EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0194

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/194 z dnia 12 lutego 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów

C/2020/657

OJ L 40, 13.2.2020, p. 114–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/194/oj

13.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/114


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/194

z dnia 12 lutego 2020 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 47l lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozdział 6 tytułu XII dyrektywy Rady 2006/112/WE (2), który przewiduje procedury szczególne dla podatników świadczących określone usługi, został zmieniony dyrektywą Rady (UE) 2017/2455 (3) i dyrektywą Rady (UE) 2019/1995 (4) w celu rozszerzenia procedur szczególnych. Środki niezbędne do wykonania tych dyrektyw zmieniających należy stosować od dnia 1 stycznia 2021 r.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010 określa zasady współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (VAT). Art. 47b, 47c, 47d i 47e tego rozporządzenia dotyczą wymiany niektórych informacji odnoszących się do procedur szczególnych, określonych w tytule XII rozdział 6 dyrektywy 2006/112/WE. Artykuły te przewidują w szczególności wymianę danych identyfikacyjnych oraz danych zawartych w deklaracjach VAT, a także wymianę informacji o wszelkich późniejszych zmianach tych danych. Artykuły te stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

(3)

Aby zapewnić, że informacje, o których mowa w tych artykułach, są wymieniane w sposób jednolity, konieczne jest przyjęcie szczegółów technicznych dotyczących takiej wymiany, w tym jednolitej wiadomości elektronicznej. Pozwoliłoby to na opracowanie jednolitych specyfikacji technicznych i funkcjonalnych, jako że ich podstawę stanowiłyby ramy regulacyjne.

(4)

Niektóre informacje, takie jak wykluczenie ze stosowania procedury szczególnej, dobrowolne zaprzestanie stosowania tej procedury lub zmiana państwa członkowskiego identyfikacji, również powinny być bezzwłocznie w jednolity sposób wymieniane, aby umożliwić państwom członkowskim monitorowanie prawidłowego stosowania procedur szczególnych i zwalczanie oszustw. W tym celu należy dokonać wspólnych ustaleń dotyczących elektronicznej wymiany wspomnianych wyżej informacji.

(5)

W celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych dla podatników konieczne jest ustanowienie określonych wymogów dotyczących elektronicznego interfejsu, które ułatwią podatnikom przekazywanie informacji identyfikacyjnych oraz deklaracji VAT. Nie odbiera się państwom członkowskim możliwości zapewnienia dodatkowych funkcji w celu dalszego zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

(6)

Konieczne jest wyjaśnienie, jakie szczegółowe informacje należy przekazywać, jeżeli w danym okresie nie dokonuje się żadnych dostaw objętych procedurami szczególnymi.

(7)

W celu umożliwienia państwom członkowskim i podatnikom odwoływania się w jednoznaczny sposób do konkretnych deklaracji VAT w ich kolejnych powiadomieniach, w tym powiadomieniach dotyczących płatności podatku, państwo członkowskie identyfikacji powinno nadawać każdej deklaracji VAT unikalny numer referencyjny.

(8)

Niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia, od którego zastosowanie mają art. 47b, 47c, 47d i 47e rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

(9)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 815/2012 (5) ustanawia szczegółowe przepisy na mocy art. 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących procedur szczególnych dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych. Artykuły te mają zastosowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 815/2012 należy w związku z tym uchylić z dniem 1 stycznia 2021 r. Jednakże powinno ono nadal obowiązywać do dnia 10 lutego 2024 r. w odniesieniu do składania deklaracji VAT oraz ich korekt dotyczących świadczenia usług objętych jedną z procedur szczególnych, o których mowa w tym rozporządzeniu wykonawczym i które miały miejsce przed dniem 1 stycznia 2021 r.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu Współpracy Administracyjnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„procedura nieunijna” oznacza procedurę szczególną dla usług świadczonych przez podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty, jak określono w tytule XII rozdział 6 sekcja 2 dyrektywy 2006/112/WE;

