EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0632

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/632 z dnia 13 kwietnia 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 i decyzję Komisji 2007/275/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/1820

OJ L 132, 19.4.2021, p. 24–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/632/oj

19.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/632

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 i decyzję Komisji 2007/275/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 47 ust. 2 akapit pierwszy lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii w celu sprawdzenia zgodności z prawodawstwem Unii dotyczącym łańcucha rolno-spożywczego.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625 niektóre kategorie zwierząt i towarów z państw trzecich należy przedstawiać do kontroli urzędowej w punktach kontroli granicznej przed ich wprowadzeniem do Unii.

(3)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 zobowiązuje Komisję do sporządzenia wykazów różnych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (w tym produktów pochodnych), produktów złożonych oraz siana i słomy, które mają być przedstawiane do kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, ze wskazaniem ich odpowiednich kodów Nomenklatury scalonej podanych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (2).

(4)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli urzędowych właściwym organom w punktach kontroli granicznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625, w wykazie ustanowionym w niniejszym rozporządzeniu należy szczegółowo opisać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, produkty złożone oraz siano i słomę podlegające takim kontrolom urzędowym.

(5)

Niniejsze rozporządzenie całkowicie zastępuje przepisy dotyczące kontroli urzędowych przy wprowadzaniu do Unii zwierząt i towarów ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/2007 (3). Należy zatem uchylić to rozporządzenie wykonawcze.

(6)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/630 (4) określono, w jakich przypadkach i na jakich warunkach niektóre towary niskiego ryzyka, w tym produkty złożone, mogą być zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, oraz ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania określonych kontroli urzędowych tych towarów. Rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/630 skreślono przepisy decyzji Komisji 2007/275/WE (5), które zwalniają produkty złożone z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej. Niniejsze rozporządzenie zastępuje pozostałe przepisy decyzji 2007/275/WE dotyczące produktów złożonych podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej. W celu zapewnienia pewności i jasności prawa należy zatem uchylić decyzję 2007/275/WE.

(7)

Ze względu na to, że rozporządzenie delegowane (UE) 2021/630 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wykazy zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz siana i słomy, które podlegają kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625, i wskazuje ich kody z Nomenklatury scalonej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„produkt złożony” oznacza produkt złożony zgodnie z definicją w art. 2 pkt 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

2)

„szczecina niepoddana obróbce” oznacza świńską szczecinę zdefiniowaną w pkt 33 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 (6);

3)

„niepoddane obróbce pióra i części piór” oznaczają niepoddane obróbce pióra i części piór zdefiniowane w pkt 30 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

4)

„sierść niepoddana obróbce” oznacza sierść niepoddaną obróbce zdefiniowaną w pkt 32 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

5)

„produkt pośredni” oznacza produkt pośredni zdefiniowany w pkt 35 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

6)

„poddane obróbce skóry i skórki” oznaczają poddane obróbce skóry i skórki zdefiniowane w pkt 28 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

7)

„wełna niepoddana obróbce” oznacza wełnę niepoddaną obróbce zdefiniowaną w pkt 31 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Artykuł 3

Kontrole urzędowe zwierząt i towarów wymienionych w załączniku

Zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne, produkty złożone oraz siano i słoma wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia podlegają kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625.

Artykuł 4

Uchylenia

1.   Rozporządzenia wykonawcze (UE) 2019/2007 i decyzja 2007/275/WE tracą moc z dniem 21 kwietnia 2021 r.

2.   Odesłania do uchylonych aktów traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 z dnia 18 listopada 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE (Dz.U. L 312 z 3.12.2019, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE (zob. s. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazów produktów złożonych, które mają być poddawane kontrolom w punktach kontroli granicznej (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZWIERZĄT, PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO, PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I PRODUKTÓW POCHODNYCH, PRODUKTÓW ZŁOŻONYCH ORAZ SIANA I SŁOMY PODLEGAJĄCYCH KONTROLOM URZĘDOWYM W PUNKTACH KONTROLI GRANICZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3

Uwagi:

1.   Uwagi ogólne

Do niektórych działów dodaje się uwagi ogólne w celu wyjaśnienia, które zwierzęta lub towary są objęte danym działem. Ponadto, w stosownych przypadkach, dokonuje się odniesienia do szczególnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 (1).

Wykaz produktów złożonych, które spełniają szczególne warunki i są wyłączone z kontroli w punktach kontroli granicznej, określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/630 ustanowionym na podstawie art. 48 lit. h) i art. 77 ust. 1 lit. k) rozporządzenia (UE) 2017/625 (2).

2.   Uwaga do działu

Wykazy w niniejszym załączniku są grupowane w działach, które odpowiadają odpowiednim działom Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (3).

Uwagi do działu to wyjaśnienia, w stosownych przypadkach zaczerpnięte z uwag do poszczególnych działów CN.

3.   Wyciąg z not wyjaśniających i opinii klasyfikacyjnych do Systemu Zharmonizowanego

Dodatkowe informacje na temat różnych działów zostały w stosownych przypadkach zaczerpnięte z not wyjaśniających i opinii klasyfikacyjnych do Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej.

Tabele:

4.   Kolumna (1) – kod CN

Kolumna ta zawiera kod CN. Nomenklatura scalona (CN), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, jest oparta na Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (HS) zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. i zatwierdzonej decyzją Rady 87/369/EWG (4). W Nomenklaturze scalonej powtórzono pozycje i podpozycje HS do sześciu cyfr, dodając siódmą i ósmą cyfrę tworzące kolejne podpozycje, które występują tylko w Nomenklaturze scalonej.

W przypadku użycia kodu czterocyfrowego: o ile nie określono inaczej, wszystkie zwierzęta i towary objęte kodem składającym się z tych czterech cyfr lub zaczynającym się od nich zostają poddane kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej. W większości takich przypadków odpowiednie kody CN w systemie TRACES, o którym mowa w art. 133 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625, są rozbite na sześcio- lub ośmiocyfrowe kody.

W przypadku gdy tylko niektóre zwierzęta i towary w ramach danego cztero-, sześcio- lub ośmiocyfrowego kodu są objęte wymogiem kontroli urzędowych, a w ramach tego kodu nie istnieje żaden wyróżniony poddział w Nomenklaturze scalonej, wówczas kod jest oznaczony „Ex”. W takim przypadku zwierzęta i towary objęte niniejszym rozporządzeniem są określone zakresem kodu CN i zakresem odpowiedniego opisu w kolumnie (2) oraz kwalifikacjami i wyjaśnieniami w kolumnie (3).

5.   Kolumna (2) – Wyszczególnienie

Opis zwierząt i towarów jest zgodny z kolumną zawierającą opisy w CN.

Bez uszczerbku dla zasad wykładni Nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu zwierząt i towarów w kolumnie (2) uważa się za mający wartość jedynie orientacyjną, ponieważ zwierzęta i towary objęte niniejszym rozporządzeniem są określone przez kody CN.

6.   Kolumna (3) – Kwalifikacja i wyjaśnienia

Kolumna zawiera szczegółowe informacje dotyczące zwierząt lub towarów objętych daną pozycją. Więcej informacji dotyczących zwierząt lub towarów objętych różnymi działami Nomenklatury scalonej można znaleźć w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (5).

Produkty pochodne uzyskane z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (6) oraz rozporządzeniem (UE) nr 142/2011 nie są wyszczególnione w prawie Unii. Kontrolom urzędowym podlegają produkty, które są częściowo przetworzone, ale nadal pozostają surowcami przeznaczonymi do dalszego przetwarzania w zatwierdzonym lub zarejestrowanym zakładzie w miejscu przeznaczenia. Inspektorzy urzędowi w punktach kontroli granicznej oceniają i w razie potrzeby określają, czy dany produkt pochodny jest wystarczająco przetworzony, aby nie wymagał dalszych kontroli urzędowych przewidzianych w prawie Unii.

DZIAŁ 1

Zwierzęta żywe

Uwaga do działu 1 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem:

a)

ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycjami 0301, 0306, 0307 lub 0308;

b)

kultur mikroorganizmów i pozostałych produktów objętych pozycją 3002; oraz

c)

zwierząt objętych pozycją 9508.”

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„Pozycja 0106 obejmuje m.in. następujące zwierzęta domowe lub dzikie:

A)

Ssaki

1)

Naczelne.

2)

Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich).

3)

Pozostałe (np. renifery, koty, psy, lwy, tygrysy, niedźwiedzie, słonie, wielbłądy (włącznie z dromaderami), zebry, króliki, zające, jelenie, antylopy (inne niż z podrodziny Bovinae), kozice, lisy, norki i inne zwierzęta hodowane na futro).

B)

Gady (włączając węże i żółwie)

C)

Ptaki

1)

Ptaki drapieżne.

2)

Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu).

