EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0578

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym

C/2016/2057

Dz.U. L 99 z 15.4.2016, p. 6–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2020; Uchylony przez 32019D2151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj

15.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/6


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/578

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 281,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 280 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (zwany dalej „kodeksem”) stanowi, że Komisja sporządzi program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych (zwany dalej „programem prac”). Pierwszy program prac został przyjęty na mocy decyzji wykonawczej Komisji 2014/255/UE (2). Wymaga on uaktualnienia. Biorąc pod uwagę liczbę niezbędnych zmian w decyzji wykonawczej 2014/255/UE oraz konieczność zachowania przejrzystości, należy zastąpić i uchylić przedmiotową decyzję.

(2)

Program prac ma znaczenie szczególnie przy ustalaniu środków przejściowych w odniesieniu do systemów teleinformatycznych oraz określaniu ram czasowych wdrożenia systemów, które w dniu rozpoczęcia stosowania kodeksu, czyli w dniu 1 maja 2016 r., nie będą jeszcze działały. W związku z tym program prac jest niezbędny do ustanowienia okresów przejściowych dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 (3), rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/341 (4) oraz rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (5).

(3)

Kodeks zakłada, że wszelka wymiana informacji pomiędzy organami celnymi oraz pomiędzy przedsiębiorcami i organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji odbywać się będą z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych oraz że systemy informacyjno-komunikacyjne będą oferować przedsiębiorcom we wszystkich państwach członkowskich takie same ułatwienia. Program prac powinien zatem przedstawiać szeroko zakrojony plan wdrożenia systemów teleinformatycznych, by zagwarantować prawidłowe stosowanie kodeksu.

(4)

W związku z tym program powinien zawierać wykaz systemów teleinformatycznych, które powinny zostać przygotowane i opracowane przez państwa członkowskie („systemy krajowe”) lub przez państwa członkowskie we współpracy z Komisją („systemy transeuropejskie”), umożliwiających stosowanie kodeksu w praktyce. Wykaz ten powinien opierać się na istniejącym już dokumencie, zwanym wieloletnim planem strategicznym, który odnosi się do wszystkich projektów celnych związanych z technologiami informacyjnymi i który sporządzono zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE (6), a w szczególności jej art. 4 i art. 8 ust. 2. Systemy teleinformatyczne uwzględnione w programie prac powinny podlegać tym samym zasadom zarządzania projektami i należy je przygotowywać i opracowywać zgodnie z wieloletnim planem strategicznym.

(5)

W programie prac powinny zostać określone systemy teleinformatyczne, a także odpowiednia podstawa prawna, kluczowe etapy oraz przewidywane terminy rozpoczęcia działań. Terminy określane jako „terminy rozpoczęcia wdrażania” powinny oznaczać najwcześniejsze terminy, w których państwa członkowskie będą mogły rozpocząć wykorzystywanie nowych systemów teleinformatycznych. Ponadto w programie prac powinny zostać określone „ostateczne terminy wdrażania”, czyli najpóźniejsze terminy, przed upłynięciem których wszystkie państwa członkowskie i wszyscy przedsiębiorcy rozpoczną korzystanie z nowych lub ulepszonych systemów teleinformatycznych wymaganych zgodnie z kodeksem. Te ramy czasowe są konieczne dla realizacji wdrożenia systemu na poziomie Unii. Okres trwania tych ram czasowych należy dostosować do potrzeb związanych z wdrożeniem każdego systemu.

(6)

Terminy wdrożenia transeuropejskich systemów powinny być ustalane w oparciu o konkretne daty lub, w razie konieczności, stosując ramy czasowe. Te ramy czasowe powinny być ograniczone do okresu niezbędnego do przejścia z obecnego systemu stosowanego przez państwa członkowskie i przedsiębiorców do nowego systemu. W przedmiotowych ramach czasowych państwa członkowskie powinny móc decydować, kiedy rozpocząć i kiedy zakończyć proces migracji własnych systemów oraz od kiedy przedsiębiorcy powinni korzystać z nowych systemów i kiedy się do nich podłączyć. Datę końcową określoną przez każde państwo członkowskie powinna stanowić data zakończenia okresu obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących odpowiednich systemów teleinformatycznych i określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446, rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/341 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447.

(7)

Terminy wdrożenia systemów krajowych i migracji powinny zostać ustalone zgodnie z krajowymi planami projektów i migracji państw członkowskich z uwagi na fakt, że systemami tymi rządzą specyficzne okoliczności krajowego środowiska IT. Datę końcową określoną przez każde państwo członkowskie powinna stanowić data zakończenia okresu przejściowego odnoszącego się do odpowiednich systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446, rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/341 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447. W celu zapewnienia przejrzystości i zgodnie z art. 56 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 państwa członkowskie powinny przedstawić Komisji swoje krajowe plany, a Komisja powinna je opublikować na stronie internetowej „Europa”. Ponadto państwa członkowskie powinny zapewnić terminowe przekazywanie przedsiębiorcom informacji technicznych niezbędnych do umożliwienia im, w razie potrzeby, aktualizacji ich własnych systemów i podłączenia się do nowych lub ulepszonych systemów, a także stosowania nowych wymogów dotyczących procedur i danych, przy zastosowaniu zaleceń przedstawianych przez państwa członkowskie w ich krajowych wytycznych dotyczących dobrych praktyk IT.

