EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0405

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/1810

OJ L 114, 31.3.2021, p. 118–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj

31.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/118


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/405

z dnia 24 marca 2021 r.

ustanawiające wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 127 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono przepisy dotyczące kontroli urzędowych i innych działań kontrolnych przeprowadzanych przez właściwe organy państw członkowskich w celu weryfikacji zgodności z prawodawstwem Unii między innymi obszaru bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach procesu produkcji, przetwarzania i dystrybucji. W szczególności w rozporządzeniu tym przewidziano, że przesyłki określonych zwierząt i towarów mogą być wprowadzane na terytorium Unii wyłącznie z państwa trzeciego lub regionu państwa trzeciego, które występują w wykazie sporządzonym w tym celu przez Komisję.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do warunków wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich regionów w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi wymogami ustanowionymi w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625 (bezpieczeństwo żywności), lub z wymogami uznawanymi za co najmniej równoważne. Określono w nim w szczególności zwierzęta i towary przeznaczone do spożycia przez ludzi, do których ma zastosowanie wymóg przybycia z państwa trzeciego lub jego regionu wymienionego w wykazie zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625.

(3)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/626 (3) ustanowiono wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt i towarów określonych w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625.

(4)

Zgodnie z art. 127 rozporządzenia (UE) 2017/625 wykazy te obejmują wyłącznie państwa trzecie lub ich regiony, które przedłożyły stosowne dowody i gwarancje, że dane zwierzęta i towary spełniają wymogi prawodawstwa Unii w dziedzinie bezpieczeństwa żywności.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) stanowi, że podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, które przywożą produkty pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub ich regionów, muszą zapewnić, aby państwo trzecie wysyłki znajdowało się w wykazie państw trzecich, z których przywóz takich produktów jest dozwolony.

(6)

Oprócz zgodności z przepisami Unii w dziedzinie żywności i bezpieczeństwa żywności należy zapewnić zgodność zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii z państw trzecich z wymogami prawodawstwa Unii w dziedzinie zdrowia zwierząt. W tym celu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (5) stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub terytoriów wyłącznie wtedy, gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego lub terytorium trzeciego umieszczonego w tym celu w wykazie.

(7)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (6) ustanowiono wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów, sporządzone w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt zgodnie z kryteriami określonymi w art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz z odpowiednimi wymogami w zakresie zdrowia zwierząt określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 (7).

(8)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 uchyla, ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2021 r., szereg aktów Komisji ustanawiających wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego. Spośród tych wykazów w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić wykazy w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności, ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2021 r.

(9)

Państwa trzecie lub ich regiony, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów, przedłożyły już stosowne dowody i gwarancje w celu zapewnienia, aby zwierzęta i towary dopuszczone do wprowadzenia do Unii spełniały wymogi określone w art. 4 lit. a)–e) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625. Ponowna ocena zgodności z tymi wymogami nie jest zatem konieczna.

(10)

Art. 4 lit. f) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625 stanowi, że istnienie, realizacja i zgłaszanie programu kontroli pozostałości zatwierdzonego w stosownych przypadkach przez Komisję jest warunkiem wstępnym umieszczenia państw trzecich lub ich regionów w wykazie, o którym mowa w art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625. W decyzji Komisji 2011/163/UE (8) ustanowiono wykaz państw trzecich, których program kontroli pozostałości został zatwierdzony przez Komisję.

(11)

Niektóre państwa są obecnie wymienione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/626 w odniesieniu do zwierząt i towarów, w odniesieniu do których nie są wymienione w decyzji 2011/163/UE, i w związku z tym nie są upoważnione do wprowadzania tych zwierząt lub towarów do Unii. Ponieważ państwa te nie spełniają wymogów art. 4 lit. f) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625, nie powinny być wymienione w niniejszym rozporządzeniu.

(12)

Z uwagi na konieczność wprowadzenia wielu zmian rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/626 należy uchylić i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem.