2)

„procedura unijna” oznacza procedurę szczególną dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, dla dostaw towarów w danym państwie członkowskim dokonywanych za pomocą interfejsów elektronicznych ułatwiających te dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE oraz dla usług świadczonych przez podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale nieposiadających siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, jak określono w tytule XII rozdział 6 sekcja 3 dyrektywy 2006/112/WE;

3)

„procedura importu” oznacza procedurę szczególną dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich, jak określono w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE;

4)

„procedury szczególne” oznaczają procedurę nieunijną, procedurę unijną oraz procedurę importu.

Artykuł 2

Funkcje elektronicznego interfejsu

Elektroniczny interfejs w państwie członkowskim identyfikacji, za pośrednictwem którego podatnik lub pośrednik działający na jego rzecz zgłasza stosowanie jednej z procedur szczególnych i za pośrednictwem którego podatnik ten lub pośrednik składa deklaracje VAT w ramach tej samej procedury w państwie członkowskim identyfikacji, musi posiadać następujące funkcje:

a)

musi oferować możliwość zapisania informacji oraz wszelkich zmian w informacjach, które mają być przekazywane zgodnie z art. 361 lub 369p dyrektywy 2006/112/WE, a także informacji, które należy zawrzeć w deklaracji VAT zgodnie z art. 365, 369g lub 369t dyrektywy 2006/112/WE, zanim informacje te lub zmiany zostaną przekazane;

b)

musi umożliwiać podatnikowi lub pośrednikowi działającemu na jego rzecz przekazanie odpowiednich informacji odnoszących się do deklaracji VAT drogą elektroniczną zgodnie z warunkami określonymi przez państwo członkowskie identyfikacji.

Artykuł 3

Przekazywanie informacji dotyczących identyfikacji

1.   Państwo członkowskie identyfikacji przekazuje pozostałym państwom członkowskim za pośrednictwem sieci CCN/CSI następujące informacje, wraz ze wszelkimi zmianami:

a)

informacje pozwalające na identyfikację podatnika stosującego procedurę nieunijną;

b)

informacje pozwalające na identyfikację podatnika stosującego procedurę unijną;

c)

informacje pozwalające na identyfikację podatnika stosującego procedurę importu;

d)

informacje pozwalające na identyfikację pośrednika;

e)

numer identyfikacyjny nadany podatnikowi lub pośrednikowi.

2.   Jednolitą wiadomość elektroniczną określoną w załączniku I wykorzystuje się do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, przy użyciu następujących kolumn w poszczególnych przypadkach:

a)

kolumny B dla procedury nieunijnej;

b)

kolumny C dla procedury unijnej;

c)

kolumny D dla procedury importu w celu identyfikacji podatnika zgodnie z art. 369p ust. 1 lub 3 dyrektywy 2006/112/WE;

d)

kolumny E dla procedury importu w celu identyfikacji pośrednika zgodnie z art. 369p ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE.

3.   Państwo członkowskie identyfikacji bezzwłocznie powiadamia inne państwa członkowskie za pośrednictwem sieci CCN/CSI, korzystając z jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik:

a)

jest wykluczony z jednej z procedur szczególnych lub usunięty z rejestru identyfikacyjnego jednej z procedur szczególnych zgodnie z art. 363, 369e lub art. 369r ust. 1 lub 3 dyrektywy 2006/112/WE;

b)

dobrowolnie zaprzestaje stosowania jednej z procedur szczególnych;

c)

zmienia państwo członkowskie identyfikacji w ramach procedury unijnej lub procedury importu.

4.   Państwo członkowskie identyfikacji bezzwłocznie powiadamia inne państwa członkowskie za pośrednictwem sieci CCN/CSI, korzystając z jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy pośrednik:

a)

jest usunięty z rejestru identyfikacyjnego zgodnie z art. 369r ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE;

b)

dobrowolnie przestaje działać jako pośrednik;

c)

zmienia państwo członkowskie identyfikacji.

