EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0195

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/195 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 w odniesieniu do dokumentu informacyjnego, świadectw dopuszczenia pojazdu, arkusza wyników badań i świadectw zgodności w formie papierowej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/737

OJ L 31, 14.2.2022, p. 27–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/195/oj

14.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/195

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 w odniesieniu do dokumentu informacyjnego, świadectw dopuszczenia pojazdu, arkusza wyników badań i świadectw zgodności w formie papierowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (1), w szczególności jego art. 24 ust. 4, art. 28 ust. 3 i art. 36 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/683 (2) ustanowiono znormalizowany format dokumentów stosowanych do celów homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów poprzez określenie wzorów dokumentu informacyjnego, świadectw homologacji, arkusza wyników badań i świadectwa zgodności w formie papierowej.

(2)

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodność z docelowymi poziomami emisji CO2 ustala się wyłącznie na podstawie emisji CO2 ustalonych na podstawie światowej zharmonizowanej procedury badań pojazdów lekkich (WLTP). Konieczna jest zatem zmiana wzorów dokumentu informacyjnego, arkusza wyników badań i świadectwa zgodności w formie papierowej polegająca na usunięciu odniesień do nowego europejskiego cyklu jezdnego.

(3)

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2400 (3) do świadectw zgodności pojazdów ciężarowych dodano nowe pozycje dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa pojazdów ciężkich, takich jak ciężkie autobusy i średnie samochody ciężarowe oraz indywidualnie dopuszczone pojazdy ciężkie. Konieczne jest zatem dodanie odpowiednich pozycji do wzorów świadectwa zgodności w formie papierowej dla odpowiednich kategorii pojazdów, a także do świadectw unijnego i krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

(4)

Biorąc pod uwagę różnorodność pojazdów ciężkich pod względem ich konstrukcji i modelu jazdy, rocznego przebiegu, ładowności oraz konfiguracji przyczepy, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2400 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 (4) wprowadziły klasyfikację pojazdów ciężkich według grup i podgrup, które odzwierciedlają typowy model użytkowania pojazdów oraz określone parametry techniczne. Aby uwzględnić również krajowe inicjatywy na rzecz zmniejszenia emisji CO2 oraz by zapewnić poprawną interpretację emisji CO2 i zużycia paliwa, należy ustalić, do której grupy lub podgrupy należy dany pojazd. Konieczne jest zatem dodanie odpowiedniej grupy lub podgrupy pojazdów do wzorów świadectwa zgodności w formie papierowej oraz do świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

(5)

Biorąc pod uwagę, że na rynek unijny wprowadzanych jest coraz więcej pojazdów hybrydowych typu plug-in (OVC-HEV), ważne jest zapewnienie, aby organy krajowe i konsumenci otrzymywali zharmonizowane i spójne informacje na temat efektywności środowiskowej tych pojazdów. W związku z tym należy wyjaśnić, że w przypadku pojazdów OVC-HEV wartościami, które należy zgłosić w świadectwie zgodności, są wartości emisji CO2 i zużycia paliwa właściwe dla danej fazy z zastosowaniem wartości masowego natężenia emisji CO2 i wartości zużycia paliwa w warunkach ładowania podtrzymującego, a także wartości zużycia przez takie pojazdy energii elektrycznej właściwe dla danej fazy. Konieczne jest zatem dodanie odpowiednich pozycji do wzorów świadectwa zgodności.

(6)

Po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 wykryto pewne błędy w objaśnieniach do dokumentu informacyjnego, we wzorach świadectw homologacji i świadectwach zgodności w formie papierowej. Błędy wykryte w objaśnieniach do dokumentu informacyjnego oraz we wzorach świadectw homologacji polegają na nieprawidłowych odniesieniach do niektórych objaśnień. Występują również błędy polegające na zastosowaniu niewłaściwej jednostki miary w odniesieniu do ciśnienia w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy, które powinno być wyrażone w kilopaskalach (kPa), a nie w barach.

