EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0177

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/177 z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE, dyrektywy Komisji 93/49/EWG i 93/61/EWG oraz dyrektywy wykonawcze 2014/21/UE i 2014/98/UE w odniesieniu do agrofagów roślin występujących na nasionach i innym materiale rozmnożeniowym roślin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 41, 13.2.2020, p. 1–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2020/177/oj

13.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/1


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/177

z dnia 11 lutego 2020 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE, dyrektywy Komisji 93/49/EWG i 93/61/EWG oraz dyrektywy wykonawcze 2014/21/UE i 2014/98/UE w odniesieniu do agrofagów roślin występujących na nasionach i innym materiale rozmnożeniowym roślin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (1), w szczególności jej art. 21a,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (2), w szczególności jej art. 21a,

uwzględniając dyrektywę Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (3), w szczególności jej art. 17a,

uwzględniając dyrektywę Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych (4), w szczególności jej art. 5 ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (5), w szczególności jej art. 45,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (6), w szczególności jej art. 18 lit. c) i art. 24,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (7), w szczególności jej art. 24,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw (8), innym niż nasiona, w szczególności jej art. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (9), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (10) ma zastosowanie od dnia 14 grudnia 2019 r. Aby jego przepisy stały się w pełni skuteczne, należy przyjąć przepisy wykonawcze regulujące agrofagi, rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, a także odpowiednie wymogi niezbędne do ochrony terytorium Unii przed ryzykiem fitosanitarnym.

(2)

W związku z tym w celu umieszczenia w wykazie regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii (RNQP) należy ustanowić szczegółowe przepisy, a także środki zapobiegające ich występowaniu na odnośnych roślinach przeznaczonych do sadzenia.

(3)

Agrofagi wymienione w części A załącznika I i w części A sekcja I załącznika II do dyrektywy Rady 2000/29/WE (11) zostały ponownie ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”) w celu utworzenia wykazu agrofagów kwarantannowych dla Unii na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/2031. Ponowna ocena była konieczna, aby zaktualizować status fitosanitarny tych agrofagów zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i naukowej oraz ocenić ich zgodność z kryteriami określonymi w art. 3 w odniesieniu do terytorium Unii i sekcją 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(4)

Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin (EPPO) przeprowadziła ponowną ocenę agrofagów wymienionych w części A sekcja II załącznika II do dyrektywy 2000/29/WE, upraw wymienionych w pkt 3 oraz agrofagów na podstawie pkt 6 załącznika I do dyrektywy 66/401/EWG, a także agrofagów na podstawie pkt 3 załącznika II do dyrektywy 66/402/EWG, załącznika I i pkt 4 załącznika II do dyrektywy 68/193/EWG, jak również agrofagów wymienionych w aktach przyjętych na podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy 98/56/WE, załącznika II do dyrektywy 2002/55/WE, załączników I i II do dyrektywy 2002/56/WE, a także agrofagów wymienionych w aktach przyjętych na podstawie art. 18 lit. c) tej dyrektywy, pkt 4 załącznika I i pkt 5 części I załącznika II do dyrektywy 2002/57/WE oraz art. 4 dyrektywy 2008/72/WE.

(5)

W wyniku tej ponownej oceny w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (12) wymieniono odnośne RNQP, odnośne rośliny przeznaczone do sadzenia oraz progi dotyczące występowania RNQP na odnośnych roślinach do sadzenia. Ponadto w załączniku V do tego rozporządzenia wykonawczego określono środki mające na celu zapobieganie występowaniu RNQP.

(6)

W przypadku dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 93/49/EWG, 93/61/EWG oraz dyrektyw wykonawczych 2014/21/UE i 2014/98/UE należy przewidzieć dodatkowe środki w odniesieniu do RNQP istotnych dla zakresu stosowania tych dyrektyw.

(7)

Należy zatem zaktualizować te dyrektywy w celu dostosowania lub usunięcia przepisów dotyczących niektórych agrofagów, które kwalifikują się jako RNQP zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/2031.

(8)

Ze względu na przejrzystość i w celu dostosowania do nowych ram prawnych należy wskazać w dyrektywach, że materiał siewny lub inny materiał rozmnożeniowy roślin – stosownie do przypadku – również musi spełniać wymogi dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i regulowanych agrofagów niekwarantannowych, określone w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 5 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 37 ust. 2, art. 37 ust. 4, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 72 ust. 1, art. 73, art. 79 ust. 2 i art. 80 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, jak również w środkach przyjętych zgodnie z art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia. Wskazanie to należy również zawrzeć w dyrektywie 66/401/EWG, chociaż nie określono szczegółowych wymogów w odniesieniu do określonych RNQP.

(9)

Ze względu na spójność i w celu harmonizacji różnych stosowanych terminów należy wskazać w dyrektywach, że materiał siewny lub inny materiał rozmnożeniowy roślin – stosownie do przypadku – musi być praktycznie wolny od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału siewnego lub innego materiału rozmnożeniowego roślin, stosownie do przypadku.

(10)

Aby zapewnić spójność z wykazem odnośnych RNQP i progów na podstawie załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072, należy w szczególności zaktualizować odniesienia do agrofagów oraz odpowiednie progi zawarte w załącznikach I i II do dyrektywy 66/402/EWG.

(11)

Należy zaktualizować dyrektywę 68/193/EWG w celu uwzględnienia nowych wymogów odzwierciedlających rozwój wiedzy naukowej i technicznej w odniesieniu do produkcji winorośli oraz nowych wymogów na podstawie oceny RNQP przeprowadzonej przez EPPO. Wymogi te powinny zastąpić dotychczasowe wymogi zdrowotne dla szkółek oraz obejmować wymogi dotyczące gleby i warunki produkcji dla szkółek, wymogi w odniesieniu do punktów produkcji, inspekcji, wykazów RNQP i odpowiednich środków zapobiegających ich występowaniu. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do tej dyrektywy.

(12)

Wykazy RNQP, agrofagów i roślin określonych w załącznikach do dyrektyw 93/49/EWG i 93/61/EWG należy uaktualnić i zastąpić nowymi wykazami w celu zapewnienia spójności z odnośnymi RNQP, roślinami przeznaczonymi do sadzenia i progami wymienionymi w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072.

(13)

W dyrektywach tych należy doprecyzować, że odnośny materiał rozmnożeniowy w miejscu produkcji powinien być, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, praktycznie wolny od wszystkich agrofagów wymienionych w odpowiednich załącznikach do tych dyrektyw w odniesieniu do odnośnego materiału rozmnożeniowego. Należy zapewnić podejście na poziomie produkcji, które jest mniej rygorystyczne niż podejście dotyczące wymogów dotyczących materiału rozmnożeniowego wprowadzanego do obrotu.

(14)

Wykaz owadów zawarty w pkt 3 lit. b) załącznika II do dyrektywy 2002/55/WE należy zastąpić nowym wykazem w celu zapewnienia spójności z odnośnymi RNQP, roślinami przeznaczonymi do sadzenia i progami wymienionymi w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072.

(15)

Agrofagi, o których mowa w załącznikach I i II do dyrektywy 2002/56/WE, należy zastąpić nowym wykazem w celu zapewnienia spójności z odnośnymi RNQP i progami dotyczącymi sadzeniaków bazowych i sadzeniaków kwalifikowanych, wymienionymi w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072.

(16)

Należy odpowiednio zmienić odniesienia do agrofagów, odpowiednie progi oraz niektóre warunki dotyczące odnośnych roślin przeznaczonych do sadzenia w załączniku do dyrektywy wykonawczej 2014/21/UE.

(17)

Agrofagi, o których mowa w załącznikach I i II do dyrektywy 2002/57/WE, należy zastąpić nowym wykazem w celu zapewnienia spójności z odnośnymi RNQP, roślinami przeznaczonymi do sadzenia i progami wymienionymi w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072.

(18)

EPPO stwierdziła również, że dwa agrofagi glebowe, a mianowicie Phialophora gregataPhytophthora megasperma, które mogą być przenoszone wraz z glebą do nasion soi, nie powinny być wymienione jako RNQP. W związku z tym substancje obojętne nie stanowią już zagrożenia w odniesieniu do tych agrofagów i wymóg dotyczący substancji obojętnych w odniesieniu do nasion soi powinien zostać wyłączony z zakresu stosowania tej dyrektywy.

(19)

Należy ponadto zaktualizować dyrektywę wykonawczą 2014/98/UE w celu uwzględnienia nowych wymogów odzwierciedlających rozwój wiedzy naukowej i technicznej w odniesieniu do produkcji roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz na podstawie oceny RNQP przeprowadzonej przez EPPO. Aktualizacja ta powinna obejmować obecne wymagania zdrowotne dla różnych kategorii materiału rozmnożeniowego i uwzględniać nowe RNQP, jak również środki w odniesieniu do tych agrofagów, a także zawierać wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru w celu zapobiegania występowaniu wszystkich wymienionych RNQP na odnośnych roślinach przeznaczonych do sadzenia.

(20)

W momencie przyjmowania dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE nie było wyraźnego rozróżnienia między materiałem znajdującym się w punktach produkcji a materiałem rozmnożeniowym przeznaczonym do wprowadzenia do obrotu. Jeśli chodzi o wymagania dotyczące zdrowia dla różnych kategorii materiału rozmnożeniowego w dyrektywie wykonawczej 2014/98/UE, należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie między wymaganiami zdrowotnymi dla roślin matecznych i materiału rozmnożeniowego znajdującego się w punktach produkcji a materiałem rozmnożeniowym przeznaczonym do wprowadzenia do obrotu. Na podstawie inspekcji wzrokowej materiał rozmnożeniowy przeznaczony wprowadzenia do obrotu powinien być wolny od wszystkich RNQP, które są wymienione w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do odpowiednich rodzajów i gatunków. Z tego względu w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 podano zerową wartość progu tolerancji dla wszystkich RNQP. Rośliny mateczne i materiał rozmnożeniowy kategorii bazowych, kwalifikowanych i CAC znajdujące się w punktach produkcji mogą wykazywać objawy występowania niektórych RNQP, pod warunkiem że w przypadku danych roślin matecznych i materiału rozmnożeniowego zastosowano odpowiednie środki. Środki te mogą polegać na usunięciu tych roślin matecznych i materiału rozmnożeniowego z sąsiedztwa innego materiału rozmnożeniowego należącego do tej samej kategorii lub usunięcia go i, w stosownych przypadkach, zniszczenia.

(21)

Dyrektywa wykonawcza 2014/98/UE odnosi się do progów określonych w art. 10, 16 i 21 oraz w części B załącznika I do tej dyrektywy, ale nie określa, do jakiego rodzaju materiału mają zastosowanie te progi. W celu zapewnienia jasności załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 zawiera zerową wartość progu tolerancji dla wszystkich RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz na roślinach sadowniczych przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu. Należy zaktualizować art. 10, 16 i 21 dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE, aby były zgodne z tym podejściem, a progi dla RNQP należy usunąć z części B załącznika I.

(22)

W załącznikach I i II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE należy ująć nowe RNQP, natomiast w załączniku III do tej dyrektywy należy zaktualizować niektóre nazwy gatunków owoców.

(23)

Ponadto należy zaktualizować wymogi określone w załączniku IV do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE z uwzględnieniem oceny przeprowadzonej przez EPPO.

(24)

Niniejsza dyrektywa powinna wejść w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tak aby właściwe organy i podmioty zawodowe miały odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do jej transpozycji i stosowania.

(25)

Aby właściwe organy i podmioty zawodowe miały wystarczająco dużo czasu na zapewnienie zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy, powinna ona obowiązywać od dnia 1 czerwca 2020 r.

(26)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiana dyrektywy 66/401/EWG

W załącznikach I i II do dyrektywy 66/401/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Zmiana dyrektywy 66/402/EWG

W załącznikach I i II do dyrektywy 66/402/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Zmiana dyrektywy 68/193/EWG

W załącznikach I i II do dyrektywy 68/193/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Zmiana dyrektywy 93/49/EWG

W dyrektywie 93/49/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych w miejscu produkcji został uznany, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, za praktycznie wolny od wszystkich agrofagów wymienionych w załączniku w odniesieniu do odpowiedniego materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych.

Ilość regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP) występujących na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych, który jest wprowadzany do obrotu, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej nie przekracza odpowiednich progów określonych w załączniku.

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych jest, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, praktycznie wolny od wszelkich agrofagów – innych niż agrofagi wymienione w załączniku w odniesieniu do określonego materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych – które zmniejszają użyteczność i jakość tego materiału lub od wszelkich oznak lub objawów ich występowania.

