EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0764

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/764 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2018/2532

OJ L 129, 25.5.2018, p. 68–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/764/oj

25.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/68


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/764

z dnia 2 maja 2018 r.

w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (1), w szczególności jego art. 80,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dochody Agencji Kolejowej Unii Europejskiej („Agencja”) obejmują wkład Unii oraz honoraria i opłaty uiszczane przez wnioskodawców z tytułu rozpatrzenia wniosków o certyfikaty, zezwolenia i decyzje w sprawie zatwierdzenia, odwołań oraz innych usług świadczonych przez Agencję zgodnie z art. 64 rozporządzenia (UE) 2016/796.

(2)

Honoraria i opłaty pobierane przez Agencję należy ustalać w sposób przejrzysty, uczciwy i jednolity, mając w szczególności na celu ich uproszczenie. Nie powinny one powodować nakładania zbędnych obciążeń finansowych na przedsiębiorstwa i nie powinny zagrażać konkurencyjności europejskiego sektora kolejowego

(3)

Przy obliczaniu honorariów i opłat należy uwzględniać, w stosownych przypadkach, koszty personelu i ekspertów zewnętrznych uczestniczących w rozpatrywaniu wniosków. Należy również wziąć pod uwagę koszty dodatkowych usług i czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków, jak również wszelkie inne koszty operacyjne ponoszone w celu świadczenia tych usług. Koszty te powinny być powiązane z odpowiednimi czynnościami i proporcjonalne do nich oraz powinny być niedyskryminacyjne.

(4)

Honoraria i opłaty pobierane przez Agencję powinny pokrywać całkowite koszty świadczonych przez nią usług.

(5)

Czas poświęcany przez Agencję na świadczenie tych usług powinien być fakturowany według stawki godzinowej do czasu, aż rozwój systemu pozwoli na wprowadzenie mechanizmu stawek stałych. Kwoty honorariów i opłat pobieranych przez Agencję należy ustalić na takim poziomie, aby uniknąć deficytu bądź znacznej akumulacji nadwyżek, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/796.

(6)

Pobierane kwoty nie powinny zależeć od miejsca siedziby wnioskodawcy ani języka używanego na potrzeby wniosku. W związku z tym koszty podróży i koszty tłumaczeń ponoszone w związku z częścią wniosku rozpatrywaną przez Agencję powinny być sumowane i dzielone pomiędzy wszystkie wnioski.

(7)

Przy ustalaniu honorariów i opłat należy zaspokoić szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa powinny mieć w razie potrzeby możliwość rozłożenia płatności na kilka rat.

(8)

Prawo wnioskodawców do wnoszenia odwołań zostało zagwarantowane w ramach rozporządzenia 2016/796 i powinni oni mieć możliwość dochodzenia rekompensaty oraz korzystania z prawa do odwołania od decyzji Agencji. Uiszczenie honorariów i opłat z tytułu odwołania od decyzji Agencji nie powinno zatem stanowić wstępnego warunku dopuszczenia odwołania. Honoraria i opłaty za rozpatrzenie odwołań powinny być pobierane wyłącznie w przypadku, gdy odwołanie zostaje oddalone.

(9)

Zgodnie z zasadami dobrego zarządzania projektami wnioskodawca powinien mieć możliwość zwrócenia się o przedstawienie szacunku. Wnioskodawca powinien być informowany, w miarę możliwości, o prawdopodobnej kwocie, jaka zostanie pobrana, oraz o sposobie dokonania płatności. Należy ustalić terminy uiszczenia honorariów i opłat.

(10)

Informacje dotyczące honorariów i opłat ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu powinny być publicznie dostępne. Wszelkie dokonywane w przyszłości rewizje kwot honorariów pobieranych przez Agencję powinny opierać się na przejrzystej ocenie kosztów Agencji oraz odpowiednich kosztów wynikających z zadań wykonywanych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu w myśl art. 81 rozporządzenia (UE) 2016/796,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejszym rozporządzeniem określa się honoraria i opłaty pobierane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej („Agencja”) za rozpatrywanie wniosków złożonych na podstawie art. 14, 20, 21 i 22 rozporządzenia (UE) 2016/796, jak również z tytułu świadczenia innych usług zgodnie z celami, do których realizacji Agencja została powołana. Określa się w nim również metodę stosowaną do obliczania tych honorariów i opłat oraz warunki płatności.

