EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2178

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/4987

Dz.U. L 443 z 10.12.2021, p. 9–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj

10.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 443/9


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2178

z dnia 6 lipca 2021 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (1), w szczególności art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/852 na przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (2) nakłada się obowiązek ujawniania informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu działalność tego przedsiębiorstwa jest związana ze zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą. Art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852 nakłada na przedsiębiorstwa niefinansowe obowiązek ujawniania informacji na temat udziału procentowego obrotu, nakładów kapitałowych i wydatków operacyjnych („kluczowe wskaźniki wyników”) w ich działalności związanej z aktywami lub procesami związanymi z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo. W przepisie tym nie sprecyzowano jednak kluczowych wskaźników wyników dla przedsiębiorstw finansowych, tj. instytucji kredytowych, podmiotów zarządzających aktywami, firm inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Należy zatem uzupełnić art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852, aby wskazać kluczowe wskaźniki wyników dla przedsiębiorstw finansowych, oraz doprecyzować treść i prezentację informacji, które mają być ujawniane przez wszystkie przedsiębiorstwa, a także metodę użytą w celu zapewnienia zgodności tym obowiązkiem ujawniania informacji.

(2)

Należy zapewnić jednolite stosowanie wymogów dotyczących ujawniania informacji określonych w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852 przez przedsiębiorstwa niefinansowe podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE. Należy zatem ustanowić przepisy w celu doprecyzowania treści i sposobu prezentacji informacji wymaganych na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852, w tym metody zapewnienia zgodności z tymi przepisami. Aby umożliwić inwestorom i ogółowi społeczeństwa odpowiednią ocenę udziału procentowego działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo („działalności zgodnej z systematyką”) przedsiębiorstw niefinansowych, przedsiębiorstwa te powinny być zobowiązane do ujawniania, które z rodzajów wykonywanej przez nie działalności gospodarczej są zgodne z systematyką. Co więcej, należy ujawnić, w osiąganie których celów środowiskowych działalność ta wnosi istotny wkład. Przedsiębiorstwa niefinansowe powinny zatem również przewidzieć w kluczowych wskaźnikach wyników udział procentowy działalności gospodarczej zgodnej z systematyką według celów środowiskowych, w osiąganie których działalność ta wnosi istotny wkład.

(3)

Obrót, nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne nie mają znaczenia dla oceny zrównoważenia środowiskowego finansowej działalności gospodarczej, obejmującej udzielanie kredytów, inwestycje i ubezpieczenia. Trzy kluczowe wskaźniki wyników dla przedsiębiorstw niefinansowych określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852 nie są zatem odpowiednie do wykazania, w jakim zakresie działalność gospodarcza przedsiębiorstw finansowych jest zgodna z systematyką. Należy zatem określić specjalne kluczowe wskaźniki wyników i metody obliczania takich wskaźników na potrzeby przedsiębiorstw finansowych. Aby ułatwić rynkom zrozumienie tych kluczowych wskaźników wyników, ujawnianiu tych kluczowych wskaźników wyników powinny towarzyszyć informacje jakościowe umożliwiające przedsiębiorstwom finansowym wyjaśnienie sposobu określenia przez nie kluczowych wskaźników wyników.

(4)

Inwestorzy i ogół społeczeństwa powinni być w stanie ocenić udział procentowy działalności gospodarczej zgodnej z systematyką prowadzonej przez spółki, w których dokonano inwestycji. Podmioty zarządzające aktywami powinny zatem ujawniać udział procentowy inwestycji dokonanych w działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w wartości wszystkich zarządzanych przez siebie inwestycji wynikających zarówno z ich zbiorowej, jak i indywidualnej działalności w zakresie zarządzania portfelem. Wspomniany udział procentowy inwestycji zgodnych z systematyką należy obliczyć jako udział procentowy działalności gospodarczej zgodnej z systematyką realizowanej przez spółki, w których dokonano inwestycji, który to udział wynika z poszczególnych kluczowych wskaźników wyników tych spółek, ponieważ te kluczowe wskaźniki wyników odzwierciedlają efektywność środowiskową spółek, w których dokonano inwestycji.

(5)

Główna działalność gospodarcza instytucji kredytowych polega na zapewnianiu finansowania gospodarce realnej oraz dokonywania inwestycji w tę gospodarkę. Ekspozycje instytucji kredytowych wobec przedsiębiorstw, które finansują lub w które dokonują inwestycji, są odzwierciedlane w postaci aktywów w bilansie instytucji kredytowych. Głównym kluczowym wskaźnikiem wyników dla instytucji kredytowych, które podlegają obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE, powinien być wskaźnik zielonych aktywów, który określa udział procentowy ekspozycji wobec działalności zgodnej z systematyką w stosunku do aktywów ogółem tych instytucji kredytowych. Wskaźnik zielonych aktywów powinien odnosić się do głównej działalności kredytowej i inwestycyjnej instytucji kredytowych obejmującej kredyty, zaliczki i dłużne papiery wartościowe, a także do ich udziałów w kapitale własnym, aby odzwierciedlić zakres, w jakim te instytucje finansują działalność zgodną z systematyką.

(6)

Poza zapewnianiem finansowania instytucje kredytowe świadczą również inne usługi handlowe i prowadzą inną działalność handlową. Działalność ta przynosi przychody z tytułu opłat i prowizji. Konieczne jest umożliwienie inwestorom i ogółowi społeczeństwa dokonania oceny udziału procentowego działalności gospodarczej zgodnej z systematyką prowadzonej przez odbiorców tych usług. Instytucje kredytowe podlegające obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE powinny zatem ujawnić również, jaki udział procentowy uzyskanych przychodów z tytułu opłat i prowizji pochodzi z usług handlowych i działalności handlowej związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką, prowadzoną przez ich klientów.

(7)

Instytucje kredytowe mogą zarządzać aktywami bazowymi lub udzielać gwarancji finansowych, co prowadzi do powstania ekspozycji pozabilansowych. Aby inwestorzy i ogół społeczeństwa mogli ocenić udział procentowy działalności zgodnej z systematyką prowadzonej przez instytucje kredytowe w odniesieniu do tych ekspozycji pozabilansowych, instytucje kredytowe podlegające obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE powinny ujawniać udział procentowy działalności zgodnej z systematyką w aktywach bazowych, którymi instytucje te zarządzają, lub w zobowiązaniach, których spłatę gwarantują.

(8)

Oprócz ujawnianych informacji dotyczących posiadanego portfela bankowego instytucje kredytowe podlegające obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE powinny oddzielnie ujawniać ogólny skład swoich aktywów ogółem, w tym portfela handlowego, oraz wszelkie tendencje i limity pod względem ryzyka klimatycznego i środowiskowego. Instytucje kredytowe prowadzące znaczącą działalność handlową powinny podlegać obowiązkowi ujawniania bardziej szczegółowych informacji w odniesieniu do swojego portfela handlowego.

(9)

Ważne jest, aby inwestorom i ogółowi społeczeństwa przedstawić pełny przegląd inwestycji dokonanych w działalność zgodną z systematyką przez firmę inwestycyjną podlegającą obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE. Kluczowe wskaźniki wyników dla takich firm inwestycyjnych powinny zatem obejmować zarówno zawieranie przez takie firmy transakcji na własny rachunek, jak i transakcji w imieniu klientów. Ujawniając kluczowy wskaźnik wyników w przypadku transakcji zawieranych na własny rachunek, należy wskazać udział procentowy aktywów związanych z działalnością zgodną z systematyką w aktywach ogółem. Wskaźnik ten powinien dotyczyć w szczególności dokonywanych przez firmy inwestycyjne inwestycji, w tym w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach kapitałowych, w spółkach, w których dokonano inwestycji. Kluczowe wskaźniki wyników dotyczące zrównoważenia środowiskowego usług i działalności realizowanych przez firmy inwestycyjne w imieniu wszystkich swoich klientów powinny opierać się na przychodach w formie opłat, prowizji i innych korzyści pieniężnych generowanych przez firmy inwestycyjne w ramach realizowanych usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej na rzecz klientów.

(10)

W kluczowych wskaźnikach wyników dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji podlegających obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE należy uwzględnić ich działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i politykę inwestycyjną stanowiące element ich modelu biznesowego, aby wykazać zakres, w jakim ta działalność jest zgodna z systematyką. Jeden kluczowy wskaźnik wyników powinien dotyczyć polityki inwestycyjnej takich zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie zgromadzonych funduszy pochodzących z prowadzonej przez nie działalności ubezpieczeniowej oraz powinien wykazywać udział procentowy aktywów zainwestowanych w działalność zgodną z systematyką we wszystkich posiadanych przez nie aktywach. Drugi wskaźnik powinien dotyczyć samej działalności ubezpieczeniowej i wykazywać, jaki udział procentowy w całej działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie stanowi działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie związana z adaptacją do zmian klimatu, prowadzona zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 (3) („akt delegowany dotyczący klimatu”).

(11)

Przedsiębiorstwa finansowe podlegające obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE nie powinny uwzględnić ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefinansowych nieobjętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE lub inwestycje w takie przedsiębiorstwa w obliczeniach licznika kluczowych wskaźników wyników. Włączenie takich ekspozycji do licznika można rozważyć w trakcie przeglądu niniejszego aktu delegowanego, któremu towarzyszyć będzie ocena skutków. Takie przedsiębiorstwa niefinansowe nadal mogą podjąć decyzję o dobrowolnym ujawnieniu swoich kluczowych wskaźników wyników w celu uzyskania dostępu do zrównoważonego środowiskowo finansowania w ramach konkretnych programów oznakowania ekologicznego i zrównoważonych środowiskowo produktów finansowych albo w ramach ich ogólnej strategii biznesowej opartej na zrównoważeniu środowiskowym.

(12)

W związku z wejściem w życie i stosowaniem aktu delegowanego dotyczącego klimatu przed końcem 2021 r. oraz istotnymi trudnościami związanymi z oceną zgodności działalności gospodarczej w 2022 r. z technicznymi kryteriami kwalifikacji za poprzedni rok sprawozdawczy określonymi w tym rozporządzeniu delegowanym, stosowanie niniejszego rozporządzenia w 2022 r. powinno być ograniczone do określonych elementów i sprawozdawczości jakościowej, przy czym pozostałe przepisy powinny być stosowane od 1 stycznia 2023 r. odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych i od dnia 1 stycznia 2024 r. w odniesieniu do przedsiębiorstw finansowych. Ponadto kluczowe wskaźniki wyników instytucji kredytowych związane z ich portfelem handlowym oraz prowizjami i opłatami za usługi komercyjne i działalność komercyjną inne niż zapewnianie finansowania powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2026 r.

(13)

Ze względu na obecny brak odpowiedniej metody obliczania ekspozycje wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych wyłącza się z obliczania licznika i mianownika kluczowych wskaźników wyników. Przedsiębiorstwa finansowe mogą na zasadzie dobrowolności dostarczać informacji dotyczących ekspozycji wobec obligacji zgodnych z systematyką i dłużnych papierów wartościowych zgodnych z systematyką, które są emitowane przez rządy centralne, banki centralne lub emitentów ponadnarodowych. Do dnia 30 czerwca 2024 r. należy dokonać przeglądu, w ramach którego należy ocenić możliwość włączenia takich ekspozycji do kluczowych wskaźników wyników,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„cel środowiskowy” oznacza jeden z celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852;

2)

„działalność gospodarcza zgodna z systematyką” oznacza działalność gospodarczą spełniającą wymogi określone w art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852;

3)

„działalność na rzecz przejścia” oznacza działalność gospodarczą spełniającą wymogi określone w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852;

4)

„działalność wspomagająca” oznacza działalność gospodarczą spełniającą wymogi określone w art. 16 rozporządzenia (UE) 2020/852;

5)

„działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki” oznacza działalność gospodarczą opisaną w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852, niezależnie od tego, czy taka działalność gospodarcza spełnia jakiekolwiek lub wszystkie techniczne kryteria kwalifikacji określone w tych aktach delegowanych;

6)

„działalność gospodarcza niekwalifikująca się do systematyki” oznacza dowolną działalność gospodarczą, której nie opisano w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852;

7)

„podmiot zarządzający aktywami” oznacza przedsiębiorstwo podlegające obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE, które to przedsiębiorstwo jest jednym z następujących podmiotów:

a)

ZAFI zgodnie z definicją podaną w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (4);

b)

spółką zarządzającą zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (5);

c)

spółką inwestycyjną, która uzyskała zezwolenie zgodnie z art. 27, 28 i 29 dyrektywy 2009/65/WE i nie wyznaczyła na potrzeby swojego zarządzania spółki zarządzającej, która uzyskała zezwolenie zgodnie z art. 6, 7 i 8 tej dyrektywy;

8)

„przedsiębiorstwo finansowe” oznacza przedsiębiorstwo, które podlega obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE i jest podmiotem zarządzającym aktywami, instytucją kredytową zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (6), firmą inwestycyjną zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, zakładem ubezpieczeń zgodnie z definicją zawartą w art. 13 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (7) albo zakładem reasekuracji zgodnie z definicją zawartą w art. 13 pkt 4 dyrektywy 2009/138/WE;

9)

„przedsiębiorstwo niefinansowe” oznacza przedsiębiorstwo, które podlega obowiązkom ujawniania informacji określonym w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE i nie jest przedsiębiorstwem finansowym zgodnym z definicją w pkt 8;

10)

„działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna zgodna z systematyką” oznacza działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną, która jest zgodna z kryteriami określonymi w pkt 10.1 i 10.2 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139.

Artykuł 2

Ujawnianie informacji przez przedsiębiorstwa niefinansowe

1.   Przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w formie tabeli z wykorzystaniem wzorów określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Ujawnianie informacji przez podmioty zarządzające aktywami

1.   Podmioty zarządzające aktywami ujawniają informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z załącznikami III i XI do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w formie tabeli z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Ujawnianie informacji przez instytucje kredytowe

1.   Instytucje kredytowe ujawniają informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z załącznikami V i XI do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w formie tabeli z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Ujawnienie informacji przez firmy inwestycyjne

1.   Firmy inwestycyjne ujawniają informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z załącznikami VII i XI do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w formie tabeli z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Ujawnianie informacji przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ujawniają informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z załącznikami IX i XI do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w formie tabeli z wykorzystaniem wzorów określonych w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Zasady dotyczące ujawniania informacji wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw finansowych

1.   Ekspozycje wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych wyłącza się z obliczania licznika i mianownika kluczowych wskaźników wyników przedsiębiorstw finansowych.

2.   Instrumenty pochodne wyłącza się z licznika kluczowych wskaźników wyników przedsiębiorstw finansowych.

3.   Ekspozycje wobec przedsiębiorstw, które nie podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, wyłącza się z licznika kluczowych wskaźników wyników przedsiębiorstw finansowych.

4.   Bez uszczerbku dla ust. 1 obligacje ekologiczne lub ekologiczne dłużne papiery wartościowe mające na celu finansowania określonych zidentyfikowanych rodzajów działalności, które to obligacje lub dłużne papiery wartościowe są emitowane przez spółkę, w której dokonano inwestycji, są uwzględniane w liczniku kluczowych wskaźników wyników do pełnej wartości działalności gospodarczej zgodnej z systematyką finansowanej przez przychody z tych obligacji i dłużnych papierów wartościowych, na podstawie informacji dostarczonych przez spółkę, w której dokonano inwestycji.

