EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1254

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 337, 25.11.2014, p. 27–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1254/oj

25.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/27


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1254/2014

z dnia 11 lipca 2014 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie etykietowania produktów związanych z energią. Akty takie wymagane są w przypadku, gdy produkty wykazują znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności w poziomach wydajności mimo pełnienia równoważnych funkcji, i zakłada się, że żadne inne przepisy unijne ani samoregulacja nie umożliwią osiągnięcia politycznych celów szybciej lub po niższych kosztach niż przyjęcie obowiązkowych wymogów.

(2)

Komisja dokonała oceny technicznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych. Ocena ta wykazała, iż energia zużywana przez systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię w Unii. Osiągnięto już pewną poprawę efektywności energetycznej tych produktów, oferują one jednak dużo większe możliwości dalszego ograniczenia ich zużycia energii. Wyniki przeprowadzonej oceny potwierdziły również istnienie znacznych różnic w poziomach wydajności, nie zidentyfikowano natomiast środków samoregulacji lub dobrowolnych porozumień, które pozwoliłyby osiągnąć cele polityki.

(3)

Małe systemy wentylacyjne, których pobór mocy elektrycznej jest mniejszy niż 30 W na strumień powietrza, należy wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia. Systemy te zaprojektowane zostały do wielu różnych zastosowań, w większości przypadków włączane są one tylko na krótko i pełnią wyłącznie funkcje pomocnicze, na przykład w łazienkach. Objęcie tych systemów wentylacyjnych zakresem przedmiotowego rozporządzenia zwiększyłoby znacznie obciążenie administracyjne w zakresie nadzoru rynku ze względu na duże wielkości sprzedaży, nie przyczyniłoby się natomiast w sposób znaczący do poprawy potencjału w zakresie oszczędności energii. Biorąc jednak pod uwagę, że pełnią one funkcje podobne do funkcji innych systemów wentylacyjnych, podczas przeglądu niniejszego rozporządzenia należy rozważyć możliwość włączenia ich w jego zakres. Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych (SWNM) należy wyłączyć z zakresu obowiązywania wymogów dotyczących etykietowania, ponieważ wyboru tych produktów dokonują projektanci i architekci, jest on więc w dużej mierze niezależny od użytkowników i zachowań rynkowych. Systemy wentylacyjne zaprojektowane do pracy wyłącznie w sytuacjach awaryjnych lub wyjątkowych, lub też w warunkach zagrożenia, także należy wyłączyć z zakresu rozporządzenia, ponieważ użytkuje się je sporadycznie i przez krótki czas. Urządzenia wielofunkcyjne, których głównym zadaniem jest ogrzewanie lub chłodzenie, oraz okapy nadkuchenne również nie wchodzą w zakres rozporządzenia. Należy ustanowić jednolite przepisy dotyczące wskazywania poprzez etykietowanie i standardowy zestaw informacji o produkcie jednostkowego zużycia energii przez systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych, aby zmotywować producentów do podnoszenia efektywności energetycznej tych systemów, zachęcić użytkowników do zakupu energooszczędnych produktów i wnieść wkład w funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(4)

Poziom mocy akustycznej systemu wentylacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych może stanowić dla konsumentów ważny czynnik przy wyborze takiego systemu, dlatego też na etykiecie powinny być zamieszczone informacje na ten temat.

(5)

Oczekuje się, iż wprowadzenie niniejszego rozporządzenia w połączeniu z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 (2) przyniesie zwiększenie łącznych oszczędności o 1 300 PJ (45 %) do poziomu 4 130 PJ w 2025 r.

(6)

Dane umieszczane na etykiecie należy pozyskać przy użyciu niezawodnych, dokładnych i odtwarzalnych procedur uwzględniających najnowsze uznane metody pomiarów i obliczeń, w tym — o ile są dostępne — ujednolicone normy przyjęte przez europejskie organy normalizacyjne zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (3).