(13)

Ze względu na to, że rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/404 stosują się od dnia 21 kwietnia 2021 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„świeże mięso” oznacza świeże mięso zgodnie z definicją w pkt 1.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

2)

„surowe wyroby mięsne” oznaczają surowe wyroby mięsne zgodnie z definicją w pkt 1.15 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

3)

„gospodarskie zwierzęta jednokopytne” oznaczają zwierzęta gatunków Equus caballus, Equus asinus oraz ich krzyżówki;

4)

„dzikie zwierzęta jednokopytne” oznaczają zwierzęta podrodzaju Hippotigris;

5)

„podroby” oznaczają podroby zgodnie z definicją w pkt 1.11 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

6)

„mięso” oznacza mięso zgodnie z definicją w pkt 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

7)

„mięso mielone” oznacza mięso mielone zgodnie z definicją w pkt 1.13 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

8)

„drób” oznacza drób zgodnie z definicją w pkt 1.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

9)

„dzikie zającowate” oznaczają króliki i zające, które nie są utrzymywane przez człowieka;

10)

„zwierzęta łowne” oznaczają zwierzęta łowne zgodnie z definicją w pkt 1.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

11)

„zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych” oznaczają zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych zgodnie z definicją w pkt 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

12)

„jaja” oznaczają jaja zgodnie z definicją w pkt 5.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

13)

„produkty jajeczne” oznaczają produkty jajeczne zgodnie z definicją w pkt 7.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

14)

„produkty mięsne” oznaczają produkty mięsne zgodnie z definicją w pkt 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

15)

„poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita” oznaczają poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita zgodnie z definicją w pkt 7.9 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

16)

„osłonki” oznaczają osłonki zgodnie z definicją w art. 2 akapit drugi pkt 45 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;

17)

„wytopiony tłuszcz zwierzęcy” oznacza wytopiony tłuszcz zwierzęcy zgodnie z definicją w pkt 7.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

18)

„skwarki” oznaczają skwarki zgodnie z definicją w pkt 7.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

19)

„żywe małże” oznaczają żywe małże zgodnie z definicją w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

20)

„produkty rybołówstwa” oznaczają produkty rybołówstwa zgodnie z definicją w pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

21)

„mleko surowe” oznacza mleko surowe zgodnie z definicją w pkt 4.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

22)

„produkty mleczne” oznaczają produkty mleczne zgodnie z definicją w pkt 7.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

23)

„siara” oznacza siarę zgodnie z definicją w sekcji IX pkt 1 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

24)

„produkty na bazie siary” oznaczają produkty na bazie siary zgodnie z definicją w sekcji IX pkt 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

25)

„żabie udka” oznaczają żabie udka zgodnie z definicją w pkt 6.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, a także wszelkie inne żabie udka z rodzaju Pelophylax z rodziny Ranidae oraz z rodzajów Limnonectes, Fejervarya i Hoplobatrachus z rodziny Dicroglossidae;

26)

„ślimaki” oznaczają ślimaki zgodnie z definicją w pkt 6.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, a także wszelkie inne ślimaki z rodziny Helicidae, Hygromiidae lub Sphincterochilidae;

27)

„żelatyna” oznacza żelatynę zgodnie z definicją w pkt 7.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

28)

„kolagen” oznacza kolagen zgodnie z definicją w pkt 7.8 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

29)

„miód” oznacza miód zgodnie z definicją w części IX pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (9);

30)

„produkty pszczele” oznaczają produkty pszczele zgodnie z definicją w części IX pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

31)

„mięso gadów” oznacza mięso gadów zgodnie z definicją w art. 2 pkt 16 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

32)

„owady” oznaczają owady zgodnie z definicją w art. 2 pkt 17 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

33)

„pisklęta jednodniowe” oznacza pisklęta jednodniowe zgodnie z definicją w art. 2 pkt 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;

34)

„jaja wylęgowe” oznaczają jaja wylęgowe zgodnie z definicją w art. 4 pkt 44 rozporządzenia (UE) 2016/429;

35)

„drób hodowlany” oznacza drób hodowlany zgodnie z definicją w art. 2 pkt 17 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;

36)

„drób produkcyjny” oznacza drób produkcyjny zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;

37)

„zwierzęta przeznaczone do uboju” oznaczają zwierzęta przeznaczone do uboju zgodnie z definicją w art. 2 pkt 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

Artykuł 3

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa i surowych wyrobów mięsnych ze zwierząt kopytnych innych niż zwierzęta jednokopytne

Przesyłki świeżego mięsa i surowych wyrobów mięsnych ze zwierząt kopytnych innych niż zwierzęta jednokopytne przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE.

