EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0518

Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do tej umowy

/* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */

52014PC0518

Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do tej umowy /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


UZASADNIENIE

1.           KONTEKST WNIOSKU

Rada upoważniła Komisję Europejską do prowadzenia w imieniu Unii Europejskiej rokowań w sprawie odnowienia Umowy w sprawie połowów między rządem Republiki Senegalu a Europejską Wspólnotą Gospodarczą dotyczącą połowów na wodach przybrzeżnych Senegalu, która weszła w życie dnia 1 czerwca 1981 r., oraz protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową. W wyniku tych rokowań projekty nowej umowy i protokołu zostały parafowane przez negocjatorów dnia 25 kwietnia 2014 r. Nowa umowa uchyla i zastępuje dotychczasową umowę, obejmuje okres pięciu lat od momentu wejścia w życie i podlega automatycznemu odnowieniu. Nowy protokół obejmuje okres pięciu lat, licząc od daty rozpoczęcia jego tymczasowego stosowania ustalonej w jego art. 12, tj. od dnia podpisania przez Strony tego nowego protokołu.

Głównym celem nowej umowy jest stworzenie nowych ram czyli uwzględnienie priorytetów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i jej wymiaru zewnętrznego z myślą o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską a Republiką Senegalu w dziedzinie rybołówstwa.

Celem protokołu jest przyznanie statkom Unii Europejskiej uprawnień do połowów w wodach Senegalu, z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, zwłaszcza Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF), i w poszanowaniu najlepszych opinii naukowych oraz zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w granicach dostępnej nadwyżki. Komisja opierała się, między innymi, na wynikach przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych oceny ex-ante możliwości zawarcia nowej umowy oraz protokołu. Celem jest również leżące w interesie obu Stron ożywienie współpracy między Unią Europejską a Republiką Senegalu w celu wspierania zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym Senegalu.

Protokół przewiduje w szczególności uprawnienia do połowów w następujących kategoriach:

– 28 sejnerów tuńczykowych;

– 8 statków do połowu wędami;

– 2 trawlery (poławiające morszczuka, który należy do głębokowodnych gatunków przydennych).

Na tej podstawie Komisja wnioskuje, aby Rada za zgodą Parlamentu przyjęła decyzję dotyczącą zawarcia nowej umowy i nowego protokołu.

2.           WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

Konsultacje z zainteresowanymi stronami przeprowadzono w ramach oceny ex-ante dotyczącej stosowności zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu. Podczas spotkań technicznych przeprowadzono również konsultacje z ekspertami z państw członkowskich. Konsultacje przeprowadzono w celu odnowienia umowy dotyczącej połowów oraz zawarcia protokołu w sprawie połowów z Republiką Senegalu.

3.           ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Niniejszą procedurę zainicjowano jednocześnie z procedurą dotyczącą decyzji Rady upoważniającej do podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu wykonawczego do tej umowy oraz rozporządzenia Rady w sprawie podziału pomiędzy państwa członkowskie UE uprawnień do połowów.

4.           WPŁYW NA BUDŻET

Wysokość rocznej rekompensaty finansowej ustala się na 1 808 000 EUR w pierwszym roku, 1 738 000 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 1 668 000 EUR w piątym roku na podstawie:

a) pojemności referencyjnej 14 000 ton w przypadku ryb tuńczykowatych i dopuszczalnej wielkości połowów w wysokości 2 000 ton w odniesieniu do morszczuka, które to wielkości związane z powyższymi uprawnieniami wynoszą 1 058 000 EUR w pierwszym roku, 988 000 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 918 000 EUR w piątym roku; oraz

b) wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Senegalu w wysokości 750 000 EUR rocznie. Wsparcie to jest zgodne z celami krajowej polityki rybołówstwa, a zwłaszcza z potrzebami Republiki Senegalu w zakresie wsparcia badań naukowych, nadzoru i zwalczania nielegalnych połowów, a także wspierania łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, w tym także odnowy zdegradowanych ekosystemów w celu odtworzenia zasobów niedojrzałych organizmów morskich.

2014/0238 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do tej umowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) i ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego[1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)       Unia Europejska i Republika Senegalu zawarły Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów obowiązującą przez okres pięciu lat i odnawianą automatycznie oraz protokół wykonawczy do tej umowy obowiązujący przez okres pięciu lat, przyznające statkom Unii Europejskiej uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Senegalu w zakresie rybołówstwa.

(2)       Umowa ta oraz protokół zostały podpisane w dniu [...] zgodnie z decyzją 2014/... /UE[2] i obowiązują tymczasowo od dnia ich podpisania.

(3)       Należy zatem w imieniu Unii Europejskiej zatwierdzić umowę i protokół wykonawczy.

(4)       Umowa ustanawia Wspólny Komitet, który jest odpowiedzialny za kontrolę jej stosowania. Ponadto, zgodnie z protokołem, Wspólny Komitet może zatwierdzać określone zmiany protokołu. W celu ułatwienia zatwierdzenia tych zmian należy upoważnić Komisję, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych warunków, do zatwierdzania ich w ramach procedury uproszczonej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu (zwaną dalej „umową”) i protokołu wykonawczego do tej umowy (zwanego dalej „protokołem”).

Tekst umowy i protokołu stanowią załączniki I i II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby uprawnione do dokonania w imieniu Unii powiadomień przewidzianych odpowiednio w art. 16 umowy oraz art. 13 protokołu w celu wyrażenia zgody Unii na to, aby umowa i protokół stały się dla niej wiążące.

Artykuł 3

Zgodnie z warunkami ustanowionymi w załączniku III do niniejszej decyzji Komisja Europejska jest upoważniona do zatwierdzania w imieniu Unii Europejskiej wprowadzonych do protokołu zmian przyjętych przez Wspólny Komitet, powołany zgodnie z art. 7 umowy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

                                                                       W imieniu Rady

                                                                       Przewodniczący

[1]               Dz.U. C [...] z [...], s. [...].

[2]               Dz.U. C [...] z [...], s. [...].

Załącznik I

UMOWA

o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, oraz

Republika Senegalu (zwana dalej „Senegalem”),

zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Unią a Senegalem, w szczególności w kontekście umowy z Kotonu, oraz wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków,

BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. oraz Porozumienie w sprawie międzystrefowych zasobów rybnych z 1995 r. ,

ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia wydane przez odnośne regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, których Strony są członkami,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w Kodeksie odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętym przez FAO w 1995 r.,

ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza oraz ich długoterminowej ochrony,

PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, będą spójne z polityką i zagwarantują synergię podejmowanych starań,

ZDECYDOWANE, do celów takiej współpracy ustanowić dialog niezbędny do wdrożenia polityki Senegalu w dziedzinie rybołówstwa poprzez zaangażowanie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza pracowników sektora rybołówstwa,

PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność unijnych statków rybackich na wodach Senegalu z jednej strony oraz wsparcie Unii dla rozwoju zrównoważonego rybołówstwa na tych wodach z drugiej strony,

ZDECYDOWANE nawiązać ściślejszą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez promowanie współpracy między przedsiębiorstwami obu Stron,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 – Definicje

Do celów niniejszej Umowy:

a) „władze Senegalu” oznaczają Ministerstwo Rybołówstwa Republiki Senegalu;

b) „organy Unii” oznaczają Komisję Europejską;

c) „działalność połowowa” oznacza poszukiwanie ryb, wydawanie, wystawianie, holowanie i wybieranie narzędzia połowowego, wciąganie połowu na burtę, przeładunek, zatrzymywanie na burcie, przetwarzanie na statku, przenoszenie, umieszczanie w sadzach, tuczenie i wyładowywanie ryb oraz produktów rybołówstwa;

d) „statek rybacki” oznacza jakikolwiek statek lub inną jednostkę pływającą wykorzystywaną, wyposażoną lub w rodzaju zwykle używanych do prowadzenia działalności połowowej zgodnie z przepisami prawa senegalskiego;

e) „unijny statek rybacki” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany w Unii;

f) „wody Senegalu” oznaczają wody podlegające suwerenności lub jurysdykcji Senegalu;

g) „umowa” oznacza umowę i protokół, załącznik do niego oraz dodatki do niego;

h) „siła wyższa” oznacza nieuniknione, nieprzewidywalne i nagłe wydarzenia, które mogą narazić na niebezpieczeństwo normalne prowadzenie działalności połowowej w wodach Senegalu lub utrudniają jej prowadzenie.

Artykuł 2 - Przedmiot umowy

Niniejsza umowa określa zasady, przepisy i procedury regulujące:

a)      warunki, na których unijne statki rybackie mogą dokonywać połowów na wodach Senegalu w granicach dostępnej nadwyżki;

b)      współpracę gospodarczą, finansową, techniczną i naukową w dziedzinie rybołówstwa, mającą na celu wspieranie zrównoważonych połowów w wodach Senegalu oraz rozwoju senegalskiego sektora rybołówstwa;

c)      współpracę dotyczącą rozwiązań w zakresie kontroli połowów na wodach Senegalu mających gwarantować przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów i warunków, skuteczność środków gwarantujących ochronę stad ryb i zarządzanie nimi oraz zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom;

Artykuł 3 – Zasady

1. Strony zobowiązują się do propagowania odpowiedzialnego rybołówstwa w wodach Senegalu zgodnie z Kodeksem odpowiedzialnego rybołówstwa FAO.

2. Senegal zobowiązuje się nie przyznawać warunków korzystniejszych niż objęte niniejszą umową innym flotom zagranicznym działającym na jego wodach, których statki mają takie same cechy i które prowadzą połowy tych samych gatunków, jak te objęte niniejszą umową.

3. Strony zobowiązują się do zagwarantowania, że postanowienia niniejszej umowy zostaną wprowadzone w życie zgodnie z art. 9 umowy z Kotonu odnoszącym się do zasadniczych spraw dotyczących praw człowieka, zasad demokratycznych oraz państwa prawa, a także elementu podstawowego dotyczącego dobrych rządów, zgodnie z procedurą określoną w art. 8 i 96.

4. Strony zobowiązują się do zapewnienia, by postanowienia niniejszej umowy były wprowadzone w życie zgodnie z zasadami ładu gospodarczego i społecznego oraz przy poszanowaniu stanu zasobów ryb.

5. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy stosowana jest z mocy prawa do marynarzy zaokrętowanych na unijnych statkach rybackich. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i rzeczywistego uznawania prawa do negocjacji zbiorowych pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

6. Strony przeprowadzają wzajemne konsultacje przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mogącej wpływać na działalność statków unijnych zgodnie z niniejszą umową.

Artykuł 4 – Dostęp do wód Senegalu

1. Unijne statki rybackie mogą prowadzić działalność na wodach Senegalu jedynie, jeżeli posiadają upoważnienie do połowów na mocy niniejszej umowy; jakakolwiek działalność połowowa poza tymi ramami jest zakazana.

2. Władze Senegalu wydają upoważnienia do połowów statkom unijnym wyłącznie na mocy niniejszej umowy; wydawanie pozwoleń poza tymi ramami, w szczególności w postaci prywatnych licencji, jest zabronione.

Artykuł 5 – Właściwość i stosowanie prawa

1. Bez uszczerbku dla postanowień niniejszej umowy objęta nią działalność połowowa podlega przepisom prawa senegalskiego.

2. Władze Senegalu powiadamiają organy Unii o wszelkich zmianach wprowadzanych do przepisów prawa, które mogą mieć wpływ na działalność unijnych statków rybackich. Przepisy te będą miały do nich zastosowanie od sześćdziesiątego dnia po otrzymaniu przez organy Unii odnośnego powiadomienia.

3. Senegal zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków w celu zapewnienia skutecznego stosowania postanowień dotyczących kontroli połowów przewidzianych w niniejszej umowie. Unijne statki rybackie współpracują z władzami Senegalu odpowiedzialnymi za wykonywanie tych kontroli.

4. Unia zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków w celu zapewnienia przestrzegania przez jej statki postanowień niniejszej umowy oraz odnośnych przepisów prawa senegalskiego.

5. Organy Unii powiadamiają władze Senegalu o wszelkich zmianach przepisów mogących mieć negatywny wpływ na działalność statków unijnych zgodnie z niniejszą umową.

Artykuł 6 - Rekompensata finansowa

1. Unia przyznaje Senegalowi rekompensatę finansową w ramach niniejszej umowy w celu:

a)       pokrycia części kosztów dostępu unijnych statków rybackich do zasobów połowowych Senegalu, niezależnie od udziału w kosztach dostępu ponoszonego przez właścicieli statków,

b)      wzmacniania poprzez wsparcie sektorowe zdolności do opracowania i wdrażania przez Senegal polityki zrównoważonego rybołówstwa.

2. Wkład finansowy na rzecz wsparcia sektorowego jest oddzielany od płatności za dostęp. Jest on określany i warunkowany realizacją celów sektorowej polityki rybołówstwa Senegalu, zgodnie ze szczegółowymi zasadami ustanowionymi w protokole do niniejszej umowy oraz zgodne z rocznym i wieloletnim programem realizacji tej polityki.