3)

Pozostałe (np. kuropatwy, bażanty, przepiórki, słonki, bekasy, gołębie, kuropatwy szkockie, ortolany, dzikie kaczki, dzikie gęsi, drozdy, kosy, skowronki, ziarnojady, sikory, kolibry, pawie, łabędzie i inne ptaki niewymienione w pozycji 0105).

D)

Owady, np. pszczoły (nawet przewożone w skrzyniach, klatkach lub ulach).

E)

Pozostałe, np. żaby.

Niniejsza pozycja wyklucza zwierzęta trzymane w cyrkach, menażeriach i innych wędrownych grupach organizujących występy z udziałem zwierząt (pozycja 95.08).”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

Wszystkie

0102

Bydło żywe

Wszystkie

0103

Świnie żywe

Wszystkie

0104

Owce i kozy, żywe

Wszystkie

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

Wszystkie

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

Wszystkie, obejmuje wszystkie zwierzęta z następujących podpozycji:

0106 11 00 (naczelne)

0106 12 00 (wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich)

0106 13 00 (wielbłądy i inne wielbłądowate (Camelidae))

0106 14 (króliki i zające)

0106 19 00 (pozostałe): ssaki inne niż objęte pozycjami 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 i 0106 14 ; obejmuje psy i koty

0106 20 00 (gady, włącznie z wężami i żółwiami)

0106 31 00 (ptaki: ptaki drapieżne)

0106 32 00 (ptaki: papugowate, włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

0106 33 00 (strusie: emu (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (pozostałe): obejmuje ptaki inne niż ujęte w pozycjach 0105 , 0106 31 , 0106 32 i 0106 33 , w tym gołębie

0106 41 00 (pszczoły)

0106 49 00 (owady inne niż pszczoły)

0106 90 00 (pozostałe): wszystkie pozostałe żywe zwierzęta nieujęte gdzie indziej, inne niż ssaki, gady, ptaki i owady. Pozycja ta obejmuje żywe żaby, zarówno przeznaczone do hodowania w wiwariach, jak i do zabicia w celu spożycia przez ludzi.

DZIAŁ 2

Mięso i podroby jadalne

Uwaga do działu 2 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów w rodzajach opisanych w pozycjach od 0201 do 0208 oraz 0210 nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi;

b)

jelit, pęcherzy i żołądków zwierzęcych (pozycja 0504) lub krwi zwierzęcej (pozycja 0511 lub 3002); ani

c)

tłuszczu zwierzęcego innego niż produkty objęte pozycją 0209 (dział 15).

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0202

Mięso z bydła, zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105 , świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

Obejmuje to inne surowce do produkcji żelatyny lub kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Obejmuje to wszystkie rodzaje mięsa i podrobów jadalnych z następujących podpozycji:

0208 10 (z królików lub zajęcy)

0208 30 00 (z naczelnych)

0208 40 (z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich))

0208 50 00 (z gadów, włączając z węży i żółwi)

0208 60 00 (z wielbłądów i innych wielbłądowatych (Camelidae))

0208 90 (pozostałe: z gołębi domowych; z dziczyzny innej niż z królików lub zajęcy itd.): obejmuje mięso z przepiórek, reniferów lub wszelkich innych gatunków ssaków. Obejmuje żabie udka objęte kodem CN 0208 90 70 .

0209

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Wszystkie, obejmuje tłuszcz i tłuszcz przetworzony, opisany w kolumnie 2, nawet jeżeli nadaje się on wyłącznie do użytku przemysłowego (nienadający się do spożycia przez ludzi)

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów

Wszystkie, obejmuje mięso, produkty mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

Obejmuje przetworzone białko zwierzęce i suszone świńskie uszy przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nawet jeżeli takie suszone świńskie uszy są stosowane do karmienia zwierząt, w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1125/2006  (7) wyjaśniono, że mogą one być objęte kodem 0210 99 49 . Jednak suszone podroby i świńskie uszy nienadające się do spożycia przez ludzi są objęte kodem 0511 99 85 .

Kości przeznaczone do spożycia przez ludzi są objęte pozycją 0506 .

Kiełbasy są objęte pozycją 1601 .

Ekstrakty i soki z mięsa są objęte pozycją 1603 .

Skwarki są objęte pozycją 2301 .

DZIAŁ 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje żywe ryby na potrzeby hodowli i rozmnażania, żywe ryby ozdobne oraz żywe ryby lub żywe skorupiaki przywożone w celu spożycia przez ludzi.

Wszystkie produkty w tym dziale podlegają kontrolom urzędowym.

Uwagi do działu 3 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

ssaków objętych pozycją 0106;

b)

mięsa ssaków objętych pozycją 0106 (pozycja 0208 lub 0210);

c)

ryb (włącznie z ich wątróbkami, ikrą i mleczem) lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, martwych i nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi z powodu ich gatunku albo stanu (dział 5); mąki, mączek lub granulek, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadających się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301); ani

d)

kawioru lub namiastek kawioru przygotowanych z ikry (pozycja 1604).

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0301

Ryby żywe

Wszystkie, obejmuje pstrągi, węgorze, karpie i wszelkie inne gatunki oraz wszelkie ryby przywożone w celu hodowli lub rozmnażania.

Żywe ryby przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi są traktowane na potrzeby kontroli urzędowych tak jak produkty.

Obejmuje ryby ozdobne objęte podpozycjami 0301 11 00 i 0301 19 00 .

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

Wszystkie, obejmuje wątróbki, ikrę i mlecz, świeże lub schłodzone, objęte kodem CN 0302 91 00 .

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

Wszystkie, obejmuje wątróbki, ikrę i mlecz, zamrożone, objęte podpozycją 0303 91 .

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie.

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

Wszystkie, obejmuje inne produkty rybołówstwa, takie jak mąki, mączki i granulki nadające się do spożycia przez ludzi, otrzymywane z ryb; obejmuje głowy, ogony i pęcherze pławne oraz inne produkty rybołówstwa.

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

Wszystkie.

Żywe skorupiaki przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi są na potrzeby kontroli urzędowych uważane za produkty i tak traktowane.

Obejmuje ozdobne artemie i ich jaja do użytku jako zwierzęta domowe oraz wszystkie żywe skorupiaki ozdobne.

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi

Kod obejmuje mięczaki, które zostały poddane wędzeniu po ugotowaniu. Inne gotowane mięczaki są objęte pozycją 1605 .

Obejmuje żywe mięczaki ozdobne.

Żywe mięczaki przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi są na potrzeby kontroli urzędowych uważane za produkty i tak traktowane.

Obejmuje wszystko z podpozycji 0307 11 –0307 99 , np.:

0307 60 (ślimaki, inne niż ślimaki morskie): obejmuje ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum oraz gatunki z rodziny Achatinidae. Obejmuje żywe ślimaki (włączając ślimaki słodkowodne) przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, a także mięso ślimaków przeznaczone do spożycia przez ludzi. Obejmuje ślimaki blanszowane lub wstępnie przetworzone. Bardziej przetworzone produkty są objęte pozycją 1605 .

0307 91 00 (żywe, świeże lub schłodzone pozostałe mięczaki, tj. inne niż ostrygi, przegrzebki, małże jadalne (Mytilus spp., Perna spp.), mątwy, kałamarnice, ośmiornice, ślimaki morskie, a także małże, sercówki, arkowate, słuchotki (Haliotis spp.) i skrzydelniki (Strombus spp.): obejmuje mięso ślimaków morskich, nawet w skorupie.

0307 99 (pozostałe mięczaki, inne niż żywe, świeże, schłodzone lub zamrożone, tj. inne niż ostrygi, przegrzebki, małże jadalne (Mytilus spp., Perna spp.), mątwy, kałamarnice, ośmiornice, ślimaki morskie, a także małże, sercówki, arkowate, słuchotki (Haliotis spp.) i skrzydelniki (Strombus spp.); włącznie z mąkami, mączkami i granulkami, nadające się do spożycia przez ludzi).

0308

Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi

Wszystkie.

DZIAŁ 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Uwagi do działu 4 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Wyrażenie »mleko« oznacza mleko pełnotłuste oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone.

2.

W pozycji 0405:

a)

określenie »masło« oznacza masło naturalne, masło z serwatki lub masło odtwarzane (świeże, solone lub zjełczałe, włączając masło w opakowaniach hermetycznych), otrzymywane wyłącznie z mleka o zawartości tłuszczu mlecznego 80 % masy lub więcej, jednak nie więcej niż 95 % masy, o maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej 2 % masy i o maksymalnej zawartości wody 16 % masy. Masło nie zawiera dodanych emulgatorów, ale może zawierać chlorek sodu, barwniki spożywcze, sole neutralizujące oraz kultury nieszkodliwych bakterii wytwarzających kwas mlekowy;

b)

wyrażenie »produkty mleczarskie do smarowania« oznacza nadające się do smarowania emulsje typu woda w oleju, zawierające tłuszcz mleka jako jedyny tłuszcz w tym produkcie, o zawartości tłuszczu mleka 39 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy.

