, że w scenariuszu braku porozumienia Zjednoczone Królestwo nie byłoby związane żadnymi przepisami UE od dnia 30 marca 2019 r. i mogłoby szybko zacząć stosować rozbieżne zasady. Środki awaryjne zostaną wprowadzone wyłącznie wówczas, gdy będzie to absolutnie niezbędne oraz w interesie Unii Europejskiej i jej obywateli. Będzie to dotyczyć ograniczonej liczby przypadków, w których obecne przepisy nie oferują zadowalających rozwiązań w celu złagodzenia najbardziej zakłócających skutków, jakie dotkną Unię Europejską i jej obywateli w przypadku wystąpienia bez porozumienia. Środki nie powinny stawiać przedsiębiorstw z UE w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z ich konkurentami w Zjednoczonym Królestwie. Nie powinny one wyrównywać strat przedsiębiorstwom, które nie wprowadziły niezbędnych środków zapewniających gotowość, jeżeli ich konkurenci poczynili takie starania, ponieważ zakłóciłoby to równe warunki działania.

Zdaniem Komisji środki awaryjne przedsięwzięte na wszystkich szczeblach powinny być zgodne z następującymi zasadami ogólnymi:

·środki awaryjne nie powinny powielać korzyści wynikających z członkostwa w Unii ani warunków okresu przejściowego, jak przewidziano w projekcie umowy o wystąpieniu;

·co do zasady, środki awaryjne będą miały charakter tymczasowy i nie powinny wykraczać poza koniec 2019 r.;

·Unia Europejska jednostronnie wprowadzi środki awaryjne w celu realizacji swoich interesów i w związku z tym środki te będą mogły w każdej chwili zostać przez nią uchylone;

·środki awaryjne należy przyjmować z poszanowaniem podziału kompetencji przewidzianego w Traktatach, jak również zasady pomocniczości w Unii Europejskiej;

·krajowe środki awaryjne muszą być zgodne z prawem UE, w tym z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii oraz

·środki awaryjne nie mogą zaradzać opóźnieniom, których można było uniknąć dzięki środkom zapewniającym gotowość i odpowiednio wczesnym działaniom zainteresowanych stron.

5.Ocena potrzeb w sytuacji awaryjnej

Niektóre obszary polityki wymagają szczególnej uwagi ze względu na ich znaczenie dla całej Unii Europejskiej, daleko idące konsekwencje, jakie dla nich będzie miało nieuporządkowane wystąpienie Zjednoczonego Królestwa, a także związany z tym istotny negatywny wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa. Komisja określiła następujące obszary jako obszary o szczególnym znaczeniu 10 . Prace w tych obszarach są prowadzone w szczególnie pilnym trybie.

Obywatele

W trakcie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem Unia Europejska od samego początku stawiała obywateli na pierwszym miejscu. Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2017 r. kwestie dotyczące obywateli stanowią pierwszą część projektu umowy o wystąpieniu poświęconą prawu materialnemu. Unia Europejska zawsze uważała, że obywatele nie powinni ponosić konsekwencji za brexit. Wymaga to przyjęcia przez państwa członkowskie przychylnego podejścia do praw obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy już mieszkają na ich terytorium 11 .

ØKomisja uważa, że okresy legalnego pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa w państwie członkowskim UE-27 przed datą wystąpienia należy uznać za okresy legalnego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi.

Pomoże to obywatelom Zjednoczonego Królestwa, którzy mają miejsce zamieszkania w UE 27, w uzyskaniu statusu rezydenta długoterminowego w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, jeżeli spełniają niezbędne warunki. Zapewni im to takie samo traktowanie jak obywatelom państw członkowskich w zakresie dostępu do zatrudnienia, edukacji i podstawowych świadczeń społecznych. Pozwoli im to również na skorzystanie z prawa do łączenia rodzin oraz, pod pewnymi warunkami, na nabycie prawa do pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

ØKomisja wspiera również państwa członkowskie w koordynowaniu ich działań w obszarach podlegających kompetencjom krajowym w celu zapewnienia spójnego podejścia do ochrony praw obywateli. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań administracyjnych, z jakimi będą się zmagać władze krajowe i lokalne, oraz w celu uniknięcia opóźnień administracyjnych zaleca się, aby państwa członkowskie zgodziły się na składanie wniosków o zezwolenie na pobyt jeszcze przed datą wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

W tym kontekście Komisja z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie premier Theresy May 12 , że nawet w scenariuszu braku porozumienia prawa obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie będą chronione w sposób podobny do opisanego powyżej. Komisja oczekuje teraz, że to zapewnienie zostanie wkrótce sformalizowane, tak aby obywatele mogli się na nie powoływać. Przedstawicielstwo Komisji w Zjednoczonym Królestwie dostarcza informacji oraz pomaga uzyskać dostęp do doradztwa prawnego i wiedzy fachowej obywatelom UE-27 przebywającym w Zjednoczonym Królestwie, aby mogli oni uzyskać nowy status prawny zgodnie z przepisami Zjednoczonego Królestwa, które będą miały zastosowanie po wystąpieniu.

Jak wspomniano powyżej, Komisja przyjęła jednocześnie z niniejszym komunikatem wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz 13 . Wniosek ma na celu ułatwienie przepływu osób między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem poprzez zwolnienie obywateli Zjednoczonego Królestwa z obowiązku wizowego podczas pobytu krótkoterminowego w Unii Europejskiej, pod warunkiem że obywatele wszystkich 27 państw członkowskich UE będą również zwolnieni z obowiązku wizowego w Zjednoczonym Królestwie.

Usługi finansowe 14

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE oznacza, że podmioty finansowe mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie utracą prawo do świadczenia usług w państwach członkowskich UE–27 na podstawie unijnych paszportów dla usług finansowych. Działalność unijnych podmiotów finansowych w Zjednoczonym Królestwie będzie podlegała prawu Zjednoczonego Królestwa.