Artykuł 4

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa, z wyłączeniem mięsa mielonego, i surowych wyrobów mięsnych z gospodarskich zwierząt jednokopytnych

Przesyłki świeżego mięsa, z wyłączeniem mięsa mielonego, i surowych wyrobów mięsnych z gospodarskich zwierząt jednokopytnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku I.

Artykuł 5

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, i surowych wyrobów mięsnych z dzikich zwierząt jednokopytnych

Przesyłki świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, i surowych wyrobów mięsnych z dzikich zwierząt jednokopytnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku II.

Artykuł 6

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego oraz surowych wyrobów mięsnych z drobiu

Przesyłki świeżego mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego oraz surowych wyrobów mięsnych z drobiu przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE.

Przesyłki świeżego mięsa dzikiego ptactwa łownego, nieoskubanego i niepatroszonego, przeznaczonego do spożycia przez ludzi i pochodzącego z państw trzecich wymienionych w załączniku III są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy są transportowane samolotem.

Artykuł 7

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek jaj i produktów jajecznych

Przesyłki jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do „jaj”.

Przesyłki jaj przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu jako jaja klasy A zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 (10) są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku IV w celu spełnienia wymogów dotyczących zwalczania salmonelli zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (11).

Artykuł 8

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa królików utrzymywanych w warunkach fermowych oraz świeżego mięsa dzikich zającowatych niezawierającego podrobów, oprócz nieoskórowanych i niepatroszonych dzikich zającowatych

Przesyłki świeżego mięsa królików utrzymywanych w warunkach fermowych oraz świeżego mięsa dzikich zającowatych niezawierającego podrobów, oprócz nieoskórowanych i niepatroszonych dzikich zającowatych, przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku V.

Artykuł 9

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate, niezawierającego podrobów

Przesyłki świeżego mięsa dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate, niezawierającego podrobów i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku VI.

Artykuł 10

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych, skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, z wyłączeniem osłonek

Przesyłki produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych, skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, z wyłączeniem osłonek, pochodzących od zającowatych, zwierząt jednokopytnych oraz dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku VII.

Przesyłki produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych, skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, z wyłączeniem osłonek, pochodzących od gatunków innych niż gatunki wymienione w akapicie pierwszym, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE.

Artykuł 11

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek osłonek

Przesyłki osłonek przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XVI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do „osłonek”.

Artykuł 12

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich

Przesyłki żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VIII. Zezwala się jednak na wprowadzanie do Unii mięśni przywodziciela przegrzebkowatych innych niż zwierzęta akwakultury, całkowicie oddzielonych od narządów wewnętrznych i gonad, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, również z państw trzecich niewymienionych w tym wykazie.

Artykuł 13

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych produktów rybołówstwa

Przesyłki produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX. Nie ma to zastosowania do przesyłek zwierząt i towarów objętych art. 12.

Artykuł 14

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mleka surowego, siary, produktów mlecznych, produktów na bazie siary i produktów mlecznych pochodzących od zwierząt jednokopytnych

Przesyłki mleka surowego, siary, produktów na bazie siary i produktów mlecznych pochodzących od zwierząt jednokopytnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku X.

Artykuł 15

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mleka surowego, siary, produktów na bazie siary i produktów mlecznych, które nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą

Przesyłki mleka surowego, siary, produktów na bazie siary i produktów mlecznych, które nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do „mleka”.

Artykuł 16

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów mlecznych, które muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą

Przesyłki produktów mlecznych, które muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XVIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do „mleka”.

Artykuł 17

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek żabich udek i ślimaków

Przesyłki żabich udek i ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XI.

Artykuł 18

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek żelatyny i kolagenu

1.   Przesyłki żelatyny i kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt jednokopytnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XII.

2.   Przesyłki żelatyny i kolagenu uzyskanych z drobiu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XIII.

3.   Przesyłki żelatyny i kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.

4.   Przesyłki żelatyny i kolagenu uzyskanych z zającowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V.

5.   Przesyłki żelatyny i kolagenu uzyskanych z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.

Artykuł 19

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii surowców do produkcji żelatyny i kolagenu

1.   Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz i świń i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek świeżego mięsa tych konkretnych zwierząt kopytnych do Unii zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

2.   Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych ze zwierząt jednokopytnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku I w przypadku gospodarskich zwierząt jednokopytnych lub w załączniku II w przypadku dzikich zwierząt jednokopytnych.