(7)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi dotyczące jednolitej formy i treści etykiety, dokumentacji technicznej i karty produktu. Należy również ustanowić wymogi w zakresie informacji, które muszą być udostępniane w ramach wszelkich form sprzedaży na odległość, a także zawarte w reklamach i technicznych materiałach promocyjnych dotyczących systemów wentylacyjnych, ponieważ wzrasta znaczenie informacji udostępnianych użytkownikom końcowym za pośrednictwem internetu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykiet efektywności energetycznej w odniesieniu do systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych.

2.   Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych:

a)

jednokierunkowych (wywiewnych lub nawiewnych) o poborze mocy elektrycznej mniejszym niż 30 W;

b)

przeznaczonych wyłącznie do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, określonych w dyrektywie 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4);

c)

przeznaczonych wyłącznie do stosowania w sytuacjach awaryjnych, przez krótki czas, spełniających podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (5);

d)

przeznaczonych wyłącznie do stosowania w następujących warunkach:

(i)

gdy temperatura robocza przemieszczanego powietrza przekracza 100 °C;

(ii)

gdy temperatura otoczenia podczas pracy silnika napędzającego wentylator, znajdującego się poza strumieniem powietrza, przekracza 65 °C;

(iii)

gdy temperatura przemieszczanego powietrza lub temperatura otoczenia podczas pracy silnika znajdującego się poza strumieniem powietrza są niższe niż – 40 °C;

(iv)

jeżeli napięcie zasilania przekracza 1 000 V w przypadku zasilania prądem przemiennym lub 1 500 V w przypadku zasilania prądem stałym;

(v)

w warunkach narażenia na czynniki toksyczne, łatwopalne lub o silnym działaniu korozyjnym lub w warunkach narażenia na substancje ścierne;

e)

wyposażonych w wymiennik ciepła lub pompę cieplną służące odzyskiwaniu ciepła lub umożliwiające przenoszenie lub odzyskiwanie ciepła dodatkowo do działania układu odzysku ciepła, z wyjątkiem przenoszenia ciepła w celu ochrony przez zamarzaniem lub odmrażania;

f)

sklasyfikowanych jako okapy nadkuchenne objęte zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 (6).

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„system wentylacyjny (SW)” oznacza urządzenie o napędzie elektrycznym, wyposażone w przynajmniej jeden wirnik, jeden silnik i obudowę, przeznaczone do wymiany, w budynku lub w części budynku, powietrza zużytego na świeże powietrze z zewnątrz;

2)

„system wentylacyjny przeznaczony do budynków mieszkalnych (SWM)” oznacza system wentylacyjny o następujących cechach:

a)

maksymalna wartość natężenia przepływu nie przekracza 250 m3/h;

b)

maksymalna wartość natężenia przepływu mieści się w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, a zgodnie z informacjami podanymi przez producenta urządzenie to przeznaczone jest do pełnienia funkcji wentylacji wyłącznie w budynkach mieszkalnych;

3)

„maksymalna wartość natężenia przepływu” oznacza deklarowaną maksymalną wartość objętościowego natężenia przepływu powietrza w danym systemie wentylacyjnym, jaką można osiągnąć przy użyciu zintegrowanych albo oddzielnych, lecz dostarczanych wraz z systemem, sterowników, w standardowych warunkach powietrza (temperaturze 20 °C i ciśnieniu 101 325 Pa), jeśli system został zainstalowany w całości (na przykład wraz z czystymi filtrami) i zgodnie z instrukcjami producenta; w przypadku kanałowych SWM maksymalne natężenie przepływu mierzone jest w odniesieniu do przepływu powietrza przy różnicy ciśnienia statycznego na zewnątrz wynoszącej 100 Pa, a w przypadku bezkanałowych SWM w odniesieniu do przepływu powietrza przy najniższej osiągalnej całkowitej różnicy ciśnienia o jednej z następujących wartości: 10 (wartość minimalna), 20, 50, 100, 150, 200, 250 Pa, w zależności od tego, która wartość jest równa zmierzonej wartości różnicy ciśnienia lub tuż poniżej tej wartości);

4)

„jednokierunkowy system wentylacyjny (JSW)” oznacza system wentylacyjny wymuszający przepływ powietrza tylko w jednym kierunku, albo na zewnątrz (wywiew), albo do wnętrza pomieszczenia (nawiew); w systemie tym wymuszany mechanicznie przepływ powietrza jest równoważony jego naturalnym dopływem lub odpływem;

