EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1602

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1602 z dnia 23 kwietnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/2910

OJ L 250, 30.9.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1602/oj

30.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1602

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 50 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 ustanowiono zasady dotyczące kontroli urzędowych zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii, które właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają w celu sprawdzenia zgodności z prawodawstwem Unii dotyczącym łańcucha rolno-spożywczego.

(2)

Jako że zasady dotyczące przypadków, w których dokument CHED powinien towarzyszyć przesyłkom w tranzycie, oraz związane z tym warunki zostaną określone w odrębnym akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do przesyłek przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Unii.

(3)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 stanowi, że przesyłkom zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii za pośrednictwem wyznaczonych punktów kontroli granicznej musi towarzyszyć wspólny zdrowotny dokument wejścia („dokument CHED”). Po zakończeniu kontroli urzędowych i po ostatecznym wypełnieniu dokumentu CHED można podzielić przesyłki na różne części, w zależności od potrzeb handlowych podmiotu.

(4)

Aby zapewnić identyfikowalność przesyłek oraz odpowiednią komunikację z właściwym organem w miejscu przeznaczenia, należy ustanowić zasady dotyczące warunków i praktycznych ustaleń, zgodnie z którymi przesyłkom przeznaczonym do wprowadzenia do obrotu powinien towarzyszyć dokument CHED do ich miejsca przeznaczenia. W szczególności należy ustanowić szczegółowe zasady dotyczące dokumentu CHED w przypadkach, w których przesyłki są dzielone.

(5)

Aby zapewnić identyfikowalność przesyłek, które są dzielone w punkcie kontroli granicznej po przeprowadzeniu kontroli urzędowych i w przypadku których właściwy organ ostatecznie wypełnił dokument CHED, należy wprowadzić wymóg, aby podmiot odpowiedzialny za przesyłkę przedkładał również dla każdej części podzielonej przesyłki – za pośrednictwem systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych („system IMSOC”), o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625 – dokument CHED, który powinien zostać ostatecznie wypełniony przez właściwe organy punktu kontroli granicznej i który powinien towarzyszyć każdej części podzielonej przesyłki do miejsca przeznaczenia określonego w odpowiednim dokumencie CHED.

(6)

Aby zapobiec nieuczciwemu ponownemu wykorzystaniu dokumentu CHED, należy zobowiązać organy celne do przekazywania przez system IMSOC informacji o ilości towaru zawartego w przesyłce, jaką podano w zgłoszeniu celnym, tak aby zapewnić, by ilości podane w takim zgłoszeniu celnym odejmowano od łącznej dozwolonej ilości towaru określonej w dokumencie CHED. Organy celne są zobowiązane do wymiany informacji przy użyciu celnych technik elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (2). Te techniki elektronicznego przetwarzania danych należy stosować na potrzeby niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić organom celnym wystarczający czas na wprowadzenie tych technik, należy ustanowić przepis, że obowiązek przekazywania przez system IMSOC informacji o ilości towaru zawartego w przesyłkach ma zastosowanie w każdym państwie członkowskim od daty, z którą techniki te zaczną funkcjonować w tym państwie członkowskim, albo od dnia 1 marca 2023 r., w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej.

(7)

Ze względu na to, że rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie określa przypadki, w których wspólny zdrowotny dokument wejścia określony w art. 56 rozporządzenia (UE) 2017/625 („dokument CHED”) musi towarzyszyć do miejsca przeznaczenia każdej przesyłce zawierającej kategorie zwierząt i towarów określone w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, która ma być wprowadzona do obrotu („przesyłka”), oraz ustanawia związane z tym warunki.

2.   Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do przesyłek w tranzycie.

Artykuł 2

Definicja

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia „miejsce przeznaczenia” oznacza miejsce, do którego przesyłka zostaje dostarczona w celu ostatecznego rozładunku, zgodnie z dokumentem CHED.

Artykuł 3

Przypadki, w których dokument CHED musi towarzyszyć przesyłkom do miejsca przeznaczenia

Dokument CHED towarzyszy każdej przesyłce, niezależnie od tego, czy została ona podzielona w punkcie kontroli granicznej albo po opuszczeniu punktu kontroli granicznej, ale przed dopuszczeniem do obrotu zgodnie z art. 57 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 4

Warunki związane z dokumentem CHED towarzyszącym przesyłkom, które nie są dzielone

Jeżeli przesyłka nie została podzielona przed dopuszczeniem do obrotu zgodnie z art. 57 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625, stosuje się następujące wymogi:

a)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, by kopia dokumentu CHED – w formie papierowej lub elektronicznej – towarzyszyła przesyłce do miejsca przeznaczenia i do czasu dopuszczenia jej do obrotu zgodnie z art. 57 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę wskazuje numer referencyjny dokumentu CHED w zgłoszeniu celnym złożonym organom celnym i przechowuje kopię tego dokumentu CHED do dyspozycji organów celnych zgodnie z art. 163 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

c)

organy celne przekazują przez system IMSOC informacje o ilości towaru zawartego w przesyłce, jaką podano w zgłoszeniu celnym, i zezwalają na objęcie przesyłki procedurą celną tylko wtedy, gdy nie została przekroczona łączna ilość określona w dokumencie CHED. Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli przesyłka ma zostać objęta procedurami celnymi, o których mowa w art. 210 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 5