5.   Indywidualne numery identyfikacyjne VAT nadane podatnikom lub, stosownie do przypadku, odnoszące się do podatników na podstawie art. 369q ust. 1 i 3 dyrektywy 2006/112/WE są automatycznie wymieniane między państwem członkowskim identyfikacji i pozostałymi państwami członkowskimi za pośrednictwem centralnego rejestru lub innego zaufanego narzędzia wymiany danych w sposób zapewniający w każdym momencie, że państwa członkowskie mają prawidłowy i aktualny obraz ważności wszystkich takich numerów identyfikacyjnych VAT, które zostały nadane przez wszystkie państwa członkowskie.

Artykuł 4

Przedłożenie deklaracji VAT przez podatnika lub pośrednika

1.   Podatnik lub, tam gdzie ma to zastosowanie w przypadku procedury importu, pośrednik działający na jego rzecz przedkłada deklaracje VAT zawierające szczegółowe informacje wymagane zgodnie z art. 365, 369g lub 369t dyrektywy 2006/112/WE państwu członkowskiemu identyfikacji, korzystając z jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Kolumnę B tej jednolitej wiadomości elektronicznej stosuje się dla procedury nieunijnej, kolumnę C dla procedury unijnej, a kolumnę D dla procedury importu.

2.   Jeżeli w odniesieniu do danej procedury szczególnej podatnik nie dokonywał w danym okresie rozliczeniowym dostaw towarów lub świadczenia usług w ramach tej procedury w żadnym państwie członkowskim, a także nie ma do wprowadzenia zmian w odniesieniu do wcześniejszych deklaracji VAT, wypełnia się zerową deklarację VAT. W tym celu wypełnia się jedynie następujące pola jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III:

a)

pola 1, 2, 11 i 24 dla procedury nieunijnej;

b)

pola 1, 2, 21 i 24 dla procedury unijnej;

c)

pola 1, 1a, 2, 11 i 24 dla procedury importu.

3.   Podatnik lub, tam gdzie ma to zastosowanie w przypadku procedury importu, pośrednik działający na jego rzecz jest zobowiązany do podania informacji o dostawach odnoszących się do danego państwa członkowskiego konsumpcji wyłącznie wówczas, gdy dostaw towarów lub świadczenia usług w ramach procedur szczególnych w danym okresie rozliczeniowym dokonano w tym państwie członkowskim.

Ponadto w przypadku procedury unijnej od podatnika wymaga się podania informacji o dostawach, o których mowa w art. 369g ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2006/112/WE, odnoszących się do państwa członkowskiego, z którego towary są wysyłane lub transportowane, tylko wówczas, gdy towary objęte procedurą unijną zostały wysłane lub przetransportowane z tego państwa członkowskiego w danym okresie rozliczeniowym. Podobnie podatnik jest zobowiązany do podania informacji o usługach świadczonych z państwa członkowskiego siedziby tylko wówczas, gdy usługi były świadczone w danym okresie rozliczeniowym w ramach procedury unijnej z tego państwa członkowskiego.

Artykuł 5

Przekazywanie informacji zawartych w deklaracji VAT

Informacje zawarte w deklaracji VAT, o której mowa w art. 4 ust. 1, są przesyłane przez państwo członkowskie identyfikacji poprzez sieć CCN/CSI, z wykorzystaniem jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III:

a)

do każdego państwa członkowskiego konsumpcji wymienionego w deklaracji VAT;

b)

ponadto, w przypadku procedury unijnej, do każdego z następujących państw członkowskich wymienionych w deklaracji VAT:

(i)

każdego państwa członkowskiego, z którego towary są wysyłane lub transportowane;

(ii)

każdego państwa członkowskiego siedziby, z którego są świadczone usługi.

Na użytek akapitu pierwszego państwo członkowskie identyfikacji przekazuje każdemu odpowiedniemu państwu członkowskiemu ogólne informacje zawarte w części 1 jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III, wraz z informacjami zawartymi w częściach 2, 3 i 4 tej jednolitej wiadomości elektronicznej odnoszącymi się do tego konkretnego państwa członkowskiego.