Materiał jest również zgodny z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i RNQP, przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031 (*1), a także ze środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”;"

2)

uchyla się art. 3a;

3)

załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 5

Zmiana dyrektywy 93/61/EWG

W dyrektywie 93/61/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych w miejscu produkcji został uznany, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, za praktycznie wolny od wszystkich agrofagów wymienionych w załączniku w odniesieniu do odpowiedniego materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego.

Ilość regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP) występujących na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych, który jest wprowadzany do obrotu, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej nie przekracza odpowiednich progów określonych w załączniku.

Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych został uznany na podstawie inspekcji wzrokowej za praktycznie wolny od wszelkich agrofagów – innych niż agrofagi wymienione w załączniku w odniesieniu do odpowiedniego materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego – które zmniejszają użyteczność i jakość materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych.

Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych spełnia również wymogi dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i regulowanych agrofagów niekwarantannowych, przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2016/2031 (*2) oraz w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie tego rozporządzenia, w tym ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

(*2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”;"

2)

załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku V do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

Zmiana dyrektywy 2002/55/WE

W załącznikach I i II do dyrektywy 2002/55/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 7

Zmiana dyrektywy 2002/56/WE

Załączniki I i II do dyrektywy 2002/56/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VII do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 8

Zmiana dyrektywy 2002/57/WE

W załącznikach I i II do dyrektywy 2002/57/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 9

Zmiana dyrektywy wykonawczej 2014/21/UE

W dyrektywie wykonawczej 2014/21/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Minimalne wymagania dla sadzeniaków przedbazowych

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby sadzeniaki przedbazowe spełniały następujące wymagania minimalne:

a)

pochodzą od roślin matecznych wolnych od następujących agrofagów: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka, wirus liściozwoju ziemniaka, wirus A ziemniaka, wirus M ziemniaka, wirus S ziemniaka, wirus X ziemniaka i wirus Y ziemniaka;

b)

liczba uprawianych roślin niezgodnych z odmianą i liczba roślin należących do innej odmiany nie przekraczają łącznie 0,01 %;

c)

maksymalna liczba rozmnożeń w polu wynosi cztery;

d)

regulowane agrofagi niekwarantannowe (RNQP) lub objawy wywołane przez odnośne RNQP nie występują w ilości powyżej progów na sadzeniakach przedbazowych zgodnie z poniższą tabelą:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP na roślinach uprawianych na sadzeniaki przedbazowe

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Objawy mozaiki wywołane wirusami

oraz

objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00]

0,1 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

0 %

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP na bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków przedbazowych

Objawy porażenia wirusem

0,5 %

2.   Państwa członkowskie stanowią, że sadzeniaki przedbazowe można wprowadzać do obrotu jako należące do »unijnych klas PBTC« i »unijnej klasy PB« zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

3.   Zgodność z wymogami ust. 1 lit. b) i d) ustala się w drodze urzędowych ocen polowych. W razie wątpliwości oceny te uzupełnia się urzędowymi badaniami liści.

Jeżeli wykorzystywane są metody mikrorozmnażania, zgodność z ust. 1 lit. a) sprawdza się w drodze urzędowego badania rośliny matecznej lub badania rośliny matecznej przeprowadzonego pod urzędowym nadzorem.

Jeżeli wykorzystywane są metody selekcji klonalnej, zgodność z ust. 1 lit. a) sprawdza się w drodze urzędowego badania linii klonalnej lub badania linii klonalnej przeprowadzonego pod urzędowym nadzorem.”;

2)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Minimalne wymogi dla partii sadzeniaków przedbazowych

Państwa członkowskie stanowią, że partie sadzeniaków przedbazowych spełniają następujące wymogi minimalne:

a)

ziemia i substancje obce nie przekraczają 1,0 % wagowo;

b)

liczba bulw porażonych zgniliznami innymi niż bakterioza pierścieniowa lub śluzak nie przekracza 0,2 % wagowo;

c)

liczba bulw z wadami zewnętrznymi, w tym bulw uszkodzonych lub zniekształconych, nie przekracza 3,0 % wagowo;

d)

liczba bulw porażonych parchem zwykłym występującym na ponad jednej trzeciej ich powierzchni nie przekracza 5,0 % wagowo;

e)

odsetek bulw pomarszczonych z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty nie przekracza 0,5 % wagowo;

f)

partie sadzeniaków przedbazowych są zgodne z następującymi wymogami dotyczącymi występowania RNQP lub chorób spowodowanych przez odnośne RNQP, zgodnie z poniższą tabelą:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP na partiach sadzeniaków przedbazowych

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Rizoktonioza porażająca bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Parch prószysty porażający bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %

g)

łączna liczba bulw, o których mowa w lit. b)–f), nie przekracza 6,0 % wagowo.”;

3)

załącznik zastępuje się załącznikiem IX do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 10

Zmiana dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE

W dyrektywie wykonawczej 2014/98/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Wymogi dotyczące zdrowia przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego

1.   Przedelitarną roślinę mateczną lub materiał przedelitarny uznaje się – na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzanej w obiektach, na polach i w partiach – za wolne od regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP), wymienionych w załącznikach I i II i objętych wymogami załącznika IV, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku. Inspekcję wzrokową przeprowadza właściwy organ i, w stosownych przypadkach, dostawca.

Właściwy organ oraz, w stosownych przypadkach, dostawca pobierają próbki przedelitarnej rośliny matecznej lub materiału przedelitarnego i badają je na obecność RNQP wymienionych w załączniku II i objętych wymogami załącznika IV, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku oraz kategorii.

W przypadku wątpliwości dotyczących obecności RNQP wymienionych w załączniku I właściwy organ i, w stosownych przypadkach, dostawca przeprowadzają pobranie próbek i badanie danych przedelitarnych roślin matecznych i danego materiału przedelitarnego.

2.   W odniesieniu do pobierania próbek i badania określonych w ust. 1 państwa członkowskie stosują protokoły Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin lub inne protokoły uznane na poziomie międzynarodowym. W przypadku gdy takie protokoły nie istnieją, właściwy organ stosuje odpowiednie protokoły ustanowione na poziomie krajowym. W tym przypadku państwa członkowskie udostępniają te protokoły innym państwom członkowskim i Komisji na ich wniosek.

Właściwy organ i, w stosownych przypadkach, dostawca przekazują próbki do laboratoriów urzędowo zatwierdzonych przez właściwy organ.

3.   W przypadku dodatniego wyniku badania w odniesieniu do któregokolwiek RNQP wymienionego w załącznikach I i II, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku, dostawca usuwa porażoną przedelitarną roślinę mateczną lub materiał przedelitarny z sąsiedztwa innych przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego na podstawie art. 3 ust. 3 lub art. 4 ust. 3 lub stosuje odpowiednie środki na podstawie załącznika IV.

4.   Środki mające na celu zapewnienie zgodności z wymogami określonymi w ust. 1 są określone w załączniku IV w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku oraz kategorii.

5.   Przepisów ust. 1 nie stosuje się do przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego podczas krioprezerwacji.”;

2)

tytuł art. 11 otrzymuje brzmienie:

Wymogi dotyczące gleby w przypadku przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego”;

3)

art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Wymogi dotyczące zdrowia elitarnych roślin matecznych i materiału elitarnego

1.   Elitarną roślinę mateczną lub materiał elitarny uznaje się – na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzanej w obiektach, na polach i w partiach – za wolne od RNQP, wymienionych w załącznikach I i II i objętych wymogami załącznika IV, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku. Inspekcję wzrokową przeprowadza właściwy organ i, w stosownych przypadkach, dostawca.

Właściwy organ oraz, w stosownych przypadkach, dostawca pobierają próbki elitarnej rośliny matecznej lub materiału elitarnego i badają je na obecność RNQP wymienionych w załączniku II i objętych wymogami załącznika IV, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku oraz kategorii.

W przypadku wątpliwości dotyczących obecności RNQP wymienionych w załączniku I właściwy organ i, w stosownych przypadkach, dostawca przeprowadzają pobranie próbek i badanie danych elitarnych roślin matecznych i danego materiału elitarnego.

2.   W odniesieniu do pobierania próbek i badania określonych w ust. 1 państwa członkowskie stosują protokoły Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin lub inne protokoły uznane na poziomie międzynarodowym. W przypadku gdy takie protokoły nie istnieją, właściwy organ stosuje odpowiednie protokoły ustanowione na poziomie krajowym. W tym przypadku państwa członkowskie udostępniają te protokoły innym państwom członkowskim i Komisji na ich wniosek.

Właściwy organ i, w stosownych przypadkach, dostawca przekazują próbki do laboratoriów urzędowo zatwierdzonych przez właściwy organ.

3.   W przypadku dodatniego wyniku badania w odniesieniu do któregokolwiek RNQP wymienionego w załącznikach I i II, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku, dostawca usuwa porażoną elitarną roślinę mateczną lub materiał elitarny z sąsiedztwa innych elitarnych roślin matecznych i materiału elitarnego na podstawie art. 15 ust. 7 lub art. 15 ust. 8 lub stosuje odpowiednie środki na podstawie załącznika IV.

4.   Środki mające na celu zapewnienie zgodności z wymogami określonymi w ust. 1 są określone w załączniku IV w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku oraz kategorii.

5.   Przepisów ust. 1 nie stosuje się do elitarnych roślin matecznych i materiału elitarnego podczas krioprezerwacji.”;

4)

tytuł art. 17 otrzymuje brzmienie:

Wymogi dotyczące gleby w przypadku elitarnych roślin matecznych i materiału elitarnego”;

5)

art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 21

Wymogi dotyczące zdrowia kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego

1.   Kwalifikowaną roślinę mateczną lub materiał kwalifikowany uznaje się – na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzanej w obiektach, na polach i w partiach – za wolne od RNQP, wymienionych w załącznikach I i II i objętych wymogami załącznika IV, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku. Inspekcję wzrokową przeprowadza właściwy organ i, w stosownych przypadkach, dostawca.

Właściwy organ oraz, w stosownych przypadkach, dostawca pobierają próbki kwalifikowanej rośliny matecznej lub materiału kwalifikowanego i badają je na obecność RNQP wymienionych w załączniku II i objętych wymogami załącznika IV, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku oraz kategorii.

W przypadku wątpliwości dotyczących obecności RNQP wymienionych w załączniku I właściwy organ i, w stosownych przypadkach, dostawca przeprowadzają pobranie próbek i badanie danych kwalifikowanych roślin matecznych i danego materiału kwalifikowanego.

2.   W odniesieniu do pobierania próbek i badania określonych w ust. 1 państwa członkowskie stosują protokoły Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin lub inne protokoły uznane na poziomie międzynarodowym. W przypadku gdy takie protokoły nie istnieją, właściwy organ stosuje odpowiednie protokoły ustanowione na poziomie krajowym. W tym przypadku państwa członkowskie udostępniają te protokoły innym państwom członkowskim i Komisji na ich wniosek.

Właściwy organ i, w stosownych przypadkach, dostawca przekazują próbki do laboratoriów urzędowo zatwierdzonych przez właściwy organ.

3.   W przypadku dodatniego wyniku badania w odniesieniu do któregokolwiek RNQP wymienionego w załącznikach I i II, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku, dostawca usuwa porażoną kwalifikowaną roślinę mateczną lub materiał kwalifikowany z sąsiedztwa innych kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego na podstawie art. 20 ust. 7 lub art. 20 ust. 8 lub stosuje odpowiednie środki na podstawie załącznika IV.

4.   Środki mające na celu zapewnienie zgodności z wymogami określonymi w ust. 1 są określone w załączniku IV w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku oraz kategorii.

5.   Przepisów ust. 1 nie stosuje się do kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego podczas krioprezerwacji.”;

6)

tytuł art. 22 otrzymuje brzmienie:

Wymogi dotyczące gleby w przypadku kwalifikowanych roślin matecznych i materiału kwalifikowanego”;

7)

art. 22 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„O ile nie stwierdzono inaczej, pobierania próbek i badania nie przeprowadza się w przypadku kwalifikowanych roślin sadowniczych.”;

8)

art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 26

Wymogi dotyczące zdrowia w przypadku materiału CAC

1.   Materiał CAC uznaje się – na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzanej przez dostawcę na etapie produkcji w obiektach, na polach i w partiach – za praktycznie wolny od agrofagów wymienionych w załącznikach I II w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku, o ile załącznik IV nie stanowi inaczej.