Warunki związane z dokumentem CHED towarzyszącym przesyłkom dzielonym w punkcie kontroli granicznej

1.   Jeżeli przesyłka ma zostać podzielona w punkcie kontroli granicznej, stosuje się następujące wymogi:

a)

dokonując wcześniejszego powiadomienia zgodnie z art. 56 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/625, podmiot odpowiedzialny za przesyłkę podaje ten punkt kontroli granicznej jako miejsce przeznaczenia w dokumencie CHED dla całej przesyłki;

b)

po ostatecznym wypełnieniu dokumentu CHED dla całej przesyłki przez właściwy organ w punkcie kontroli granicznej zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/625 podmiot odpowiedzialny za przesyłkę składa wniosek o podzielenie przesyłki i przedkłada – za pośrednictwem systemu IMSOC – dokument CHED dla każdej części podzielonej przesyłki oraz podaje w nim ilość towaru, środek transportu i miejsce przeznaczenia dla odpowiedniej części podzielonej przesyłki;

c)

właściwy organ w punkcie kontroli granicznej ostatecznie wypełnia dokumenty CHED w odniesieniu do poszczególnych części podzielonej przesyłki zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/625, pod warunkiem że suma ilości towaru zgłoszonych w tych dokumentach CHED nie przekracza łącznej ilości określonej w dokumencie CHED dla całej przesyłki;

d)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, by kopia dokumentu CHED dla każdej części podzielonej przesyłki – w formie papierowej lub elektronicznej – towarzyszyła odpowiedniej części podzielonej przesyłki do określonego w nim miejsca przeznaczenia i do czasu dopuszczenia jej do obrotu zgodnie z art. 57 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625;

e)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę wskazuje numer referencyjny dokumentu CHED dla każdej części podzielonej przesyłki w zgłoszeniu celnym złożonym organom celnym i przechowuje kopię tego dokumentu CHED do dyspozycji organów celnych zgodnie z art. 163 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

f)

organy celne przekazują przez system IMSOC informacje o ilości towaru zawartego w odpowiedniej części podzielonej przesyłki, jaką podano w zgłoszeniu celnym, i zezwalają na objęcie tej części procedurą celną tylko wtedy, gdy nie została przekroczona łączna ilość określona w dokumencie CHED dla części podzielonej przesyłki. Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli przesyłka ma zostać objęta procedurami celnymi, o których mowa w art. 210 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

2.   W przypadku przesyłki niezgodnej z przepisami, która ma zostać podzielona w punkcie kontroli granicznej, jeżeli właściwy organ w punkcie kontroli granicznej nakazuje podmiotowi podjęcie co najmniej jednego z działań, o których mowa w art. 66 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625 w odniesieniu do wyłącznie do części przesyłki, stosuje się następujące wymogi:

a)

po ostatecznym wypełnieniu dokumentu CHED dla całej przesyłki podmiot odpowiedzialny za przesyłkę przedkłada dokument CHED dla każdej części podzielonej przesyłki i podaje w nim ilość towaru, środek transportu i miejsce przeznaczenia dla tej części;

b)

właściwy organ w punkcie kontroli granicznej ostatecznie wypełnia dokumenty CHED w odniesieniu do poszczególnych części podzielonej przesyłki zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/625, uwzględniając decyzję podjętą w przypadku każdej części podzielonej przesyłki;

c)

do każdej części podzielonej przesyłki ma zastosowanie ust. 1 lit. d), e) oraz f).

Artykuł 6

Warunki związane z dokumentem CHED towarzyszącym przesyłkom pod dozorem celnym, dzielonym po opuszczeniu punktu kontroli granicznej

Jeżeli przesyłka ma zostać podzielona po opuszczeniu punktu kontroli granicznej i przed dopuszczeniem do obrotu zgodnie z art. 57 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625, stosuje się następujące wymogi:

a)

podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zapewnia, by kopia dokumentu CHED – w formie papierowej lub elektronicznej – towarzyszyła każdej części podzielonej przesyłki do czasu dopuszczenia jej do obrotu zgodnie z art. 57 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

w przypadku każdej części podzielonej przesyłki podmiot odpowiedzialny za przesyłkę wskazuje numer referencyjny dokumentu CHED w zgłoszeniu celnym złożonym organom celnym i przechowuje kopię tego dokumentu CHED do dyspozycji organów celnych zgodnie z art. 163 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

c)

w przypadku każdej części podzielonej przesyłki organy celne przekazują przez system IMSOC informacje o ilości towaru podanej w zgłoszeniu celnym w odniesieniu do tej części i zezwalają na objęcie tej części procedurą celną tylko wtedy, gdy nie została przekroczona łączna ilość określona w dokumencie CHED. Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli przesyłka ma zostać objęta procedurami celnymi, o których mowa w art. 210 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 7

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Następujące przepisy stosuje się jednak w każdym państwie członkowskim od daty, z którą celne techniki elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, zaczną funkcjonować w tym państwie członkowskim, albo od dnia 1 marca 2023 r., w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej:

a)

art. 4 lit. c);

b)

art. 5 ust. 1 lit. f);

c)

art. 6 lit. c).

Państwa członkowskie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o dacie, z którą te techniki elektronicznego przetwarzania danych zaczną funkcjonować.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).


Top