EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0888

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu Umbria jako obszaru oficjalnie uznanego za wolny od gruźlicy oraz statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła, zmieniająca decyzję 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Niemiec jako obszaru wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego oraz zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla włoskiego regionu Wenecja Euganejska (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3239) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/3239

OJ L 135, 24.5.2017, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/888/oj

24.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/27


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/888

z dnia 22 maja 2017 r.

zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu Umbria jako obszaru oficjalnie uznanego za wolny od gruźlicy oraz statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła, zmieniająca decyzję 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Niemiec jako obszaru wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego oraz zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla włoskiego regionu Wenecja Euganejska

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3239)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2 oraz sekcja I pkt 4 załącznika A i rozdział I sekcja E załącznika D do tej dyrektywy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustanowiono zasady handlu w Unii bydłem i trzodą chlewną oraz warunki, na których państwo członkowskie lub jego region może zostać uznane za urzędowo wolne od gruźlicy lub uznane za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła.

(2)

Decyzja Komisji 2003/467/WE (2) stanowi, że regiony państw członkowskich wymienione w rozdziale 2 załącznika I do tejże decyzji uznaje się za urzędowo wolne od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła. Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wykazującą, że region Umbria spełnia warunki określone w dyrektywie 64/432/EWG umożliwiające uznanie go za region urzędowo wolny od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła. Region Umbria powinien zatem zostać wymieniony w rozdziale 2 załącznika I do decyzji 2003/467/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2003/467/WE.

(3)

Ponadto decyzja Komisji 2003/467/WE stanowi, że państwa członkowskie i ich regiony wymienione, odpowiednio, w rozdziałach 1 i 2 załącznika III do tejże decyzji uznaje się za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła. Wszystkie regiony Polski, z wyjątkiem dziewięciu powiatów województwa zachodniopomorskiego, są obecnie wymienione w tej decyzji jako regiony uznane za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła. Polska przedłożyła niedawno Komisji dokumentację wykazującą, że te pozostałe dziewięć powiatów spełnia warunki określone w dyrektywie 64/432/EWG umożliwiające uznanie ich za regiony urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła. Polska złożyła w związku z tym wniosek o uznanie całego jej terytorium za obszar urzędowo wolny od enzootycznej białaczki bydła.

(4)

Należy zatem wymienić Polskę w rozdziale 1 załącznika III do decyzji 2003/467/WE jako państwo członkowskie uznane za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła, a wpis dotyczący tego państwa członkowskiego w rozdziale 2 tego załącznika należy skreślić. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do decyzji 2003/467/WE.

(5)

Art. 9 dyrektywy 64/432/EWG stanowi, że państwo członkowskie posiadające obowiązkowy krajowy program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła lub choroby Aujeszkyego może przedłożyć ten program Komisji do zatwierdzenia. W artykule tym przewidziano także, że mogą być wymagane dodatkowe gwarancje w handlu wewnątrzunijnym bydłem lub trzodą chlewną.

(6)

Art. 10 dyrektywy 64/432/EWG stanowi, że jeżeli państwo członkowskie uzna, iż jego terytorium lub część jego terytorium są wolne od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła lub choroby Aujeszkyego, przedkłada ono Komisji odpowiednią dokumentację towarzyszącą. W artykule tym przewidziano także, że mogą być wymagane dodatkowe gwarancje w handlu wewnątrzunijnym bydłem lub trzodą chlewną.

(7)

Decyzją Komisji 2004/558/WE (3) zatwierdzono programy kontroli i zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy wywoływanego wirusem opryszczki bydła typu 1 (BHV1) przedstawione przez państwa członkowskie wymienione w załączniku I do tej decyzji w odniesieniu do regionów tych państw członkowskich wymienionych w tym załączniku, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG. Ponadto w załączniku II do decyzji 2004/558/WE wymieniono regiony państw członkowskich uznane za wolne od BHV1, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG.

(8)

W załączniku I do decyzji 2004/558/WE są obecnie wymienione rejencje Kolonia i Düsseldorf w niemieckim kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Te dwa regiony są ostatnimi regionami niemieckimi, których nie uznano jeszcze za wolne od BHV1.

(9)

Niemcy przedłożyły niedawno Komisji dokumentację towarzyszącą w celu uznania rejencji Kolonia i Düsseldorf za wolne od BHV1. Niemcy złożyły w związku z tym wniosek o uznanie całego ich terytorium za obszar wolny od BHV1 oraz o stosowanie do niego dodatkowych gwarancji w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG.

(10)

Jak wynika z oceny dokumentacji towarzyszącej przedłożonej przez Niemcy, rejencje Kolonia i Düsseldorf nie powinny już figurować w załączniku I do decyzji 2004/558/WE, a wpis dotyczący Niemiec w załączniku II do tej decyzji powinien zostać zmieniony, tak aby uwzględniał wszystkie regiony tego państwa członkowskiego. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE.

(11)

W decyzji Komisji 2008/185/WE (4) określono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu trzody chlewnej między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. Załącznik I do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, które są wolne od choroby Aujeszkyego i w których zabronione jest szczepienie, a załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy zwalczania choroby Aujeszkyego.