2.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się również procedury mające na celu zapewnienie przejrzystości, niedyskryminacji i przestrzegania innych podstawowych zasad prawa europejskiego w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa w związku z rozpatrywaniem krajowych części wniosków, za które Agencja jest odpowiedzialna zgodnie z art. 14, 20 i 21 rozporządzenia (UE) 2016/796.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do honorariów i opłat pobieranych z tytułu następujących działań krajowych organów ds. bezpieczeństwa:

a)

rozpatrywania wniosków o jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 ust. 8 dyrektywy (UE) 2016/798 (2) oraz związanego z tym procesu przygotowawczego przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/763 (3);

b)

rozpatrywania wniosków o zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu lub dopuszczenie typu pojazdu zgodnie z art. 21 ust. 8 i art. 24 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797 (4) oraz związanego z tym procesu przygotowawczego przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 (5);

c)

wydawania opinii na temat wniosków o zatwierdzenie urządzeń przytorowych ERTMS zgodnie z art. 19 ust. 3 akapit ostatni dyrektywy (UE) 2016/797;

d)

wydawania tymczasowych zezwoleń na potrzeby przeprowadzania testów na miejscu zgodnie z art. 21 ust. 3 i 5 dyrektywy (UE) 2016/797.

Artykuł 2

Rodzaje honorariów i opłat

1.   Agencja pobiera honoraria za rozpatrywanie wniosków, w tym za przedstawienie szacunków, a także w przypadku, gdy wniosek został wycofany przez wnioskodawcę lub gdy Agencja zmieni decyzję. Agencja może również pobierać honoraria w przypadku uchylenia wcześniejszej decyzji ze względu na niespełnianie wymogów przez posiadacza zezwolenia lub certyfikatu.

2.   Wnioski, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a)

zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu lub dopuszczenie typu pojazdu zgodnie z art. 20 i 21 rozporządzenia (UE) 2016/796;

b)

jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/796;

c)

decyzje w sprawie zatwierdzenia zgodności rozwiązania dotyczącego urządzeń przytorowych ERTMS z odpowiednimi TSI pod kątem interoperacyjności zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2016/796;

d)

odwołań, o których mowa w art. 58 rozporządzenia (UE) 2016/796, zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia.

3.   Agencja pobiera opłaty za świadczenie usług innych niż usługi, o których mowa w ust. 1, na wniosek wnioskodawcy lub dowolnej innej osoby. W szczególności pobiera opłaty z tytułu procesu przygotowawczego przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2018/545 oraz w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/763.

4.   Agencja publikuje wykaz usług na swojej stronie internetowej.

Artykuł 3

Obliczanie honorariów i opłat

1.   Kwotę honorariów i opłat stanowi suma następujących elementów:

a)

liczby godzin poświęconych przez personel Agencji i ekspertów zewnętrznych na rozpatrzenie wniosku, pomnożonej przez stawkę godzinową Agencji; oraz

b)

odpowiednich kosztów krajowych organów ds. bezpieczeństwa, wynikających z rozpatrywania krajowej części wniosku.

2.   Agencja stosuje stawkę godzinową wynoszącą 130 euro do celów ust. 1 lit. a).

Artykuł 4

Szacunkowe kwoty honorariów i opłat

1.   Na wniosek wnioskodawcy Agencja przedstawia niewiążącą szacunkową kwotę honorariów i opłat związanych z wnioskiem lub zleceniem usług oraz podaje informacje dotyczące daty wystawienia faktur.

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa, które uczestniczą w rozpatrywaniu wniosku, przekazują Agencji swoje niewiążące szacunki kosztów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), w celu ich uwzględnienia w szacunku przedstawianym przez Agencję.