W zawiadomieniach dla zainteresowanych stron Komisja podkreśliła znaczenie odpowiedniego przygotowania na wszystkie możliwe scenariusze, w tym na scenariusz braku porozumienia. Europejskie urzędy nadzoru i Europejski Bank Centralny działający w charakterze organu nadzorczego w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego wydały szczegółowe opinie i wytyczne, aby podkreślić potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania oraz objaśnić wątpliwości w zakresie nadzoru w związku z przenoszeniem przedsiębiorstw. Wiele podmiotów świadczących usługi finansowe w UE przygotowywało się na scenariusz, w którym Zjednoczone Królestwo nie jest już częścią jednolitego rynku, dostosowując swoje umowy lub przenosząc swój personel i działalność do UE–27. To przenoszenie działalności do UE–27 i budowanie tam zdolności świadczenia usług trwa i należy je przyspieszyć. Tego procesu nie uda się jednak dokończyć we wszystkich obszarach do marca 2019 r. Scenariusz braku porozumienia może wprawdzie zagrozić stabilności finansowej w Unii Europejskiej, ale ryzyko związane z sektorem finansowym w przypadku tego scenariusza jest już dziś znacząco mniejsze.

Tytułem przykładu, wiele zakładów ubezpieczeń podjęło działania, w tym przeniosło umowy, utworzyło oddziały i jednostki zależne lub połączyło się z zakładami ubezpieczeń z UE–27, aby móc kontynuować świadczenie usług dla swoich klientów. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) współpracuje z organami krajowymi w celu wyeliminowania ryzyka rezydualnego dla niektórych ubezpieczonych z UE–27 15 .

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne zawarte poza rynkiem regulowanym pomiędzy kontrahentami z UE a kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa co do zasady pozostaną w mocy i zachowają ważność do daty zapadalności. Wydaje się, że w przypadku ziszczenia się scenariusza braku porozumienia nie wystąpi żaden fundamentalny problem z wykonywaniem takich kontraktów. Niektóre zdarzenia takie jak zmiany kontraktów, ich rolowanie i nowacje w niektórych przypadkach mogą jednak wiązać się z koniecznością uzyskania zezwolenia lub wyłączenia, ponieważ kontrahent nie będzie już przedsiębiorstwem unijnym 16 . Zachęca się uczestników rynku, aby kontynuowali przygotowania do sytuacji braku porozumienia poprzez przenoszenie kontraktów i występowanie o odpowiednie zezwolenia.

W świetle powyższego zdaniem Komisji ustanowienie środków awaryjnych w tych dwóch obszarach nie jest niezbędne.

ØJeżeli chodzi o rozliczone instrumenty pochodne, wydaje się, że w przypadku scenariusza braku porozumienia może istnieć ryzyko dla stabilności finansowej wynikające z nieuporządkowanej likwidacji pozycji unijnych uczestników rozliczających u kontrahentów centralnych w Zjednoczonym Królestwie. Istnieje również potencjalne ryzyko związane z niektórymi usługami świadczonymi przez centralne depozyty papierów wartościowych w Zjednoczonym Królestwie na rzecz podmiotów unijnych. Usług tych nie da się zastąpić w krótkim czasie. W omawianych obszarach istnieją systemy równoważności zapewniające odpowiednie narzędzia, które można szybko wdrożyć. Należy w tym celu wykorzystać czas pozostały do dnia 30 marca 2019 r. Jeżeli Komisja będzie musiała podjąć działania, uczyni to jedynie w takim zakresie, w jakim będą one niezbędne do wyeliminowania zagrożeń dla stabilności finansowej wynikających z wystąpienia bez zawarcia umowy, przy spełnieniu ściśle określonych warunków i z ograniczeniem czasowym. W razie niezawarcia umowy Komisja przyjmie tymczasowe i warunkowe decyzje w sprawie równoważności, aby zapobiec zakłóceniom w świadczeniu usług kontrahentów centralnych i depozytariuszy 17 . Decyzje te zostaną uzupełnione o uznanie infrastruktur znajdujących się w Zjednoczonym Królestwie, które w związku z tym zachęca się do wcześniejszego złożenia wniosku o uznanie do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Ponadto zachęca się europejskie urzędy nadzoru do rozpoczęcia prac nad uzgodnieniami o współpracy z organami nadzoru w Zjednoczonym Królestwie, aby możliwe było uruchomienie wymiany informacji o instytucjach finansowych i podmiotach świadczących usługi finansowe natychmiast po dacie wystąpienia, w razie ziszczenia się scenariusza braku porozumienia.

Transport lotniczy 18

W obszarze transportu lotniczego wystąpienie Zjednoczonego Królestwa bez uzgodnienia porozumienia, które obowiązywałoby w dniu wystąpienia, oraz bez zawarcia przez operatorów wymaganych uzgodnień, czy też ewentualnych uzgodnień alternatywnych doprowadziłoby do nagłego wstrzymania ruchu lotniczego pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską ze względu na brak praw przewozowych lub nieważność licencji na prowadzenie działalności przewozowej lub certyfikatów bezpieczeństwa przewozów lotniczych.

ØJeżeli chodzi o prawa przewozowe, Komisja zaproponuje środki mające na celu umożliwienie przewoźnikom lotniczym ze Zjednoczonego Królestwa przelotów nad terytorium Unii Europejskiej, postojów technicznych (np. uzupełniania paliwa bez wejścia pasażerów na pokład/opuszczenia pokładu przez pasażerów), jak również lądowań w Unii Europejskiej i lotów powrotnych do Zjednoczonego Królestwa. Środki te miałyby zastosowanie pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zastosuje wobec przewoźników lotniczych z Unii Europejskiej środki równoważne.

ØJeżeli chodzi o bezpieczeństwo lotnicze, w przypadku niektórych wyrobów lotniczych („certyfikaty typu”) i przedsiębiorstw („zatwierdzenia organizacji”) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) będzie mógł wydawać certyfikaty dopiero po tym, jak Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim. Komisja zaproponuje środki zapewniające utrzymanie ważności takich certyfikatów przez czas oznaczony. Środki te będą zastosowane pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zastosuje podobne środki. Komisja zaproponuje również środki zapewniające, aby części i wyposażenie wprowadzone do obrotu w Unii przed datą wystąpienia na podstawie certyfikatu wydanego przez osobę prawną lub fizyczną certyfikowaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonego Królestwa nadal mogły być w pewnych okolicznościach stosowane.

ØKomisja podejmie działania w celu zapewnienia, aby w przypadku lotów ze Zjednoczonego Królestwa przez porty lotnicze UE–27 pasażerowie i ich bagaż kabinowy nadal byli zwolnieni z drugiej kontroli bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu tzw. systemu „jednolitego obszaru ochrony” 19 .

