EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1055

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/3926

Dz.U. L 173 z 30.6.2016, p. 47–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1055/oj

30.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/47


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1055

z dnia 29 czerwca 2016 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (1), w szczególności jego art. 17 ust. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ochrona inwestorów wymaga skutecznego i dokonywanego w odpowiednim momencie podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej przez emitentów i uczestników rynku uprawnień do emisji. W celu zagwarantowania na poziomie Unii równego dostępu inwestorów do informacji poufnych informacje poufne powinny być podawane do wiadomości publicznej bezpłatnie, jednocześnie i możliwie jak najszybciej w odniesieniu do wszystkich kategorii inwestorów w całej Unii i powinny być przekazywane środkom masowego przekazu, które zapewniają ich skuteczne publiczne rozpowszechnienie.

(2)

W przypadku gdy uczestnicy rynku uprawnień do emisji spełniają już równoważne wymagania w zakresie ujawniania informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 (2) i gdy są zobowiązani do podania do wiadomości publicznej tych samych informacji na mocy tegoż rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 596/2014, obowiązki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu należy uznawać za spełnione, jeżeli informacje zostaną ujawnione z wykorzystaniem platformy służącej do ujawniania informacji poufnych do celów rozporządzenia (UE) nr 1227/2011, pod warunkiem że informacje poufne zostaną przekazane odpowiednim środkom masowego przekazu.

(3)

Ważne jest, aby techniczne warunki opóźniania ujawniania informacji poufnych umożliwiały zachowanie podstawowych informacji o procesie opóźniania ujawniania informacji poufnych, tak by emitenci i uczestnicy rynku uprawnień do emisji byli w stanie spełnić swój obowiązek powiadomienia właściwych organów.

(4)

Powiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnych oraz, jeżeli jest to wymagane, wyjaśnienie sposobu, w jaki wszystkie mające zastosowanie warunki opóźnienia zostały spełnione, należy przekazywać właściwemu organowi na piśmie, wykorzystując bezpieczne środki elektroniczne określone przez tenże właściwy organ, zapewniając tym samym integralność i poufność treści informacji oraz szybkość transmisji.

(5)

Aby umożliwić właściwemu organowi określenie odpowiednich osób w ramach emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji zaangażowanych w opóźnienie ujawnienia informacji poufnych, powiadomienie o opóźnieniu powinno zawierać wskazanie tożsamości osoby, która dokonała powiadomienia, oraz osoby lub osób odpowiadających za decyzję o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnych. W podobny sposób powiadomienie powinno również wskazywać aspekty czasowe opóźnienia, umożliwiając właściwym organom ocenę, czy dotyczące opóźnienia warunki określone w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 są spełnione.

(6)

Emitent, który jest instytucją kredytową lub instytucją finansową, powinien poinformować właściwy organ na piśmie o zamiarze opóźnienia ujawnienia informacji poufnych w celu zachowania stabilności systemu finansowego, a ze względu na delikatny charakter takich informacji i potrzebę zapewnienia maksymalnej poufności ich treści należy zastosować w tym celu odpowiednie normy bezpieczeństwa.

(7)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(8)

W dniu 25 maja 2016 r. Komisja powiadomiła ESMA o swoim zamiarze zatwierdzenia z poprawkami projektu wykonawczego standardu technicznego w celu uwzględnienia faktu, że przepisy rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 dotyczące ujawniania informacji są wystarczające dla zapewnienia, by uczestnicy rynku uprawnień do emisji skutecznie i w odpowiednim czasie podawali do wiadomości publicznej informacje poufne, zgodnie z wymaganiami art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 (3) zawiera już wymóg, zgodnie z którym uczestnicy rynku uprawnień do emisji zobowiązani są do zapewnienia „kanałów internetowych”, tak aby informacje ujawniane na stronach internetowych były ujawniane publicznie w sposób skuteczny i terminowo. W oficjalnej opinii z dnia 16 czerwca 2016 r. ESMA potwierdził swoje pierwotne stanowisko i nie przedłożył ponownie wykonawczego standardu technicznego zmienionego w sposób zgodny z poprawkami proponowanymi przez Komisję. Ponieważ wymagania rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 w zakresie ujawniania informacji odnoszące się do uczestników rynku uprawnień do emisji mogą być wystarczające w celu spełnienia wymagań ustanowionych w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, należy tak zmienić projekt wykonawczego standardu technicznego, aby uniknąć powielania wymogów sprawozdawczych.

