EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0180

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2023/180 z dnia 27 stycznia 2023 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2022/2474 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

ST/5316/2023/INIT

OJ L 26, 30.1.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/180/oj

30.1.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/180

z dnia 27 stycznia 2023 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2022/2474 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1), w szczególności jego art. 1 pkt 19,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 grudnia 2022 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/2474 zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 (2) i wprowadzające dalsze środki ograniczające w celu zawieszenia prowadzonej w Unii lub skierowanej do Unii działalności nadawczej niektórych mediów, o których mowa w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2022/2474. Zgodnie z art. 1 pkt 19 rozporządzenia (UE) 2022/2474 stosowanie takich środków w odniesieniu do jednego lub kilku z tych mediów podlega przyjęciu przez Radę aktów wykonawczych.

(2)

Po przeanalizowaniu odnośnych przypadków, o których mowa w art. 2f rozporządzenia (UE) nr 833/2014, powinny mieć zastosowanie od dnia 1 lutego 2023 r. w odniesieniu do wszystkich podmiotów, o których mowa w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2022/2474,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Środki, o których mowa w art. 2f rozporządzenia (UE) nr 833/2014, stosuje się od dnia 1 lutego 2023 r. w odniesieniu do wszystkich podmiotów, o których mowa w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2022/2474.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

J. ROSWALL


(1)  Dz.U. L 322I z 16.12.2022, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).


Top