3.

Produkty otrzymane przez zagęszczenie serwatki oraz z dodatkiem mleka lub tłuszczu mleka klasyfikuje się jako sery w pozycji 0406, pod warunkiem że posiadają trzy następujące właściwości:

a)

zawartość tłuszczu mleka w suchej masie 5 % masy lub więcej;

b)

zawartość suchej masy, co najmniej 70 % masy, ale nie przekracza 85 % masy; oraz

c)

są uformowane lub można je formować.

4.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów otrzymywanych z serwatki, zawierających więcej niż 95 % masy laktozy, wyrażonej jako bezwodna laktoza, w przeliczeniu na suchą masę (pozycja 1702);

b)

produktów otrzymanych z mleka poprzez zastąpienie jednego lub więcej jego naturalnych składników (na przykład tłuszczów masłowych) inną substancją (na przykład tłuszczami oleinowymi) (pozycja 1901 lub 2106); ani

c)

albumin (włącznie z koncentratami z dwu lub więcej białek serwatki, zawierających więcej niż 80 % masy białek serwatki, w przeliczeniu na suchą masę) (pozycja 3502) lub globulin (pozycja 3504).

…”

Wyciągi z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„Pozycja 0408 obejmuje cała jaja bez skorupek i żółtka jaj wszystkich ptaków. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, nawet formowane (np. cylindryczne »jaja wydłużone«), zamrożone lub zakonserwowane w inny sposób. Wszystkie te produkty objęte są tą pozycją, niezależnie od tego, czy zawierają dodany cukier lub inną substancję słodzącą, oraz niezależnie od tego, czy są przeznaczone do celów spożywczych czy przemysłowych (np. do garbowania).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

a)

oleju z żółtek jaj (pozycja 1506);

b)

przetworów z jaj, zawierających przyprawy lub inne dodatki (pozycja 2106);

c)

lecytyny (pozycja 2923);

d)

osobnego białka jaj (albuminy jaj) (pozycja 3502).

Pozycja 0409 obejmuje miód wytwarzany przez pszczoły (Apis mellifera) lub inne owady, odwirowany lub w plastrze lub zawierający kawałki plastra, pod warunkiem że nie zawiera dodatku cukru ani innych substancji. Taki miód może być klasyfikowany ze względu na rodzaj rośliny, z której jest wytwarzany, pochodzenie lub kolor.

Z pozycji 0409 wyłączony jest miód sztuczny oraz mieszaniny miodu naturalnego i sztucznego (pozycja 1702).

Pozycja 0410 obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego odpowiednie do spożycia przez człowieka, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w Nomenklaturze scalonej. Obejmuje ona:

a)

jaja żółwie. Są to jaja złożone przez żółwie rzeczne lub morskie; mogą być świeże, suszone lub zakonserwowane w inny sposób.

Wyłącza się olej z jaj żółwich (pozycja 1506).

b)

gniazda salangan (»jaskółcze gniazda«). Składają się one z substancji wydzielanej przez ptaka, która szybko twardnieje pod wpływem powietrza.

Gniazda mogą być przedstawione niepoddane obróbce albo oczyszczone w celu usunięcia piór, puchu, pyłu i innych zanieczyszczeń, aby zapewnić ich przydatność do spożycia. Występują zazwyczaj w postaci białawych pasków lub nitek.

Gniazda salangan mają wysoką zawartość białka i są wykorzystywane prawie wyłącznie do wytwarzania zup lub innych przetworów spożywczych.

Pozycja 0410 nie obejmuje krwi zwierzęcej, jadalnej lub nie, płynnej lub suszonej (pozycja 0511 lub 3002).”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

Wszystkie.

Mleko do karmienia zwierząt jest objęte niniejszą pozycją, natomiast pasza dla zwierząt zawierająca mleko jest objęta pozycją 2309 .

Mleko do użytku leczniczego/profilaktycznego jest objęte pozycją 3001 .

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

Wszystkie.

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

Wszystkie, obejmuje śmietanę, mleko aromatyzowane lub zawierające owoce, zamrożone i fermentowane, przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Lody są objęte pozycją 2105 .

Napoje zawierające mleko z dodatkiem kakao lub innych substancji są objęte pozycją 2202 .

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wszystkie, obejmuje produkty mleczne dla niemowląt.

Kod CN 0404 10 48 obejmuje siarę bydlęcą w formie płynnej, odtłuszczoną i pozbawioną kazeiny, przeznaczoną do spożycia przez ludzi, oraz kod CN 0404 90 21 obejmuje suszoną rozpryskowo, odtłuszczoną siarę w proszku, zawierającą kazeinę, przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

Wszystkie.

0406

Ser i twaróg

Wszystkie.

0407

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane

Wszystkie, obejmuje jaja wylęgowe i jaja wolne od określonych patogenów, zapłodnione jaja do inkubacji (0407 11 i 0407 19 ).

Obejmuje świeże jaja (0407 21 –0407 29 ) i inne jaja (0407 90 ), nienadające się i nadające się do spożycia przez ludzi.

Obejmuje „jaja stuletnie”.

Albumina jaj nienadająca się i nadająca się do spożycia przez ludzi jest objęta pozycją 3502 .

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

Wszystkie: pozycja ta obejmuje produkty z jaj, nawet poddawane obróbce termicznej, oraz produkty nienadające się do spożycia przez ludzi.

0409 00 00

Miód naturalny

Wszystkie.

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wszystkie.

Pozycja ta obejmuje mleczko pszczele i propolis (używane w produkcji produktów farmaceutycznych i suplementów żywnościowych) oraz innego rodzaju materiał pochodzenia zwierzęcego przeznaczony do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem kości (objętych pozycją 0506 ).

Owady lub jaja owadzie przeznaczone do spożycia przez ludzi są objęte tym kodem CN.

DZIAŁ 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Uwagi ogólne

Szczególne wymogi dotyczące niektórych produktów w tym dziale są określone w tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011:

 

Wiersz 7: szczecina świńska

 

Wiersz 8: wełna i sierść, niepoddane obróbce, wyprodukowane ze zwierząt innych niż świnie

 

Wiersz 9: poddane obróbce pióra, ich części i puch

Uwagi do działu 5 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów jadalnych (innych niż jelita, pęcherze i żołądki zwierząt, całe lub w kawałkach, oraz płynna lub suszona krew zwierząt);

b)

skór lub skórek (włącznie ze skórami futerkowymi), innych niż towary objęte pozycją 0505 oraz skrawków i odpadków skór lub skórek surowych objętych pozycją 0511 (dział 41 lub 43);

c)

materiałów włókienniczych pochodzenia zwierzęcego, innych niż włosie końskie i odpadki włosia końskiego (sekcja XI); ani

d)

kępek i pęczków, z włosia przygotowanych do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli (pozycja 9603).

...

3.

W całej nomenklaturze kły słonia, hipopotama, morsa, narwala i dzika, rogi nosorożca i zęby wszystkich zwierząt uważane są za »kość słoniową«.

4.

W całej nomenklaturze wyrażenie „włosie końskie” oznacza włosy z grzywy lub ogona koni lub bydła. Pozycja 0511 obejmuje, między innymi, włosie końskie i odpady włosia końskiego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika.”

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„Pozycja 0505 obejmuje

1)

skóry i pozostałe części ptaków (np. głowy, skrzydła) z ich piórami lub puchem,

2)

pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch,

o ile są one nieobrobione lub są tylko oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane, ale nie są w inny sposób obrobione ani oprawione.

Pozycja 0505 obejmuje także proszek i mączkę z piór, odpadki piór lub części piór.”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści

Wszystkie rodzaje, poddane i niepoddane obróbce.

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Wszystkie, obejmuje żołądki, pęcherze i jelita wołowe, wieprzowe, baranie, kozie lub drobiowe, oczyszczone, solone, suszone lub poddane obróbce termicznej.

Ex05 05

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór

Wszystkie, włączając trofea myśliwskie pochodzące od ptaków, lecz z wyłączeniem poddanych obróbce piór ozdobnych, poddanych obróbce piór przewożonych przez podróżnych do prywatnego użytku lub przesyłek poddanych obróbce piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

Art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 142/2011 zakazuje przywozu do UE i tranzytu przez jej terytorium niepoddanych obróbce piór i części piór oraz pierza.

Pióra podlegają kontrolom urzędowym niezależnie od ich obróbki, o której mowa w pkt C rozdziału VII załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Dalsze szczególne wymogi dotyczące trofeów myśliwskich są określone w sekcji 5 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Sekcja 6 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 obejmuje pióra stosowane do wypychania, puch, pióra surowe i pozostałe pióra.

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

Obejmuje kości wykorzystywane jako gryzaki dla psów i kości do produkcji żelatyny lub kolagenu pozyskane z tusz zwierząt poddanych ubojowi w celu spożycia przez ludzi.

