EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1006

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1006 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów nieorganicznego arsenu w środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 161, 26.6.2015, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1006/oj

26.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1006

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów nieorganicznego arsenu w środkach spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 (2) ustalono najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

(2)

Panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (panel CONTAM) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął w dniu 12 października 2009 r. opinię dotyczącą występowania arsenu w żywności (3). W opinii tej panel CONTAM stwierdził, że tymczasowe tolerowane tygodniowe pobranie (PTWI) na poziomie 15 μg/kg masy ciała, ustanowione przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA), nie jest już właściwe, ponieważ dane wykazały, że poza rakiem skóry arsen nieorganiczny powoduje raka płuc i pęcherza moczowego, oraz że zgłoszono szereg niekorzystnych skutków przy narażeniach niższych niż te, które zostały poddane przeglądowi przez JECFA.

(3)

Panel CONTAM określił zakres wartości najniższej dawki wyznaczającej (BMDL01) pomiędzy 0,3 a 8 μg/kg masy ciała na dzień w odniesieniu do nowotworów płuc, skóry i pęcherza oraz uszkodzeń skóry. W opinii naukowej stwierdzono, że szacowane narażenie z dietą na arsen nieorganiczny konsumentów w Europie spożywających przeciętne i duże ilości znajduje się w zakresie wskazanych wartości BMDL01, w związku z czym nie ma lub prawie nie ma marginesu narażenia, i nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ryzyka dla niektórych konsumentów.

(4)

W opinii naukowej zidentyfikowano konsumentów dużych ilości ryżu w Europie, takich jak pewne grupy etniczne oraz dzieci w wieku poniżej trzech lat, jako najbardziej podatnych na narażenie z dietą na arsen nieorganiczny. Narażenie z dietą na arsen nieorganiczny u dzieci poniżej trzeciego roku życia, w tym ze środków spożywczych na bazie ryżu, szacuje się na ok. 2 do 3 razy wyższe niż u dorosłych.

(5)

Ponieważ analiza arsenu nieorganicznego jest wiarygodna w przypadku ryżu i produktów na bazie ryżu, należy ustalić najwyższe dopuszczalne poziomy arsenu nieorganicznego dla ryżu i produktów na bazie ryżu. Ze względu na zawartość arsenu zaproponować należy zróżnicowane najwyższe dopuszczalne poziomy.

(6)

Informacje naukowe na temat potrzeby opracowania szczegółowego najwyższego dopuszczalnego poziomu dla ryżu parzonego bielonego są bardzo świeże, dlatego też państwa członkowskie powinny przed dniem 1 stycznia 2018 r. zgromadzić dane dodatkowe na temat zawartości arsenu nieorganicznego w tym artykule, aby potwierdzić potrzebę opracowania szczegółowego najwyższego dopuszczalnego poziomu dla tego artykułu oraz poddać ponownej ocenie najwyższy dopuszczalny poziom.

(7)

Dane o występowaniu wskazują, że wafle ryżowe, papier ryżowy, ciasteczka ryżowe i ciastka ryżowe mogą zawierać wysoki poziom arsenu nieorganicznego, a artykuły te mogą w znacznym stopniu przyczyniać się do narażenia z dietą u niemowląt i małych dzieci. Należy zatem przewidzieć dla tych artykułów szczegółowy najwyższy dopuszczalny poziom.

(8)

Ryż jest ważnym elementem szerokiej gamy środków spożywczych dla niemowląt i małych dzieci. Dlatego też należy ustanowić szczegółowy najwyższy dopuszczalny poziom dla tego artykułu, gdy jest on stosowany jako składnik do produkcji takiej żywności.

(9)

Państwa członkowskie i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny dysponować wystarczającym czasem na dostosowanie do nowych najwyższych dopuszczalnych poziomów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem. Data rozpoczęcia stosowania najwyższych dopuszczalnych poziomów arsenu w tych artykułach powinna zatem zostać odroczona.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Najwyższe dopuszczalne poziomy arsenu określone w pkt 3.5 (Arsen (nieorganiczny)) załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 i zmienione niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Środki spożywcze, które nie są zgodne ze wspomnianymi najwyższymi dopuszczalnymi poziomami i które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed datą rozpoczęcia stosowania, mogą być przedmiotem obrotu po tej dacie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub przydatności do spożycia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

(3)  Opinia naukowa dotycząca arsenu w żywności. Dziennik EFSA 2009; 7(10):1351.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 3.4 Cyna (nieorganiczna) dodaje się pkt w brzmieniu:

„3.5

Arsen (nieorganiczny) (50) (51)

 

3.5.1

Ryż nieparzony bielony (ryż polerowany lub biały)

0,20

3.5.2

Ryż parzony i ryż łuskany

0,25

3.5.3

Wafle ryżowe, papier ryżowy, ciasteczka ryżowe i ciastka ryżowe

0,30

3.5.4

Ryż przeznaczony do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci (3)

0,10”

2)

dodaje się przypisy 50 i 51 w brzmieniu:

„(50)

Suma As(III) i As(V)

(51)

Ryż, ryż łuskany, ryż bielony i ryż parzony zgodnie z definicjami zawartymi w normie Kodeksu Żywnościowego 198-1995”.


Top