Ekspozycje, których celem nie jest finansowanie określonych zidentyfikowanych rodzajów działalności, uwzględnia się w liczniku ważonym kluczowym wskaźnikiem wyników dotyczącym obrotu i kluczowym wskaźnikiem wyników dotyczącym nakładów inwestycyjnych emitenta zgodnie z metodą określoną w załącznikach III, V, VII oraz IX.

Jeżeli spółka, w której dokonano inwestycji, wyemitowała obligacje ekologiczne lub ekologiczne dłużne papiery wartościowe w celu finansowania określonych zidentyfikowanych rodzajów działalności, przedsiębiorstwa finansowe dyskontują kluczowy wskaźnik wyników spółki, w której dokonano inwestycji, w celu uniknięcia podwójnego liczenia.

5.   W przypadku zmiany technicznych kryteriów kwalifikacji określonych w aktach delegowanych, przyjętych na podstawie art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852, pożyczki specjalnego przeznaczenia i instrumenty, o których mowa w ust. 4, będące w posiadaniu przedsiębiorstw finansowych finansujących działalność gospodarczą lub aktywa zgodne z systematyką, w przypadku braku zgodności finansowanych działalności gospodarczej lub aktywów ze zmienionymi technicznymi kryteriami kwalifikacji są zgłaszane jako takie na mocy niniejszego rozporządzenia przez okres pięciu lat od daty rozpoczęcia stosowania aktów delegowanych zmieniających te techniczne kryteria kwalifikacji.

6.   Przedsiębiorstwa finansowe przedstawiają podział licznika, w stosownych przypadkach, i mianownika kluczowych wskaźników wyników na:

a)

ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz inwestycje w przedsiębiorstwach niefinansowych;

b)

ekspozycje wobec przedsiębiorstw finansowych oraz inwestycje w przedsiębiorstwach finansowych;

c)

ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefinansowych z siedzibą w Unii, które nie podlegają obowiązkowi publikowania oświadczenia na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz inwestycje w tych przedsiębiorstwach;

d)

ekspozycje wobec przedsiębiorstw finansowych z siedzibą w Unii, które nie podlegają obowiązkowi publikowania oświadczenie na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE, o którym mowa w ust. 2, oraz inwestycje w tych przedsiębiorstwach;

e)

ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefinansowych z siedzibą w państwie trzecim, które nie podlegają obowiązkowi publikowania oświadczenia na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz inwestycje w tych przedsiębiorstwach;

(f)

ekspozycje wobec przedsiębiorstw finansowych z siedzibą w państwie trzecim, które nie podlegają obowiązkowi publikowania oświadczenia na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz inwestycje w tych przedsiębiorstwach;

g)

ekspozycje wobec instrumentów pochodnych oraz inwestycje w instrumenty pochodne;

h)

pozostałe ekspozycje i inwestycje.

7.   Przedsiębiorstwa finansowe mogą wykorzystywać oszacowania do oceny klasyfikacji ekspozycji wobec przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 6 lit. e) i f), jeżeli te przedsiębiorstwa finansowe są w stanie wykazać zgodność ze wszystkimi kryteriami określonymi w art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852, z wyjątkiem kryteriów określonych w art. 3 lit. b) tego rozporządzenia.

Przedsiębiorstwa finansowe formalizują, dokumentują i podają do wiadomości publicznej metodę, na której opierają się takie oszacowania, w tym podejście i metodę badań, główne założenia i stosowane zasady ostrożności.

Przedsiębiorstwa finansowe ujawniają:

a)

udział procentowy ekspozycji zgodnych z systematyką na podstawie oszacowań, odrębnie od ich kluczowych wskaźników wyników ujawnionych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

b)

wprowadzone środki i okres niezbędny do wykazania zgodności z kryteriami określonymi w art. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 2020/852.

Artykuł 8

Zasady dotyczące ujawniania informacji wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych

1.   Przedsiębiorstwa finansowe i przedsiębiorstwa niefinansowe uwzględniają wszystkie dodatkowe ujawnienia towarzyszące kluczowym wskaźnikom wyników określonym w załącznikach I, III, V, VII oraz XI w tych samych częściach oświadczenia na temat informacji niefinansowych, które zawierają te wskaźniki, lub zapewniają odniesienia do części oświadczenia na temat informacji niefinansowych zawierających te wskaźniki.

2.   Informacje ujawniane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem obejmują roczny okres sprawozdawczy począwszy od poprzedniego roku kalendarzowego, w którym zostały ujawnione.

3.   Przedsiębiorstwa finansowe i przedsiębiorstwa niefinansowe w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych przedstawiają kluczowe wskaźniki wyników z poprzedniego rocznego okresu sprawozdawczych.

Do celów niniejszego ustępu pierwszy roczny okres sprawozdawczy obejmuje 2023 r.

4.   Ujawniając informacje, przedsiębiorstwa finansowe i przedsiębiorstwa niefinansowe stosują tę samą walutę co w swoich sprawozdaniach finansowych.

Do obliczenia swoich własnych kluczowych wskaźników wyników przedsiębiorstwa finansowe wykorzystują najnowsze dostępne dane i kluczowe wskaźniki wyników swoich kontrahentów.

5.   Kluczowe wskaźniki wyników obejmują wyłącznie cele łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmiany klimatu w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzeń delegowanych zawierających techniczne kryteria kwalifikacji w odniesieniu do pozostałych celów środowiskowych, które to rozporządzenia delegowane zostały przyjęte zgodnie z art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852.

Artykuł 9

Przegląd

1.   Do dnia 30 czerwca 2024 r. Komisja dokona przeglądu stosowania niniejszego rozporządzenia. Komisja oceni przede wszystkie konieczność wprowadzenia jakichkolwiek dalszych zmian, jeżeli chodzi o uwzględnienie:

a)

ekspozycji wobec rządów centralnych i banków centralnych w liczniku i mianowniku kluczowych wskaźników wyników przedsiębiorstw finansowych;

b)

ekspozycji wobec przedsiębiorstw, które nie publikują oświadczenia na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, w liczniku kluczowych wskaźników wyników przedsiębiorstw finansowych.

2.   Przeglądowi ekspozycji wobec MŚP będzie towarzyszyć ocena skutków dotycząca obciążenia administracyjnego, dostępu do finansowania i potencjalnego wpływu na MŚP ewentualnego rozszerzenia w celu uwzględnienia ekspozycji MŚP, które nie są objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia delegowanego lub przekazują takie informacje dobrowolnie.

3.   Ekspozycje wobec przedsiębiorstw, które nie publikują informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE i art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852, ale które dobrowolnie przekazują takie równoważne informacje, oraz inwestycje w tych przedsiębiorstwach, mogą zostać uwzględnione w licznikach kluczowych wskaźników wyników przedsiębiorstw finansowych od dnia 1 stycznia 2025 r., z zastrzeżeniem pozytywnej oceny, o której mowa w ust. 2.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają wyłącznie udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w łącznym obrocie, kapitale i wydatkach operacyjnych oraz informacje jakościowe, o których mowa w pkt 1.2 załącznika I dotyczące tego ujawnienia.

3.   Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwa finansowe ujawniają wyłącznie:

a)

udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki;

b)

udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2;

c)

udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji, o których mowa w art. 7 ust. 3;

d)

informacje jakościowe, o których mowa w załączniku XI.

Instytucje kredytowe ujawniają również udział procentowy swoich portfeli handlowych oraz pożyczek międzybankowych na żądanie w aktywach ogółem.

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ujawniają również udział procentowy działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie niekwalifikującej się do systematyki.

4.   Kluczowe wskaźniki wyników przedsiębiorstw niefinansowych, w tym wszelkie informacje towarzyszące, które mają zostać ujawnione na podstawie załączników I oraz II do niniejszego rozporządzenia, ujawnia się od dnia 1 stycznia 2023 r.

5.   Kluczowe wskaźniki wyników przedsiębiorstw finansowych, w tym wszelkie informacje towarzyszące, które mają zostać ujawnione na podstawie załączników III, V, VII, IX oraz XI do niniejszego rozporządzenia, ujawnia się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Pkt 1.2.3 oraz 1.2.4 załącznika V stosuje się od dnia 1 stycznia 2026 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1).

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz.U. L 442 z 9.12.2021, s. 1)

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH

1.   Zawartość kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

1.1.   Specyfikacja kluczowych wskaźników wyników

1.1.1.   Kluczowe wskaźniki wyników związane z obrotem (KPI obrotu)

Udział procentowy obrotu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2020/852, oblicza się jako część przychodów netto ze sprzedaży produktów lub świadczenia usług, w tym wartości niematerialnych i prawnych, związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką (licznik) podzieloną przez przychody netto ze sprzedaży (mianownik) określone w art. 2 pkt 5 dyrektywy 2013/34/UE. Obrót obejmuje przychód ujęty zgodnie z międzynarodowym standardem rachunkowości (MSR) 1 pkt 82 lit. a) przyjętym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 (1).

KPI, o którym mowa w akapicie pierwszym, wyłącza ze swojego licznika część przychodów netto ze sprzedaży pochodzącą z produktów i usług związanych z działalnością gospodarczą, którą dostosowano do zmian klimatu zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2020/852 oraz zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139, chyba że działalność ta:

a)

kwalifikuje się jako działalność wspomagająca zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2020/852; lub

b)

jest zgodna z systematyką.

1.1.2.   Kluczowe wskaźniki wyników związane z nakładami inwestycyjnymi (CapEx) (KPI dotyczące nakładów inwestycyjnych)

Udział procentowy nakładów inwestycyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2020/852 oblicza się w postaci licznika dzielonego przez mianownik, jak określono w pkt 1.1.2.1 i 1.1.2.2 niniejszego załącznika.

1.1.2.1.   Mianownik

Mianownik obejmuje zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu danego roku obrotowego przed amortyzacją, umorzeniem oraz wszelkimi aktualizacjami wyceny, w tym wynikającymi z przeszacowania oraz utraty wartości, dla danego roku obrotowego, z wyłączeniem zmian wartości godziwej. Mianownik obejmuje również zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynikające z połączenia jednostek gospodarczych.

W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych stosujących międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) przyjęte rozporządzeniem (WE) nr 1126/2008, nakłady inwestycyjne obejmują koszty rozliczane w oparciu o:

a)

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, pkt 73 lit. e) ppkt (i) oraz (iii);

b)

MSR 38 Wartości niematerialne, pkt 118 lit. e) ppkt (i);

c)

MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, pkt 76 lit. a) i b) (w przypadku modelu wartości godziwej);

d)

MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, pkt 79 lit. d) ppkt (i) oraz (ii) (w przypadku modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia);

e)

MSR 41 Rolnictwo, pkt 50 lit. b) oraz e);

f)

MSSF 16 Leasing, pkt 53 lit. h).

W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych stosujących krajowe ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) nakłady inwestycyjne obejmują koszty rozliczane zgodnie z mającymi zastosowanie GAAP, które odpowiadają kosztom uwzględnionym w nakładach inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa niefinansowe stosujące MSSF.

Leasingu, który nie prowadzi do ujęcia aktywów z tytułu prawa do użytkowania, nie zalicza się do nakładów inwestycyjnych.

1.1.2.2.   Licznik

Licznik jest równy tej części nakładów inwestycyjnych ujętych w mianowniku, która spełnia jeden z poniższych warunków:

a)

dotyczy aktywów lub procesów związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką;

b)

jest częścią planu mającego na celu rozszerzenie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub umożliwienie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki dostosowanie się do systematyki („plan dotyczący nakładów inwestycyjnych”) zgodnie z warunkami określonymi w akapicie drugim niniejszego pkt 1.1.2.2;

c)

dotyczy zakupu produktów z działalności gospodarczej zgodnej z systematyką oraz indywidualnych środków umożliwiających docelowej działalności stanie się niskoemisyjną lub umożliwiających jej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności rodzajów działalności wymienionych w pkt 7.3 do 7.6 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu, jak również innych rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w aktach delegowanych przyjętych zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852, i pod warunkiem że środki te zostaną wdrożone i uruchomione w ciągu 18 miesięcy.

Plan dotyczący nakładów inwestycyjnych, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego pkt 1.1.2.2, musi spełniać następujące warunki:

a)

plan ma na celu rozszerzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zgodnej z systematyką lub modernizację działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, tak aby dostosować ją do systematyki w okresie pięciu lat;

b)

plan musi zostać ujawniony na zagregowanym poziomie działalności gospodarczej i zatwierdzony przez zarząd przedsiębiorstw niefinansowych bezpośrednio lub w drodze delegacji.

W przypadku gdy odpowiednie techniczne kryteria kwalifikacji zostaną zmienione przed ukończeniem planu dotyczącego nakładów inwestycyjnych, przedsiębiorstwa niefinansowe aktualizują ten plan w ciągu dwóch lat, aby zapewnić zgodność działalności gospodarczej, o której mowa w lit. a), ze zmienionymi technicznymi kryteriami kwalifikacji po zakończeniu planu, lub przeformułowują licznik kluczowych wskaźnikach wyników dotyczących nakładów inwestycyjnych. Aktualizacja planu wznawia okres, o którym mowa w lit. a). Okres, o którym mowa w akapicie drugim lit. a) niniejszego pkt 1.1.2.2, może przekroczyć okres pięciu lat jedynie w przypadku, gdy dłuższy okres jest obiektywnie uzasadniony szczególnymi cechami działalności gospodarczej i danej modernizacji, przy czym maksymalny okres wynosi 10 lat. Uzasadnienie to znajduje się w samym planie dotyczącym nakładów inwestycyjnych oraz w informacjach kontekstowych wyszczególnionych w pkt 1.2.3 niniejszego załącznika.

W przypadku gdy plan dotyczący nakładów inwestycyjnych nie spełnia warunków, o których mowa w akapicie drugim niniejszego pkt 1.1.2.2, przeformułowuje się wcześniej opublikowany kluczowy wskaźnik wyników związany z nakładami inwestycyjnymi.

Licznik zawiera również część nakładów inwestycyjnych na adaptację działalności gospodarczej do zmian klimatu zgodnie z załącznikiem II do aktu delegowanego w sprawie klimatu. W liczniku należy podać podział na część nakładów inwestycyjnych przeznaczoną na istotny wkład w adaptację do zmian klimatu.

1.1.3.   Kluczowe wskaźniki wyników w odniesieniu do wydatków operacyjnych (OpEx) (KPI w odniesieniu do wydatków operacyjnych)

Udział procentowy wydatków operacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2020/852 oblicza się w postaci licznika dzielonego przez mianownik, jak określono w pkt 1.1.3.1 i 1.1.3.2 niniejszego załącznika.

1.1.3.1.   Mianownik

Mianownik obejmuje bezpośrednie, nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, działaniami w zakresie renowacji budynków, leasingiem krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych przez przedsiębiorstwo lub osobę trzecią, którym zlecono na zasadzie outsourcingu działania niezbędne do zapewnienia ciągłego i efektywnego funkcjonowania tych aktywów.

Przedsiębiorstwa niefinansowe, które stosują krajowe GAAP i nie kapitalizują aktywów z tytułu prawa do użytkowania, uwzględniają koszty leasingu w wydatkach operacyjnych oprócz kosztów wymienionych w akapicie pierwszym pkt 1.1.3.1 niniejszego załącznika.