Mąka kostna przeznaczona do spożycia przez ludzi jest objęta pozycją 0410 .

Szczególne wymogi dotyczące takich produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 6 (trofea myśliwskie), wierszu 11 [kości i produkty z kości (z wyjątkiem mączki kostnej), rogi i produkty z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyta i produkty z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) do zastosowań innych niż materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby] i w wierszu 12 (gryzaki dla psów) tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów

Obejmuje poddane obróbce trofea myśliwskie z ptaków i zwierząt kopytnych, składające się wyłącznie z kości, rogów, kopyt, pazurów, poroży i zębów.

Szczególne wymogi dotyczące trofeów myśliwskich są określone w wierszu 6 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex05080000

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu, proszek i ich odpadki

Puste muszle i skorupy do celów żywnościowych i jako surowiec do produkcji glukozaminy.

Ponadto objęte są muszle i skorupy, w tym kości sepii, z tkanką miękką lub mięsem, o których mowa w art. 10 lit. k) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Ex05100000

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo, kantarydyna, żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

Ambra szara i kantarydyna są wyłączone.

Gruczoły, pozostałe produkty zwierzęce i żółć są objęte tym kodem.

Suszone gruczoły i produkty są objęte pozycją 3001 .

Szczególne wymogi mogą być określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do produkcji karmy dla zwierząt domowych innej niż surowa, a także produktów pochodnych, do zastosowań poza łańcuchem paszowym (do wyrobu produktów farmaceutycznych i innych produktów technicznych).

Ex05 11

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

Wszystkie.

Obejmuje materiał genetyczny (nasienie i zarodki pochodzenia zwierzęcego, np. bydła, owiec, kóz, koni i świń) oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego z materiałów kategorii 1 i 2, o których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Przykłady produktów pochodzenia zwierzęcego objętych podpozycjami 0511 10 –0511 99 :

0511 10 00 (nasienie bydlęce)

0511 91 (produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych): wszystkie, obejmuje ikrę rybią przeznaczoną do wylęgania, martwe zwierzęta, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych oraz produktów farmaceutycznych i innych produktów technicznych. Obejmuje martwe zwierzęta objęte działem 3, niejadalne lub klasyfikowane jako nienadające się do spożycia przez ludzi, na przykład dafnie zwane muszkami wodnymi oraz inne małżoraczki lub liścionogi, suszone, do karmienia ryb akwariowych; obejmuje przynętę dla ryb.

Ex05119910 (ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór i skórek).

Kontrole urzędowe są konieczne w przypadku niepoddanych obróbce skór i skórek, o których mowa w pkt C.2 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z pkt B.1 lub C.1 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex05119931 (surowe gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego): wszystkie, jeżeli są przeznaczone do spożycia przez ludzi; jeżeli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, tylko te przeznaczone na karmę dla zwierząt domowych. Szczególne wymogi dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 12 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex05119939 (inne niż surowe gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego): wszystkie, jeżeli są przeznaczone do spożycia przez ludzi; jeżeli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, tylko te przeznaczone na karmę dla zwierząt domowych. Szczególne wymogi dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 12 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex05119985 (pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1, nienadające się do spożycia przez ludzi): zarodki, komórki jajowe, nasienie i materiał genetyczny nieobjęty pozycją 0511 10 oraz z gatunków innych niż bydło są objęte tą pozycją. Obejmuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych i innych produktów technicznych.

Obejmuje niepoddane obróbce włosie końskie, produkty pszczele inne niż woski do użytku w pszczelarstwie lub do zastosowań technicznych, spermacet do zastosowań technicznych, martwe zwierzęta objęte działem 1, które są niejadalne lub nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi (na przykład: psy, koty, owady), materiał pochodzenia zwierzęcego, którego podstawowe cechy nie zostały zmienione, oraz jadalną krew zwierzęcą niepochodzącą od ryb, przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

DZIAŁ 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje grzybnię znajdującą się w kompoście z wyjałowionego nawozu pochodzenia zwierzęcego.

Wyciąg z not wyjaśniających do CN

„0602 90 10 Grzybnia:

Pod określeniem grzybnia mieści się sieć delikatnych nici (Thallus lub Mycelium), często znajdująca się pod ziemią, która żyje i rozwija się na powierzchni rozkładających się zwierząt lub roślin i przekształca się we własne tkanki i wytwarza grzyby.

Podpozycja ta obejmuje także produkt zawierający grzybnię, ale nie w pełni rozwiniętą, której mikroskopijna ilość jest umieszczona na warstwie ziarna zbóż, znajdującego się w kompoście z wyjałowionego końskiego nawozu (mieszanina słomy i odchodów końskich).”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex06029010

Grzybnia

Jedynie jeżeli zawiera przetworzony nawóz pochodzenia zwierzęcego i określone są przepisy szczegółowe w wierszu 1 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex12129995

Pozostałe produkty pochodzenia roślinnego, w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Pyłek pszczeli.

Ex12130000

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek

Tylko słoma.

Ex12 14 90

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane: mączka i granulki inne z lucerny (alfalfa).

Tylko siano.

DZIAŁ 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Uwagi ogólne

Wszelkie tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego. Szczególne wymogi dotyczące poniższych produktów są określone w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011:

1.

tłuszcze wytopione i oleje z ryb w wierszu 3 w tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I;

2.

tłuszcze wytopione z materiałów kategorii 2 do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich (na przykład do celów oleochemicznych) w wierszu 17 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II;

3.

pochodne tłuszczów w wierszu 18 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II.

Pochodne tłuszczów obejmują produkty pierwszego etapu otrzymane z tłuszczów i olejów w stanie czystym, produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Pochodne tłuszczów mieszane z innymi materiałami podlegają kontrolom urzędowym.

Uwagi do działu 15 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

tłuszczów ze świń lub z drobiu, objętych pozycją 0209;

b)

masła kakaowego, tłuszczu i oleju (pozycja 1804);

c)

jadalnych preparatów zawierających więcej niż 15 % masy produktów objętych pozycją 0405 (zazwyczaj dział 21);

d)

skwarek (pozycja 2301) lub pozostałości objętych pozycjami od 2304 do 2306;

...

3.

Pozycja 1518 nie obejmuje tłuszczów lub olejów lub ich frakcji, jedynie denaturowanych, które powinny być klasyfikowane do pozycji właściwych dla odpowiednich niedenaturowanych tłuszczów, olejów i ich frakcji.

4.

Sopstoki, osady i szlamy olejowe, pak stearynowy, pak glicerynowy i odpady tłuszczu z wełny, objęte są pozycją 1522.”

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„Pozycja 1516 obejmuje tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, które poddano konkretnej obróbce chemicznej w rodzaju opisanej poniżej, ale nie poddano dalszemu przetwarzaniu.

Pozycja obejmuje również frakcje tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych poddane podobnej obróbce.

Uwodornianie (utwardzanie), odbywające się poprzez poddawanie produktów działaniu czystego wodoru w odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu w obecności katalizatora (zwykle drobno sproszkowanego niklu) powoduje podwyższenie temperatury topnienia tłuszczów i zwiększa twardość olejów poprzez przetworzenie nienasyconych glicerydów (np. kwasu oleinowego, linolowego itp.) w nasycone glicerydy o wyższej temperaturze topnienia (np. kwasu palmitynowego, stearynowego itp.).

Pozycja 1518 obejmuje niejadalne mieszaniny lub preparaty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Część ta obejmuje, między innymi, zużyte oleje ze smażenia zanurzeniowego zawierające np. olej rzepakowy, olej sojowy i niewielką ilość tłuszczu zwierzęcego do wykorzystania w produkcji środków żywienia zwierząt.

Pozycja ta obejmuje także uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane tłuszcze i oleje lub ich frakcje, w których modyfikacja obejmuje więcej niż jeden tłuszcz lub olej.”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503

Wszystkie.

1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503

Wszystkie.

1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej

Wszystkie.

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Wszystkie, oleje z ryb, oleje z produktów rybołówstwa i ssaków morskich.

Różne przetwory spożywcze są objęte ogólnie pozycją 1517 lub działem 21.

1505 00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną)

Wszystkie, tłuszcz z wełny, przywożony jako tłuszcz wytopiony, jak określono w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, lub lanolina przywożona jako produkt pośredni.

1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Wszystkie.

Tłuszcze lub oleje nierozłożone oraz ich początkowe frakcje produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

1516 10

Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

Wszystkie tłuszcze i oleje zwierzęce.

Na potrzeby kontroli urzędowych pochodne tłuszczów obejmują produkty pierwszego etapu otrzymane z tłuszczów i olejów zwierzęcych w stanie czystym, produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex15 17

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex15180091

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516

Wyłącznie jeżeli zawierają tłuszcze i oleje zwierzęce.

