EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1723

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1723 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie projektu transgranicznego Rail Baltica w ramach korytarza sieci bazowej Morze Północne–Morze Bałtyckie (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6969)

C/2018/6969

OJ L 287, 15.11.2018, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1723/oj

15.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/32


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1723

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie projektu transgranicznego Rail Baltica w ramach korytarza sieci bazowej Morze Północne–Morze Bałtyckie

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6969)

(Jedynie teksty w języku estońskim, fińskim, litewskim, łotewskim, polskim i szwedzkim są autentyczne)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (1), w szczególności jego art. 47 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jak stwierdzono w trzecim planie prac dotyczącym korytarza sieci bazowej Morze Północne–Morze Bałtyckie (2), oczekuje się, że projekt transgraniczny Rail Baltica odegra kluczową rolę w zapewnieniu funkcjonowania korytarza posiadającego interoperacyjne i efektywne połączenie państw bałtyckich z Polską oraz z Finlandią, a także połączenia multimodalne między transportem morskim, kolejowym i drogowym.

(2)

Rail Baltica jest realizowana jako linia szybkiej kolei konwencjonalnej na potrzeby mieszanych usług pasażersko-towarowych. Oczekuje się, że w wyniku ukończenia projektu Rail Baltica znacznie wzrosną przepływy przewozów towarowych i pasażerskich.

(3)

Rail Baltica jest bardzo złożonym projektem transgranicznym, obejmującym pięć państw członkowskich, co sprawia, że odpowiednia koordynacja stanowi istotne wyzwanie. W celu wsparcia skoordynowanej i terminowej realizacji należy przyjąć przepisy określające opis niezbędnych działań i harmonogram ich wdrożenia. Pomogłoby to osiągnąć transgraniczne cele planu prac dla korytarza Morze Północne–Morze Bałtyckie. Zgodnie z tym planem prac faza operacyjna projektu transgranicznego Rail Baltica ma rozpocząć się w najwcześniejszym możliwym terminie, a w każdym razie najpóźniej do 2030 r.

(4)

Nie naruszając przepisów art. 1 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, szacuje się, że pozostały budżet potrzebny do pełnego wdrożenia projektu transgranicznego Rail Baltica ma wynieść co najmniej 5,6 mld EUR. Dotychczasowe lub planowane przedsięwzięcia są warte blisko 1,9 mld EUR i wiążą się z finansowaniem unijnym (do 85 % kosztów kwalifikowalnych). Ważne jest, aby określić działania konieczne do ukończenia projektu Rail Baltica, tak aby można było zaplanować i w pełni zoptymalizować związaną z tym dostępność finansowania unijnego, krajowego i regionalnego, a także inne istotne rodzaje wsparcia.

(5)

Transgraniczny wymiar projektu wymaga ustanowienia specjalnych struktur zarządzania. Koordynator europejski ds. korytarza sieci bazowej Morze Północne–Morze Bałtyckie oraz przedstawiciel Komisji powinni uczestniczyć w tych strukturach w charakterze obserwatorów.

(6)

Estonia, Łotwa i Litwa podpisały i ratyfikowały umowę międzyrządową, w której zgodziły się na pełne zaangażowanie w realizację projektu Rail Baltica. Na potrzeby realizacji projektu powołano i wyznaczono spółkę RB Rail AS oraz krajowe organy wdrażające. Grupa zadaniowa ds. Rail Baltica zapewnia kierowanie i koordynację działań między ministerstwami z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Finlandii.

(7)

Aby monitorować postępy we wdrażaniu, państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji regularne sprawozdania w tej kwestii, dotyczące odcinków znajdujących się na ich terytoriach, a także powiadamiać o wszelkich odnotowanych opóźnieniach.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji zostały zatwierdzone przez Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę i Finlandię.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu, o którym mowa w art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja określa opis działań i harmonogram realizacji projektu transgranicznego Rail Baltica (Tallinn–Parnawa–Ryga–Poniewież–Kowno–Warszawa, wraz z połączeniem z Wilnem), a także ustanawia przepisy dotyczące zarządzania.

Artykuł 2

Działania i harmonogram

Estonia, Łotwa, Litwa i Polska zapewniają terminową realizację następujących działań:

a)

do dnia 31 grudnia 2018 r.:

1)

ukończenie skonsolidowanego wstępnego projektu technicznego w Estonii, na Łotwie i na Litwie;

2)

ukończenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w Estonii, na Łotwie i na Litwie (z wyjątkiem odcinków od Kowna do Wilna oraz od Kowna do litewsko-polskiej granicy państwowej);

3)

ukończenie studium dotyczącego zarządzania infrastrukturą w Estonii, na Łotwie i na Litwie oraz przedłożenie go władzom krajowym Estonii, Łotwy i Litwy;

b)

do dnia 30 czerwca 2019 r.: sfinalizowanie przez Estonię, Łotwę i Litwę decyzji w sprawie zarządzania zbudowaną infrastrukturą;

c)

do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1)

ukończenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na Litwie dla odcinka od Kowna do litewsko-polskiej granicy państwowej;

