EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2074

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2074 z dnia 23 września 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/6749

OJ L 316, 6.12.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2074/oj

6.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2074

z dnia 23 września 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 77 ust. 1 lit. h),

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625 Komisja jest zobowiązana do przyjęcia przepisów dotyczących przeprowadzania określonych kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a), b) i c), pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim.

(2)

Zwierzęta i towary pochodzące z Unii i wracające do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim powinny być poddane kontrolom dokumentacji, kontrolom identyfikacyjnym oraz w razie konieczności kontrolom bezpośrednim w punkcie kontroli granicznej przybycia do Unii, aby można było upewnić się, że spełniają one wymogi prawa Unii. Kontrole te powinny w szczególności zapewniać, aby zwierzęta były zdolne do dalszego transportu do miejsca przeznaczenia oraz aby przestrzegane były wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt.

(3)

W art. 15 dyrektywy Rady 97/78/WE (2) ustanowiono przepisy dotyczące kontroli weterynaryjnych, które należy przeprowadzić w celu pozwolenia na ponowny przywóz przesyłek produktów pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odrzucenia przez państwo trzecie. Rozporządzenie (UE) 2017/625 uchyla i zastępuje dyrektywę 97/78/WE ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

(4)

Aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, należy utrzymać wymogi określone w art. 15 dyrektywy 97/78/WE, z pewnymi zmianami uwzględniającymi doświadczenia zgromadzone podczas stosowania wymogów określonych w powyższym artykule oraz nowe ramy prawne ustanowione rozporządzeniem (UE) 2017/625.

(5)

W szczególności aby zapobiec ryzyku wprowadzenia do Unii i rozprzestrzeniania się w niej chorób zwierząt lub agrofagów roślin, właściwe organy państw członkowskich powinny zapewnić, aby przesyłki pochodzące z Unii i do niej wracające były zgodne z odpowiednimi wymogami dotyczącymi ponownego wprowadzania do Unii takich przesyłek, jak określono, odpowiednio, w przepisach dotyczących zdrowia zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub zdrowia roślin.

(6)

Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim mogą stanowić ryzyko dla zdrowia publicznego. Aby zagwarantować, że przesyłki te są zgodne z przepisami dotyczącymi żywności i bezpieczeństwa żywności, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwe organy w punktach kontroli granicznej przybycia do Unii powinny zezwolić na ponowne wprowadzenie produktów pochodzenia zwierzęcego wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/2007 (3) oraz produktów złożonych podlegających kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej na podstawie decyzji Komisji 2007/275/WE (4), pod warunkiem że produkty te spełniają dodatkowe szczególne wymogi.

(7)

Należy zapewnić, aby przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim przybywały do swojego miejsca przeznaczenia. W związku z tym do monitorowania transportu i przybycia przesyłek towarów przewożonych z punktu kontroli granicznej przybycia do Unii do zakładu w miejscu przeznaczenia powinny mieć zastosowanie wymogi proceduralne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/1666 (5).

(8)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r. W związku z tym przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć również zastosowanie od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące przeprowadzania określonych kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej w odniesieniu do przesyłek zwierząt i towarów należących do kategorii, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/625, pochodzących z Unii i do niej wracających w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim.

Artykuł 2

Szczególne kontrole urzędowe przesyłek zwierząt i towarów pochodzących z Unii i do niej wracających w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

1.   Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia do Unii przeprowadza kontrole dokumentacji i kontrole identyfikacyjne przesyłek zwierząt i towarów należących do kategorii, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/625, pochodzących z Unii i do niej wracających w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim.

2.   Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia do Unii przeprowadza kontrole bezpośrednie następujących przesyłek pochodzących z Unii i do niej wracających w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim:

a)

przesyłki zwierząt, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

przesyłki towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/625, w przypadku gdy zachodzi podejrzenie niezgodności tych towarów z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, w celu potwierdzenia lub wyeliminowania takiego podejrzenia.