3.   Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z drobiu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek świeżego mięsa tych konkretnych gatunków do Unii zgodnie z załącznikiem XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

4.   Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.

5.   Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z zającowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V.

6.   Przesyłki surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.

Artykuł 20

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu

1.   Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt jednokopytnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XII.

2.   Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z drobiu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku XIII.

3.   Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.

4.   Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z zającowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku V.

5.   Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu uzyskanych z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku VI.

6.   Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu, o których mowa w sekcji XIV rozdział I pkt 4 lit. b) ppkt (iii) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek poddanych obróbce surowców pozyskanych z tych towarów zgodnie z art. 19 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 21

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek miodu i innych produktów pszczelich

Przesyłki miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do „miodu”.

Artykuł 22

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych wysoko przetworzonych produktów

Przesyłki wysoko przetworzonych: siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z następujących państw trzecich lub ich regionów:

a)

w przypadku wysoko przetworzonych produktów uzyskanych ze zwierząt kopytnych – państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku XII;

b)

w przypadku wysoko przetworzonych produktów uzyskanych z produktów rybołówstwa – państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku IX;

c)

w przypadku wysoko przetworzonych produktów uzyskanych z drobiu – państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku XIII.

Artykuł 23

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mięsa gadów

Przesyłki mięsa gadów przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku XIV.

Artykuł 24

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek owadów

Przesyłki owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy takie środki spożywcze pochodzą i są wysyłane z państw trzecich wymienionych w załączniku XV.

Artykuł 25

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek innych produktów pochodzenia zwierzęcego

Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż te, o których mowa w art. 3–24, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z następujących państw trzecich lub ich regionów:

a)

jeżeli uzyskano je z gospodarskich zwierząt kopytnych innych niż gospodarskie zwierzęta jednokopytne – państwa trzecie lub ich regiony, z których dozwolone jest wprowadzanie świeżego mięsa gospodarskich zwierząt kopytnych do Unii zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE (w stosownych przypadkach);

b)

jeżeli uzyskano je z gospodarskich zwierząt jednokopytnych – państwa trzecie wymienione w załączniku I;

c)

jeżeli uzyskano je z drobiu – państwa trzecie lub ich regiony, z których dozwolone jest wprowadzanie świeżego mięsa drobiu do Unii zgodnie z załącznikiem XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE (w stosownych przypadkach);

d)

jeżeli uzyskano je z produktów rybołówstwa – państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku IX;

e)

jeżeli uzyskano je z zającowatych – państwa trzecie wymienione w załączniku V;

f)

jeżeli uzyskano je z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate – państwa trzecie wymienione w załączniku VI;

g)

jeżeli uzyskano je z więcej niż jednego gatunku – państwa trzecie lub ich regiony wymienione dla każdego gatunku, z którego uzyskano produkty, zgodnie z lit. a)–e).

Artykuł 26

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek żywego drobiu i jaj wylęgowych gatunku Gallus gallus, żywych indyków i jaj wylęgowych indyków

Bez uszczerbku dla wykazów sporządzonych w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 przesyłki żywego drobiu i jaj wylęgowych gatunku Gallus gallus, żywych indyków i jaj wylęgowych indyków są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą one z państw trzecich wymienionych w załączniku XVI.

Wymogi dotyczące umieszczania w wykazie określone w akapicie pierwszym niniejszego artykułu nie mają zastosowania do pojedynczych przesyłek zawierających mniej niż 20 sztuk żywego drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych tego drobiu, jeżeli przeznaczone są one do produkcji podstawowej żywego drobiu na własny użytek domowy lub mającej na celu dokonanie przez producenta bezpośredniej dostawy małych ilości surowców podstawowych, jak określono w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003.

Artykuł 27

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/626 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku XVII.

Artykuł 28

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 18).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 31).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich części, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(8)  Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(10)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6).