5)

„dwukierunkowy (nawiewno–wyciągowy) system wentylacyjny (DSW)” oznacza system wentylacyjny wymuszający przepływ powietrza między wnętrzem budynku a obszarem na zewnątrz, wyposażony zarówno w wentylatory wywiewne, jak i nawiewne;

6)

„równoważny model systemu wentylacyjnego” oznacza system wentylacyjny o takich samych parametrach technicznych, określonych w stosownych wymogach dotyczących informacji o produkcie, wprowadzony do obrotu przez tego samego producenta, upoważnionego przedstawiciela lub importera, ale jako inny model systemu wentylacyjnego.

Dodatkowe definicje na potrzeby załączników II–IX zamieszczono w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.   Dostawcy wprowadzający do obrotu systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych zapewniają z dniem 1 stycznia 2016 r. zgodność tych systemów z następującymi wymaganiami:

a)

do każdego systemu wentylacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych dołączona jest drukowana etykieta, której format i treść są zgodne z przepisami załącznika III; etykieta musi być dołączona przynajmniej do opakowania systemu. Wraz z każdym modelem systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych udostępnia się dystrybutorom elektroniczną etykietę, której format i treść zgodne są z przepisami załącznika III;

b)

udostępnia się kartę produktu zgodną z przepisami załącznika IV. Karta ta musi być dołączona przynajmniej do opakowania systemu. Wraz z każdym modelem systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych udostępnia się dystrybutorom oraz na ogólnie dostępnych stronach internetowych elektroniczną kartę produktu zgodną z przepisami załącznika IV;

c)

dokumentację techniczną określoną w załączniku V udostępnia się na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

udostępnia się instrukcje użytkowania;

e)

w każdej reklamie określonego modelu systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, która zawiera informacje dotyczące zużycia energii lub ceny, podaje się klasę zużycia energii tego modelu;

f)

we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego modelu systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, podaje się klasę zużycia energii tego modelu.

2.   Od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzane do obrotu systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych opatruje się etykietą, w przypadku jednokierunkowych systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku III pkt 1, natomiast w przypadku dwukierunkowych systemów wentylacyjnych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III pkt 2.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy zapewniają zgodność z następującymi wymogami:

a)

każdy system wentylacyjny przeznaczony do budynków mieszkalnych oferowany w punkcie sprzedaży opatrzony jest etykietą dołączoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), umieszczoną na zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni urządzenia, w taki sposób, aby etykieta ta była wyraźnie widoczna;

b)

systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu w taki sposób, że nie ma on możliwości obejrzenia oferowanego produktu, wprowadza się do obrotu wraz z informacjami dostarczonymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem VI, natomiast jeśli system oferowany jest przez internet, stosuje się przepisy załącznika VII;

c)

w każdej reklamie określonego modelu systemu wentylacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych, która zawiera informacje dotyczące zużycia energii lub ceny, umieszcza się odniesienie do konkretnej klasy zużycia energii tego systemu;

d)

we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych dotyczących określonego modelu, które opisują szczegółowe parametry techniczne systemu wentylacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych, podaje się klasę zużycia energii tego modelu oraz instrukcje użytkowania dostarczone przez dostawcę.

Artykuł 5

Metody pomiaru

Na potrzeby informacji, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, klasę zużycia energii danego systemu ustala się zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku II. Jednostkowe zużycie energii, roczne zużycie energii elektrycznej, roczne oszczędności w ogrzewaniu, maksymalne natężenie przepływu i poziom mocy akustycznej wyznacza się zgodnie z metodami pomiarów i obliczeń określonymi w załączniku VIII, z uwzględnieniem najnowszych uznanych metod pomiarów i obliczeń.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Do oceny zgodności systemu wentylacyjnego państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku IX.

Artykuł 7

Przegląd

W terminie do dnia 1 stycznia 2020 r. Komisja dokonuje przeglądu rozporządzenia w celu uwzględnienia postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu forum konsultacyjnemu.