Artykuł 6

Unikalny numer referencyjny

Informacje przekazywane na mocy art. 5 zawierają numer referencyjny nadany przez państwo członkowskie identyfikacji, który jest niepowtarzalny dla konkretnej deklaracji VAT.

Artykuł 7

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 815/2012 traci moc z dniem 1 stycznia 2021 r.

Jednakże w odniesieniu do składania deklaracji VAT oraz ich korekt dotyczących świadczenia usług objętych jedną z procedur szczególnych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 815/2012 i które miały miejsce przed dniem 1 stycznia 2021 r., to rozporządzenie wykonawcze stosuje się nadal do dnia 10 lutego 2024 r.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

(3)  Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz.U. L 348 z 29.12.2017, s. 7).

(4)  Dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz.U. L 310 z 2.12.2019, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 815/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz.U. L 249 z 14.9.2012, s. 3).


ZAŁĄCZNIK I

Dane identyfikacyjne

Kolumna A

Kolumna B

Kolumna C

Kolumna D

Kolumna E

Numer pola

Procedura nieunijna

Procedura unijna

Procedura importu

(Identyfikacja podatnika)

Procedura importu

(Identyfikacja pośrednika)

1

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 362 dyrektywy 2006/112/WE  (1)

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 369d dyrektywy 2006/112/WE, w tym kod kraju

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 369q ust. 1 lub 3 dyrektywy 2006/112/WE  (2)

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 369q ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE  (3)

1a

 

 

Jeżeli podatnik jest reprezentowany przez pośrednika, indywidualny numer identyfikacyjny tego pośrednika nadany zgodnie z art. 369q ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE

 

2

Krajowy numer identyfikacji podatkowej

 

Krajowy numer identyfikacji podatkowej (  (4) )

 

2a

 

 

Numer identyfikacyjny VAT, o ile istnieje

Numer identyfikacyjny VAT

3

Nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa

4

Nazwa(-y) handlowa(-e), jeśli inna(-e) niż nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa(-y) handlowa(-e), jeśli inna(-e) niż nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa(-y) handlowa(-e), jeśli inna(-e) niż nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa(-y) handlowa(-e), jeśli inna(-e) niż nazwa przedsiębiorstwa

5

Dokładny adres pocztowy przedsiębiorstwa  (5)

Dokładny adres pocztowy przedsiębiorstwa  (5)

Dokładny adres pocztowy przedsiębiorstwa  (5)

Dokładny adres pocztowy przedsiębiorstwa  (5)

6

Państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej

Państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej, jeżeli chodzi o miejsce poza Unią

Państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej

Państwo członkowskie, w którym pośrednik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub, w przypadku braku takiej siedziby w Unii, państwo członkowskie, w którym pośrednik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w odniesieniu do którego wskazuje, że będzie korzystał z procedury importu na rzecz podatnika lub podatników, których reprezentuje

7

Adres poczty elektronicznej podatnika

Adres poczty elektronicznej podatnika

Adres poczty elektronicznej podatnika

Adres poczty elektronicznej pośrednika

8

Strona(-y) internetowa(-e) podatnika

Strona(-y) internetowa(-e) podatnika, o ile istnieje(-ą)

Strona(-y) internetowa(-e) podatnika

 

9

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty

10

Numer telefonu

Numer telefonu

Numer telefonu

Numer telefonu

11

Numer IBAN lub OBAN

Numer IBAN

Numer IBAN  (6)

Numer IBAN  (7)

12

Numer BIC  (8)

Numer BIC  (8)

Numer BIC  (6)  (8)

Numer BIC  (7)  (8)

13.1

 

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT lub w przypadku jego braku numer rejestracji podatkowej nadany przez państwo członkowskie, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, inne niż państwo członkowskie identyfikacji, oraz przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane, inne niż państwo członkowskie identyfikacji  (9)

