EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1727

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1727 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących upoważnionych przedsiębiorców

C/2020/7915

OJ L 387, 19.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1727/oj

19.11.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 387/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1727

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących upoważnionych przedsiębiorców

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić, na potrzeby przyznania statusu upoważnionego przedsiębiorcy, jednolite wdrożenie kryterium określonego w art. 39 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 952/2013 (zwanego dalej „kodeksem”) dotyczącego braku jakichkolwiek poważnych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym braku skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy, należy wyjaśnić niektóre przepisy art. 24 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (2). Po pierwsze, konieczne jest wyjaśnienie, w przypadku naruszeń, że kryterium jest spełnione w przypadku, gdy żaden organ administracyjny lub sądowy nie wydał decyzji stwierdzającej, że jedna z opisanych w art. 24 ust. 1 lit. b) osób dopuściła się takich naruszeń w ciągu ostatnich trzech lat. Fakty, które doprowadziły do naruszenia prawa, musiały mieć miejsce w ciągu ostatnich trzech lat, mimo że organ administracyjny lub sądowy mógł w niektórych przypadkach stwierdzić istnienie tych faktów po upływie tych trzech lat. Po drugie, konieczne jest wyjaśnienie, że istotne lub powtarzające się naruszenia przepisów celnych i przepisów podatkowych dotyczą działalności gospodarczej osób opisanych w lit. b) tego artykułu. Po trzecie, konieczne jest wyjaśnienie, które osoby inne niż wnioskodawca muszą, w zależności od struktury organizacyjnej wnioskodawcy, zostać poddane ocenie w odniesieniu do tego kryterium.

(2)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447

W art. 24 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Kryterium ustanowione w art. 39 lit. a) kodeksu uznaje się za spełnione, jeżeli:

a)

organ administracyjny lub sądowy nie wydał żadnej decyzji, w której stwierdzono, że jedna z osób opisanych w lit. b) w ciągu ostatnich trzech lat dopuściła się poważnych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w odniesieniu do jej działalności gospodarczej; oraz

b)

żadna z poniższych osób, w stosownych przypadkach, nie została skazana za poważne przestępstwo karne związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w tym działalnością gospodarczą prowadzoną przez wnioskodawcę:

(i)

wnioskodawca;

(ii)

pracownik odpowiedzialny (pracownicy odpowiedzialni) za sprawy celne wnioskodawcy; oraz

(iii)

osoba (-y) kierująca (-e) wnioskodawcą lub sprawująca (-e) kontrolę nad jego kierownictwem.”;

2)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1 lit. b) pkt (iii), inna niż wnioskodawca, ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, organ celny właściwy do wydania decyzji ocenia, czy kryterium, o którym mowa w art. 39 lit. a) kodeksu, zostało spełnione, w oparciu o dostępną ewidencję i informacje.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).


Top