1.1.3.2.   Licznik

Licznik jest równy tej części wydatków operacyjnych ujętych w mianowniku, która spełnia jeden z poniższych warunków:

a)

dotyczy aktywów lub procesów związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką, w tym szkolenia i inne potrzeby związane z dostosowaniem zasobów ludzkich oraz bezpośrednie koszty nieskapitalizowane, które przedstawiają badania i rozwój;

b)

jest częścią planu dotyczącego nakładów inwestycyjnych mającego na celu rozszerzenie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub umożliwienie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki dostosowanie się do systematyki w uprzednio ustalonych ramach czasowych, jak określono w akapicie drugim niniejszego pkt 1.1.3.2;

c)

dotyczy zakupu produktów z działalności gospodarczej zgodnej z systematyką oraz indywidualnych środków umożliwiających docelowej działalności stanie się niskoemisyjną lub umożliwiających jej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jak również indywidualnych środków w zakresie renowacji budynków, określonych w aktach delegowanych przyjętych zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 lub art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852, i pod warunkiem że środki te zostaną wdrożone i uruchomione w ciągu 18 miesięcy.

Plan dotyczący nakładów inwestycyjnych, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego pkt 1.1.3.2, musi spełniać warunki określone w pkt 1.1.2.2 niniejszego załącznika.

Koszty badań i rozwoju już uwzględnione w kluczowych wskaźnikach wyników dotyczących nakładów inwestycyjnych nie są liczone jako wydatki operacyjne.

Licznik zawiera również część wydatków operacyjnych na adaptację działalności gospodarczej do zmian klimatu zgodnie z załącznikiem II do aktu delegowanego w sprawie klimatu. W liczniku należy podać podział na część wydatków operacyjnych przeznaczoną na istotny wkład w adaptację do zmian klimatu.

Jeżeli wydatki operacyjne nie są istotne dla modelu biznesowego przedsiębiorstw niefinansowych, przedsiębiorstwa te:

a)

są zwolnione z obliczania licznika kluczowych wskaźników wyników dotyczących wydatków operacyjnych zgodnie z pkt 1.1.3.2 i ujawniają ten licznik jako równy zeru;

b)

ujawniają łączną wartość mianownika wydatków operacyjnych obliczoną zgodnie z pkt 1.1.3.1;

c)

wyjaśniają brak istotności wydatków operacyjnych w swoim modelu biznesowym.

1.2.   Specyfikacja ujawnień towarzyszących kluczowym wskaźnikom wyników przedsiębiorstw niefinansowych

Przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają następujące informacje towarzyszące odpowiednim kluczowym wskaźnikom wyników.

1.2.1.   Zasady rachunkowości

Przedsiębiorstwa niefinansowe wyjaśniają:

a)

w jaki sposób ustalono i przypisano do licznika obrót, nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne;

b)

podstawę, na której obliczono obrót, nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne, w tym wszelkie oceny dotyczące przypisania przychodów lub nakładów do różnych rodzajów działalności gospodarczej.

W przypadku obrotów i nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa niefinansowe uwzględniają odniesienia do powiązanych pozycji w oświadczeniach na temat informacji niefinansowych.

Jeżeli zastosowanie jakichkolwiek obliczeń uległo zmianie od poprzedniego okresu sprawozdawczego, przedsiębiorstwa niefinansowe wyjaśniają, dlaczego zmiany te prowadzą do uzyskania bardziej wiarygodnych i istotnych informacji, oraz przedstawiają przeformułowane dane porównawcze.

Przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają informacje na temat istotnych zmian, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do realizacji planów dotyczących nakładów inwestycyjnych ujawnionych zgodnie z sekcją 1.1.2 niniejszego załącznika. Przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają wszystkie poniższe informacje:

a)

istotne zmiany, które nastąpiły w planie, oraz przyczyny leżące u podstaw tych zmian;

b)

wpływ tych zmian na możliwość dostosowania rodzajów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa do systematyki oraz na okres, w którym oczekuje się, że dana zmiana nastąpi;

c)

przeformułowanie kluczowych wskaźników wyników dotyczących nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych za każdy miniony rok sprawozdawczy objęty planem w każdym przypadku, gdy zmiany w planie miały wpływ na te kluczowe wskaźniki wyników.

1.2.2.   Ocena zgodności z rozporządzeniem (UE) 2020/852

1.2.2.1.   Informacje na temat oceny zgodności z rozporządzeniem (UE) 2020/852

Przedsiębiorstwa niefinansowe:

a)

opisują charakter swojej działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i zgodnej z systematyką, odnosząc się do aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852;

b)

wyjaśniają, w jaki sposób ocenili zgodność z kryteriami określonymi w art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852 i powiązanymi technicznymi kryteriami kwalifikacji zawartymi w aktach delegowanych, o których mowa w pkt a);

c)

wyjaśniają, w jaki sposób uniknęły podwójnego liczenia przy przypisywaniu w liczniku KPI dotyczących obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych w odniesieniu do różnych rodzajów działalności gospodarczej.

1.2.2.2.   Wkład w realizację wielu celów

Jeżeli działalność gospodarcza przyczynia się do osiągnięcia kilku celów środowiskowych, przedsiębiorstwa niefinansowe:

a)

wykazują zgodność z kryteriami określonymi w art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852, w szczególności z technicznymi kryteriami kwalifikacji w odniesieniu do kilku celów środowiskowych;

b)

ujawniają obrót, nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne z tej działalności jako przyczyniające się do realizacji kilku celów środowiskowych;

c)

tylko raz wliczają obrót z tego rodzaju działalności do licznika kluczowych wskaźników wyników w pkt 1.1 niniejszego załącznika, aby uniknąć podwójnego liczenia.

1.2.2.3.   Dezagregacja kluczowych wskaźników wyników

Jeżeli kluczowe wskaźniki wyników w odniesieniu do działalności gospodarczej mają zostać zdezagregowane, w szczególności gdy zakłady produkcji są wykorzystywane w sposób zintegrowany, przedsiębiorstwa niefinansowe zapewniają, aby:

a)

wszelka dezagregacja opierała się na kryteriach, które są odpowiednie dla realizowanego procesu produkcji, i odzwierciedlała specyfikę techniczną tego procesu;

b)

dostarczono odpowiednie informacje towarzyszące kluczowym wskaźnikom wyników na temat podstawy takiej dezagregacji.

1.2.3.   Informacje kontekstowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe wyjaśniają dane liczbowe dotyczące każdego kluczowego wskaźnika wyników oraz przyczyny wszelkich zmian w tych danych liczbowych w okresie sprawozdawczym.

Przedsiębiorstwa niefinansowe mogą ujawniać dodatkowe kluczowe wskaźniki wyników oparte na obrotach, nakładach inwestycyjnych i wydatkach operacyjnych, które to wskaźniki obejmują inwestycje w kapitał własny rozliczane we wspólnych przedsięwzięciach, zgodnie z MSSF 11 lub MSR 28, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale własnym wspólnego przedsięwzięcia.

1.2.3.1.   Informacje kontekstowe na temat kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego obrotu

Przedsiębiorstwa niefinansowe przekazują wszystkie następujące informacje:

a)

podział ilościowy licznika w celu zilustrowania kluczowych czynników wpływających na zmianę kluczowych wskaźników wyników dotyczących obrotu w okresie sprawozdawczym, takich jak przychody z umów z klientami, przychody z leasingu lub inne źródła przychodów;

b)

informacje na temat kwot dotyczących działalności gospodarczej zgodnej z systematyką prowadzonej w celu konsumpcji własnej przedsiębiorstwa niefinansowego;

c)

wyjaśnienia jakościowe kluczowych elementów zmian w kluczowych wskaźnikach wyników w odniesieniu do obrotu w okresie sprawozdawczym.

Przedsiębiorstwa niefinansowe, które wyemitowały ekologiczne obligacje lub dłużne papiery wartościowe w celu finansowania określonych zidentyfikowanych rodzajów działalności zgodnych z systematyką, ujawniają również dostosowane kluczowe wskaźniki wyników dotyczące obrotu, aby uniknąć podwójnego liczenia.

1.2.3.2.   Informacje kontekstowe na temat kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego nakładów inwestycyjnych

Przedsiębiorstwa niefinansowe przedstawiają podział ilościowy na zagregowanym poziomie działalności gospodarczej kwot ujętych w liczniku oraz wyjaśnienia jakościowe kluczowych elementów zmian w kluczowych wskaźnikach wyników dotyczących nakładów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. Podział ten ujawnia wszystkie poniższe elementy:

a)

agregację zwiększeń dotyczących rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych lub nabycia, zwiększeń dotyczących nieruchomości inwestycyjnych nabytych lub ujętych w wartości bilansowej oraz, w stosownych przypadkach, skapitalizowanych aktywów z tytułu prawa do użytkowania;

b)

agregację zwiększeń wartości związanych z nabyciem wskutek połączenia jednostek;

c)

agregację wydatków poniesionych w związku z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką oraz wydatki poniesione w ramach planu dotyczącego nakładów inwestycyjnych, o którym mowa w pkt 1.1.2 niniejszego załącznika.

Przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają kluczowe informacje na temat każdego ze swoich planów dotyczących nakładów inwestycyjnych, o których mowa w pkt 1.1.2 niniejszego załącznika, w tym wszystkie poniższe informacje:

a)

realizowane cele środowiskowe;

b)

przedmiotowa działalność gospodarcza;

c)

przedmiotowa działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna (w stosownych przypadkach);

d)

okres, w jakim oczekuje się rozszerzenia każdej działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, lub okres, w jakim oczekuje się zapewnienia zgodności każdej działalności gospodarczej z systematyką, z uwzględnieniem – jeżeli okres, w jakim oczekuje się zapewnienia zgodności danej działalności gospodarczej z systematyką wynosi więcej niż pięć lat – obiektywnego uzasadnienia takiego dłuższego okresu na podstawie konkretnych cech działalności gospodarczej i przedmiotowego unowocześnienia;

e)

całkowite nakłady inwestycyjne, które przedsiębiorstwo spodziewa się ponieść w okresie sprawozdawczym i w okresie obowiązywania planów dotyczących nakładów inwestycyjnych.

Przedsiębiorstwa niefinansowe, które wyemitowały ekologiczne obligacje lub dłużne papiery wartościowe w celu finansowania określonych zidentyfikowanych rodzajów działalności zgodnych z systematyką, ujawniają również kluczowe wskaźniki wyników dotyczące nakładów inwestycyjnych dostosowane do zgodnych z systematyką nakładów inwestycjach finansowanych przez takie obligacje lub dłużne papiery wartościowe.

1.2.3.3.   Informacje kontekstowe na temat kluczowych wskaźników wyników w odniesieniu do wydatków operacyjnych

Przedsiębiorstwa niefinansowe przekazują wszystkie następujące informacje:

a)

podział ilościowy licznika (wydatki operacyjne ustalone zgodnie z pkt 1.1.3.2 niniejszego załącznika) w celu zilustrowania kluczowych elementów zmian w kluczowych wskaźnikach wyników w odniesieniu do wydatków operacyjnych w okresie sprawozdawczym;

b)

wyjaśnienia jakościowe kluczowych elementów zmian w kluczowych wskaźnikach wyników w odniesieniu do wydatków operacyjnych w okresie sprawozdawczym;

c)

wyjaśnienie pozostałych wydatków związanych z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, które uwzględniono przy obliczaniu wydatków operacyjnych zarówno w mianowniku, jak i w liczniku.

Jeżeli wydatki operacyjne są częścią planu dotyczącego nakładów inwestycyjnych, o których mowa w pkt 1.1.2.2 i 1.1.3.2 niniejszego załącznika, przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają kluczowe informacje o każdym ze swoich planów dotyczących nakładów inwestycyjnych zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1.2.3.2 niniejszego załącznika.

2.   Metoda zgłaszania kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

W celu ujawniania informacji na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852 zastosowanie mają następujące wymogi:

a)

przedsiębiorstwa niefinansowe określają każdą działalność gospodarczą, w tym podzbiór działalności na rzecz przejścia i działalności wspomagającej;

b)

przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają kluczowe wskaźniki wyników dla każdego rodzaju działalności gospodarczej oraz całkowite kluczowe wskaźniki wyników dla całej działalności gospodarczej na poziomie danego przedsiębiorstwa lub grupy;

c)

przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają kluczowe wskaźniki wyników określone w pkt 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3 niniejszego załącznika dla każdego celu środowiskowego oraz całkowite kluczowe wskaźniki wyników dla wszystkich celów środowiskowych na poziomie przedsiębiorstwa lub grupy w odniesieniu do wszystkich celów środowiskowych, unikając podwójnego liczenia;

d)

przedsiębiorstwa niefinansowe określają udział procentowy działalność gospodarczą zgodną z systematyką oraz działalność gospodarczą kwalifikującą się do systematyki, która nie spełnia technicznych kryteriów kwalifikacji. W ramach działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki przedsiębiorstwa niefinansowe określają część tej działalności, która jest zgodna z systematyką;

e)

przedsiębiorstwa niefinansowe określają działalność gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki i ujawniają udział procentowy takiej działalności w mianowniku kluczowych wskaźników wyników w odniesieniu do obrotu na poziomie przedsiębiorstwa lub grupy;

f)

kluczowe wskaźniki wyników przedstawia się na poziomie indywidualnego przedsiębiorstwa, w przypadku gdy przedsiębiorstwo to sporządza tylko indywidualne oświadczenia na temat informacji niefinansowych lub na poziomie grupy, w przypadku gdy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane oświadczenia na temat informacji niefinansowych.


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

WZORY DO CELÓW UJAWNIANIA KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH

Wzór: Udział procentowy obrotu z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką – ujawnienie dotyczy roku N

Image 1

Image 2

Image 3

Kolumnę 21 należy wypełnić w przypadku działalności na rzecz przejścia przyczyniającej się do łagodzenia zmiany klimatu.

W przypadku rodzajów działalności kwalifikujących się do A2, kolumny od 5 do 17 mogą zostać wypełnione na zasadzie dobrowolności w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych.

Wzór: Udział procentowy nakładów inwestycyjnych z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką – ujawnienie dotyczy roku N

Image 4

Image 5

Image 6

W przypadku rodzajów działalności kwalifikujących się do A2, kolumny 5–17 mogą zostać wypełnione na zasadzie dobrowolności w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych.

Wzór: Udział procentowy wydatków operacyjnych z tytułu produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką – ujawnienie dotyczy roku N

Image 7

Image 8

Image 9

W przypadku rodzajów działalności kwalifikujących się do A2, kolumny od 5 do 17 mogą zostać wypełnione na zasadzie dobrowolności w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych.


ZAŁĄCZNIK III

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH AKTYWAMI

1.   Zawartość kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez podmioty zarządzające aktywami

Kluczowe wskaźniki wyników oblicza się w postaci licznika dzielonego przez mianownik, jak określono w pkt 1.1 i 1.2 niniejszego załącznika.