(11)  Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa, z wyłączeniem mięsa mielonego, i surowych wyrobów mięsnych z gospodarskich zwierząt jednokopytnych, jak określono w art. 4, art. 19 ust. 2 i art. 25 lit. b)

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

BR

Brazylia

 

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria (1)

 

NZ

Nowa Zelandia

 

UY

Urugwaj

 


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, i surowych wyrobów mięsnych z dzikich zwierząt jednokopytnych, jak określono w art. 5 i art. 19 ust. 2

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

ZA

Republika Południowej Afryki

Tylko zwierzęta łowne


ZAŁĄCZNIK III

Wykaz państw trzecich, z których nieoskubane i niewypatroszone dzikie ptactwo łowne przeznaczone do spożycia przez ludzi jest dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy jest transportowane samolotem, jak określono w art. 6 akapit drugi

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

AR

Argentyna

 

BR

Brazylia

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

IL

Izrael (1)

 

NZ

Nowa Zelandia

 

TH

Tajlandia

 

TN

Tunezja

 

US

Stany Zjednoczone

 


(1)  Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.


ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek jaj przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu jako jaja klasy A, jak określono w art. 7 akapit drugi

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

CH

Szwajcaria (1)

 

JP

Japonia

 

MK

Macedonia Północna

 

UA

Ukraina

 


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).


ZAŁĄCZNIK V

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa królików utrzymywanych w warunkach fermowych oraz świeżego mięsa dzikich zającowatych, niezawierającego podrobów, oprócz nieoskórowanych i niepatroszonych dzikich zającowatych, jak określono w art. 8, art. 18 ust. 4, art. 19 ust. 5, art. 20 ust. 4 i art. 25 lit. e)

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

AR

Argentyna

 

AU

Australia

Tylko dzikie zającowate

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria (1)

 

CL

Chile

Tylko dzikie zającowate

CN

Chiny

Tylko króliki utrzymywane w warunkach fermowych

MK

Macedonia Północna

Tylko dzikie zającowate

NZ

Nowa Zelandia

Tylko dzikie zającowate

RS

Serbia

Tylko dzikie zającowate

SG

Singapur (2)

Tylko dzikie zającowate

TN

Tunezja

Tylko dzikie zającowate

UA

Ukraina

Tylko króliki utrzymywane w warunkach fermowych

US

Stany Zjednoczone

 

UY

Urugwaj

Tylko dzikie zającowate

ZA

Republika Południowej Afryki

Tylko dzikie zającowate


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).

(2)  Wyłącznie w odniesieniu do przesyłek świeżego mięsa pochodzącego z Nowej Zelandii, przeznaczonych do Unii i rozładowywanych, z przechowywaniem lub bez, w Singapurze oraz przeładowywanych w zatwierdzonym zakładzie podczas tranzytu przez Singapur.


ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate, niezawierającego podrobów, jak określono w art. 9, art. 18 ust. 5, art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5 i art. 25 lit. f)

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

AU

Australia

 

CA

Kanada

 

GL

Grenlandia

Tylko zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych

NZ

Nowa Zelandia

 


ZAŁĄCZNIK VII

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych, skwarków, ekstraktów mięsa oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, z wyłączeniem osłonek, pochodzących od zającowatych, zwierząt jednokopytnych oraz dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate, jak określono w art. 10 akapit pierwszy

KOD ISO KRAJU

PAŃSTWO TRZECIE

GOSPODARSKIE ZWIERZĘTA JEDNOKOPYTNE

KRÓLIKI UTRZYMYWANE W WARUNKACH FERMOWYCH

DZIKIE ZWIERZĘTA JEDNOKOPYTNE

DZIKIE ZAJĄCOWATE (KRÓLIKI I ZAJĄCE)

DZIKIE SSAKI LĄDOWE (INNE NIŻ ZWIERZĘTA KOPYTNE I ZAJĄCOWATE)

AR

Argentyna

A

A

NA

A

NA

AU

Australia

A

NA

NA

A

A

BR

Brazylia

A

NA

NA

NA

NA

CA

Kanada

A

A

NA

A

A

CH

Szwajcaria (1)

 

CL

Chile

NA

NA

NA

A

NA

CN

Chiny

NA

A

NA

NA

NA

GL

Grenlandia

NA

NA

NA

NA

A (tylko zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych)

MK

Macedonia Północna

NA

NA

NA

A

NA

NZ

Nowa Zelandia

A

NA

NA

A

A

RS

Serbia

NA

NA

NA

A

NA

TN

Tunezja

NA

NA

NA

A

NA

UA

Ukraina

NA

A

NA

NA

NA

US

Stany Zjednoczone

NA

A

NA

A

NA

UY

Urugwaj

A

NA

NA

A

NA

ZA

Republika Południowej Afryki

NA

NA

A (tylko zwierzęta łowne)

A

NA

Interpretacja kodów stosowanych w tabeli

A (= niespecyficzny proces obróbki)

Wprowadzanie dozwolone. Specyficzna obróbka nie jest wymagana. Mięso takich produktów mięsnych musi jednak zostać poddane obróbce pozwalającej stwierdzić na podstawie powierzchni przekroju, że nie ma ono cech mięsa świeżego, a wykorzystane świeże mięso musi spełniać wymogi zdrowia zwierząt mające zastosowanie przy wprowadzaniu świeżego mięsa do Unii.