2.   W trakcie rozpatrywania wniosku Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa monitorują swoje koszty. Na wniosek wnioskodawcy, w przypadku gdy występuje ryzyko, że koszty przekroczą kwotę szacunkową o więcej niż 15 %, Agencja powiadamia o tym wnioskodawcę.

3.   Jeżeli rozpatrywanie wniosku lub realizacja usługi trwa dłużej niż rok, wnioskodawca może wystąpić o przedstawienie nowego szacunku.

4.   W przypadku gdy wystąpiono z wnioskiem o przedstawienie szacunku oraz jego ewentualnej weryfikacji, terminy określone w art. 19 ust. 4 i art. 21 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/797 oraz w art. 10 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/798 mogą zostać zawieszone na maksymalny okres dziesięciu dni roboczych.

Artykuł 5

Warunki płatności

1.   Agencja wystawia fakturę z tytułu należnych honorariów i opłat w terminie 30 dni kalendarzowych od daty:

a)

decyzji Agencji lub Rady Odwoławczej; lub

b)

zakończenia świadczenia usługi; lub

c)

wycofania wniosku; lub

d)

dowolnego innego zdarzenia prowadzącego do zaprzestania rozpatrywania wniosku.

2.   Na fakturze wyszczególnia się:

a)

liczbę godzin poświęconych przez Agencję; oraz

b)

w stosownych przypadkach, koszty naliczone przez właściwy krajowy organ ds. bezpieczeństwa. Są one określane w odniesieniu do zadań i czasu poświęconego na ich realizację lub w formie stawek stałych stosowanych z tytułu rozpatrywania krajowej części wniosku.

3.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przekazują Agencji zestawienie kosztów w związku ze swoim wkładem w celu ich uwzględnienia w fakturze wystawianej przez Agencję, najpóźniej w momencie wystąpienia z takim wnioskiem przez Agencję. W zestawieniu kosztów określa się szczegółowo sposób, w jaki koszty te zostały obliczone.

4.   Honoraria i opłaty są określane i pobierane w euro.

5.   Agencja powiadamia wnoszących odwołanie o podjętej decyzji oraz wystawia fakturę za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) 2016/796.

6.   Agencja może fakturować kwoty pośrednie co sześć miesięcy.

7.   Płatności honorariów i opłat dokonuje się za pomocą przelewu na wskazany w tym celu rachunek bankowy Agencji.

8.   Wnioskodawcy dopilnowują, aby Agencja otrzymała płatność należnych kwot, z uwzględnieniem ewentualnych opłat bankowych związanych z daną płatnością, w terminie 60 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o fakturze.

9.   W przypadku gdy wnioskodawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem, Agencja uwzględnia wnioski o uzasadnione przedłużenie terminu płatności oraz dokonanie płatności w ratach.

Do celów niniejszego rozporządzenia „małe lub średnie przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowita roczna kwota bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

10.   krajowe organy bezpieczeństwa otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpatrzeniem krajowych części wniosków w terminach, o których mowa w ust. 8 i 9.

Artykuł 6

Nieuiszczenie płatności

1.   W przypadku gdy Agencja nie otrzyma płatności w terminach określonych w art. 5 ust. 8 i 9, może naliczać odsetki za każdy dodatkowy dzień kalendarzowy aż do otrzymania płatności oraz stosuje przepisy dotyczące odzyskiwania środków przewidziane w art. 80 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (6).

2.   Stopa oprocentowania równa jest stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego głównych operacji refinansowania, opublikowanej w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującej w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca, na który przypada termin płatności, powiększonej o osiem punktów procentowych.

3.   Jeżeli Agencja jest w posiadaniu dowodów potwierdzających, że zdolność finansowa wnioskodawcy jest zagrożona, może odrzucić wniosek, chyba że wnioskodawca przedstawi gwarancję bankową lub wpłaci wadium.