1.1.   Licznik

Licznik składa się ze średniej ważonej wartości inwestycji w zgodną z systematyką działalność gospodarczą spółek, w których dokonano inwestycji. Średnia ważona wartość inwestycji opiera się na udziale procentowym zgodnej z systematyką działalności gospodarczej spółek, w których dokonano inwestycji, mierzonym w następujący sposób:

a)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących przedsiębiorstwami niefinansowymi, kluczowe wskaźniki wyników dotyczące obrotu i nakładów inwestycyjnych wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami I oraz II;

b)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących podmiotami zarządzającymi aktywami, kluczowe wskaźniki wyników oparte na obrotach i nakładów inwestycyjnych wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami III i IV;

c)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących instytucjami kredytowymi, wskaźnik zielonych aktywów oparty na obrotach i nakładach inwestycyjnych wynikających z wyliczenia wskaźnika zielonych aktywów spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami V i VI;

d)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących firmami inwestycyjnymi, inwestycje i przychody wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników opartych na obrotach i nakładach inwestycyjnych spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami VII i VIII oraz zgodnie z udziałem procentowym usług i działalności w zakresie transakcji zawieranych i niezawieranych na własnych rachunek w dochodzie firmy inwestycyjnej;

e)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji, inwestycje, składki przypisane brutto lub, w stosownych przypadkach, całkowite przychody z działalności ubezpieczeniowej wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników inwestycyjnych opartych na obrotach i nakładach inwestycyjnych w połączeniu, w stosowanych przypadkach, z kluczowymi wskaźnikami wyników ubezpieczeniowych spółki, w której dokonano inwestycji, będącej zakładem ubezpieczeniowym lub zakładem reasekuracji prowadzącym działalność w dziedzinie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zgodnie z załącznikami IX i X.

Obliczenia umożliwiają kompensowanie do celów sprawozdawczości dotyczącej udziału procentowego inwestycji w działalności gospodarczej zgodnej z systematyką przy użyciu metody stosowanej do obliczania pozycji krótkich netto, określonej w art. 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 (1).

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego niniejszego pkt 1.1 dłużne papiery wartościowe mające na celu finansowanie określonych zidentyfikowanych zrównoważonych środowiskowo rodzajów działalności lub projektów, lub ekologiczne obligacje emitowane przez spółkę, w której dokonano inwestycji, są włączane do licznika do wartości działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, która jest finansowana z przychodów z tych obligacji i dłużnych papierów wartościowych, na podstawie informacji dostarczonych przez przedsiębiorstwo, w którym dokonano inwestycji.

1.2.   Mianownik

Mianownik składa się z wartości wszystkich zarządzanych aktywów bez ekspozycji, o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, wynikających z działalności podmiotów zarządzających aktywami zarówno w ramach zbiorowego, jak i indywidualnego zarządzania portfelem.

Podmioty zarządzające aktywami ujawniają kluczowy wskaźnik wyników na podstawie kluczowych wskaźników wyników dotyczących obrotów spółek, w których dokonano inwestycji, oraz kluczowy wskaźnik wyników na podstawie kluczowych wskaźników wyników dotyczących nakładów inwestycyjnych spółek, w których dokonano inwestycji.

2.   Metoda przygotowania i zgłaszania kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez podmioty zarządzające aktywami

Do celów ujawniania informacji na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/852, podmioty zarządzające aktywami:

a)

ujawniają kluczowe wskaźniki wyników dla każdego celu środowiskowego oraz dla zagregowanej działalności gospodarczej zgodnej z systematyką na poziomie odnośnego przedsiębiorstwa lub grupy;

b)

określają podzbiór działalności na rzecz przejścia i działalności wspomagającej oraz ujawniają kluczowe wskaźniki wyników w odniesieniu do zagregowanej działalności gospodarczej na poziomie odnośnego przedsiębiorstwa lub grupy;

c)

przedstawiają podział licznika i mianownika według rodzaju inwestycji;

d)

ujawniają kluczowe wskaźniki wyników w odniesieniu do działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki;

e)

ujawniają udział procentowy działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w zarządzanych aktywach;

f)

ujawniają udział procentowy we wszystkich inwestycjach w ramach ekspozycji, o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;

g)

przedstawiają kluczowe wskaźniki wyników na poziomie indywidualnego podmiotu zarządzającego aktywami, w przypadku gdy przedsiębiorstwo to sporządza tylko indywidualne oświadczenia na temat informacji niefinansowych, lub na poziomie grupy, w przypadku gdy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane oświadczenia na temat informacji niefinansowych.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK IV

WZORY DO CELÓW UJAWNIANIA KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW WYNIKÓW PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH AKTYWAMI

Standardowy wzór stosowany do celów ujawniania informacji zgodnie z wymogiem określonym w art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852 (podmioty zarządzające aktywami)

Średnia ważona wartość wszystkich inwestycji, które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością, w stosunku do wartości aktywów ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników, z zastosowaniem następujących wag w odniesieniu do inwestycji w przedsiębiorstwa, jak wskazano poniżej:

na podstawie obrotu: %

na podstawie nakładów inwestycyjnych: %

Średnia ważona wartość wszystkich inwestycji, które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością, z zastosowaniem następujących wag w odniesieniu do inwestycji w przedsiębiorstwa, jak wskazano poniżej:

na podstawie obrotu: [kwota pieniężna]

na podstawie nakładów inwestycyjnych: [kwota pieniężna]

Wartość procentowa aktywów objętych kluczowym wskaźnikiem wyników w stosunku do wszystkich inwestycji (wszystkich zarządzanych aktywów). Z wyłączeniem inwestycji w podmioty państwowe. Stopa pokrycia: %

Wartość pieniężna aktywów objętych kluczowym wskaźnikiem wyników. Z wyłączeniem inwestycji w podmioty państwowe.

Pokrycie: [kwota pieniężna]

Dodatkowe informacje uzupełniające: podział mianownika kluczowego wskaźnika wyników

Wartość procentowa instrumentów pochodnych w stosunku do aktywów ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników.

X %

Wyrażona w kwotach pieniężnych wartość instrumentów pochodnych:

[kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych UE nieobjętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych:

w przypadku przedsiębiorstw finansowych:

Wartość ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych UE nieobjętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych: [kwota pieniężna]

w przypadku przedsiębiorstw finansowych: [kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych z państw niebędących członkami UE nieobjętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych:

w przypadku przedsiębiorstw finansowych:

Wartość ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych z państw niebędących członkami UE nieobjętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych: [kwota pieniężna]

w przypadku przedsiębiorstw finansowych: [kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych objętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych:

w przypadku przedsiębiorstw finansowych:

Wartość ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych objętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych: [kwota pieniężna]

w przypadku przedsiębiorstw finansowych: [kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji wobec innych kontrahentów w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

X %

Wartość ekspozycji wobec innych kontrahentów:

[kwota pieniężna]

Wartość wszystkich inwestycji przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w stosunku do wartości aktywów ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

X %

Wartość wszystkich inwestycji przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki:

[kwota pieniężna]

Wartość wszystkich inwestycji przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w stosunku do wartości aktywów ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

X %

Wartość wszystkich inwestycji przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką:

[kwota pieniężna]

Dodatkowe informacje uzupełniające: podział licznika kluczowego wskaźnika wyników

Udział procentowy ekspozycji działalności zgodnej z systematyką wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych objętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych:

na podstawie obrotu: %

na podstawie nakładów inwestycyjnych: %

w przypadku przedsiębiorstw finansowych:

na podstawie obrotu: %

na podstawie nakładów inwestycyjnych: %

Wartość ekspozycji działalności zgodnej z systematyką wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych objętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych:

na podstawie obrotu: [kwota pieniężna]

na podstawie nakładów inwestycyjnych: [kwota pieniężna]

w przypadku przedsiębiorstw finansowych:

na podstawie obrotu: [kwota pieniężna]

na podstawie nakładów inwestycyjnych: [kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji działalności zgodnej z systematyką wobec innych kontrahentów w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

na podstawie obrotu: %

na podstawie nakładów inwestycyjnych: %

Wartość ekspozycji działalności zgodnej z systematyką wobec innych kontrahentów:

na podstawie obrotu: [kwota pieniężna]

na podstawie nakładów inwestycyjnych: [kwota pieniężna]

Podział licznika kluczowego wskaźnika wyników według celu środowiskowego

Działalność gospodarcza zgodna z systematyką:

1)

Łagodzenie zmian klimatu

Obrót: %

Nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

2)

Adaptacja do zmian klimatu

Obrót: %

Nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Obrót: %

Nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

4)

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Obrót: %

nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

5)

Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

Obrót: %

nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Obrót: %

nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)


ZAŁĄCZNIK V

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1.   Zawartość kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez instytucje kredytowe

1.1.   Zakres kluczowych wskaźników wyników

1.1.1.   Konsolidacja

Instytucje kredytowe ujawniają odpowiednie kluczowe wskaźniki wyników na podstawie zakresu ich konsolidacji ostrożnościowej określonej zgodnie z tytułem II rozdział 2 sekcja 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

1.1.2.   Wszystkie aktywa objęte zabezpieczeniem

Przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów dla ekspozycji bilansowych uwzględnia się następujące kategorie księgowe aktywów finansowych, w tym kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe, udziały w kapitale własnym oraz przejęte zabezpieczenia:

a)

aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie;

b)

aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody;

c)

inwestycje w jednostkach zależnych;

d)

wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone;

e)

aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy oraz aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy;

f)

zabezpieczenia na nieruchomości uzyskane przez instytucje kredytowe poprzez wejście w posiadanie w zamian za umorzenie długów.

Ekspozycje, o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, wyłącza się z zakresu wskaźnika zielonych aktywów.

Następujące aktywa wyłącza się z licznika wskaźnika zielonych aktywów:

a)

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu;

b)

międzybankowe kredyty na żądanie;

c)

ekspozycje wobec przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do publikowania informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE.

Przy obliczaniu kluczowych wskaźników wyników dla ekspozycji pozabilansowych uwzględnia się gwarancje finansowe udzielone przez instytucję kredytową oraz zarządzane aktywa dla przedsiębiorstw niefinansowych będących beneficjentami gwarancji i spółkami, w których dokonano inwestycji. Z obliczeń tych wyłącza się inne ekspozycje pozabilansowe, takie jak zobowiązania.

1.2.   Zawartość kluczowych wskaźników wyników i metoda

1.2.1.   Wskaźnik zielonych aktywów

Wskaźnik zielonych aktywów wykazuje udział procentowy aktywów instytucji kredytowej finansujących działalność gospodarczą zgodną z systematyką i w nią zainwestowanych jako udział procentowy wszystkich aktywów objętych zabezpieczeniem zgodnie z pkt 1.1.2 niniejszego załącznika.

Wskaźnik zielonych aktywów opiera się na ekspozycjach i bilansie w zależności od zakresu konsolidacji ostrożnościowej zgodnie z tytułem II rozdział 2 sekcja 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 dla rodzajów aktywów i portfeli księgowych określonych w pkt 1.1.2 niniejszego załącznika, w tym na informacjach o stanie zapasów i przepływach, o działalności na rzecz przejścia i działalności wspomagającej oraz o kredytowaniu specjalistycznym i ogólnego przeznaczenia.

Instytucje kredytowe ujawniają wszystkie poniższe informacje:

a)

zagregowany wskaźnik zielonych aktywów dla aktywów bilansowych objętych zabezpieczeniem;

b)

podział według celu środowiskowego i rodzaju kontrahenta.

Definicja kluczowych wskaźników wyników opiera się na następujących elementach:

a)

liczniku, w którym uwzględnia się kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe, papiery kapitałowe i przejęte zabezpieczenia, na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką na podstawie kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego obrotu i kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego nakładów inwestycyjnych w zakresie aktywów bazowych;

b)

mianowniku, w którym uwzględnia się wszystkie kredyty i zaliczki, wszystkie dłużne papiery wartościowe, wszystkie papiery kapitałowe i wszystkie przejęte zabezpieczenia oraz wszystkie inne aktywa bilansowe objęte zabezpieczeniem.

Oprócz wskaźnika zielonych aktywów instytucje kredytowe ujawniają odsetek swoich aktywów ogółem, które są wyłączone z licznika wskaźnika zielonych aktywów zgodnie z art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz pkt 1.1.2 niniejszego załącznika.

1.2.1.1.   Wskaźnik zielonych aktywów mający zastosowanie do ekspozycji przedsiębiorstw niefinansowych

Instytucje kredytowe ujawniają wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do stanu posiadanych kredytów, dłużnych papierów wartościowych i udziałów w kapitale własnym oraz przepływu w zakresie udzielania nowych pożyczek. Aby obliczyć wartość wskaźnika zielonych aktywów dla każdego celu środowiskowego, instytucje kredytowe postępują zgodnie z poniższymi etapami:

Cele środowiskowe

Etap pierwszy

Etap drugi

Wskaźnik zielonych aktywów

Łagodzenie zmian klimatu

Udział procentowy kredytów i zaliczek/dłużnych papierów wartościowych/instrumentów kapitałowych na finansowanie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki w celu łagodzenia zmian klimatu w porównaniu ze wszystkimi kredytami/dłużnymi papierami wartościowymi/instrumentami kapitałowymi przedsiębiorstw niefinansowych oraz wszystkimi innymi aktywami bilansowymi objętymi zabezpieczeniem

Udział procentowy kredytów i zaliczek/dłużnych papierów wartościowych/instrumentów kapitałowych na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w celu łagodzenia zmian klimatu w porównaniu z kredytami i zaliczkami/dłużnymi papierami wartościowymi/instrumentami kapitałowymi na finansowanie działalności gospodarczej w sektorach objętych systematyką w celu łagodzenia zmian klimatu.

Udział procentowy kredytów i zaliczek/dłużnych papierów wartościowych/instrumentów kapitałowych na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w celu łagodzenia zmian klimatu w porównaniu ze wszystkimi kredytami i zaliczkami/dłużnymi papierami wartościowymi/instrumentami kapitałowymi przedsiębiorstw niefinansowych oraz wszystkimi innymi aktywami bilansowymi

 

W tym: działalność wspomagająca W tym: działalność wspomagająca W tym działalność na rzecz przejścia W tym działalność na rzecz przejścia

Stan zapasów i przepływ

Adaptacja do zmian klimatu

Udział procentowy kredytów i zaliczek/dłużnych papierów wartościowych/instrumentów kapitałowych na finansowanie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki w celu adaptacji do zmian klimatu w porównaniu ze wszystkimi kredytami/dłużnymi papierami wartościowymi/instrumentami kapitałowymi przedsiębiorstw niefinansowych oraz wszystkimi innymi aktywami bilansowymi objętymi zabezpieczeniem

Udział procentowy kredytów i zaliczek/dłużnych papierów wartościowych/instrumentów kapitałowych na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w celu adaptacji do zmian klimatu w porównaniu z kredytami i zaliczkami/dłużnymi papierami wartościowymi/instrumentami kapitałowymi na finansowanie działalności gospodarczej w sektorach objętych systematyką w celu adaptacji do zmian klimatu

Udział procentowy kredytów i zaliczek/dłużnych papierów wartościowych/instrumentów kapitałowych na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w celu adaptacji do zmian klimatu w porównaniu ze wszystkimi kredytami i zaliczkami/dłużnymi papierami wartościowymi/instrumentami kapitałowymi przedsiębiorstw niefinansowych oraz wszystkimi innymi aktywami bilansowymi objętymi zabezpieczeniem

 

W tym: działalność wspomagająca W tym działalność wspomagająca

W tym działalność w celu adaptacji do zmian klimatu W tym działalność na rzecz przejścia

Stan zapasów i przepływ

Inna działalność związana ze środowiskiem

Po określeniu kryteriów kwalifikacji należy ujawnić te same wskaźniki dla każdego z pozostałych czterech celów środowiskowych. Mianowicie: zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola; ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

 

(i)   Wskaźnik zielonych aktywów dla działalności kredytowej dla udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstw niefinansowych dla kredytów i zaliczek (wskaźnik zielonych aktywów dla działalności kredytowej)

Do obliczania wskaźnika zielonych aktywów dla tego rodzaju ekspozycji instytucje kredytowe wykorzystują i ujawniają następujące pozycje:

(1)(a)

wszystkie kredyty i zaliczki dla przedsiębiorstw niefinansowych, w tym kredyty i zaliczki ujęte w kategoriach księgowych, o których mowa w pkt 1.2 niniejszego załącznika, czyli wartość bilansową brutto:

(i)

kredytów i zaliczek wycenianych według kosztu zamortyzowanego i wartości godziwej przez inne całkowite dochody;

(ii)

kredytów i zaliczek nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy;

(1)(b)

kredyty i zaliczki dla przedsiębiorstw niefinansowych na finansowanie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki dla każdego celu środowiskowego, w tym wartość bilansowa brutto kredytów i zaliczek w odpowiednich kategoriach księgowych, udzielonych przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą kwalifikującą się do systematyki (w miarę dostępności kody statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej na poziomie NACE-4), istotną dla każdego celu środowiskowego;

(1)(c)

kredyty i zaliczki dla przedsiębiorstw niefinansowych na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką dla każdego celu środowiskowego, w tym wszystkie kredyty i zaliczki na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, w tym podzbiór działalności na rzecz przejścia i działalności wspomagającej.

