EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0078

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/78 z dnia 15 lipca 2016 r. określające przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112 oraz jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 w odniesieniu do ochrony prywatności i danych użytkowników tych systemów (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2016/4386

Dz.U. L 12 z 17.1.2017, p. 26–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/78/oj

17.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/78

z dnia 15 lipca 2016 r.

określające przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112 oraz jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 w odniesieniu do ochrony prywatności i danych użytkowników tych systemów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (1), w szczególności jego art. 6 ust. 13 oraz art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2015/758 wprowadza od dnia 31 marca 2018 r. ogólny obowiązek wyposażania nowych typów pojazdów kategorii M1 i N1 w systemy pokładowe eCall oparte na numerze 112.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/79 (2) określa szczegółowe wymogi techniczne i procedury badań do celów homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112, jak również homologacji typu WE pokładowych oddzielnych zespołów technicznych („STU”) opartych na numerze 112 oraz komponentów systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112.

(3)

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) określa ogólne ramy homologacji typu WE pojazdów silnikowych oraz określa role i obowiązki wszystkich zainteresowanych podmiotów na różnych etapach procedury homologacji. Oprócz tego konieczne jest określenie niezbędnych przepisów administracyjnych dotyczących homologacji typu WE pojazdów silnikowych wyposażonych w systemy pokładowe eCall oparte na numerze 112 oraz w STU i komponenty oparte na numerze 112.

(4)

Aby zapewnić jednolite warunki wdrożenia procedur badań w odniesieniu do homologacji typu WE oraz uprościć występowanie o homologację, należy określić standardowy zestaw dokumentów informacyjnych, wzory świadectw homologacji typu WE oraz wzory znaku homologacji typu WE.

(5)

Producenci powinni zapewnić, by systemy pokładowe eCall oparte na numerze 112 nie były identyfikowalne i nie były stale śledzone. W tym celu należy zapewnić, aby systemy pokładowe eCall oparte na numerze 112 nie były dostępne dla komunikacji w normalnym trybie funkcjonowania systemu i aby dane w pamięci wewnętrznej nie były dostępne poza systemem dla żadnych podmiotów przed zainicjowaniem zgłoszenia eCall. Producenci powinni również wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych w pamięci wewnętrznej systemu przed nieuprawnionym dostępem lub nadużyciem.

(6)

Wszelkie dane przetworzone przez system pokładowy eCall oparty na numerze 112 muszą być odpowiednie, właściwe i proporcjonalne do celów, do których dane te są gromadzone i przetwarzane.

(7)

Konsumenci powinni mieć pełne i rzetelne informacje dotyczące funkcjonowania systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112, w szczególności na temat sposobu przetwarzania i ochrony danych w tym systemie. Konsumenci powinni być również informowani o cechach i funkcjach prywatnego systemu zgłoszeń alarmowych i innych usług dodanych, jeżeli są one zainstalowane w pojeździe silnikowym.

(8)

Spójne podejście w zakresie informacji przekazywanych konsumentom na temat funkcjonowania systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 wymaga, aby powstał wzór informacji dla użytkownika, zawierający minimum informacji, jakie mają być dołączone do dokumentacji technicznej pojazdu.

(9)

Producenci pojazdów powinni mieć wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do wymogów technicznych dotyczących homologacji systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112. Państwa członkowskie powinny również dysponować wystarczającym czasem, aby wdrożyć na swoim terytorium infrastrukturę publicznego punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach („PSAP”) niezbędną do prawidłowego przyjmowania i obsługi zgłoszeń eCall. W związku z powyższym data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia powinna być taka sama jak data obowiązkowego stosowania systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112 zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/758.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu poddano konsultacjom z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa przepisy administracyjne dotyczące homologacji nowych typów pojazdów w odniesieniu do systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112, jak również pokładowych oddzielnych zespołów technicznych („STU”) opartych na numerze 112 oraz komponentów systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 zaprojektowanych i zbudowanych dla takich pojazdów.

Określa ono również jednolite warunki wdrażania przepisów rozporządzenia (UE) 2015/758 w odniesieniu do ochrony prywatności i danych użytkowników systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112.

Artykuł 2

Homologacja typu WE pojazdów w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112

1.   Producent występuje do organu udzielającego homologacji, zdefiniowanego w art. 3 pkt 29 dyrektywy 2007/46/WE, z wnioskiem o homologację typu WE pojazdu w odniesieniu do jego systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112.