Oznaczenie, czy podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w tym państwie członkowskim  (14)

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT lub w przypadku jego braku numer rejestracji podatkowej nadany przez państwo członkowskie, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, inne niż państwo członkowskie identyfikacji  (9)

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT lub w przypadku jego braku numer rejestracji podatkowej nadany przez państwo członkowskie, w którym pośrednik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, inne niż państwo członkowskie identyfikacji  (9)

14.1

 

Dokładny adres pocztowy oraz nazwa handlowa stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsc, z których towary są wysyłane lub transportowane, w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji  (10)

Dokładny adres pocztowy oraz nazwa handlowa stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji  (10)

Dokładny adres pocztowy oraz nazwa handlowa stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji  (10)

15.1

 

Numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie jako podatnikowi niemającemu siedziby  (11)

 

 

16.1

Zgłoszenie przekazane drogą elektroniczną, iż podatnik nie posiada siedziby na terenie Unii

Zgłoszenie przekazane drogą elektroniczną, iż podatnik nie posiada siedziby na terenie Unii

 

 

16.2.

 

Oznaczenie, czy podatnik jest interfejsem elektronicznym, o którym mowa w art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE  (14)

 

 

17

Data rozpoczęcia korzystania z procedury  (12)

Data rozpoczęcia korzystania z procedury  (12)

Data rozpoczęcia korzystania z procedury  (13)

 

18

Data wniosku podatnika o zarejestrowanie w ramach procedury

Data wniosku podatnika o zarejestrowanie w ramach procedury

Data wniosku podatnika lub pośrednika działającego na jego rzecz o zarejestrowanie w ramach procedury

Data wniosku o zarejestrowanie w charakterze pośrednika

19

Data decyzji w sprawie rejestracji, podjętej przez państwo członkowskie identyfikacji

Data decyzji w sprawie rejestracji, podjętej przez państwo członkowskie identyfikacji

Data decyzji w sprawie rejestracji, podjętej przez państwo członkowskie identyfikacji

Data decyzji w sprawie rejestracji, podjętej przez państwo członkowskie identyfikacji

20

 

Oznaczenie, czy podatnik należy do grupy VAT  (14)

 

 

21

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 362, 369d lub 369q dyrektywy 2006/112/WE, jeśli podatnik korzystał wcześniej lub korzysta obecnie z jednej z tych procedur

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 362, 369d lub 369q dyrektywy 2006/112/WE, jeśli podatnik korzystał wcześniej lub korzysta obecnie z jednej z tych procedur

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 362, 369d lub 369q dyrektywy 2006/112/WE, jeśli podatnik korzystał wcześniej lub korzysta obecnie z jednej z tych procedur

Numer identyfikacyjny pośrednika nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 369q ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE


(1)  Numer ten ma następujący format: EUxxxyyyyyz, przy czym: xxx oznacza 3-cyfrowy kod numeryczny ISO państwa członkowskiego identyfikacji; yyyyy oznacza 5-cyfrowy numer nadany przez państwo członkowskie identyfikacji; natomiast z jest cyfrą kontrolną.

(2)  Numer ten ma następujący format: IMxxxyyyyyyz przy czym: xxx oznacza 3-cyfrowy kod numeryczny ISO państwa członkowskiego identyfikacji; yyyyyy oznacza 6-cyfrowy numer nadany przez państwo członkowskie identyfikacji; natomiast z jest cyfrą kontrolną.

(3)  Numer ten ma następujący format: INxxxyyyyyyz, przy czym: xxx oznacza 3-cyfrowy kod numeryczny ISO państwa członkowskiego identyfikacji; yyyyyy oznacza 6-cyfrowy numer nadany przez państwo członkowskie identyfikacji; natomiast z jest cyfrą kontrolną.

(4)  Pole obowiązkowe, jeżeli w polu 2a nie podano numeru identyfikacyjnego VAT.

