Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1756

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1756 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek siana i słomy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/7633

OJ L 270, 24.10.2019, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Uchylona w sposób domniemany przez 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1756/oj

24.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/57


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1756

z dnia 23 października 2019 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek siana i słomy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). W dniu 11 kwietnia 2019 r. Rada Europejska przyjęła w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem decyzję (UE) 2019/584 (2) przedłużającą okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE. Zgodnie z tą decyzją okres przewidziany w art. 50 ust. 3 TUE został przedłużony ponownie do dnia 31 października 2019 r. Prawo Unii przestanie zatem mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie od dnia 1 listopada 2019 r. („dzień wystąpienia”).

(2)

W dyrektywie 97/78/WE ustanawia się zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Unii z państw trzecich. Art. 19 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, że Komisja sporządza wykaz produktów roślinnych, które muszą być poddawane granicznym kontrolom weterynaryjnym, ponieważ mogą wiązać się z ryzykiem wprowadzenia do Unii zakaźnych lub zaraźliwych chorób zwierząt, oraz że Komisja sporządza wykaz państw trzecich, z których dozwolony jest wywóz tych produktów roślinnych do Unii.

(3)

W związku z tym w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 (3) wymieniono siano i słomę jako produkty roślinne podlegające granicznym kontrolom weterynaryjnym, natomiast załącznik V do tego rozporządzenia zawiera wykaz państw, z których państwa członkowskie mogą przywozić siano i słomę.

(4)

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przedstawiło niezbędne gwarancje, że to państwo będzie od dnia wystąpienia przestrzegać warunków ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do wprowadzania do Unii przesyłek siana i słomy, ponieważ nadal będą przestrzegać przepisów Unii przez początkowy okres co najmniej dziewięciu miesięcy.

(5)

W związku z tym, biorąc pod uwagę te szczegółowe gwarancje przedstawione przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oraz aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu po dniu wystąpienia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej należy włączyć do określonego w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 wykazu państw, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek siana i słomy.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004.

(7)

Niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 1 listopada 2019 r., chyba że w tym dniu prawo Unii nadal będzie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Zjednoczonym Królestwie.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2019 r.

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się jednak, jeżeli w tym dniu prawo Unii nadal będzie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Zjednoczonym Królestwie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(2)  Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/584 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 101 z 11.4.2019, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 po pozycji dotyczącej Chile dodaje się pozycję w brzmieniu:

„GB

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”


Top