2.   Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się zgodnie ze wzorem w załączniku I część 1.

3.   Jeżeli spełnione są wymagania techniczne, o których mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/79, organ udzielający homologacji udziela homologacji typu WE i wydaje świadectwo homologacji typu WE numerowane zgodnie z systemem określonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE.

Państwo członkowskie nie przydziela tego samego numeru innemu typowi pojazdu.

4.   Świadectwo homologacji typu WE sporządza się zgodnie ze wzorem w załączniku I część 2.

5.   Producent umieszcza w instrukcji obsługi pojazdu informacje na temat przetwarzania danych w systemie pokładowym eCall opartym na numerze 112, zgodnie ze wzorem określonym w części 3 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Homologacja typu WE pokładowych oddzielnych zespołów technicznych eCall opartych na numerze 112 i komponentów systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112

1.   Producent występuje do organu udzielającego homologacji, zdefiniowanego w art. 3 pkt 29 dyrektywy 2007/46/WE, z wnioskiem o homologację typu WE dla typu pokładowego oddzielnego zespołu technicznego eCall opartego na numerze 112 lub komponentu systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112.

2.   Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się zgodnie ze wzorem w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Jeżeli spełnione są wymagania techniczne, o których mowa w art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/79 w odniesieniu do komponentów oraz w art. 7 tegoż rozporządzenia w odniesieniu do oddzielnych zespołów technicznych, organ udzielający homologacji udziela homologacji typu WE i wydaje świadectwo homologacji typu WE wraz z numerem homologacji typu zgodnym z systemem numerowania określonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE.

Państwo członkowskie nie przydziela tego samego numeru innemu typowi oddzielnego zespołu technicznego lub komponentu.

4.   Świadectwo homologacji typu WE sporządza się zgodnie ze wzorem w załączniku II część 2.

Artykuł 4

Znak homologacji typu WE

Każdy komponent lub oddzielny zespół techniczny zgodny z typem, w odniesieniu do którego udzielono homologacji WE komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jest oznaczany znakiem homologacji typu WE zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku II część 3.

Artykuł 5

Ochrona prywatności i danych

1.   Producent wprowadza środki niezbędne do zapewnienia, aby system pokładowy eCall oparty na numerze 112 lub pokładowy oddzielny zespół techniczny eCall oparty na numerze 112 nie były identyfikowalne i nie były stale śledzone w normalnym trybie funkcjonowania systemu. Producent zapewnia ponadto, aby dane w pamięci wewnętrznej tego systemu lub oddzielnego zespołu technicznego były automatycznie i nieprzerwanie usuwane i nie były dostępne poza systemem pokładowym lub oddzielnym zespołem technicznym dla żadnych podmiotów przed zainicjowaniem zgłoszenia eCall.

2.   Producent informuje właściciela pojazdu o środkach wprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2015/758, używając wzoru określonego w załączniku I część 3 do niniejszego rozporządzenia.

3.   Producent wprowadza odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie technologii szyfrowania), aby chronić dane osobowe w pamięci wewnętrznej systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 lub pokładowego oddzielnego zespołu technicznego eCall opartego na numerze 112 oraz aby zapobiec śledzeniu i nadużyciom. Środki takie muszą być właściwe, ściśle proporcjonalne i niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Artykuł 6

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 marca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 77.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/79 z dnia 12 września 2016 r. ustanawiające szczegółowe wymogi techniczne i procedury badań w zakresie homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112, pokładowych oddzielnych zespołów technicznych i komponentów opartych na numerze 112 eCall oraz uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 w odniesieniu do wyłączeń i mających zastosowanie norm (zob. s. 44 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Dokumenty administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do montażu systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112

CZĘŚĆ 1

Dokument informacyjny

WZÓR

Dokument informacyjny nr … dotyczący homologacji typu WE pojazdu silnikowego w odniesieniu do systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112.

Poniższe informacje należy dostarczyć w trzech egzemplarzach wraz ze spisem treści. Wszystkie rysunki muszą być w formacie A4 lub złożone do formatu A4, w odpowiedniej skali i o dostatecznym stopniu szczegółowości. Dołączone fotografie musi cechować wystarczający stopień szczegółowości.

Jeżeli układ, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, o których mowa w niniejszym dokumencie informacyjnym, są sterowane elektronicznie, należy przedstawić informacje na temat działania tego sterowania.