(5)  Należy wskazać kod pocztowy, o ile istnieje.

(6)  W przypadku gdy podatnik nie jest reprezentowany przez pośrednika.

(7)  W przypadku gdy podatnik jest reprezentowany przez pośrednika.

(8)  Numer BIC jest nieobowiązkowy.

(9)  W przypadku gdy istnieje więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub więcej niż jedno państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane, należy wypełnić pole 13.1, 13.2 itd.

(10)  W przypadku gdy istnieje więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce, z którego towary są wysyłane lub transportowane, należy wypełnić pole 14.1, 14.2 itd.

(11)  W przypadku gdy istnieje więcej niż jeden numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo(-a) członkowskie jako podatnikowi niemającemu siedziby, należy wypełnić pole 15.1, 15.2 itd.

(12)  W niektórych ograniczonych przypadkach data ta może poprzedzać datę rejestracji do procedury.

(13)  Data rozpoczęcia korzystania z procedury jest identyczna z datą podaną w kolumnie D, pole 19, a w przypadku wczesnej rejestracji, zgodnie z art. 2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2019/2026, nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2021 r.

(14)  Jest to zwykłe pole, w którym zaznacza się odpowiedź: Tak/Nie.


ZAŁĄCZNIK II

Szczegółowe informacje dotyczące statusu podatnika lub pośrednika w rejestrze państwa członkowskiego identyfikacji

 

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT podatnika nadany przez państwo członkowskie identyfikacji, w tym kod kraju

Indywidualny numer identyfikacyjny pośrednika nadany przez państwo członkowskie identyfikacji, w tym kod kraju

Data, od której będzie obowiązywać zmiana

Przyczyna zmiany statusu podatnika w rejestrze przy użyciu następujących kodów:

1)

Podatnik lub, w stosownych przypadkach, pośrednik działający na jego rzecz powiadomił państwo członkowskie identyfikacji, że podatnik nie prowadzi już dostaw towarów ani nie świadczy usług objętych procedurą szczególną;

2)

Państwo członkowskie identyfikacji zakłada, że działalność podlegająca opodatkowaniu prowadzona przez podatnika objętego procedurą szczególną uległa zakończeniu;

3)

Podatnik nie spełnia już warunków koniecznych do korzystania z procedury szczególnej;

4)

Podatnik uporczywie uchyla się od stosowania zasad dotyczących procedury szczególnej;

5)

Podatnik lub pośrednik działający na jego rzecz wystąpił z wnioskiem o dobrowolną rezygnację z procedury;

6)

Podatnik wystąpił z wnioskiem o identyfikację w nowym państwie członkowskim identyfikacji.

Przyczyna zmiany statusu pośrednika w rejestrze przy użyciu następujących kodów:

2)

Pośrednik nie działał jako pośrednik na rzecz żadnego podatnika korzystającego z procedury importu przez okres dwóch kolejnych kwartałów kalendarzowych;

(3)

Pośrednik nie spełnia już warunków niezbędnych do działania w takim charakterze;

(4)

Pośrednik uporczywie uchyla się od stosowania zasad dotyczących procedury importu;

(5)

Pośrednik wystąpił z wnioskiem o dobrowolne zaprzestanie działania w charakterze pośrednika;

(6)

Pośrednik wystąpił z wnioskiem o identyfikację w nowym państwie członkowskim identyfikacji.