(12)

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację towarzyszącą w celu uzyskania zatwierdzenia krajowego programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla regionu Wenecja Euganejska i w celu wpisania tego regionu do załącznika II do decyzji 2008/185/WE. Jak wynika z oceny tej dokumentacji towarzyszącej, region Wenecja Euganejska należy ująć w załączniku II do decyzji 2008/185/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2008/185/WE.

(13)

W załączniku II do decyzji 2008/185/WE jest obecnie wymienione całe terytorium Polski. Polska przedłożyła niedawno Komisji dokumentację towarzyszącą w celu uznania regionów: augustowskiego, białostockiego, Białystok, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego, suwalskiego i Suwałki za wolne od choroby Aujeszkyego i w celu wpisania tych regionów do załącznika I do decyzji 2008/185/WE. Jak wynika z oceny tej dokumentacji towarzyszącej, regiony te nie powinny już figurować w załączniku II do decyzji 2008/185/WE, a powinny być wymienione w załączniku I do niej. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2003/467/WE, 2004/558/WE i 2008/185/WE.

(15)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W załącznikach I i II do decyzji 2004/558/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

W załącznikach I i II do decyzji 2008/185/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Decyzja Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74).

(3)  Decyzja Komisji 2004/558/WE z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, s. 20).

(4)  Decyzja Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19).


ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I rozdział 2 wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

„We Włoszech:

region Abruzja: prowincja Pescara,

prowincja Bolzano,

region Emilia-Romania,

region Friuli-Wenecja Julijska,

region Lacjum: prowincje Rieti, Viterbo,

region Liguria,

region Lombardia,

region Marche: prowincje Ankona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino,

region Piemont,

region Sardynia: prowincje Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano,

region Toskania,

prowincja Trydent,

region Umbria,

region Wenecja Euganejska.”;

2)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

rozdział 1 otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ 1

Państwa członkowskie oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła

Kod ISO

Państwo członkowskie

BE

Belgia

CZ

Republika Czeska

DK

Dania

DE

Niemcy

EE

Estonia

IE

Irlandia

ES

Hiszpania

CY

Cypr

LV

Łotwa

LT

Litwa

LU

Luksemburg

NL

Niderlandy

AT

Austria

PL

Polska

SI

Słowenia

SK

Słowacja

FI

Finlandia

SE

Szwecja

UK

Zjednoczone Królestwo”

b)

w rozdziale 2 skreśla się cały wpis dotyczący Polski.


ZAŁĄCZNIK II

Załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie

Regiony państw członkowskich, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG

Belgia

Wszystkie regiony

Republika Czeska

Wszystkie regiony

Włochy

Region Friuli-Wenecja Julijska

Autonomiczna prowincja Trydent

Luksemburg

Wszystkie regiony

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie

Regiony państw członkowskich, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG

Dania

Wszystkie regiony

Niemcy

Wszystkie regiony

Włochy

Region Dolina Aosty

Autonomiczna prowincja Bolzano

Austria

Wszystkie regiony

Finlandia

Wszystkie regiony

Szwecja

Wszystkie regiony

Zjednoczone Królestwo

Jersey


ZAŁĄCZNIK III

Załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie lub ich regiony, które są wolne od choroby Aujeszkyego i w których zabronione jest szczepienie

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

Wszystkie regiony

CZ

Republika Czeska

Wszystkie regiony

DK

Dania

Wszystkie regiony

DE

Niemcy

Wszystkie regiony

IE

Irlandia

Wszystkie regiony

FR

Francja

Departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

IT

Włochy

Autonomiczna prowincja Bolzano

CY

Cypr

Wszystkie regiony

LU

Luksemburg

Wszystkie regiony

HU

Węgry

Wszystkie regiony

NL

Niderlandy

Wszystkie regiony

AT

Austria

Wszystkie regiony

PL

Polska

Następujące powiaty województwa podlaskiego: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki

SI

Słowenia

Wszystkie regiony

SK

Słowacja

Wszystkie regiony

FI

Finlandia

Wszystkie regiony

SE

Szwecja

Wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

ES

Hiszpania

Wszystkie regiony

IT

Włochy

Region Friuli-Wenecja Julijska

Region Wenecja Euganejska

LT

Litwa

Wszystkie regiony

PL

Polska

Województwo dolnośląskie: wszystkie powiaty;

Województwo kujawsko-pomorskie: wszystkie powiaty;

Województwo lubelskie: wszystkie powiaty;

Województwo lubuskie: wszystkie powiaty;

Województwo łódzkie: wszystkie powiaty;

Województwo małopolskie: wszystkie powiaty;

Województwo mazowieckie: wszystkie powiaty;

Województwo opolskie: wszystkie powiaty;

Województwo podkarpackie: wszystkie powiaty;

Następujące powiaty województwa podlaskiego: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Województwo pomorskie: wszystkie powiaty;

Województwo śląskie: wszystkie powiaty;

Województwo świętokrzyskie: wszystkie powiaty;

Województwo warmińsko-mazurskie: wszystkie powiaty;

Województwo wielkopolskie: wszystkie powiaty;

Województwo zachodniopomorskie: wszystkie powiaty.


Top