3. Przyznana przez Unię rekompensata finansowa wypłacana jest każdego roku zgodnie ze szczegółowymi zasadami ustanowionymi w protokole. Kwota ta może zostać zmieniona w następujących przypadkach:

a)       działanie siły wyższej;

b)      zmniejszenie uprawnień do połowów przyznanych statkom unijnym, w szczególności w związku z ustanowieniem środków zarządzania odnośnymi stadami, w przypadku gdy z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że taka redukcja jest niezbędna do ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów;

c)       zwiększenie uprawnień do połowów przyznanych statkom unijnym, jeżeli na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że stan zasobów na to pozwala;

d)      dokonanie ponownej oceny warunków wkładu finansowego przeznaczonego na wsparcie sektorowe, jeżeli uzasadniają to wyniki wdrażania rocznego i wieloletniego planu stwierdzone przez obie Strony;

e)       zawieszenie stosowania niniejszej umowy zgodnie z jej art. 13;

f)       rozwiązanie niniejszej umowy zgodnie z jej art. 14.

Artykuł 7 – Wspólny Komitet

1. Ustanawia się Wspólny Komitet, w którego skład wchodzą przedstawiciele Unii i Senegalu, odpowiedzialny za monitorowanie wykonania niniejszej umowy. Ponadto Komitet może przyjmować zmiany do protokołu oraz załącznika i dodatków do niego.

2. Monitorowanie stosowania prowadzone przez wspólny Komitet obejmuje w szczególności:

a)       kontrolę wykonania, interpretacji i stosowania niniejszej umowy, w szczególności określanie rocznego i wieloletniego planu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, i ocenę jego wdrożenia;

b)      zapewnianie koniecznej współpracy w sprawach leżących we wspólnym interesie Stron w zakresie rybołówstwa;

c)       działanie w charakterze forum w celu polubownego rozstrzygania sporów związanych z interpretacją lub stosowaniem niniejszej umowy.

3. Rola decyzyjna Wspólnego Komitetu obejmuje zatwierdzanie zmian do protokołu, załącznika i dodatków do niniejszej umowy, które dotyczą:

a)       zmiany uprawnień do połowów i związanej z nimi rekompensaty finansowej;

b)      procedury wsparcia sektorowego;

c)       warunków dokonywania połowów przez unijne statki rybackie.

Decyzje podejmowane są w drodze konsensusu i ujmowane w załączniku do protokołu posiedzenia.

4. Wspólny Komitet sprawuje swoje funkcje zgodnie z celami niniejszej umowy oraz stosownymi przepisami przyjętymi przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem.

5. Wspólny Komitet spotyka się przynajmniej raz w roku, na zmianę w Senegalu i Unii Europejskiej, lub w innym miejscu ustalonym w drodze wzajemnego porozumienia, a przewodniczy mu Strona będąca gospodarzem spotkania. Na wniosek jednej ze Stron komitet zbiera się na posiedzeniu specjalnym.

Artykuł. 8 – Współpraca w dziedzinie nadzoru i zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów w celu wprowadzenia odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa.

Artykuł 9 – Współpraca naukowa

1. Strony zachęcają do współpracy naukowej w celu zapewnienia lepszego monitorowania stanu morskich zasobów biologicznych w wodach Senegalu.

2. Strony zobowiązują się do wzajemnych konsultacji, w szczególności poprzez wspólną naukową grupę roboczą, a także w ramach właściwych organizacji międzynarodowych, w celu zapewnienia zarządzania żywymi zasobami w Oceanie Atlantyckim i ich ochrony oraz współpracy w zakresie związanych z nimi badań naukowych.

Artykuł 10 – Współpraca między organizacjami zawodowymi w sektorze rybołówstwa, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim

1. Strony zachęcają do współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej w sektorze rybołówstwa i sektorach pokrewnych. W szczególności mogą one konsultować się w celu ułatwienia i koordynacji różnych działań, które mogą być podejmowane w tym zakresie.

2. Strony zobowiązują się do propagowania wymiany informacji w zakresie technik i narzędzi połowowych, metod konserwowania i przemysłowego przetwarzania produktów rybołówstwa.

3. Strony podejmują wysiłki w celu stworzenia korzystnych warunków propagowania technicznych, gospodarczych i handlowych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami z państw Stron, poprzez sprzyjanie powstawaniu klimatu przyjaznego dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycji. Strony zachęcają, w stosownych przypadkach, do zakładania wspólnych przedsiębiorstw.

Artykuł 11 – Geograficzny zakres stosowania

Niniejszą umowę stosuje się z jednej strony do terytoriów, na których obowiązuje Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w tym traktacie, a z drugiej strony do terytorium Senegalu.

Artykuł 12 – Okres obowiązywania

Niniejsza umowa obowiązuje przez pięć lat począwszy od daty jej wejścia w życie; jeśli żadna ze stron nie wypowie umowy zgodnie z art. 14, jest ona automatycznie przedłużana.

Artykuł 13 - Zawieszenie

1. Wykonywanie niniejszej umowy może zostać zawieszone jednostronnie przez jedną ze Stron w następujących przypadkach:

a)       działanie siły wyższej;

b)      spór między Stronami, dotyczący interpretacji lub wykonania niniejszej umowy;

c)       naruszenie przez jedną ze Stron postanowień niniejszej umowy, w szczególności określonych w art. 3 ust. 3 dotyczących poszanowania praw człowieka.

2. O zawieszeniu umowy należy zawiadomić drugą Stronę na piśmie. Zawieszenie staje się skuteczne po trzech miesiącach od otrzymania zgłoszenia. Od momentu powiadomienia o zawieszeniu Strony odbywają konsultacje w celu znalezienia polubownego rozwiązania w terminie trzech miesięcy. Konsultacje mogą być kontynuowane, jeżeli zawieszenie staje się skuteczne. W przypadku polubownego rozwiązania wykonanie Umowy zostaje wznowione niezwłocznie, a płatność rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 6, zostaje zmniejszona proporcjonalnie i pro rata temporis.

Artykuł 14 – Wypowiedzenie umowy

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana jednostronnie przez jedną ze stron w następujących przypadkach:

a)       działanie siły wyższej;

b)      degradacja zasobów objętych umową, stwierdzona zgodnie z najlepszą dostępną, niezależną i wiarygodną opinią naukową;

c)       przekroczenie wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom unijnym;

d)      naruszenie zobowiązań podjętych przez Strony w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

2. Wypowiedzenie zgłasza się na piśmie drugiej Stronie i wchodzi ono w życie sześć miesięcy po otrzymaniu powiadomienia, chyba że Strony wspólnie postanowią przedłużyć ten okres. Strony konsultują się wzajemnie niezwłocznie po przesłaniu powiadomienia o wypowiedzeniu umowy w celu znalezienia polubownego rozwiązania w terminie sześciu miesięcy. W przypadku polubownego rozwiązania wykonanie Umowy zostaje wznowione niezwłocznie, a płatność rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 6, zostaje zmniejszona proporcjonalnie i pro rata temporis.

Artykuł 15 – Uchylenie

Traci moc Umowa między Rządem Republiki Senegalu a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Senegalu, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 1981 r.

Artykuł 16 – Wejście w życie

Niniejsza umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, a każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.

Artykuł 17 – Tymczasowe stosowanie

Podpisanie niniejszej umowy przez Strony prowadzi do tymczasowego jej stosowania przed jej wejściem w życie.

Załącznik II Protokół

wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

Artykuł 1 Zakres stosowania

1. Ustala się następujące uprawnienia do połowów przyznane unijnym statkom rybackim:

–  gatunki daleko migrujące (gatunki wymienione w załączniku 1 do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r.), z wyjątkiem gatunków chronionych lub których połowy są zakazane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT):

a)       28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka

b)      8 statków do połowu wędami

– głębokowodne gatunki przydenne:

a)       2 trawlery

Niniejszy ustęp stosuje się z zastrzeżeniem art. 5 i 6 niniejszego protokołu.

2. Uprawnienia do połowów, o których mowa w ustępie pierwszym, dotyczą wyłącznie obszarów połowowych Senegalu, których współrzędne geograficzne są wymienione w załączniku.

Artykuł 2 Okres obowiązywania

Niniejszy protokół i załącznik do niego obowiązują przez okres pięciu lat od daty wejścia protokołu w życie lub z dniem rozpoczęcia jego tymczasowego stosowania.

Artykuł 3 Rekompensata finansowa

1. Szacunkowa całkowita wartość protokołu w okresie, o którym mowa w art. 2, wynosi 13 930 000 EUR. Podział tej kwoty jest następujący:

1.1. 8 690 000 EUR tytułem rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 6 umowy w sprawie połowów, przeznaczone na:

1)      roczną kwotę na rekompensatę finansową za dostęp do zasobów w wysokości 1 058 000 EUR w pierwszym roku, 988 000 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 918 000 EUR w roku piątym, w tym kwotę stanowiącą równoważność pojemności referencyjnej, w odniesieniu do gatunków masowo migrujących, 14 000 ton rocznie;

2)      specjalną kwotę w wysokości 750 000 EUR rocznie przez okres pięciu lat przeznaczoną na wsparcie realizacji sektorowej polityki rybołówstwa

1.2. 5 240 000 EUR odpowiadające szacowanej kwocie opłat należnych od armatorów z tytułu upoważnień do połowów wydanych na podstawie art. 4 umowy i zgodnie z trybem określonym w rozdziale II pkt 3.

2. Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 5, 6, 7 i 8 niniejszego protokołu oraz art. 13 i 14 umowy.

3. Senegal zapewni monitorowanie działalności unijnych statków rybackich w swoich strefach połowowych w celu zagwarantowania odpowiedniego zarządzania pojemnością referencyjną określoną w ust. 1.1 pkt 1 w odniesieniu do gatunków masowo migrujących i całkowitym dopuszczalnym połowem gatunków przydennych określonym w odpowiednim arkuszu danych w dodatku do załącznika do niniejszego protokołu, z uwzględnieniem stanu zasobów i wszelkich dostępnych nadwyżek. W ramach tego monitorowania Senegal powiadamia organy Unii w przypadku gdy poziom połowów dokonywanych przez unijne statki rybackie obecne w strefach połowowych Senegalu osiągnie 80 % pojemności referencyjnej lub 80 % całkowitego dopuszczalnego połowu gatunków przydennych. Po otrzymaniu takiego powiadomienia UE niezwłocznie powiadamia o tym państwa członkowskie.

4. Bez względu na to, czy połów osiągnie 80 % pojemności referencyjnej lub 80 % całkowitego dopuszczalnego połowu ustalonego dla gatunków przydennych, Senegal zapewni monitorowanie w okresach miesięcznych połowów dokonywanych przez unijne statki rybackie. Monitorowanie to będzie prowadzone codziennie od wprowadzenia elektronicznego systemu raportowania (ERS), o którym mowa w rozdziale IV sekcja 1 załącznika do niniejszego protokołu. Władze Senegalu powiadomią UE o osiągnięciu wysokości wspomnianego wyżej tonażu referencyjnego lub całkowitego dopuszczalnego połowu. Po otrzymaniu takiego powiadomienia UE niezwłocznie powiadamia o tym państwa członkowskie.

5. Jeżeli roczna wielkość połowów gatunków masowo migrujących przez unijne statki rybackie prowadzące połowy w wodach Senegalu przekroczy roczną wysokość tonażu referencyjnego wskazaną w ust. 1.1 pkt 1, całkowita kwota rocznej rekompensaty finansowej zostanie zwiększona o 55 EUR w pierwszym roku, 50 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 45 EUR w piątym roku za każdą dodatkową złowioną tonę.

6. Całkowity dopuszczalny połów gatunków przydennych określony w odpowiednim arkuszu danych w dodatku do załącznika do niniejszego protokołu odpowiada maksymalnej wielkości dopuszczalnych połowów tych gatunków. Jeżeli roczna wielkość połowów tych gatunków przekroczy całkowitą dopuszczalną wielkość, wskazaną w tym arkuszu opłatę wnoszoną jedynie przez armatorów podwyższa się o 50 % w odniesieniu do wielkości przekroczenia połowów.

7. Łączna roczna kwota wypłacana przez Unię Europejską nie może być jednak wyższa niż dwukrotność kwoty wskazanej w ust. 1.1 pkt 1. Gdy ilość złowiona przez unijne statki rybackie przekracza ilość odpowiadającą dwukrotności łącznej kwoty rocznej, kwota należna za ilość przekraczającą ten limit zostaje wypłacona w roku następnym.

8. Płatność przez UE rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 1.1 pkt 1, z tytułu dostępu unijnych statków rybackich do zasobów rybnych Senegalu, uiszczana jest najpóźniej w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty tymczasowego stosowania niniejszego protokołu w odniesieniu do pierwszego roku obowiązywania protokołu i przed upływem każdego pełnego roku od daty podpisania protokołu w odniesieniu do kolejnych lat.

9. Rekompensata finansowa, o której mowa w ust. 1.1 pkt 1, jest wpłacana na konto Skarbu Państwa Senegalu. Rekompensata finansowa, o której mowa w ust. 1.1 pkt 2 na wsparcie sektorowe, jest udostępniana Dyrekcji ds. Rybołówstwa Morskiego w ramach rachunku otwartego w księgach Skarbu Państwa. Dane dotyczące rachunku bankowego są przekazywane co roku Komisji Europejskiej przez władze Senegalu.