(7)

Jeżeli chodzi o świadectwa zgodności w formie papierowej, wprowadza się pewne wyjaśnienia w celu uwzględnienia badania zgodności eksploatacyjnej. Ponadto należy zaktualizować odniesienie do procedury badania mającej zastosowanie do pojazdów kompletnych i skompletowanych należących do kategorii M3 oraz pojazdów niekompletnych kategorii M2, ponieważ obecne odniesienie dotyczy procedury badania mającej zastosowanie do pojazdów lekkich, a nie do procedury właściwej dla pojazdów ciężkich, która ma zastosowanie do tych kategorii pojazdów. Konieczne jest wyjaśnienie, że pozycja w świadectwie zgodności w formie papierowej dotycząca wysokości pojazdu ma zastosowanie wyłącznie do niektórych kompletnych i skompletowanych pojazdów kategorii N3. Należy również sprecyzować, że pkt 49 „Emisje CO2/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej” dla pojazdów kategorii N2 ma zastosowanie do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz do pojazdów ciężkich (Euro VI) oraz że pkt 49 kategorii N3 nie ma zastosowania do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) – ma on wyłącznie zastosowanie do pojazdów ciężkich (Euro VI). Błąd w numeracji punktu „Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne w stosunku do pneumatycznego” należy sprostować tak, aby jego numer był zgodny z numeracją w pozostałych częściach załączników do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683. Z pozycji 47.1.3.2 należy usunąć oznaczenie odniesienia do objaśnienia, które jest nieprawidłowe, ponieważ tekst w indeksie górnym jest częścią wzoru podanego w tej pozycji. Z uwagi na potrzebę zapewnienia pewności prawa błędy te należy skorygować.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/683.

(9)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/133 (5) organy udzielające homologacji, organy nadzoru rynku, organy rejestrujące państw członkowskich oraz producenci mają od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmian do świadectwa zgodności w formie papierowej 12 miesięcy na wprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian do nich w swoich odpowiednich systemach. Datę rozpoczęcia stosowania zmian do świadectwa zgodności w formie papierowej należy zatem odroczyć.

(10)

Aby zapewnić organom udzielającym homologacji, organom nadzoru rynku i organom rejestrującym państw członkowskich oraz producentom wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie poprawek określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy odroczyć datę rozpoczęcia stosowania załącznika II.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/683

W załącznikach I, III, VI i VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Sprostowania do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683

W załącznikach I, III i VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 wprowadza się sprostowania zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2022 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U. L 163 z 26.5.2020, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2400 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 (Dz.U. L 349 z 29.12.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywę Rady 96/53/WE (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 202).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/133 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do podstawowego formatu, struktury i środków wymiany danych dotyczących świadectw zgodności w formacie elektronicznym (Dz.U. L 42 z 5.2.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach I, III, VI i VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

objaśnienie (172) otrzymuje brzmienie:

„(172)

Jak określono w dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów sporządzonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części II załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2017/2400.”;

b)

dodaje się nowe objaśnienia w brzmieniu:

„(175)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 13).

(176)

Podgrupa pojazdu zgodnie pkt 1 załącznika I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywę Rady 96/53/WE (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 202) lub, jeżeli nie uwzględniono tam właściwej podgrupy, grupa pojazdów zgodnie z pkt 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2017/2400.

(177)

Zgodnie z pkt 2.5.3.8.1 uzupełnienia do świadectwa homologacji typu WE określonego w dodatku 4 do załącznika I do rozporządzenia (UE) 2017/1151.

(178)

Zgodnie z pkt 2.5.3.8.3 uzupełnienia do świadectwa homologacji typu WE określonego w dodatku 4 do załącznika I do rozporządzenia (UE) 2017/1151.

(179)

Ma zastosowanie do pojazdów, którym udzielono homologacji typu zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/535.

(180)

Sporządzona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części III załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2017/2400.”;

c)

pkt 3.5.6 otrzymuje brzmienie:

„3.5.6.