Kwotę do celów pkt (1)(c) oblicza się według następującego wzoru 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), gdzie:

(1)(c)(1)

oznacza kredyty i zaliczki, w przypadku których znane jest przeznaczenie wpływów, w tym kredytowanie specjalistyczne – kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych, o którym mowa w definicji zawartej w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 (1);

(1)(c)(2)

oznacza kredyty i zaliczki, w przypadku których przeznaczenie wpływów nie jest znane (kredyty podstawowe).

Do celów pkt (1)(c)(1) instytucje kredytowe uwzględniają wartość bilansową brutto ekspozycji w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych wobec przedsiębiorstwa niefinansowego w zakresie i udziale procentowym, w jakich w ramach finansowanego projektu finansuje się działalność gospodarczą zgodną z systematyką. Ocenę tego, czy wymóg ten został spełniony, należy oprzeć na informacjach przedstawionych przez kontrahenta na temat projektu lub działalności, na które zostaną przeznaczone wpływy. Instytucje kredytowe podają informacje na temat rodzaju działalności gospodarczej, która jest finansowana. Podwójne liczenie jest niedozwolone. W przypadku gdy ta sama ekspozycja związana z kredytowaniem specjalistycznym odnosi się do dwóch celów środowiskowych, instytucje kredytowe przypisują ją do najbardziej adekwatnego celu.

Do celów pkt (1)(c)(2) instytucje kredytowe opierają się na kluczowym wskaźniku wyników dotyczącym nakładów inwestycyjnych i obrotu, który kontrahent ujawnia dla każdego celu środowiskowego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Kwota kredytów i zaliczek udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym jest sumą wartości bilansowej brutto wszystkich kredytów i zaliczek o nieznanym sposobie wykorzystania wpływów udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym, ważoną udziałem procentowym działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, z podziałem na działalność na rzecz przejścia i działalność wspomagającą dla każdego kontrahenta.

Instytucje kredytowe obliczają kluczowe wskaźniki wyników dla tego rodzaju ekspozycji w następujący sposób:

 

etap pierwszy = (1)(b)/(1)(a);

 

etap drugi = (1)(c)/(1)(b). W stosownych przypadkach instytucje kredytowe ujawniają oddzielnie tę część kluczowego wskaźnika wyników, która odnosi się do działalności wspomagającej.

Wskaźnik zielonych aktywów dla działalności kredytowej (dla każdego celu środowiskowego) = (1)(c)/(1)(a). W stosownych przypadkach instytucje kredytowe ujawniają wskaźnik zielonych aktywów na podstawie kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego obrotu i oddzielnie część kluczowego wskaźnika wyników, która odnosi się do działalności wspomagającej i działalności na rzecz przejścia.

Ujawnia się następujące aspekty kluczowych wskaźników wyników:

a)

jeśli chodzi o stan zapasów, na podstawie całkowitej wartości bilansowej brutto kredytów i zaliczek na dzień odniesienia dotyczący ujawniania informacji;

b)

jeśli chodzi o przepływ, na podstawie wartości bilansowej brutto nowych kredytów i zaliczek w roku poprzedzającym dzień odniesienia dotyczący ujawniania informacji;

c)

z odrębnym podziałem na działalność wspomagającą oraz działalność na rzecz przejścia i działalności w celu adaptacji do zmian klimatu, a także na kredytowanie specjalistyczne.

(ii)   Wskaźnik zielonych aktywów dla dłużnych papierów wartościowych wobec przedsiębiorstw niefinansowych (wskaźnik zielonych aktywów dla dłużnych papierów wartościowych)

Do obliczania wskaźnika zielonych aktywów dla tego rodzaju ekspozycji instytucje kredytowe obliczają i ujawniają następujące pozycje:

(2)(a)

Wszystkie dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw niefinansowych, w tym wartość bilansową brutto dłużnych papierów wartościowych wycenianych według kosztu zamortyzowanego i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz dłużnych papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu, wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy;

(2)(b)

Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw niefinansowych finansujących działalność gospodarczą kwalifikującą się do systematyki dla każdego celu środowiskowego, w tym wartość bilansową brutto dłużnych papierów wartościowych w odpowiednich kategoriach księgowych, udzielonych przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą kwalifikującą się do systematyki (w miarę dostępności kody na poziomie NACE-4);

(2)(c)

Dłużne papiery wartościowe dla odpowiednich podmiotów finansujących działalność gospodarczą zgodną z systematyką, w tym wszystkie dłużne papiery wartościowe finansujące działalność gospodarczą zgodną z systematyką, w tym działalność na rzecz przejścia i działalność wspomagającą.

Kwotę do celów (2)(c) oblicza się według następującego wzoru:

 

(2)(c) = (2)(c)(1) + (2)(c)(2), gdzie:

(2)(c)(1)

oznacza dłużne papiery wartościowe, w przypadku których przeznaczenie wpływów jest znane oraz

(2)(c)(2)

oznacza dłużne papiery wartościowe, w przypadku których przeznaczenie wpływów nie jest znane.

Do celów pkt (2)(c)(1) instytucje kredytowe uwzględniają następujące kwestie:

(2)(c)(1)(a)

instytucje kredytowe uwzględniają całkowitą wartość bilansową brutto ekspozycji wobec obligacji ekologicznych wyemitowanych zgodnie z przepisami Unii. Bieżące emisje obligacji zakwalifikowanych przez emitentów jako obligacje ekologiczne, z których wpływy muszą być zainwestowane w działalność gospodarczą kwalifikującą się do systematyki, ocenia się w zależności od poziomu zgodności działalności gospodarczej z systematyką zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/852 lub finansowanych projektów, na podstawie szczegółowych informacji przekazanych przez emitenta na potrzeby emisji. Instytucje kredytowe zapewniają przejrzystość w zakresie rodzaju działalności gospodarczej, która jest finansowana. Podwójne liczenie jest niedozwolone. W przypadku gdy ta sama obligacja ekologiczna może odnosić się do dwóch celów środowiskowych, instytucje kredytowe przypisują ją do najbardziej adekwatnego celu;

(2)(c)(1)(b)

instytucje kredytowe uwzględniają wartość bilansową brutto dłużnych papierów wartościowych zainwestowanych w ekspozycje w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych w zakresie, w jakim w ramach finansowanego projektu finansuje się działalność gospodarczą zgodną z systematyką. Ocena ta opiera się na informacjach szczegółowych przekazanych przez emitenta w odniesieniu do danej emisji. Podwójne liczenie jest niedozwolone. W przypadku gdy ta sama ekspozycja związana z kredytowaniem specjalistycznym może odnosić się do dwóch celów środowiskowych, instytucje kredytowe przypisują ją do najbardziej adekwatnego celu. Instytucje kredytowe zapewniają przejrzystość w zakresie rodzaju działalności gospodarczej, która jest finansowana.

Do celów pkt (2)(c)(2) instytucje kredytowe opierają się na kluczowym wskaźniku wyników dotyczącym obrotu i kluczowym wskaźniku wyników dotyczącym nakładów inwestycyjnych, który kontrahent ujawnia zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia. Kwota dłużnych papierów wartościowy dla przedsiębiorstw niefinansowych jest sumą wartości bilansowej brutto wszystkich dłużnych papierów wartościowych o nieznanym sposobie wykorzystania wpływów, ważoną udziałem procentowym działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, z podziałem na działalność na rzecz przejścia i działalność wspomagającą dla każdego kontrahenta.

Instytucje kredytowe obliczają proponowane kluczowe wskaźniki wyników dla tego rodzaju ekspozycji zgodnie z poniższym wzorem:

 

etap pierwszy = (2)(b)/(2)(a);

 

etap drugi = (2)(c)/(2)(b); w stosownych przypadkach instytucje kredytowe ujawniają oddzielnie tę część kluczowego wskaźnika wyników, która odnosi się do działalności wspomagającej i działalności na rzecz przejścia.

Wskaźnik zielonych aktywów dla dłużnych papierów wartościowych = (2)(c)/(2)(a) na podstawie kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego obrotu; (2)(c)/(2)(a) na podstawie kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego nakładów inwestycyjnych.

Ujawnia się następujące aspekty kluczowych wskaźników wyników:

a)

jeśli chodzi o stan zapasów, na podstawie całkowitej wartości bilansowej brutto dłużnych papierów wartościowych na dzień odniesienia dotyczący ujawniania informacji;

b)

jeśli chodzi o przepływ, na podstawie wartości bilansowej brutto nowych dłużnych papierów wartościowych w roku poprzedzającym dzień odniesienia dotyczący ujawniania informacji;

c)

z odrębnym podziałem na działalność wspomagającą i działalność na rzecz przejścia, a także na kredytowanie specjalistyczne.

(iii)   Wskaźnik zielonych aktywów dla udziałów instytucji kredytowych w kapitale własnym przedsiębiorstw niefinansowych (wskaźnik zielonych aktywów dla udziałów w kapitale własnym)

Instytucje kredytowe obliczają i ujawniają:

a)

udział procentowy udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą kwalifikującą się do systematyki w porównaniu ze wszystkimi udziałami w kapitale własnym przedsiębiorstw niefinansowych.

W liczniku uwzględnia się wartość bilansową brutto udziałów w kapitale własnym nieprzeznaczonych do obrotu, które obejmują aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, oraz aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu, wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą kwalifikującą się do systematyki.

W mianowniku uwzględnia się całkowitą wartość bilansową brutto udziałów w kapitale własnym nieprzeznaczonych do obrotu, które obejmują aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, oraz aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu, wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych przedsiębiorstw niefinansowych;

b)

udział procentowy udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą zgodną z systematyką w porównaniu z udziałami w kapitale własnym tych przedsiębiorstw niefinansowych, które prowadzą działalność gospodarczą kwalifikującą się do systematyki.

Licznik jest równy wartości bilansowej brutto udziałów w kapitale własnym nieprzeznaczonych do obrotu na podstawie kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego obrotu i kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa niefinansowego, do którego należą instrumenty kapitałowe, związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką.

W mianowniku uwzględnia się wartość bilansową brutto udziałów w kapitale własnym nieprzeznaczonych do obrotu na podstawie kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego obrotu przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą kwalifikującą się do systematyki;

c)

Wskaźnik zielonych aktywów dla udziałów w kapitale własnym = udział procentowy udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstw niefinansowych finansujących działalność gospodarczą zgodną z systematyką w porównaniu ze wszystkimi udziałami w kapitale własnym przedsiębiorstw niefinansowych.

Licznik jest równy wartości bilansowej brutto udziałów w kapitale własnym nieprzeznaczonych do obrotu ważoną kluczowym wskaźnikiem wyników dotyczącym obrotu i nakładów inwestycyjnych związanym z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką przedsiębiorstwa niefinansowego ujawnioną przez przedsiębiorstwo niefinansowe, do którego należą instrumenty kapitałowe.

W mianowniku uwzględnia się całkowitą wartość bilansową brutto udziałów przedsiębiorstw niefinansowych w kapitale własnym nieprzeznaczonych do obrotu.

Ujawnia się następujące aspekty wskaźników:

a)

jeśli chodzi o stan zapasów, na podstawie całkowitej wartości bilansowej brutto udziałów w kapitale własnym na dzień odniesienia dotyczący ujawniania informacji;

b)

jeśli chodzi o przepływ, na podstawie wartości bilansowej brutto udziałów w kapitale własnym w roku poprzedzającym dzień odniesienia dotyczący ujawniania informacji;

c)

z odrębnym podziałem na działalność wspomagającą i działalność na rzecz przejścia.

(iv)   Wskaźnik zielonych aktywów dla całkowitego finansowania na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych (działalność kredytowa oraz udziały w kapitale własnym)

Trzy wskaźniki dla każdego celu środowiskowego ujawnia się na podstawie kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego obrotu oraz, w przypadku dłużnych papierów wartościowych i udziałów w kapitale własnym, na podstawie kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego obrotu i kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego nakładów inwestycyjnych aktywów bazowych na poziomie zagregowanym dla wszystkich finansujących instrumentów bilansowych, w tym udziałów w kapitale własnym, wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Licznik i mianownik wskaźników obejmują wartość bilansową brutto kredytów i zaliczek, dłużnych papierów wartościowych oraz udziałów w kapitale własnym właściwych w każdym przypadku.

1.2.1.2.   Wskaźnik zielonych aktywów dotyczący działalności kredytowej i udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstw finansowych

Wskaźnik zielonych aktywów dotyczący działalności kredytowej na rzecz udziału w kapitale własnym przedsiębiorstwa finansowego oblicza się jako udział procentowy kredytów i zaliczek, dłużnych papierów wartościowy oraz udział w kapitale własnym odpowiednich portfeli księgowych finansujących działalność gospodarczą zgodną z systematyką na rzecz wszystkich celów środowiskowych, w porównaniu ze wszystkimi kredytami i zaliczkami, dłużnymi papierami wartościowymi oraz udziałami w kapitale własnym przedsiębiorstw finansowych.

Wskaźnik zielonych aktywów zawiera ujawnione informacje dotyczące łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu, z podziałem na działalność wspomagającą. W przypadku łagodzenia zmian klimatu wskaźnik zielonych aktywów uwzględnia ujawnione informacje na temat działalności na rzecz przejścia i działalności w celu adaptacji do zmian klimatu. W przypadku działalności przyczyniającej się do łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu oraz innych celów środowiskowych instytucje kredytowe ujawniają również informacje o stanie zapasów i przepływach.

Licznik wskaźnika zielonych aktywów dla przedsiębiorstw finansowych oblicza się na podstawie kluczowych wskaźników wyników kontrahentów obliczonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Kwota kredytów i zaliczek, dłużnych papierów wartościowych oraz udziałów w kapitale własnym odpowiednich portfeli księgowych dla przedsiębiorstw finansowych, którą należy uwzględnić w liczniku wskaźnika, jest sumą ich wartości bilansowej brutto, ważoną udziałem procentowym działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, z podziałem na działalność na rzecz przejścia, działalność w celu adaptacji do zmian klimatu i działalność wspomagającą dla każdego kontrahenta.