Artykuł 4 Wsparcie sektorowe

1. Wspólny Komitet przyjmuje, nie później niż w terminie trzech (3) miesięcy od wejścia w życie lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu, wieloletni program sektorowy oraz warunki jego stosowania, w szczególności:

1)      roczne i wieloletnie wytyczne, zgodnie z którymi wykorzystywana jest rekompensata finansowa, o której mowa w art. 3 ust. 1.1 pkt 2;

2)      cele do osiągnięcia w skali rocznej i wieloletniej, prowadzące do osiągnięcia, z biegiem czasu, zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów wyrażonych przez Senegal w ramach krajowej polityki rybołówstwa lub też innych polityk związanych lub mających wpływ na ustanowienie odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa, w szczególności w zakresie wsparcia dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, nadzoru, kontroli i zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowy NNN), a także priorytetów odnośnie do wzmocnienia potencjału naukowego Senegalu w sektorze rybołówstwa;

3)      kryteria i procedury, w tym w razie konieczności wskaźniki budżetowe i finansowe, które należy stosować w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny uzyskanych wyników w skali rocznej.

2. Wspólny Komitet określa cele i dokonuje oceny przewidywanego oddziaływania projektów w celu zatwierdzenia przydziału kwoty wkładu finansowego na wsparcie sektorowe przez Senegal.

3. Senegal przedstawia corocznie stan zaawansowania realizacji projektów korzystających z finansowania na wparcie sektorowe, które jest poddawane analizie w ramach Wspólnego Komitetu w postaci corocznego sprawozdania z realizacji projektów. Przed wygaśnięciem protokołu Senegal opracuje również sprawozdanie końcowe.

4. Płatności wkładu finansowego na wsparcie sektorowe dokonuje się w ratach, w oparciu o analizę wyników realizacji wsparcia sektorowego i potrzeb określonych na etapie programowania. Unia Europejska może częściowo lub całkowicie zawiesić płatność specjalnej rekompensaty finansowej przewidzianej w art. 3 ust. 1.1 pkt 2 niniejszego protokołu w przypadku gdy:

4.1. Wspólny Komitet stwierdzi w wyniku przeprowadzonej oceny, że osiągnięte wyniki nie są zgodne z planem;

4.2. rekompensata finansowa nie jest wykorzystywana zgodnie z zatwierdzonym programem.

Płatność wkładu finansowego jest wznawiana po przeprowadzeniu konsultacji i osiągnięciu porozumienia przez Strony lub gdy jest to uzasadnione w świetle osiągniętych wyników finansowych, o których mowa w ust. 4. Jednakże płatność specjalnego wkładu finansowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1.1 pkt 2, nie może nastąpić w terminie przekraczającym okres sześciu (6) miesięcy po wygaśnięciu ważności protokołu.

5. Wszelkie zmiany proponowane w wieloletnim programie sektorowym muszą zostać zatwierdzone przez Wspólny Komitet.

Artykuł 5 Współpraca naukowa

1. Strony zobowiązują się do propagowania, na poziomie regionu Afryki Wschodniej, współpracy w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa. Strony zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zaleceń i uchwał Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz do brania pod uwagę opinii naukowych innych właściwych organizacji regionalnych, takich jak Komitet ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF).

2. Strony zobowiązują się do regularnych spotkań i powołania w razie konieczności wspólnej naukowej grupy roboczej, aby zbadać wszystkie kwestie naukowe związane ze stosowaniem niniejszego protokołu. Uprawnienia, skład i sposób funkcjonowania wspólnej naukowej grupy roboczej ustala Wspólny Komitet.

3. W oparciu o zalecenia i rezolucje przyjęte w ramach ICCAT oraz w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, takich jak opracowane przez CECAF, a także, w stosownych przypadkach, wyników posiedzeń wspólnej naukowej grupy roboczej, Wspólny Komitet przyjmuje środki w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania gatunkami ryb objętymi niniejszym protokołem oraz dotyczące działalności unijnych statków rybackich.

Artykuł 6 Zmiana uprawnień do połowów

1. Uprawnienia do połowów, o których mowa w art. 1, mogą zostać zmienione przez Wspólny Komitet, jeśli zalecenia i uchwały przyjęte przez ICCAT i opinia CECAF potwierdzają, że taka zmiana gwarantuje zrównoważone zarządzanie gatunkami ryb, o których mowa w niniejszym protokole, i pod warunkiem zatwierdzenia zmiany przez wspólną naukową grupę roboczą.

2. W takim przypadku wysokość rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 3 ust. 1.1 pkt 1, zostaje zmieniona proporcjonalnie i pro rata temporis. Łączna kwota rocznej rekompensaty finansowej wypłacana przez Unię Europejską nie może jednak przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 3 ust. 1.1 pkt 1.

Artykuł 7 Nowe uprawnienia do połowów i zwiady rybackie

1. W przypadku jeśliby unijne statki rybackie były zainteresowane prowadzeniem działalności połowowej, która nie została wymieniona w art. 1, Strony przeprowadzają konsultacje na forum Wspólnego Komitetu na temat ewentualnego udzielenia zezwolenia dotyczącego tej nowej działalności. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wspólny Komitet uzgadnia warunki mające zastosowanie do tych nowych uprawnień do połowów i, w razie konieczności, wprowadza zmiany w niniejszym protokole i w załączniku do niego.

2. Zezwolenia na wykonywanie działalności połowowej udziela się z uwzględnieniem najlepszych dostępnych opinii naukowych oraz, w stosownych przypadkach, na podstawie wyników badań naukowych, zatwierdzonych przez wspólną naukowa grupę roboczą.

3. W wyniku konsultacji przewidzianych w art. 1 Wspólny Komitet może zezwolić na prowadzenie zwiadów rybackich w obszarze połowowym Senegalu w celu przetestowania wykonalności technicznej oraz opłacalności ekonomicznej nowych łowisk. W tym celu i na wniosek Senegalu Komitet Wspólny określa – indywidualnie dla każdego przypadku – gatunki, warunki i wszelkie inne istotne czynniki. Strony będą prowadziły zwiady rybackie zgodnie z warunkami określonymi przez wspólną naukową grupę roboczą.

Artykuł 8 Zawieszenie

Stosowanie niniejszego protokołu, w tym wypłacanie rekompensaty finansowej, może zostać zawieszone jednostronnie przez jedną ze Stron w przypadkach i na warunkach określonych w art. 13 umowy.

Artykuł 9 Wypowiedzenie

Niniejszy protokół może zostać jednostronnie wypowiedziany przez jedną ze Stron w przypadkach i na warunkach określonych w art. 14 umowy.

Artykuł 10 Komputeryzacja wymiany informacji

1. Senegal i Unia Europejska zobowiązują się wprowadzić w jak najkrótszym terminie systemy informatyczne niezbędne do wymiany elektronicznej wszystkich informacji i dokumentów związanych z wykonaniem umowy.

2. Wersja elektroniczna dokumentu będzie uznawana za całkowicie równoważną jego wersji papierowej.

3. Senegal i Unia Europejska powiadamiają się niezwłocznie o wszelkich awariach systemu informatycznego. Informacje i dokumenty związane z wykonaniem umowy są wówczas automatycznie zastępowane ich wersją papierową.

Artykuł 11 Poufność danych

1. Senegal i Unia Europejska zobowiązują się do zapewnienia, aby wszystkie dane osobowe dotyczące statków europejskich i ich działalności połowowej, uzyskane w ramach umowy, były zawsze traktowane z ostrożnością i zgodnie z zasadami poufności i ochrony danych.

2. Strony zapewnią, aby jedynie zagregowane dane związane z działalnością połowową w strefach połowowych Senegalu były ogólnodostępne, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ICCAT i innych regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem. Dane, które można uznać za poufne, powinny być wykorzystywane przez właściwe władze Senegalu wyłącznie na potrzeby wykonania umowy oraz dla celów zarządzania rybołówstwem i sprawowania nad nim kontroli i nadzoru.

Artykuł 12 Tymczasowe stosowanie

Niniejszy protokół i załączniki do niego obowiązują tymczasowo od dnia podpisania przez Strony.

Artykuł 13 Wejście w życie

Niniejszy protokół wchodzi w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU

WARUNKI DOKONYWANIA POŁOWÓW W SENEGALSKIM OBSZARZE POŁOWOWYM PRZEZ STATKI UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział I – Postanowienia ogólne

1. Wyznaczanie właściwego organu

Na potrzeby niniejszego załącznika oraz o ile nie wskazano inaczej każde odesłanie do Unii Europejskiej (UE) lub do Republiki Senegalu (Senegalu) z tytułu właściwego organu oznacza:

– w przypadku Unii Europejskiej – Komisję Europejską, w stosownych przypadkach za pośrednictwem Delegatury UE w Senegalu;

– w przypadku Republiki Senegalu – ministerstwo właściwe do spraw rybołówstwa i gospodarki morskiej.

2. Do celów stosowania postanowień niniejszego załącznika termin „upoważnienie do połowów” jest równoznaczny z terminem „licencja” określonym w przepisach prawa senegalskiego.

3. Obszary połowowe:

Definiuje się je jako senegalskie strefy połowowe, części wód Senegalu, w których Senegal zezwala unijnym statkom rybackim na prowadzenie działalności połowowej zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy.

3.1. Współrzędne geograficzne senegalskich stref połowowych oraz linie podstawowe są określone w dodatku 4 do załącznika do niniejszego protokołu.

3.2. Informacje o strefach zamkniętych dla połowów, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, takich jak parki narodowe, chronione obszary morskie, jak również obszary reprodukcji ryb oraz obszary zamknięte dla żeglugi, są określone w dodatku 4 do załącznika do niniejszego protokołu.

3.3. Senegal przekazuje armatorom w chwili wydania upoważnienia do połowów współrzędne wytyczonych obszarów połowowych.

3.4. O wszelkich zmianach tych obszarów Senegal powiadomi Komisję co najmniej dwa miesiące przed zastosowaniem tych zmian.

4. Okres ochronny

Unijne statki rybackie upoważnione do prowadzenia działań zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu zobowiązane są przestrzegać wszystkich okresów ochronnych ustanowionych zgodnie z prawem senegalskim.

5. Wyznaczenie lokalnego agenta

Każdy unijny statek rybacki, który ma zamiar dokonać wyładunku lub przeładunku w porcie Senegalu, musi być reprezentowany przez agenta mającego siedzibę w Senegalu.

6. Przekazywanie wpłat od armatorów statków

Przed wejściem w życie niniejszego protokołu Senegal powiadamia UE o numerze rachunku bankowego lub rachunków bankowych, na który lub na które mają być wpłacane kwoty należne od statków UE w ramach umowy. Koszty przelewów bankowych ponoszą armatorzy.

7. Kontakt

Dane kontaktowe Ministerstwa Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej, a także Dyrekcji ds. Ochrony i Nadzoru Rybołówstwa (DPSP) Senegalu, przedstawione są w dodatku 7.

Rozdział II – Upoważnienia do połowów

1.         Warunki niezbędne do uzyskania licencji połowowej – statki kwalifikowalne

Upoważnienia do połowów, o których mowa w art. 4 umowy, są wydawane, pod warunkiem że statek jest zarejestrowany w rejestrze unijnych statków rybackich oraz że armator, kapitan lub sam statek wywiązali się ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań wynikających z prowadzenia przez nich działalności połowowej w wodach Senegalu w ramach umowy.

2.         Wniosek o wydanie upoważnienia do połowów

1. Właściwe organy Unii Europejskiej przedkładają drogą elektroniczną ministerstwu odpowiedzialnemu za rybołówstwo i gospodarkę morską, z kopią do delegatury Unii Europejskiej w Senegalu, wniosek dotyczący każdego statku, który chce prowadzić połowy na mocy umowy, w terminie co najmniej dwudziestu (20) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia okresu ważności, w odniesieniu do którego został złożony wniosek. Oryginały zostaną wysłane bezpośrednio przez właściwe organy UE do Dyrekcji ds. Rybołówstwa Morskiego (DPM) za pośrednictwem delegatury UE.

2. Wnioski przedkładane są DPM na formularzu, którego wzór znajduje się w dodatku 1.

3. Do każdego wniosku o wydanie upoważnienia do połowów dołączone są następujące dokumenty:

– dowód wpłaty ryczałtowej zaliczki za okres ważności upoważnienia;

– aktualne kolorowe zdjęcie statku (widok burty).

4. Podczas odnawiania upoważnienia do połowów w ramach obowiązującego protokołu statki, których charakterystyka techniczna nie uległa zmianie, składają wniosek o odnowienie upoważnienia, do którego załączony jest wyłącznie dowód uiszczenia opłaty.

3.         Opłata ryczałtowa/zaliczki

1. Kwotę opłaty za gatunki głębinowe określono w arkuszu technicznym znajdującym się w dodatku 2. Upoważnienia do połowów wydawane są po wpłaceniu na rzecz właściwych organów krajowych opłat ryczałtowych określonych w tym arkuszu technicznym.

2. Należność za sejnery tuńczykowe i statki do połowu wędami, w EUR za tonę złowioną w strefach połowowych Senegalu, zostaje ustalona następująco:

55 EUR w pierwszym roku obowiązywania;

60 EUR w drugim i trzecim roku obowiązywania;

65 EUR w czwartym roku obowiązywania;

70 EUR w piątym roku obowiązywania.

Upoważnienia do połowów wydawane są po wpłaceniu na rzecz właściwych organów krajowych następujących opłat ryczałtowych:

w odniesieniu do sejnerów tuńczykowych:

– 13 750 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 250 ton rocznie w pierwszym roku obowiązywania protokołu,

– 15 000 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 250 ton rocznie w drugim i trzecim roku obowiązywania protokołu,

– 16 250 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 250 ton rocznie w czwartym roku obowiązywania protokołu,

– 17 500 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 250 ton rocznie w piątym roku obowiązywania protokołu;

w odniesieniu do statków do połowu wędami:

– 8 250 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 150 ton rocznie w pierwszym roku obowiązywania protokołu,

– 9 000 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 150 ton rocznie w drugim i trzecim roku obowiązywania protokołu,

– 9 750 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 150 ton rocznie w czwartym roku obowiązywania protokołu,

– 10 500 EUR za statek jako ekwiwalent należności za 150 ton rocznie w piątym roku obowiązywania protokołu.