NA

Wprowadzanie niedozwolone.


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).


ZAŁĄCZNIK VIII

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich, jak określono w art. 12

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE LUB JEGO REGIONY

UWAGI

AU

Australia

 

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria (1)

 

CL

Chile

 

GL

Grenlandia

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

JM

Jamajka

Tylko ślimaki morskie pozyskiwane w warunkach naturalnych

JP

Japonia

Tylko mrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

KR

Korea Południowa

Tylko mrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

MA

Maroko

Do przetworzonych małży z gatunku Acanthocardia tuberculatum należy dołączyć: a) dodatkowe poświadczenie zdrowotności zgodne ze wzorem MOL-AT przedstawionym w rozdziale 32 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 (2); oraz b) wyniki analityczne badań wykazujące, że małże nie zawierają toksyny paralitycznej (PSP) w ilości wykrywalnej metodą testu biologicznego.

NZ

Nowa Zelandia

 

PE

Peru

Tylko patroszone przegrzebki (Pectinidae) pochodzące z akwakultury

TH

Tajlandia

Tylko mrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

TN

Tunezja

 

TR

Turcja

 

US

Stany Zjednoczone

Stan Waszyngton i Massachusetts

UY

Urugwaj

 

VN

Wietnam

Tylko mrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE (Dz.U. L 442 z 30.12.2020, s. 1).


ZAŁĄCZNIK IX

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych produktów rybołówstwa, jak określono w art. 13, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 3, art. 22 lit. b) i art. 25 lit. d)

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE LUB JEGO REGIONY

UWAGI

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Akwakultura: tylko surowce pochodzące z państw członkowskich lub z innych państw trzecich zatwierdzonych do wprowadzania takich surowców do Unii

AG

Antigua i Barbuda

Tylko żywe homary pozyskiwane w warunkach naturalnych

AL

Albania

Akwakultura: tylko ryby

AM

Armenia

Tylko żywe dzikie raki, raki nieutrzymywane przez człowieka poddane obróbce termicznej lub mrożone

AO

Angola

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbejdżan

Tylko kawior pozyskiwany w warunkach naturalnych

BA

Bośnia i Hercegowina

Akwakultura: tylko ryby

BD

Bangladesz

 

BJ

Benin

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

BN

Brunei

Tylko produkty akwakultury

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

BR

Brazylia

 

BS

Bahamy

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

BY

Białoruś

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

BZ

Belize

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Tylko produkty rybołówstwa pozyskiwane w warunkach naturalnych, złowione, mrożone i pakowane ostatecznie na morzu

CH

Szwajcaria (1)

 

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

CL

Chile

 

CN

Chiny

 

CO

Kolumbia

 

CR

Kostaryka

 

CU

Kuba

 

CV

Republika Zielonego Przylądka

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

CW

Curaçao

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

DZ

Algieria

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

EC

Ekwador

 

EG

Egipt

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

ER

Erytrea

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

FJ

Fidżi

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

FK

Falklandy

 

GA

Gabon

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

GD

Grenada

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

GE

Gruzja

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

GH

Ghana

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

GL

Grenlandia

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

GM

Gambia

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

GN

Gwinea

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych. Tylko ryby niepoddane żadnym procesom przygotowania ani przetwarzania, innym niż odgławianie, patroszenie, schładzanie lub zamrażanie.

