EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0523

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/1088

Dz.U. L 88 z 5.4.2016, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/523/oj

5.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/19


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/523

z dnia 10 marca 2016 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (1), w szczególności jego art. 19 ust. 15 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zwiększyć skuteczność procesu powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez kadrę kierowniczą i przekazywania porównywalnych informacji do wiadomości publicznej, należy ustanowić jednolite przepisy dotyczące sposobu zgłaszania wymaganych informacji i podawania ich do wiadomości publicznej przy użyciu jednego wzoru.

(2)

Wzór powinien zawierać informacje dotyczące wszystkich transakcji przeprowadzonych w danym dniu przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane. Aby upublicznić pełen ogląd sytuacji, wzór powinien umożliwiać przedstawienie pojedynczych transakcji oraz ujęcie ich w formie zbiorczej. Informacja zbiorcza powinna wskazywać wolumen wszelkich transakcji tego samego rodzaju w odniesieniu do tego samego instrumentu finansowego, przeprowadzonych w tym samym dniu obrotowym i w tym samym systemie obrotu lub poza jakimkolwiek systemem obrotu, jako pojedynczą kwotę równą sumie arytmetycznej wolumenu wszystkich transakcji. Informacja zbiorcza powinna także obejmować odpowiednią średnią cenę ważoną wolumenem. Wpisując do wzoru transakcje różnego rodzaju, takie jak transakcje kupna i sprzedaży, nigdy nie należy ich sumować ani kompensować między sobą.

(3)

Aby uprościć proces zmiany już przesłanego błędnego powiadomienia, wzór powinien zawierać pole, z którego należy korzystać w powiadomieniu zmieniającym w celu określenia pierwotnego powiadomienia i wyjaśnienia, na czym polega nieścisłość w tym pierwotnym powiadomieniu.

(4)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(5)

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2).

(6)

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie w trybie pilnym, a przepisy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu muszą obowiązywać od tego samego dnia, co przepisy ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następującą definicję:„środki elektroniczne” oznaczają urządzenia elektroniczne do przetwarzania (w tym także cyfrowej kompresji), przechowywania i przesyłania danych, wykorzystujące technologię przewodową, radiową lub optyczną, lub też wszelkie inne rodzaje środków elektromagnetycznych.

Artykuł 2

Format i wzór powiadomienia

1.   Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zapewniają, by określony w załączniku wzór powiadomienia był stosowany do składania powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

2.   Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zapewniają, by do przesyłania powiadomień, o których mowa w ust. 1, stosowane były środki elektroniczne. Środki te muszą zapewniać kompletność, integralność i poufność informacji podczas ich przesyłania oraz dawać pewność co do źródła przesyłanych informacji.

3.   Właściwe organy określają środki elektroniczne, o których mowa w ust. 2, z jakich należy korzystać w celu przesyłania im powiadomień, oraz publikują informację o tych środkach na swoich stronach internetowych.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 lipca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK

Wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane oraz do celów podawania tych transakcji do wiadomości publicznej

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

[Osoba fizyczna: imię i nazwisko.]

[Osoba prawna: pełna nazwa, w tym forma prawna, zgodnie z wpisem do rejestru, w którym została zarejestrowana, jeśli dotyczy.]

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

[Osoba pełniąca obowiązki zarządcze: należy podać stanowisko zajmowane w przedsiębiorstwie będącym emitentem, uczestnikiem rynku uprawnień do emisji, platformą aukcyjną, prowadzącym aukcje lub monitorującym aukcje, np. prezes zarządu, dyrektor ds. finansowych.]

[Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:

należy zaznaczyć, że powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze,

oraz podać imię i nazwisko oraz stanowisko danej osoby pełniącej obowiązki zarządcze.]

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

[Należy wskazać, czy jest to pierwotne powiadomienie czy zmiana poprzednich powiadomień. Jeżeli jest to zmiana, należy wyjaśnić, na czym polega błąd poprawiany w tym powiadomieniu.]

3

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje

a)

Nazwa

[Pełna nazwa podmiotu.]

b)

LEI

[Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442 Kod LEI.]

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

a)

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu

Kod identyfikacyjny

[

Informacje o charakterze instrumentu:

akcja, dłużny papier wartościowy, instrument pochodny bądź instrument finansowy powiązany z akcją lub dłużnym papierem wartościowym,

uprawnienie do emisji, produkt sprzedawany na aukcji oparty na uprawnieniu do emisji lub instrument pochodny powiązany z uprawnieniem do emisji.

Kod identyfikacyjny instrumentu zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom przyjętym na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.]

b)

Rodzaj transakcji

[Opis rodzaju transakcji przy uwzględnieniu, w stosownych przypadkach, rodzaju transakcji określonych w art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522  (1) przyjętego na podstawie art. 19 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 lub przy uwzględnieniu konkretnego przykładu określonego w art. 19 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 596/2014 należy wskazać, czy dana transakcja jest związana z wykonywaniem programów opcji na akcje.]

c)

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

 

 

[Jeżeli w tym samym dniu i w tym samym miejscu transakcji przeprowadzono więcej niż jedną transakcję tego samego rodzaju (operacje kupna, sprzedaży, zaciągania lub udzielania pożyczek itp.) w odniesieniu do tego samego instrumentu finansowego lub uprawnienia do emisji, w polu tym należy podać ceny i wolumeny transakcji w dwóch kolumnach według powyższego wzoru, wprowadzając tyle wierszy, ile potrzeba.

Należy zastosować się do standardów danych dotyczących cen i ilości, w tym w stosownych przypadkach dotyczących waluty w odniesieniu do ceny i waluty w odniesieniu do ilości, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom, przyjętym na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.]

d)

Informacje zbiorcze

Łączny wolumen

Cena

[Wolumeny szeregu transakcji ujmuje się w formie zbiorczej, jeżeli transakcje te:

dotyczą tego samego instrumentu finansowego lub uprawnienia do emisji,

są tego samego rodzaju,

zostały przeprowadzone w tym samym dniu, oraz

zostały przeprowadzone w tym samym miejscu transakcji.

Należy zastosować się do standardu danych dotyczących ilości, w tym w stosownych przypadkach dotyczących waluty w odniesieniu do ilości, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom, przyjętym na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.]

[Informacje o cenie:

w przypadku pojedynczej transakcji – cena pojedynczej transakcji,

w przypadku gdy sumuje się wolumeny szeregu transakcji – średnia cena ważona zagregowanych transakcji.

Należy zastosować się do standardu danych dotyczących cen, w tym w stosownych przypadkach dotyczących waluty w odniesieniu do ceny, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom, przyjętym na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.]

e)

Data transakcji

[Dzień, w którym przeprowadzono zgłoszoną transakcję.

Należy podać datę w formacie zgodnym z ISO 8601: RRRR-MM-DD; czas UTC.]

f)

Miejsce transakcji

[Nazwa i kod wskazujące system obrotu podlegający MiFID, podmiot systematycznie internalizujący transakcje lub zorganizowaną platformę obrotu poza Unią, jeżeli transakcja została przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom, przyjętym na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, lub

jeżeli transakcja nie została przeprowadzona w wyżej wymienionych miejscach, proszę wpisać „poza systemem obrotu”.]


(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).


Top