3. Opłata ryczałtowa obejmuje wszystkie podatki krajowe i lokalne, z wyjątkiem opłat portowych i kosztów świadczonych usług.

4. Jeżeli okres ważności upoważnienia do połowów jest krótszy niż jeden rok, w szczególności z powodu okresu ochronnego, wysokość opłaty ryczałtowej jest dostosowywana proporcjonalnie do długości wnioskowanego okresu ważności.

4.         Wydawanie upoważnień do połowów i tymczasowy wykaz statków posiadających upoważnienie do połowów

1. Po otrzymaniu wniosków o wydanie upoważnienia do połowów zgodnie z ust. 2.2 i 2.3 Senegal ustanawia w ciągu pięciu (5) dni tymczasowy wykaz statków upoważnionych do połowów w odniesieniu do każdej kategorii statków.

2. Wykaz ten jest niezwłocznie przekazywany krajowemu organowi odpowiedzialnemu za kontrolę połowów oraz UE.

3. UE przekazuje tymczasowy wykaz armatorowi lub agentowi. W przypadku gdy biura UE są zamknięte, Senegal może wydać wykaz tymczasowy bezpośrednio armatorowi lub jego agentowi i przesłać jego kopię UE.

4. Statki są upoważnione do prowadzenia połowów od chwili wpisania ich do wykazu tymczasowego. Statki te powinny stale posiadać na pokładzie kopię wykazu tymczasowego do chwili wydania upoważnienia do połowów.

5. DPM wydaje upoważnienia do połowów dla wszystkich statków armatorom lub ich przedstawicielom za pośrednictwem Delegatury Unii Europejskiej w Senegalu w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od otrzymania wszystkich potwierdzonych dokumentów, o których mowa w punkcie 2.3.

6. Jednocześnie, aby nie opóźniać możliwości dokonywania połowów na przedmiotowym obszarze, kopię upoważnienia do połowów wysyła się do armatorów drogą elektroniczną. Kopia ta może być wykorzystywana przez co najwyżej 60 dni od daty wydania upoważnienia do połowów. W tym okresie kopia będzie uznawana za równoważną z oryginałem.

7. Upoważnienie do połowów musi być przechowywane na statku przez cały czas, bez uszczerbku dla postanowień pkt 4 i 6 niniejszej sekcji.

5.         Przeniesienie upoważnienia do połowów

1. Upoważnienie do połowów jest wydawane dla danego statku i nie podlega przeniesieniu.

2. Jednakże na wniosek UE i w przypadkach udowodnionego działania siły wyższej, takich jak utrata statku lub trwający dłużej okres unieruchomienia statku z powodu poważnej awarii technicznej, upoważnienie do połowów dla jednego statku zastępuje się nowym upoważnieniem sporządzonym dla innego statku tej samej kategorii co statek, który należy zastąpić, bez konieczności uiszczania nowej opłaty.

3. W takim przypadku przy obliczaniu poziomu połowów w celu określenia ewentualnej dodatkowej płatności zostanie uwzględniona suma całkowitych połowów obu statków.

4. Armator statku, którego upoważnienie do połowów ma być zastąpione, lub jego przedstawiciel przekazuje unieważnione upoważnienie do połowów DPM za pośrednictwem Delegatury Unii Europejskiej w Senegalu.

5. Nowe upoważnienie do połowów jest ważne od dnia przekazania DPM anulowanego upoważnienia. Delegatura Unii Europejskiej jest informowana o przeniesieniu upoważnienia do połowów.

6.         Okres ważności upoważnienia do połowów

1. Upoważnienia do połowów dla sejnerów tuńczykowych oraz statków dokonujących połowów wędami są wydawane na okres roczny. Upoważnienia do połowów dla trawlerów do połowów gatunków głębinowych są wydawane na okres kwartalny.

2. Upoważnienia do połowów są odnawialne.

3. Do celów określenia początku okresu ważności upoważnienia do połowów ustala się:

– okres roczny: w odniesieniu do pierwszego roku stosowania protokołu okres od daty jego wejścia w życie do dnia 31 grudnia odnośnego roku; następnie każdy pełny rok kalendarzowy; w odniesieniu do ostatniego roku stosowania protokołu okres od dnia 1 stycznia do dnia wygaśnięcia protokołu;

– okres kwartalny: przy rozpoczęciu stosowania protokołu okres od daty jego wejścia w życie do początku kolejnego kwartału, przy czym obowiązujące daty rozpoczęcia kwartałów to: 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października; następnie każdy pełny kwartał; przy zakończeniu stosowania protokołu okres od końca ostatniego kwartału do dnia wygaśnięcia protokołu.

7.         Statki pomocnicze

1. Na wniosek UE Senegal zezwala unijnym statkom rybackim posiadającym upoważnienie do połowów na korzystanie ze wspomagania przez statki pomocnicze.

2. Takie wspomaganie nie może obejmować tankowania ani przeładunku połowów.

3. Statki pomocnicze muszą pływać pod banderą państwa członkowskiego UE i nie mogą być wyposażone w narzędzia połowowe.

4. Statki pomocnicze podlegają tej samej procedurze dotyczącej przekazywania wniosków o wydanie upoważnienia do połowów jaką określono w rozdziale II, w zakresie mającym do nich zastosowanie.

5. Senegal sporządza wykaz statków pomocniczych posiadających upoważnienia oraz przesyła go niezwłocznie krajowemu organowi odpowiedzialnemu za kontrolę połowów oraz UE.

Rozdział V – Środki techniczne

Środki techniczne w odniesieniu do trawlerów do połowów gatunków głębinowych posiadających upoważnienie do połowów dotyczące obszaru połowowego, narzędzi połowowych i poziomu przyłowów są określone w arkuszu technicznym znajdującym się w dodatku 2.

Sejnery tuńczykowe muszą spełniać wszystkie zalecenia i uchwały przyjęte przez ICCAT.

Rozdział III – Kontrola, monitorowanie i nadzór

Sekcja 1: System zgłaszania połowów

1.         Dziennik połowowy

1. Kapitan unijnego statku dokonującego połowów w ramach umowy prowadzi dziennik połowowy, którego wzór dla każdej kategorii połowów znajduje się w dodatku 3a i 3b do niniejszego załącznika.

2. Kapitan wypełnia dziennik połowowy każdego dnia przebywania statku w obszarze połowowym Senegalu.

3. Kapitan zapisuje każdego dnia w dzienniku połowowym ilość każdego gatunku określonego za pomocą kodu Alfa 3 FAO złowioną i zatrzymaną na statku, wyrażoną w kg wagi w relacji pełnej lub, w razie potrzeby, w liczbie sztuk. W odniesieniu do każdego głównego gatunku kapitan wymienia również połowy o wyniku zerowym.

4. W razie potrzeby kapitan zapisuje również codziennie w dzienniku połowowym ilości każdego gatunku wyrzucone do morza, wyrażone w kg wagi w relacji pełnej lub, w razie potrzeby, w liczbie sztuk.

5. Dziennik połowowy wypełniany jest w sposób czytelny, drukowanymi literami, i podpisywany przez kapitana.

6. Kapitan odpowiada za dokładność danych wpisanych do dziennika połowowego.

2.         Sprawozdawczość dotycząca połowów

1. Kapitan składa raporty z połowów statku poprzez złożenie Senegalowi dzienników połowowych odpowiadających okresowi obecności statku w obszarze połowowym Senegalu.

2. Do czasu wprowadzenia elektronicznego systemu przekazywania danych, o których mowa w pkt 4 niniejszej sekcji, dzienniki połowowe składa się w jeden z następujących sposobów:

(i) w przypadku zawinięcia do senegalskiego portu oryginał każdego dziennika połowowego jest składany miejscowemu przedstawicielowi Senegalu, który pisemnie potwierdza odbiór;

(ii) w przypadku wyjścia z obszarów połowowych Senegalu bez uprzedniego zawijania do któregoś z portów Senegalu – oryginał każdego dziennika połowowego jest przesyłany:

a)       pocztą elektroniczną w wersji zeskanowanej na adres wskazany przez Senegal. Senegal potwierdza niezwłocznie przyjęcie pocztą elektroniczną;

lub, w wyjątkowych przypadkach:

b)      faksem na numer podany przez Senegal, lub

c)       w ciągu 14 dni od przybycia do portu, a w każdym razie w terminie 45 dni od dnia wyjścia z obszaru Senegalu, pocztą do Senegalu.

3. Kapitan przesyła UE kopie wszystkich dzienników połowowych. W przypadku sejnerów tuńczykowych kapitan przesyła również kopie wszystkich dzienników połowowych do jednego z następujących instytutów naukowych:

(i) IRD (Institut de recherche pour le développement);

(ii) IEO (Instituto Español de Oceanografia) lub

(iii) INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agrária y das Pescas), a także do

(iv) CRODT (Centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye).

4. Powrót statku do obszaru połowowego Senegalu w okresie ważności posiadanego przez ten statek upoważnienia do połowów łączy się ze wznowieniem obowiązku sprawozdawczości dotyczącej połowów.

5. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących sprawozdawczości dotyczącej połowów Senegal może zawiesić upoważnienie do połowów dla danego statku do czasu otrzymania brakujących raportów połowowych i ukarać armatora zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującego prawa krajowego. W przypadku ponownego naruszenia przepisów Senegal może odmówić odnowienia upoważnienia do połowów.

6. Senegal informuje niezwłocznie UE o wszelkich karach nałożonych w takich okolicznościach.

3.         Kwartalne raportowanie połowów przez trawlery

Do czasu wprowadzenia elektronicznego systemu przekazywania danych, o których mowa w pkt 4 niniejszej sekcji, Komisja Europejska powiadamia Dyrekcję ds. Rybołówstwa Morskiego przed końcem trzeciego miesiąca każdego kwartału o ilościach złowionych w poprzednim kwartale przez trawlery, zgodnie ze wzorem określonym w dodatku 3c do niniejszego załącznika.

4.         Przejście na elektroniczny system przekazywania danych o połowach (ERS)

Strony zobowiązują się do przejścia na elektroniczny system raportowania połowów na podstawie specyfikacji technicznych określonych w dodatku 6. Strony postanawiają uzgodnić wspólne zasady w celu zapewnienia możliwie jak najszybszego przejścia. Senegal powiadamia UE w momencie spełnienia warunków tego przejścia. Strony uzgadniają, że system będzie w pełni operacyjny w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia przekazania tej informacji.

5.         Końcowe rozliczenie należności z tytułu opłat za sejnery tuńczykowe

1. Deklaracja roczna

1.1. Roczne sprawozdanie z połowów na podstawie dzienników połowowych i informacji dostarczonych przez kapitana statku przesyła się do zatwierdzenia przez instytuty naukowe, o których mowa powyżej.

1.2. Po zatwierdzeniu sprawozdania te przesyła się do DPM, DPSP i CRODT do weryfikacji.

1.3. Senegal szybko powiadamia UE o wyniku tej weryfikacji.

1.4. UE zwraca się do unijnych instytutów naukowych, jeżeli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia, i przekazuje je Senegalowi. Powiadomienia przesyła się drogą elektroniczną.

1.5. Posiedzenia wspólnej naukowej grupy roboczej odbywają się w razie potrzeby.

1.6. Dalsze dyskusje na temat procesu weryfikacji podejmuje się w przypadku, gdy to konieczne, i w razie potrzeby zwołuje się posiedzenie z udziałem wszystkich instytutów naukowych.

2. Zestawienie końcowe

2.1. Dla każdego statku do połowu tuńczyków, w oparciu o jego raporty połowowe potwierdzone przez wymienione powyżej instytuty naukowe, UE opracowuje rozliczenie końcowe kwot należnych od statku z tytułu rocznej kampanii połowowej za poprzedni rok kalendarzowy.

2.2. UE przedstawia Senegalowi i armatorowi rozliczenie końcowe przed dniem 15 lipca roku następującego po roku, w którym dokonano połowów.

2.3. Jeżeli wartość rozliczenia końcowego jest wyższa niż opłata ryczałtowa płatna z góry w celu uzyskania upoważnienia do połowów, armator wpłaca Senegalowi różnicę najpóźniej dnia 30 sierpnia danego roku. Jeżeli wartość rozliczenia końcowego jest niższa niż opłata ryczałtowa płatna z góry, różnica nie jest zwracana armatorowi.

Sekcja 2: Wpłynięcie na wody i opuszczenie wód Senegalu

1.           Statki Unii Europejskiej prowadzące działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Senegalu informują z co najmniej sześciogodzinnym wyprzedzeniem właściwe organy Senegalu o swoim zamiarze wpłynięcia na wody Senegalu lub ich opuszczenia.

2.           Powiadamiając o wpłynięciu na wody Senegalu lub ich opuszczeniu, statki jednocześnie informują o swojej pozycji oraz o znajdujących się już na burcie połowach określonych za pomocą kodu Alfa 3 FAO, złowionych i zatrzymanych na burcie, wyrażonych w kg masy w relacji pełnej lub, w razie potrzeby, w liczbie sztuk, bez uszczerbku dla postanowień sekcji 2 dodatku 6. Informacje te należy przesyłać drogą elektroniczną lub faksem na adresy podane w dodatku 7.