Jeżeli chodzi o przewidziany w prawie unijnym wymóg, zgodnie z którym większość udziałów w przewoźnikach lotniczych i kontrola nad tymi przewoźnikami musi znajdować się w rękach unijnych osób fizycznych lub prawnych, Komisja podkreśla, że dla przedsiębiorstw, które chcą zostać uznane za unijnych przewoźników lotniczych, kluczowe jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia, aby spełniały one ten wymóg w dniu 30 marca 2019 r.

Transport drogowy 20

Jeżeli chodzi o transport drogowy, w razie ziszczenia się scenariusza braku porozumienia prawa dostępu przewoźników ze Zjednoczonego Królestwa do rynku ograniczałyby się od daty wystąpienia do zezwoleń oferowanych w ramach Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), co przełożyłoby się na znacznie mniejsze natężenie ruchu pomiędzy Unią a Zjednoczonym Królestwem w porównaniu do sytuacji obecnej. Obowiązujące prawo UE nie przewiduje mechanizmu rozszerzania licencji wspólnotowych przyznających szersze prawa dostępu przewoźnikom na terytorium Unii Europejskiej.

Procedury celne 21

W razie ziszczenia się scenariusza braku porozumienia towary wprowadzane do Unii Europejskiej ze Zjednoczonego Królestwa będą traktowane od dnia wystąpienia jako import, a towary wywożone z Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa – jako eksport. Zastosowanie będą miały wszelkie właściwe przepisy prawa UE dotyczące towarów importowanych i eksportowanych, w tym w zakresie pobierania niektórych ceł i podatków (takich jak cła, podatek od wartości dodanej i podatek akcyzowy od przywozu), zgodnie ze zobowiązaniami Unii Europejskiej wynikającymi z przepisów Światowej Organizacji Handlu. Zastosowanie będzie miała również konieczność przedstawiania organom celnym zgłoszeń celnych, jak również możliwość przeprowadzania kontroli przesyłek.

ØKomisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby w razie ziszczenia się scenariusza braku porozumienia mogły one stosować w dniu 30 marca 2019 r. unijny kodeks celny i właściwe przepisy prawa regulujące opodatkowanie pośrednie do całości importu i eksportu Zjednoczonego Królestwa. Organy celne mogą wydawać przedsiębiorcom, którzy spełniają odpowiednie warunki, upoważnienia do stosowania środków ułatwiających wymianę handlową przewidziane w unijnym kodeksie celnym, o ile przedsiębiorcy o takie upoważnienia wystąpią. Zapewnienie równych warunków działania oraz płynnych przepływów handlowych będzie szczególnym wyzwaniem w obszarach o największym natężeniu przepływu towarów w wymianie ze Zjednoczonym Królestwem. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi, aby udzielić wsparcia w znalezieniu rozwiązań w pełni respektujących obowiązujące ramy prawne.

Wymogi sanitarne/fitosanitarne 22

W razie ziszczenia się scenariusza braku porozumienia wprowadzanie wielu towarów i zwierząt objętych przepisami o środkach sanitarnych i fitosanitarnych będzie zabronione od daty wystąpienia, chyba że Zjednoczone Królestwo zostanie wskazane w unijnym prawie jako „dopuszczone państwo trzecie”.

ØNa podstawie ustawodawstwa unijnego w dziedzinie weterynarii Komisja – w uzasadnionych przypadkach – niezwłocznie wskaże Zjednoczone Królestwo jako „dopuszczone państwo trzecie” 23 , o ile spełnione będą wszystkie przepisane prawem warunki, aby umożliwić wprowadzanie do Unii Europejskiej żywych zwierząt i produktów zwierzęcych pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa 24 .

Niemniej jednak, nawet jeśli Zjednoczone Królestwo zostanie wskazane w prawie unijnym jako „dopuszczone państwo trzecie”, będzie ono podlegać surowym wymaganiom zdrowotnym dotyczącym przywozu, jakie obowiązują wobec państw trzecich, a organy państw członkowskich będą przeprowadzać obowiązkowe kontrole sanitarne i fitosanitarne przywozu w punktach kontroli granicznej (za takie kontrole odpowiadają państwa członkowskie). Zatwierdzając nowe lub rozszerzone punkty kontroli granicznej w państwach członkowskich UE–27, Komisja uwzględni elastyczność przewidzianą w unijnych regulacjach prawnych w tym obszarze.

Dane osobowe 25

W razie ziszczenia się scenariusza braku porozumienia przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa zacznie podlegać od dnia wystąpienia przepisom regulującym międzynarodowe przekazywanie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem (UE) 2016/679 o ochronie danych, dyrektywą (UE) 2016/680 w odniesieniu do sektora egzekwowania prawa oraz rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 26 w odniesieniu do instytucji i organów Unii Europejskiej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dyrektywa 2016/680 i rozporządzenie 45/2001 zawierają szeroki zestaw narzędzi dotyczących przekazywania danych do państw trzecich. Dotyczy to w szczególności tzw. odpowiednich zabezpieczeń (np. zatwierdzonych przez Komisję standardowych wzorców umownych, wiążących reguł korporacyjnych, uzgodnień administracyjnych), które mogą być stosowane zarówno przez sektor prywatny, jak i organy publiczne.

Ponadto trzy akty ustawodawcze, o których mowa powyżej, zawierają szereg wyłączeń dotyczących sytuacji szczególnych, w przypadku których przekazywanie danych jest dopuszczalne nawet przy braku odpowiednich zabezpieczeń, np. jeżeli osoba, której dane dotyczą, udziela wyraźnej zgody, w celu wykonania umowy, dochodzenia roszczeń lub z ważnych względów interesu publicznego. Są to te same narzędzia, które stosuje się w relacjach z większością krajów świata, w odniesieniu do których nie przyjęto decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Biorąc pod uwagę możliwe rozwiązania dostępne na podstawie wskazanych aktów ustawodawczych, planowanie awaryjne Komisji nie obejmuje przyjęcia decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Unijna polityka klimatyczna

W razie ziszczenia się scenariusza braku porozumienia, wszelkie właściwe przepisy prawa UE dotyczące zmiany klimatu (w zakresie unijnego handlu emisjami, fluorowanych gazów cieplarnianych i innych) przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium z datą wystąpienia. Jeżeli chodzi o unijny system handlu emisjami, Komisja będzie ściśle monitorować jego prawidłowe funkcjonowanie w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Komisja podejmie niezbędne kroki w celu utrzymania integralności tego mechanizmu, w tym stosując ewentualne czasowe zawieszenie aukcji i procedur przydziału bezpłatnych uprawnień/wymiany uprawnień w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa.