0.   INFORMACJE OGÓLNE

0.1.   Marka (nazwa handlowa producenta): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Nazwa lub nazwy handlowe (o ile występują): …

0.3.   Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na pojeździe (1): …

0.3.1.   Umiejscowienie tego oznaczenia: …

0.4.   Kategoria pojazdu (2): …

0.5.   Nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta: …

0.8.   Nazwa i adres zakładu montażowego (zakładów montażowych): …

0.9.   Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeżeli istnieje): …

1.   OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1.   Fotografie lub rysunki reprezentatywnego pojazdu: …

9.   NADWOZIE

9.1.   Typ nadwozia (4): …

9.10.   Rozplanowanie wnętrza

9.10.2.   Rozmieszczenie i identyfikacja urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

9.10.2.1.   Fotografie lub rysunki rozmieszczenia symboli oraz urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników, w szczególności przedstawiające symbol i umiejscowienie kontrolki lub wskaźnika ostrzegawczego (jeżeli są przewidziane), lub opis innych metod ostrzeżenia użytkowników pojazdów w przypadku poważnej awarii, która uniemożliwia systemowi realizację zgłoszenia eCall opartego na numerze 112: …

9.12.2.   Charakter i umiejscowienie dodatkowych systemów ograniczania ruchu (zaznaczyć: tak/nie/opcjonalne)

(L = lewa strona, R = prawa strona, C = środek)

 

Przednia poduszka powietrzna

Boczna poduszka powietrzna

Napinacz pasa

Pierwszy rząd siedzeń

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi rząd siedzeń (*1)

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Zwięzły opis części elektrycznych/elektronicznych (o ile występują): …

12.   RÓŻNE

12.8.   System eCall

12.8.1.   Zainstalowany: tak/nie (3).

12.8.2.   Opis techniczny lub schematy: …

12.8.3.   Numer homologacji typu (jeżeli jest dostępny) pokładowego oddzielnego zespołu technicznego eCall: …

12.8.4.   W przypadku systemu eCall niehomologowanego jako oddzielny zespół techniczny:

12.8.4.1.   Szczegółowy opis, fotografie lub rysunki systemu eCall i jego umiejscowienia w pojeździe: …

12.8.4.2.   Wykaz głównych komponentów składowych systemu eCall: …

12.8.4.3.   Schemat połączeń elektrycznych: …

12.8.5.   System TPS eCall zainstalowany: tak/nie (3).

12.8.6.   Inne usługi o wartości dodanej zainstalowane: tak/nie (3).

12.8.7.   Deklaracja zgodności z normami, o których mowa w art. 5 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2015/758: tak/nie (3).

Data, podpis

Objaśnienia

(1)

Jeżeli identyfikator typu zawiera znaki nieistotne dla opisu pojazdu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, którego dotyczy dany dokument informacyjny, znaki takie należy przedstawić w dokumencie za pomocą symbolu „?” (np. ABC??123??).

(2)

Według definicji w części A załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.

(3)

Niepotrzebne skreślić.

(4)

Użyć kodów zdefiniowanych w części C załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.

CZĘŚĆ 2

Świadectwo homologacji typu WE

WZÓR

Format A4 (210 × 297 mm)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Pieczęć organu udzielającego homologacji typu

Zawiadomienie dotyczące:

homologacji typu WE (1)

rozszerzenia typu homologacji WE (1)

odmowy udzielenia homologacji typu WE (1)

cofnięcia homologacji typu WE (1)

dla typu pojazdu w odniesieniu do montażu systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112

w odniesieniu do rozporządzenia (UE) 2015/758, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (UE) …./…

Numer homologacji typu WE: …

Powód rozszerzenia: …

SEKCJA I

0.1.   Marka (nazwa handlowa producenta): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Nazwa lub nazwy handlowe (o ile występują): …

0.3.   Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na pojeździe (2): …

0.3.1.   Umiejscowienie tego oznaczenia: …

0.4.   Kategoria pojazdu (3): …

0.5.   Nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta: …

0.8.   Nazwa i adres zakładu montażowego (zakładów montażowych): …

0.9.   Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeżeli istnieje): …

SEKCJA II

1.   Dodatkowe informacje (w stosownych przypadkach): zob. addendum

2.   Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań: …

3.   Data sprawozdania z badania: …

4.   Numer sprawozdania z badania: …

5.   Uwagi (jeżeli są): zob. addendum.

6.   Miejscowość: …

7.   Data: …

8.   Podpis: …

Załączniki:

1.