3.           Statek, w którego przypadku stwierdzono, że prowadzi połowy bez uprzedniego powiadomienia właściwych organów Senegalu, zostaje uznany za statek nieposiadający upoważnienia do połowów i poddany sankcjom przewidzianym w przepisach prawa krajowego.

4.           Do upoważnienia do połowów załączane są: adres e-mail, numer faksu i telefonu oraz współrzędne radiowe właściwych organów Senegalu.

Sekcja 3: Przeładunki i wyładunki

1. Statki dokonujące połowów wędami wyładowują połowy uzyskane w strefach połowowych Senegalu w porcie w Dakarze i mogą je sprzedawać miejscowym przedsiębiorstwom po cenach obowiązujących na rynkach międzynarodowych ustalonych w wyniku negocjacji między podmiotami.

2. Każdy unijny statek rybacki prowadzący działalność w ramach niniejszego protokołu na wodach Senegalu, który dokonuje przeładunku na wodach Senegalu, zobowiązany jest do dokonania tej czynności na redzie portu w Dakarze za zgodą właściwych organów Senegalu.

3. Armatorzy tych statków lub ich przedstawiciele, którzy chcą dokonać wyładunku lub przeładunku, muszą przekazać organom Senegalu z co najmniej z 72-godzinnym wyprzedzeniem następujące informacje:

3.1. nazwy statków rybackich, których dotyczy przeładunek lub wyładunek;

3.2. nazwę frachtowca lub port wyładunku;

3.3. masę do przeładunku lub wyładunku, w rozbiciu na gatunki;

3.4. datę przeładunku lub wyładunku;

3.5. przeznaczenie przeładowanych lub wyładowanych połowów.

4. Przeładunek lub wyładunek uznawany jest za opuszczenie wód Senegalu. Statki zobowiązane są do przekazania właściwym organom Senegalu raportów połowowych oraz do poinformowania o swoich zamiarach, czyli o kontynuowaniu połowów lub opuszczeniu wód Senegalu.

5. Wszelkie czynności związane z przeładunkiem lub wyładunkiem połowów, o których nie ma wzmianki w punktach powyżej, są zabronione na wodach Senegalu. Za naruszenie tego postanowienia grożą kary przewidziane w obowiązujących przepisach prawnych Senegalu.

Sekcja 4: Satelitarny system monitorowania statków (VMS)

1.         Komunikaty dotyczące pozycji statków – system VMS

1. Statki UE posiadające upoważnienie do połowów są wyposażone w satelitarny system monitorowania statków (Vessel Monitoring System, VMS), który zapewnia automatyczne i stałe w cyklu dwugodzinnym przekazywanie informacji o ich pozycji do Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) ich państwa bandery.

2. Każdy komunikat o pozycji powinien:

(i) zawierać

a)      dane umożliwiające identyfikację statku,

b)      ostatnią pozycję geograficzną statku rybackiego (długość i szerokość geograficzna) z marginesem błędu pozycji poniżej 500 metrów i przedziałem ufności wynoszącym 99 %,

c)      dzień i godzinę zarejestrowania pozycji,

d)      prędkość i kurs statku;

(ii) być skonfigurowany w formacie podanym w dodatku 5 do niniejszego załącznika.

3. Pierwsza pozycja zarejestrowana po wejściu do obszaru połowowego Senegalu oznaczana jest kodem „ENT”. Wszystkie następne pozycje będą oznaczone kodem „POS”, z wyjątkiem pierwszej pozycji zarejestrowanej po wyjściu z obszaru połowowego Senegalu, która będzie oznaczona kodem „EXI”.

4. CMR państwa bandery zapewnia automatyczne przetwarzanie i, w razie potrzeby, elektroniczne przesyłanie komunikatów o pozycji. Komunikaty o pozycji powinny być rejestrowane w sposób bezpieczny i przechowywane przez okres trzech lat.

2.         Przesyłanie informacji przez statek w przypadku awarii systemu VMS

1. Kapitan powinien w każdej chwili zapewniać pełną operacyjność systemu VMS i prawidłowość przesyłania komunikatów o pozycji do CMR państwa bandery.

2. W razie awarii system VMS statku zostanie naprawiony lub zastąpiony w terminie jednego miesiąca. Po upływie tego terminu statek przestanie być upoważniony do prowadzenia połowów w strefach połowowych Senegalu.

3. Statki z uszkodzonym systemem VMS, które prowadzą połowy w obszarze połowowym Senegalu, przekazują komunikaty o pozycji do CMR państwa bandery pocztą elektroniczną, drogą radiową lub faksem z częstotliwością co najmniej co cztery godziny, podając wszelkie wymagane informacje wyszczególnione w pkt 1.2 ppkt (i) niniejszej sekcji.

3.         Bezpieczne przesyłanie do Senegalu komunikatów o pozycji

1. CMR państwa bandery przesyła automatycznie komunikaty o pozycji odnośnych statków do CMR Senegalu. CMR państwa bandery i CMR Senegalu przekazują sobie nawzajem swoje kontaktowe adresy elektroniczne oraz informują się niezwłocznie o wszelkich zmianach tych adresów.

2. Przesyłanie komunikatów o pozycji między CMR państwa bandery i CMR Senegalu odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z systemem bezpiecznej komunikacji.

3. CMR Senegalu informuje niezwłocznie CMR państwa bandery i UE o wszelkich następujących po sobie zakłóceniach w odbiorze komunikatów o pozycji statku posiadającego upoważnienie do połowów w przypadku gdy odnośny statek nie zgłosił swojego wyjścia z obszaru połowowego.

4.         Nieprawidłowe działanie systemu łączności

1. Senegal sprawdza zgodność swojego sprzętu elektronicznego ze sprzętem CMR państwa bandery oraz informuje niezwłocznie UE o wszelkich zakłóceniach w łączności i w odbiorze komunikatów o pozycji w celu jak najszybszego znalezienia rozwiązania technicznego.

2. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez Wspólny Komitet.

3. Kapitan będzie uznany za odpowiedzialnego za wszelką dowiedzioną ingerencję w system VMS mającą na celu zakłócenie funkcjonowania systemu lub sfałszowanie komunikatów o pozycji. Wszelkie naruszenie przepisów podlega karom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa Senegalu.

5.         Zmiana częstotliwości wysyłania komunikatów o pozycji

1. Na podstawie uzasadnionych przesłanek, które wskazują na istnienie naruszenia, Senegal może zwrócić się z prośbą do CMR państwa bandery, wysyłając kopię prośby do UE, o skrócenie w okresie wyznaczonym na przeprowadzenie dochodzenia przerw pomiędzy kolejnymi komunikatami o pozycji statku do jednej godziny.

2. Senegal przesyła odnośne dowody do CMR państwa bandery i UE.

3. CMR państwa bandery wysyła niezwłocznie ze zwiększoną częstotliwością komunikaty o pozycji do Senegalu.

4. Po zakończeniu okresu wyznaczonego na prowadzenie dochodzenia Senegal informuje CMR państwa bandery i UE o ewentualnych czynnościach następczych.

6.         Moc prawna komunikatu VMS w przypadku sporu

Dane dotyczące pozycji dostarczone za pomocą VMS są jedynymi autentycznymi w przypadku sporu między Stronami.

Sekcja 5: Obserwatorzy

1. Obserwacja działalności połowowej

1.1. Statki posiadające upoważnienie do połowów są objęte systemem obserwacji ich działalności połowowej wykonywanej w ramach umowy.

1.2. W odniesieniu do sejnerów tuńczykowych system obserwacji powinien być zgodny z zaleceniami ICCAT (Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego).

2. Wyznaczone statki i obserwatorzy

2.1. Z chwilą wydania upoważnienia do połowów Senegal informuje UE i armatora lub jego agenta o statkach wyznaczonych do przyjęcia na pokład obserwatora, jak również o czasie obecności obserwatora na każdym statku.

2.2. Senegal podaje UE i armatorowi statku, który musi wziąć na pokład obserwatora, lub jego agentowi nazwisko wyznaczonego obserwatora najpóźniej 15 dni przed przewidzianym terminem zaokrętowania. Senegal informuje niezwłocznie UE i armatora lub jego agenta o wszelkich zmianach dotyczących wyznaczonych statków i obserwatorów.

2.3. Senegal stara się nie wyznaczać obserwatorów dla statków, które posiadają już obserwatora na pokładzie lub które mają już obowiązek formalny przyjęcia obserwatora podczas danej kampanii połowowej w ramach prowadzenia działalności połowowej w obszarach innych niż obszar połowowy Senegalu.

2.4. W przypadku trawlerów do połowów gatunków głębinowych czas pobytu obserwatora na pokładzie nie może przekroczyć dwóch miesięcy. Czas przebywania obserwatora na statku nie może przekraczać czasu niezbędnego do wykonania przez niego swoich obowiązków.

3. Opłata ryczałtowa

3.1. W momencie płatności opłaty rocznej armatorzy sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka oraz statków dokonujących połowów wędami wnoszą na rzecz DSPS ryczałtową kwotę w wysokości 400 EUR za każdy statek w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania programu obecności obserwatorów.

3.2. Z chwilą uiszczania opłaty kwartalnej armatorzy statków są również zobowiązani zapłacić DSPS kwotę w wysokości 100 EUR za każdy statek w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania programu obecności obserwatorów.

4. Wynagrodzenie obserwatora

Koszt wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pokrywa Senegal.

5. Warunki zaokrętowania

5.1. Warunki przyjęcia obserwatora na statek, w szczególności czas przebywania na statku, są uzgodnione za obopólną zgodą przez armatora lub jego agenta i Senegal.

5.2. Obserwator jest traktowany na pokładzie tak jak oficer. Jednakże przy zakwaterowaniu obserwatora na statku uwzględnia się strukturę techniczną statku.

5.3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia na statku pokrywa armator.

5.4. Kapitan podejmuje wszelkie dostępne środki w celu zapewnienia obserwatorowi bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego przy wykonywaniu jego zadań.

5.5. Obserwatorowi udostępnia się wszelkie urządzenia niezbędne do wypełniania jego obowiązków. Zapewnia mu się dostęp do środków komunikacji niezbędnych do wypełniania jego zadań, do dokumentów związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności połowowej przez statek, a w szczególności do dziennika połowowego i do dziennika nawigacyjnego, a także do części statku bezpośrednio związanych z wykonywanymi przez niego zadaniami.

6. Obowiązki obserwatora

6.1. Podczas przebywania na statku obserwator:

6.2. podejmuje wszelkie odpowiednie starania, aby nie zakłócać ani nie utrudniać prowadzenia połowów;

6.3. szanuje materiały i sprzęt znajdujące się na statku;

6.4. zachowuje poufność wszelkich dokumentów należących do danego statku.

7. Zaokrętowanie obserwatora i opuszczenie przez niego statku

7.1. Obserwator zaokrętowuje się w porcie wybranym przez armatora.

7.2. Armator lub jego przedstawiciel informują Senegal dziesięć (10) dni przed zaokrętowaniem o dniu, godzinie i porcie przyjęcia obserwatora na statek. Jeżeli obserwator wchodzi na statek za granicą, jego koszty dotarcia do portu zaokrętowania pokrywa armator.

7.3. Jeżeli obserwator nie stawi się do zaokrętowania w terminie 12 godzin po planowanym dniu i godzinie, armator jest automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania tego obserwatora. Armator może opuścić port i rozpocząć działania połowowe.

7.4. Jeżeli obserwator nie opuszcza statku w którymś z portów Senegalu, armator pokrywa koszty jak najszybszego powrotu obserwatora do Senegalu.

8. Zadania obserwatora

Obserwator wykonuje następujące zadania:

8.1. obserwuje działalność połowową prowadzoną przez statek;

8.2. weryfikuje pozycję statku podczas wykonywania przez statek działań połowowych;

8.3. pobiera próbki biologiczne w ramach programu naukowego;

8.4. sporządza wykaz używanych narzędzi połowowych;

8.5. sprawdza zamieszczone w dzienniku okrętowym dane dotyczące połowów w obszarze połowowym Senegalu;

8.6. sprawdza procentowy udział przyłowów i szacuje wielkość odrzutów;

8.7. przekazuje swoje obserwacje drogą radiową, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej raz na tydzień podczas prowadzenia przez statek połowów w obszarze połowowym Senegalu, z podaniem wielkości głównych połowów i przyłowów.

9. Ustalenia obserwatora

9.1. Przed opuszczeniem statku obserwator przedstawia kapitanowi statku swoje ustalenia. Kapitan statku ma prawo wprowadzić swoje komentarze do ustaleń obserwatora. Ustalenia są podpisywane przez obserwatora i kapitana. Kapitan otrzymuje kopię ustaleń obserwatora.

9.2. Obserwator przekazuje swoje ustalenia Senegalowi, który przesyła ich kopię UE w terminie ośmiu (8) dni po opuszczeniu statku przez obserwatora.

Sekcja 6: Inspekcje na morzu i w porcie

1. Inspekcja na morzu

1.1. Inspekcji na morzu w obszarze połowowym Senegalu, prowadzonej w odniesieniu do unijnych statków rybackich posiadających upoważnienie do połowów, będą dokonywać statki i inspektorzy Senegalu, których można zidentyfikować i którzy są odpowiedzialni za kontrole połowów.

1.2. Przed wejściem na pokład inspektorzy Senegalu uprzedzają statek UE o decyzji przeprowadzenia inspekcji. Inspekcja będzie prowadzona przez maksymalnie dwóch inspektorów, którzy będą musieli przedstawić swoją tożsamość i kwalifikacje jako inspektorzy przed rozpoczęciem inspekcji.