(8)

Systemy teleinformatyczne, o których mowa w programie prac, należy wybierać pod kątem ich oczekiwanego wpływu na priorytety określone w kodeksie. Jednym z tych priorytetów jest możliwość zaoferowania przedsiębiorcom szerokiego zakresu elektronicznych usług celnych na całym unijnym obszarze celnym. Ponadto systemy teleinformatyczne mają zwiększyć skuteczność i wydajność procesów celnych oraz usprawnić ich harmonizację na terenie Unii. Kolejność i harmonogram wdrażania systemów objętych programem prac powinny wynikać ze względów praktycznych oraz z czynników związanych z zarządzaniem projektami, takich jak: rozpowszechnianie starań i zasobów, wzajemne połączenia pomiędzy projektami, szczególne wymagania każdego systemu oraz stopień przygotowania projektu. Program prac powinien służyć organizacji wdrażania systemów teleinformatycznych na różnych etapach. Z uwagi na dużą liczbę systemów i interfejsów, które należy stworzyć, wdrożyć i utrzymywać, a także na wysokie koszty pełnej realizacji programu prac przed 2020 r., konieczne jest zapewnienie ścisłej kontroli i monitorowania.

(9)

W związku z tym, że systemy teleinformatyczne, o których mowa w art. 16 ust. 1 kodeksu, mają być stworzone, wykorzystywane oraz utrzymywane przez państwa członkowskie we współpracy z Komisją, Komisja i państwa członkowskie powinny podejmować wspólne działania, by zagwarantować, że opracowywanie i wdrażanie tych systemów odbywać się będzie zgodnie z programem prac oraz że podejmowane będą stosowne kroki w celu zaplanowania, zaprojektowania, stworzenia oraz wykorzystania danych systemów w sposób skoordynowany i w odpowiednim terminie.

(10)

Aby zapewnić synchronizację programu prac i wieloletniego planu strategicznego, program prac należy dostosować do wieloletniego planu strategicznego oraz uaktualniać go wtedy, gdy uaktualniany jest wieloletni plan strategiczny. Przy określaniu przyszłych aktualizacji programu prac konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na osiągane co roku postępy w realizacji uzgodnionych celów, zważywszy na ambitny i wymagający charakter systemów teleinformatycznych, które mają być uruchomione w latach 2019 i 2020, a także obecnie planowane natężenie prac w latach 2019 i 2020.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Program prac

Program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym (zwany dalej „programem prac”), określony w załączniku, zostaje przyjęty.

Artykuł 2

Realizacja

1.   Komisja i państwa członkowskie współpracują w realizacji programu prac.

2.   Państwa członkowskie opracowują i wdrażają odpowiednie systemy teleinformatyczne przed upływem ostatecznych terminów stosownych okresów wdrożenia określonych w programie prac.

3.   Zarządzanie projektami przedstawionymi w programie prac oraz opracowywanie i wdrażanie poszczególnych systemów teleinformatycznych odbywają się w sposób zgodny z programem prac i wieloletnim planem strategicznym.

4.   Komisja podejmuje odpowiednie kroki, aby znaleźć wspólne porozumienie z państwami członkowskimi odnośnie do zakresu projektu, jego planu, wymogów i architektury systemów teleinformatycznych i rozpocząć tworzenie projektów w ramach programu prac. W stosownych przypadkach Komisja zasięga także opinii przedsiębiorców i je uwzględnia.

Artykuł 3

Aktualizacje

1.   Program prac jest poddawany regularnej aktualizacji, tak aby zapewnić jego dostosowanie do najnowszych zmian w stosowaniu rozporządzenia (UE) nr 952/2013, a także uwzględnić rzeczywiste postępy poczynione w zakresie opracowywania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w szczególności w odniesieniu do dostępności wspólnie ustalonych specyfikacji i rozpoczęcia funkcjonowania systemów teleinformatycznych.

2.   Aby zapewnić synchronizację programu prac i wieloletniego planu strategicznego, program prac będzie uaktualniany co najmniej corocznie.

Artykuł 4

Komunikacja i zarządzanie

1.   Komisja i państwa członkowskie wymieniają informacje na temat planowania i postępów we wdrażaniu każdego z systemów.