Aby zabezpieczyć funkcjonowanie systemu kwot fluorowanych gazów cieplarnianych w razie, gdy umowa o wystąpieniu nie zostanie ratyfikowana do marca 2019 r., nie należy już uwzględniać na potrzeby przydziału rocznych kwot na 2019 r. ilości gazów chemicznych legalnie wprowadzanych do obrotu na rynku krajowym przez przedsiębiorstwa ze Zjednoczonego Królestwa, biorąc pod uwagę fakt, że rynek UE zmniejszy się z datą wystąpienia.

ØKomisja zmieni wartości referencyjne przedsiębiorstw brytyjskich stanowiące podstawę przydziału ich rocznych kwot na 2019 r. w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych na podstawie zgłoszonej przez nie działalności prowadzonej w UE–27, tak że nie będą one uwzględniać kwot z tytułu ich zgłoszonej działalności krajowej prowadzonej w Zjednoczonym Królestwie 27 .

6.Dalsze działania na wypadek sytuacji awaryjnej

Negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie umowy o wystąpieniu trwają. Komisja pozostaje w pełni zaangażowana w ten proces.

Z uwagi jednak na zbliżający się termin wystąpienia Zjednoczonego Królestwa należy osiągnąć postępy w działaniach przygotowujących na wszystkie możliwe scenariusze. Opisane powyżej działania awaryjne wymagają bardzo ścisłej koordynacji na wszystkich szczeblach: unijnym, krajowym i lokalnym oraz działań zainteresowanych stron. W niniejszym komunikacie Komisja określiła najważniejsze działania, które należy podjąć w głównych obszarach 28 .

Komisja podkreśla, że przyjęcie niektórych środków wiąże się ze sztywnymi wymogami proceduralnymi. Dotyczy to w szczególności aktów ustawodawczych, w przypadku których protokoły 1 i 2 do Traktatów przewidują ośmiotygodniowy termin do konsultacji z parlamentami narodowymi. Podobnie akty delegowane podlegają obowiązkowej kontroli Parlamentu Europejskiego i Rady, a procedura ta nie zawsze może być skrócona.

Terminowe przyjęcie niezbędnych środków legislacyjnych wymaga pełnej współpracy wszystkich zaangażowanych instytucji UE, aby uniknąć opóźnień wynikających z innych powodów niż brexit.

W załączniku 5 przedstawiono najkrótsze możliwe harmonogramy przyjmowania aktów prawnych drugiego stopnia, do przyjęcia których Komisja jest uprawniona.

W świetle powyższego Komisja zamierza:

·przedłożyć wnioski w sprawie wszystkich niezbędnych środków ustawodawczych i przyjąć wszystkie akty delegowane przed dniem 31 grudnia 2018 r.;

·Jeżeli chodzi o akty ustawodawcze, harmonogram ten powinien umożliwić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ukończenie zwykłej procedury ustawodawczej przed posiedzeniem Parlamentu upływającej kadencji w marcu 2019 r. oraz wypełnienie funkcji kontrolnych w odniesieniu do aktów delegowanych.

·najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 r. przedłożyć wszystkie niezbędne projekty aktów wykonawczych w celu przeprowadzenia głosowania we właściwych komitetach.

Przez cały ten okres Komisja zapewni właściwą koordynację pomiędzy państwami członkowskimi. W tym celu w listopadzie i grudniu 2018 r. grupa robocza Rady (art. 50) zorganizuje szereg spotkań sektorowych z udziałem koordynatorów ds. przygotowań do brexitu z państw członkowskich UE–27 i właściwych organów administracji krajowej, por. załącznik 6. Owe seminaria dotyczące gotowości będą okazją do wspólnej oceny stanu przygotowań i analizy, w jakich dziedzinach niezbędne mogą okazać się działania dodatkowe zainteresowanych stron, administracji krajowych oraz na szczeblu UE. Komisja będzie uczestniczyć w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady w kwestiach dotyczących gotowości, tak często, jak to będzie konieczne.

Potrzeba jednolitego i skoordynowanego podejścia państw członkowskich UE–27

Komisja wzywa państwa członkowskie do zachowania jedności w obliczu tego bezprecedensowego procesu wystąpienia, dalszego wykazywania determinacji i solidarności, które przejawiały się w stanowisku Unii Europejskiej w negocjacjach, oraz zapewnia je, że wspólny plan awaryjny zostanie wdrożony zgodnie z proponowanym harmonogramem oraz na podstawie zarysowanego tutaj planu. Komisja zwraca uwagę, że rozwiązania dwustronne byłyby albo niezgodne z podziałem kompetencji w Unii Europejskiej, albo, nawet jeżeli ta zgodność zostałaby zachowana, finalnie zagroziłyby integralności Unii Europejskiej oraz miałyby negatywne skutki dla obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych.

Projekt umowy o wystąpieniu stanowi najlepszy wariant dla wystąpienia Zjednoczonego Królestwa. W razie braku umowy o wystąpieniu Unia Europejska będzie podejmować działania służące ochronie jej interesów oraz powinna przyjąć jednolite i skoordynowane podejście we wszystkich dziedzinach.

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf .

(2)

     W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu zostanie ustalona inna data albo Rada Europejska, działając zgodnie z art. 50 ust. 3 i w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, zdecyduje jednomyślnie, że Traktaty przestaną obowiązywać Zjednoczone Królestwo od późniejszej daty. Na chwilę obecną Komisja nie otrzymała żadnych informacji wskazujących, że Zjednoczone Królestwo może wystąpić o przedłużenie członkostwa w UE.

(3)

     COM(2018) 556 final/2.

(4)

      https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-pl.pdf  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en . https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf

(6)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf

(7)

     Zob. poniżej sekcja dotycząca obywateli.

