EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1832

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1832 z dnia 12 października 2015 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania erytrytolu (E 968) jako wzmacniacza smaku w napojach z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 266, 13.10.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1832/oj

13.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1832

z dnia 12 października 2015 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania erytrytolu (E 968) jako wzmacniacza smaku w napojach z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji lub na wniosek zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

Dnia 28 maja 2014 r. złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie erytrytolu (E 968) jako wzmacniacza smaku w napojach z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, kategoria żywności 14.1.4 w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Następnie wniosek udostępniono państwom członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4)

Stosowanie erytrytolu (E 968) ma poprawiać profil smakowy i aromatyczny napojów o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru oraz posmak, który napoje te pozostawiają w ustach, tak by smakowały podobnie do wyrobów o pełnej zawartości cukru. Erytrytol w małym stężeniu działa jako wzmacniacz smaku i pomaga złagodzić posmak i słodycz pozostającą w ustach, które wynikają z zastosowania w tych napojach substancji intensywnie słodzących. Konsumenci skorzystaliby zatem z dostępności napojów o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru o lepszym smaku.

(5)

W 2003 r. Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) stwierdził, że stosowanie erytrytolu (E 968) w żywności jest bezpieczne. Zatwierdzenie erytrytolu (E 968) przez Unię nie obejmuje jednak jego stosowania w napojach, gdyż w opinii SCF stwierdzono, że wskutek spożywania erytrytolu w napojach może dojść do przekroczenia progu, powyżej którego występuje działanie przeczyszczające, zwłaszcza u młodych konsumentów.

(6)

Dnia 12 lutego 2015 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał opinię (3) w sprawie bezpieczeństwa proponowanego rozszerzenia zastosowania erytrytolu (E 968) jako dodatku do żywności. Urząd stwierdził, że jednorazowe spożycie dużej ilości erytrytolu w napojach bezalkoholowych w maksymalnym stężeniu 1,6 % nie wywołuje działania przeczyszczającego. Wnioski Urzędu są oparte na danych obejmujących szacunkowe narażenie przy uwzględnieniu proponowanego maksymalnego 1,6 % stężenia erytrytolu w napojach bezalkoholowych, historii stosowania erytrytolu, właściwości wchłaniania tej substancji oraz braku niekorzystnych ustaleń, w tym działania przeczyszczającego, po narażeniu na erytrytol.

(7)

Z tego względu należy zezwolić na stosowanie erytrytolu (E 968) jako wzmacniacza smaku w napojach z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, kategoria żywności 14.1.4 w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, w maksymalnym stężeniu 1,6 %.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1333/2008.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2015;13(3):4033.


ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w kategorii żywności 14.1.4: „Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi” pozycja dotycząca dodatków grupy I otrzymuje brzmienie:

 

„Grupa I

Dodatki

 

 

E 420, E421, E 953, E965, E 966 i E 967 nie mogą być stosowane.

E 968 nie może być stosowane z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej kategorii żywności.”

b)

w kategorii żywności 14.1.4: „Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi” dodaje się następującą pozycję po pozycji dotyczącej E 962:

 

„E 968

Erytrytol

16 000

 

tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru; wyłącznie jako wzmacniacz smaku”


Top