Pojazd wyposażony w ekoinnowację w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/631 (175) dla pojazdów kategorii M1 lub N1: tak/nie (1)”;

d)

skreśla się pkt 3.5.7.2.1.1.0;

e)

skreśla się pkt 3.5.7.2.1.2.0;

f)

skreśla się pkt 3.5.7.2.1.3.0;

g)

skreśla się pkt 3.5.7.2.2.1.0;

h)

skreśla się pkt 3.5.7.2.2.2.0;

i)

skreśla się pkt 3.5.7.2.2.3.0;

j)

skreśla się pkt 3.5.7.2.3.1.0;

k)

skreśla się pkt 3.5.7.2.3.2.0;

l)

skreśla się pkt 3.5.7.2.3.3.0;

m)

pkt 3.5.8 otrzymuje brzmienie:

„3.5.8.

Pojazd wyposażony w ekoinnowację w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/631 dla pojazdów kategorii M1 lub N1: tak/nie (1)”;

n)

w pkt 3.5.8.3 skreśla się wiersz piąty tabeli zawierający tekst „Całkowite ograniczenie emisji CO2 w cyklu NEDC (g/km) (68)”;

2)

w dodatku 1 do załącznika III (Część 2 świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu i świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w kategorii M2 dodaje się punkty w brzmieniu:

„49.1.

Skrót kryptograficzny dokumentacji producenta (4) (119): …

49.2.

Bezemisyjny pojazd ciężki: tak/nie (4) (72) (169)

49.3.

Pojazd specjalistyczny: (tak/nie) (4) (72) (170)

49.4.

Skrót kryptograficzny dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów: … (4) (120) (170)

49.5.1.

Indywidualne emisje CO2: … gCO2/pkm (4) (171)

49.6.1.

Średnia liczba miejsc (liczba osób): … (4) (172)

49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …”;

b)

w kategorii M3 dodaje się punkty w brzmieniu:

„49.

Emisje CO2/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej

49.1.

Skrót kryptograficzny dokumentacji producenta (4) (119): …

49.2.

Bezemisyjny pojazd ciężki: tak/nie (4) (72) (169)

49.3.

Pojazd specjalistyczny: (tak/nie) (4) (72) (170)

49.4.

Skrót kryptograficzny dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów: … (4) (120) (170)

49.5.

Indywidualne emisje CO2: … gCO2/pkm (4) (171)

49.6.

Średnia liczba miejsc (liczba osób): … (4) (172)

49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …”;

c)

w kategorii N2 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się punkty w brzmieniu:

„49.2.

Bezemisyjny pojazd ciężki: tak/nie (4) (72) (169)

49.3.

Pojazd specjalistyczny: (tak/nie) (4) (72) (170)”;

2)

dodaje się punkty w brzmieniu:

„49.5.

Indywidualne emisje CO2: … gCO2/tkm (4) (171)

49.6.

Średnia wartość masy użytecznej: … t’ (4) (172)

49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …”;

d)

w kategorii N3 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się punkty w brzmieniu:

„49.2.

Bezemisyjny pojazd ciężki: tak/nie (4) (72) (169)

49.3.

Pojazd specjalistyczny: (tak/nie) (4) (72) (170)”;

2)

dodaje się punkty w brzmieniu:

„49.5.

Indywidualne emisje CO2: … gCO2/tkm (4) (171)

49.6.

Średnia wartość masy użytecznej: … t’ (4) (172)

49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …”;

3)

w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 2.1.1 nagłówek tabeli otrzymuje brzmienie:

„Wartości najwyższe WLTP”;

b)

skreśla się pkt 3.5;

c)

w pkt 3.2 w tabeli trzeciej pod wierszem „EAERcity” dodaje się pozycje w brzmieniu:

„AER

 

 

AERcity

 

…”

 

4)

w dodatku do załącznika VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I (Pojazdy kompletne i skompletowane) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wzoru A1 dodaje się punkt w brzmieniu:

„0.2.2.1.