(8)

Zob. sekcja 4.

(9)

Pełny wykaz znajduje się w załączniku 3.

(10)

     Wykaz ten nie ma wpływu na dodatkowe działania, które mogą okazać się konieczne na późniejszym etapie.

(11)

     W przypadku obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w państwach członkowskich UE-27 w momencie brexitu państwa członkowskie będą musiały przygotować i dostarczyć dokumenty odpowiednie dla obywateli państw trzecich. Aby móc w dalszym ciągu zamieszkiwać i pracować w państwie członkowskim UE-27, wspomniani obywatele Zjednoczonego Królestwa będą musieli posiadać dokument pobytowy wydany przez krajowe organy ds. migracji.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM(2018) 745.

(14)

     Opublikowane w tym obszarze zawiadomienia Komisji dla zainteresowanych stron można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#fisma .  

(15)

     Zob. również komunikat EIOPA z dnia 5 listopada 2018 r., por. https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-immediate-action-to-ensure-service-continuity-in-cross-border-insurance-.aspx.

(16)

     Aby ułatwić przenoszenie kontraktów długoterminowych do Unii Europejskiej, w dniu 8 listopada 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przedłożył Komisji do zatwierdzenia projekty standardów technicznych zapewniające takie samo traktowanie przez regulatora po przeniesieniu kontraktu.

(17)

     Za takimi środkami muszą opowiedzieć się państwa członkowskie w głosowaniu we właściwym komitecie.

(18)

     Opublikowane w tym obszarze zawiadomienia Komisji dla zainteresowanych stron można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move  

(19)

     Za środkiem tym muszą opowiedzieć się państwa członkowskie w głosowaniu we właściwym komitecie.

(20)

     Opublikowane w tym obszarze zawiadomienia Komisji dla zainteresowanych stron można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move  

(21)

     Opublikowane w tym obszarze zawiadomienia Komisji dla zainteresowanych stron można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud  

(22)

     Opublikowane w tym obszarze zawiadomienia Komisji dla zainteresowanych stron można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante  

(23)

     Za takim wskazaniem w prawie unijnym muszą opowiedzieć się państwa członkowskie w głosowaniu we właściwym komitecie.

(24)

     Komisja zauważa, że w dniu 24 września 2018 r. rząd Zjednoczonego Królestwa wydał wytyczne dotyczące „przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w razie braku porozumienia co do warunków brexitu”, w których stwierdzono, że „w dacie wystąpienia Zjednoczone Królestwo nie wprowadzi zmian w zakresie obecnych zasad przeprowadzania kontroli przywozu lub wymogów dotyczących powiadomień o przywozie żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celu przywozu bezpośredniego z UE”.

(25)

     Opublikowane w tym obszarze zawiadomienia Komisji dla zainteresowanych stron można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_en.pdf .

(26)

     Ewentualnie przepisom instrumentu zastępującego dany akt prawny, po jego wejściu w życie.

(27)

     Za środkiem tym muszą opowiedzieć się państwa członkowskie w głosowaniu we właściwym komitecie.

(28)

     W załączniku 4 przedstawiono ich przegląd.

Top

Strasburg, dnia 13.11.2018

COM(2018) 880 final

ZAŁĄCZNIKI

do

KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r.: Plan działania awaryjnego


ZAŁĄCZNIK 1

WNIOSKI USTAWODAWCZE

MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI NA BREXIT

(Stan na dzień 13 listopada 2018 r.)

Obszar polityki

Proponowane zmiany prawne

Stan obecny

ROLNICTWO I HANDEL

Kontyngenty taryfowe

Wniosek COM (2018) 312 final przyjęty w dniu 22.5.2018 r.

Rozporządzenie umożliwiłoby dokonanie podziału kontyngentów taryfowych między UE–27 i Zjednoczone Królestwo w razie braku porozumienia z członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczącego danych kontyngentów taryfowych. Wnioskowi towarzyszy wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Komisję do prowadzenia negocjacji na forum WTO nowych kontyngentów taryfowych na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT).

Parlament ani Rada nie przyjęły dotychczas mandatu

STABILNOŚĆ FINANSOWA, USŁUGI FINANSOWE I UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

Bankowość – relokacja agencji

Wniosek COM (2017) 734 final przyjęty w dniu 29.11.2017 r.

Wniosek potwierdza przeniesienie siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z Londynu do Paryża.

Przyjęty w dniu 9 listopada 2018 r.

RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP

Rynek wewnętrzny – homologacja typu

Wniosek COM (2018) 397 final przyjęty w dniu 4.6.2018 r. Wniosek umożliwi producentom posiadającym homologacje typu udzielone przez organ udzielający homologacji typu w Zjednoczonym Królestwie występowanie o homologacje dotyczące tych samych typów do organów udzielających homologacji typu w UE–27

Mandat do rozpoczęcia rozmów trójstronnych przyjęty przez Radę w październiku 2018 r.

Parlament ma przyjąć mandat do rozpoczęcia rozmów trójstronnych na sesji plenarnej w dniach 12–15 listopada 2018 r.MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Sieci transeuropejskie

Wniosek COM (2018) 568 final przyjęty w dniu 1.8.2018 r. We wniosku określono nowy szlak morski w celu połączenia Irlandii z kontynentalną częścią korytarza Morze Północne–Morze Śródziemne.

Parlament ani Rada nie przyjęły dotychczas mandatu 

Transport morski

– inspekcje na statkach

Wniosek COM (2018) 567 final przyjęty w dniu 1.8.2018 r.

Wniosek dotyczy przeniesienia „sponsorującego państwa członkowskiego” ze Zjednoczonego Królestwa na państwo członkowskie UE–27 w celu ułatwienia dokonywania okresowych ocen uznanych organizacji przeprowadzanych na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 391/2009.

Parlament ani Rada nie przyjęły dotychczas mandatu 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Produkty lecznicze

– relokacja agencji

Wniosek COM (2017) 735 final przyjęty w dniu 29.11.2017 r. Wniosek potwierdza przeniesienie siedziby Europejskiej Agencji Leków z Londynu do Amsterdamu.

Przyjęty w dniu 9 listopada 2018 r.