GT

Gwatemala

 

GY

Gujana

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

HK

Hongkong

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

HN

Honduras

 

ID

Indonezja

 

IL

Izrael (2)

 

IN

Indie

 

IR

Iran

Akwakultura: tylko skorupiaki

JM

Jamajka

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

JP

Japonia

 

KE

Kenia

 

KI

Kiribati

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

KR

Korea Południowa

 

KZ

Kazachstan

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Mołdawia

Tylko kawior

ME

Czarnogóra

 

MG

Madagaskar

 

MK

Macedonia Północna

 

MM

Mjanma/Birma

 

MR

Mauretania

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

MU

Mauritius

 

MV

Malediwy

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibia

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

NC

Nowa Kaledonia

Akwakultura: tylko skorupiaki

NG

Nigeria

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

NI

Nikaragua

 

NZ

Nowa Zelandia

 

OM

Oman

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Polinezja Francuska

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

PG

Papua-Nowa Gwinea

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

PH

Filipiny

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

PK

Pakistan

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

RS

Serbia

 

RU

Rosja

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

SA

Arabia Saudyjska

 

SB

Wyspy Salomona

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

SC

Seszele

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

SG

Singapur

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

(Z wyjątkiem wyspy Tristan da Cunha i Wyspy Wniebowstąpienia)

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

Tristan da Cunha

(Z wyjątkiem Wyspy Świętej Heleny i Wyspy Wniebowstąpienia)

Tylko homary (świeże lub mrożone) pozyskiwane w warunkach naturalnych

SN

Senegal

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

SR

Surinam

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

SV

Salwador

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

SX

Sint Maarten

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

TH

Tajlandia

 

TN

Tunezja

Akwakultura: tylko ryby

TR

Turcja

 

TW

Tajwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Stany Zjednoczone

 

UY

Urugwaj

 

VE

Wenezuela

 

VN

Wietnam

 

YE

Jemen

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

ZA

Republika Południowej Afryki

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych

ZW

Zimbabwe

Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach naturalnych


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).

(2)  Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.


ZAŁĄCZNIK X

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mleka surowego, siary, produktów na bazie siary i produktów mlecznych pochodzących od zwierząt jednokopytnych, jak określono w art. 14

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

AU

Australia

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria (1)

 

JP

Japonia

 

ME

Czarnogóra

 

NZ

Nowa Zelandia

 

US

Stany Zjednoczone

 


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).


ZAŁĄCZNIK XI

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek żabich udek i ślimaków, jak określono w art. 17

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE LUB JEGO REGIONY

UWAGI

AL

Albania

 

AU

Australia

 

BA

Bośnia i Hercegowina

Tylko ślimaki

BR

Brazylia

Tylko żabie udka

BY

Białoruś

Tylko ślimaki

CA

Kanada

Tylko ślimaki

CH

Szwajcaria (1)

 

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej

Tylko ślimaki

CL

Chile

Tylko ślimaki

CN

Chiny

 

DZ

Algieria

Tylko ślimaki

EG

Egipt

Tylko żabie udka

GH

Ghana

Tylko ślimaki

ID

Indonezja

 

IN

Indie

Tylko żabie udka

MA

Maroko

Tylko ślimaki

MD

Mołdawia

Tylko ślimaki

MK

Macedonia Północna

Tylko ślimaki

NG

Nigeria

Tylko ślimaki

NZ

Nowa Zelandia

Tylko ślimaki

PE

Peru

Tylko ślimaki

RS

Serbia

Tylko ślimaki

TH

Tajlandia

Tylko ślimaki

TN

Tunezja

Tylko ślimaki

TR

Turcja

 

UA

Ukraina

Tylko ślimaki

US

Stany Zjednoczone

Tylko ślimaki

VN

Wietnam

 

ZA

Republika Południowej Afryki

Tylko ślimaki


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).


ZAŁĄCZNIK XII

Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek żelatyny i kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt jednokopytnych, jak określono w art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 22 lit. a)

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE LUB JEGO REGIONY

UWAGI

AL

Albania

 

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BH

Bahrajn

 

BR

Brazylia

 

BW

Botswana

 

BY

Białoruś

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria (1)

 

CL

Chile

 

CN

Chiny

 

CO

Kolumbia

 

CR

Kostaryka

 

CU

Kuba

 

DZ

Algieria

 

ET

Etiopia

 

FK

Falklandy

 

GL

Grenlandia

 

GT

Gwatemala

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

IL

Izrael (2)

 

IN

Indie

 

JP

Japonia

 

KE

Kenia

 

KR

Korea Południowa

 

MA

Maroko

 

ME

Czarnogóra

 

MG

Madagaskar

 

MK

Macedonia Północna

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

 

NA

Namibia

 

NC

Nowa Kaledonia

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nowa Zelandia

 

PA

Panama

 

PK

Pakistan

 

PY

Paragwaj

 

RS

Serbia

 

RU

Rosja

 

SG

Singapur

 

SV

Salwador

 

SZ

Eswatini

 

TH

Tajlandia

 

TN

Tunezja

 

TR

Turcja

 

TW

Tajwan

 

UA

Ukraina

 

US

Stany Zjednoczone

 

UY

Urugwaj

 

ZA

Republika Południowej Afryki

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).