3.   Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia do Unii sprawdza zgodność przesyłek zwierząt i towarów z następującymi wymogami:

a)

w odniesieniu do zwierząt, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz w odniesieniu do materiału biologicznego, o którym mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625 wymogi dotyczące – odpowiednio – zdrowia i dobrostanu zwierząt określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625:

(i)

wymogi dotyczące zdrowia zwierząt określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/625;

(ii)

dodatkowe przepisy określone w art. 3 niniejszego rozporządzenia;

c)

w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz w odniesieniu do produktów pochodnych – wymogi określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/625;

d)

w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, wymogi w zakresie zdrowia roślin określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) 2017/625.

4.   Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia do Unii informuje właściwy organ w miejscu przeznaczenia za pośrednictwem systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625 („IMSOC”), o tym, że przesyłka została dopuszczona do wprowadzenia do Unii z określonym miejscem przeznaczenia wskazanym we wspólnym zdrowotnym dokumencie wejścia (CHED).

Artykuł 3

Dodatkowe przepisy dotyczące określonych kontroli urzędowych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych

1.   Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia do Unii zezwala na wprowadzenie do Unii następujących przesyłek pochodzących z Unii i do niej wracających w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone w ust. 2:

a)

produkty pochodzenia zwierzęcego wymienione w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2007;

b)

produkty złożone wymienione w rozdziałach 16–22 załącznika I do decyzji 2007/275/WE, które podlegają kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej przybycia do Unii zgodnie z art. 4 tej decyzji.

2.   Przesyłkom produktów, o których mowa w ust. 1, towarzyszą następujące dokumenty:

a)

oryginalne świadectwo wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, z którego pochodzą towary i z którego zostały wysłane do państwa trzeciego („państwo członkowskie pochodzenia”) lub jego elektroniczny odpowiednik przesłany w systemie IMSOC, lub jego uwierzytelniony odpis;

b)

urzędowe oświadczenie właściwego organu lub innych organów publicznych państwa trzeciego wskazujące przyczynę odmowy wprowadzenia, miejsce i datę wyładunku i ponownego załadunku w państwie trzecim oraz potwierdzające, że:

(i)

przesyłka nie była poddawana żadnym czynnościom poza wyładunkiem, przechowywaniem i ponownym załadunkiem;

(ii)

wyładunek i ponowny załadunek produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych odbywały się w sposób higieniczny w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego;

(iii)

produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone były przechowywane w higienicznych warunkach i w wymaganej temperaturze dla danego rodzajów towarów;

c)

oświadczenie właściwego organu miejsca przeznaczenia w Unii o wyrażeniu zgody na odbiór przesyłki; oświadczenie to nie jest jednak wymagane, jeżeli przesyłka powraca do zakładu pochodzenia przesyłki, który znajduje się w tym samym państwie członkowskim co punkt kontroli granicznej przybycia do Unii.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. a), jeżeli dostarczenie dokumentów, o których mowa w tym przepisie, nie jest możliwe, pochodzenie przesyłki może zostać uwierzytelnione w inny sposób na podstawie udokumentowanych dowodów przedstawionych przez podmiot odpowiedzialny za przesyłkę.

4.   Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia do Unii może przyznać odstępstwa od wymogów ustanowionych w ust. 2 lit. b) w odniesieniu do zaplombowanych przesyłek, z nienaruszoną plombą pochodzenia, pod warunkiem że podmiot odpowiedzialny za przesyłkę składa oświadczenie stwierdzające powód odmowy wprowadzenia w państwie trzecim i potwierdzające, że transport odbył się w warunkach odpowiednich dla danego rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych.

5.   Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia monitoruje transport i przybycie do miejsca przeznaczenia przesyłki zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/1666, w przypadku gdy właściwy organ miejsca przeznaczenia wydał oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. c).

Artykuł 4

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 z dnia 18 listopada 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) 2017/625 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE (Dz.U. L 312 z 3.12.2019, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1666 z dnia 24 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do warunków monitorowania transportu i przybycia przesyłek niektórych towarów przewożonych z punktu kontroli granicznej przybycia do zakładu w miejscu przeznaczenia w Unii (Dz.U. L 255 z 4.10.2019, s. 1).


Top