ENERGIA

Efektywność energetyczna – wartości docelowe

Wniosek COM (2018) 744 final przyjęty w dniu 13.11.2018 r. Wniosek dotyczy zmiany dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (COM (2016) 761) oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zarządzania   unią energetyczną (COM (2016) 759 final/2). 

MIGRACJA I SPRAWY WEWNĘTRZNE

Wizy

Wniosek COM (2018) 745 final przyjęty w dniu 13.11.2018 r. Wniosek dotyczy zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.ZAŁĄCZNIK 2

WYKAZ PLANOWANYCH ŚRODKÓW GOTOWOŚCI

(inne niż wnioski ustawodawcze wymienione w załączniku 1)

Obszar polityki

Rodzaj aktu prawnego

Działanie Komisji

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Kontyngenty taryfowe

Akt wykonawczy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji dotyczące podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO

Kontyngenty taryfowe

Akt wykonawczy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające ilości w odniesieniu do każdego z kontyngentów taryfowych zarządzanych według kolejności zgłoszeń

Kontyngenty taryfowe

Akt wykonawczy

Akt wykonawczy Komisji zmieniający ilości w odniesieniu do każdego kontyngentu taryfowego zarządzanego w oparciu o licencje oraz przewidujący przepisy przejściowe

Program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI)

Akt wykonawczy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające załączniki II–VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014 w celu odzwierciedlenia przepływów handlowych między najbardziej oddalonymi regionami UE a Zjednoczonym Królestwem

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

Fluorowane gazy cieplarniane

Akt wykonawczy

Decyzja wykonawcza Komisji zmieniająca rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 w celu podziału sprawozdawczości sprzedaży fluorowanych gazów cieplarnianych (UE–27/Zjednoczone Królestwo)

System handlu emisjami

Akt delegowany

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do oznaczania uprawnień do emisji Zjednoczonego Królestwa

System handlu emisjami – lotnictwo

Autonomiczny akt Komisji

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w celu ponownego przypisania roli administrującego państwa członkowskiego, jeżeli rolę tę pełni obecnie Zjednoczone Królestwo

STATYSTYKA

Dane statystyczne dotyczące bilansu płatniczego

Akt delegowany

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie nr 184/2005 w celu aktualizacji składu danych zbiorczych na poziomie UE.

Dane statystyczne dotyczące turystyki

Akt delegowany

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie nr 692/2011 w zakresie sprawozdawczości i prezentacji danych statystycznych dotyczących turystyki

RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP

Wspólna polityka handlowa

Decyzja Rady

Wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady określającej stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych

Galileo

Akt wykonawczy

Decyzja wykonawcza Komisji zmieniająca decyzję 2016/413 o relokacji stacji naziemnych znajdujących się obecnie na Falklandach i oraz na wyspie Wniebowstąpienia

BADANIA NAUKOWE

Konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej

Akt
wykonawczy

Decyzje wykonawcze Komisji zmieniające decyzje ustanawiające konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) w celu relokacji obecnej siedziby głównej w Zjednoczonym Królestwie

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Produkty lecznicze stosowane u ludzi

Akty wykonawcze

Decyzje wykonawcze Komisji zmieniające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w celu aktualizacji pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jeżeli funkcje sprawowane obecnie w Zjednoczonym Królestwie muszą być sprawowane w UE

Weterynaryjne produkty lecznicze

Akty wykonawcze

Decyzje wykonawcze Komisji zmieniające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych w celu aktualizacji pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jeżeli funkcje sprawowane obecnie w Zjednoczonym Królestwie muszą być sprawowane w UE

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO)

Akty wykonawcze

Decyzje wykonawcze Komisji zmieniające pozwolenia na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, o ile posiadacz zezwolenia ma obecnie siedzibę w Zjednoczonym Królestwie

Produkty biobójcze

Akt delegowany

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie nr 1062/2014 w celu ponownego przyznania roli właściwego organu oceniającego, jeżeli rolę tę pełni obecnie Zjednoczone Królestwo.

Środki ochrony roślin

Akt wykonawczy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012 w celu ponownego przyznania roli państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, jeżeli rolę tę pełni obecnie Zjednoczone Królestwo

Dodatki paszowe

Akty wykonawcze

Rozporządzenia wykonawcze Komisji zmieniające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dodatków paszowych, o ile posiadacz zezwolenia ma obecnie siedzibę w Zjednoczonym KrólestwieZAŁĄCZNIK 3

WYKAZ ZAWIADOMIEŃ KOMISJI DLA ZAINTERESOWANYCH STRON

Opublikowane przez służby Komisji „zawiadomienia dotyczące gotowości na brexit” według porządku tematycznego 1

(stan na dzień 13 listopada 2018 r.)

Zagadnienie

TOWARY

1

Produkty przemysłowe

2

Produkty lecznicze (do stosowania u ludzi/weterynaryjne)

3

Pytania i odpowiedzi – produkty farmaceutyczne

4

Środki ochrony roślin

5

Pytania i odpowiedzi – środki ochrony roślin i pozostałości pestycydów

6

Produkty biobójcze

7

Pytania i odpowiedzi – produkty biobójcze

8

Pojazdy samochodowe

9

Pojazdy rolnicze i leśne, pojazdy dwu- lub trzykołowe oraz czterokołowce, maszyny jezdne nieporuszające się po drogach

10

Chemikalia przemysłowe (REACH) (opublikowane przez ECHA)

11

Detergenty

12

Nawozy

13

Artykuły pirotechniczne

14

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

15

Oznakowanie ekologiczne

16

Odpady

ŻYWNOŚĆ, PASZE, ROŚLINY, PRODUKTY WETERYNARYJNE

17

Żywność i produkcja ekologiczna

18

Pasza dla zwierząt

19

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO)

20

Wody mineralne naturalne

21

Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin

22

Hodowla zwierząt

23

Zdrowie zwierząt

24

Zdrowie roślin

CŁA I PODATKI POŚREDNIE, POZWOLENIA IMPORTOWE I EKSPORTOWE

25

VAT, akcyza, cła

26

Reguły pochodzenia

27

VAT

28

Pozwolenia na przywóz i wywóz

29

Okazy gatunków zagrożonych (CITES)

