EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0630

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/899

Dz.U. L 132 z 19.4.2021, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/oj

19.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/17


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/630

z dnia 16 lutego 2021 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 48 lit. h) oraz art. 77 ust. 1 lit. k),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 48 lit. h) i art. 77 ust. 1 lit. k) rozporządzenia (UE) 2017/625 uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w celu określenia, w jakich przypadkach i na jakich warunkach niektóre towary o niskim poziomie ryzyka, w tym produkty złożone, mogą być zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, oraz w celu ustanowienia przepisów dotyczących przeprowadzania określonych kontroli urzędowych tych towarów.

(2)

Ryzyko dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stwarzane przez produkty złożone zależy od rodzajów składników oraz warunków przechowywania i pakowania tych produktów. Produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej, które nie zawierają przetworzonego mięsa jako składnika i nie muszą być transportowane ani przechowywane w kontrolowanych temperaturach, stwarzają najniższe ryzyko, jeżeli chodzi o zdrowie zwierząt i bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności. Dotyczy to produktów mleczarskich i jajecznych zawartych w produktach złożonych trwałych w temperaturze pokojowej, które podczas wytwarzania zostały poddane obróbce takiej jak sterylizacja lub sterylizacja UHT w celu wyeliminowania ryzyka. Ryzyko dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności jest ograniczane w przypadku bezpiecznego opakowania lub szczelnego zamknięcia produktów złożonych.

(3)

Ryzyko dla bezpieczeństwa chemicznego żywności nie jest jednak ograniczane w wyniku zabiegów, które sprawiają, że produkty złożone stają się trwałe w temperaturze pokojowej. Z uwagi na bezpieczeństwo chemiczne żywności niektóre produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej, które nie zawierają przetworzonego mięsa, mogą zostać zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, pod warunkiem że przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego będące składnikami produktów złożonych są produkowane w zakładach znajdujących się w państwach trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii tych przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, lub w zakładach znajdujących się w państwach członkowskich.

(4)

Produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej, które nie zawierają przetworzonego mięsa, powinny być produkowane w państwie trzecim wymienionym w decyzji Komisji 2011/163/UE (2). Państwo trzecie produkujące produkt złożony powinno posiadać zatwierdzony plan kontroli pozostałości w odniesieniu do każdego ze składników pochodzenia zwierzęcego zawartych w produkcie złożonym albo powinno pozyskiwać składniki pochodzenia zwierzęcego z państwa członkowskiego lub z innego państwa trzeciego wymienionego w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do tych towarów.

(5)

Biorąc pod uwagę niskie ryzyko, jakie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stanowią niektóre produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej i niezawierające przetworzonego mięsa, należy zwolnić je z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej oraz wymienić je w załączniku do niniejszego rozporządzenia, wskazując ich kody z Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (3).

(6)

Niektórym produktom złożonym trwałym w temperaturze pokojowej i niezawierającym przetworzonego mięsa, zwolnionym z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i wprowadzanym do Unii z państw trzecich, powinno towarzyszyć poświadczenie prywatne przedstawione przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zajmujące się przywozem.

(7)

W celu zapewnienia, aby niektóre produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej i niezawierające przetworzonego mięsa, zwolnione z kontroli w punktach kontroli granicznej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spełniały wymogi w zakresie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, właściwe organy powinny przeprowadzać kontrole urzędowe regularnie, w oparciu o ocenę ryzyka oraz z właściwą częstotliwością, w miejscu przeznaczenia, w punkcie dopuszczenia do obrotu w Unii lub w magazynach bądź obiektach podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę.

(8)

Przepisy dotyczące produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej oraz dotyczące kontroli urzędowych, które mają być przeprowadzane w odniesieniu do takich produktów złożonych, są ze sobą powiązane w zakresie przedmiotu regulacji i z założenia mają być stosowane wspólnie. Mając na względzie prostotę i przejrzystość, a także aby ułatwić stosowanie przepisów i uniknąć ich mnożenia, należy je ustanowić w jednym akcie prawnym zamiast w odrębnych aktach prawnych zawierających liczne odniesienia, z czym wiąże się ryzyko powielania.

(9)

Na mocy decyzji Komisji 2007/275/WE (4) istnieją już zwolnienia z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej w odniesieniu do niektórych produktów złożonych. Ponieważ niniejsze rozporządzenie ustanawia zwolnienia dotyczące produktów obecnie objętych decyzją 2007/275/WE, niektóre przepisy tej decyzji należy uchylić z dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a decyzję tę należy odpowiednio zmienić.