Dopuszczalne wartości parametrów w ramach wielostopniowej homologacji typu przeprowadzanej przy wykorzystaniu wartości emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazd podstawowy (w stosownych przypadkach należy podać zakres) (1):

 

Rzeczywista masa pojazdu końcowego: …

 

Maksymalna masa całkowita pojazdu końcowego (w kg): …

 

Powierzchnia czołowa pojazdu końcowego (w cm2): …

 

Opór toczenia (kg/t): …

 

Pole przekroju poprzecznego przepływu powietrza przez maskownicę (w cm2): …”;

2)

w części 1 wzoru A2 dodaje się punkt w brzmieniu:

„0.2.2.1.

Dopuszczalne wartości parametrów w ramach wielostopniowej homologacji typu przeprowadzanej przy wykorzystaniu wartości emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazd podstawowy (w stosownych przypadkach należy podać zakres) (1):

 

Rzeczywista masa pojazdu końcowego: …

 

Maksymalna masa całkowita pojazdu końcowego (w kg): …

 

Powierzchnia czołowa pojazdu końcowego (w cm2): …

 

Opór toczenia (kg/t): …

 

Pole przekroju poprzecznego przepływu powietrza przez maskownicę (w cm2): …”;

3)

w części 1 wzoru B dodaje się punkt w brzmieniu:

„0.2.2.1.

Dopuszczalne wartości parametrów w ramach wielostopniowej homologacji typu przeprowadzanej przy wykorzystaniu wartości emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazd podstawowy (w stosownych przypadkach należy podać zakres) (1):

 

Rzeczywista masa pojazdu końcowego: …

 

Maksymalna masa całkowita pojazdu końcowego (w kg): …

 

Powierzchnia czołowa pojazdu końcowego (w cm2): …

 

Opór toczenia (kg/t): …

 

Pole przekroju poprzecznego przepływu powietrza przez maskownicę (w cm2): …”;

4)

w części 2 (kategoria pojazdów M1) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: Typ 1 (wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI) (4)”;

b)

w pkt 49 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.

Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 1

2.

Zasięg pojazdów wyłącznie elektrycznych przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 2

2)

skreśla się ppkt 3.2.1;

3)

ppkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.

Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 3

5.

Zasięg pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 4

4)

skreśla się ppkt 5.1 i 5.2;

5)

w części 2 (kategoria pojazdów M2) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: Typ 1 (wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI) (4)”;

b)

w pkt 49 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ppkt 1–5 otrzymują brzmienie:

„1.

Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 5

2.

Zasięg pojazdów wyłącznie elektrycznych przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 6

4.

Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 7

5.

Zasięg pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 8

49.1.

Skrót kryptograficzny dokumentacji producenta (4) (119): …

49.2.

Bezemisyjny pojazd ciężki: tak/nie (4) (72) (169)

49.3.

Pojazd specjalistyczny: (tak/nie) (4) (72) (170)

49.4.

Skrót kryptograficzny dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów: … (4) (120) (170)

49.5.1.

Indywidualne emisje CO2: … gCO2/pkm (4) (171)

49.6.

Średnia liczba miejsc (liczba osób): … (4) (172)

49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …”;

2)

skreśla się ppkt 5.1 i 5.2;

6)

w części 2 (kategoria pojazdów M3) po pkt 48.1 dodaje się punkty w brzmieniu:

„49.

Emisje CO2/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej (4)

49.1.

Skrót kryptograficzny dokumentacji producenta (4) (119): …

49.2.

Bezemisyjny pojazd ciężki: tak/nie (4) (72) (169)

49.3.

Pojazd specjalistyczny: (tak/nie) (4) (72) (170)

49.4.

Skrót kryptograficzny dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów: … (4) (120) (170)

49.5.1.

Indywidualne emisje CO2: … gCO2/pkm (4) (171)

49.6.1.