1.3. Inspektorzy Senegalu pozostaną na unijnym statku rybackim jedynie przez czas niezbędny do wykonania zadań związanych z inspekcją. Przeprowadzą oni inspekcję w sposób ograniczający do minimum jej skutki dla statku, prowadzonej przez niego działalności połowowej i ładunku.

1.4. Senegal może zezwolić UE na uczestniczenie w inspekcji na morzu w roli obserwatora.

1.5. Kapitan unijnego statku rybackiego ułatwia wejście na pokład i wykonywanie pracy inspektorom Senegalu.

1.6. Na zakończenie każdej inspekcji inspektorzy Senegalu sporządzają sprawozdanie z inspekcji. Kapitan unijnego statku rybackiego ma prawo wprowadzić do sprawozdania z inspekcji swoje uwagi. Sprawozdanie z inspekcji jest podpisywane przez inspektora, który je sporządził, oraz przez kapitana unijnego statku rybackiego.

1.7. Inspektorzy Senegalu pozostawiają kopię sprawozdania z inspekcji kapitanowi unijnego statku rybackiego przed opuszczeniem statku. Senegal przesyła UE kopię sprawozdania z inspekcji w terminie ośmiu (8) dni od zakończenia inspekcji

2. Inspekcja w porcie

2.1. Inspekcji w porcie, której przedmiotem będą unijne statki rybackie wyładowujące w wodach któregoś z portów Senegalu połowy pozyskane w obszarze połowowym Senegalu, dokonują upoważnieni inspektorzy.

2.2. Inspekcję przeprowadza najwyżej dwóch inspektorów, którzy są zobowiązani przed rozpoczęciem inspekcji przedstawić swoją tożsamość i kwalifikacje jako inspektorzy. Inspektorzy Senegalu pozostają na unijnym statku rybackim jedynie przez okres niezbędny do wykonania zadań związanych z inspekcją i przeprowadzają inspekcję w sposób ograniczający do minimum jej skutki dla statku, dokonywanego przez niego wyładunku lub przeładunku ładunku.

2.3. Senegal może zezwolić UE na uczestniczenie w inspekcji na morzu w roli obserwatora.

2.4. Kapitan unijnego statku rybackiego ułatwia wykonywanie pracy inspektorom Senegalu.

2.5. Na zakończenie każdej inspekcji inspektorzy Senegalu sporządzają sprawozdanie z inspekcji. Kapitan unijnego statku rybackiego ma prawo wprowadzić do sprawozdania z inspekcji swoje uwagi. Sprawozdanie z inspekcji jest podpisywane przez inspektora, który je sporządził, oraz przez kapitana unijnego statku rybackiego.

2.6. Inspektorzy Senegalu pozostawiają kopię sprawozdania z inspekcji kapitanowi unijnego statku rybackiego przed opuszczeniem statku. Senegal przesyła UE kopię sprawozdania z inspekcji w terminie ośmiu dni od zakończenia inspekcji

Sekcja 7: Naruszenia przepisów

1. Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów

1.1. Każde naruszenie przepisów przez unijny statek rybacki posiadający upoważnienie do połowów zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika powinno być wymienione w sprawozdaniu z inspekcji. Wzmiankowane sprawozdanie jest jak najszybciej przekazywane UE i państwu bandery.

1.2. Podpisanie sprawozdania z inspekcji przez kapitana nie przesądza o prawie przysługującym armatorowi do obrony przed zarzutem zgłoszonego naruszenia przepisów.

2. Zatrzymanie statku – spotkanie informacyjne

2.1. Jeżeli w obowiązujących przepisach prawa Senegalu jest to przewidziane w odniesieniu do zgłoszonego naruszenia, każdy unijny statek rybacki, który naruszył przepisy, może być zmuszony do zaprzestania działalności połowowej i, jeśli znajduje się na morzu, do powrotu do portu w Dakarze.

2.2. Senegal zgłasza UE w terminie maksymalnie 24 godzin każde zatrzymanie unijnego statku rybackiego posiadającego upoważnienie do połowów. Do zgłoszenia załącza się dowody potwierdzające zgłoszone naruszenie przepisów.

2.3. Przed podjęciem jakiegokolwiek środka przeciwko kapitanowi lub załodze statku albo ładunkowi, poza działaniami mającymi na celu zachowanie dowodów w sprawie podejrzewanego naruszenia przepisów, na wniosek UE Senegal organizuje w następnym dniu roboczym po powiadomieniu o zatrzymaniu statku spotkanie informacyjne mające na celu wyjaśnienie faktów, które doprowadziły do zatrzymania statku, oraz przedstawienie ewentualnych działań następczych. Przedstawiciel państwa bandery może wziąć udział w spotkaniu informacyjnym.

3. Kary za naruszenie przepisów – postępowanie ugodowe

3.1. Kara za zgłoszone naruszenie przepisów jest wyznaczana przez Senegal zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

3.2. Jeżeli rozstrzygnięcie kwestii naruszenia przepisów wymaga postępowania sądowego, przed jego rozpoczęciem i o ile naruszenie nie posiada znamion przestępstwa, uruchamiane jest postępowanie ugodowe pomiędzy Senegalem a UE w celu określenia treści i poziomu kary. Postępowanie ugodowe kończy się najpóźniej trzy (3) dni po zgłoszeniu zatrzymania statku.

3.3. Przedstawiciele państwa bandery i UE mogą wziąć udział w postępowaniu ugodowym.

4. Postępowanie sądowe – gwarancja bankowa

4.1. Jeżeli postępowanie ugodowe nie powiedzie się i sprawa dotycząca naruszenia przepisów zostaje wniesiona przed właściwy organ sądowy, armator statku, który naruszył przepisy, składa w banku wyznaczonym przez Senegal gwarancję bankową, której wysokość ustalona przez Senegal pokrywa koszty związane z zatrzymaniem statku, szacowaną grzywną i ewentualnymi odszkodowaniami wyrównawczymi. Gwarancja bankowa pozostaje zablokowana do czasu zakończenia postępowania sądowego.

4.2. Gwarancja bankowa jest zwalniana i zwracana armatorowi niezwłocznie po wydaniu orzeczenia:

– a) w całości, jeśli nie orzeczono żadnej kary;

– b) do wysokości salda, jeśli kara skutkowała grzywną nieprzekraczającą gwarancji bankowej.

4.3. Senegal informuje UE o wynikach postępowania sądowego w terminie ośmiu dni od wydania orzeczenia.

5. Zwolnienie statku i załogi

Statek i jego załoga mogą opuścić port po uregulowaniu kary wynikającej z postępowania ugodowego lub po złożeniu gwarancji bankowej.

Sekcja 8: Wspólny nadzór w zakresie zwalczania połowów NNN

1. Cel

W celu wzmocnienia nadzoru nad połowami na pełnym morzu oraz zwalczania połowów NNN unijne statki rybackie będą informować o obecności w obszarze połowowym Senegalu wszelkich statków, które nie znajdują się w dostarczonym przez Senegal wykazie statków upoważnionych do połowów w Senegalu.

2. Procedura

2.1. Jeżeli kapitan unijnego statku rybackiego zaobserwuje statek rybacki prowadzący operacje, które mogą być połowami NNN, może zebrać na ten temat możliwie jak najwięcej informacji.

2.1. Sprawozdania z obserwacji są wysyłane niezwłocznie do władz Senegalu i właściwego organu państwa członkowskiego statku, który prowadził obserwację, który to organ przekazuje je Komisji lub wyznaczonej przez nią organizacji.

2.2. Komisja Europejska przekazuje tę informację Senegalowi.

3. Wzajemność

Senegal przekazuje jak najszybciej UE wszelkie sprawozdania z obserwacji, w których jest posiadaniu, dotyczące statków rybackich prowadzących w obszarze połowowym Senegalu operacje, które mogą być połowami NNN.

Dział V – Zaokrętowanie marynarzy

1.           Właściciele unijnych statków rybackich prowadzących działalność w ramach niniejszego protokołu zatrudniają obywateli państw AKP na następujących warunkach i z zachowaniem następujących limitów:

– w przypadku floty sejnerów tuńczykowych: co najmniej 20 % zaokrętowanych marynarzy w sezonie poławiania tuńczyka na obszarze połowowym Senegalu będzie pochodziło z Senegalu lub ewentualnie z któregoś z państw AKP;

– w przypadku floty statków do połowu wędami: co najmniej 20 % zaokrętowanych marynarzy w sezonie połowowym na obszarze połowowym Senegalu będzie pochodziło z Senegalu lub ewentualnie z któregoś z państw AKP;

– w przypadku floty trawlerów do połowu gatunków głębinowych: co najmniej 20 % zaokrętowanych marynarzy w sezonie połowowym na obszarze połowowym Senegalu będzie pochodziło z Senegalu lub ewentualnie z któregoś z państw AKP.

2.           Armatorzy starają się zatrudniać marynarzy pochodzących z Senegalu.

3.           Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy stosowana jest z mocy prawa do marynarzy zatrudnionych na unijnych statkach rybackich. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i rzeczywistego uznawania prawa do negocjacji zbiorowych pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

4.           Umowy o pracę z członkami załogi pochodzącymi z Senegalu i państw AKP, których kopie otrzymuje Krajowa Agencja Morska oraz strony tych umów, zawierane są między przedstawicielem (przedstawicielami) armatorów a marynarzami lub związkami zawodowymi bądź ich przedstawicielami. Umowy o pracę zapewniają marynarzom korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych, który jest dla nich obowiązujący, w tym ubezpieczenia na wypadek śmierci, ubezpieczenia zdrowotnego i od nieszczęśliwych wypadków.

5.           Wynagrodzenie marynarzy z państw AKP wypłacają armatorzy. Jego wysokość jest ustalana za obopólnym porozumieniem armatorów lub ich przedstawicieli i marynarzy lub związków zawodowych bądź ich przedstawicieli. Jednakże warunki wynagrodzenia marynarzy nie mogą być gorsze od warunków wynagrodzenia stosowanych w odniesieniu do załóg w ich własnych krajach, a w żadnym razie nie mogą być gorsze od norm przewidzianych przez MOP.

6.           Każdy marynarz zatrudniony przez unijny statek rybacki stawia się u kapitana określonego statku w przeddzień proponowanej daty zaokrętowania. Jeżeli marynarz nie stawi się w terminie i o godzinie przewidzianej na zaokrętowanie, armator będzie automatycznie zwolniony z obowiązku zatrudnienia tego marynarza.

Dodatki

1 – Wniosek o wydanie upoważnienia do połowów

2 – Arkusz techniczny

3 – Wzór dziennika połowowego i deklaracji połowowych

4 – Współrzędne geograficzne obszarów połowowych

5 – Przekazywanie Senegalowi danych VMS – format danych VMS – meldunek o pozycji

6 – Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu elektronicznego przekazywania danych dotyczących połowów (system ERS)

7 – Senegal – dane kontaktowe

Dodatek 1

UMOWA O PARTNERSTWIE W SPRAWIE POŁOWÓW MIĘDZY SENEGALEM A UNIĄ EUROPEJSKĄ

WNIOSEK O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW

I. WNIOSKODAWCA

1.     Nazwa/Nazwisko armatora: ...................................................Narodowość :........................................................................

2.     Adres armatora: ........................................................................................................................

3.     Nazwa stowarzyszenia lub nazwisko przedstawiciela armatora: .....................................................................

3.     Adres stowarzyszenia lub przedstawiciela armatora: ................................................................

4.     Telefon:......................................................   Faks: ................................... E-mail: ……………

5.     Nazwisko kapitana: ......................................... Obywatelstwo: ................. E-mail: …………………………

II – STATEK I JEGO IDENTYFIKACJA

1.     Nazwa statku: ...............................................................................................................................................

2.     Państwo bandery: .......................................................................................................................

3.     Zewnętrzny numer rejestracyjny: …………....................................................................................

4.     Port macierzysty: …………………. MMSI: ..................................Numer IMO:…..................

5.     Data przyjęcia obecnej bandery: ........../........./.............. Poprzednia bandera (jeśli dotyczy): ………...

6.     Data i miejsce budowy: ....../......./.......... w…………........ Radiowy sygnał wywoławczy: ...............................

7.     Częstotliwość wywoławcza: ………….............. Numer telefonu satelitarnego: ……………..…………...……

8.     Rodzaj kadłuba:          Stal ¨  Drewno ¨           Poliester ¨          Inny ¨ …………………………….

III – CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STATKU I JEGO WYPOSAŻENIE

1.     Długość całkowita: : ..................................................   Szerokość: ....................................... Zanurzenie:….

2.     Pojemność brutto (wyrażona w GT): ..................................       Pojemność netto: ……………….……………

3.     Moc głównego silnika w kW: .............................Marka: .................................         Typ: ….....................

4.     Rodzaj statku: ¨ Sejner tuńczykowy ¨Statek do połowu wędami ¨Trawler do połowu gatunków głębinowych

5.     Narzędzia połowowe: ......................................

6.     Obszary połowowe: ………………………………………      

7.     Gatunki docelowe: ……………………………….

8.     Port wyznaczony do wyładunku: ………………………………….………………………

9.     Łączna liczba członków załogi: ....................................................................................................................

10.   Sposób konserwacji na statku:           Lód ¨          Chłodzenie ¨       Mieszana ¨         Zamrażanie ¨

11.   Dobowa zdolność zamrażania (w tonach): ...............................Pojemność ładowni: ...............    Liczba: .....