Dostawca pobiera próbki materiału pochodzącego z zidentyfikowanego źródła lub materiału CAC i bada je na obecność RNQP wymienionych w załączniku II i objętych wymogami załącznika IV, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku oraz kategorii.

W razie wątpliwości dotyczących obecności RNQP wymienionych w załączniku I dostawca przeprowadza pobranie próbek i badanie materiału pochodzącego z zidentyfikowanego źródła lub danego materiału CAC.

Po etapie produkcji materiał rozmnożeniowy CAC i rośliny sadownicze CAC w partiach są wprowadzane do obrotu wyłącznie w przypadku, gdy zostaną uznane za wolne od oznak lub objawów występowania agrofagów wymienionych w załącznikach I i II na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzonej przez dostawcę.

Dostawca stosuje środki mające na celu zapewnienie zgodności z wymogami określonymi w ust. 1 na podstawie załącznika IV w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku oraz kategorii.

2.   Przepisów ust. 1 nie stosuje się do materiału CAC podczas krioprezerwacji.”;

9)

dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Artykuł 27a

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

Oprócz wymogów dotyczących zdrowia i gleby, ustanowionych w art. 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 i 26, materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze są produkowane zgodnie z wymogami dotyczącymi punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru, określonymi w załączniku IV, w celu ograniczenia występowania RNQP wymienionych w tym załączniku w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku.”;

10)

załączniki od I do IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku X do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 11

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 maja 2020 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 13

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298.

(2)  Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309.

(3)  Dz.U. L 93 z 17.4.1968, s. 15.

(4)  Dz.U. L 226 z 13.8.1998, s. 16.

(5)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(6)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60.

(7)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74.

(8)  Dz.U. L 205 z 1.8.2008, s. 28.

(9)  Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 8.

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).

(11)  Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

(12)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Zmiana dyrektywy 66/401/EWG

W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Uprawy są praktycznie wolne od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału siewnego.

Uprawy muszą być również zgodne z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych (»RNQP«), przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031 (*1), a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

Występowanie RNQP na uprawach i ich odpowiednich kategoriach musi być zgodne z następującymi wymogami określonymi w tabeli:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”;"

2)

w załączniku II sekcja I pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Materiał siewny jest praktycznie wolny od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału siewnego.

Materiał siewny musi być również zgodny z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz RNQP, przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031, a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

Występowanie RNQP na materiale siewnym i jego odpowiednich kategoriach musi być zgodne z następującymi wymogami określonymi w tabeli:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla elitarnego materiału siewnego

Progi dla kwalifikowanego materiału siewnego

Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %”


(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”;«


ZAŁĄCZNIK II

Zmiana dyrektywy 66/402/EWG

W dyrektywie 66/402/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3 część A otrzymuje brzmienie:

„A.    Oryza sativa :

Liczba roślin wyraźnie rozpoznawalnych jako rośliny dzikie lub jako rośliny o czerwonych ziarnach nie przekracza:

0 dla produkcji elitarnego materiału siewnego,

1 na 100 m2 dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego pierwszego i drugiego pokolenia.”;

b)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

Uprawy są praktycznie wolne od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału siewnego.

Uprawy muszą być również zgodne z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych (»RNQP«), przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031 (*1), a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

Występowanie RNQP na uprawach musi być zgodne z następującymi wymogami określonymi w tabeli:

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Nie więcej niż 2 rośliny z objawami na 200 m2 wykryte podczas inspekcji polowych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbie roślin w każdej uprawie.

Nie więcej niż 2 rośliny z objawami na 200 m2 wykryte podczas inspekcji polowych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbie roślin w każdej uprawie.

kwalifikowany materiał siewny pierwszego pokolenia (C1):

nie więcej niż 4 rośliny z objawami na 200 m2 wykryte podczas inspekcji polowych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbie roślin w każdej uprawie.

Kwalifikowany materiał siewny drugiego pokolenia (C2):

nie więcej niż 8 roślin z objawami na 200 m2 wykrytych podczas inspekcji polowych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbie roślin w każdej uprawie.

Nicienie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rośliny przeznaczone do sadzenia

(rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”;"

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Materiał siewny jest praktycznie wolny od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału siewnego.

Materiał siewny musi być również zgodny z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz RNQP, przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031, a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

Występowanie RNQP na materiale siewnym i jego odpowiednich kategoriach musi być zgodne z następującymi wymogami określonymi w tabeli:

Nicienie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rośliny przeznaczone do sadzenia

(rodzaj lub gatunek)

Progi dla wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla elitarnego materiału siewnego

Progi dla kwalifikowanego materiału siewnego

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Grzyby

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktycznie wolne

Praktycznie wolne

Praktycznie wolne”

b)

dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4.

Występowanie struktur grzybów na materiale siewnym i jego odpowiednich kategoriach musi być zgodne z następującymi wymogami określonymi w tabeli:

Kategoria

Maksymalna liczba struktur grzybów, takich jak sklerocja lub sporysze w próbce o wadze określonej w kolumnie 3 załącznika III

Rośliny zbożowe inne niż mieszańce Secale cereale:

 

Elitarny materiał siewny

1

Kwalifikowany materiał siewny

3

Mieszańce Secale cereale:

 

Elitarny materiał siewny

1

Kwalifikowany materiał siewny

4 (*2)


(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”;”


(*2)  Obecność pięciu struktur grzybów, takich jak sklerocja lub ich fragmenty, lub sporysze w próbce o określonej wadze jest uważana za zgodną z normami, jeśli druga próbka o tej samej wadze zawiera nie więcej niż cztery struktury grzybów.”


ZAŁĄCZNIK III

Zmiana dyrektywy 68/193/EWG

W dyrektywie 68/193/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

WARUNKI DOTYCZĄCE UPRAWY

Sekcja 1: Tożsamość, czystość i warunki uprawy

1.

Uprawa posiada tożsamość i czystość odmianową oraz, w stosownych przypadkach, klonalną.

2.

Warunki uprawy plantacji i stadium rozwojowe roślin są takie, aby możliwe było wystarczające sprawdzenie tożsamości i czystości odmianowej oraz, jeśli to konieczne, klonu i stanu zdrowia.

Sekcja 2: Wymagania zdrowotne dla mateczników podkładek przeznaczonych do produkcji wszystkich kategorii materiału rozmnożeniowego oraz dla szkółek sadzonek wszystkich kategorii

1.

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do mateczników podkładek przeznaczonych do produkcji wszystkich kategorii materiału rozmnożeniowego oraz do szkółek sadzonek wszystkich kategorii.

2.

Mateczniki podkładek i szkółki sadzonek uznaje się na podstawie inspekcji wzrokowej za wolne od regulowanych agrofagów niekwarantannowych („RNQP”) wymienionych w sekcjach 6 i 7 w odniesieniu do przedmiotowego rodzaju lub gatunku.

Z mateczników podkładek i szkółek sadzonek pobiera się próbki i bada się je pod kątem RNQP wymienionych w sekcji 7 w odniesieniu do przedmiotowego rodzaju lub gatunku. W przypadku wątpliwości dotyczących obecności RNQP wymienionych w sekcjach 6 i 7 w odniesieniu do przedmiotowego rodzaju lub gatunku należy pobierać i badać próbki z mateczników podkładek i szkółek sadzonek.

3.

Inspekcję wzrokową oraz, w stosownych przypadkach, pobieranie i badanie próbek z mateczników podkładek i szkółek sadzonek przeprowadza się zgodnie z sekcją 8.

4.

Pobieranie próbek i badanie, o którym mowa w pkt 2, odbywa się w najbardziej odpowiednim okresie roku, przy uwzględnieniu warunków klimatycznych i uprawowych dotyczących danej winorośli, oraz biologii RNQP właściwych dla tej winorośli.

W odniesieniu do pobierania próbek i przeprowadzania badań państwa członkowskie stosują protokoły Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) lub inne protokoły uznane na szczeblu międzynarodowym. W przypadku braku takich protokołów stosuje się odpowiednie protokoły ustanowione na poziomie krajowym. W tym przypadku państwa członkowskie udostępniają te protokoły innym państwom członkowskim i Komisji na ich wniosek.

W odniesieniu do pobierania próbek i badania winorośli w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji wstępnego materiału rozmnożeniowego państwa członkowskie stosują testy biologiczne na roślinach wskaźnikowych w celu oceny występowania wirusów, wiroidów, chorób wirusopodobnych i fitoplazm, lub inne równoważne protokoły uznane na poziomie międzynarodowym.

Sekcja 3: Wymagania dotyczące gleby i warunki produkcji dla mateczników podkładek przeznaczonych do produkcji wszystkich kategorii materiału rozmnożeniowego oraz dla szkółek sadzonek wszystkich kategorii

1.

Winorośl w matecznikach podkładek i szkółkach sadzonek można sadzić wyłącznie w glebie lub, w stosownych przypadkach, w doniczkach z podłożem uprawowym, wolnych od wszelkich agrofagów, które mogą być żywicielami wirusów wymienionych w sekcji 7. Brak takich agrofagów stwierdza się na podstawie pobrania próbek i badania.

Pobieranie próbek i badanie przeprowadza się z uwzględnieniem warunków klimatycznych i biologii agrofagów, które mogą być żywicielami wirusów wymienionych w sekcji 7.

2.

Pobieranie próbek i badania nie są przeprowadzane, jeżeli urzędowy organ kontroli stwierdzi na podstawie inspekcji urzędowej, że gleba jest wolna od wszelkich agrofagów, które mogą być żywicielami wirusów wymienionych w sekcji 7.

Pobieranie próbek i badania nie są również przeprowadzane w przypadku, gdy winorośl nie była uprawiana w glebie produkcji przez okres co najmniej pięciu lat i nie ma wątpliwości co do braku w tej glebie agrofagów, które mogą być żywicielami wirusów wymienionych w sekcji 7.

3.

W odniesieniu do pobierania próbek i przeprowadzania badań państwa członkowskie stosują protokoły EPPO lub inne protokoły uznane na szczeblu międzynarodowym. W przypadku gdy takie protokoły nie istnieją, państwa członkowskie stosują odpowiednie protokoły ustanowione na poziomie krajowym. W tym przypadku państwa członkowskie udostępniają te protokoły innym państwom członkowskim i Komisji na ich wniosek.

Sekcja 4: Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

1.

Mateczniki podkładek i szkółki sadzonek zakłada się w odpowiednich warunkach, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku porażenia przez agrofagi, które mogą być żywicielami wirusów wymienionych w sekcji 7.

2.

Nie należy zakładać szkółek w obrębie winnic ani mateczników podkładek. Minimalna odległość od winnicy czy matecznika podkładek wynosi trzy metry.

3.

Oprócz wymogów dotyczących zdrowia i gleby oraz warunków produkcji określonych w sekcjach 2 i 3 produkcja materiału rozmnożeniowego spełnia wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru określone w sekcji 8, co ma na celu ograniczenie występowania agrofagów wymienionych w tej sekcji.

Sekcja 5: Inspekcje urzędowe

1.

Materiał rozmnożeniowy produkowany w matecznikach podkładek i szkółkach sadzonek uznaje się za spełniający wymogi sekcji 2–4 na podstawie corocznych urzędowych inspekcji upraw.

2.

Te inspekcje urzędowe przeprowadzane są przez urzędowy organ kontroli zgodnie z sekcją 8.

3.

Dodatkowe urzędowe inspekcje upraw przeprowadza się w przypadkach sporów dotyczących spraw, jakie można rozstrzygnąć bez uszczerbku dla jakości materiału rozmnożeniowego.

Sekcja 6: Wykaz RNQP, w przypadku których wymagane są inspekcja wzrokowa i, w razie wątpliwości, pobieranie próbek i badania na podstawie sekcji 2 pkt 2

Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego winorośli, innego niż nasiona

RNQP

 

Owady i roztocze

Nieszczepiony Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Owady i roztocze

Vitis L., inny niż nieszczepiony Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Bakterie

Vitis L.

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

 

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Vitis L.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Sekcja 7: Wykaz RNQP, w przypadku których wymagane są inspekcja wzrokowa i, w określonych przypadkach, pobieranie próbek i badania zgodnie z sekcją 2 pkt 2 oraz sekcją 8

Rodzaj lub gatunek

RNQP

 

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Materiał rozmnożeniowy Vitis L. inny niż nasiona

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Wirus wachlarzowatości liści winorośli [GFLV00]

Wirus liściozwoju winorośli 1 [GLRAV1]

Wirus liściozwoju winorośli 3 [GLRAV3]

 

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Podkładki Vitis spp. oraz ich mieszańce z wyjątkiem Vitis vinifera L.