Pakiet informacyjny.

2.

Sprawozdanie z badania.

Objaśnienia

(1)

Niepotrzebne skreślić.

(2)

Jeżeli identyfikator typu zawiera znaki nieistotne dla opisu pojazdu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, którego dotyczy dany dokument informacyjny, znaki takie należy przedstawić w dokumencie za pomocą symbolu „?” (np. ABC??123??).

(3)

Według definicji zawartej w części A załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.

Addendum

do świadectwa homologacji typu WE nr …

1.   Informacje dodatkowe

1.1.   Krótki opis systemu eCall zainstalowanego w pojeździe: …

1.2.   Umiejscowienie systemu eCall: …

1.3.   Sposób inicjowania systemu eCall: …

1.4.   Zasilanie systemu eCall: …

1.5.   W pojeździe zainstalowano system TPS eCall: tak/nie (1).

1.6.   Inne usługi o wartości dodanej: tak/nie (1).

2.   Numer homologacji typu pokładowego oddzielnego zespołu technicznego lub komponentu eCall opartego na numerze 112 (1) zainstalowanego w pojeździe (jeżeli jest zainstalowany) w celu spełnienia wymogów rozporządzenia (UE) 2015/758 i jego aktów wykonawczych: …

3.   Uwagi (jeżeli są): …

CZĘŚĆ 3

Wzór informacji dla użytkownika

Dokumentacja techniczna dołączana do pojazdu (instrukcja obsługi) musi zawierać jasne, kompletne i łatwo dostępne informacje o systemie pokładowym eCall opartym na numerze 112 oraz o jego funkcjonowaniu, jak również o systemie eCall obsługiwanym przez strony trzecie (systemie TPS) lub innych usługach o wartości dodanej zainstalowanych w pojeździe i ich dodatkowych funkcjach.

Należy wyraźnie wskazać różnice w przetwarzaniu danych między systemem pokładowym eCall opartym na numerze 112 a systemem TPS lub inną usługą o wartości dodanej, jeżeli są one zainstalowane.

Informacje dotyczące ochrony prywatności i danych przedstawia się oddzielnie dla systemu opartego na numerze 112 i oddzielnie dla systemu TPS przed ich pierwszym użyciem, tak aby uniknąć nieporozumień co do celów i wartości dodanej przetwarzania danych.

W niniejszym wzorze określono minimalne wymagane informacje przekazywane użytkownikowi; można je uzupełnić innymi odpowiednimi informacjami w odniesieniu do konkretnych okoliczności, w których dane są gromadzone lub przetwarzane.

1.   OPIS SYSTEMU POKŁADOWEGO ECALL

1.1.   Przegląd systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112, jego działanie i funkcjonalność: …

1.2.   Usługa eCall oparta na numerze 112 jest usługą publiczną świadczoną w interesie ogólnym i jest dostępna bezpłatnie.

1.3.   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 uruchamia się domyślnie. Uruchamia się on automatycznie za pomocą czujników pokładowych w razie poważnego wypadku. Uruchamia się on również automatycznie, jeżeli dany pojazd jest wyposażony w system TPS, który nie zadziała w razie poważnego wypadku.

1.4.   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 może być również zainicjowany ręcznie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Instrukcje ręcznego uruchomienia systemu: …

1.5.   W przypadku poważnej awarii systemu, która uniemożliwia działanie systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112, osoby znajdujące się w pojeździe otrzymają następujące ostrzeżenie: …

2.   INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

2.1.   Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 musi być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w dyrektywach 95/46/WE (2) i 2002/58/WE (3) Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności musi opierać się na konieczności ochrony żywotnych interesów osób, zgodnie z art. 7 lit. d) dyrektywy 95/46/WE (4).

2.2.   Przetwarzanie takich danych jest ściśle ograniczone do celu obsługi zgłoszeń alarmowych eCall kierowanych pod jednolity europejski numer alarmowy 112.