W przypadku gdy kontrahentem jest inna instytucja kredytowa, stosuje się kluczowe wskaźniki wyników oparte na obrotach i na nakładach inwestycyjnych, czyli wartość bilansową brutto dłużnych papierów wartościowych, kredytów i zaliczek oraz udziałów w kapitale własnym odpowiednich portfeli księgowych ważoną „całkowitym wskaźnikiem zielonych aktywów kontrahenta określoną w sekcji”, czyli wartość bilansową brutto pomnożoną przez „całkowity wskaźnik zielonych aktywów” kontrahenta.

W przypadku gdy kontrahent jest firmą inwestycyjną, stosuje się następujące obliczenie kluczowego wskaźnika wyników oparte na udziale procentowym usług w dochodzie firmy inwestycyjnej:

a)

w przypadku firm inwestycyjnych zawierających transakcje na własny rachunek zgodnie z sekcją A załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (2) wartość bilansowa brutto dłużnych papierów wartościowych, kredytów i zaliczek oraz udziałów w kapitale własnym jest ważona wskaźnikiem zielonych aktywów opartym na obrocie i nakładach inwestycyjnych ujawnianym przez firmy inwestycyjne, czyli wartością bilansową brutto pomnożoną przez „wartość aktywów zainwestowanych (dłużnych papierów wartościowych, udziałów w kapitale własnym, ekwiwalentów środków pieniężnych i instrumentów pochodnych) w działalność gospodarczą zgodną z systematyką jako udział procentowy w wartości zainwestowanych aktywów ogółem”;

b)

w przypadku firm inwestycyjnych innych niż zawierające transakcje na własny rachunek zgodnie z sekcją A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE wartość bilansowa brutto dłużnych papierów wartościowych, kredytów i zaliczek oraz udziałów w kapitale własnym jest ważona kluczowym wskaźnikiem wyników opartym na obrocie i nakładach inwestycyjnych w odniesieniu do przychodów, tj. opłatach, prowizjach i innych korzyściach pieniężnych, ujawnianym przez firmy inwestycyjne, czyli wartością bilansową brutto pomnożoną przez „opłaty, prowizje i inne korzyści pieniężne z tytułu usług i działalności na rzecz działalności gospodarczej zgodnej z systematyką jako udział procentowy wszystkich opłat, prowizji i innych korzyści pieniężnych z tytułu usług i działalności”.

W przypadku gdy kontrahentem jest podmiot zarządzający aktywami, kluczowe wskaźniki wyników oparte na obrotach i na nakładach inwestycyjnych są wartością bilansową brutto dłużnych papierów wartościowych, kredytów i zaliczek oraz udziałów w kapitale własnym ważoną wskaźnikiem inwestycji kontrahenta w działalność gospodarczą zgodną z systematyką określoną w załącznikach III i IV do niniejszego rozporządzenia, czyli wartością bilansową brutto pomnożoną przez wskaźnik wszystkich inwestycji podmiotu zarządzającego aktywami.

W przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji, wskaźnikiem referencyjnym są inwestycje, składki przypisane brutto lub, w stosownych przypadkach, całkowite przychody z działalności ubezpieczeniowej wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników inwestycyjnych opartych na obrotach i nakładach inwestycyjnych albo kluczowych wskaźników wyników ubezpieczeniowych spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami XI i X do niniejszego rozporządzenia.

Mianownik jest całkowitą wartością bilansową brutto kredytów i zaliczek, dłużnych papierów wartościowych oraz udziałów w kapitale własnym odpowiednich portfeli księgowych w przedsiębiorstwach finansowych.

1.2.1.3.   Wskaźnik zielonych aktywów dla ekspozycji detalicznych

Wskaźnik zielonych aktywów dla ekspozycji detalicznych z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkalne lub kredytów na renowację budynków oblicza się jako udział procentowy kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi lub przyznanych na cele renowacji, które są zgodne z systematyką zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji dla budynków, a mianowicie renowacji oraz nabywania i prawa własności zgodnie z pkt odpowiednio 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 i 7.7 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu, w porównaniu ze wszystkimi kredytami dla gospodarstw domowych zabezpieczonymi nieruchomościami mieszkalnymi lub przyznanymi na cele renowacji. Ten wskaźnik zielonych aktywów uwzględnia ujawnione informacje na temat działalności na rzecz przejścia oraz ujawnione informacje o stanie zapasów i przepływach. Ten wskaźnik zielonych aktywów ma zastosowanie wyłącznie do inwestycji istotnych dla łagodzenia zmian klimatu.

Wskaźnik zielonych aktywów dla ekspozycji detalicznych z tytułu kredytów konsumpcyjnych na zakup samochodu oblicza się jako udział procentowy kredytów finansujących zakup samochodów, spełniających techniczne kryteria kwalifikacji określone w sekcji 6.5 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu. Ten wskaźnik zielonych aktywów uwzględnia ujawnione informacje na temat działalności na rzecz przejścia, a także ujawnieniowe informacje na temat stanu posiadanych kredytów wyłącznie w odniesieniu do kredytów udzielonych po [data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] i przepływu kredytów. Ten wskaźnik zielonych aktywów ma zastosowanie wyłącznie do inwestycji istotnych dla łagodzenia zmian klimatu.

Kluczowe wskaźniki wyników dla ekspozycji detalicznych finansujących działalność gospodarczą zgodną z systematyką stosuje się wyłącznie w celu łagodzenia zmian klimatu.

(i)    Udzielanie kredytów na nieruchomości mieszkalne

W kluczowych wskaźników wyników ujawnianych przez instytucje kredytowe uwzględnia się portfel kredytów detalicznych, w szczególności portfel kredytów hipotecznych. Ten kluczowy wskaźnik wyników ujawnia się, biorąc pod uwagę zgodność z technicznymi kryteriami kwalifikacji dla budynków określonymi w sekcjach 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 i 7.7 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu.

Instytucje kredytowe ujawniają kluczowe wskaźniki wyników dla swojego portfolio kredytów na nieruchomości mieszkalne jako udział procentowy kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi przyczyniających się do celu środowiskowego polegającego na łagodzeniu zmian klimatu zgodnie z sekcjami 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 i 7.7 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu, w porównaniu ze wszystkimi kredytami dla gospodarstw domowych zabezpieczonymi nieruchomościami mieszkalnymi.

Instytucje kredytowe ujawniają informacje na temat stanu posiadanych kredytów według stanu na dzień odniesienia dotyczący ujawniania informacji oraz informacje na temat przepływów nowych kredytów w okresie, za który informacje podlegają ujawnieniu.

W liczniku wskaźnika uwzględnia się wartość bilansową brutto kredytów mieszkaniowych na nieruchomości zgodnych z technicznymi kryteriami screeningu określonymi w sekcji 7.7. załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu.

W liczniku wskaźnika instytucje kredytowe uwzględniają również kredyty udzielone na renowację budynku lub domu zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji dla budynków zgodnie z sekcjami 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 i 7.6 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu.

W mianowniku uwzględnia się całkowitą wartość bilansową brutto kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi wraz z całkowitą wartością bilansową brutto kredytów na renowację budynków dla gospodarstw domowych, unikając podwójnego liczenia kredytów, w przypadku gdy te ostatnie są kredytami zabezpieczonymi.

(ii)    Ekspozycje detaliczne – kredyty konsumpcyjne na zakup samochodu

Instytucje kredytowe ujawniają kluczowy wskaźnik wyników dla kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na nabycie pojazdu silnikowego (kredyty na zakup samochodu). Kluczowy wskaźnik wyników jest udziałem procentowym kredytów związanych z samochodami, spełniających techniczne kryteria kwalifikacji zgodnie z sekcją 6.5 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu.

Instytucje kredytowe uwzględniają kredyty na zakup samochodu udzielone od daty rozpoczęcia stosowania wymogów dotyczących ujawniania informacji, zarówno w przypadku kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego stanu zapasów, jak i nowych kredytów. Nie uwzględnia się aktualizacji stanu posiadanych kredytów udzielonych przed datą rozpoczęcia stosowania.

1.2.1.4.   Wskaźnik zielonych aktywów dotyczący kredytów i zaliczek finansujących mieszkalnictwo publiczne i inne rodzaje kredytowania specjalistycznego dla organów publicznych

W przypadku gdy model biznesowy instytucji kredytowych opiera się w znacznym stopniu na finansowaniu mieszkalnictwa publicznego, ujawniają one kluczowy wskaźnik wyników dotyczący udziału procentowego zgodności budynków, których zakup finansuje instytucja kredytowa, z technicznymi kryteriami kwalifikacji zgodnie z sekcją 7.7 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu. Instytucje kredytowe oceniają i ujawniają ten wskaźnik zielonych aktywów jako udział procentowy kredytów dla gmin finansujących mieszkalnictwo publiczne spełniających techniczne kryteria kwalifikacji zgodnie z sekcją 7.7 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu w porównaniu ze wszystkimi kredytami dla gmin finansujących mieszkalnictwo publiczne. Instytucja kredytowa uwzględnia ujawnianie informacji o stanie zapasów i przepływach.

Metoda obliczania licznika i mianownika jest taka sama jak metoda dotycząca udzielania kredytów na nieruchomości mieszkalne.

Do celów finansowania innych rodzajów działalności i aktywów niż mieszkalnictwo publiczne instytucje kredytowe uwzględniają wartość bilansową brutto ekspozycji w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych wobec organu publicznego w zakresie i udziale procentowym, w jakich w ramach finansowanego projektu finansuje się działalność gospodarczą zgodną z systematyką. Ocenę tego, czy wymóg ten został spełniony, należy oprzeć na informacjach przedstawionych przez organ publiczny na temat projektu lub działalności, na które zostaną przeznaczone wpływy. Instytucje kredytowe podają informacje na temat rodzaju działalności gospodarczej, która jest finansowana. Podwójne liczenie jest niedozwolone. W przypadku gdy ta sama ekspozycja związana z kredytowaniem specjalistycznym odnosi się do dwóch celów środowiskowych, instytucje kredytowe przypisują ją do najbardziej adekwatnego celu.

1.2.1.5.   Inne ekspozycje bilansowe – przejęte zabezpieczenia na nieruchomościach

Instytucje kredytowe ujawniają kluczowy wskaźnik wyników dla udziału procentowego zgodności ich portfela przejętych zabezpieczeń na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży na potrzeby realizacji celu środowiskowego, jakim jest łagodzenie zmian klimatu, z technicznymi kryteriami kwalifikacji określonymi w sekcji 7.7 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu jako odsetek przejętych zabezpieczeń na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych spełniających techniczne kryteria kwalifikacji określone w sekcji 7.7 załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu, w porównaniu ze wszystkimi przejętymi zabezpieczeniami na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych.

Instytucje kredytowe ujawniają informacje na temat stanu posiadanych kredytów według stanu na dzień odniesienia dotyczący ujawniania informacji oraz informacje na temat przepływów nowych aktywów w okresie, za który informacje podlegają ujawnieniu.

W liczniku wskaźnika uwzględnia się wartość bilansową brutto przejętych zabezpieczeń na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych zgodnych z technicznymi kryteriami kwalifikacji dla budynków określonymi w sekcji 7.7. załącznika I do aktu delegowanego w sprawie klimatu.

W mianowniku uwzględnia się całkowitą wartość bilansową brutto zabezpieczeń na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży przejętych przez instytucję kredytową.

Instytucje kredytowe ujawniają informacje na temat stanu posiadanych kredytów według stanu na dzień odniesienia dotyczący ujawniania informacji oraz informacje na temat przepływów nowych kredytów w okresie, za który informacje podlegają ujawnieniu.

1.2.1.6.   Wskaźnik zielonych aktywów ogółem

Instytucje kredytowe ujawniają informacje dotyczące wskaźnika zielonych aktywów ogółem. Odzwierciedla on skumulowaną wartość kluczowych wskaźników wyników opartych na ekspozycjach poprzez uwzględnienie w mianowniku wszystkich aktywów bilansowych bez ekspozycji, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz poprzez dodanie w liczniku całkowitym liczników zrównoważonych środowiskowo ekspozycji kluczowych wskaźników wyników opartych na ekspozycjach:

a)

wskaźnika zielonych aktywów ogółem dla działalności finansowej na rzecz przedsiębiorstw finansowych dla wszystkich celów środowiskowych;

b)

wskaźnika zielonych aktywów ogółem dla działalności finansowej na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych dla wszystkich celów środowiskowych;

c)

wskaźnika zielonych aktywów dla ekspozycji związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, w tym kredytów na renowację budynków, w celu łagodzenia zmian klimatu;

d)

wskaźnika zielonych aktywów dla kredytów detalicznych na zakup samochodów, w celu łagodzenia zmian klimatu;

e)

wskaźnika zielonych aktywów dla kredytów dla samorządów terytorialnych na finansowanie potrzeb mieszkaniowych i innego kredytowania specjalistycznego.

f)

wskaźnika zielonych aktywów dla zabezpieczeń na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży.

Wraz ze wskaźnikiem zielonych aktywów ogółem instytucje kredytowe ujawniają odsetek aktywów, które są wyłączone z licznika wskaźnika zielonych aktywów zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 oraz pkt 1.1.2 niniejszego załącznika.

1.2.2.   Kluczowe wskaźniki wyników dotyczące ekspozycji pozabilansowych

Instytucje kredytowe ujawniają uzupełniający wskaźnik poziomu powiązania z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką ekspozycji pozabilansowych, którymi instytucje kredytowe zarządzają, i w ramach której ukierunkowują przepływy kapitałowe lub przyczyniają się do ich ukierunkowania na działalność gospodarczą, której zrównoważenie środowiskowe można ocenić zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/852:

a)

gwarancje finansowe zabezpieczające kredyty i zaliczki oraz inne instrumenty dłużne wobec przedsiębiorstw oraz

b)

zarządzane aktywa.

1.2.2.1.   Wskaźnik zielonych aktywów dotyczący gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący gwarancji finansowych)

Wskaźnik zielonych aktywów dotyczący gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw określa się jako udział procentowy gwarancji finansowych wspierających instrumenty dłużne finansujące działalność gospodarczą zgodną z systematyką w stosunku do wszystkich gwarancji finansowych wspierających dłużne papiery wartościowe dla przedsiębiorstw. Obejmuje to ujawnianie informacji o stanie zapasów i przepływach. W przypadku łagodzenia zmian klimatu uwzględnia się również ujawnione informacje o tym, która działalność ma charakter działalności wspomagającej i działalności na rzecz przejścia. W przypadku adaptacji do zmian klimatu uwzględnia się ujawnione informacje o tym, która działalność ma charakter działalności wspomagającej i działalności w celu adaptacji do zmian klimatu.

Metoda obliczania kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego gwarancji finansowych jest taka sama jak metoda określona dla kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego kredytów i zaliczek lub dłużnych papierów wartościowych wobec przedsiębiorstw, ale stosuje się ją do bazowych kredytów i zaliczek/dłużnych papierów wartościowych, które instytucja kredytowa wspiera.

1.2.2.2.   Wskaźnik zielonych aktywów dla zarządzanych aktywów (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący zarządzanych aktywów)

Wskaźnik zielonych aktywów dla zarządzanych aktywów stanowi udział procentowy zarządzanych aktywów (instrumentów kapitałowych i dłużnych) z przedsiębiorstw finansujących działalność gospodarczą zgodną z systematyką, w stosunku do zarządzanych aktywów ogółem (instrumentów kapitałowych i dłużnych). Obejmuje to ujawnianie informacji o stanie zapasów i przepływach. W przypadku łagodzenia zmian klimatu uwzględnia się również ujawnione informacje o tym, która działalność ma charakter działalności wspomagającej i działalności na rzecz przejścia. W przypadku adaptacji do zmian klimatu uwzględnia się ujawnione informacje o tym, która działalność ma charakter działalności wspomagającej i działalności w celu adaptacji do zmian klimatu.