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Wirus wachlarzowatości liści winorośli [GFLV00]

Wirus liściozwoju winorośli 1 [GLRAV1]

Wirus liściozwoju winorośli 3 [GLRAV3]

Wirus plamistości liści winorośli [GFKV00]

Sekcja 8: Wymogi dotyczące środków dla mateczników podkładek Vitis L. oraz, w stosownych przypadkach, szkółek sadzonek z podziałem na kategorie, na podstawie sekcji 2 pkt 2

Vitis L.

1.   Wstępny materiał rozmnożeniowy, elitarny materiał rozmnożeniowy i materiał kwalifikowany

Inspekcja wzrokowa

Urzędowy organ kontroli przeprowadza inspekcje wzrokowe mateczników podkładek i szkółek sadzonek co najmniej jeden raz na sezon wegetacyjny w odniesieniu do wszystkich RNQP wymienionych w sekcjach 6 i 7.

2.   Wstępny materiał rozmnożeniowy

Pobieranie próbek i badanie

Ze wszystkich winorośli w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji wstępnego materiału rozmnożeniowego pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa wachlarzowatości winorośli, wirusa liściozwoju winorośli 1 oraz wirusa liściozwoju winorośli 3. Pobieranie próbek i badanie jest powtarzane w kolejnych odstępach pięcioletnich.

Z mateczników podkładek przeznaczonych do produkcji podkładek, w uzupełnieniu badania pobranych próbek pod kątem wirusów, o których mowa w tiret pierwszym, pobiera się próbki i bada się je jednorazowo na obecność wirusa plamistości winorośli.

Wyniki pobierania próbek i badania są dostępne przed przyjęciem przedmiotowych mateczników podkładek.

3.   Elitarny materiał rozmnożeniowy

Pobieranie próbek i badanie

Ze wszystkich winorośli w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji podstawowego materiału rozmnożeniowego pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa wachlarzowatości winorośli, wirusa liściozwoju winorośli 1 oraz wirusa liściozwoju winorośli 3.

Pobieranie próbek i badania przeprowadza się po raz pierwszy w sześcioletnich matecznikach podkładek, a następnie w kolejnych odstępach sześciu lat.

Wyniki pobierania próbek i badania są dostępne przed przyjęciem przedmiotowych mateczników podkładek.

4.   Kwalifikowany materiał rozmnożeniowy

Pobieranie próbek i badanie

Z reprezentatywnej części winorośli w mateczniku podkładek przeznaczonych do produkcji materiału kwalifikowanego pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa wachlarzowatości winorośli, wirusa liściozwoju winorośli 1 oraz wirusa liściozwoju winorośli 3.

Pobieranie próbek i badania przeprowadza się po raz pierwszy w dziesięcioletnich matecznikach podkładek, a następnie w kolejnych odstępach dziesięciu lat.

Wyniki pobierania próbek i badania są dostępne przed przyjęciem przedmiotowych mateczników podkładek.

5.   Wstępny materiał rozmnożeniowy, elitarny materiał rozmnożeniowy i materiał kwalifikowany

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru oraz wymogi odpowiadające danym RNQP

a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i)

Winorośl jest produkowana na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; lub

(ii)

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów występowania Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; lub

(iii)

w odniesieniu do występowania Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. muszą być spełnione następujące warunki:

wszystkie winorośle w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji wstępnego materiału rozmnożeniowego i podstawowego materiału rozmnożeniowego, wykazujące objawy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., zostały usunięte; oraz

wszystkie winorośle w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji kwalifikowanego materiału rozmnożeniowego, wykazujące objawy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., zostały przynajmniej wyłączone z rozmnażania; oraz

w przypadku gdy materiał rozmnożeniowy, który jest przeznaczony do wprowadzenia do obrotu, wykazuje objawy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., całą partię tego materiału poddaje się działaniu gorącej wody lub innemu stosownemu zabiegowi zgodnie z protokołami EPPO lub innymi protokołami uznanymi na poziomie międzynarodowym, w celu zagwarantowania braku Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i)

Winorośl jest produkowana na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xylophilus ampelinus Willems et al.; lub

(ii)

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów występowania Xylophilus ampelinus Willems et al.; lub

(iii)

w odniesieniu do występowania Xylophilus ampelinus Willems et al. muszą być spełnione następujące warunki:

wszystkie winorośle w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji wstępnego materiału rozmnożeniowego, elitarnego materiału rozmnożeniowego i kwalifikowanego materiału rozmnożeniowego, wykazujące objawy Xylophilus ampelinus Willems et al., zostały usunięte i zastosowano odpowiednie środki higieniczne oraz

winorośl w punkcie produkcji, gdzie wystąpiły objawy Xylophilus ampelinus Willems et al. po przycinaniu zostaje poddana działaniu bakteriocydu w celu zagwarantowania braku Xylophilus ampelinus Willems et al.; oraz

w przypadku gdy materiał rozmnożeniowy, który jest przeznaczony do wprowadzenia do obrotu, wykazuje objawy Xylophilus ampelinus Willems et al., całą partię tego materiału poddaje się działaniu gorącej wody lub innemu stosownemu zabiegowi zgodnie z protokołami EPPO lub innymi protokołami uznanymi na poziomie międzynarodowym, w celu zagwarantowania braku Xylophilus ampelinus Willems et al.

c)

Wirus mozaiki gęsiówki, wirus wachlarzowatości liści winorośli, wirus liściozwoju winorośli 1 oraz wirus liściozwoju winorośli 3

(i)

W odniesieniu do występowania wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa wachlarzowatości liści winorośli, wirusa liściozwoju winorośli 1 oraz wirusa liściozwoju winorośli 3 muszą być spełnione następujące warunki:

na winorośli w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji wstępnego materiału rozmnożeniowego i elitarnego materiału rozmnożeniowego nie zaobserwowano objawów występowania żadnego z tych wirusów; oraz

objawy występowania tych wirusów zaobserwowano w przypadku nie więcej niż 5 % winorośli w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji materiału kwalifikowanego, a winorośle te zostały usunięte i zniszczone; lub

(ii)

wszystkie winorośle w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji wstępnego materiału rozmnożeniowego oraz wstępny materiał rozmnożeniowy są utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, aby zagwarantować, że są one wolne od wirusa liściozwoju winorośli 1 oraz wirusa liściozwoju winorośli 3.

d)

Viteus vitifoliae Fitch

(i)

Winorośl jest produkowana na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Viteus vitifoliae Fitch lub

(ii)

Winorośl jest szczepiona na podkładkach odpornych na Viteus vitifoliae Fitch lub

wszystkie winorośle w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji wstępnego materiału rozmnożeniowego oraz cały wstępny materiał rozmnożeniowy są utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, a w ostatnim pełnym okresie wegetacyjnym na tych winoroślach nie zaobserwowano objawów występowania Viteus vitifoliae Fitch; oraz

w przypadku gdy materiał rozmnożeniowy przeznaczony do wprowadzenia do obrotu wykazuje objawy występowania Viteus vitifoliae Fitch, całą partię tego materiału poddaje się fumigacji, działaniu gorącej wody lub innemu stosownemu zabiegowi zgodnie z protokołami EPPO lub innymi protokołami uznanymi na poziomie międzynarodowym w celu zagwarantowania braku Viteus vitifoliae Fitch.

6.   Standardowy materiał rozmnożeniowy

Inspekcja wzrokowa

Urzędowy organ kontroli przeprowadza inspekcje wzrokowe mateczników podkładek i szkółek sadzonek co najmniej jeden raz na sezon wegetacyjny w odniesieniu do wszystkich RNQP wymienionych w sekcjach 6 i 7.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru oraz wymogi odpowiadające danym RNQP

a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i)

Winorośl jest produkowana na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; lub

(ii)

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów występowania Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; lub

(iii)

wszystkie winorośle w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji standardowego materiału rozmnożeniowego, wykazujące objawy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., zostały przynajmniej wyłączone z rozmnażania; oraz

w przypadku gdy materiał rozmnożeniowy, który jest przeznaczony do wprowadzenia do obrotu, wykazuje objawy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., całą partię tego materiału poddaje się działaniu gorącej wody lub innemu stosownemu zabiegowi zgodnie z protokołami EPPO lub innymi protokołami uznanymi na poziomie międzynarodowym, w celu zagwarantowania braku Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i)

Winorośl jest produkowana na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xylophilus ampelinus Willems et al.; lub

(ii)

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów występowania Xylophilus ampelinus Willems et al.; lub

(iii)

w odniesieniu do występowania Xylophilus ampelinus Willems et al. muszą być spełnione następujące warunki:

wszystkie winorośle w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji standardowego materiału rozmnożeniowego, wykazujące objawy Xylophilus ampelinus Willems et al., zostały usunięte i zastosowano odpowiednie środki higieniczne; oraz

winorośl w punkcie produkcji, gdzie wystąpiły objawy Xylophilus ampelinus Willems et al. po przycinaniu zostaje poddana działaniu bakteriocydu w celu zagwarantowania braku Xylophilus ampelinus Willems et al.; oraz

w przypadku gdy materiał rozmnożeniowy, który jest przeznaczony do wprowadzenia do obrotu, wykazuje objawy Xylophilus ampelinus Willems et al., całą partię tego materiału poddaje się działaniu gorącej wody lub innemu stosownemu zabiegowi zgodnie z protokołami EPPO lub innymi protokołami uznanymi na poziomie międzynarodowym, w celu zagwarantowania braku Xylophilus ampelinus Willems et al.

c)

Wirus mozaiki gęsiówki, wirus wachlarzowatości liści winorośli, wirus liściozwoju winorośli 1 oraz wirus liściozwoju winorośli 3

Objawy występowania wszystkich wirusów (wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa wachlarzowatości liści winorośli, wirusa liściozwoju winorośli 1 i wirusa liściozwoju winorośli 3) zaobserwowano w przypadku nie więcej niż 10 % winorośli w matecznikach podkładek przeznaczonych do produkcji standardowego materiału, a winorośle te zostały wykluczone z rozmnażania.

d)

Viteus vitifoliae Fitch

(i)

Winorośl jest produkowana na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Viteus vitifoliae Fitch lub

(ii)

winorośl jest szczepiona na podkładkach odpornych na Viteus vitifoliae Fitch lub

(iii)

w przypadku gdy materiał rozmnożeniowy przeznaczony do wprowadzenia do obrotu wykazuje objawy występowania Viteus vitifoliae Fitch, całą partię tego materiału poddaje się fumigacji, działaniu gorącej wody lub innemu stosownemu zabiegowi zgodnie z protokołami EPPO lub innymi protokołami uznanymi na poziomie międzynarodowym w celu zagwarantowania braku Viteus vitifoliae Fitch.”;

2)

w załączniku II sekcja I pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Materiał rozmnożeniowy jest praktycznie wolny od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału rozmnożeniowego.

Materiał rozmnożeniowy musi być również zgodny z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii i agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031, a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.”.


ZAŁĄCZNIK IV

Zmiana dyrektywy 93/49/EWG

Załącznik do dyrektywy 93/49/EWG otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

Bakterie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych

Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Citrus L., mieszańce Citrus L., Fortunella Swingle., mieszańce Fortunella Swingle., Poncirus Raf., mieszańce Poncirus Raf.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych

Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Nasiona

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Citrus L., mieszańce Citrus L., Fortunella Swingle, mieszańce Fortunella Swingle, Poncirus Raf., mieszańce Poncirus Raf.

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Chrysanthemum L.

0 %

Owady i roztocze

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych

Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona Palmae, w odniesieniu do następujących rodzajów i gatunków

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nicienie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych

Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rodzaj lub rodzaje materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych

Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Lavandula L.

0 %

Wiroid karłowatości chryzantemy [CSVD00]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Wiroid łuszczycy kory cytrusowych [CEVD00]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Citrus L.

0 %

Wirus tristeza cytrusowych [CTV000] (izolaty z UE)

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Citrus L., mieszańce Citrus L., Fortunella Swingle., mieszańce Fortunella Swingle., Poncirus Raf., mieszańce Poncirus Raf.,

0 %

Wirus nekrotycznej plamistości niecierpka [INSV00]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Begonia x hiemalis

Fotsch, nowogwinejskie mieszańce Impatiens L.

0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

inne gatunki Prunus L. podatne na wirus ospowatości śliwy.

0 %

Wirus brązowej plamistości pomidora [TSWV00]

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., nowogwinejskie mieszańce Impatiens L., Pelargonium L.