2.3.   Rodzaje danych i ich odbiorcy

2.3.1.   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 może gromadzić i przetwarzać tylko następujące dane:

Numer identyfikacyjny pojazdu

Typ pojazdu (samochód osobowy lub lekki pojazd dostawczy)

Typ napędu w pojeździe (benzyna/olej napędowy/CNG/LPG/elektryczny/wodór)

Trzy ostatnie położenia pojazdu i kierunek jazdy

Plik logu automatycznej aktywacji systemu wraz ze znacznikiem czasu

Ewentualne dodatkowe dane (jeżeli dotyczy): …

2.3.2.   Odbiorcami danych przetwarzanych przez system pokładowy eCall oparty na numerze 112 są odpowiednie publiczne punkty przyjmowania zgłoszeń o wypadkach wyznaczone przez właściwe organy publiczne państwa, na którego terytorium mają one siedzibę, do przyjmowania i obsługi zgłoszeń eCall na jednolity europejski numer alarmowy 112.

Dodatkowe informacje (jeśli są dostępne): …

2.4.   Sposoby przetwarzania danych

2.4.1.   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 jest zaprojektowany w taki sposób, aby dane zawarte w pamięci systemu nie były dostępne poza systemem przed zainicjowaniem zgłoszenia eCall.

Uwagi dodatkowe (ewentualnie): …

2.4.2.   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 jest zaprojektowany w taki sposób, aby nie był identyfikowalny i nie był stale śledzony w normalnym trybie funkcjonowania systemu.

Uwagi dodatkowe (ewentualnie): …

2.4.3.   System pokładowy eCall oparty na numerze 112 jest zaprojektowany w taki sposób, aby dane z pamięci wewnętrznej były automatycznie i nieprzerwanie usuwane.

2.4.3.1.   Dane dotyczące położenia pojazdu są w sposób ciągły nadpisywane w pamięci wewnętrznej systemu, tak aby zawsze zachowane były najwyżej trzy ostatnie położenia pojazdu niezbędne do normalnego funkcjonowania systemu.

2.4.3.2.   Log danych o aktywności w systemie pokładowym eCall opartym na numerze 112 jest przechowywany nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu obsługi zgłoszeń alarmowych eCall, a w żadnym przypadku nie dłużej niż 13 godzin od momentu zainicjowania zgłoszenia alarmowego eCall.

Uwagi dodatkowe (ewentualnie): …

2.5.   Sposoby korzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą

2.5.1.   Osoba, której dane dotyczą, (właściciel pojazdu) ma prawo dostępu do danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub zablokowania dotyczących jej danych, których przetwarzanie jest niezgodne z przepisami dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba trzecia, której te dane zostały ujawnione, musi zostać powiadomiona o ewentualnym sprostowaniu, usunięciu lub zablokowaniu danych zgodnie z tą dyrektywą, o ile nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

2.5.2.   Osoba, której dotyczą dane, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, jeżeli uważa, że jej prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.

2.5.3.   Służby odpowiedzialne za obsługę wniosków dotyczących dostępu do danych (w stosownych przypadkach): …

3.   INFORMACJE O USŁUGACH STRON TRZECICH I INNYCH USŁUGACH O WARTOŚCI DODANEJ (JEŚLI SĄ ZAMONTOWANE)

3.1.   Opis działania i funkcje systemu TPS/usługi o wartości dodanej: …

3.2.   Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem systemu TPS/innej usługi o wartości dodanej musi być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE.

3.2.1.   Podstawa prawna stosowania systemu TPS lub usługi o wartości dodanej oraz przetwarzania danych za ich pośrednictwem: …

3.3.   Dane osobowe w systemie TPS lub innych usługach o wartości dodanej przetwarza się wyłącznie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą (właściciela lub właścicieli pojazdu).

3.4.   Zasady przetwarzania danych za pośrednictwem systemu TPS lub innych usług o wartości dodanej, w tym wszelkie niezbędne informacje dodatkowe dotyczące identyfikacji, śledzenia i przetwarzania danych osobowych: …

3.5.   Właściciel pojazdu wyposażonego – oprócz systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 – w system TPS eCall lub inne usługi o wartości dodanej ma prawo zdecydować się na stosowanie systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 zamiast systemu TPS eCall lub innych usług o wartości dodanej.

3.5.1.   Informacje kontaktowe na potrzeby dezaktywacji systemu TPS eCall: …


(*1)  Tabelę w razie potrzeby można rozszerzyć w celu uwzględnienia pojazdów mających więcej niż dwa rzędy siedzeń lub pojazdów, które mają na swojej szerokości więcej niż trzy siedzenia.

(1)  Niepotrzebne skreślić.