30

Przywóz drewna

31

Egzekwowanie praw własności intelektualnej przez organy celne

USŁUGI FINANSOWE

32

Badania ustawowe

33

Agencje ratingowe

34

Zarządzanie aktywami

35

Czynności posttransakcyjne

36

Usługi inwestycyjne

37

Usługi bankowe i płatnicze

38

Ubezpieczenia i reasekuracja

39

Instytucje pracowniczych programów emerytalnych

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH CYWILNYCH, PRAWO SPÓŁEK, OCHRONA KONSUMENTÓW, OCHRONA DANYCH

40

Ochrona danych osobowych

41

Prawo spółek

42

Prawo prywatne międzynarodowe

43

Ochrona konsumentów i prawa pasażerów

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

44

Znaki towarowe i wzory wspólnotowe

45

Odmiany roślin

46

Prawa autorskie

47

Dodatkowe świadectwo ochronne

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

48

Kwalifikacje zawodowe

49

Kwalifikacje personelu rzeźni

50

Kwalifikacje przewoźników zwierząt

51

Kwalifikacje marynarzy

TRANSPORT

52

Transport lotniczy (dostęp)

53

Bezpieczeństwo lotnicze

54

Ochrona transportu lotniczego i morskiego

55

Transport drogowy

56

Transport morski (dostęp i bezpieczeństwo)

57

Transport kolejowy

58

Transport śródlądowy

TECHNOLOGIE CYFROWE

59

Nazwy domen „.eu” najwyższego poziomu

60

E-handel (usługi społeczeństwa informacyjnego)

61

Telekomunikacja

62

Audiowizualne usługi medialne

63

eIDAS/usługi zaufania

64

Bezpieczeństwo sieci

65

Blokowanie geograficzne

ENERGIA

66

Kwestie związane z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

67

Rynki energii elektrycznej i gazu

68

Gwarancje pochodzenia

INNE

69

Substancje pochodzenia ludzkiego

70

Badania kliniczne

71

Zamówienia publiczne

72

System ekozarządzania i audytu (EMAS)

73

Recykling statków

74

Europejska inicjatywa obywatelska

75

Dorobek prawny UE w dziedzinie rybołówstwa

76

Europejskie rady zakładowe

77

Bezpieczeństwo przemysłowe

78

Podróżowanie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem

ZAŁĄCZNIK 4

DZIAŁANIA AWARYJNE KOMISJI

DZIAŁANIA

ØKomisja uważa, że okresy legalnego pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa w państwie członkowskim UE–27 przed datą wystąpienia należy uznać za okresy legalnego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi.

ØKomisja wspiera państwa członkowskie w koordynowaniu przez nie działań w obszarach, w których są one właściwe, w celu zapewnienia spójnego podejścia do ochrony praw obywateli. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań administracyjnych, z jakimi będą się zmagać władze krajowe i lokalne, oraz w celu uniknięcia opóźnień administracyjnych zaleca się, aby państwa członkowskie zaakceptowały składanie wniosków o zezwolenie na pobyt z wyprzedzeniem w stosunku do daty wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

ØJeżeli chodzi o rozliczone instrumenty pochodne, wydaje się, że w przypadku scenariusza braku porozumienia może istnieć ryzyko dla stabilności finansowej wynikające z nieuporządkowanej likwidacji pozycji unijnych uczestników rozliczających u kontrahentów centralnych w Zjednoczonym Królestwie. Istnieje również potencjalne ryzyko związane z niektórymi usługami świadczonymi przez centralne depozyty papierów wartościowych w Zjednoczonym Królestwie na rzecz podmiotów unijnych. Usług tych nie da się zastąpić w krótkim czasie. W omawianych obszarach istnieją systemy równoważności zapewniające odpowiednie narzędzia, które można szybko wdrożyć. Należy w tym celu wykorzystać czas pozostały do dnia 30 marca 2019 r. Jeżeli Komisja będzie musiała podjąć działania, uczyni to jedynie w takim zakresie, w jakim będą one niezbędne do wyeliminowania zagrożeń dla stabilności finansowej wynikających z wystąpienia bez zawarcia umowy, przy spełnieniu ściśle określonych warunków i z ograniczeniem czasowym. W razie niezawarcia umowy Komisja przyjmie tymczasowe i warunkowe decyzje w sprawie równoważności, aby zapobiec zakłóceniom w świadczeniu usług kontrahentów centralnych i depozytariuszy.

ØJeżeli chodzi o prawa przewozowe, Komisja zaproponuje środki mające na celu umożliwienie przewoźnikom lotniczym ze Zjednoczonego Królestwa przelotów nad terytorium Unii Europejskiej, postojów technicznych (np. uzupełniania paliwa bez wejścia pasażerów na pokład/opuszczenia pokładu przez pasażerów), jak również lądowań w Unii Europejskiej i lotów powrotnych do Zjednoczonego Królestwa. Środki te miałyby zastosowanie pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zastosuje wobec przewoźników lotniczych z Unii Europejskiej środki równoważne.

ØJeżeli chodzi o bezpieczeństwo lotnicze, w przypadku niektórych wyrobów lotniczych („certyfikaty typu”) i przedsiębiorstw („zatwierdzenia organizacji”) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) będzie mógł wydawać certyfikaty dopiero po tym, jak Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim. Komisja zaproponuje środki zapewniające utrzymanie ważności takich certyfikatów przez czas oznaczony. Środki te będą zastosowane pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zastosuje podobne środki. Komisja zaproponuje również środki zapewniające, aby części i wyposażenie wprowadzone do obrotu w Unii przed datą wystąpienia na podstawie certyfikatu wydanego przez osobę prawną lub fizyczną certyfikowaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonego Królestwa nadal mogły być w pewnych okolicznościach stosowane. Komisja zwróciła się do EASA o rozpoczęcie rozpatrywania niektórych wniosków złożonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii w ramach przygotowań do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

ØKomisja podejmie działania w celu zapewnienia, aby w przypadku lotów ze Zjednoczonego Królestwa przez porty lotnicze UE–27 pasażerowie i ich bagaż kabinowy nadal byli zwolnieni z drugiej kontroli bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu tzw. systemu „jednolitego obszaru ochrony”.

ØKomisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby w razie ziszczenia się scenariusza braku porozumienia mogły one stosować w dniu 30 marca 2019 r. unijny kodeks celny i właściwe przepisy prawa regulujące opodatkowanie pośrednie do całości importu i eksportu Zjednoczonego Królestwa. Organy celne mogą wydawać przedsiębiorcom, którzy spełniają odpowiednie warunki, upoważnienia do stosowania środków ułatwiających wymianę handlową przewidziane w unijnym kodeksie celnym, o ile przedsiębiorcy o takie upoważnienia wystąpią. Zapewnienie równych warunków działania oraz płynnych przepływów handlowych będzie szczególnym wyzwaniem w obszarach o największym natężeniu przepływu towarów w wymianie ze Zjednoczonym Królestwem. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi, aby udzielić wsparcia w znalezieniu rozwiązań w pełni respektujących obowiązujące ramy prawne.

ØNa podstawie ustawodawstwa unijnego w dziedzinie weterynarii Komisja – w uzasadnionych przypadkach – niezwłocznie wskaże Zjednoczone Królestwo jako „dopuszczone państwo trzecie”, o ile spełnione będą wszystkie przepisane prawem warunki, aby umożliwić wprowadzanie do Unii Europejskiej żywych zwierząt i produktów zwierzęcych pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa.

ØKomisja zmieni wartości referencyjne przedsiębiorstw brytyjskich stanowiące podstawę przydziału ich rocznych kwot na 2019 r. w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych na podstawie zgłoszonej przez nie działalności prowadzonej w UE–27, tak że nie będą one uwzględniać kwot z tytułu ich zgłoszonej działalności krajowej prowadzonej w Zjednoczonym Królestwie.ZAŁĄCZNIK 5

MINIMALNY HARMONOGRAM PRZYJĘCIA AKTÓW PRAWNYCH DRUGIEGO STOPNIA

Akty wykonawcze

Procedura zwykła: około jeden miesiąc

Etap 1: Przedłożenie projektu aktu właściwego komitetu i głosowanie – projekt musi zostać przedłożony nie później niż 14 dni przed głosowaniem (wyłącznie w przypadkach wyjątkowo pilnych nie później niż 5 dni)

Etap 2: Przyjęcie przez Komisję

Etap 3: Do dnia 30 marca 2019 r. opublikowanie w Dzienniku Urzędowym i wejście w życie

Tryb pilny (jeżeli przewidziany w akcie podstawowym): absolutne minimum 2 dni

Etap 1: Przyjęcie przez Komisję (bez konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii i głosowania przez właściwy komitet)

Etap 2: Do dnia 30 marca 2019 r. opublikowanie w Dzienniku Urzędowym i wejście w życie

Etap 3: Akty muszą zostać uchylone w wyniku negatywnego głosowania komitetu ex post

Akty delegowane

Procedura zwykła: około 3 miesiące

Etap 1: Konsultacje z ekspertami z państw członkowskich na temat projektu aktu (2–3 tygodnie, okres ten może zostać skrócony w należycie uzasadnionych przypadkach)

Etap 2: Przyjęcie przez Komisję

Etap 3: Kontrola Parlamentu Europejskiego i Rady – zazwyczaj 2 miesiące (okres ten może być znacznie krótszy w praktyce w przypadku wczesnego braku sprzeciwu, ale może również zostać przedłużony)

Etap 4: Do dnia 30 marca 2019 r. opublikowanie w Dzienniku Urzędowym i wejście w życie

Tryb pilny (jeżeli przewidziany w akcie podstawowym): absolutne minimum 3 dni

Etap 1: Konsultacje z ekspertami z państw członkowskich na temat projektu aktu

Etap 2: Przyjęcie przez Komisję

Etap 3: Do dnia 30 marca 2019 r. opublikowanie w Dzienniku Urzędowym i wejście w życie

Etap 4: Parlament i Rada mogą wnieść sprzeciw ex postProcedura regulacyjna połączona z kontrolą

Procedura zwykła: około 4 miesiące

Etap 1: Przedłożenie projektu aktu komitetowi i głosowanie – projekt musi zostać przedłożony nie później niż 14 dni przed głosowaniem (wyłącznie w przypadkach wyjątkowo pilnych nie później niż 5 dni)

Etap 2: Kontrola Parlamentu Europejskiego i Rady – 3 miesiące (okres może być znacznie krótszy w praktyce w przypadku wczesnego braku sprzeciwu, ale może również zostać przedłużony)

Etap 3: Przyjęcie przez Komisję

Etap 4: Do dnia 30 marca 2019 r. opublikowanie w Dzienniku Urzędowym i wejście w życie

Tryb pilny (jeżeli przewidziany w akcie podstawowym): absolutne minimum 3 dni

Etap 1: Przedłożenie projektu aktu komitetowi i głosowanie

Etap 2: Przyjęcie przez Komisję

Etap 3: Do dnia 30 marca 2019 r. opublikowanie w Dzienniku Urzędowym i wejście w życie

Etap 4: Parlament i Rada mogą wnieść sprzeciw ex postZAŁĄCZNIK 6

WYKAZ SEKTOROWYCH SEMINARIÓW DOTYCZĄCYCH GOTOWOŚCI Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE–27

Data

Zagadnienie

15 listopada

·Usługi finansowe

22 listopada

·Transport lotniczy

·

·Inne rodzaje transportu (drogowy; kolejowy; morski; śródlądowymi drogami wodnymi))

27 listopada

·Obywatele, koordynacja zabezpieczenia społecznego i kontrole graniczne

·Kwalifikacje zawodowe; własność intelektualna; wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych; prawo spółek; ochrona konsumentów; ochrona danych osobowych

od 29/11 do 06/12

(dokładna data do potwierdzenia)

·Posiedzenie koordynatorów ds. gotowości na brexit

6 grudnia

·Zagadnienia sanitarne i fitosanitarne

·Cła i pozwolenia na przywóz/wywóz

·Podatki pośrednie i bezpośrednie

12 grudnia

·Rybołówstwo, zagadnienia klimatyczne, środowisko

·Towary przemysłowe (w tym produkty lecznicze); badania kliniczne; substancje pochodzenia ludzkiego

20 grudnia

·Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych; umowy międzynarodowe

·Budżet Unii; inne aspekty (technologie cyfrowe i telekomunikacyjne, zamówienia publiczne, ochrona konsularna, energia itp.)

(1)

     Zawiadomienia publikowane są na następującej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_pl

Top