(9)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (4).

(10)

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym i aby przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu były stosowane od tego samego dnia co przepisy ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następującą definicję:

 

„środki elektroniczne” są to urządzenia elektroniczne do przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej), przechowywania i transmisji danych, wykorzystujące technologię przewodową, radiową lub optyczną, lub też wszelkie inne rodzaje środków elektromagnetycznych.

ROZDZIAŁ II

TECHNICZNE WARUNKI WŁAŚCIWEGO PODAWANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ INFORMACJI POUFNYCH

Artykuł 2

Warunki podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych

1.   Emitenci i uczestnicy rynku uprawnień do emisji ujawniają informacje poufne, wykorzystując środki techniczne, które zapewniają:

a)

rozpowszechnienie informacji poufnych:

(i)

wśród możliwie najszerszego grona odbiorców publicznych na zasadzie niedyskryminacyjnej;

(ii)

nieodpłatnie;

(iii)

jednocześnie w całej Unii;

b)

przekazanie, bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej, informacji poufnych środkom masowego przekazu, na których ogół odbiorców publicznych w uzasadniony sposób polega, tak by zapewnić skuteczne rozpowszechnienie tych informacji. Przekazania tego dokonuje się poprzez transmisję z użyciem środków elektronicznych, które zapewniają zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas transmisji, i w jego ramach określa się jasno:

(i)

że przekazywane informacje są informacjami poufnymi;

(ii)

tożsamość emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji: pełną nazwę prawną;

(iii)

tożsamość osoby dokonującej powiadomienia: imię, nazwisko i stanowisko w ramach emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;

(iv)

przedmiot informacji poufnych;

(v)

datę i godzinę przekazania środkom masowego przekazu.

Emitenci i uczestnicy rynku uprawnień do emisji zapewniają kompletność, integralność i poufność, niezwłocznie stosując środki zaradcze usuwające wszelkie awarie lub zakłócenia podczas przekazywania informacji poufnych.

2.   Uczestnicy rynku uprawnień do emisji zobowiązani do ujawnienia informacji poufnych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 mogą stosować środki techniczne ustanowione do celów ujawniania informacji poufnych na podstawie tego rozporządzenia w celu ujawnienia informacji poufnych na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, pod warunkiem że informacje poufne objęte wymogiem ujawnienia mają zasadniczo tę samą treść, a środki techniczne wykorzystywane do ujawnienia zapewniają przekazanie informacji poufnych odpowiednim środkom masowego przekazu.

Artykuł 3

Umieszczanie informacji poufnych na stronie internetowej

Strony internetowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 9 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, spełniają następujące wymagania:

a)

umożliwiają użytkownikom dostęp do informacji poufnych umieszczonych na danej stronie internetowej na zasadzie niedyskryminacyjnej i nieodpłatnie;

b)

umożliwiają użytkownikom zlokalizowanie informacji poufnych w łatwo rozpoznawalnej sekcji strony internetowej;

c)

zapewniają jasne wskazanie dnia i godziny ujawnienia w ramach ujawnionych informacji poufnych oraz organizację informacji w porządku chronologicznym.

ROZDZIAŁ III

TECHNICZNE WARUNKI OPÓŹNIANIA PODAWANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ INFORMACJI POUFNYCH

Artykuł 4

Powiadomienie o opóźnionym ujawnieniu informacji publicznych i pisemne wyjaśnienie

1.   Do celów opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitenci i uczestnicy rynku uprawnień do emisji stosują środki techniczne, które zapewniają dostępność, czytelność i zachowanie na trwałym nośniku następujących informacji:

a)

dat i godzin określających moment, kiedy:

(i)

informacje poufne po raz pierwszy zaistniały u emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;

(ii)

podjęta została decyzja o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnych;

(iii)

emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji prawdopodobnie ujawni informacje poufne;

b)

tożsamości osób odpowiadających w ramach emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji za:

(i)

podjęcie decyzji o opóźnieniu ujawnienia i postanowienie o początku opóźnienia i jego prawdopodobnym zakończeniu;