(2)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(3)  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

(4)  Dyrektywa 95/46/WE została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1). Rozporządzenie stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.


ZAŁĄCZNIK II

Dokumenty administracyjne dotyczące homologacji typu WE pokładowego oddzielnego zespołu technicznego eCall opartego na numerze 112 lub komponentu systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112

CZĘŚĆ 1

Dokument informacyjny

WZÓR

Dokument informacyjny nr … dotyczący homologacji typu WE pokładowego oddzielnego zespołu technicznego eCall opartego na numerze 112 lub komponentu systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 (3).

Poniższe informacje należy dostarczyć w trzech egzemplarzach wraz ze spisem treści. Wszystkie rysunki muszą być w formacie A4 lub złożone do formatu A4, w odpowiedniej skali i o dostatecznym stopniu szczegółowości. Dołączone fotografie musi cechować wystarczający stopień szczegółowości.

Jeżeli oddzielny zespół techniczny lub komponent, o których mowa w niniejszym dokumencie informacyjnym, są sterowane elektronicznie, należy przedstawić informacje na temat działania tego sterowania.

0.   INFORMACJE OGÓLNE

0.1.   Marka (nazwa handlowa producenta): …

0.2.   Typ: …

0.3.   Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na oddzielnym zespole technicznym (1): …

0.3.1.   Umiejscowienie tego oznaczenia: …

0.4.   W przypadku oddzielnego zespołu technicznego przeznaczonego do kategorii pojazdu (2): …

0.5.   Nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta: …

0.7.   Umiejscowienie i sposób umieszczenia znaku homologacji WE: …

0.9.   Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeżeli istnieje): …

12.8.   System eCall

12.8.2.   Opis techniczny lub schematy: …

12.8.3.1.   Fotografie lub rysunki o dostatecznym stopniu szczegółowości i w odpowiedniej skali, umożliwiające identyfikację oddzielnego zespołu technicznego lub komponentu. Na rysunkach musi być pokazane miejsce przewidziane dla oddzielnego zespołu technicznego lub komponentu w pojeździe oraz miejsce przewidziane na znak homologacji typu WE oddzielnego zespołu technicznego lub komponentu: …

12.8.3.1.1.   Instrukcje dotyczące instalacji w pojeździe, w tym położenie i orientacja komponentu systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112: …

12.8.3.1.2.   Umiejscowienie i sposób montażu w pojeździe pokładowego oddzielnego zespołu technicznego opartego na numerze 112: …

12.8.3.2.   Wykaz głównych części składowych oddzielnego zespołu technicznego lub komponentu: …

12.8.7.   Deklaracja zgodności z normami, o których mowa w art. 5 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2015/758: tak/nie (3).

Objaśnienia

(1)

Jeżeli identyfikator typu zawiera znaki nieistotne dla opisu pojazdu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, którego dotyczy dany dokument informacyjny, znaki takie należy przedstawić w dokumencie za pomocą symbolu „?” (np. ABC??123??).

(2)

Według definicji w sekcji A załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.

(3)

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ 2

Świadectwo homologacji typu WE

WZÓR

Format A4 (210 × 297 mm)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Pieczęć organu udzielającego homologacji typu

Zawiadomienie dotyczące:

homologacji typu WE (1)

rozszerzenia typu homologacji WE (1)

odmowy udzielenia homologacji typu WE (1)

cofnięcia homologacji typu WE (1)

dla typu pojazdu w odniesieniu do montażu systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112 (1)

w odniesieniu do rozporządzenia (UE) 2015/758.

Numer homologacji typu WE: …

Powód rozszerzenia: …

SEKCJA I

0.1.   Marka (nazwa handlowa producenta): …

0.2.   Typ: …

0.3.   Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na oddzielnym zespole technicznym/komponencie (2): …

0.3.1   Umiejscowienie tego oznaczenia: …

0.4.   W przypadku oddzielnego zespołu technicznego przeznaczonego do kategorii pojazdu (3): …

0.5.   Nazwa i adres producenta: …

0.7.   Umiejscowienie i sposób umieszczenia znaku homologacji WE: …

0.9.   Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeżeli istnieje): …

SEKCJA II

1.   Dodatkowe informacje (w stosownych przypadkach): zob. addendum

2.   Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań: …

3.   Data sprawozdania z badania: …

4.   Numer sprawozdania z badania: …

5.   Uwagi (jeżeli są): zob. addendum.

6.   Miejscowość: …

7.   Data: …

8.   Podpis: …

Załączniki:

1.