0 %”


ZAŁĄCZNIK V

Zmiana dyrektywy 93/61/EWG

Załącznik do dyrektywy 93/61/EWG otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

RNQP w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw

Bakterie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw (rodzaj lub gatunek)

Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym warzyw

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw (rodzaj lub gatunek)

Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym warzyw

Fusarium Link (anamorfa) [1FUSAG] inne niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nicienie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw (rodzaj lub gatunek)

Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym warzyw

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw (rodzaj lub gatunek)

Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym warzyw

Wirus żółtej pasiastości pora [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Wirus żółtej karłowatości cebuli [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Wirus brązowej plamistości pomidora [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %”


ZAŁĄCZNIK VI

Zmiany w załącznikach I i II do dyrektywy 2002/55/WE

W dyrektywie 2002/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

Uprawy są praktycznie wolne od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału rozmnożeniowego.

Uprawy muszą być również zgodne z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych (»RNQP«), przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031 (*1), a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”;"

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Materiał siewny jest praktycznie wolny od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału rozmnożeniowego.

Materiał siewny musi być również zgodny z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz RNQP, przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031, a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.”;

b)

punkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Występowanie regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP) na materiale siewnym warzyw, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, nie przekracza odpowiednich progów określonych w tabeli:

Bakterie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rodzaj lub gatunek materiału siewnego warzyw

Próg występowania RNQP na materiale siewnym warzyw

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Owady i roztocze

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rodzaj lub gatunek materiału siewnego warzyw

Próg występowania RNQP na materiale siewnym warzyw

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nicienie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rodzaj lub gatunek materiału siewnego warzyw

Próg występowania RNQP na materiale siewnym warzyw

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rodzaj lub gatunek materiału siewnego warzyw

Próg występowania RNQP na materiale siewnym warzyw

Wirus mozaiki pepino [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %”


(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”;«


ZAŁĄCZNIK VII

Zmiana dyrektywy 2002/56/WE

W dyrektywie 2002/56/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

MINIMALNE WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ SADZENIAKI

1.

W przypadku sadzeniaków elitarnych odsetek uprawianych roślin niezgodnych z odmianą i odsetek roślin należących do innej odmiany nie mogą przekroczyć łącznie 0,1 %, a w bezpośrednim rozmnożeniu nie mogą przekroczyć łącznie 0,25 %.

2.

W przypadku sadzeniaków kwalifikowanych odsetek roślin niezgodnych z odmianą i odsetek roślin należących do innej odmiany nie mogą przekroczyć łącznie 0,5 %, a w bezpośrednim rozmnożeniu nie mogą przekroczyć łącznie 0,5 %.

3.

Sadzeniaki ziemniaka spełniają następujące wymogi dotyczące występowania regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP) lub chorób wywoływanych przez RNQP, w obrębie odpowiednich kategorii, zgodnie z poniższą tabelą:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg na plantacjach nasiennych elitarnych

Próg na plantacjach nasiennych kwalifikowanych

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

0 %

Objawy mozaiki wywołane przez wirusy

oraz

objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00]

0,8 %

6,0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

0 %

0 %


RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg w bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków elitarnych

Próg w bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków kwalifikowanych

Objawy zakażenia wirusowego

4,0 %

10,0 %

4.

Maksymalna liczba pokoleń sadzeniaków elitarnych wynosi cztery, a łączna liczba pokoleń wstępnych sadzeniaków elitarnych w polu i sadzeniaków elitarnych wynosi siedem.

Maksymalna liczba pokoleń kwalifikowanych sadzeniaków wynosi dwa.

Jeżeli pokolenie nie jest podane na etykiecie urzędowej, sadzeniaki powinny być uważane za należące do ostatniego pokolenia, które jest dopuszczone w obrębie danej kategorii.”;

2)

załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

MINIMALNE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PARTII SADZENIAKÓW

W przypadku sadzeniaków dopuszcza się następujące tolerancje dla zanieczyszczeń, wad i RNQP lub objawów wywołanych przez RNQP:

1)

obecność ziemi i substancji obcych: 1,0 % wagowo dla sadzeniaków elitarnych i 2,0 % wagowo dla sadzeniaków kwalifikowanych;

2)

sucha lub mokra zgnilizna, z wyjątkiem zgnilizny wywołanej przez Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum: 0,5 % wagowo, z czego mokra zgnilizna 0,2 % wagowo;

3)

wady zewnętrzne, np. bulwy uszkodzone lub o wadliwym kształcie: 3,0 % wagowo;

4)

parch zwykły na bulwach występujący na ponad jednej trzeciej ich powierzchni: 5,0 % wagowo;

5)

pomarszczone bulwy z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty: 1,0 % wagowo;

6)

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP, na partiach sadzeniaków:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP na sadzeniakach elitarnych wagowo

Próg występowania RNQP na sadzeniakach kwalifikowanych wagowo

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

0 %

Rizoktonioza porażająca bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

5,0 %

5,0 %

Parch prószysty porażający bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

3,0 %

3,0 %

7)

łączna tolerancja dla pozycji 2–6: 6,0 % wagowo dla sadzeniaków elitarnych i 8,0 % wagowo dla sadzeniaków kwalifikowanych.”


ZAŁĄCZNIK VIII

Zmiana dyrektywy 2002/57/WE

W dyrektywie 2002/57/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Uprawy są praktycznie wolne od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału rozmnożeniowego. Uprawy muszą być również zgodne z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych (»RNQP«), przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031 (*1), a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.;

Występowanie RNQP na uprawach musi być zgodne z następującymi wymogami określonymi w tabeli:

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”"

2)

w załączniku II sekcja I pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

Materiał siewny jest praktycznie wolny od wszelkich agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału rozmnożeniowego.

Materiał siewny musi być również zgodny z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz RNQP, przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031, a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

Występowanie RNQP na materiale siewnym i jego odpowiednich kategoriach musi być zgodne z następującymi wymogami określonymi w tabeli:

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Rośliny przeznaczone do sadzenia

(rodzaj lub gatunek)

Progi dla wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla elitarnego materiału siewnego

Progi dla kwalifikowanego materiału siewnego

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - len włóknisty

1 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

1 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

1 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - len oleisty

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % w przypadku zakażeń kompleksem Phomopsis

15 % w przypadku zakażeń kompleksem Phomopsis

15 % w przypadku zakażeń kompleksem Phomopsis

Fusarium (anamorfa) Link [1FUSAG]

inne niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.”


(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).”«


ZAŁĄCZNIK IX

Zmiana dyrektywy wykonawczej 2014/21/UE

Załącznik do dyrektywy wykonawczej 2014/21/UE otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

Warunki wprowadzania do obrotu sadzeniaków przedbazowych należących do unijnych klas PBTC i PB

1)

Warunki dla sadzeniaków przedbazowych unijnej klasy PBTC są następujące:

a)

warunki dotyczące sadzeniaków:

(i)

w uprawie nie mogą znajdować się rośliny niezgodne z odmianą ani rośliny należące do innej odmiany;

(ii)

rośliny, włącznie z bulwami, są produkowane w drodze mikrorozmnażania;

(iii)

rośliny, włącznie z bulwami, są produkowane w chronionym obiekcie na podłożu uprawnym wolnym od agrofagów;

(iv)

bulw nie rozmnaża się poza pierwsze pokolenie;

(v)

rośliny muszą być zgodne z następującymi progami dotyczącymi występowania RNQP lub objawów wywołanych przez odnośny RNQP, zgodnie z poniższą tabelą:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP na plantacjach nasiennych przedbazowych należących do unijnej klasy PBTC

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Objawy mozaiki wywołane przez wirusy

oraz

objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00]

0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

0 %

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP w bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków przedbazowych należących do unijnej klasy PBTC

Objawy zakażenia wirusowego

0 %

b)

warunki dotyczące partii:

(i)

partie są wolne od sadzeniaków ziemniaka porażonych zgniliznami;

(ii)

partie są wolne od sadzeniaków ziemniaka porażonych parchem zwykłym;

(iii)

partie są wolne od sadzeniaków ziemniaka nadmiernie pomarszczonych z powodu odwodnienia;

(iv)

partie są wolne od sadzeniaków ziemniaka z wadami zewnętrznymi, w tym bulw uszkodzonych lub zniekształconych;

(v)

partie sadzeniaków przedbazowych muszą być zgodne z następującymi progami dotyczącymi występowania RNQP lub objawów wywołanych przez odnośne RNQP, zgodnie z poniższą tabelą:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP na partiach sadzeniaków przedbazowych należących do unijnej klasy PBTC wagowo

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Rizoktonioza wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

0 %

Parch prószysty wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

0 %

2)

Warunki dla sadzeniaków przedbazowych unijnej klasy PB są następujące:

a)

warunki dotyczące sadzeniaków:

(i)

liczba roślin niezgodnych z odmianą i liczba roślin należących do innej odmiany nie przekraczają łącznie 0,01 %;

(ii)

rośliny muszą być zgodne z następującymi progami dotyczącymi występowania RNQP lub objawów spowodowanych przez odnośne RNQP, zgodnie z poniższą tabelą:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP na plantacjach nasiennych przedbazowych należących do unijnej klasy PB

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Objawy mozaiki wywołane przez wirusy

oraz

objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00]

0,1 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

0 %

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP w bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków przedbazowych należących do unijnej klasy PBTC

Objawy zakażenia wirusowego

0,5 %

b)

zakres tolerancji mających zastosowanie do partii w odniesieniu do następujących zanieczyszczeń, wad i chorób:

(i)

odsetek sadzeniaków porażonych zgniliznami innymi niż bakterioza pierścieniowa lub śluzak nie przekracza 0,2 % wagowo;

(ii)

odsetek sadzeniaków porażonych parchem zwykłym na ponad jednej trzeciej ich powierzchni nie przekracza 5,0 % wagowo;

(iii)

odsetek bulw pomarszczonych z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty nie przekracza 0,5 % wagowo;

(iv)

odsetek sadzeniaków z wadami zewnętrznymi, w tym bulw uszkodzonych lub zniekształconych, nie przekracza 3,0 % wagowo;

(v)

ilość ziemi i substancji obcych nie przekracza 1,0 % wagowo;

(vi)

partie sadzeniaków przedbazowych muszą być zgodne z następującymi progami dotyczącymi występowania RNQP lub objawów wywołanych przez odnośne RNQP, zgodnie z poniższą tabelą:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP

Próg występowania RNQP na partiach sadzeniaków przedbazowych należących do unijnej klasy PB wagowo

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Rizoktonioza porażająca bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Parch prószysty porażający bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %

(vii)

łączny odsetek sadzeniaków objętych zakresem tolerancji określonych w ppkt (i)–(iv) i (vi) nie przekracza 6,0 % wagowo.”.


ZAŁĄCZNIK X

Zmiana dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE

Załączniki do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE otrzymują brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz RNQP, w odniesieniu do których, zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 21 ust. 1 i art. 26 ust. 1, wymaga się przeprowadzenia inspekcji wzrokowej oraz, w razie wątpliwości, pobrania próbek i badania

Rodzaj lub gatunek

RNQP

Castanea sativa Mill.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

 

Czynnik mozaiki kasztanowca

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Owady i roztocze

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Nicienie

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bakterie

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Owady i roztocze

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. i Pyrus L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Owady i roztocze

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nicienie

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bakterie

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Owady i roztocze

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Nicienie

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

 

Czynnik mozaiki figowca [FGM000]

Fragaria L.

Bakterie

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Owady i roztocze

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Nicienie

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Fitoplazma fyllodiozy koniczyny [PHYP03]

 

Fitoplazma wybujałości liści truskawki [PHYP75]

Juglans regia L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Owady i roztocze

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Owady i roztocze

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nicienie

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bakterie

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Nicienie

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

 

Wirus żółknięcia liści oliwki [OLYAV0]

Wirus żółknięcia nerwów oliwki [OVYAV0]

Wirus żółtej pstrości i zamierania oliwki [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Nicienie

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L.,Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Owady i roztocze

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nicienie

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Owady i roztocze

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nicienie

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Owady i roztocze

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nicienie

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Owady i roztocze

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nicienie

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Owady i roztocze

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Nicienie

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Mieszana infekcja wirusa mozaiki aukuby i żółtaczki czarnej porzeczki

Rubus L.