Pochodne tłuszczów produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Szczególne wymogi są określone w wierszu 17 (tłuszcze wytopione) i wierszu 18 (pochodne tłuszczów) tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex15180095

Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje

Tylko tłuszcze i przetwory z olejów, tłuszcze wytopione i pochodne pozyskane od zwierząt; w tym zużyty olej kuchenny, przeznaczony do stosowania w zakresie rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Pochodne tłuszczów produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex15180099

Pozostałe

Wyłącznie jeżeli zawierają tłuszcz pochodzenia zwierzęcego.

Ex15200000

Glicerol surowy; wody glicerolowe i ługi glicerolowe

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty zwierzęce.

1521 90 91

Surowy wosk pszczeli i surowe pozostałe woski owadzie

Wszystkie, obejmuje woski w naturalnych plastrach, surowy wosk pszczeli do użytku w pszczelarstwie lub do celów technicznych.

W art. 25 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 142/2011 zakazano przywozu do UE i tranzytu przez jej terytorium wosku pszczelego w postaci plastrów miodu.

Szczególne wymogi dotyczące pszczelich produktów ubocznych są określone w wierszu 10 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

1521 90 99

Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione, inne niż surowe

Wszystkie, obejmuje woski, przetworzone lub rafinowane, nawet bielone lub barwione, do użytku w pszczelarstwie lub do celów technicznych.

Szczególne wymogi dotyczące pszczelich produktów ubocznych są określone w wierszu 10 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Pszczele produkty uboczne inne niż woski pszczele są poddawane kontrolom urzędowym w ramach kodu CN 0511 99 85 „Pozostałe”.

Ex15 22 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty zwierzęce.

Szczególne wymogi określone są w wierszu 18 (pochodne tłuszczów) tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

Uwagi do działu 16 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, przygotowanych lub zakonserwowanych sposobami wymienionymi w dziale 2 lub 3 lub w pozycji 0504.

2.

Przetwory spożywcze objęte są niniejszym działem, jeśli zawierają więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych kombinacji z nich. W przypadku gdy produkt zawiera dwa lub więcej z wymienionych wyżej produktów, produkt ten jest klasyfikowany do pozycji z działu 16, odpowiadającej składnikowi lub składnikom, które dominują masą. Postanowienia te nie mają zastosowania do produktów nadziewanych objętych pozycją 1902 ani przetworów objętych pozycją 2103 lub 2104.

Do przetworów zawierających wątrobę nie stosuje się przepisów zdania drugiego do ustalania podpozycji w pozycji 1601 lub 1602.

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

Wszystkie, obejmuje zakonserwowane mięso w różnych formach.

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane

Wszystkie, obejmuje zakonserwowane mięso w różnych formach.

1603 00

Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

Wszystkie, obejmuje ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne, białko ryb w formie żelu, również schłodzone lub zamrożone, a także chrząstki rekina.

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

Wszystkie, gotowane lub podgotowane przetwory kulinarne zawierające ryby lub produkty rybołówstwa lub mieszane z rybami lub produktami rybołówstwa.

Obejmuje przetwory z surimi objęte kodem CN 1604 20 05 .

Obejmuje ryby w konserwach i kawior w konserwach w szczelnych pojemnikach, a także sushi (o ile niesklasyfikowane w ramach kodu CN, o którym mowa w dziale 19).

Tak zwane szaszłyki rybne (surowe mięso ryb lub krewetki z warzywami na drewnianym szpikulcu) są klasyfikowane w ramach kodu CN 1604 19 97 .

1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

Wszystkie, włączając w pełni lub wstępnie przetworzone ślimaki, skorupiaki lub inne bezkręgowce wodne w konserwach, jak również proszek z małży.

DZIAŁ 17

Cukry i wyroby cukiernicze

Uwagi do działu 17 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

wyrobów cukierniczych zawierających kakao (pozycja 1806);

b)

cukrów chemicznie czystych (innych niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza) lub pozostałych produktów objętych pozycją 2940;

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex17 02

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Cukry i miód sztuczny, zmieszane z miodem naturalnym.

Ex17 04

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 18

Kakao i przetwory z kakao

Uwagi do działu 18 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje przetworów objętych pozycją 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ani 3004.

2.

Pozycja 1806 włącza wyroby cukiernicze zawierające kakao oraz, z uwzględnieniem uwagi 1 do niniejszego działu, pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao.

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex18 06

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

Uwagi do działu 19 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16), z wyjątkiem przypadków, kiedy przetwory stanowią nadzienie wyrobów objętych pozycją 1902;

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex19 01

przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 , niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Obejmuje niegotowane środki spożywcze (np. pizze) zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Przetwory kulinarne są objęte działami 16 i 21.

Ex19021100

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej, zawierające jaja

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex19022010

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane, zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex19022030

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane, zawierające więcej niż 20 % masy kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex19022091

Gotowane nadziewane makarony

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex19022099

Pozostałe [pozostałe makarony nadziewane, niegotowane].

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex19 02 30

Makarony inne niż objęte podpozycjami 1902 11 , 1902 19 i 1902 20 .

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex19 02 40

Kuskus

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex19041010

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie kukurydzy.

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex19049010

Przetwory spożywcze otrzymane z ryżu.

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Na przykład sushi (o ile niesklasyfikowane w dziale 16).

Ex19 05

Ciasta

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin

Uwagi do działu 20 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

...

b)

przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16).

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex20 01

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex20 04

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex20 05

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 21

Różne przetwory spożywcze

Uwagi do działu 21 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

...

e)

przetworów spożywczych innych niż produkty opisane w pozycji 2103 lub 2104, zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub innych dowolnych ich kombinacji (dział 16).

...

3.

W pozycji 2104 wyrażenie »złożone przetwory spożywcze homogenizowane« oznacza dokładnie zhomogenizowaną mieszaninę dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak: mięso, ryby, warzywa, owoce lub orzechy, pakowaną do sprzedaży detalicznej jako żywność odpowiednia dla niemowląt lub małych dzieci lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogą zostać dodane do mieszaniny jako przyprawy, konserwanty lub do innych celów. Takie przetwory mogą zawierać niewielkie ilości widocznych kawałków składników.

Uwagi dodatkowe

...

5.

Pozostałe przetwory spożywcze przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, i które są przeznaczone do stosowania jako suplementy diety należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone.

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex21 01

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex21 03

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex21 04

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex21 05 00

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex21 06 10

Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex21069051

Syrop laktozowy

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex21069092

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex21069098

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet

Uwagi do działu 22 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„…

3.

W pozycji 2202 określenie »napoje bezalkoholowe« oznacza napoje o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % objętości. Napoje alkoholowe klasyfikowane są w pozycji od 2203 do 2206 lub w pozycji 2208, według właściwości.

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex22029991

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 i zawierające mniej niż 0,2 % masy tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 .

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex22029995

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 i zawierające 0,2 % lub więcej, ale mniej niż 2 % masy tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 .

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex22029999

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 i zawierające 2 % lub więcej masy tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 .

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex22 08 70

Likiery i kordiały

Wyłącznie jeżeli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

Uwaga do działu 23 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane w wyniku przetwarzania materiałów roślinnych lub zwierzęcych w takim stopniu, że utraciły one podstawowe cechy oryginalnego materiału, przy czym są to produkty inne niż roślinne pozostałości, odpady i produkty uboczne takiego przetwarzania.

…”

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„Skwarki, tkanki błoniaste pozostające po wytopieniu tłuszczu wieprzowego lub innego tłuszczu zwierzęcego. Są one używane głównie do produkcji karmy dla zwierząt (np. ciastek dla psów), ale pozostają one objęte pozycją 2301, nawet jeżeli nadają się do spożycia przez ludzi.”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

2301

Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki

Wszystkie, obejmuje przetworzone białko zwierzęce nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, mączkę mięsną nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi i skwarki, nawet przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Mączka z piór jest objęta pozycją 0505 .

Szczególne wymogi dotyczące przetworzonego białka zwierzęcego są określone w wierszu 1 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex23 09

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

Wszystkie, jeśli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem podpozycji 2309 90 20 i 2309 90 91 .

Obejmuje, między innymi, karmę dla psów lub kotów, pakowaną do sprzedaży detalicznej (podpozycja 2309 10 ), zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego oraz roztwory z ryb lub ssaków morskich (kod CN 2309 90 10 ). Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do karmienia zwierząt, w tym mieszaniny mączek (np. z kopyt i rogów).

Niniejsza pozycja obejmuje nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, lecz przeznaczone do karmienia zwierząt mleko płynne, siarę i produkty zawierające produkty mleczne, siarę lub węglowodany.

Obejmuje karmę dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów i mieszaniny mączek, mieszaniny mogą zawierać martwe owady.