Pakiet informacyjny.

2.

Sprawozdanie z badania.

Addendum

do świadectwa homologacji typu WE nr …

1.   Informacje dodatkowe

1.1.   Krótki opis pokładowego oddzielnego zespołu technicznego eCall opartego na numerze 112/komponentu systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 (3): …

1.1.1.   Instrukcje dotyczące instalacji w pojeździe, w tym położenie i orientacja komponentu systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112: …

1.1.2.   Przykład znaku homologacji typu WE na pokładowym oddzielnym zespole technicznym eCall opartym na numerze 112/komponencie systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 (3): …

1.2.   Umiejscowienie i sposób montażu w pojeździe oddzielnego zespołu technicznego eCall: …

1.3.   Sposób inicjowania: …

1.4.   Zasilanie: …

2.   Komponent systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 jest zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/79. Ponadto spełnia on wymagania techniczne określone w:

2.1.   załączniku IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/79: tak/nie (3).

2.2.   załączniku VI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/79: tak/nie (3).

2.3.   załączniku VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/79: tak/nie (3).

3.   Uwagi (jeżeli są): …

CZĘŚĆ 3

Znak homologacji typu dla oddzielnych zespołów technicznych i komponentów

1.   Znak homologacji typu WE komponentu i oddzielnego zespołu technicznego zawiera:

1.1.   Prostokąt otaczający małą literę „e”, po której następuje numer określający państwo członkowskie, które udzieliło homologacji typu WE komponentu oddzielnego zespołu technicznego:

1

dla Niemiec

12

dla Austrii

26

dla Słowenii

2

dla Francji

13

dla Luksemburga

27

dla Słowacji

3

dla Włoch

17

dla Finlandii

29

dla Estonii

4

dla Niderlandów

18

dla Danii

32

dla Łotwy

5

dla Szwecji

19

dla Rumunii

34

dla Bułgarii

6

dla Belgii

20

dla Polski

36

dla Litwy

7

dla Węgier

21

dla Portugalii

49

dla Cypru

8

dla Republiki Czeskiej

23

dla Grecji

50

dla Malty

9

dla Hiszpanii

24

dla Irlandii

 

 

11

dla Zjednoczonego Królestwa

25

dla Chorwacji

 

 

1.2.   W pobliżu prostokąta „podstawowy numer homologacji” zawarty w sekcji 4 numeru homologacji typu, poprzedzony dwoma cyframi określającymi numer porządkowy przydzielony niniejszemu rozporządzeniu. Obecny numer porządkowy to „00”.

1.3.   W przypadku pokładowego oddzielnego zespołu technicznego eCall opartego na numerze 112, w sąsiedztwie prostokąta numer porządkowy poprzedza się symbolem „ECALL”.

2.   Znak homologacji typu WE umieszcza się na głównej części pokładowego oddzielnego zespołu technicznego eCall opartego na numerze 112 lub komponentu systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 w taki sposób, aby nie można go było zetrzeć oraz aby był wyraźny i łatwy do odczytania.

3.   Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono przykłady znaków homologacji typu WE odpowiednio dla pokładowego oddzielnego zespołu technicznego eCall opartego na numerze 112 oraz dla komponentu systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112.

Rysunek 1

Przykład znaku homologacji typu WE dla pokładowych oddzielnych zespołów technicznych opartych na numerze 112

Image

Objaśnienia

Legenda

Homologacja typu UE oddzielnego zespołu technicznego została wydana przez Bułgarię pod numerem 0046. Pierwsze dwie cyfry „00” wskazują, że oddzielny zespół techniczny został homologowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Rysunek 2

Przykład znaku homologacji typu WE dla komponentów systemów pokładowych opartych na numerze 112

Image

Objaśnienia

Legenda

Homologacja typu UE komponentu została wydana przez Niemcy pod numerem 00026. Pierwsze dwie cyfry „00” wskazują, że komponent został homologowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.


(1)  Niepotrzebne skreślić.

(2)  Jeżeli identyfikator typu zawiera znaki nieistotne dla opisu pojazdu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, którego dotyczy dany dokument informacyjny, znaki takie należy przedstawić w dokumencie za pomocą symbolu „?” (np. ABC??123??).

(3)  Niepotrzebne skreślić.


Top