W ramach takiego przeglądu należy dokonać zwłaszcza oceny możliwości włączenia innych systemów wentylacyjnych, w szczególności systemów przeznaczonych do budynków niemieszkalnych, systemów o całkowitym poborze energii elektrycznej mniejszym niż 30 W, a także oceny metod obliczania jednostkowego zużycia energii i klas zużycia energii jednokierunkowych i dwukierunkowych systemów wentylacyjnych ze sterowaniem według zapotrzebowania.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (zob. s. 8 niniejszego Dziennika Urzędowego)).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

(4)  Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. L 100 z 19.4.1994, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych (Dz.U. L 29 z 31.1.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników II do IX

1)

„Jednostkowe zużycie energii (JZE)” (wyrażone w kWh/(m2/rok)) oznacza współczynnik wyrażający wartość energii zużytej do celów wentylacji na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni mieszkania lub budynku, obliczony w przypadku SWM w sposób określony z załączniku VIII;

2)

„poziom mocy akustycznej (LWA)” oznacza poziom emitowanej poza obudowę mocy akustycznej, skorygowany krzywą korekcyjną A, wyrażony w decybelach (dB) w odniesieniu do mocy akustycznej jednego pikowata (1pW) emitowanej przez powietrze w strumieniu odniesienia;

3)

„napęd wielobiegowy” oznacza silnik wentylatora, który może pracować z co najmniej trzema różnymi stałymi prędkościami oraz z prędkością zerową (tryb spoczynku);

4)

„układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej (ang. variable speed drive, VSD)” oznacza elektroniczny przekształtnik zasilania, zintegrowany lub działający w ramach jednego układu z silnikiem i wentylatorem, lub też dostarczany wraz z nimi jako oddzielny element, dostosowujący w sposób ciągły energię elektryczną doprowadzaną do silnika, regulując w ten sposób natężenie przepływu;

5)

„układ odzysku ciepła (UOC)” oznacza część dwukierunkowego systemu wentylacyjnego wyposażoną w wymiennik ciepła przeznaczony do przekazywania ciepła z (zanieczyszczonego) powietrza wywiewanego do (świeżego) powietrza nawiewanego;

6)

„sprawność cieplna UOC przeznaczonego do budynku mieszkalnego (ηt)” oznacza stosunek wzrostu temperatury powietrza nawiewanego do spadku temperatury powietrza wywiewanego, przy czym obie te wartości ustala się w odniesieniu do temperatury na zewnątrz, mierzonej przy suchym UOC i w standardowych warunkach powietrza, przy zrównoważonym przepływie masy o natężeniu o wartości odniesienia, różnicy między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz wynoszącej 13 K, bez korekcji uwzględniającej dodatkowe ciepło wytwarzane przez silniki wentylatora;

7)

„stopień wewnętrznych przecieków powietrza” oznacza część powietrza usuwanego obecną w powietrzu nawiewanym w systemach wentylacyjnych z UOC, pojawiającą się tam w wyniku przecieków między strumieniami powietrza usuwanego i nawiewanego wewnątrz obudowy; stopień ten określa się przy objętościowym przepływie powietrza o wartości odniesienia mierzonym w kanałach wentylacyjnych podczas pracy systemu; pomiaru dokonuje się przy ciśnieniu 100 Pa;

8)

„przeniesienie” oznacza ilość powietrza wywiewanego, które jest zawracane i wprowadzane do powietrza nawiewanego na potrzeby regeneracyjnego wymiennika ciepła, wyrażoną w procentach w odniesieniu do przepływu o wartości odniesienia;

9)

„stopień zewnętrznych przecieków powietrza” oznacza część powietrza w objętościowym przepływie o wartości odniesienia, która wydostaje się z obudowy systemu, gdy poddaje się go testowi ciśnieniowemu; test należy przeprowadzić przy ciśnieniu 250 Pa zarówno dla podciśnienia, jak i nadciśnienia;

10)