Szczególne wymogi dotyczące karmy dla zwierząt domowych, włącznie z gryzakami dla psów, są określone w wierszu 12 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Obejmuje produkty jajeczne nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi oraz inne przetworzone produkty zwierzęce nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne wymogi dotyczące produktów jajecznych są określone w wierszu 9 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex28352500

Wodoroortofosforan wapnia (fosforan diwapnia)

Wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

Szczególne wymogi dotyczące fosforanu diwapnia są określone w wierszu 6 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex28352600

Pozostałe fosforany wapnia

Fosforan triwapniowy wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

Szczególne wymogi dotyczące fosforanu triwapniowego są określone w wierszu 7 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 29

Chemikalia organiczne

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex29 22 41

Lizyna i jej estry; ich sole

Wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

Ex29 22 42

Kwas glutaminowy i jego sole

Wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

Ex29 22 43

Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole

Wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

Ex29 22 49

Pozostałe aminokwasy, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, i ich estry; ich sole

Wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

Ex29252900

Pozostałe iminy i ich pochodne, inne niż chlordimeform (ISO); ich sole

Kreatyna pochodzenia zwierzęcego.

Ex29 30

Organiczne związki siarki

Aminokwasy pochodzenia zwierzęcego, takie jak:

Ex29309013 cysteina i cystyna;

Ex29309016 pochodne cysteiny i cystyny.

Ex29329900

Pozostałe związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu

Jedynie pochodzenia zwierzęcego, np. glukozamina, glukozamino-6-fosforan i ich siarczany.

Ex29420000

Pozostałe związki organiczne

Wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 30

Produkty farmaceutyczne

Uwagi ogólne

Gotowe produkty lecznicze, które nie są objęte rozporządzeniami (WE) nr 1069/2009 i (UE) nr 142/2011, są wyłączone z wykazu. Produkty pośrednie są włączone.

W pozycji 3001 (gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) dla kontroli urzędowych mają znaczenie wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego objęte podpozycjami 3001 20 i 3001 90. Należy odnieść się do następujących szczególnych wymogów określonych w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011:

1.

wiersz 2 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II w przypadku produktów z krwi na potrzeby produktów technicznych, z wyłączeniem produktów z krwi koniowatych; oraz

2.

wiersz 3 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II w przypadku krwi i produktów z krwi koniowatych; oraz

3.

wiersz 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II w przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do produkcji karmy dla zwierząt domowych innej niż surowa, a także produktów pochodnych, do zastosowań poza łańcuchem paszowym.

W pozycji 3002 (krew ludzka; krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz podobne produkty) dla kontroli urzędowych mają znaczenie wyłącznie podpozycje 3002 12 i 3002 90. Krew ludzka objęta pozycją 3002 90 10 oraz szczepionki objęte podpozycjami 3002 20 i 3002 30 nie muszą być poddawane kontrolom urzędowym.

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Ekstrakty gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin, pochodzenia innego niż ludzkie

Wszystkie, obejmuje produkt będący zamiennikiem siary, używany do karmienia cieląt.

Ex30019091

Substancje zwierzęce preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych: heparyna i jej sole

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, które są przeznaczone do dalszego przetwarzania zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 w celu produkcji produktów pochodnych, o których mowa w art. 33 lit. a)–f) tego rozporządzenia.

3001 90 98

Substancje zwierzęce inne niż heparyna i jej sole, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wszystkie.

Oprócz gruczołów i pozostałych narządów wymienionych w Notach wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 3001 , podpozycja ta obejmuje przysadkę, gruczoły nadnercza i tarczycę; z wyłączeniem określonych w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Ex30021200

Antysurowice i pozostałe frakcje krwi

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

Nie obejmuje gotowych produktów medycznych dla konsumenta końcowego.

Nie obejmuje przeciwciał i DNA.

W odniesieniu do pozycji 3002 szczególne wymogi są określone dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego objętych tabelą 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 i są wyszczególnione w następujących wierszach:

Wiersz 2: produkty z krwi, z wyłączeniem krwi koniowatych;

Wiersz 3: krew i produkty z krwi koniowatych.

3002 90 30

Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego

Wszystkie.

Ex30029050

Hodowle mikroorganizmów

Tylko patogeny i kultury patogenów dla zwierząt.

Ex30029090

Pozostałe

Tylko patogeny i kultury patogenów dla zwierząt.

Ex30069200

Odpady farmaceutyczne

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

Odpady farmaceutyczne, produkty farmaceutyczne, które nie nadają się użycia zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.

DZIAŁ 31

Nawozy

Uwagi do działu 31 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

krwi zwierzęcej objętej pozycją 0511;

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex31010000

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego w formie nierozcieńczonej.

Obejmuje guano, z wyłączeniem zmineralizowanego guana.

Obejmuje obornik mieszany z przetworzonym białkiem zwierzęcym, jeżeli jest używany jako nawóz; ale mieszaniny obornika z chemikaliami stosowane jako nawozy są wyłączone (zob. pozycja 3105 , która obejmuje tylko nawozy mineralne lub chemiczne).

Szczególne wymogi dotyczące przetworzonego obornika i produktów pochodnych przetworzonego obornika oraz guana nietoperzy są określone w wierszu 1 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex31051000

Towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

Tylko nawozy zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Szczególne wymogi dotyczące przetworzonego obornika i produktów pochodnych przetworzonego obornika oraz guana nietoperzy są określone w wierszu 1 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe środki barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty

Uwagi do działu 32 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„…

3.

Pozycje 3203, 3204, 3205 oraz 3206 dotyczą także preparatów opartych na substancjach barwiących (włącznie, w przypadku pozycji 3206, z pigmentami barwiącymi objętymi pozycją 2530 lub działu 28, płatkami metalowymi i proszkami metali), w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe do produkcji preparatów barwiących. Pozycje te nie dotyczą jednakże pigmentów rozproszonych w środowiskach niewodnych, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb, włącznie z emaliami (pozycja 3212), lub do pozostałych preparatów objętych pozycjami 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 lub 3215.

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex32 03

Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (włącznie z ekstraktami barwiącymi, ale z wyłączeniem czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Jedynie dyspersje pigmentów w bazie tłuszczu mleka, używane do produkcji żywności lub pasz.

Ex32 04

Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie

Jedynie dyspersje pigmentów w bazie tłuszczu mleka, używane do produkcji żywności lub pasz.

DZIAŁ 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex33 02

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

Jedynie środki aromatyzujące w bazie tłuszczu mleka, używane do produkcji żywności lub pasz.

DZIAŁ 35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex35 01

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe

Kazeina przeznaczona do spożycia przez ludzi, do karmienia zwierząt lub do celów technicznych.

Szczególne wymogi dotyczące mleka, produktów na bazie mleka oraz siary, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, są określone w wierszu 4 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex35 02

Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80 % masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin

Obejmuje produkty pochodne od jaj i pochodne od mleka, przeznaczone lub nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi (w tym do celów karmienia zwierząt).

Szczególne wymogi dotyczące mleka, produktów na bazie mleka oraz siary, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, są określone w wierszu 4 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, a szczególne wymogi dotyczące produktów jajecznych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 9 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

3503 00

Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501

Obejmuje żelatynę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, na paszę dla zwierząt i do zastosowań technicznych.

Żelatyna sklasyfikowana w pozycji 3913 (utwardzone białka) i 9602 (obrobiona, nieutwardzona żelatyna i artykuły z nieutwardzonej żelatyny), na przykład puste kapsułki, jeśli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, nie podlega kontrolom urzędowym.

Szczególne wymogi są określone w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do żelatyny i hydrolizatu białkowego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w sekcji 11 rozdziału II załącznika XIV do tego rozporządzenia w odniesieniu do żelatyny fotograficznej.

Ex35 04 00

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany

Obejmuje kolagen i hydrolizat białkowy przeznaczone do spożycia przez ludzi, na paszę dla zwierząt i do zastosowań technicznych.

Obejmuje kolagenowe produkty białkowe pochodzące ze skór, skórek i ścięgien zwierząt, łącznie z kośćmi świń, drobiu oraz ościami ryb.

Obejmuje hydrolizat białkowy składający się z polipeptydów, peptydów i aminokwasów oraz ich mieszanek, otrzymanych w wyniku hydrolizy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Powyższe produkty nie podlegają kontrolom urzędowym, jeżeli są używane jako dodatki do przetworów spożywczych (pozycja 2106 ).

Obejmuje wszelkie produkty uboczne mleka przeznaczone do spożycia przez ludzi, które nie są objęte pozycją 0404 .

Szczególne wymogi dotyczące kolagenu są określone w wierszu 8 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, a szczególne wymogi dotyczące żelatyny i hydrolizatu białkowego są określone w wierszu 5 tej tabeli.