(2)  Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.


ZAŁĄCZNIK XIII

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek żelatyny i kolagenu uzyskanych z drobiu, jak określono w art. 18 ust. 2, art. 20 ust. 2 i art. 22 lit. c)

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

AL

Albania

 

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BR

Brazylia

 

BW

Botswana

 

BY

Białoruś

 

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria (1)

 

CL

Chile

 

CN

Chiny

 

GL

Grenlandia

 

HK

Hongkong

 

IL

Izrael (2)

 

IN

Indie

 

JP

Japonia

 

KR

Korea Południowa

 

MD

Mołdawia

 

ME

Czarnogóra

 

MG

Madagaskar

 

MY

Malezja

 

MK

Macedonia Północna

 

MX

Meksyk

 

NA

Namibia

 

NC

Nowa Kaledonia

 

NZ

Nowa Zelandia

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

RS

Serbia

 

RU

Rosja

 

SG

Singapur

 

TH

Tajlandia

 

TN

Tunezja

 

TR

Turcja

 

TW

Tajwan

 

UA

Ukraina

 

US

Stany Zjednoczone

 

UY

Urugwaj

 

ZA

Republika Południowej Afryki

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).

(2)  Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.


ZAŁĄCZNIK XIV

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mięsa gadów, jak określono w art. 23

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

CH

Szwajcaria

 

BW

Botswana

 

VN

Wietnam

 

ZA

Republika Południowej Afryki

 

ZW

Zimbabwe

 


ZAŁĄCZNIK XV

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek owadów, jak określono w art. 24

KOD ISO PAŃSTWA

PAŃSTWO TRZECIE

UWAGI

CA

Kanada

 

CH

Szwajcaria

 

KR

Korea Południowa

 

TH

Tajlandia

 

VN

Wietnam

 


ZAŁĄCZNIK XVI

Wykaz państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek żywego drobiu i jaj wylęgowych gatunku Gallus gallus, żywych indyków i jaj wylęgowych indyków, jak określono w art. 26 akapit pierwszy

KOD ISO KRAJU

PAŃSTWO TRZECIE

PRODUKTY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WYMIENIONO PAŃSTWO TRZECIE

 

 

Gallus gallus

Indyki

BR

Brazylia

DOC, HEP

-

CA

Kanada

BPP (*1), DOC (*1), HEP

BPP (*1), DOC, HEP

CH

Szwajcaria (1)

 

IL

Izrael (2)

DOC, HEP

DOC, HEP

US

Stany Zjednoczone

BPP (*1), DOC, HEP

DOC, HEP


(*1)  Wyłącznie do celów reprodukcyjnych

BPP: drób hodowlany lub produkcyjny

DOC: pisklęta jednodniowe

HEP: jaja wylęgowe

(1)  Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).

(2)  Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.


ZAŁĄCZNIK XVII

Tabela korelacji, o której mowa w art. 27 akapit drugi

Rozporządzenie (UE) 2019/626

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuły 3, 4 i 5

Artykuł 4

Artykuły 6 i 7

Artykuł 5

Artykuły 8 i 9

Artykuł 6

Artykuł 10

Artykuł 7

Artykuł 11

Artykuł 8

Artykuł 12

Artykuł 9

Artykuł 13

Artykuł 10

Artykuły 15 i 16

Artykuł 11

Artykuł 17

Artykuł 12

Artykuł 17

Artykuł 13

Artykuł 10

Artykuł 14

Artykuł 18

Artykuł 15

Artykuł 19

Artykuł 16

Artykuł 20

Artykuł 17

Artykuł 21

Artykuł 18

Artykuł 22

Artykuł 19

Artykuł 23

Artykuł 20

Artykuł 24

Artykuł 21

Artykuł 25

Artykuł 22

-

Artykuł 23

Artykuł 27

Artykuł 24

-

Artykuł 25

Artykuł 28

Załącznik I

Załącznik VIII

Załącznik II

Załącznik IX

Załącznik III

Załącznik XI

Załącznik IIIa

Załącznik XV

Załącznik IV

-


Top