Metoda obliczania kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego zarządzanych aktywów jest taka sama jak metoda dotycząca podmiotów zarządzających aktywami zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

1.2.3.   Kluczowe wskaźniki wyników dotyczące usług innych niż udzielanie pożyczek – opłaty i prowizje (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący opłat i prowizji)

Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący przychodów z tytułu opłat i prowizji związanych z usługami powiązanymi z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw zgodną z systematyką określa się jako udział procentowy przychodów instytucji kredytowej z tytułu opłat i prowizji od przedsiębiorstw, pochodzących z produktów lub usług innych niż udzielanie pożyczek związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką, w porównaniu ze wszystkimi opłatami i prowizjami od przedsiębiorstw z tytułu produktów lub usług innych niż udzielanie pożyczek.

Instytucje kredytowe ujawniają przychody z tytułu opłat i prowizji związanych ze świadczonymi usługami innymi niż udzielanie pożyczek i zarządzanie aktywami, w tym z następującymi usługami (zgłaszanymi przez instytucje zgodnie ze wzorem 22.1 „Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji według działalności” określonym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014):

a)

emisja lub inne usługi związane z papierami wartościowymi osób trzecich;

b)

przyjęcie, przekazanie i wykonanie zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych w imieniu klientów;

c)

doradztwo korporacyjne w zakresie połączeń i przejęć;

d)

usługi finansowania przedsiębiorstw związane z doradztwem w zakresie rynku kapitałowego na rzecz klientów korporacyjnych lub innych klientów;

e)

opłaty związane z bankowością prywatną;

f)

usługi rozliczeń i rozrachunku;

g)

usługi przechowywania i inne powiązane usługi;

h)

usługi płatnicze;

i)

przychody z tytułu opłat i prowizji z tytułu dystrybucji produktów wyemitowanych przez podmioty spoza grupy objętej konsolidacją ostrożnościową, do aktualnych klientów;

j)

działalność związana z obsługą zadłużenia;

k)

usługi wymiany walut i transakcje międzynarodowe.

W liczniku kluczowego wskaźnika wyników uwzględnia się przychody z tytułu opłat i prowizji określone w pkt 284 załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 z tytułu usług innych niż udzielanie pożyczek i zarządzanie aktywami na rzecz przedsiębiorstw związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką. Wartość tę szacuje się, ważąc przychody z tytułu opłat i prowizji od każdego kontrahenta udziałem procentowym obrotu i nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa zgodną z systematyką, która przyczynia się do osiągnięcia odpowiedniego celu środowiskowego, ujawnionych przez przedsiębiorstwo zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852. W przypadku przedsiębiorstw finansowych wskaźnik dla kontrahenta, który należy zastosować, jest taki sam jak w przypadku kluczowych wskaźników wyników dla tych przedsiębiorstw.

Mianownikiem jest całkowita kwota przychodów z tytułu opłat i prowizji uzyskiwanych od przedsiębiorstw w związku z produktami lub usługami innymi niż udzielanie pożyczek i zarządzanie aktywami.

1.2.4.   Inne informacje ujawniane we wskaźniku zielonych aktywów: Wskaźnik zielonych aktywów dla portfela handlowego

Portfel handlowy jest wyłączony z mianownika i zakresu wskaźnik zielonych aktywów ogółem.

Instytucje kredytowe udzielają wyjaśnień na temat polityki inwestycyjnej w odniesieniu do ich portfela handlowego, ogólnego składu oraz wszelkich tendencji w zakresie dominujących sektorów i ich powiązań z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką. Wyjaśniają również potencjalne ograniczenia w zakresie ryzyka klimatycznego i środowiskowego w zakresie poziomu powiązania z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką i sposób zarządzania ryzykiem środowiskowym, które może mieć wpływ na wartość portfela.

W przypadku gdy portfel handlowy odgrywa ważną rolę w modelu biznesowym instytucji kredytowej, w szczególności gdy instytucje kredytowe nie spełniają warunków określonych w art. 94 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 lub warunków określonych w art. 325a ust. 1 tego rozporządzenia, instytucje kredytowe ujawniają informacje ilościowe i kluczowe wskaźniki wyników, które pokazują, w jakim stopniu instytucja prowadzi obrót aktywami zrównoważonymi środowiskowo i w jakim stopniu przyczynia się do promowania obrotu tego rodzaju aktywami.

Instytucje kredytowe ujawniają następujące informacje:

a)

cały obrót instrumentami zgodnymi z systematyką, w tym zakupy zrównoważonych środowiskowo papierów wartościowych w ujęciu bezwzględnym plus sprzedaż takich papierów wartościowych w ujęciu bezwzględnym, w okresie, za który informacje podlegają ujawnieniu;

b)

cały obrót papierami wartościowymi, w tym zakupy papierów wartościowych w ujęciu bezwzględnym plus cała sprzedaż papierów wartościowych w ujęciu bezwzględnym, w okresie, za który informacje podlegają ujawnieniu.

Zakupy zrównoważonych środowiskowo papierów wartościowych w ujęciu bezwzględnym plus sprzedaż takich papierów wartościowych w ujęciu bezwzględnym uwzględnia się w liczniku określonego wskaźnika zielonych aktywów dla portfela handlowego instytucji kredytowej. Całe zakupy papierów wartościowych w ujęciu bezwzględnym plus całą sprzedaż papierów wartościowych w ujęciu bezwzględnym uwzględnia się w mianowniku wskaźnika zielonych aktywów dla portfela handlowego.

Część licznika wskaźnika zielonych aktywów dla portfela handlowego szacuje się, ważąc wartość bilansową brutto dłużnych papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych nabytych od każdego kontrahenta lub sprzedanych każdemu kontrahentowi udziałem procentowym obrotu i nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa zgodną z systematyką, która przyczynia się do osiągnięcia odpowiedniego celu środowiskowego, ujawnionych przez przedsiębiorstwo zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852 i niniejszego rozporządzenia. W przypadku przedsiębiorstw finansowych wskaźnik dla kontrahenta, który należy zastosować, jest taki sam jak w przypadku odpowiednich kluczowych wskaźników wyników dla tych kontrahentów.


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).


ZAŁĄCZNIK VI

WZORY DO CELÓW UJAWNIANIA KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW WYNIKÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

Numer wzoru

Nazwa

0

Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników

1

Aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów

2

Informacje sektorowe na temat wskaźnika zielonych aktywów

3

Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu

4

Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu

5

Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący ekspozycji pozabilansowych

6

Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący przychodów z tytułu opłat i prowizji od usług innych niż udzielanie pożyczek i zarządzanie aktywami

7

Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący portfela handlowego

0.   Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez instytucje kredytowe zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie systematyki

Image 10

1.   Aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów

Image 11

2.   Informacje sektorowe na temat wskaźnika zielonych aktywów

Image 12

3.   Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu

Image 13

4.   Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu

Image 14

5.   Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący ekspozycji pozabilansowych

Image 15

6.   Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący przychodów z tytułu opłat i prowizji od usług innych niż udzielanie pożyczek i zarządzanie aktywami

Image 16

7.   Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący portfela handlowego

Image 17


ZAŁĄCZNIK VII

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW FIRM INWESTYCYJNYCH

Zawartość kluczowych wskaźników wyników, które firmy inwestycyjne powinny ujawniać

1.   Zakres kluczowych wskaźników wyników

Ujawnianie kluczowych wskaźników wyników i metody obejmuje wszystkie następujące usługi wymienione w sekcji A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE i jest opracowane oddzielnie dla wszystkich tych usług:

a)

działalność firm inwestycyjnych w zakresie zawierania transakcji na własny rachunek, niezależnie od tego, czy firmy te są głównymi uczestnikami rynku, czy też zawierają transakcje w imieniu swoich klientów zgodnie z sekcją A pkt 3 załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE);

b)

usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna firm inwestycyjnych inne niż zawieranie transakcji na własny rachunek zgodnie z sekcją A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE, z wyjątkiem pkt 3 tej sekcji.

Z zakresu ujawnianych informacji wyłącza się usługi dodatkowe wymienione w sekcji B załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE.

Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna, które są objęte wymogami dotyczącymi ujawniania informacji na mocy art. 8 rozporządzenia (UE) 2020/852 i niniejszego rozporządzenia, obejmują następujące elementy:

a)

przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub większej liczby instrumentów finansowych;

b)

wykonywanie zleceń na rachunek klientów;

c)

zawieranie transakcji na własny rachunek;

d)

zarządzanie portfelem;

e)

doradztwo inwestycyjne;

f)

gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

g)

subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

h)

prowadzenie MTF;

i)

prowadzenie OTF.

2.   Firmy inwestycyjne zawierające transakcje na własny rachunek

Firmy inwestycyjne zawierające transakcje na własny rachunek ujawniają następujące kluczowe wskaźniki wyników:

2.1.   Kluczowe wskaźniki wyników związane z ich aktywami, takie jak:

udział procentowy aktywów związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki w aktywach ogółem,

udział procentowy aktywów związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką w aktywach związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki, oraz

udział procentowy aktywów związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką w aktywach ogółem (GAR).

Przy obliczaniu kluczowych wskaźników wyników uwzględnia się, co następuje:

2.2.   Spółki, w których dokonano inwestycji

Do spółek, w których dokonano inwestycji, zalicza się przedsiębiorstwa niefinansowe, przedsiębiorstwa niefinansowe objęte art. 19a i 29a dyrektywy 2014/95/UE, przedsiębiorstwa finansowe i przedsiębiorstwa finansowe objęte art. 19a i 29a dyrektywy 2014/95/UE.

W przypadku spółek, w których dokonano inwestycji i które są objęte art. 19a i 29a dyrektywy 2014/95/UE, firmy inwestycyjne stosują kluczowe wskaźniki wyników, które przedmiotowe spółki ujawniają na mocy niniejszego rozporządzenia. W przypadku spółek, w których dokonano inwestycji i które nie są objęte dyrektywą 2014/95/UE, zastosowanie ma art. 8 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.3.   Instrumenty inwestycyjne – aktywa

W przypadku instrumentów inwestycyjnych obliczenia kluczowych wskaźników wyników obejmują dłużne papiery wartościowe, instrumenty kapitałowe, ekwiwalenty środków pieniężnych wobec spółek, w których dokonano inwestycji, oraz wszystkie inne aktywa.

2.4.   Metoda obliczeń

W odniesieniu do obliczania wskaźnika zielonych aktywów (GAR) dla usług firm inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej polegającej na zawieraniu transakcji na własny rachunek, firmy inwestycyjne opierają się na kluczowym wskaźniku wyników dotyczącym obrotu i kluczowym wskaźniku wyników dotyczącym nakładów inwestycyjnych spółek, w których dokonano inwestycji, dla każdego celu środowiskowego.

Licznik oblicza się jako wartość inwestycji ważoną udziałem procentowym działalności gospodarczej zgodnej z systematyką z podziałem na działalność przejściową i wspomagającą spółki, w której dokonano inwestycji, tj. udziałem procentowym obrotu i nakładów inwestycyjnych spółki, w której dokonano inwestycji, związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką.

Średnia ważona wartość inwestycji opiera się na udziale procentowym zgodnej z systematyką działalności gospodarczej spółek, w których dokonano inwestycji, mierzonym w następujący sposób:

a)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących przedsiębiorstwami niefinansowymi, kluczowe wskaźniki wyników dotyczące obrotu i nakładów inwestycyjnych wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami I oraz II;

b)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących podmiotami zarządzającymi aktywami, kluczowe wskaźniki wyników oparte na obrotach i nakładach inwestycyjnych wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami III oraz IV;

c)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących instytucjami kredytowymi, wskaźnik zielonych aktywów oparty na obrotach i nakładach inwestycyjnych wynikających z wyliczenia wskaźnika zielonych aktywów spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami V oraz VI;

d)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących firmami inwestycyjnymi, inwestycje i przychody wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników opartych na obrotach i nakładach inwestycyjnych spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami VII oraz VIII oraz zgodnie z udziałem procentowym usług i działalności w zakresie transakcji zawieranych i niezawieranych na własnych rachunek w dochodzie firmy inwestycyjnej;

e)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji, inwestycje, składki przypisane brutto lub, w stosownych przypadkach, całkowite przychody z działalności ubezpieczeniowej wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników inwestycyjnych opartych na obrotach lub nakładach inwestycyjnych, lub w połączeniu, w stosowanych przypadkach, z kluczowymi wskaźnikami wyników ubezpieczeniowych spółki, w której dokonano inwestycji, będącej zakładem ubezpieczeniowym lub zakładem reasekuracji prowadzącym działalność w dziedzinie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zgodnie z załącznikami IX oraz X.

W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę, w której dokonano inwestycji, w celu sfinansowania konkretnych działań lub projektów, lub w przypadku gdy spółka, w której dokonano inwestycji, wyemitowała obligacje zrównoważone pod względem środowiskowym, firmy inwestycyjne oceniają te dłużne papiery wartościowe w oparciu o to, czy finansują one zgodną z systematyką działalność gospodarczą lub projekty, na podstawie informacji dostarczonych przez spółkę, w której dokonano inwestycji.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego i trzeciego niniejszego pkt 2.4 dłużne papiery wartościowe mające na celu finansowanie określonych zrównoważonych środowiskowo rodzajów działalności lub projektów, lub ekologicznych obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwo, w którym dokonano inwestycji, są włączane do licznika do wartości działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, która jest finansowana z przychodów z tych obligacji i dłużnych papierów wartościowych, na podstawie informacji dostarczonych przez przedsiębiorstwo, w którym dokonano inwestycji.

W mianowniku aktywa ogółem obejmują wszystkie aktywa zainwestowane przez firmy inwestycyjne zawierające transakcje na własny rachunek.

3.   Firmy inwestycyjne niezawierające transakcji na własny rachunek

Firmy inwestycyjne niezawierające transakcji na własny rachunek ujawniają następujące kluczowe wskaźniki wyników:

3.1.   Kluczowe wskaźniki wyników dotyczące przychodów, w tym opłat, prowizji i innych korzyści pieniężnych, jako:

udział procentowy przychodów z usług i działalności związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki w przychodach ogółem z usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej,

udział procentowy przychodów z usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką w przychodach z usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki, oraz

udział procentowy przychodów z usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką w przychodach ogółem z usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej (wskaźnik zielonych aktywów).

Przy obliczaniu kluczowych wskaźników wyników uwzględnia się, co następuje:

3.2.   Klienci

Firmy inwestycyjne uwzględniają klientów otrzymujących usługi inwestycyjne inne niż usługi w zakresie zawierania transakcji na własny rachunek oraz usługi dodatkowe, którzy są przedsiębiorstwami niefinansowymi i innymi przedsiębiorstwami niefinansowymi nieobjętymi art. 19a i 29a dyrektywy 2014/95/UE, przedsiębiorstwami finansowymi i innymi przedsiębiorstwami finansowymi nieobjętymi art. 19a i 29a dyrektywy 2014/95/UE.