2.   Najpóźniej sześć miesięcy przed planowaną datą wdrożenia danego systemu IT państwa członkowskie przedkładają Komisji krajowe plany projektów i migracji. Plany te zawierają następujące informacje:

termin publikacji specyfikacji technicznych dotyczących komunikacji zewnętrznej systemów teleinformatycznych,

okres badania zgodności z systemami przedsiębiorców,

terminy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych, w tym rozpoczęcia funkcjonowania, oraz, w stosownych przypadkach, okres, podczas którego przedsiębiorcy mają możliwość przeprowadzenia migracji.

3.   Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich aktualizacjach krajowych planów projektów i migracji.

4.   Komisja publikuje krajowe plany projektów i migracji na swojej stronie internetowej.

5.   W stosownym terminie państwa członkowskie udostępniają przedsiębiorcom specyfikacje techniczne związane z zewnętrzną komunikacją krajowych systemów teleinformatycznych.

Artykuł 5

Uchylenie

1.   Decyzja wykonawcza 2014/255/UE traci moc.

2.   Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/255/UE z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiająca program prac związanych z unijnym kodeksem celnym (Dz.U. L 134 z 7.5.2014, s. 46).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(6)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 21).


ZAŁĄCZNIK

Program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym

I.   WPROWADZENIE DO PROGRAMU PRAC

1.

Program prac stanowi instrument wsparcia przy stosowaniu kodeksu odnoszący się do opracowania i wykorzystania przewidzianych w nim systemów teleinformatycznych.

2.

Celem programu prac jest również ustalenie okresów stosowania środków przejściowych trwających do momentu wdrożenia nowych lub ulepszonych systemów teleinformatycznych, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446, rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/341 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447.

3.

„Kluczowy etap” w kontekście docelowych terminów dotyczących specyfikacji technicznych oznacza termin, do którego udostępnione zostaną stabilne wersje specyfikacji technicznych. W przypadku krajowych systemów lub komponentów termin ten zostanie ogłoszony w ramach opublikowanego krajowego planowania projektów.

4.

W programie prac określa się następujące „terminy dotyczące wdrażania” transeuropejskich i krajowych systemów:

a)

termin rozpoczęcia w ramach okresu wdrażania systemów teleinformatycznych, co należy rozumieć jako najwcześniejszy termin uruchomienia systemu teleinformatycznego;

b)

ostateczny termin w ramach okresu wdrażania systemów teleinformatycznych, co należy rozumieć jako

najpóźniejszy termin, w którym systemy muszą być funkcjonalne we wszystkich państwach członkowskich i stosowane przez wszystkich przedsiębiorców, a także

termin zakończenia obowiązywania okresu przejściowego.

Do celów lit. b) termin ten będzie taki sam jak termin rozpoczęcia, w przypadku gdy nie przewidziano konkretnych ram czasowych (na wdrożenie lub migrację).

5.

W odniesieniu do systemów wyłącznie krajowych lub specyficznych krajowych komponentów szerzej zakrojonego projektu unijnego państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o „terminach dotyczących wdrażania”, jak również o terminie rozpoczęcia i ostatecznym terminie w ramach okresu wdrażania zgodnie ze swoim krajowym planowaniem projektów.

Przepisami ustępu pierwszego objęte są następujące systemy krajowe lub specyficzne komponenty krajowe:

a)

Komponent 2 Automatycznego systemu eksportu w ramach UKC (ang. UCC AES Component 2) (modernizacja krajowych systemów eksportu) (pkt 10 części II);

b)

Procedury specjalne w ramach UKC (PS IMP/PS EXP) (pkt 12 części II);

c)

Powiadomienie o przybyciu towarów, powiadomienie o przedstawieniu towarów oraz czasowe składowanie w ramach UKC (pkt 13 części II);

d)

Modernizacja krajowych systemów importu w ramach UKC (pkt 14 części II);

e)

Komponent 2 zarządzania zabezpieczeniami w ramach UKC (ang. UCC Guarantee Management (GUM) – Component 2) (pkt 16 części II).

6.

W przypadku systemów transeuropejskich, w odniesieniu do których obowiązuje rzeczywisty okres wdrożenia, a nie jedna konkretna data uruchomienia systemu, państwa członkowskie mogą rozpocząć wdrażanie w odpowiednim terminie w tym okresie i mogą zezwolić przedsiębiorcom na dokonanie migracji w ramach tego okresu wdrożenia, jeżeli takie ramy czasowe uznane zostaną za stosowne. Terminy rozpoczęcia i zakończenia należy przekazywać Komisji. Konieczne będzie uwzględnienie dokładnej analizy aspektów dotyczących wspólnych obszarów.

Przepisami ustępu pierwszego objęte są następujące systemy transeuropejskie:

a)

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w ramach UKC (pkt 8 części II);

b)

Modernizacja nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego (NCTS) w ramach UKC (pkt 9 części II);

c)

Komponent 1 Automatycznego systemu eksportu w ramach UKC (ang. UCC AES (Component 1)) (pkt 10 części II).

