EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1610

Decyzja Komisji (UE) 2016/1610 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie opublikowania z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 13383-1:2002 „Kamień do robót hydrotechnicznych: Część 1: Wymagania” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/5650

OJ L 240, 8.9.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1610/oj

8.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/6


DECYZJA KOMISJI (UE) 2016/1610

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie opublikowania z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 13383-1:2002 „Kamień do robót hydrotechnicznych: Część 1: Wymagania” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 normy zharmonizowane określone w jego art. 17 muszą spełniać wymogi zharmonizowanego systemu określonego w tym rozporządzeniu lub na jego podstawie.

(2)

W maju 2002 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) przyjął normę zharmonizowaną EN 13383-1:2002 „Kamień do robót hydrotechnicznych: Część 1: Wymagania”. Odniesienie do tej normy zostało następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Cypr zgłosił formalny sprzeciw zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do normy zharmonizowanej EN 13383-1:2002. Podstawą formalnego sprzeciwu było włączenie w pkt 5.2 tej normy wartości progowej dla jednej zasadniczej charakterystyki – gęstości i określenie minimalnej gęstości omawianych produktów jako 2,3 Mg/m3.

(4)

Według informacji przekazanych przez władze Cypru ilość kamienia do robót hydrotechnicznych wydobywanego na Cyprze i osiągającego tę wartość progową (wspomnianą minimalną gęstość) jest niewystarczająca do zaspokojenia popytu na te produkty. Władze Cypru przez dziesięciolecia z powodzeniem wykorzystywały do budowy obiektów ochrony wybrzeża kamień do robót hydrotechnicznych o mniejszej gęstości, nie odnotowując żadnych problemów z trwałością i stabilnością.

(5)

Zaangażowane organy CEN stwierdziły również, że inne badania trwałości należycie uwzględniają ocenę trwałości w normie EN 13383, nawet bez stosowania wspomnianej wartości progowej dla gęstości.

(6)

Ponadto Cypr podkreślił, że zniesienie przedmiotowej wartości progowej przyjęto już w formalnym głosowaniu CEN w kontekście opracowywania nowej wersji normy EN 13383.

(7)

Gęstość kamienia do robót hydrotechnicznych odgrywa istotną rolę w spełnieniu podstawowych wymogów dotyczących prac budowlanych związanych z projektowaniem obiektów ochrony wybrzeża. Jednak stosowane w tym kontekście wzory obliczeniowe uwzględniają również inne czynniki, zwłaszcza wymiary i wielkość używanego kamienia. Wykazano, że ten sam poziom ochrony można osiągnąć, stosując kamień do robót hydrotechnicznych o mniejszej gęstości, jeżeli jest to skompensowane zastosowaniem bloków kamienia o większym rozmiarze.

(8)

Na podstawie treści normy EN 13383-1:2002 oraz informacji przedstawionych przez Cypr, przez inne państwa członkowskie, przez CEN i przez przemysł, oraz po konsultacji z komitetem utworzonym zgodnie z art. 64 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, jak przewidziano w art. 18 tego rozporządzenia, panuje powszechna zgoda, że określoną w pkt 5.2 tej normy wartość progową dla gęstości można wyłączyć z zakresu odniesienia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(9)

Z powyższych powodów zgodność z wartością progową dla gęstości określoną w pkt 5.2 tej normy nie jest konieczna do spełnienia wymogów określonych dla tej zharmonizowanej normy w rozporządzeniu (UE) nr 305/2011 lub na jego podstawie.

(10)

Odniesienie do normy EN 13383-1:2002 powinno być zatem nadal opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jednak z zastrzeżeniem wyłączającym z jego zakresu wartość progową dla gęstości określoną w pkt 5.2 tej normy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odniesienie do normy zharmonizowanej EN 13383-1:2002 „Kamień do robót hydrotechnicznych: Część 1: Wymagania” jest publikowane z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zastrzeżenie to wyłącza z zakresu publikowanego odniesienia wartość progową dla gęstości określoną w pkt 5.2 tej normy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 września 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.


Top