Ex35071000

Podpuszczka i jej koncentraty

Podpuszczka i koncentraty przeznaczone do spożycia przez ludzi, wyłącznie pochodzące z produktów pochodzenia zwierzęcego.

Ex35079090

Enzymy inne niż podpuszczka i jej koncentraty lub lipaza lipoproteinowa lub proteaza alkaliczna Aspergillus

Wyłącznie pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 38

Produkty chemiczne różne

Uwagi do działu 38 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„…

4.

W całej nomenklaturze wyrażenie »odpady komunalne« oznacza odpady w rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek. Odpady komunalne zawierają zazwyczaj dużą różnorodność materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, guma, drewno, papier, materiały włókiennicze, szkło, metale, żywność, połamane meble i inne uszkodzone lub wybrakowane wyroby.

...”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex38220000

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycjami 3002 lub 3006 ; certyfikowane materiały wzorcowe

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem wyrobów medycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 93/42/EWG  (8) lub wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  (9).

Ex38251000

Odpady komunalne

Tylko odpady gastronomiczne zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, jeżeli są objęte zakresem art. 2 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem odpadów gastronomicznych pochodzących bezpośrednio z międzynarodowych środków transportu i usuwanych zgodnie z art. 12 lit. d) tego rozporządzenia.

Zużyty olej kuchenny przeznaczony do stosowania w zakresie rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, na przykład na nawozy organiczne, biogaz, biodiesel lub paliwo, może zostać objęty tym kodem CN.

DZIAŁ 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex39139000

Pozostałe polimery naturalne (z wyłączeniem kwasu alginowego, jego soli i estrów) i modyfikowane polimery naturalne (na przykład utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład siarczan chondroityny, chitozan, utwardzona żelatyna.

Ex39171010

Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex39269097

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914 wyprodukowane z materiałów innych niż arkusz

Puste kapsułki utwardzonej żelatyny przeznaczone do spożycia przez zwierzęta; szczególne wymogi określone są w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 41

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione

Uwagi ogólne

Kontrolom urzędowym podlegają wyłącznie skóry i skórki zwierząt kopytnych objęte pozycjami 4101, 4102, 4103.

Szczególne wymogi dotyczące skór i skórek zwierząt kopytnych są określone w wierszach 4 i 5 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Uwagi do działu 41 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

skrawków lub podobnych odpadków skór lub skórek surowych (pozycja 0511);

b)

skór ptasich lub części skór ptasich z ich piórami lub puchem, objętych pozycją 0505 lub 6701; ani

c)

skór lub skórek, z włosem lub wełną, surowych, garbowanych lub wykończonych (dział 43); do działu 41 należy jednak klasyfikować surowe skóry i skórki z włosem lub wełną, bydlęce (włącznie z bawolimi), zwierząt jednokopytnych, owcze lub jagnięce (z wyjątkiem jagniąt astrachańskich, szerokoogoniastych, karakułowych, perskich lub podobnych, jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich), kozie lub koźlęce (z wyjątkiem kóz i koźląt jemeńskich, mongolskich lub tybetańskich), świńskie (włącznie z pekari), z kozic, gazel, wielbłądów (włącznie z dromaderami), reniferów, łosi, jeleni, saren lub psów.

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex41 01

Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone

Wyłącznie świeże, schłodzone lub poddane obróbce skóry i skórki, w tym suszone, suchosolone, mokrosolone lub zakonserwowane innymi sposobami niż garbowanie lub równoważny proces.

Przywóz bez ograniczeń może być możliwy w przypadku poddanych obróbce skór i skórek, o których mowa w pkt C.2 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w szczególności w przypadku ex 4101 20 80 i ex 4101 50 90 .

Ex41 02

Skóry surowe, owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 c) do niniejszego działu

Wyłącznie świeże, schłodzone lub poddane obróbce skóry i skórki, w tym suszone, suchosolone, mokrosolone lub zakonserwowane innymi sposobami niż garbowanie lub równoważny proces.

Przywóz bez ograniczeń może być możliwy w przypadku poddanych obróbce skór i skórek, o których mowa w pkt C.2 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w szczególności w przypadku ex 4102 21 00 i ex 4102 29 00 .

Ex41 03

Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłosione lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub 1 c) do niniejszego działu

Wyłącznie świeże, schłodzone lub poddane obróbce skóry i skórki, w tym suszone, suchosolone, mokrosolone lub zakonserwowane innymi sposobami niż garbowanie lub równoważny proces.

Przywóz bez ograniczeń może być możliwy w przypadku poddanych obróbce skór i skórek, o których mowa w pkt C.2 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w szczególności w przypadku ex 4103 90 00 .

DZIAŁ 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż jelita jedwabników)

Uwagi do działu 42 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„…

2.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

sterylnego katgutu chirurgicznego lub podobnych sterylnych materiałów do zszywania (pozycja 3006);

ij)

strun, skór do bębnów lub podobnych, lub innych części instrumentów muzycznych (pozycja 9209).

…”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex42050090

Pozostałe artykuły ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

Obejmuje gryzaki dla psów i materiały do produkcji gryzaków dla psów.

Ex42060000

Artykuły z jelit (innych niż jelita jedwabników), błon, pęcherzy lub ze ścięgien

Obejmuje gryzaki dla psów i materiały do produkcji gryzaków dla psów.

DZIAŁ 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

Uwagi do działu 43 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

W całej nomenklaturze scalonej wyrażenie »skóry futerkowe«, inne niż skóry futerkowe surowe objęte pozycją 4301, dotyczy wszystkich zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z wełną.

2.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

skór ptaków lub części skór ptaków, z ich piórami lub z puchem (pozycja 0505 lub 6701);

b)

skór lub skórek, surowych, z włosem lub wełną, objętych działem 41 (zob. uwaga 1 c) do tego działu);

…”

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„Pozycja 4301: Skóry futerkowe uważa się za surowe i objęte niniejszą pozycją nie tylko wtedy, kiedy są w stanie naturalnym, lecz także kiedy są oczyszczone i zakonserwowane w celu ochrony przed zniszczeniem, np. poprzez suszenie lub solenie (na sucho lub na mokro).” Futro może być również »wyskubane« lub »przycinane«, tj. grube włosie może być usuwane lub obcinane, lub powierzchnia skóry może być »oczyszczona z resztek tkanek« lub oskrobana.”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex43 01

Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycjami 4101 , 4102 lub 4103

Wszystkie, z wyłączeniem skór futerkowych poddanych obróbce, o których mowa w rozdziale VIII załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Obejmuje następujące podpozycje:

Ex43011000 (z norek, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami): szczególne wymogi dotyczące produktów pochodnych do wykorzystania poza łańcuchem paszowym (futro) są określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex43013000 (z jagniąt, takich jak: jagnięta: astrachańskie, szerokoogoniaste, karakuły, perskie i podobne, jagnięta indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybetańskie, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami): szczególne wymogi dotyczące skór i skórek zwierząt kopytnych są określone w wierszu 5 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex43016000 (z lisów, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami): szczególne wymogi dotyczące produktów pochodnych do wykorzystania poza łańcuchem paszowym (futro) są określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex43018000 (pozostałe skóry futerkowe, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami): ze zwierząt innych niż kopytne, na przykład ze świstaków, dzikich kotów, fok, nutrii. Szczególne wymogi dotyczące produktów pochodnych do wykorzystania poza łańcuchem paszowym (futro) są określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Ex43019000 (łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie): szczególne wymogi dotyczące produktów pochodnych do wykorzystania poza łańcuchem paszowym (futro) są określone w wierszu 14 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego

Uwagi ogólne

W odniesieniu do pozycji 5101–5103 szczególne wymogi dotyczące wełny i sierści niepoddanej obróbce są określone w wierszu 8 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Uwaga do działu 51 (wyciąg z uwag do tego działu CN)

„1.

W całej nomenklaturze:

a)

»wełna« oznacza włókno naturalne owiec lub jagniąt;

b)

»cienka sierść zwierzęca« oznacza sierść alpaki, lamy, wigonia, wielbłąda (włącznie z dromaderami), jaka, kóz: angorskiej, tybetańskiej, kaszmirskiej lub podobnych kóz (ale nie kóz pospolitych), królika (włącznie z królikiem angorskim), zająca, bobra, nutrii lub piżmowca;

c)

»gruba sierść zwierzęca« oznacza sierść zwierząt niewymienionych wyżej, z wyłączeniem włosia i szczeciny do produkcji szczotek (pozycja 0502) oraz włosia końskiego (pozycja 0511).”

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„W całej nomenklaturze wyrażenie »gruba sierść zwierzęca« oznacza każdą inną sierść zwierzęcą niż »cienka sierść zwierzęca« oprócz wełny (pozycja 5101), sierść z grzywy lub ogona zwierząt koniowatych lub bydła (zaklasyfikowana jako »włosie końskie« w pozycji 0511), szczecina lub sierść świń lub dzików, sierść borsuka lub inna sierść do wyrobu szczotek (pozycja 0502) (zob. uwaga 1 lit. c)).”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex51 01

Wełna, niezgrzebna ani nieczesana

Wełna niepoddana obróbce.

