EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1065

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1065 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1925/2006 w odniesieniu do chlorku rybozydu nikotynamidu dodawanego do żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/3419

Dz.U. L 143 z 2.6.2023, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1065/oj

2.6.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1065

z dnia 1 czerwca 2023 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1925/2006 w odniesieniu do chlorku rybozydu nikotynamidu dodawanego do żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 ustanowiono wykaz witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które mogą być dodawane do żywności.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/16 (2) zezwolono na wprowadzenie na rynek chlorku rybozydu nikotynamidu jako nowej żywności dla dorosłych do stosowania w suplementach żywnościowych zgodnie z definicją w art. 2 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(3)

Ponieważ pierwotne zezwolenie na stosowanie tej substancji jako nowej żywności określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/16 dotyczyło wyłącznie suplementów diety (suplementów żywnościowych), substancję tę rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/418 włączono do wykazu zawartego w załączniku II do dyrektywy 2002/46/WE (4). W następstwie wniosku o rozszerzenie zastosowania chlorku rybozydu nikotynamidu jako nowej żywności, tak aby uwzględnić również stosowanie chlorku rybozydu nikotynamidu do celów odżywczych jako źródło niacyny, w szczególności w środkach spożywczych zastępujących posiłek, do kontroli masy ciała, Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) o wydanie opinii na temat takiego rozszerzenia zastosowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 (5) oraz, po uzyskaniu wyniku tej oceny, o ocenę, w kontekście rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, bezpieczeństwa i biodostępności tej substancji w przypadku jej dodania do danej żywności. W dniu 14 września 2021 r. Urząd przyjął opinię naukową w sprawie rozszerzenia zastosowania chlorku rybozydu nikotynamidu jako nowej żywności (6).

(4)

Z opinii tej wynika, że stosowanie chlorku rybozydu nikotynamidu w żywności nie budzi obaw w zakresie bezpieczeństwa jako źródło niacyny, o ile spełnione są określone warunki. Warunki te określono w zezwoleniu na tę substancję rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1160 (7).

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 do żywności można dodawać tylko witaminy lub składniki mineralne określone w wykazie zawartym w załączniku I, w formach wymienionych w załączniku II do tego aktu. Na podstawie pozytywnej opinii Urzędu oraz zezwolenia na stosowanie chlorku rybozydu nikotynamidu jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1160 do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 należy włączyć chlorek rybozydu nikotynamidu jako formę niacyny.

(6)

Przeprowadzono konsultacje z Grupą Doradczą ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin, a jej uwagi zostały uwzględnione.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1925/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/16 z dnia 10 stycznia 2020 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek chlorku rybozydu nikotynamidu jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Dz.U. L 7 z 13.1.2020, s. 6).

(3)  Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/418 z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do chlorku rybozydu nikotynamidu i cytrynianu jabłczanu magnezu stosowanych w produkcji suplementów żywnościowych oraz w odniesieniu do jednostek miar stosowanych do miedzi (Dz.U. L 83 z 10.3.2021, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1).

(6)  Dziennik EFSA 2021;19(11):6843.

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1160 z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do warunków stosowania i specyfikacji nowej żywności chlorek rybozydu nikotynamidu (Dz.U. L 179 z 6.7.2022, s. 25).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 w pkt 1 „Formy chemiczne witamin”, w kolumnie „NIACYNA”, po pozycji „amid kwasu nikotynowego” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„chlorek rybozydu nikotynamidu”.


Top