2)

ukończenie prac w zakresie planowania przestrzennego (terytorialnego) i zatwierdzenie szczegółowego przebiegu trasy w Estonii, na Łotwie i na Litwie (z wyjątkiem odcinka od Kowna do Wilna);

3)

rozpoczęcie budowy w Estonii, na Łotwie i na Litwie;

4)

ukończenie projektu technicznego linii kolejowej w Estonii, na Łotwie (odcinek centralny wokół Rygi) i na Litwie (z wyjątkiem odcinków od Kowna do Wilna oraz od Kowna do litewsko-polskiej granicy państwowej);

5)

ukończenie w Polsce szczegółowych badań i procedur środowiskowych, określających parametry techniczne i ramy czasowe realizacji odcinka od Ełku do litewsko-polskiej granicy państwowej;

d)

do dnia 31 grudnia 2021 r.:

1)

zakończenie zakupów gruntów w Estonii, na Łotwie i na Litwie (z wyjątkiem odcinków od Kowna do Wilna oraz od Kowna do litewsko-polskiej granicy państwowej);

2)

ukończenie prac w zakresie planowania przestrzennego (terytorialnego) i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zatwierdzenie szczegółowego przebiegu trasy na Litwie od Kowna do Wilna;

3)

ukończenie projektu technicznego na Łotwie (odcinek północny i odcinek południowy);

e)

do dnia 31 grudnia 2023 r.:

1)

zakończenie zakupów gruntów na Litwie dla odcinków od Kowna do Wilna oraz od Kowna do litewsko-polskiej granicy państwowej;

2)

ukończenie projektu technicznego linii kolejowej na Litwie dla odcinków od Kowna do litewsko-polskiej granicy państwowej oraz od Kowna do Wilna;

f)

do dnia 31 grudnia 2025 r.:

1)

ukończenie w Estonii, na Łotwie, na Litwie i w Polsce infrastruktury kolejowej jako dwutorowej linii kolejowej dla ruchu mieszanego, odpowiedniej co najmniej dla pociągów towarowych o długości 740 m i zelektryfikowanej, o szerokości toru UIC;

2)

wdrożenie w Estonii, na Łotwie, na Litwie i w Polsce europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) w celu osiągnięcia pełnej interoperacyjności, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/6 (3);

3)

zapewnienie przepustowości na potrzeby przeładunku w istniejących i nowych terminalach kolejowo-drogowych, które muszą zostać połączone za pomocą zelektryfikowanej dwutorowej linii szybkiej kolei konwencjonalnej o standardowej europejskiej szerokości toru (1 435 mm).

Artykuł 3

Ład administracyjno-regulacyjny

1.   Postępy w realizacji działań, o których mowa w art. 2, omawiane są co najmniej dwa razy w roku przez przedstawicieli Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Finlandii na szczeblu międzyrządowym (ministerialnym) grupy zadaniowej ds. Rail Baltica, z udziałem koordynatora europejskiego ds. korytarza sieci bazowej Morze Północne–Morze Bałtyckie oraz przedstawicieli Komisji.

2.   Koordynator europejski ds. korytarza sieci bazowej Morze Północne–Morze Bałtyckie i przedstawiciele Komisji oraz wyznaczeni przedstawiciele Polski i Finlandii są zapraszani do udziału w charakterze obserwatorów w posiedzeniach rady nadzorczej spółki RB Rail AS.

Artykuł 4

Sprawozdawczość

Co najmniej raz w roku Estonia, Łotwa, Litwa i Polska informują Komisję i koordynatora europejskiego ds. korytarza sieci bazowej Morze Północne–Morze Bałtyckie o postępach w realizacji działań, o których mowa w art. 2, oraz powiadamiają o wszelkich odnotowanych opóźnieniach, określając przyczyny tych opóźnień i wskazując podjęte środki naprawcze. W tym celu państwa członkowskie mogą, w stosownych przypadkach, wykorzystywać treść rocznych raportów o stanie działania, które mają być składane zgodnie z umowami o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Artykuł 5

Przegląd

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r., po konsultacji z Estonią, Łotwą, Litwą, Polską i Finlandią oraz z pomocą koordynatora europejskiego ds. korytarza sieci bazowej Morze Północne–Morze Bałtyckie, Komisja dokonuje przeglądu działań i harmonogramu, o których mowa w art. 2.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Estonii, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Finlandii.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2018 r.

W imieniu Komisji

Violeta BULC

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1.

(2)  Zob. plan prac dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-baltic_en

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/6 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego planu wdrożenia europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (Dz.U. L 3 z 6.1.2017, s. 6).


Top