4.   Agencja może odrzucić nowy wniosek, jeżeli wnioskodawca nie wywiązał się z płatności wynikających z realizacji przez Agencję wcześniejszych zadań lub usług w zakresie zezwoleń, certyfikacji i zatwierdzeń do czasu uiszczenia przez wnioskodawcę zaległych kwot należnych za te zrealizowane zadania lub usługi w zakresie zezwoleń, certyfikacji i zatwierdzeń.

5.   Agencja podejmuje wszelkie odpowiednie kroki prawne w celu zapewnienia pełnej płatności wystawionych faktur. W tym celu krajowe organy ds. bezpieczeństwa, które przedłożyły zestawienie kosztów w celu uzyskania ich zwrotu, udzielają Agencji wsparcia w tym procesie.

Artykuł 7

Odwołanie i honoraria z tytułu odwołania

1.   Agencja pobiera honorarium w związku z każdym odwołaniem, które zostaje oddalone lub wycofane.

2.   Honorarium z tytułu odwołania wynosi 10 000 euro lub równowartość kwoty honorarium naliczonego za wydanie decyzji, której dotyczy odwołanie, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa.

3.   Sekretarz Rady Odwoławczej informuje wnoszącego odwołanie o warunkach płatności. Wnoszący odwołanie ma 30 dni kalendarzowych na dokonanie płatności, licząc od daty powiadomienia o fakturze.

4.   Wnioskodawca może odwołać się od zafakturowanych honorariów i opłat do Rady Odwoławczej.

Artykuł 8

Publikacja i rewizja stawek

1.   Agencja publikuje swoją stawkę godzinową, o której mowa w art. 3, na swojej stronie internetowej.

2.   Krajowy organ ds. bezpieczeństwa publikuje stawki istotne dla ustalenia kosztów naliczanych Agencji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b). W przypadku gdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa stosuje stawkę stałą, musi określić przypadki zezwoleń i certyfikacji, do których stawka stała będzie mieć zastosowanie.

3.   Strona internetowa Agencji zawiera link do tych informacji.

4.   Agencja przedstawia w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/796, informacje na temat elementów służących jako podstawa określenia stawki godzinowej, wyniki finansowe i prognozy.

Artykuł 9

Procedury Agencji

1.   W celu wyszczególnienia przychodów i wydatków wynikających z działań podlegających honorariom i opłatom, o których mowa w art. 1 ust. 1, Agencja:

a)

przyjmuje i zachowuje dochody uzyskane z honorariów i opłat na odrębnym rachunku bankowym;

b)

składa coroczne sprawozdanie na temat łącznych przychodów i wydatków, które można przypisać do działań podlegających honorariom i opłatom, a także struktury kosztów i wyników.

2.   Jeżeli na koniec roku budżetowego całkowite przychody z honorariów i opłat przekraczają całkowity koszt działań podlegających honorariom i opłatom, nadmiar środków zachowuje się w rezerwie budżetowej i wykorzystuje do regulowania nadwyżek lub deficytów zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego Agencji.

3.   Zapewnia się stabilność dochodów z działań podlegających honorariom i opłatom.

Artykuł 10

Ocena i rewizja

1.   Mechanizm honorariów i opłat jest przedmiotem jednorazowej oceny w każdym roku budżetowym. Podstawę tej oceny stanowią wcześniejsze wyniki finansowe Agencji oraz jej szacunek wydatków i przychodów. Jest ona również powiązana z jednolitym dokumentem programowym Agencji.

2.   Na podstawie oceny wyników finansowych i prognoz Agencji Komisja dokonuje, w razie potrzeby, rewizji kwot honorariów i opłat.

3.   W świetle informacji przedstawionych przez Agencję w jej rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 8, niniejsze rozporządzenie poddaje się przeglądowi najpóźniej do dnia 16 czerwca 2022 r. w celu stopniowego wprowadzenia stawek stałych.

Artykuł 11

Przepisy przejściowe

W przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/545 oraz w art. 15 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/763, prace wykonane przed przedłożeniem wniosku Agencji nie są uwzględniane w honorariach i opłatach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz podlegają przepisom krajowym.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lutego 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 (zob. s. 49 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 l (Dz.U. L 90 z 6.4.2018, s. 66).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).


Top