ZAŁĄCZNIK III

Deklaracje VAT

Część 1: Informacje ogólne

Kolumna A

Kolumna B

Kolumna C

Kolumna D

Numer pola

Procedura nieunijna

Procedura unijna

Procedura importu

Unikalny numer referencyjny  (1):

1

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 362 dyrektywy 2006/112/WE

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 369d dyrektywy 2006/112/WE, w tym kod kraju

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 369q ust. 1 lub 3 dyrektywy 2006/112/WE

1a

 

 

Jeżeli podatnik jest reprezentowany przez pośrednika, numer identyfikacyjny tego pośrednika nadany zgodnie z art. 369q ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE

2

Okres rozliczeniowy  (2)

Okres rozliczeniowy  (2)

Okres rozliczeniowy  (3)

2a

Termin rozpoczęcia i zakończenia okresu  (4)

Termin rozpoczęcia i zakończenia okresu  (4)

Termin rozpoczęcia i zakończenia okresu  (5)

3

Waluta

Waluta

Waluta

Część 2: W przypadku każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym należny jest podatek VAT  (6)

 

 

2a) Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią

2b) Dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji  (7)

 

4.1

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

5.1

Podstawowa stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji  (8)

Podstawowa stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji  (8)

Podstawowa stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji  (8)

6.1

Obniżona stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji  (8)

Obniżona stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji  (8)

Obniżona stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji  (8)

7.1

Podstawa opodatkowania według stawki podstawowej  (8)

Podstawa opodatkowania według stawki podstawowej  (8)

Podstawa opodatkowania według stawki podstawowej  (8)

8.1

Kwota podatku VAT według stawki podstawowej  (8)

Kwota podatku VAT według stawki podstawowej  (8)

Kwota podatku VAT według stawki podstawowej  (8)

9.1

Podstawa opodatkowania według obniżonej stawki  (8)

Podstawa opodatkowania według obniżonej stawki  (8)

Podstawa opodatkowania według obniżonej stawki  (8)

10.1

Kwota podatku VAT według obniżonej stawki  (8)

Kwota podatku VAT według obniżonej stawki  (8)

Kwota podatku VAT według obniżonej stawki  (8)

11.1

Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty

Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty za świadczenie usług zgłoszone w części 2a oraz dostawy towarów zgłoszone w części 2b

Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty

 

 

2c) Usługi świadczone ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji  (9)

 

 

 

2d) Dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji  (10)  (11)

 

12.1

 

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

 

13.1

 

Podstawowa stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji  (8)

 

14.1

 

Obniżona stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji  (8)

 

15.1

 

Indywidualny numer indentyfikacyjny VAT lub w przypadku jego braku numer rejestracji podatkowej, w tym kod kraju:

stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczone są usługi, lub

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego towary są wysyłane lub transportowane.

Jeżeli dostawa towarów dokonywana jest zgodnie z art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, a podatnik nie posiada numeru identyfikacyjnego VAT ani numeru rejestracji podatkowej w państwie członkowskim, z którego towary są wysyłane lub transportowane, należy podać kod kraju tego państwa członkowskiego.

 

16.1

 

Podstawa opodatkowania według stawki podstawowej  (8)

 

17.1

 

Kwota podatku VAT według stawki podstawowej  (8)

 

18.1

 

Podstawa opodatkowania według obniżonej stawki  (8)

 

19.1

 

Kwota podatku VAT według obniżonej stawki  (8)

 

20.1

 

Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty za świadczenie usług zgłoszone w części 2c oraz dostawy towarów zgłoszone w części 2d

 

 

 

2e) Suma całkowita dostaw z państwa członkowskiego identyfikacji, dostaw towarów z innego państwa członkowskiego oraz świadczenia usług z wszystkich stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji

 

21.1

 

Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty (pole 11.1 + pole 11.2 ... + pole 20.1 + pole 20.2 …)

 

Część 3: W przypadku każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym dokonuje się korekty podatku VAT

22.1.

Okres rozliczeniowy  (2)

Okres rozliczeniowy  (2)

Okres rozliczeniowy  (3)

23.1

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

24.1

Całkowita kwota podatku VAT wynikająca z korekt świadczonych usług  (12)

Całkowita kwota podatku VAT wynikająca z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług  (12)

Całkowita kwota podatku VAT wynikająca z korekt dostaw towarów  (12)

Część 4: Saldo należnego podatku VAT dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji

25.1.