(10)

Wymagania w zakresie zdrowia publicznego dotyczące wprowadzania do Unii produktów złożonych, ustanowione w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/625 (5), będą miały zastosowanie dopiero od dnia 21 kwietnia 2021 r. Również wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii produktów złożonych, ustanowione w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 (6), będą miały zastosowanie dopiero od dnia 21 kwietnia 2021 r. W związku z tym przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć również zastosowanie od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy:

1)

określające, w jakich przypadkach i na jakich warunkach produkty złożone są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, oraz przewidujące, w jakich sytuacjach takie zwolnienie jest uzasadnione;

2)

dotyczące przeprowadzania określonych kontroli urzędowych produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„produkt złożony” oznacza produkt złożony zgodnie z definicją w art. 2 pkt 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

2)

„produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej” oznaczają produkty, które nie muszą być transportowane ani przechowywane w kontrolowanych temperaturach.

Artykuł 3

Produkty złożone zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej

1.   Produkty złożone trwałe w temperaturze pokojowej, niezawierające przetworzonego mięsa i wymienione w załączniku, są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, pod warunkiem że takie produkty spełniają wszystkie następujące wymogi:

a)

spełniają wymogi dotyczące wprowadzania do Unii określone w art. 12 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

b)

wszelkie produkty mleczarskie i jajeczne zawarte w produktach złożonych trwałych w temperaturze pokojowej zostały poddane obróbce zgodnie z art. 163 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;

c)

są oznaczone jako produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi; oraz

d)

są bezpiecznie opakowane lub szczelnie zamknięte.

2.   W momencie wprowadzania do obrotu produktom złożonym trwałym w temperaturze pokojowej, o których mowa w ust. 1, towarzyszy poświadczenie prywatne zgodne ze wzorem określonym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 (7).

Artykuł 4

Kontrole urzędowe produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej

1.   Właściwe organy regularnie, w oparciu o ocenę ryzyka oraz z właściwą częstotliwością przeprowadzają kontrole urzędowe produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej, o których mowa w art. 3 ust. 1, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art. 44 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

2.   Kontrole urzędowe, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w jednym z następujących miejsc na obszarze celnym Unii:

a)

w miejscu przeznaczenia;

b)

w punkcie dopuszczenia do obrotu w Unii;

c)

w magazynach lub obiektach podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę.

3.   Kontrole urzędowe, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z art. 45 i 46 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 5

Zmiany w decyzji 2007/275/WE

W decyzji 2007/275/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

uchyla się art. 6;

2)

uchyla się załącznik II.

Artykuł 6

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazów produktów złożonych, które mają być poddawane kontrolom w punktach kontroli granicznej (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 18).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE (Dz.U. L 442 z 30.12.2020, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej (art. 3)

W niniejszym wykazie ujęte są produkty złożone, zgodnie z Nomenklaturą scaloną (CN) stosowaną w Unii, które nie muszą być poddawane kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej.

Uwagi dotyczące tabeli:

 

Kolumna (1) – kod CN

Kolumna ta zawiera kod CN. Nomenklatura scalona (CN), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, opiera się na zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów („system zharmonizowany (HS)”) opracowanym przez Radę Współpracy Celnej, obecnie Światową Organizację Celną, i zatwierdzonym decyzją Rady 87/369/EWG (1). W Nomenklaturze scalonej powtarza się pozycje i podpozycje HS do sześciu cyfr. Cyfry siódma i ósma określają kolejne podpozycje CN.

W przypadku użycia kodu cztero-, sześcio- lub ośmiocyfrowego nieoznaczonego jako „ex”, i o ile nie określono inaczej, wszystkie produkty złożone objęte kodem zaczynającym się od tych czterech, sześciu lub ośmiu cyfr lub składającym się z nich nie muszą być poddawane kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej.

W przypadku gdy tylko niektóre określone produkty złożone w ramach danego cztero-, sześcio- lub ośmiocyfrowego kodu zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego, a w ramach tego kodu nie istnieje żaden wyróżniony podpodział w Nomenklaturze scalonej, wówczas kod jest oznaczony jako „ex”. Na przykład, jeżeli chodzi o „ex 2001 90 65”, kontrole w punktach kontroli granicznej nie są wymagane w odniesieniu do produktów wymienionych w kolumnie 2.

 

Kolumna (2) – objaśnienia

Kolumna ta zawiera szczegółowe informacje na temat produktów złożonych objętych zwolnieniem z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.

Kody CN

Objaśnienia

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Wyroby cukiernicze (w tym słodycze), czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, spełniające wymogi art. 3 ust. 1

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Makarony, makarony typu noodle i kuskus, spełniające wymogi art. 3 ust. 1

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe, spełniające wymogi art. 3 ust. 1

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Oliwki nadziewane rybami, spełniające wymogi art. 3 ust. 1

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej), spełniające wymogi art. 3 ust. 1. Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty, spełniające wymogi art. 3 ust. 1

ex 2104

Buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, spełniające wymogi art. 3 ust. 1

ex 2106

Suplementy diety pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym glukozaminę, chondroitynę lub chitozan), spełniające wymogi art. 3 ust. 1

ex 2208 70

Likiery i kordiały, spełniające wymogi art. 3 ust. 1


(1)  Decyzja Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotycząca zawarcia Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów oraz Protokołu zmian do tej Konwencji (Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1).


Top