„mieszanie” oznacza bezpośrednie ponowne wprowadzanie do obiegu lub krótki obieg strumieni powietrza między króćcem wylotowym i króćcem ssawnym na zakończeniach systemu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, tak że strumienie te nie przyczyniają się do skutecznej wentylacji pomieszczeń w budynku, gdy system pracuje w warunkach objętościowego natężenia przepływu powietrza o wartości odniesienia;

11)

„stopień mieszania” oznacza część strumienia powietrza usuwanego, stanowiącą część całkowitej objętości przepływu odniesienia, która jest ponownie wprowadzana do obiegu między króćcem wylotowym i króćcem ssawnym na zakończeniach systemu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, tak że powietrze to nie przyczynia się do skutecznej wentylacji pomieszczeń w budynku, gdy system pracuje w warunkach objętościowego przepływu powietrza (mierzonego w odległości 1 m od znajdującego się wewnątrz budynku wylotu kanału powietrza nawiewanego) o wartości odniesienia pomniejszonej o stopień wewnętrznych przecieków powietrza;

12)

„efektywna moc wejściowa” (wyrażona w W) oznacza pobór mocy przy natężeniu przepływu o wartości odniesienia i odpowiadającej mu całkowitej zewnętrznej różnicy ciśnień; obejmuje ona zapotrzebowanie na energię elektryczną wentylatorów, sterowników (w tym pilotów zdalnego sterowania) i pompy cieplnej (jeśli jest ona integralną częścią systemu);

13)

„jednostkowy pobór mocy (JPM)” (wyrażony w W/(m3/h)) oznacza stosunek efektywnej mocy wejściowej (w W) do wartości odniesienia natężenia przepływu (w m3/h);

14)

„wykres natężenia przepływu/ciśnienia” oznacza zbiór krzywych ilustrujących natężenie przepływu (oś pozioma) i różnicę ciśnień w jednokierunkowym SWM lub po stronie doprowadzania powietrza w dwukierunkowym SWM, przy czym każda krzywa odpowiada jednej prędkości wentylatora przy co najmniej ośmiu punktach testowych rozmieszczonych w równych odstępach; liczba krzywych uzależniona jest od liczby biegów napędu wentylatora (jeden, dwa lub trzy) lub, w przypadku wentylatora z układem regulacji bezstopniowej, obejmuje co najmniej krzywą minimalną, maksymalną i wyznaczoną w odniesieniu do nich krzywą pośrednią ilustrującą wartości zbliżone do wartości objętości strumienia odniesienia i różnicy ciśnień stosowanych w badaniach JPM;

15)

„natężenie przepływu strumienia odniesienia” (wyrażone w m3/s) to odczytywana na osi poziomej wartość punktu na krzywej w wykresie przepływu/ciśnienia, który znajduje się w punkcie lub najbliżej punktu odniesienia przy co najmniej 70 % maksymalnego natężenia przepływu i ciśnieniu 50 Pa w przypadku systemów kanałowych, natomiast w przypadku systemów bezkanałowych przy ciśnieniu minimalnym. W przypadku dwukierunkowych systemów wentylacyjnych wartość odniesienia objętościowego natężenia przepływu powietrza odnosi się do natężenia u wylotu kanału doprowadzającego powietrze;

16)

„czynnik rodzaju sterowania (CRS)” oznacza współczynnik korekcyjny stosowany przy obliczaniu JZE uzależniony od rodzaju sterowania, jakie zostało zastosowane w danym systemie wentylacyjnym zgodnie z opisem w załączniku VIII tabela 1;

17)

„parametr sterowania” oznacza wymierny parametr lub zbiór wymiernych parametrów, co do których zakłada się, iż stanowią dobry wskaźnik zapotrzebowania na wentylację; są to na przykład: poziom wilgotność względnej (ang. relative humidity, RH), poziom dwutlenku węgla (CO2), poziom lotnych związków organicznych (LZO) lub innych gazów, wykrywanie obecności lub ruchu na podstawie promieniowania cieplnego ciała lub odbicia fal ultradźwiękowych, lub też sygnały elektryczne wysyłane wskutek włączenia/wyłączenia przez człowieka światła lub urządzeń;

18)

„sterowanie ręczne” oznacza każdy rodzaj sterowania, w którym nie stosuje się sterowania według zapotrzebowania;