Bakterie

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Owady i roztocze

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bakterie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz RNQP, w odniesieniu do których, na podstawie art. 9 ust. 2 i 4, art. 10 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 26 ust. 1 oraz załącznika IV wymaga się przeprowadzenia inspekcji wzrokowej oraz, w stosownych przypadkach, pobrania próbek i badania

Rodzaj lub gatunek

RNQP

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Bakterie

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Grzyby i organizmy grzybopodobne

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

 

Czynnik cristacortis cytrusowych [CSCC00]

Wiroid łuszczycy kory cytrusowych [CEVD00]

Czynnik impietratura cytrusowych [CSI000]

Wirus plamistości liści cytrusowych [CLBV00]

Wirus psorozy cytrusowych [CPSV00]

Wirus tristeza cytrusowych (izolaty z UE) [CTV000]

Wirus różnobarwności cytrusowych [CVV000]

Wiroid karłowatości chmielu [HSVD00]

Corylus avellana L.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

 

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

 

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Czynnik gumowatości drewna jabłoni[ARW000]

Wirus żłobkowatości pnia jabłoni [ASGV00]

Wirus jamkowatości pnia jabłoni [ASPV00]

Czynnik nekrozy kory gruszy[PRBN00]

Czynnik spękania kory gruszy[PRBS00]

Wiroid pęcherzowatych zrakowaceń gruszy [PBCVD0]

Czynnik szorstkości kory gruszy[PRRB00]

Czynnik żółtej plamistości pigwy[ARW000]

Fragaria L.

Bakterie

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Nicienie

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Wirus pierścieniowej plamistości maliny [RPRSV0]

Wirus marszczycy truskawki [SCRV00]

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki [SLRSV0]

Wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki [SMYEV0]

Wirus pstrości truskawki [SMOV00]

Wirus otaśmienia nerwów truskawki [SVBV00]

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora [TBRV00]

Juglans regia L

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

 

Wirus liściozwoju czereśni [CLRV00]

Malus Mill.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Wiroid marszczenia owoców jabłek [ADFVD0]

Czynnik spłaszczenia konarów jabłoni [AFL000]

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Czynnik gumowatości drewna jabłoni[ARW000]

Wiroid bliznowatości skórki jabłek [ASSVD0]

Czynnik gwiaździstego spękania jabłek [APHW00]

Wirus żłobkowatości pnia jabłoni [ASGV00]

Wirus jamkowatości pnia jabłoni [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Zaburzenia owoców: drobnienie owoców [APCF00], zielone marszczenie [APGC00], nierówność owoców Ben Davis, szorstkość skórki [APRSK0], gwiaździste spękania, rdzawe pierścienie [APLP00], rdzawe brodawki

Olea europaea L.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Wirus liściozwoju czereśni [CLRV00]

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Wirus karłowatości śliwy [PDV000]

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Utajony wirus moreli [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Wirus karłowatości śliwy [PDV000]

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni [PNRSV0]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Wirus zielonej pierścieniowej pstrości czereśni [CGRMV0]

Wirus liściozwoju czereśni [CLRV00]

Wirus cętkowanej plamistości liści czereśni [CMLV00]

Wirus nekrotycznej rdzawej plamistości czereśni [CRNRM0]

Wirus 1 i 2 drobnienia czereśni [LCHV10], [LCHV20]

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Wirus karłowatości śliwy [PDV000]

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni [PNRSV0]

Wirus pierścieniowej plamistości maliny [RPRSV0]

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki [SLRSV0]

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley i inne gatunki Prunus L. podatne na wirus ospowatości śliwy w przypadku mieszańców Prunus L.

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Utajony wirus pierścieniowej plamistości mirabelki [MLRSV0]

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Wirus karłowatości śliwy [PDV000]

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Utajony wirus moreli [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Utajony wiroid mozaiki brzoskwini [PLMVD0]

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Wirus karłowatości śliwy [PDV000]

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni [PNRSV0]

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki [SLRSV0]

Pyrus L.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Czynnik gumowatości drewna jabłoni[ARW000]

Wirus żłobkowatości pnia jabłoni [ASGV00]

Wirus jamkowatości pnia jabłoni [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Czynnik nekrozy kory gruszy[PRBN00]

Czynnik spękania kory gruszy[PRBS00]

Wiroid pęcherzowatych zrakowaceń gruszy [PBCVD0]

Czynnik szorstkości kory gruszy[PRRB00]

Czynnik żółtej plamistości pigwy[ARW000]

Ribes L.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Wirus rewersji porzeczki czarnej [BRAV00]

Wirus mozaiki ogórka [CMV000]

Wirus otaśmienia nerwów agrestu [GOVB00]

Wirus pierścieniowej plamistości maliny [RPRSV0]

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki [SLRSV0]

Rubus L.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Wirus nekrozy jeżyny [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Wirus mozaiki ogórka [CMV000]

Wirus krzaczastej karłowatości maliny [RBDV00]

 

Wirus pstrości liści maliny [RLMV00]

Wirus pierścieniowej plamistości maliny [RPRSV0]

Wirus chlorozy nerwów liści maliny [RVCV00]

Wirus żółtej plamistości liści maliny [RYS000]

Wirus żółtaczki nerwów liści maliny [RYNV00]

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki [SLRSV0]

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora [TBRV00]

Vaccinium L.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

Wirus mozaiki borówki wysokiej [BLMAV0]

Wirus czerwonej pierścieniowej plamistości borówki wysokiej [BRRV00]

Wirus oparzeliny borówki wysokiej [BLSCV0]

Wirus szoku borówki wysokiej [BLSHV0]

Wirus nitkowatości borówki wysokiej [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fitoplazma pozornego kwitnienia żurawiny [PHYPFB]

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz RNQP, których występowanie w glebie jest regulowane przepisami art. 11 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 i 2 i art. 22 ust. 1 i 2

Rodzaj lub gatunek

RNQP

Fragaria L.

Nicienie

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nicienie

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nicienie

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nicienie

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Nicienie

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Nicienie

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nicienie

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nicienie

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

„ZAŁĄCZNIK IV

Wymogi dotyczące środków w odniesieniu do poszczególnych rodzajów lub gatunków oraz kategorii na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 4, art. 21 ust. 4 i art. 26 ust. 2

Materiał rozmnożeniowy musi być zgodny z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii i agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031, a także ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

Ponadto spełnia on następujące wymogi dotyczące poszczególnych rodzajów lub gatunków oraz kategorii:

1.    Castanea sativa Mill.

a)   Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

Pobieranie próbek i badanie

W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

b)   Kategoria przedelitarna

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

W przypadku gdy dopuszczone jest zastosowanie odstępstwa w odniesieniu do produkcji materiału przedelitarnego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/925 (1), stosuje się następujące wymogi dotyczące Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

(i)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; lub

(ii)

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w punkcie produkcji na materiale rozmnożeniowym i na roślinach sadowniczych kategorii przedelitarnej nie obserwuje się objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

c)   Kategoria elitarna

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; lub

(ii)

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w punkcie produkcji na materiale rozmnożeniowym i na roślinach sadowniczych kategorii elitarnej nie obserwuje się objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

d)   Kategorie kwalifikowana i CAC

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii kwalifikowanej i CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; lub

(ii)

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w punkcie produkcji na materiale rozmnożeniowym i na roślinach sadowniczych kategorii kwalifikowanej i CAC nie obserwuje się objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. lub

(iii)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii kwalifikowanej i CAC wykazujące objawy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr zostały usunięte, pozostałe rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy są poddawane inspekcji co tydzień i przez co najmniej trzy tygodnie przed wysyłką w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów.

2.    Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

a)   Kategoria przedelitarna

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się dwa razy w roku.

Pobieranie próbek i badanie

Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej co roku pobiera się próbki i bada się je na obecność Spiroplasma citri Saglio et al. Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej, trzy lata po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie co trzy lata, pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE).

Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej, sześć lat po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie co sześć lat, pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty z UE) i Spiroplasma citri Saglio et al., wymienionych w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

b)   Kategoria elitarna

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się dwa razy w roku w odniesieniu do wirusa tristeza cytrusowych (izolaty UE), Spiroplasma citri Saglio et al.Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku w odniesieniu do wszystkich RNQP innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty UE), Spiroplasma citri Saglio et al.Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, wymienionych w załącznikach I i II.

Pobieranie próbek i badanie

W przypadku elitarnych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z każdej elitarnej rośliny matecznej co trzy lata pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE). Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co trzy lata pobiera się próbki i bada się je na obecność Spiroplasma citri Saglio et al.

W przypadku elitarnych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co roku pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE) i Spiroplasma citri Saglio et al. w celu przebadania wszystkich roślin matecznych w okresie 2 lat. W przypadku dodatniego wyniku badania na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE) od wszystkich elitarnych roślin matecznych w punkcie produkcji pobiera się próbki i poddaje się je badaniu. Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, co sześć lat pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty z UE) i Spiroplasma citriSaglio et al., wymienionych w załącznikach I i II.

c)   Kategoria kwalifikowana

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się dwa razy w roku w odniesieniu do wirusa tristeza cytrusowych (izolaty UE), Spiroplasma citri Saglio et al.Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku w odniesieniu do wszystkich RNQP innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty UE), Spiroplasma citri Saglio et al.Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, wymienionych w załącznikach I i II.

Pobieranie próbek i badanie

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co cztery lata pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE) w celu przebadania wszystkich roślin matecznych w okresie 8 lat.

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co roku pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE) w celu przebadania wszystkich roślin matecznych w okresie 3 lat. Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, w przypadku wątpliwości pobiera się próbki i bada je na obecność agrofagów, innych niż wirus tristeza cytrusowych (izolaty z UE), wymienionych w załącznikach I i II.

W przypadku dodatniego wyniku badania na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE) od wszystkich kwalifikowanych roślin matecznych w punkcie produkcji pobiera się próbki i poddaje się je badaniu.

d)   Kategorie elitarna i kwalifikowana

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

Materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa tristeza cytrusowych (izolaty z UE), Spiroplasma citri Saglio et al.Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; lub

(ii)

w przypadku materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii elitarnej i kwalifikowanej, które były uprawiane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na tym materiale rozmnożeniowym i na roślinach sadowniczych nie zaobserwowano objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a ten materiał rozmnożeniowy przed wprowadzeniem do obrotu został poddany wyrywkowemu pobieraniu próbek i badaniu na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE); lub

(iii)

w przypadku materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej, które nie były uprawiane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na tym materiale rozmnożeniowym i na tych roślinach sadowniczych nie zaobserwowano objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, i przed wprowadzeniem do obrotu z reprezentatywnej części tego materiału rozmnożeniowego pobrano próbki i zbadano je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE); lub

(iv)

w przypadku materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej, które nie były uprawiane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów:

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy występowania Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley lub Spiroplasma citri Saglio et al. na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone; oraz

z reprezentatywnej części materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej przed wprowadzeniem do obrotu pobrano próbki i zbadano je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE), i w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym wynik dodatni otrzymano w przypadku nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej. Ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze zostały usunięte i natychmiast zniszczone. Materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze w bezpośrednim sąsiedztwie zostały poddane wyrywkowym pobieraniu próbek i badaniu, a materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze, których badanie dało wynik dodatni, zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

e)   Kategoria CAC

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

Pobieranie próbek i badanie

Materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC pochodzą ze zidentyfikowanego źródła materiału, który, na podstawie inspekcji wzrokowej oraz badania pobranych próbek, został uznany za wolny od RNQP wymienionych w załączniku II.

W przypadku gdy materiał ze zidentyfikowanego źródła był utrzymywany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tego materiału co osiem lat pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE).

W przypadku gdy materiał pochodzący ze zidentyfikowanego źródła nie był utrzymywany w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części tego materiału co trzy lata pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE).