Ex51 02

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana

Sierść niepoddana obróbce, włączając grubą sierść z boków bydła lub zwierząt koniowatych.

Ex51 03

Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej

Wełna i sierść, niepoddane obróbce.

DZIAŁ 67

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„Pozycja 6701 obejmuje

A)

Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra i puch, części piór, które nie stanowią jednak produktów gotowych, które zostały poddane procesowi innemu niż zwykłe czyszczenie, dezynfekcja lub konserwacja (zob. Noty wyjaśniające do pozycji 0505); towary objęte niniejszą pozycją mogą być, na przykład bielone, barwione, zwijane lub falowane.

B)

Artykuły wykonane ze skór lub pozostałych części ptaków wraz z ich piórami lub puchem, artykuły z piór, puchu lub części piór, nawet jeżeli pióra lub puch itp. są nieobrobione lub są tylko oczyszczone, w tym artykuły wykonane ze stosin lub dutek. W związku z tym pozycja ta obejmuje:

1)

Pojedyncze pióra, których dutki zostały połączone drutem lub związane, do użytku na przykład w modniarstwie, a także pojedyncze pióra złożone z różnych elementów.

2)

Pióra zebrane w pęki i pióra lub puch przyklejone lub przymocowane do tkaniny lub innej podstawy.

3)

Ozdoby wykonane z ptaków, części ptaków, piór lub puchu, do produkcji kapeluszy, boa, kołnierzy, peleryn lub innych części odzieży lub dodatków odzieżowych.

4)

Wachlarze wykonane z piór ozdobnych, ze stelażem z dowolnego materiału. Wachlarze ze stelażem z metali szlachetnych są jednak sklasyfikowane w pozycji 7113.”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex67010000

Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i artykuły z puchu (inne niż towary objęte pozycją 0505 oraz obrobione dutki i stosiny)

Tylko skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra i puch oraz części piór.

Artykuły z nieobrobionych lub tylko oczyszczonych skór, piór lub puchu i części piór.

Z wyłączeniem poddanych obróbce piór ozdobnych, poddanych obróbce piór przewożonych przez podróżnych do prywatnego użytku lub partii poddanych obróbce piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

Szczególne wymogi dotyczące piór są określone w wierszu 9 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

Opinia klasyfikacyjna do Systemu Zharmonizowanego 7101,21/1:

„Ostrygi nienadające się do spożycia przez ludzi, zawierające jedną lub więcej pereł hodowlanych, konserwowane w solance i pakowane w hermetyczne pojemniki metalowe.”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex71012100

Perły hodowlane, nieobrobione

Obejmuje ostrygi nienadające się do spożycia przez ludzi, zawierające jedną lub więcej pereł hodowlanych, konserwowane w solance lub innymi metodami, pakowane w hermetyczne pojemniki.

Perły hodowlane, nieobrobione, o których mowa w sekcji 2 rozdziału IV załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, o ile nie są one wyłączone z zakresu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, jak przewidziano w art. 2 ust. 2 lit. f) tego rozporządzenia.

DZIAŁ 95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„Urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; wędrowne cyrki i wędrowne menażerie; wędrowne teatry objęte są pozycją 9508, pod warunkiem że obejmują wszystkie zasadnicze jednostki wymagane do ich normalnego działania. Pozycja ta obejmuje również elementy wyposażenia pomocniczego, pod warunkiem że są przedstawiane wraz z tymi różnymi urządzeniami i jako elementy składowe tych różnych urządzeń rozrywkowych, niezależnie od tego, że gdy są przedstawiane oddzielnie (np. namioty, zwierzęta, instrumenty muzyczne, elektrownie, silniki, oprawy oświetleniowe, siedzenia oraz broń i amunicja) byłyby objęte innymi pozycjami Nomenklatury scalonej.”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex95081000

Wędrowne cyrki i wędrowne menażerie

Wyłącznie żywe zwierzęta.

Ex95089000

Pozostałe: urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu, wędrowne teatry

Wyłącznie żywe zwierzęta.

DZIAŁ 96

Artykuły przemysłowe różne

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„Do celów niniejszej pozycji wyrażenie »obrobione« odnosi się do materiałów, które zostały poddane obróbce wykraczającej poza zwykłe przygotowanie dozwolone w pozycji dotyczącej danego surowca (zob. Noty wyjaśniające do pozycji 05.05–05.08). W związku z tym pozycja ta obejmuje kawałki kości słoniowej, pręty itp. przycięte do kształtu (włączając kwadratowy lub prostokątny) lub polerowane, lub obrobione w inny sposób przez szlifowanie, wiercenie, frezowanie, toczenie itp. Części, które można zidentyfikować jako części artykułów, są jednak wyłączone z tej pozycji, jeżeli części te są objęte inną pozycją nomenklatury. W związku z tym nakładki do klawiszy fortepianowych i płytki do kolb broni palnej objęte są odpowiednio pozycjami 92.09 i 93.05. Materiały obrobione, których nie można zidentyfikować jako części artykułów, są jednak klasyfikowane w tej pozycji (np. zwykłe tarcze, płyty lub pasy do inkrustacji itp. lub do dalszego zastosowania przy produkcji klawiszy fortepianowych).

Pozycja 9602 obejmuje arkusze nieutwardzonej żelatyny przycięte do kształtu innego niż kwadratowy lub prostokątny. Arkusze przycięte do kształtu prostokątnego (włączając kwadratowy), nawet obrobione powierzchniowo, objęte są pozycją 35.03 lub działem 49 (np. karty pocztowe) (zob. Nota wyjaśniająca do pozycji 35.03). Artykuły z nieutwardzonej żelatyny obejmują na przykład:

(i)

Małe krążki do naklejania na końcówki kijów bilardowych.

(ii)

Kapsułki na produkty farmaceutyczne i na paliwo do zapalniczek mechanicznych.”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex96020000

Obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503 ) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny

Puste kapsułki nieutwardzonej żelatyny przeznaczone do spożycia przez zwierzęta; szczególne wymogi określone są w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 do celów spożycia przez zwierzęta.

DZIAŁ 97

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

„A)

Pozycja obejmuje kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie będące przedmiotem zainteresowania zoologicznego, botanicznego, mineralogicznego lub anatomicznego, takie jak:

1)

Martwe zwierzęta wszystkich gatunków zakonserwowane w stanie suchym lub w płynie; wypchane zwierzęta przeznaczone do zbiorów.

2)

Wydmuszki; owady w pudełkach, ramkach itp. (inne niż artykuły montowane stanowiące sztuczną biżuterię lub breloki); puste skorupy, inne niż w rodzaju nadających się do użytku przemysłowego.

3)

Nasiona lub rośliny, ususzone lub zakonserwowane w płynie; zielniki.

4)

Okazy minerałów (niebędących kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi objętymi działem 71); okazy skamienielin.

5)

Okazy osteologiczne (szkielety, czaszki, kości).

6)

Okazy anatomiczne i patologiczne.”

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex97050000

Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

Nie obejmuje trofeów myśliwskich i innych preparatów jakiegokolwiek gatunku zwierząt, które zostały poddane kompletnemu procesowi wypychania, co zapewnia ich zachowanie w temperaturze pokojowej.

Nie obejmuje trofeów myśliwskich i innych preparatów pochodzących od innych gatunków niż kopytne i ptaki (nawet poddanych obróbce).

Szczególne wymogi dotyczące trofeów myśliwskich są określone w wierszu 6 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

DZIAŁ 99

Specjalne kody CN

Kody statystyczne dla niektórych szczególnych przepływów towarów

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje towary pochodzące z państw trzecich i dostarczane na statki wodne i statki powietrzne w Unii Europejskiej w ramach procedury tranzytu celnego (T1).

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

Ex 9930 24 00

Zaopatrzenie statków i statków powietrznych, sklasyfikowane w działach Nomenklatury scalonej od 1 do 24

Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do celów zaopatrzenia statków zgodnie z art. 21 i 29 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2124 (10).

Ex 9930 99 00

Towary sklasyfikowane gdzie indziej dostarczane na statki wodne lub powietrzne

Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do celów zaopatrzenia statków zgodnie z art. 21 i 29 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2124.


(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE (Dz.U. L 132 z XXX.2021, s. 17).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(4)  Decyzja Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotycząca zawarcia Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów oraz Protokołu zmian do tej Konwencji (Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1).

(5)  Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (Dz.U. C 119 z 29.3.2019, s. 1) z późniejszymi zmianami.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze scalonej (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 3).

(8)  Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1).

(9)  Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, s. 1).

(10)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE (Dz.U. L 321 z 12.12.2019, s. 73).


Top