Średnia liczba miejsc (liczba osób): … (4) (172)

49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …”;

7)

w części 2 (kategoria pojazdów N1) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: Typ 1 (wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI) (4)”;

b)

w pkt 49 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.

Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 9

2.

Zasięg pojazdów wyłącznie elektrycznych przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)”

Image 10

2)

skreśla się ppkt 3.2.1;

3)

ppkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.

Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 11

5.

Zasięg pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)”

Image 12

4)

skreśla się ppkt 5.1 i 5.2;

8)

w części 2 (kategoria pojazdów N2) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: Typ 1 (wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI) (4)”;

b)

w pkt 49 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ppkt 1–5 otrzymują brzmienie:

„1.

Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 13

2.

Zasięg pojazdów wyłącznie elektrycznych przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 14

4.

Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 15

5.

Zasięg pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 16

2)

skreśla się ppkt 5.1 i 5.2;

3)

dodaje się pkt 49.7 w brzmieniu:

„49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …”;

9)

w części 2 (kategoria pojazdów N3) wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.

Wysokość: … mm (179)”;

2)

dodaje się pkt 49.7 w brzmieniu:

„49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …”;

b)

w części II (Pojazdy niekompletne) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wzoru C1 dodaje się punkt w brzmieniu:

„0.2.2.1.

Dopuszczalne wartości parametrów w ramach wielostopniowej homologacji typu przeprowadzanej przy wykorzystaniu wartości emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazd podstawowy (w stosownych przypadkach należy podać zakres) (1):

 

Rzeczywista masa pojazdu końcowego: …

 

Maksymalna masa całkowita pojazdu końcowego (w kg): …

 

Powierzchnia czołowa pojazdu końcowego (w cm2): …

 

Opór toczenia (kg/t): …

 

Pole przekroju poprzecznego przepływu powietrza przez maskownicę (w cm2): …”;

2)

w części 1 wzoru C2 dodaje się punkt w brzmieniu:

„0.2.2.1.

Dopuszczalne wartości parametrów w ramach wielostopniowej homologacji typu przeprowadzanej przy wykorzystaniu wartości emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazd podstawowy (w stosownych przypadkach należy podać zakres) (1):

 

Rzeczywista masa pojazdu końcowego: …

 

Maksymalna masa całkowita pojazdu końcowego (w kg): …

 

Powierzchnia czołowa pojazdu końcowego (w cm2): …

 

Opór toczenia (kg/t): …

 

Pole przekroju poprzecznego przepływu powietrza przez maskownicę (w cm2): …”;

3)

w części 2 (kategoria pojazdów M1) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: Typ 1 (wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI) (4)”;

b)

w pkt 49 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.

Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 17

2.

Zasięg pojazdów wyłącznie elektrycznych przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 18

2)

skreśla się ppkt 3.2.1;

3)

ppkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.

Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 19

5.

Zasięg pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 20

4)

skreśla się ppkt 5.1 i 5.2;

4)

w części 2 (kategoria pojazdów M2) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: Typ 1 (wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI) (4)”;

b)

w pkt 49 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ppkt 1–5 otrzymują brzmienie:

„1.

Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 21

2.

Zasięg pojazdów wyłącznie elektrycznych przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 22

4.

Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 23

5.

Zasięg pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 24

2)

dodaje się punkty w brzmieniu:

„49.

Emisje CO2/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej (4)

49.1.

Skrót kryptograficzny dokumentacji producenta (4) (119): …

49.2.

Bezemisyjny pojazd ciężki: tak/nie (4) (72) (169)

49.3.

Pojazd specjalistyczny: (tak/nie) (4) (72) (170)

49.4.

Skrót kryptograficzny dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów: … (4) (120) (170)

49.5.1.

Indywidualne emisje CO2: … gCO2/pkm (4) (171)

49.6.1.

Średnia liczba miejsc (liczba osób): … (4) (172)

49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …

49.8.