7.

W celu wdrożenia programu prac Komisja i państwa członkowskie będą musiały uważnie zarządzać złożonymi kwestiami z uwzględnieniem zależności, zmiennych i założeń. Do zarządzania planowaniem posłużą zasady określone w wieloletnim planie strategicznym.

Realizacja projektów będzie przebiegać w różnych etapach, od opracowania, przez tworzenie, testowanie, migrację aż po ich ostateczne uruchomienie. Rola Komisji i państw członkowskich na tych poszczególnych etapach zależeć będzie od rodzaju i architektury systemów oraz ich komponentów lub funkcji, zgodnie z opisami przedstawionymi w szczegółowej dokumentacji projektowej wieloletniego planu strategicznego. W stosownych przypadkach Komisja określi wspólne specyfikacje techniczne, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi oraz pod warunkiem dokonania przez nie przeglądu, mając na uwadze ich dostarczenie 24 miesiące przed docelowym terminem wdrożenia systemu teleinformatycznego. Specyfikacje techniczne sporządzane na poziomie krajowym w odniesieniu do krajowych systemów lub komponentów muszą być udostępniane, przynajmniej w częściach związanych z komunikacją zewnętrzną z przedsiębiorcami, terminowo, aby umożliwić przedsiębiorcom odpowiednie zaplanowanie i dostosowanie ich systemów i interfejsów.

Państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach, Komisja zaangażują się w rozwój i wykorzystywanie systemów zgodnie z określoną architekturą oraz specyfikacjami tych systemów. Działania te będą przeprowadzane z uwzględnieniem kluczowych etapów oraz terminów określonych w programie prac. Komisja i państwa członkowskie będą także współpracować z przedsiębiorcami i innymi zainteresowanymi stronami.

Przedsiębiorcy będą musieli podjąć stosowne kroki, które umożliwią im korzystanie z systemów, gdy tylko staną się one dostępne, a najpóźniej przed upływem terminów ostatecznych określonych w niniejszym programie prac lub, w stosownych przypadkach, terminów ustalonych przez państwa członkowskie w ramach ich krajowego planu.

II.   WYKAZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU I WYKORZYSTYWANIA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

A.   Pełny wykaz

„Projekty dotyczące UKC i powiązane z nimi systemy teleinformatyczne”

Wykaz projektów dotyczących rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych wymaganych do stosowania kodeksu

Podstawa prawna

Kluczowy etap

Terminy wdrożenia systemów teleinformatycznych

 

 

 

Termin rozpoczęcia w ramach okresu wdrażania systemów teleinformatycznych (1)

Ostateczny termin w ramach okresu wdrażania systemów teleinformatycznych (2)

=

Termin zakończenia okresu przejściowego

1.   System zarejestrowanych eksporterów w ramach UKC (REX)

Celem projektu jest udostępnianie aktualnych informacji na temat zarejestrowanych eksporterów z siedzibą w państwach objętych ogólnym systemem preferencji taryfowych (GSP), którzy eksportują swoje towary do Unii. System ten będzie systemem transeuropejskim i obejmie również dane dotyczące przedsiębiorców z UE, by wspierać wywóz do państw objętych systemem GSP. Wymagane dane będą wprowadzane do systemu stopniowo do dnia 31 grudnia 2017 r.

art. 6 ust. 1, art. 16 i 64 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= I kwartał 2015 r.

1.1.2017

1.1.2017

2.   Wiążąca informacja taryfowa w ramach UKC (WIT)

Projekt ma na celu unowocześnienie istniejących systemów transeuropejskich EBTI-3 i Surveillance 2, aby zapewnić:

a)

dostosowanie systemu EBTI-3 do wymogów UKC;

b)

rozszerzenie zakresu wymaganych danych z deklaracji podlegających nadzorowi;

c)

monitorowanie obowiązkowego wykorzystania WIT;

d)

monitorowanie rozszerzonego wykorzystania WIT i zarządzanie nim.

Realizację projektu podzielono na dwa etapy.

Na etapie pierwszym ma po pierwsze zostać zapewniona funkcja otrzymywania wymaganego w ramach UKC zbioru danych z deklaracji (tj. krok 1) od dnia 1 marca 2017 r. stopniowo do momentu wdrożenia projektów wymienionych w pkt 10 i 14 poniżej (a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.); a, po drugie, spełniony ma zostać wymóg kontroli wykorzystania WIT na podstawie nowo wymaganego zbioru danych z deklaracji oraz dostosowania do procesu podejmowania decyzji celnych (tj. krok 2).