(ii)

zapewnienie ciągłego monitorowania warunków opóźnienia;

(iii)

podjęcie decyzji o podaniu do wiadomości publicznej informacji poufnych;

(iv)

przekazanie właściwemu organowi wymaganych informacji o opóźnieniu i pisemnego wyjaśnienia;

c)

dowodów poświadczających początkowe spełnienie warunków, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, oraz wszelkie zmiany w zakresie spełnienia tych warunków w trakcie trwania okresu opóźnienia, w tym:

(i)

barier informacyjnych wprowadzonych wewnętrznie i w stosunku do osób trzecich, aby zapobiec dostępowi do informacji poufnych ze strony osób innych niż osoby, którym informacje te są potrzebne do zwykłego wykonywania obowiązków pracowniczych lub zawodowych bądź też zadań w ramach emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;

(ii)

rozwiązań wprowadzonych w celu ujawnienia stosownych informacji poufnych możliwie jak najszybciej, gdy poufność nie jest już zapewniona.

2.   Emitenci i uczestnicy rynku uprawnień do emisji informują właściwy organ za pomocą pisemnego powiadomienia o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnych i przekazują wszelkie pisemne wyjaśnienia dotyczące tego opóźnienia za pośrednictwem specjalnego punktu kontaktowego w ramach właściwego organu lub wyznaczonego przez właściwy organ, stosując środki elektroniczne określone przez właściwy organ.

Właściwe organy publikują na swojej stronie internetowej informacje o specjalnym punkcie kontaktowym w ramach właściwego organu lub wyznaczonym przez właściwy organ oraz o środkach elektronicznych, o których mowa w akapicie pierwszym. Powyższe środki elektroniczne zapewniają zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas transmisji.

3.   Środki elektroniczne, o których mowa w ust. 2, zapewniają zawarcie w powiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnych następujących informacji:

a)

tożsamości emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji: pełnej nazwy prawnej;

b)

tożsamości osoby dokonującej powiadomienia: imienia, nazwiska i stanowiska w ramach emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;

c)

danych kontaktowych osoby dokonującej powiadomienia: służbowego adresu e-mail i numeru telefonu;

d)

określenia podanych do wiadomości publicznej informacji poufnych, które były przedmiotem opóźnionego ujawnienia: tytułu oświadczenia o ujawnieniu, numeru referencyjnego, jeżeli system wykorzystywany do rozpowszechniania informacji poufnych nadaje taki numer, daty i godziny podania do wiadomości publicznej informacji poufnych;

e)

daty i godziny podjęcia decyzji o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnych;

f)

tożsamości wszystkich osób odpowiadających za decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnych.

4.   Jeżeli pisemne wyjaśnienie opóźnienia ujawnienia informacji poufnych jest składane dopiero na żądanie właściwego organu zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 596/2014, środki elektroniczne, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zapewniają, by takie pisemne wyjaśnienie zawierało informacje, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Artykuł 5

Powiadomienie o zamiarze opóźnienia ujawnienia informacji poufnych

1.   Do celów opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitent, który jest instytucją kredytową lub instytucją finansową, przekazuje właściwemu organowi powiadomienie na piśmie o swoim zamiarze opóźnienia ujawnienia informacji poufnych w celu zachowania stabilności systemu finansowego, zapewniając kompletność, integralność i poufność informacji, za pośrednictwem specjalnego punktu kontaktowego w ramach właściwego organu lub wyznaczonego przez właściwy organ.

W przypadku gdy emitent przesyła powiadomienie, o którym mowa w akapicie pierwszym, drogą elektroniczną, stosuje środki elektroniczne, o których mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2.   Właściwy organ przekazuje emitentowi swoją decyzję na piśmie o zgodzie lub jej braku na opóźnienie ujawnienia, opierając się na informacjach przedstawionych zgodnie z ust. 1 i zapewniając kompletność, integralność i poufność informacji.

3.   Emitent wykorzystuje te same środki techniczne użyte do przekazania właściwemu organowi powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, do poinformowania właściwego organu o wszelkich nowych informacjach, które mogą mieć wpływ na decyzję właściwego organu dotyczącą opóźnienia ujawnienia informacji poufnych.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 lipca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 363 z 18.12.2014, s. 121).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


Top