12.        Urządzenie VMS:

            Producent: ............................Wzór: …………………. Numer seryjny: …………………

            Wersja oprogramowania: ........................................................... Operator satelitarny: ………………..

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe oraz zostały przedstawione w dobrej wierze.

           

Sporządzono w .................................., dnia […] r.

Podpis wnioskodawcy................................................

Dodatek 2

Arkusz techniczny: zestawienie głównych gatunków przydennych

(1) Gatunki docelowe:

Gatunkami docelowymi są: morszczuk angolański (Merluccius polli) i morszczuk senegalski (Merluccius senegalensis) (2) Obszar połowowy:

Obszar połowowy objęty upoważnieniem jest określony za pomocą następujących punktów[1]: a) na zachód od południka 016° 53′ 42′′ W między granicą senegalsko-mauretańską a równoleżnikiem 15° 40′ 00′′ N; b) poza zasięgiem 15 mil morskich od linii odniesienia położonej między równoleżnikiem 15° 40′ 00′′ N a równoleżnikiem 15° 15′ 00′′ N; c) poza zasięgiem 12 mil morskich od linii odniesienia, między równoleżnikiem 15° 15′ 00′′ N a równoleżnikiem 15° 00′ 00′′ N; d) poza zasięgiem 8 mil morskich od linii podstawowych, między równoleżnikiem 15° 00′ 00′′ N a równoleżnikiem 14° 32′ 30′′ N; e) na zachód od południka 017° 30′ 00′′ W, w obszarze położonym między równoleżnikiem 14° 32′ 30′′ N a równoleżnikiem 14° 04′ 00″ N; f) na zachód od południka 017° 22′ 00′′ W, w obszarze położonym między równoleżnikiem 14° 04′ 00′′ N a północną granicą senegalsko-gambijską; g) na zachód od południka 017° 35′ 00′′ W, w strefie między południową granicą senegalsko-gambijską a równoleżnikiem 12° 33′ 00′′ N; h) na południe od linii azymutu 137° wytyczonego od punktu P9 (12° 33′ 00′′ N; 017° 35′ 00′′ W) do przecięcia z linią azymutu 220° wytyczoną od Cabo Roxo, w celu uwzględnienia Porozumienia o zarządzaniu i współpracy między Senegalem i Gwineą Bissau.

(3) Dopuszczalne narzędzia połowowe:

Włok denny konwencjonalny lub do połowów morszczuka, o minimalnym rozmiarze oczek 70 mm. Stosowanie jakichkolwiek środków lub urządzeń powodujących zmniejszanie światła oczek sieci lub ograniczanie selektywnego działania sieci jest zakazane. Jednakże w celu ochrony przed zużyciem i rozrywaniem dozwolone jest mocowanie – wyłącznie do dolnej ściany worka włoka dennego – fartuchów ochronnych z siatki lub innego materiału. Fartuchy te są mocowane tylko wzdłuż przednich i bocznych krawędzi worka włoka. Na górnej ścianie włoka wolno stosować urządzenia ochronne, pod warunkiem że składają się one tylko z jednego kawałka siatki z takiego samego materiału jak worek, o wielkości oczek równej co najmniej 300 milimetrów. Podwajanie włókien (pojedynczych lub wielokrotnych) tworzących worek włoka jest zakazane.

(4) Przyłowy[2]:

7 % głowonogów, 7 % skorupiaków, 15 % innych głębinowych gatunków dennych. Odsetek przyłowów ustalony powyżej oblicza się po zakończeniu każdego rejsu poprzez odniesienie do łącznej masy połowów, zgodnie z uregulowaniami Senegalu. Zatrzymanie na burcie, przeładunek, wyładunek, składowanie i sprzedaż całości lub części ryb spodoustych, objętych środkami ochronnymi w ramach planu działania UE na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami, jak również w ramach regionalnych organizacji do spraw zarządzania rybołówstwem oraz właściwych regionalnych organizacji ds. rybołówstwa – w szczególności żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) i żarłacza jedwabistego (Carcharhinus falciformis), żarłacza białego (Carcharodon carcharias), długoszpara (Cetorhinus maximus), żarłacza śledziowego (Lamna nasus), kosogona (Alopias superciliosus), raszpli zwyczajnej (Squatina squatina), manty (Manta birostris) i gatunków z rodziny młotowatych (Sphyrnidae) – jest zabronione. Przypadkowo złowionych okazów z gatunków spodoustych, których zatrzymywanie na burcie jest zakazane, nie wolno okaleczać. Należy je niezwłocznie uwolnić.

(5) Całkowity dopuszczalny połów/opłaty:

Wielkość dopuszczalnych połowów: || 2 000 ton rocznie

Opłata: || 90 EUR/tonę

Wysokość opłaty oblicza się po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu, na który statek otrzyma upoważnienie do połowów, uwzględniając połowy dokonane podczas tego okresu. Przyznanie upoważnienia do połowów będzie uzależnione od uiszczenia zaliczki w wysokości 500 EUR na statek, która zostanie odliczona od ogólnej kwoty opłaty oraz która zostanie wpłacona na początku każdego z trzymiesięcznych okresów, na który statek otrzyma upoważnienie do połowów.

– Liczba statków posiadających zezwolenie || 2 statki

– Rodzaje statków upoważnionych do połowów || Trawlery do połowów głębinowych gatunków przydennych

– Zamustrowanie marynarzy senegalskich lub z innych państw AKP || 20 % załogi

– Okres ochronny || 1 maja – 30 czerwca[3]

Dodatek 3 a

Gatunki daleko migrujące: Dziennik połowowy – wzór ustanowiony przez ICCAT ||

|| || Takle Żywa przynęta Okrężnica Włok Pozostałe ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Nazwa statku: ……………………………………………………………………. || Pojemność brutto:          …………………………………………………............................. || WYPŁYNIĘCIE statku: POWRÓT statku: || Miesiąc || Dzień || Rok || Port || || ||

Państwo bandery:          ……………………………………………………………………........................... || Ładowność – (MT): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Numer rejestracyjny:       ………………………………………………………………................................... || Kapitan: ……………………………………………………….... || || || ||

Armator: ………………………………………………………….......................... || Liczba członków załogi:    ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adres: ………………………………………………………………………….... || Data sprawozdania: ………………………………………………...... || || ||

|| (Autor sprawozdania):     ………………………………………………................................. || Liczba dni na morzu: || || Liczba dni połowowych: Liczba dokonanych zaciągów: || || Nr wyjścia na połów: || ||

||

||

|| ||

Data || Sektor || Temp. wody na powierzchni (ºC) || Nakład połowowy Liczba użytych haczyków || Capturas (Połowy) || Isco usado na pesca (Użyta przynęta) ||

Miesiąc || Dzień || Szerokość geograficzna N/S || Długość geograficzna E/W || Tuńczyk błękitnopłetwy Thunnus thynnus lub maccoyi || Tuńczyk żółtopłetwy (albakora) Thunnus albacares || (Opastun) Thunnus Obesus || (Tuńczyk biały) Thunnus alalunga || (Miecznik) Xiphias gladius || (Marlin pasiasty) (Marlin biały) Tetraptunus audax lub albidus || (Marlin czarny) Makaira indica || (Żaglicowate) Istiophorus albicane lub platypterus || Tuńczyk bonito Katsuwonus pelamis || (Połowy mieszane) || Razem dziennie (masa wyłącznie w kg) || Makrelosz || Nagład || Żywa przynęta || (Inne) ||

|| || || || || || Liczba || Masa w kg || Liczba || kg || Liczba || kg || Liczba || kg || Liczba || kg || Liczba || kg || Liczba || kg || Liczba || kg || Liczba || kg || Liczba || kg || Liczba || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

ILOŚCI WYŁADOWANE (W KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Uwagi || || || || ||

1 – Używać jednego arkusza na miesiąc i jednej linijki na dzień. || || 2 – „Dzień” oznacza dzień założenia takli. || 4 – Ostatnia linijka (ilości wyładowane) powinna być wypełniana tylko na koniec wyjścia. Należy podać rzeczywistą masę w momencie wyładowania. || ||

|| || 3 – Sektor połowu oznacza pozycję statku. Zaokrąglić minuty i zapisać stopnie długości i szerokości geograficznej. Prosimy o podawanie N/S i E/W. || || 5 – Wszystkie umieszczone tu informacje mają charakter ściśle poufny. || || ||

Dodatek 3b Głębokowodne gatunki przydenne: Dziennik połowowy – model ustanowiony przez UE (załącznik VI do rozporządzenia (UE) nr 404/2011)[4]

Nr............. || DZIENNIK POŁOWOWY UNII EUROPEJSKIEJ || Dzień, Miesiąc, Godzina, Rok 20.. Wyjście (4) 1-------1 1----------1 1---------1 z 1-------------------------1 Powrót (5) 1--------1 1---------1 1----------1 do 1 -------------------------1 Wyładunek (6) 1---------1 1----------1 1----------1      do          1--------1

Nazwa statku (statków) (1)               Oznakowanie zewnętrzne (2) _______________________________            __________________________  Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)  (1) || Imię i nazwisko kapitana/kapitanów (3)    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Adres(-y) 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Narzędzie połowowe (8)   Rozmiar oczek sieci (9)                        Rozmiar (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         W przypadku przeładunku (7)     Dzień 1--------1              Miesiąc 1------------------1 1----------1 || Nazwa i międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (jeśli został nadany)--------------------------------------------- Oznakowanie zewnętrzne: Przynależność państwowa statku odbierającego ---------------------------------------

Data (11) || Liczba operacji połowowych (12) || Czas połowu (13) || Pozycja (14) || Dane dotyczące połowu zatrzymanego na burcie z podziałem na gatunki w kilogramach wagi w relacji pełnej lub z podaniem liczby sztuk (15)²

|| || || Prostokąt statystyczny || Obszar ICES NAFO CECAF CFGM || Obszar połowowy państwa nieczłonkowskiego || || || || || || || || || || || || Proszę podać masę okazu w kg wagi w relacji pełnej danego gatunku || Parafa

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Postać ryb (17) Ilość (19) Postać ryb (17) Ilość (19) Postać ryb (17) Ilość (19) Postać ryb (17) Ilość (19) || Obszar ICES NAFO CECAF CFGM (22) || Obszar połowowy państwa nieczłonkowskiego (22) || || || || || || || || || || || || Szacowane odrzuty ogółem (16)

Deklaracja wyładunkowa/przeładunkowa (*)/ (18) w kilogramach lub stosowanych jednostkach: równych …………….. kg

|| || || || || || || || || || || || || Podpis Kapitan/Agent Π (20) Imię, nazwisko i adres agenta (jeśli dotyczy) (21) Imię, nazwisko i adres agenta (jeśli dotyczy) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) Niepotrzebne skreślić

Dodatek 3c

Dodatek 4

Współrzędne geograficzne

Obszary połowowe i obszary zamknięte dla połowów w Senegalu

Współrzędne obszarów połowowych i strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa w Senegalu zostaną przekazane przez stronę senegalską przed wejściem w życie niniejszej umowy.

Dodatek 5

PRZEKAZYWANIE SENEGALOWI WIADOMOŚCI VMS

Format danych VMS – meldunek o pozycji

Dane || Kod || Obowiązkowe/Fakultatywne || Treść

Początek rejestracji || SR || O || Szczegółowe dane systemu wskazujące początek zapisu

Adresat || AD || O || Szczegółowe dane komunikatu – kod Alfa 3 państwa (ISO-3166) adresata

Nadawca || FR || O || Szczegółowe dane komunikatu – kod Alfa 3 państwa (ISO-3166) nadawcy

Państwo bandery || FS || O || Szczegółowe dane komunikatu – bandera kod Alfa 3 (ISO-3166)

Typ komunikatu || TM || O || Szczegółowe dane komunikatu – typ komunikatu (ENT, POS, EXI)

Radiowy sygnał wywoławczy (IRCS) || RC || O || Szczegółowe dane statku – międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)

Wewnętrzny numer referencyjny dla umawiającej się strony || IR || F || Szczegółowe dane statku – indywidualny numer dla umawiającej się strony: kod Alfa 3 (ISO-3166), po którym następuje numer

Zewnętrzny numer rejestracyjny || XR || O || Szczegółowe dane statku – numer znajdujący się na burcie statku (ISO 8859.1)

Szerokość geograficzna || LT || O || Szczegółowe dane statku – pozycja w stopniach i stopniach dziesiętnych +/– DD.ddd (WGS84)

Długość geograficzna || LG || O || Szczegółowe dane statku – pozycja w stopniach i stopniach dziesiętnych +/– DDD.ddd (WGS84)

Kurs || CO || O || Kurs statku w skali 360°

Prędkość || SP || O || Prędkość statku w dziesiętnych węzła

Data || DA || O || Szczegółowe dane pozycji statku – dzień zarejestrowania pozycji UTC (RRRRMMDD)

Godzina || TI || O || Szczegółowe dane pozycji statku – godzina zarejestrowania pozycji UTC (GGMM)

Koniec rejestracji || ER || O || Szczegółowe dane systemu wskazujące koniec rejestracji

Każda transmisja danych ma następującą strukturę:

używane znaki muszą być zgodne z normą ISO 8859.1;

podwójny ukośnik (//) i litery „SR” wskazują początek komunikatu;

każda dana jest zidentyfikowana kodem i oddzielona od innych podwójnym ukośnikiem (//);

pojedynczy ukośnik (/) oznacza oddzielenie kodu od danych;

litery „ER” oraz podwójny ukośnik (//) wskazują koniec komunikatu;

dane fakultatywne muszą być wprowadzane między początkiem a końcem zapisu.

