EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0660

Decyzja Komisji (UE) 2021/660 z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2693)

C/2021/2693

OJ L 140, 23.4.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/660/oj

23.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/10


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/660

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2693)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określającą zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów (1), a w szczególności jej art. 53, akapit pierwszy,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (2), w szczególności jego art. 76, akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji (UE) 2020/491 (3), ostatnio zmienioną decyzją (UE) 2020/1573 (4), przyznano zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z podatku od wartości dodanej („VAT”) w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 do dnia 30 kwietnia 2021 r.

(2)

W dniu 3 marca 2021 r. Komisja zgodnie z motywem 5 decyzji (UE) 2020/491 skonsultowała się z państwami członkowskimi co do potrzeby kolejnego przedłużenia tego okresu, po czym państwa członkowskie zwróciły się o przedłużenie zwolnienia.

(3)

Przywóz dokonywany przez państwa członkowskie na podstawie decyzji (UE) 2020/491 miał korzystny wpływ na zapewnienie przez właściwe organy w państwach członkowskich organizacjom państwowym lub upoważnionym organizacjom dostępu do potrzebnych leków, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej, których niedobory występują. Statystyki handlowe dotyczące takich towarów wskazują, że powiązany przywóz wykazuje tendencję spadkową, ale pozostaje znaczący. Mimo że we wszystkich państwach członkowskich rozpoczęto szczepienia oraz pomimo wprowadzenia szeregu środków w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa, liczba zakażeń COVID-19 w państwach członkowskich nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. W państwach członkowskich nadal zgłasza się niedobór towarów potrzebnych do walki z pandemią COVID-19, dlatego konieczne jest przedłużenie okresu stosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych i zwolnienia z VAT przewidzianego w decyzji (UE) 2020/491.

(4)

W związku z tym należy również przedłużyć termin składania przez państwa członkowskie sprawozdań dotyczących wypełniania obowiązków wynikających z decyzji (UE) 2020/491.

(5)

W dniu 25 marca 2021 r. przeprowadzono konsultacje z państwami członkowskimi w sprawie wnioskowanego przedłużenia, zgodnie z art. 76 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 i art. 53 akapit pierwszy dyrektywy 2009/132/WE.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2020/491,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (UE) 2020/491 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2022 r. państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:”;

2)

art. 3 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Art. 1 stosuje się w odniesieniu do przywozu dokonanego od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Paolo GENTILONI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 292 z 10.11.2009, s. 5.

(2)  Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23.

(3)  Decyzja Komisji (UE) 2020/491 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. L 103I z 3.4.2020, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji (UE) 2020/1573 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. L 359 z 29.10.2020, s. 8).


Top