W przypadku spółek, w których dokonano inwestycji i które są objęte dyrektywą 2014/95/UE, firmy inwestycyjne stosują kluczowe wskaźniki wyników, które przedmiotowe spółki ujawniają na mocy niniejszego rozporządzenia. W przypadku spółek, w których dokonano inwestycji i które nie są objęte dyrektywą 2014/95/UE, zastosowanie ma art. 8 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

3.3.   Metoda obliczeń

W przypadku działalności firm inwestycyjnych innej niż zawieranie transakcji na własny rachunek, licznik określa się jako średnią ważoną przychodów (opłat, prowizji i innych korzyści pieniężnych) uzyskanych przez firmę inwestycyjną w stosunku do łącznej wartości działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w ramach działalności klientów. Zastosowanie ma metoda określona w pkt 2.4 niniejszego załącznika.

3.4.   Inne kwestie do rozważenia

Firmy inwestycyjne wskazują w szablonach cele środowiskowe, a także charakter działalności, wspomagający lub przejściowy.

Ujawnienie informacji następuje po skompensowaniu potencjalnych zabezpieczeń i kompensat, niezależnie od zastosowanego instrumentu, zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 (1).


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK VIII

WZÓR KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW WYNIKÓW FIRM INWESTYCYJNYCH

Numer wzoru

Nazwa

0

Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez firmy inwestycyjne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie systematyki

1

Kluczowe wskaźniki wyników firm inwestycyjnych – Usługi zawierania transakcji na własny rachunek

2

Kluczowe wskaźniki wyników firm inwestycyjnych – Inne usługi

0.   Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez firmy inwestycyjne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie systematyki

Image 18

1.   Kluczowe wskaźniki wyników firm inwestycyjnych – Usługi zawierania transakcji na własny rachunek

Image 19

2.   Kluczowe wskaźniki wyników firm inwestycyjnych – Inne usługi

Image 20

Image 21


ZAŁĄCZNIK IX

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

1.   Kluczowe wskaźniki wyników związane z inwestycjami

Kluczowe wskaźniki wyników związane z inwestycjami realizowanymi przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny przedstawiać średnią ważoną tych inwestycji, które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością. Kluczowe wskaźniki wyników należy wykazać zarówno w wartościach procentowych w stosunku do „wszystkich inwestycji”, jak i w bezwzględnych jednostkach pieniężnych.

Jako inwestycje należy rozumieć wszystkie inwestycje bezpośrednie i pośrednie, w tym inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i w udziały kapitałowe, pożyczki i kredyty hipoteczne, rzeczowe aktywa trwałe, a także, w stosownych przypadkach, wartości niematerialne.

W dodatkowych ujawnieniach zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji powinny wyodrębniać udział procentowy inwestycji w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie, w przypadku których ryzyko inwestycyjne ponoszą ubezpieczający, oraz udział procentowy pozostałych inwestycji. Pokrycie wskaźnika w odniesieniu do sumy bilansowej należy ujawnić z wyłączeniem ekspozycji określonych w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Ujawnione informacje należy przedstawić w podziale na cele środowiskowe w wartościach procentowych i w jednostkach pieniężnych, jeżeli są dostępne.

Średnia ważona wartość inwestycji opiera się na udziale procentowym zgodnej z systematyką działalności gospodarczej spółek, w których dokonano inwestycji, mierzonym w następujący sposób:

a)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących przedsiębiorstwami niefinansowymi, kluczowe wskaźniki wyników dotyczące obrotu i nakładów inwestycyjnych wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami I oraz II;

b)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących podmiotami zarządzającymi aktywami, kluczowe wskaźniki wyników oparte na obrotach i nakładach inwestycyjnych wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami III i IV;

c)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących instytucjami kredytowymi, wskaźnik zielonych aktywów oparty na obrotach i nakładach inwestycyjnych wynikających z wyliczenia wskaźnika zielonych aktywów spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami V i VI;

d)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących firmami inwestycyjnymi, inwestycje i przychody wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników opartych na obrotach i nakładach inwestycyjnych spółki, w której dokonano inwestycji, zgodnie z załącznikami VII i VIII oraz zgodnie z udziałem procentowym usług i działalności w zakresie transakcji zawieranych i niezawieranych na własnych rachunek w dochodzie firmy inwestycyjnej;

e)

w przypadku spółek, w których dokonano inwestycji, będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji, składki przypisane brutto lub, w stosownych przypadkach, przychody ogółem z działalności ubezpieczeniowej wynikające z wyliczenia kluczowych wskaźników wyników inwestycyjnych opartych na obrotach lub nakładach inwestycyjnych (tj. udział procentowy inwestycji zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji innych niż inwestycje w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie, w przypadku których ryzyko inwestycyjne ponoszą ubezpieczający i które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością), w stosownych przypadkach, w połączeniu z kluczowym wskaźnikiem wyników ubezpieczeniowych spółki, w której dokonano inwestycji, będącej zakładem ubezpieczeniowym lub zakładem reasekuracji prowadzącym działalność w dziedzinie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zgodnie z załącznikami XI i X.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego i czwartego niniejszego pkt 1 dłużne papiery wartościowe mające na celu finansowanie określonych zrównoważonych środowiskowo rodzajów działalności lub projektów, lub ekologicznych obligacji emitowanych przez spółkę, w której dokonano inwestycji, są włączane do licznika do wartości działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, która jest finansowana z przychodów z tych obligacji i dłużnych papierów wartościowych, na podstawie informacji dostarczonych przez spółkę, w której dokonano inwestycji.

2.   Kluczowy wskaźnik efektywności związany z działalnością ubezpieczeniową

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji niebędące zakładami ubezpieczeń na życie powinny obliczać kluczowy wskaźnik wyników związany z działalnością ubezpieczeniową i przedstawiać przychody uzyskane ze „składek przypisanych brutto” z ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie lub, w stosownych przypadkach, przychody z działalności reasekuracyjnej odpowiadające działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej zgodnej z systematyką, zgodnie z pkt 10.1 i 10.2 załącznika II do aktu delegowanego dotyczącego klimatu. Kluczowy wskaźnik wyników należy przedstawić w wartościach procentowych, w stosownych przypadkach, w stosunku do jednej z następujących pozycji:

a)

składki przypisane brutto z ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie ogółem;

b)

składki przypisane brutto z działalności reasekuracyjnej ogółem;

c)

przychody z ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie ogółem;

d)

przychody z działalności reasekuracyjnej ogółem.

Ujawnione informacje należy przedstawić w podziale na cele środowiskowe w wartościach procentowych i w jednostkach pieniężnych, jeżeli są dostępne.

W uzupełnieniu ujawnianych informacji należy wyjaśnić zakres, w jakim zrównoważona środowiskowo działalność ubezpieczeniowa jest cedowana na zakład reasekuracji, a także wyjaśnić, w jakim stopniu zrównoważona działalność ubezpieczeniowa stanowi działalność reasekuracyjną akceptowaną przez inne zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji.


ZAŁĄCZNIK X

WZORY DO CELÓW UJAWNIANIA KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW WYNIKÓW ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

Wzór: Kluczowy wskaźnik wyników ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji prowadzących działalność w dziedzinie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Image 22

„Składki” w kolumnach 3 i 4 należy zgłaszać jako składki przypisane brutto lub, w stosownych przypadkach, jako obrót z tytułu działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie lub reasekuracji.

Informacje w kolumnie (5) należy zgłaszać w ujawnionych informacjach w 2024 r. i w kolejnych latach.

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i reasekuracji można dostosować do rozporządzenia (UE) 2020/852 jedynie jako działalność, która umożliwia adaptację do zmian klimatu. Informacje zgłaszane w kolumnie 5 są zatem takie same dla wszystkich zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie lub reasekuracji.

W przypadku gdy działalność reasekuracyjna zakładu obejmuje produkty mające zastosowanie na poziomie portfela bazowych produktów ubezpieczeniowych bezpośrednich, a zakład ocenia zgodność działalności z technicznymi kryteriami kwalifikacji i kryterium dotyczącym nieczynienia poważnych szkód odniesieniu do udziału procentowego produktów bazowych działalności reasekuracyjnej zgodnie z pkt 10.2 pkt 2.3 załącznika II do aktu delegowanego dotyczącego klimatu („podejście proporcjonalne”), w odniesieniu do informacji zgłaszanych we wszystkich kolumnach wiersza A.1.2 należy stosować podejście proporcjonalne.

Wzór: Udział procentowy inwestycji zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub są powiązane z taką działalnością, w odniesieniu do wszystkich inwestycji

Średnia ważona wartość wszystkich dokonanych przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji inwestycji, które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością, w stosunku do wartości aktywów ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników, z zastosowaniem następujących wag w odniesieniu do inwestycji w przedsiębiorstwa, jak wskazano poniżej:

na podstawie obrotu: %

na podstawie nakładów inwestycyjnych: %

Średnia ważona wartość wszystkich dokonanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji inwestycji, które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością, z zastosowaniem następujących wag w odniesieniu do inwestycji w przedsiębiorstwa, jak wskazano poniżej:

na podstawie obrotu: [kwota pieniężna]

na podstawie nakładów inwestycyjnych: [kwota pieniężna]

Wartość procentowa aktywów objętych kluczowym wskaźnikiem wyników w stosunku do wszystkich inwestycji dokonanych przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji (wszystkich zarządzanych aktywów). Z wyłączeniem inwestycji w podmioty państwowe.

Stopa pokrycia: %

Wartość pieniężna aktywów objętych kluczowym wskaźnikiem wyników. Z wyłączeniem inwestycji w podmioty państwowe.

Pokrycie: [kwota pieniężna]

Dodatkowe informacje uzupełniające: podział mianownika kluczowego wskaźnika wyników

Wartość procentowa instrumentów pochodnych w stosunku do aktywów ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników.

X %

Wyrażona w kwotach pieniężnych wartość instrumentów pochodnych.

[kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych nieobjętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych:

w przypadku przedsiębiorstw finansowych:

Wartość ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych nieobjętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych: [kwota pieniężna]

w przypadku przedsiębiorstw finansowych: [kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych z państw niebędących członkami UE nieobjętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych:

w przypadku przedsiębiorstw finansowych:

Wartość ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych z państw niebędących członkami UE nieobjętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych: [kwota pieniężna]

w przypadku przedsiębiorstw finansowych: [kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych objętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych: X %

w przypadku przedsiębiorstw finansowych: X %

Wartość ekspozycji wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych objętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych: [kwota pieniężna]

w przypadku przedsiębiorstw finansowych: [kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji wobec innych kontrahentów w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

X %

Wartość ekspozycji wobec innych kontrahentów:

[kwota pieniężna]

Udział procentowy inwestycji zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji innych niż inwestycje w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie, w przypadku których ryzyko inwestycyjne ponoszą ubezpieczający i które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością: X %

Wartość inwestycji zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji innych niż inwestycje w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie, w przypadku których ryzyko inwestycyjne ponoszą ubezpieczający i które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością: [kwota pieniężna]

Wartość wszystkich inwestycji przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w stosunku do wartości aktywów ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

X %

Wartość wszystkich inwestycji przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki:

[kwota pieniężna]

Wartość wszystkich inwestycji przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w stosunku do wartości aktywów ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

X %

Wartość wszystkich inwestycji przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką:

[kwota pieniężna]

Dodatkowe informacje uzupełniające: podział licznika kluczowego wskaźnika wyników

Udział procentowy ekspozycji działalności zgodnej z systematyką wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych objętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych:

na podstawie obrotu: %

na podstawie nakładów inwestycyjnych: %

w przypadku przedsiębiorstw finansowych:

na podstawie obrotu: %

na podstawie nakładów inwestycyjnych: %

Wartość ekspozycji działalności zgodnej z systematyką wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych objętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE:

w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych:

na podstawie obrotu: [kwota pieniężna]

na podstawie nakładów inwestycyjnych: [kwota pieniężna]

w przypadku przedsiębiorstw finansowych:

na podstawie obrotu: [kwota pieniężna]

na podstawie nakładów inwestycyjnych: [kwota pieniężna]

Udział procentowy inwestycji zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji innych niż inwestycje w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie, w przypadku których ryzyko inwestycyjne ponoszą ubezpieczający i które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością:

na podstawie obrotu: %

na podstawie nakładów inwestycyjnych: %

Wartość inwestycji zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji innych niż inwestycje w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie, w przypadku których ryzyko inwestycyjne ponoszą ubezpieczający i które są ukierunkowane na finansowanie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub które są powiązane z taką działalnością:

na podstawie obrotu: [kwota pieniężna]

na podstawie nakładów inwestycyjnych: [kwota pieniężna]

Udział procentowy ekspozycji działalności zgodnej z systematyką wobec innych kontrahentów w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

na podstawie obrotu: %

na podstawie nakładów inwestycyjnych: %

Wartość ekspozycji działalności zgodnej z systematyką wobec innych kontrahentów w aktywach ogółem objętych kluczowym wskaźnikiem wyników:

na podstawie obrotu: [kwota pieniężna]

na podstawie nakładów inwestycyjnych: [kwota pieniężna]

Podział licznika kluczowego wskaźnika wyników według celu środowiskowego

Działalność gospodarcza zgodna z systematyką – pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny pod kątem zasady „nie czyń poważnych szkód” i zabezpieczenia społecznego:

1)

Łagodzenie zmian klimatu

Obrót: %

nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

2)

Adaptacja do zmian klimatu

Obrót: %

nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Obrót: %

nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

4)

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Obrót: %

nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

5)

Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

Obrót: %

nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)

6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Obrót: %

nakłady inwestycyjne: %

Działalność na rzecz przejścia: A % (obrót; nakłady inwestycyjne)

Działalność wspomagająca: B % (obrót; nakłady inwestycyjne)


ZAŁĄCZNIK XI

UJAWNIANIE INFORMACJI JAKOŚCIOWYCH PRZEZ PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE AKTYWAMI, INSTYTUCJE KREDYTOWE, FIRMY INWESTYCYJNE ORAZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Ujawnianiu ilościowych kluczowych wskaźników wyników powinny towarzyszyć następujące informacje jakościowe na poparcie wyjaśnień przedsiębiorstw finansowych dotyczących tych kluczowych wskaźników wyników i umożliwiające ich zrozumienie przez rynek:

informacje kontekstowe dotyczące wskaźników ilościowych, w tym zakres aktywów i działań objętych kluczowymi wskaźnikami wyników, informacje na temat źródeł danych i ograniczeń,

wyjaśnienia dotyczące charakteru i celów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką oraz rozwoju w czasie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, począwszy od drugiego roku od wdrożenia, z rozróżnieniem na elementy związane z działalnością gospodarczą oraz elementy metodyczne i związane z danymi,

opis zgodności z rozporządzeniem (UE) 2020/852 w strategii biznesowej przedsiębiorstwa finansowego, procesy projektowania produktów oraz współpraca z klientami i kontrahentami,

w przypadku instytucji kredytowych, które nie są zobowiązane do ujawniania informacji ilościowych dotyczących ekspozycji z tytułu transakcji, informacje jakościowe na temat dostosowania portfeli transakcyjnych do rozporządzenia (UE) 2020/852, w tym ogólnej struktury, zaobserwowanych tendencji, celów i polityki,

dodatkowe lub uzupełniające informacje dotyczące strategii przedsiębiorstwa finansowego oraz wagi finansowania działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w ogólnej działalności przedsiębiorstw.


Top