Dodatek 6

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu elektronicznego przekazywania danych dotyczących połowów (system ERS)

1. Postanowienia ogólne

1)           Podczas prowadzenia połowów na wodach Seszeli każdy unijny statek rybacki musi być wyposażony w elektroniczny system, zwany dalej „systemem ERS”, umożliwiający rejestrowanie i przekazywanie danych o działalności połowowej statku, zwanych dalej „danymi ERS”.

2)           Statek UE, który nie jest wyposażony w system ERS lub którego system ERS nie działa, nie jest upoważniony do wejścia na wody Senegalu w celu prowadzenia połowów.

3)           Dane ERS są przekazywane zgodnie z procedurami państwa bandery statku, tzn. są najpierw wysyłane do Centrum Monitorowania Rybołówstwa (zwanego dalej „CMR”) państwa bandery, które zapewnia ich automatyczną dostępność dla CMR Senegalu.

4)           Państwo bandery i Senegal zapewniają, aby ich CMR były wyposażone w sprzęt informatyczny i oprogramowanie niezbędne do automatycznego przekazywania danych ERS w formacie XML dostępnym pod adresem oraz by dysponowały procedurą awaryjną zdolną do rejestracji i przechowywania danych ERS w formie możliwej do odczytania komputerowego przez okres co najmniej trzech (3) lat.

5)           Przekazywanie danych ERS musi odbywać się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji, którymi zarządza Komisja Europejska w imieniu UE, określonymi jako DEH (ang. Data Exchange Highway, autostrada wymiany danych).

6)           Państwo bandery i Senegal wyznaczają swoich korespondentów ERS, którzy będą pełnić funkcję punktów kontaktowych.

a)         Korespondenci ERS są wyznaczani na okres co najmniej sześciu (6) miesięcy.

b)         Przed rozpoczęciem wytwarzania ERS przez dostawcę CMR państwa bandery i Senegalu przekazują sobie nawzajem dane swoich korespondentów ERS (nazwa/nazwisko, adres, telefon, teleks, adres e-mail).

c)         O wszelkich zmianach danych korespondentów ERS należy niezwłocznie informować.

2. Sporządzanie i przekazywanie danych ERS

1)           Unijny statek rybacki ma obowiązek:

a)      przekazywać codziennie dane ERS w odniesieniu do każdego dnia spędzonego w wodach Senegalu;

b)      rejestrować dla każdej operacji połowowej ilości złowione i zatrzymane na burcie w odniesieniu do każdego gatunku złowionego jako gatunek docelowy, przyłów lub odrzut;

c)      wymieniać w odniesieniu do każdego gatunku wymienionego w upoważnieniu do połowów wydanym przez Senegal także połowy o wyniku zerowym;

d)      określać każdy gatunek za pomocą kodu Alfa 3 FAO;

e)      wyrażać ilości w kg masy w relacji pełnej oraz, jeśli jest to wymagane, w liczbie sztuk;

f)       rejestrować w danych ERS ilości przeładowane lub wyładowane w odniesieniu do każdego gatunku;

g)      rejestrować w danych ERS podczas każdego wejścia na wody Senegalu (komunikat COE) i wyjścia z nich (komunikat COX) szczegółowy komunikat zawierający, w odniesieniu do każdego gatunku określonego w upoważnieniu do połowów wydanym przez Senegal, ilości zatrzymane na burcie w momencie każdego wejścia lub wyjścia;

h)      przekazywać codziennie dane ERS do CMR państwa bandery w formacie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, najpóźniej do 23:59 UTC.

2)           Kapitan odpowiada za dokładność rejestrowanych i przekazywanych danych ERS.

3)           CMR państwa bandery wysyła automatycznie i niezwłocznie dane ERS do CMR Senegalu.

4)           CMR Senegalu potwierdza przyjęcie danych ERS komunikatem zwrotnym oraz traktuje wszystkie dane ERS jako poufne.

3. Awaria systemu ERS na statku lub systemu przekazywania danych ERS między statkiem a CMR państwa bandery

1)           Państwo bandery informuje niezwłocznie kapitana lub właściciela statku, który pływa pod jego banderą, lub jego przedstawiciela, o każdej awarii technicznej systemu ERS zainstalowanego na statku lub o tym, że nie działa przekazywanie danych ERS między statkiem a CMR państwa bandery.

2)           Państwo bandery informuje Senegal o wykrytej awarii i środkach naprawczych, które zostały podjęte.

3)           W razie awarii systemu ERS na statku kapitan lub właściciel dokonują naprawy lub wymiany systemu w terminie 10 dni. Jeżeli w okresie tych 10 dni statek zawija do portu, nie będzie mógł podjąć ponownie działalności połowowej w wodach Senegalu aż do przywrócenia pełnej sprawności jego systemu ERS, chyba że Senegal udzieli mu zezwolenia.

a)      Statek rybacki nie może opuścić portu po awarii technicznej swego systemu ERS przed przywróceniem sprawności jego systemu ERS w sposób satysfakcjonujący państwo bandery i Senegal, chyba że

b)      otrzyma zgodę państwa bandery. W tym ostatnim przypadku państwo bandery informuje Senegal o swojej decyzji przed opuszczeniem przez statek portu.

4)           Każdy statek UE, który prowadzi połowy w wodach Senegalu posiadając niesprawny system ERS, powinien przekazywać codziennie najpóźniej do 23:59 UTC wszelkie dane ERS do CMR państwa bandery za pomocą wszelkich innych środków komunikacji elektronicznej dostępnych w CMR Senegalu.

5)           Dane ERS, których nie można udostępnić Senegalowi w systemie ERS z powodu awarii systemu, są przekazywane przez CMR państwa bandery do CMR Senegalu w innej wzajemnie uzgodnionej formie elektronicznej. Dane przekazywane w taki alternatywny sposób będą uznawane za priorytetowe z uwagi na to, że normalnie stosowane terminy przekazywania mogą być niedotrzymane.

6)           Jeżeli CMR Senegalu nie otrzymuje danych ERS ze statku przez trzy (3) kolejne dni, Senegal może wydać statkowi polecenie natychmiastowego udania się do portu wyznaczonego przez Senegal w celu przeprowadzenia dochodzenia.

4. Awaria w CMR – nieprzyjmowanie danych ERS przez CMR Senegalu

1)           Jeżeli jedno z CMR nie otrzymuje danych ERS, jego korespondent ERS informuje o tym niezwłocznie korespondenta drugiego CMR i w razie potrzeby pomaga w rozwiązywaniu problemu.

2)           CMR państwa bandery i CMR Senegalu uzgadniają wzajemnie, przed uruchomieniem systemu ERS alternatywne środki komunikacji elektronicznej, które powinny być używane do przekazywania danych ERS w razie awarii w CMR, i informują się nawzajem niezwłocznie o wszelkich zmianach.

3)           Gdy CMR Senegalu sygnalizuje, że nie otrzymał danych ERS, CMR państwa bandery ustala przyczyny problemu i podejmuje właściwe środki w celu jego rozwiązania. CMR państwa bandery informuje CMR Senegalu i UE o wynikach i podjętych środkach w terminie 24 godzin od stwierdzenia awarii.

4)           Jeżeli zlikwidowanie problemu wymaga więcej niż 24 godzin, CMR państwa bandery przekazuje niezwłocznie brakujące dane ERS do CMR Senegalu za pomocą któregoś z alternatywnych środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

5)           Senegal przekazuje informację swoim właściwym służbom kontrolnym, tak aby CMR Senegalu nie uznało statków UE za winne naruszenia polegającego na nieprzekazywaniu danych ERS z powodu awarii w jednym z CMR.

5. Konserwacja CMR

1)           Zaplanowane czynności konserwacyjne w CMR (program obsługi technicznej), które mogą wpłynąć na wymianę danych ERS, należy zgłosić drugiemu CMR z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem, wskazując w miarę możliwości dzień i czas trwania konserwacji. O niezaplanowanych czynnościach konserwacyjnych należy jak najszybciej powiadamiać drugie CMR.

2)           W czasie konserwacji udostępnianie danych ERS może zostać wstrzymane do czasu, gdy system będzie ponownie sprawny. Dane ERS są udostępniane natychmiast po zakończeniu konserwacji.

3)           Jeżeli czynności konserwacyjne trwają ponad 24 godziny, dane ERS są przekazywane innemu CMR za pomocą jednego ze środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

4)           Senegal przekazuje informację swoim właściwym służbom kontrolnym, tak aby statków UE nie uznano za winne naruszenia polegającego na nieprzekazywaniu danych ERS z powodu czynności konserwacyjnych w jednym z CMR.

Dodatek 7

Senegal – dane kontaktowe

1. DPM

Adres: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Faks: + 221 338214758

2. Składanie wniosków o wydanie upoważnienia do połowów

Adres: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Faks: + 221 338214758

3. Direction de la Protection et de la surveillance des Pêches (DPSP) i zgłoszenie wejścia i wyjścia

Nazwa CMR (kod wywołania): Papa Sierra

Radiołączność:

            VHF: F1 kanał 16 ; F2 kanał 71

            HF: F1 5.283 MHZ ; F2 7.3495 MHZ

Adres:

E-mail: crrsdpsp@gmail.com

E-mail (adres alternatywny): surpeche@hotmail.com

Telefon: + 221 338602465

Faks: + 221 338603119

4. Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT)

Adres: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d′Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-mail: massal.fall@gmail.com

Telefon: + 221 773339289 / 776483936

Faks: + 221 338328265

           

ZAŁĄCZNIK III Szczególne warunki upoważnienia Komisji Europejskiej do zatwierdzania niektórych zmian Umowy

1.           Upoważnienie Komisji Europejskiej do zatwierdzania zmian w protokole przyjętych przez Wspólny Komitet powołany na podstawie art. 7 mowy podlega warunkom określonym w ust. 2–5 niniejszego załącznika

2.           Zmiany wprowadzane do protokołu dotyczą następujących kwestii:

a)      zmiany uprawnień do połowu zgodnie z art. 6 i 7 protokołu;

b)      decyzji dotyczącej warunków wsparcia sektorowego zgodnie z art. 4 protokołu;

c)      specyfikacji technicznych i warunków wchodzących w zakres uprawnień Wspólnego Komitetu zgodnie z załącznikiem do protokołu.

3.           Na forum Wspólnego Komitetu Unia Europejska:

a)      działa zgodnie z realizowanymi przez siebie celami w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;

b)      działa zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 19 marca 2012 r. dotyczącymi komunikatu w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa;

c)      propaguje stanowiska, które są spójne z odpowiednimi przepisami przyjmowanymi przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem.

4.           W przypadku gdy przewiduje się, że na posiedzeniu Wspólnego Komitetu zostanie przyjęta decyzja w sprawie zmian do protokołu, o których mowa w ust. 2, podejmuje się kroki konieczne do tego, aby stanowisko, które ma zostać wyrażone w imieniu Unii, uwzględniało najnowsze statystyczne, biologiczne i inne stosowne informacje przekazywane Komisji Europejskiej.

W tym celu i w oparciu o te informacje, z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do odnośnego posiedzenia Wspólnego Komitetu, służby Komisji przekazują Radzie lub jej organom przygotowawczym do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokument zawierający szczegóły wniosku w sprawie stanowiska Unii (zwany dalej „dokumentem przygotowawczym”).

W odniesieniu do kwestii, o których mowa w ust. 2 lit. a), Rada zatwierdza planowane stanowisko Unii kwalifikowaną większością głosów. W pozostałych przypadkach stanowisko Unii planowane w dokumencie przygotowawczym uznaje się za zatwierdzone, chyba że podczas posiedzenia organu przygotowawczego Rady lub w terminie dwudziestu dni od otrzymania dokumentu przygotowawczego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej – sprzeciwią się temu państwa członkowskie w liczbie odpowiadającej mniejszości blokującej. W przypadku takiego sprzeciwu dana kwestia zostaje skierowana do Rady.

Jeżeli podczas kolejnych posiedzeń, w tym na miejscu, nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, tak aby stanowisko Unii uwzględniało nowe elementy, kwestię tę przekazuje się Radzie lub jej organom przygotowawczym.

5.           Komisja Europejska podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu wdrożenie decyzji Wspólnego Komitetu, w tym, w stosownych przypadkach, zapewnia publikację odpowiedniej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i przedłożenie wszelkich wniosków potrzebnych do wdrożenia odnośnej decyzji.

[1]               W stosownych przypadkach obszar połowowy może być określony za pomocą współrzędnych wyznaczających granice wieloboku, w których obrębie dozwolone jest prowadzenie połowów. Informacje te zostaną przekazane Komisji Europejskiej przez władze Senegalu przed wejściem w życie niniejszego protokołu.

[2]               Przepis ten zostanie poddany przeglądowi po roku stosowania.

[3]               Okres ochronny oraz inne techniczne środki ochronne zostaną poddana ocenie po upływie roku stosowania protokołu i na zalecenie wspólnej grupy naukowej mogą ewentualnie zostać dostosowane z uwzględnieniem stanu stad.

[4]               W załączniku X do rozporządzenie (UE) nr 404/2011 określono instrukcje dla kapitanów unijnych statków rybackich dotyczące zamieszczania w dzienniku połowowym wymaganych informacji.

Top