Na drugim etapie wdrożona zostanie elektroniczna forma wniosku o udzielenie WIT i decyzji w sprawie WIT, co umożliwi przedsiębiorcom korzystanie ze zharmonizowanego unijnego interfejsu przy składaniu wniosków o udzielenie WIT oraz otrzymywanie decyzji w sprawie WIT drogą elektroniczną.

art. 6 ust. 1, art. 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= II kwartał 2016 r.

(etap 1)

1.3.2017

(etap 1 – krok 1)

1.3.2017

(etap 1 – krok 1)

01/10/2017

(etap 1 – krok 2)

1.10.2017

(etap 1 – krok 2)

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= III kwartał 2016 r.

(etap 2)

1.10.2018

(etap 2)

1.10.2018

(etap 2)

3.   Decyzje celne w ramach UKC

Projekt ma na celu harmonizację procesów związanych ze składaniem wniosków w sprawie decyzji celnej, podejmowaniem takiej decyzji oraz zarządzaniem nią dzięki standaryzacji i elektronicznemu zarządzaniu wnioskami oraz danymi dotyczącymi decyzji/pozwoleń na całym obszarze Unii. Projekt dotyczy decyzji krajowych i decyzji obejmujących wiele państw członkowskich określonych w kodeksie i obejmie komponenty systemu opracowane centralnie na poziomie Unii, a także integrację z komponentami krajowymi, jeżeli zdecydowały się na to państwa członkowskie. Taki transeuropejski system ułatwi przeprowadzanie konsultacji w trakcie okresu podejmowania decyzji oraz zarządzanie procesem udzielania pozwoleń.

Przedmiotowy system składa się z unijnego portalu dla przedsiębiorców, systemu zarządzania decyzjami celnymi oraz systemu odniesień do klientów.

art. 6 ust. 1, art. 16, 22, 23, 26, 27 i 28 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= IV kwartał 2015 r.

2.10.2017

2.10.2017

4.   Bezpośredni dostęp przedsiębiorców do europejskich systemów informacji (jednolite zarządzanie użytkownikami i podpis cyfrowy)

Celem tego projektu jest opracowanie rozwiązań w zakresie bezpośredniego i zharmonizowanego na poziomie UE dostępu dla przedsiębiorców jako usługi oferowanej w ramach interfejsów użytkownik–system, którą należy włączyć do elektronicznych systemów celnych, określonych w poszczególnych projektach dotyczących unijnego kodeksu celnego. Jednolite zarządzanie użytkownikami i podpis cyfrowy zostaną włączone do portali stosownych systemów; wsparcie zarządzania tożsamością, dostępem oraz użytkownikami zgodne z obowiązującymi zasadami polityki bezpieczeństwa jest także uwzględnione.

Pierwsze uruchomienie nastąpi wraz z systemem „Decyzje celne w ramach UKC”.

Następnie to rozwiązanie techniczne umożliwiające uwierzytelnianie i zarządzanie użytkownikami zostanie udostępnione do wykorzystania w innych projektach dotyczących unijnego kodeksu celnego, takich jak np. System wiążącej informacji taryfowej w ramach UKC, Modernizacja dotycząca systemu upoważnionych przedsiębiorców (AEO) w ramach UKC, Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w ramach UKC, a potencjalnie także Arkusze informacyjne (INF) dla specjalnych procedur w ramach UKC. Terminy wdrożenia – zob. poszczególne projekty.

art. 6 ust. 1 i art. 16 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= IV kwartał 2015 r.

2.10.2017

2.10.2017

5.   Modernizacja dotycząca upoważnionych przedsiębiorców (AEO) w ramach UKC

Projekt ma za zadanie usprawnić procesy operacyjne związane z wnioskami oraz pozwoleniami dotyczącymi upoważnionych przedsiębiorców, biorąc pod uwagę zmiany w przepisach unijnego kodeksu celnego.

Celem tego projektu w jego pierwszej fazie jest realizacja głównych usprawnień systemu AEO w perspektywie harmonizacji z procedurą podejmowania decyzji celnych.

Na drugim etapie wdrożona zostanie elektroniczna forma wniosku o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy oraz decyzji tej w sprawie, co umożliwi przedsiębiorcom korzystanie ze zharmonizowanego unijnego interfejsu przy składaniu wniosków o przyznanie statusu AEO oraz otrzymywanie decyzji w sprawie statusu AEO drogą elektroniczną.

art. 6 ust. 1, art. 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 i 39 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= I kwartał 2016 r.

1.3.2018

(etap 1)

1.3.2018

(etap 1)

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= III kwartał 2017 r.

1.10.2019

(etap 2)

1.10.2019

(etap 2)

6.   Modernizacja systemu rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców w ramach UKC (EORI 2)

Projekt ten ma na celu pewne unowocześnienie istniejącego transeuropejskiego systemu EORI, który umożliwia rejestrację i identyfikację przedsiębiorców unijnych, podmiotów z państw trzecich oraz osób innych niż przedsiębiorcy, które prowadzą działalność w sprawach celnych w Unii.

art. 6 ust. 1 i art. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= II kwartał 2016 r.