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE), Spiroplasma citri Saglio et al.Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; lub

(ii)

w przypadku materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC, które były uprawiane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na tym materiale rozmnożeniowym i na tych roślinach sadowniczych nie zaobserwowano objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze przed wprowadzeniem do obrotu zostały poddane wyrywkowemu pobieraniu próbek i badaniu na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE); lub

(iii)

w przypadku materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC, które nie były uprawiane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na materiale rozmnożeniowym i na roślinach sadowniczych w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley i wszelkie rośliny wykazujące objawy w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone, a przed wprowadzeniem do obrotu z reprezentatywnej części materiału pobrano próbki i zbadano je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE); lub

(iv)

w przypadku materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC, które nie były uprawiane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów:

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy Spiroplasma citri Saglio et al. lub Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC, a ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone; oraz

z reprezentatywnej części materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC przed wprowadzeniem do obrotu pobrano próbki i zbadano je na obecność wirusa tristeza cytrusowych (izolatów z UE) i w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym w punkcie produkcji wynik dodatni otrzymano w przypadku nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC. Ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze zostały usunięte i natychmiast zniszczone. Materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze w bezpośrednim sąsiedztwie zostały poddane wyrywkowym pobieraniu próbek i badaniu, a materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze, których badanie dało wynik dodatni, zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

3.    Corylus avellana L.

Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

Pobieranie próbek i badanie

W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

4.    Cydonia oblonga Mill.

a)   Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadzono w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na obecność Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.W odniesieniu do wszystkich RNQP innych niż Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

b)   Kategoria przedelitarna

Pobieranie próbek i badanie

Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej, piętnaście lat po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie co piętnaście lat, pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy wymienione w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

W przypadku gdy dopuszczone jest zastosowanie odstępstwa w odniesieniu do produkcji materiału przedelitarnego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/925, stosuje się następujące wymogi dotyczące Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

(i)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; lub

(ii)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej w punkcie produkcji zostały poddane inspekcji w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego, a wszelkie rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy wykazujące objawy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. oraz wszelkie rośliny żywicielskie w ich sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

c)   Kategoria elitarna

Pobieranie próbek i badanie

Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co piętnaście lat pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy wymienione w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

d)   Kategoria kwalifikowana

Pobieranie próbek i badanie

Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy wymienione w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

W razie wątpliwości z kwalifikowanych roślin sadowniczych pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

e)   Kategorie elitarna i kwalifikowana

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; lub

(ii)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej w punkcie produkcji zostały poddane inspekcji w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego, a wszelkie rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy wykazujące objawy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. oraz wszelkie rośliny żywicielskie w ich sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

f)   Kategoria CAC

Pobieranie próbek i badanie

W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; lub

(ii)

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC w punkcie produkcji zostały poddane inspekcji w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego, a wszelkie rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy wykazujące objawy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. oraz wszelkie rośliny żywicielskie w ich sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

5.    Ficus carica L.

Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

Pobieranie próbek i badanie

W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

6.    Fragaria L.

a)   Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się dwa razy w roku w trakcie sezonu wegetacyjnego. Należy przeprowadzić inspekcję wzrokową liści Fragaria L. pod kątem występowania Phytophthora fragariae C.J. Hickman.

W przypadku materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych wyprodukowanych w wyniku mikrorozmnażania, które są utrzymywane przez okres krótszy niż trzy miesiące, konieczna jest w tym okresie tylko jedna inspekcja wzrokowa.

b)   Kategoria przedelitarna

Pobieranie próbek i badanie

Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej rok po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie raz na sezon wegetacyjny, pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP wymienionych załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

c)   Kategoria elitarna

Pobieranie próbek i badanie

W przypadku objawów Phytophthora fragariae C.J. Hickman na liściach pobiera się i bada reprezentatywną próbę korzeni. Pobieranie próbek i badanie przeprowadza się, jeżeli objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki i wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora nie są jednoznaczne na podstawie inspekcji wzrokowej. W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP innych niż wirus mozaiki gęsiówki Phytophthora fragariae C.J. Hickman, wirus pierścieniowej plamistości maliny, wirus marszczycy truskawki, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki, wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirus otaśmienia nerwów truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, wymienionych w załącznikach I i II.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Phytophthora fragariae C.J. Hickman; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Phytophthora fragariaeC.J. Hickman na liściach materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii elitarnej, a wszelkie zakażone rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy oraz inne rośliny w otaczającej je strefie o promieniu co najmniej 5 m zostały oznaczone, wyłączone z wyorywania i wprowadzania do obrotu oraz zniszczone po wyoraniu niezakażonych roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas fragariae Kennedy & King; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Xanthomonas fragariae Kennedy & King na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii elitarnej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy porażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

(ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

okres przerwy w uprawie na polu, podczas którego przedmiotowe rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy nie mogą być uprawiane, wynosi co najmniej dziesięć lat pomiędzy stwierdzeniem obecności Phytophthora fragariae C.J. Hickman a kolejnym sadzeniem; lub

rejestrowana jest historia uprawy i historia chorób przenoszonych wraz z glebą w punkcie produkcji;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

okres przerwy w uprawie na polu, podczas którego przedmiotowy materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze nie mogą być uprawiane, wynosi co najmniej jeden rok pomiędzy stwierdzeniem obecności Xanthomonas fragariae Kennedy & King a kolejnym sadzeniem;

(iii)

wymogi dotyczące RNQP innych niż Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C.J. Hickman i innych niż wirusy:

odsetek materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii elitarnej w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym, wykazujących objawy każdego z następujących RNQP, nie może przekraczać:

0,05 % w przypadku Aphelenchoides besseyi;

0,1 % w przypadku fitoplazmy wybujałości liści truskawki;

0,2 % w przypadku:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

Candidatus Phytoplasma pruni;

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb;

0,5 % w przypadku:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

1 % w przypadku Pratylenchus vulnusAllen & Jensen; a ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze oraz wszelkie rośliny żywicielskie w ich sąsiedztwie zostały usunięte i zniszczone; oraz

W przypadku dodatniego wyniku badania materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii elitarnej, wykazujących objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki oraz wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, przedmiotowe rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy zostają usunięte i natychmiast zniszczone.

(iv)

Wymogi dotyczące wszystkich wirusów:

W punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy występowania wszystkich wirusów wymienionych w załącznikach I i II na nie więcej niż 1 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii elitarnej i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

d)   Kategoria kwalifikowana

Pobieranie próbek i badanie

W przypadku objawów Phytophthora fragariae C.J. Hickman na liściach pobiera się i bada reprezentatywną próbę korzeni. Pobieranie próbek i badanie przeprowadza się, jeżeli objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki i wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora nie są jednoznaczne na podstawie inspekcji wzrokowej. W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP innych niż wirus mozaiki gęsiówki Phytophthora fragariae C.J. Hickman, wirus pierścieniowej plamistości maliny, wirus marszczycy truskawki, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki, wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirus otaśmienia nerwów truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, wymienionych w załącznikach I i II.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Phytophthora fragariae C.J. Hickman; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Phytophthora fragariaeC.J. Hickman na liściach materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej, a wszelkie zakażone rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy oraz inne rośliny w otaczającej je strefie o promieniu co najmniej 5 m zostały oznaczone, wyłączone z wyorywania i wprowadzania do obrotu oraz zniszczone po wyoraniu niezakażonych roślin;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas fragariae Kennedy & King; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy występowania Xanthomonas fragariae Kennedy & King na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

(ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

okres przerwy w uprawie na polu, podczas którego przedmiotowe rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy nie mogą być uprawiane, wynosi co najmniej dziesięć lat pomiędzy stwierdzeniem obecności Phytophthora fragariae C.J. Hickman a kolejnym sadzeniem; lub

rejestrowana jest historia uprawy i historia chorób przenoszonych wraz z glebą w punkcie produkcji;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

okres przerwy w uprawie na polu, podczas którego przedmiotowy materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze nie mogą być uprawiane, wynosi co najmniej jeden rok pomiędzy stwierdzeniem obecności Xanthomonas fragariae Kennedy & King a kolejnym sadzeniem;

(iii)

wymogi dotyczące RNQP innych niż Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C.J. Hickman i innych niż wirusy:

odsetek materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym, wykazujących objawy każdego z następujących RNQP, nie może przekraczać:

0,1 % w przypadku Phytonemus pallidus Banks;

0,5 % w przypadku:

Aphelenchoides besseyi Christie;

Fitoplazma wybujałości liści truskawki;

1 % w przypadku:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;

Candidatus Phytoplasma pruni;

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Fitoplazma fyllodiozy koniczyny;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;

2 % w przypadku:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb; a ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze oraz wszelkie rośliny żywicielskie w ich sąsiedztwie zostały usunięte i zniszczone; oraz

W przypadku dodatniego wyniku badania materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej, wykazujących objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki oraz wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, przedmiotowe rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy zostają usunięte i natychmiast zniszczone.

(iv)

Wymogi dotyczące wszystkich wirusów

W punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy występowania wszystkich wirusów wymienionych w załącznikach I i II na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy porażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

e)   Kategoria CAC

Pobieranie próbek i badanie

W przypadku objawów Phytophthora fragariae C.J. Hickman na liściach pobiera się i bada reprezentatywną próbę korzeni. Pobieranie próbek i badanie przeprowadza się, jeżeli objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki i wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora nie są jednoznaczne na podstawie inspekcji wzrokowej. W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP innych niż wirus mozaiki gęsiówki Phytophthora fragariae C.J. Hickman, wirus pierścieniowej plamistości maliny, wirus marszczycy truskawki, utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki, wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirus otaśmienia nerwów truskawki i wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, wymienionych w załącznikach I i II.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Phytophthora fragariae C.J. Hickman; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Phytophthora fragariaeC.J. Hickman na liściach materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC, a wszelkie zakażone rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy oraz inne rośliny w otaczającej je strefie o promieniu co najmniej 5 m zostały oznaczone, wyłączone z wyorywania i wprowadzania do obrotu oraz zniszczone po wyoraniu niezakażonych roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas fragariae Kennedy & King; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Xanthomonas fragariae Kennedy & King na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii CAC, a wszelkie rośliny wykazujące objawy porażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy występowania Xanthomonas fragariae Kennedy & King na nie więcej niż 5 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

(ii)

Wymogi dotyczące wirusów:

W przypadku dodatniego wyniku badania materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC, wykazujących objawy wirusa mozaiki gęsiówki, wirusa pierścieniowej plamistości maliny, wirusa marszczycy truskawki, utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki, wirusa łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki, wirusa otaśmienia nerwów truskawki oraz wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora, przedmiotowy materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze zostają usunięte i natychmiast zniszczone.

7.    Juglans regia L.

a)   Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

b)   Kategoria przedelitarna

Pobieranie próbek i badanie

Z każdej kwitnącej przedelitarnej rośliny matecznej rok po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie corocznie, pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP wymienionych załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

c)   Kategoria elitarna

Pobieranie próbek i badanie

Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co roku pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

d)   Kategoria kwalifikowana

Pobieranie próbek i badanie

Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co trzy lata pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

W razie wątpliwości z kwalifikowanych roślin sadowniczych pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

e)   Kategoria CAC

Pobieranie próbek i badanie

W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

8.    Malus Mill.

a)   Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

b)   Kategoria przedelitarna

Pobieranie próbek i badanie

Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej, piętnaście lat po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie co piętnaście lat, pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy wymienione w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

W przypadku gdy dopuszczone jest zastosowanie odstępstwa w odniesieniu do produkcji materiału przedelitarnego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/925, stosuje się następujące wymogi dotyczące Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider oraz Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii przedelitarnej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy porażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; lub

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej w punkcie produkcji zostały poddane inspekcji w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego, a wszelkie rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy wykazujące objawy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. oraz wszelkie rośliny żywicielskie w ich sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

c)   Kategoria elitarna

Pobieranie próbek i badanie

W przypadku elitarnych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co piętnaście lat pobiera się próbki i bada się je na obecność Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

W przypadku elitarnych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co trzy lata pobiera się próbki i bada się je na obecność Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co piętnaście lat pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP innych niżCandidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy, wymienionych w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

d)   Kategoria kwalifikowana

Pobieranie próbek i badanie

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat pobiera się próbki i bada się je na obecność Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

W przypadku kwalifikowanych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co pięć lat pobiera się próbki i bada się je na obecność Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP innych niżCandidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy, wymienionych w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

W razie wątpliwości z kwalifikowanych roślin sadowniczych pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

e)   Kategorie elitarna i kwalifikowana

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii elitarnej i kwalifikowanej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym objawy Candidatus Phytoplasma maliSeemüller & Schneider zaobserwowano na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej, a ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze oraz wszelkie rośliny wykazujące objawy porażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałych roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego niewykazujących objawów porażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych wykazujących objawy, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma maliSeemüller & Schneider;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; lub

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej w punkcie produkcji zostały poddane inspekcji w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego, a wszelkie rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy wykazujące objawy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. oraz wszelkie rośliny żywicielskie w ich sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

f)   Kategoria CAC

Pobieranie próbek i badanie

W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii CAC, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym objawy Candidatus Phytoplasma maliSeemüller & Schneider zaobserwowano na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałych roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego niewykazujących objawów zakażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych wykazujących objawy, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma maliSeemüller & Schneider;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; lub

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC w punkcie produkcji zostały poddane inspekcji w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego, a wszelkie rośliny sadownicze i materiał rozmnożeniowy wykazujące objawy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. oraz wszelkie rośliny żywicielskie w ich sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

9.    Olea europaea L.

a)   Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

b)   Kategoria przedelitarna

Pobieranie próbek i badanie

Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej dziesięć lat po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie co dziesięć lat, pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP wymienionych załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

c)   Kategoria elitarna

Pobieranie próbek i badanie

Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych pobiera się próbki w celu zbadania wszystkich roślin w okresie trzydziestoletnim, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

d)   Kategoria kwalifikowana

Pobieranie próbek i badanie

W przypadku roślin matecznych wykorzystywanych do produkcji nasion (»nasiennych roślin matecznych«) z reprezentatywnej części tych nasiennych roślin matecznych pobiera się próbki w celu zbadania wszystkich roślin w okresie czterdziestoletnim, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II. W przypadku roślin matecznych innych niż nasienne rośliny mateczne z reprezentatywnej części tych roślin pobiera się próbki się w celu zbadania wszystkich roślin w okresie trzydziestoletnim, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

e)   Kategoria CAC

Pobieranie próbek i badanie

W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP wymienionych w załącznikach I i II.