Skrót kryptograficzny dokumentacji informacyjnej pojazdu: (4) (180): …”;

3)

skreśla się ppkt 5.1 i 5.2;

5)

w części 2 (kategoria pojazdów M3) po pkt 48.1 dodaje się punkty w brzmieniu:

„49.

Emisje CO2/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej (4)

49.1.

Skrót kryptograficzny dokumentacji producenta (4) (119): …

49.2.

Bezemisyjny pojazd ciężki: tak/nie (4) (72) (169)

49.3.

Pojazd specjalistyczny: (tak/nie) (4) (72) (170)

49.4.

Skrót kryptograficzny dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów: … (4) (120) (170)

49.5.1.

Indywidualne emisje CO2: … gCO2/pkm (4) (171)

49.6.1.

Średnia liczba miejsc (liczba osób): … (4) (172)

49.7.

Podgrupa/grupa pojazdu (4) (176): …

49.8.

Skrót kryptograficzny dokumentacji informacyjnej pojazdu: (4) (180): …”;

6)

w części 2 (kategoria pojazdów N1) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: Typ 1 (wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI) (4)”;

b)

w pkt 49 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.

Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 25

2.

Zasięg pojazdów wyłącznie elektrycznych przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 26

2)

skreśla się ppkt 3.2.1;

3)

ppkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.

Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 27

5.

Zasięg pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 28

4)

skreśla się ppkt 5.1 i 5.2;

7)

w części 2 (kategoria pojazdów N2) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: Typ 1 (wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI) (4)”;

b)

w pkt 49 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ppkt 1–5 otrzymują brzmienie:

„1.

Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 29

2.

Zasięg pojazdów wyłącznie elektrycznych przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 30

4.

Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)

Image 31

5.

Zasięg pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC przy zasilaniu energią elektryczną (w stosownych przypadkach)

Image 32

2)

skreśla się ppkt 5.1 i 5.2.


ZAŁĄCZNIK II

W załącznikach I, III i VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w załączniku I skreśla się objaśnienie 110;

2)

w załączniku I, WZÓR DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU UE POJAZDU, UKŁADÓW, KOMPONENTÓW LUB ODDZIELNYCH ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH, punkt 0.2.2.1 otrzymuje brzmienie:

„0.2.2.1.

Dopuszczalne wartości parametrów w ramach wielostopniowej homologacji typu przeprowadzanej przy wykorzystaniu wartości emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazd podstawowy (w stosownych przypadkach należy podać zakres) (1):

 

Rzeczywista masa pojazdu końcowego: …

 

Maksymalna masa całkowita pojazdu końcowego (w kg): …

 

Powierzchnia czołowa pojazdu końcowego (w cm2): …

 

Opór toczenia (kg/t): …

 

Pole przekroju poprzecznego przepływu powietrza przez maskownicę (w cm2): …”;

3)

w załączniku III wprowadza się następujące sprostowania:

a)

w sekcji 1 wzoru D w pkt 0.10 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

odniesienie do objaśnienia 107 zastępuje się odniesieniem do objaśnienia 108;

2)

odniesienie do objaśnienia 108 zastępuje się odniesieniem do objaśnienia 109;

b)

w dodatku 1 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w kategorii M2 pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37.

Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: … kPa”;

2)

w kategorii M3 pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37.

Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: … kPa”;

3)

w kategorii N2 pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37.

Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: … kPa”;

4)

w kategorii N3 pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37.

Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: … kPa”;

5)

w kategoriach O1/O2 wprowadza się następujące sprostowania:

pkt 30.2 otrzymuje brzmienie:

„30.2.

Rozstaw kół wszystkich pozostałych osi: … mm.”;

dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33.

Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne w stosunku do pneumatycznego: tak/nie (4)”;

6)

w kategoriach O3/O4 pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„33.

Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne w stosunku do pneumatycznego: tak/nie (4)”;

7)

w kategorii M1 w pkt 48 skreśla się odniesienia do objaśnień (162), (163) i (164);

8)

w kategorii M2 w pkt 48 skreśla się odniesienia do objaśnień (162), (163) i (164);

9)

w kategorii M3 w pkt 48 skreśla się odniesienia do objaśnień (162), (163) i (164);

10)

w kategorii N1 w pkt 48 skreśla się odniesienia do objaśnień (162), (163) i (164);

11)

w kategorii N2 w pkt 48 skreśla się odniesienia do objaśnień (162), (163) i (164);

12)

w kategorii N3 w pkt 48 skreśla się odniesienia do objaśnień (162), (163) i (164);

4)

w dodatku do załącznika VIII wprowadza się następujące sprostowania:

a)

w części I (Pojazdy kompletne i skompletowane) wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w części 2 (kategoria pojazdów M1) pkt 47.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

„47.1.3.2.

f2, N/(km/h)2: …”;

2)

w części 2 (kategoria pojazdów M2) wprowadza się następujące sprostowania:

w pkt 28.1 formuła wprowadzająca poprzedzająca tabelę otrzymuje brzmienie:

„Przełożenia w skrzyni biegów (należy wypełnić w przypadku pojazdów z przekładnią manualną) (1)”;

pkt 47.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

„47.1.3.2.

f2, N/(km/h)2: …”;

3)

w części 2 (kategoria pojazdów M3) w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: WHSC (EURO VI)”;

4)

w części 2 (kategoria pojazdów N1) pkt 47.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

„47.1.3.2.

f2, N/(km/h)2: …”;

5)

w części 2 (kategoria pojazdów N2) wprowadza się następujące sprostowania:

pkt 47.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

„47.1.3.2.

f2, N/(km/h)2: …”;

w pkt 49 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Emisje CO2/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej (162) (169) (1)”;

6)

w części 2 (kategoria pojazdów N3) wprowadza się następujące sprostowania:

pkt 49 otrzymuje brzmienie:

„49.

Emisje CO2/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej (169):”;

7)

w części 2 (kategorie pojazdów O1 i O2) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„33.

Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne w stosunku do pneumatycznego: tak/nie (4)”;

8)

w części 2 (kategorie pojazdów O3 i O4) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„33.

Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne w stosunku do pneumatycznego: tak/nie (4)”;

b)

w części II (Pojazdy niekompletne) wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w części 2 (kategoria pojazdów M1) wprowadza się następujące sprostowania:

w pkt 28.1 formuła wprowadzająca poprzedzająca tabelę otrzymuje brzmienie:

„Przełożenia w skrzyni biegów (należy wypełnić w przypadku pojazdów z przekładnią manualną) (1)”;

pkt 47.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

„47.1.3.2.

f2, N/(km/h)2: …”;

2)

w części 2 (kategoria pojazdów M2) wprowadza się następujące sprostowania:

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Rozstaw osi (157): … mm”;

pkt 47.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

„47.1.3.2.

f2, N/(km/h)2: …”;

w pkt 48 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

„1.2.

Procedura badania: Typ 1 (wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI) (4):”;

3)

w części 2 (kategoria pojazdów M3) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Rozstaw osi (157): … mm”;

4)

w części 2 (kategoria pojazdów N1) pkt 47.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

„47.1.3.2.

f2, N/(km/h)2: …”;

5)

w części 2 (kategoria pojazdów N2) wprowadza się następujące sprostowania:

w części 2 (kategoria pojazdów N2) pkt 47.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

„47.1.3.2.

f2, N/(km/h)2: …”,

pkt 49 otrzymuje brzmienie:

„49.

Emisje CO2/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej (162) (169) (1):”;

6)

w części 2 (kategoria pojazdów N3) pkt 49 otrzymuje brzmienie:

„49.

Emisje CO2/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej (169):”;

7)

w części 2 (kategorie pojazdów O1 i O2) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„33.

Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne w stosunku do pneumatycznego: tak/nie (4)”;

8)

w części 2 (kategorie pojazdów O3 i O4) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„33.

Oś (osie) napędowa(-e) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne w stosunku do pneumatycznego: tak/nie (4)”.


Top