1.3.2018

1.3.2018

7.   Surveillance 3 w ramach UKC

Celem tego projektu jest przygotowanie modernizacji systemu Surveillance 2+, co ma zagwarantować jego dostosowanie do wymogów unijnego kodeksu celnego, takich jak standardowa wymiana informacji za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych oraz stworzenie odpowiednich funkcji niezbędnych do przetwarzania i analizowania kompleksowych zbiorów danych dotyczących nadzoru, otrzymywanych od państw członkowskich.

W rezultacie Komisji i państwom członkowskim udostępnione zostaną funkcje bardziej dokładnej eksploracji danych oraz dodatkowe możliwości sprawozdawcze.

art. 6 ust. 1, art. 16 i art. 56 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= III kwartał 2016 r.

1.10.2018

1.10.2018

8.   Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w ramach UKC (PoUS)

Projekt zakłada stworzenie nowego transeuropejskiego systemu służącego przechowywaniu elektronicznych potwierdzeń unijnego statusu celnego towarów, zarządzaniu nimi i ich wyszukiwaniu: dokumentu T2L/F i manifestu celnego towarów (wydanych przez nieupoważnionego emitenta).

art. 6 ust. 1, art. 16 i 153 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= I kwartał 2017 r.

1.3.2019

1.10.2019

9.   Modernizacja nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego (NCTS) w ramach UKC

Celem projektu jest dostosowanie istniejącego transeuropejskiego systemu NCTS do nowych wymogów unijnego kodeksu celnego, takich jak rejestracja zdarzeń podczas transportu i dostosowywanie wymiany informacji do wymogów dotyczących danych z zakresu unijnego kodeksu celnego oraz modernizacja i rozwój połączeń z innymi systemami.

art. 6 ust. 1, art. 16 i art. 226–236 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= III kwartał 2017 r.

1.10.2019

2.3.2020

10.   Automatyczny system eksportu (AES) w ramach UKC

Projekt ten ma na celu realizację wymogów unijnego kodeksu celnego dotyczących wywozu i wyprowadzenia.

 

Komponent 1 – „Transeuropejski AES”: Celem projektu jest dalsze rozwijanie istniejącego transeuropejskiego systemu kontroli eksportu, a w konsekwencji wdrożenie pełnego Automatycznego systemu eksportu, który obejmowałby wymogi operacyjne dotyczące procesów i danych wynikających z unijnego kodeksu celnego, takie jak zakres uproszczonych procedur, dzielenie przesyłek wychodzących oraz scentralizowana odprawa dla eksportu. Projekt zakłada również rozwój interfejsów zharmonizowanych z systemem przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS) oraz systemem NCTS. Automatyczny system eksportu jako taki będzie umożliwiać pełną automatyzację procedur eksportowych oraz formalności stosowanych przy wyprowadzaniu towarów. AES obejmuje części, które będą wdrażane na szczeblu centralnym i krajowym.

 

Komponent 2 – „Modernizacja krajowych systemów eksportu”: Dodatkowo, oddzielne systemy krajowe, które nie są objęte zakresem AES, lecz ściśle z nim powiązane, mają zostać unowocześnione pod kątem szczególnych krajowych komponentów związanych z formalnościami stosowanymi przy wywozie lub przy wyprowadzeniu. W zakresie, w jakim komponenty te nie mają wpływu na obszar wspólny dla AES, mogą one być uwzględniane w ramach niniejszego komponentu.

art. 6 ust. 1, art. 16, 179 i art. 263–276 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= III kwartał 2017 r.

(komponent 1)

1.10.2019

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= do określenia przez państwo członkowskie

(komponent 2)

1.3.2017

(komponent 2)

2.3.2020

(komponent 2)

11.   Arkusze informacyjne (INF) dla specjalnych procedur w ramach UKC

Projekt ten ma na celu stworzenie nowego, transeuropejskiego systemu, aby wspierać i usprawniać procesy zarządzania danymi z INF oraz wspierać i usprawniać elektroniczne przetwarzanie tych danych w zakresie specjalnych procedur.

art. 6 ust. 1, art. 16, 215, art. 237–242 i art. 250–262 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= I kwartał 2018 r.

2.3.2020

2.3.2020

12.   Procedury specjalne w ramach UKC

Celem tego projektu jest przyspieszenie oraz ułatwienie stosowania specjalnych procedur, a także ich harmonizacja na obszarze Unii, dzięki wykorzystaniu wspólnych modeli procesów operacyjnych. Do systemów krajowych wdrożone zostaną wszystkie zmiany w unijnym kodeksie celnym dotyczące składowania celnego, końcowego przeznaczenia, odprawy czasowej, uszlachetniania czynnego i biernego.

Realizację projektu podzielono na dwie części.