10.    Pistacia vera L.

Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

Pobieranie próbek i badanie

W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

a)   Kategoria przedelitarna

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się dwa razy w roku pod kątem występowania: Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, wirusa ospowatości śliwy, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. oraz Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley). Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku pod kątem występowania wszystkich RNQP innych niż: Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, wirus ospowatości śliwy, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, wymienionych w załącznikach I i II.

Pobieranie próbek i badanie

Materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej, gatunków Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., i Prunus dulcis (Miller) Webb, pochodzą od roślin matecznych, które zostały przebadane w poprzednim sezonie wegetacyjnym i uznane za wolne od wirusa ospowatości śliwy.

Przedelitarne podkładki gatunków Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. pochodzą od roślin matecznych, które zostały przebadane w poprzednim sezonie wegetacyjnym i uznane za wolne od wirusa ospowatości śliwy. Przedelitarne podkładki gatunków Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. pochodzą od roślin matecznych, które zostały przebadane w pięciu poprzednich sezonach wegetacyjnych i uznane za wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Z każdej kwitnącej przedelitarnej rośliny matecznej, rok po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie corocznie pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni. W przypadku Prunus persica z każdej kwitnącej przedelitarnej rośliny matecznej, rok po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, pobiera się próbki i bada się je na obecność utajonego wiroida mozaiki brzoskwini. Z każdego drzewa zasadzonego z przeznaczeniem na zapylanie, a w stosownych przypadkach z głównych drzew zapylających w otoczeniu, pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej, pięć lat po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie co pięć lat, pobiera się próbki i bada się je na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i wirusa ospowatości śliwy. Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej, dziesięć lat po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie co dziesięć lat, pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP innych niż wirus karłowatości śliwy, wirus ospowatości śliwy i wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni, istotnych dla danego gatunku, wymienionych w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I. W razie wątpliwości z reprezentatywnej części przedelitarnych roślin matecznych pobiera się próbki i bada się je na obecność Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

W przypadku gdy dopuszczone jest zastosowanie odstępstwa w odniesieniu do produkcji materiału przedelitarnego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/925, stosuje się następujące wymogi dotyczące Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, wirusa ospowatości śliwy, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

(i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii przedelitarnej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej w punkcie produkcji są odizolowane od innych roślin żywicielskich. Izolacja przestrzenna punktu produkcji zależy od warunków w danym regionie, rodzaju materiału rozmnożeniowego, występowania na danym obszarze Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider oraz od odnośnych rodzajów ryzyka określonych przez właściwe organy na podstawie inspekcji;

(ii)

Wirus ospowatości śliwy

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa ospowatości śliwy; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów wirusa ospowatości śliwy na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii przedelitarnej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej w punkcie produkcji są odizolowane od innych roślin żywicielskich. Izolacja przestrzenna punktu produkcji zależy od warunków w danym regionie, rodzaju materiału rozmnożeniowego, występowania wirusa ospowatości śliwy na danym obszarze oraz od odnośnych rodzajów ryzyka określonych przez właściwe organy na podstawie inspekcji;

(iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii przedelitarnej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone;

(iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii przedelitarnej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

b)   Kategorie elitarna, kwalifikowana i CAC

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

c)   Kategoria elitarna

Pobieranie próbek i badanie

(i)

Rośliny mateczne, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów

Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co trzy lata pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa karłowatości śliwy, wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i wirusa ospowatości śliwy. Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co dziesięć lat pobiera się próbki i bada się je na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(ii)

Rośliny mateczne, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów

Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych, innych niż przeznaczone do produkcji podkładek, co roku pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa ospowatości śliwy w celu zbadania wszystkich roślin w okresie dziesięciu lat.

Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych przeznaczonych do produkcji podkładek raz w roku pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa ospowatości śliwy w celu uznania ich za wolne od tego RNQP. Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych gatunku Prunus domestica L. przeznaczonych do produkcji podkładek w pięciu poprzednich sezonach wegetacyjnych pobiera się próbki i bada się je na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider w celu uznania ich za wolne od tego RNQP.

W razie wątpliwości z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych pobiera się próbki i bada się je na obecność Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Z reprezentatywnej części elitarnych roślin matecznych co dziesięć lat pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP innych niż Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, wirus karłowatości śliwy, wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i wirus ospowatości śliwy, wymienionych w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

Kwitnące rośliny mateczne

Z reprezentatywnej części kwitnących elitarnych roślin matecznych co roku pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

W przypadku Prunus persica (L.) Batsch z reprezentatywnej części kwitnących elitarnych roślin matecznych raz w roku pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność utajonego wiroida mozaiki brzoskwini. Z reprezentatywnej części drzew sadzonych z przeznaczeniem na zapylanie, a w stosownych przypadkach, głównych drzew zapylających w otoczeniu, pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

Niekwitnące rośliny mateczne

Z reprezentatywnej części niekwitnących elitarnych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, co trzy lata pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność wirusa karłowatości śliwy, wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

d)   Kategoria kwalifikowana

Pobieranie próbek i badanie

(i)

Rośliny mateczne, które były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów

Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co pięć lat pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa karłowatości śliwy, wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i wirusa ospowatości śliwy w celu przebadania wszystkich roślin w okresie piętnastu lat. Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat pobiera się próbki i bada się je na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(ii)

Rośliny mateczne, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów

Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co trzy lata pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa ospowatości śliwy w celu zbadania wszystkich roślin w okresie piętnastu lat.

Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych przeznaczonych do produkcji podkładek raz w roku pobiera się próbki i bada się je na obecność wirusa ospowatości śliwy, w celu uznania ich za wolne od tego RNQP. Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych gatunków Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. przeznaczonych do produkcji podkładek w pięciu poprzednich sezonach wegetacyjnych pobrano próbki, zbadano je na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i uznano je za wolne od tego RNQP.

W razie wątpliwości z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych pobiera się próbki i bada się je na obecność Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Z reprezentatywnej części kwalifikowanych roślin matecznych co piętnaście lat pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność RNQP innych niż Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, wirus karłowatości śliwy, wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni i wirus ospowatości śliwy, wymienionych w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

Kwitnące rośliny mateczne

Z reprezentatywnej części kwitnących kwalifikowanych roślin matecznych co roku pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni. W przypadku Prunus persica (L.) Batsch z reprezentatywnej części kwitnących kwalifikowanych roślin matecznych raz w roku pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność utajonego wiroida mozaiki brzoskwini. Z reprezentatywnej części drzew sadzonych z przeznaczeniem na zapylanie, i, w stosownych przypadkach, głównych drzew zapylających w otoczeniu, pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

Niekwitnące rośliny mateczne

Z reprezentatywnej części niekwitnących kwalifikowanych roślin matecznych, które nie były utrzymywane w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów, co trzy lata pobiera się próbki i bada się je, na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin, na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum, wirusa karłowatości śliwy i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni.

e)   Kategorie elitarna i kwalifikowana

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii elitarnej i kwalifikowanej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym objawy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider zaobserwowano na nie więcej niż 1 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej, a ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze oraz wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałych roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego niewykazujących objawów zakażenia w partiach, w których stwierdzono obecność roślin wykazujących objawy, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

(ii)

Wirus ospowatości śliwy

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa ospowatości śliwy; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów wirusa ospowatości śliwy na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii elitarnej i kwalifikowanej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym objawy wirusa ospowatości śliwy zaobserwowano na nie więcej niż 1 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej, a ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze oraz wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałych roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego niewykazujących objawów zakażenia w partiach, w których stwierdzono obecność roślin wykazujących objawy, zbadano i uznano za wolną od wirusa ospowatości śliwy;

(iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii elitarnej i kwalifikowanej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy występowania Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone;

(iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii elitarnej i kwalifikowanej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii elitarnej i kwalifikowanej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii kwalifikowanej i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

f)   Kategoria CAC

Pobieranie próbek i badanie

Materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC pochodzą ze zidentyfikowanego źródła materiału, z którego reprezentatywnej części w poprzednich trzech sezonach wegetacyjnych pobrano próbki, zbadano je i uznano za wolne od wirusa ospowatości śliwy.

Podkładki CAC gatunków Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. pochodzą ze zidentyfikowanego źródła materiału, z którego reprezentatywnej części w ciągu poprzednich 5 lat pobrano próbki, zbadano je i uznano za wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i wirusa ospowatości śliwy.

W razie wątpliwości z reprezentatywnej części materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC pobiera się próbki i bada się je na obecność Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Z reprezentatywnej części roślin sadowniczych CAC niewykazujących, na podstawie inspekcji wzrokowej, objawów wirusa ospowatości śliwy pobiera się próbki i bada się je na obecność tego RNQP na podstawie oceny ryzyka porażenia tych roślin sadowniczych i w przypadku wystąpienia objawów u roślin w bezpośrednim sąsiedztwie.

Po wykryciu w punkcie produkcji, na podstawie inspekcji wzrokowej, materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC wykazujących objawy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, z reprezentatywnej części pozostałych niewykazujących objawów roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego kategorii CAC w partiach, w których stwierdzono obecność roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego wykazujących objawy, pobiera się próbki i bada się je na obecność Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

W razie wątpliwości przeprowadza się pobieranie próbek i badanie na obecność RNQP innych niż Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i wirus ospowatości śliwy, wymienionych w załącznikach I i II.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

(i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii CAC, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym objawy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider zaobserwowano na nie więcej niż 1 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC, a ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze oraz wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałych roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego niewykazujących objawów zakażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych wykazujących objawy, zbadano i uznano za wolną od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy występowania Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie i Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone;

(ii)

Wirus ospowatości śliwy

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa ospowatości śliwy; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów wirusa ospowatości śliwy na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii CAC, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym objawy wirusa ospowatości śliwy zaobserwowano na nie więcej niż 1 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC, a ten materiał rozmnożeniowy i te rośliny sadownicze oraz wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywną próbę pozostałych roślin sadowniczych i materiału rozmnożeniowego niewykazujących objawów zakażenia w partiach, w których stwierdzono obecność materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych wykazujących objawy, zbadano i uznano za wolną od wirusa ospowatości śliwy;

(iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii CAC, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy występowania Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone;

(iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii CAC są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. na materiale rozmnożeniowym i roślinach sadowniczych kategorii CAC, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano objawy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. na nie więcej niż 2 % materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych kategorii CAC i rośliny te oraz ten materiał rozmnożeniowy oraz wszelkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rośliny wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i natychmiast zniszczone.

12.    Pyrus L.

a)   Wszystkie kategorie

Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku.

b)   Kategoria przedelitarna

Pobieranie próbek i badanie

Z każdej przedelitarnej rośliny matecznej, piętnaście lat po jej dopuszczeniu jako przedelitarnej rośliny matecznej, a następnie co piętnaście lat, pobiera się próbki i bada się je na obecność RNQP innych niż choroby wirusopodobne i wiroidy wymienione w załączniku II i, w razie wątpliwości, na obecność RNQP wymienionych w załączniku I.

Wymogi dotyczące punktu produkcji, miejsca produkcji lub obszaru

W przypadku gdy dopuszczone jest zastosowanie odstępstwa w odniesieniu do produkcji materiału przedelitarnego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/925, stosuje się następujące wymogi dotyczące Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

(i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze kategorii przedelitarnej są produkowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; lub