Całkowita kwota należnego podatku VAT z uwzględnieniem korekt wcześniejszych deklaracji dla poszczególnych państw członkowskich (pole 11.1 + pole 11.2... + pole 24.1 + pole 24.2 …)  (12)

Całkowita kwota należnego podatku VAT z uwzględnieniem korekt wcześniejszych deklaracji dla poszczególnych państw członkowskich (pole 21.1 + pole 21.2... + pole 24.1 + pole 24.2 …)  (12)

Całkowita kwota należnego podatku VAT z uwzględnieniem korekt wcześniejszych deklaracji dla poszczególnych państw członkowskich (pole 11.1 + pole 11.2... + pole 24.1 + pole 24.2 …)  (12)

Część 5: Całkowita kwota należnego podatku VAT dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji

26

Całkowita kwota należnego podatku VAT dla wszystkich państw członkowskich (pole 25.1 + 25.2. …)  (13)

Całkowita kwota należnego podatku VAT dla wszystkich państw członkowskich (pole 25.1 + 25.2. …)  (13)

Całkowita kwota należnego podatku VAT dla wszystkich państw członkowskich (pole 25.1 + 25.2. …)  (13)


(1)  Unikalny numer referencyjny nadany przez państwo członkowskie identyfikacji składa się z kodu państwa członkowskiego identyfikacji/numeru VAT/okresu VAT – np. CZ/xxxxxxxxx/I kw.rrrr (lub /M01.rrrr dla procedury importu) + wstawić znacznik czasu. Numer ten jest nadawany przez państwo członkowskie identyfikacji przed przekazaniem deklaracji innemu zainteresowanemu państwu członkowskiemu.

(2)  Odnosi się do kwartałów kalendarzowych: I kw.rrrr – II kw.rrrr – III kw.rrrr – IV kw.rrrr. W przypadku gdy istnieje więcej niż jeden okres rozliczeniowy, który należy skorygować w części 3, należy wypełnić pole 22.1.1, 22.1.2 itd.

(3)  Odnosi się do miesięcy kalendarzowych: M01.rrrr – M02.rrrr – M03.rrrr – itd. W przypadku gdy istnieje więcej niż jeden okres rozliczeniowy, który należy skorygować w części 3, należy wypełnić pole 22.1.1, 22.1.2 itd.

(4)  Należy wypełnić tylko w przypadkach, gdy podatnik przedkłada więcej niż jedną deklarację VAT za ten sam kwartał. Odnosi się do dni kalendarzowych: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(5)  Należy wypełnić tylko w przypadkach, gdy podatnik/pośrednik przedkłada więcej niż jedną deklarację VAT za ten sam miesiąc. Odnosi się do dni kalendarzowych: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(6)  W przypadku gdy istnieje więcej niż jedno państwo członkowskie konsumpcji.

(7)  Z uwzględnieniem dostaw ułatwianych poprzez użycie interfejsu elektronicznego, o którym mowa w art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i kończy w państwie członkowskim identyfikacji.

(8)  Jeżeli w okresie rozliczeniowym stosuje się więcej niż jedną stawkę podstawową, należy wypełnić pola 5.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 13.1.2, 16.1.2, 17.1.2 itd. W przypadku stosowania więcej niż jednej obniżonej stawki VAT, należy wypełnić pola 6.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 14.1.2, 18.1.2, 19.1.2 itd.

(9)  W przypadku więcej niż jednego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej należy wypełnić pola 12.2 – 20.2 itd.

(10)  W przypadku gdy istnieje więcej niż jedno państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie identyfikacji, z którego towary są wysyłane lub transportowane, należy wypełnić pola 12.2 – 20.2 itd.

(11)  Z uwzględnieniem dostaw ułatwianych poprzez użycie interfejsu elektronicznego, o którym mowa w art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie członkowskim.

(12)  Wartość tej kwoty może być ujemna.

(13)  Nie można uwzględniać kwot ujemnych podanych w polach 25.1, 25.2 itd.


Top