 

Komponent 1 – „Krajowa PS EXP”: zapewnia wymagane na poziomie krajowym rozwiązania elektroniczne w odniesieniu do działań w ramach procedur specjalnych związanych z wywozem.

 

Komponent 2 – „Krajowa PS IMP”: zapewnia wymagane na poziomie krajowym rozwiązania elektroniczne w odniesieniu do działań w ramach procedur specjalnych związanych z przywozem.

Realizacja tych projektów nastąpi poprzez projekty wymienione w pkt 10 i 14 niniejszego załącznika.

art. 6 ust. 1, art. 16, 215, art. 237–242 i art. 250–262 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= do określenia przez państwo członkowskie (w przypadku komponentu 1 i 2)

1.3.2017

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Do określenia przez państwo członkowskie jako część planu krajowego

(komponent 2)

Do określenia przez państwo członkowskie jako część planu krajowego

(komponent 2)

13.   Powiadomienie o przybyciu towarów, powiadomienie o przedstawieniu towarów oraz czasowe składowanie w ramach UKC

Celem tego projektu jest określenie procesów związanych z powiadomieniem o przybyciu środków transportu, procesów związanych z przedstawieniem towarów (powiadomienie o przedstawieniu towarów) oraz zgłoszeniem do czasowego składowania, określonymi w unijnym kodeksie celnym, a także wspieranie harmonizacji w tym zakresie w obrębie państw członkowskich, jeśli chodzi o wymianę danych pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.

Projekt obejmuje automatyzację procesów na poziomie krajowym.

art. 6 ust. 1, art. 16 i art. 133–152 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= do określenia przez państwo członkowskie

Do określenia przez państwo członkowskie jako część planu krajowego

Do określenia przez państwo członkowskie jako część planu krajowego

14.   Modernizacja krajowych systemów importu w ramach UKC

Celem projektu jest wdrożenie wszystkich wymogów dotyczących procesów i danych wynikających z unijnego kodeksu celnego, które dotyczą przywozu (i które nie są uwzględnione w jednym z pozostałych projektów określonych w programie prac). Odnosi się on głównie do zmian w procedurze „dopuszczenia do obrotu” (procedura zwykła + uproszczenia), lecz obejmuje również skutki migracji innych systemów. Projekt ten dotyczy dziedziny importu krajowego obejmującej krajowe systemy przetwarzania zgłoszeń celnych oraz inne systemy, takie jak krajowe systemy rachunkowości i płatności.

art. 6 ust. 1, art. 16 ust. 1 i art. 53, 56, art. 77–80, art. 83–87, 101–105, 108–109, 158–187, 194–195 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= do określenia przez państwo członkowskie

Do określenia przez państwo członkowskie jako część planu krajowego

Do określenia przez państwo członkowskie jako część planu krajowego

15.   Scentralizowana odprawa dla importu w ramach UKC (CCI)

Celem tego projektu jest objęcie towarów procedurą celną, wykorzystując scentralizowaną odprawę, co pozwoli przedsiębiorcom scentralizować także ich powiązane z cłami działania. Przetwarzanie zgłoszenia celnego oraz rzeczywiste zwolnienie towarów powinno być koordynowane pomiędzy właściwymi urzędami celnymi. Projekt dotyczy transeuropejskich systemów zawierających komponenty opracowane na szczeblu centralnym i krajowym.

art. 6 ust. 1, art. 16 i 179 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= II kwartał 2018 r.

1.10.2020

Plan wdrożenia do określenia jako część dokumentacji projektowej scentralizowanej odprawy dla importu w ramach UKC

16.   Zarządzanie zabezpieczeniami w ramach UKC (GUM)

Celem tego projektu jest zapewnienie skutecznego i sprawnego zarządzania różnymi rodzajami zabezpieczeń.

 

Komponent 1 – „Zarządzanie zabezpieczeniami”: Transeuropejski system będzie obejmował zarządzanie zabezpieczeniami generalnymi, które mogą być wykorzystywane w co najmniej jednym państwie członkowskim, oraz monitorowanie kwoty odniesienia dla każdego zgłoszenia celnego, zgłoszenia uzupełniającego lub stosownych danych poszczególnych podmiotów, niezbędnych do zaksięgowania istniejącego długu celnego w odniesieniu do wszystkich procedur celnych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym, z wyjątkiem procedury tranzytu, która stanowi część projektu NCTS.

 

Komponent 2 – „Zarządzanie zabezpieczeniami krajowymi”: Systemy teleinformatyczne służące na poziomie krajowym do zarządzania zabezpieczeniami obowiązującymi w jednym państwie członkowskim mają zostać unowocześnione.

art. 6 ust. 1, art. 16 i art. 89–100 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= II kwartał 2018 r.

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= do określenia przez państwo członkowskie

(komponent 2)

Do określenia przez państwo członkowskie jako część planu krajowego

(komponent 2)

Do określenia przez państwo członkowskie jako część planu krajowego

(komponent 2)

17.   Modernizacja systemu kontroli importu w ramach UKC (ICS 2)

Celem tego projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony łańcucha dostaw w przypadku wszystkich środków transportu, a zwłaszcza lotniczego transportu towarowego, poprzez poprawienie jakości danych, usprawnienie zbierania danych, dostępności i wymiany danych w odniesieniu do przywozowej deklaracji skróconej i związanego z nią ryzyka oraz kontroli informacji (cykl życia przywozowej deklaracji skróconej ENS+).

Projekt będzie również ułatwiać współpracę między państwami członkowskimi w procesie analizy ryzyka. Doprowadzi on do powstania całkowicie nowej architektury istniejącego transeuropejskiego systemu kontroli importu.

art. 6 ust. 1, art. 16, 46 i art. 127–132 rozporządzenia (UE) nr 952/2013

Docelowy termin dla specyfikacji technicznych

= II kwartał 2018 r.

1.10.2020

Plan wdrożenia do określenia jako część dokumentacji projektowej modernizacji systemu kontroli importu w ramach UKC (ICS2)

B.   Przegląd wykazu

Projekty dotyczące UKC odnoszące się do systemów teleinformatycznych

Terminy dotyczące wdrożenia/okres wdrożenia

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

System zarejestrowanych eksporterów w ramach UKC (REX)

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

System wiążącej informacji taryfowej w ramach UKC (WIT)

1.3.2017 (etap 1 – krok 1)

1.10.2017 (etap 1 – krok 2)

1.10.2018 (etap 2)

 

 

etap 1 (krok 1)

etap 1 (krok 2)

 

etap 2

 

 

 

 

3.

Decyzje celne w ramach UKC

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bezpośredni dostęp przedsiębiorców do europejskich systemów informacji (jednolite zarządzanie użytkownikami i podpis cyfrowy)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Modernizacja systemu upoważnionych przedsiębiorców (AEO) w ramach UKC

1.3.2018 (etap 1)

1.10.2019 (etap 2)

 

 

 

 

etap 1

 

 

etap 2

 

 

6.

Modernizacja systemu rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców w ramach UKC (EORI 2)

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Surveillance 3 w ramach UKC

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w ramach UKC (PoUS)

1.3.2019–1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Modernizacja nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego (NCTS) w ramach UKC

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatyczny system eksportu (AES) w ramach UKC –

Komponent 1: Transeuropejski AES

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatyczny system eksportu (AES) w ramach UKC –

Komponent 2: Modernizacja krajowych systemów eksportu

1.3.2017–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Arkusze informacyjne (INF) dla specjalnych procedur w ramach UKC

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Procedury specjalne w ramach UKC –

Komponent 1: Krajowa PS EXP

planowanie krajowe

1.3.2017–2.3.2020 – zob. również projekt 10

 

 

PS EXP

PS EXP

PS EXP

PS EXP

PS EXP

PS EXP

PS EXP

 

12.

Procedury specjalne w ramach UKC –

Komponent 2: Krajowa PS IMP

planowanie krajowe dla PS IMP – zob. również projekt 14

PS IMP

PS IMP

PS IMP

PS IMP

PS IMP

PS IMP

PS IMP

PS IMP

PS IMP

PS IMP

13.

Powiadomienie o przybyciu towarów, powiadomienie o przedstawieniu towarów oraz czasowe składowanie w ramach UKC

planowanie krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Modernizacja krajowych systemów importu w ramach UKC

planowanie krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Scentralizowana odprawa dla importu w ramach UKC (CCI)

1.10.2020 – plan wdrażania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Zarządzanie zabezpieczeniami w ramach UKC (GUM) –

Komponent 1: Transeuropejskie zarządzanie zabezpieczeniami

1.10.2020–1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Zarządzanie zabezpieczeniami w ramach UKC (GUM) –

Komponent 2: Zarządzanie zabezpieczeniami krajowymi

planowanie krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Modernizacja systemu kontroli importu w ramach UKC (ICS 2)

1.10.2020 – plan wdrażania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Przedmiotowy termin rozpoczęcia okresu wdrażania systemów teleinformatycznych oznacza najwcześniejszy dla państw członkowskich termin uruchomienia systemu teleinformatycznego.

(2)  Przedmiotowy termin zakończenia okresu wdrażania systemów teleinformatycznych oznacza najpóźniejszy termin, do którego system musi być w pełni wykorzystywany oraz najpóźniejszy termin, do którego powinna zakończyć się migracja wszystkich przedsiębiorców; w stosownych przypadkach termin ten zostanie ustalony przez państwa członkowskie i będzie stanowić termin zakończenia obowiązywania okresu przejściowego. Termin ten nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2020 r.


Top