19)

„sterowanie według zapotrzebowania” oznacza regulację za pomocą urządzenia (lub zestawu urządzeń), zintegrowanego lub dostarczanego oddzielnie, które mierzy określony parametr sterowania i wykorzystuje wyniki pomiaru do automatycznego regulowania natężenia przepływu w systemie lub natężeń przepływu w kanałach powietrza;

20)

„sterowanie czasowe” oznacza przystosowany do obsługi przez człowieka interfejs z zegarem (sterowanie w zależności od pory dnia), pozwalający na regulację prędkości wentylatora/natężenia przepływu w systemie wentylacyjnym, przynajmniej z możliwością ręcznego zaprogramowania natężenia przepływu na każdy dzień tygodnia z co najmniej dwoma okresami obniżonej aktywności, to jest okresami ze zredukowanym lub zerowym natężeniem przepływu;

21)

„wentylacja sterowana według zapotrzebowania (WSZ)” oznacza system wentylacyjny, w którym zastosowano sterowanie według zapotrzebowania;

22)

„system kanałowy” oznacza system wentylacyjny przeznaczony do wentylacji jednego lub większej liczby pomieszczeń lub też przestrzeni zamkniętej w budynku poprzez wykorzystanie kanałów wentylacyjnych, w których przewidziane jest zamontowanie instalacji wewnątrzkanałowej;

23)

„system bezkanałowy” oznacza system wentylacyjny, w którym nie wykorzystuje się instalacji wewnątrzkanałowej, stosowany w pojedynczym pomieszczeniu, przeznaczony do wentylacji pojedynczego pomieszczenia lub przestrzeni zamkniętej w budynku;

24)

„centralne sterowanie według zapotrzebowania” oznacza sterowanie w zależności od zapotrzebowania stosowane w kanałowym systemie wentylacyjnym, polegające na centralnej ciągłej regulacji prędkości wentylatora i natężenia przepływu opartej na wskazaniach przynajmniej jednego czujnika, w całym lokalu mieszkalnym lub jego części;

25)

„lokalne sterowanie według zapotrzebowania” oznacza sterowanie w systemie wentylacyjnym uzależnione od zapotrzebowania, polegające na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i natężenia przepływu opartej na wskazaniach więcej niż jednego czujnika w przypadku kanałowych systemów wentylacyjnych lub pojedynczego czujnika w przypadku systemów bezkanałowych;

26)

„ciśnienie statyczne (psf)” oznacza ciśnienie całkowite pomniejszone o ciśnienie dynamiczne wentylatora;

27)

„ciśnienie całkowite (pf)” oznacza różnicę między ciśnieniem spiętrzenia na wylocie i wlocie wentylatora;

28)

„ciśnienie spiętrzenia” oznacza ciśnienie, które powstałoby w punkcie, w którym przepływ gazu uległby zatrzymaniu w wyniku przemiany izentropowej;

29)

„ciśnienie dynamiczne” oznacza ciśnienie wyznaczone z masowego natężenia przepływu, średniej gęstości gazu na wylocie i powierzchni wylotu systemu wentylacyjnego;

30)

„przeponowy wymiennik ciepła” oznacza wymiennik ciepła przeznaczony do przenoszenia energii cieplnej z jednego strumienia powietrza do drugiego bez wykorzystania części ruchomych; przykładami są: płytowy lub rurowy wymiennik ciepła z przepływem równoległym, krzyżowym lub przeciwprądowym albo połączeniem takich przepływów, bądź też płytowy lub rurowy wymiennik ciepła z dyfuzją pary;

31)

„regeneracyjny wymiennik ciepła” oznacza obrotowy wymiennik ciepła składający się z wirnika służącego przenoszeniu energii cieplnej z jednego strumienia powietrza do drugiego, mechanizmu napędowego, obudowy lub ramy oraz uszczelnień redukujących obejście odzysku ciepła i przecieki między strumieniami powietrza, zawierający również materiał pozwalający na przekazywanie ciepła utajonego; wymienniki takie odznaczają się różnym stopniem odzysku wilgoci w zależności od użytego materiału;

32)

„podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia” w bezkanałowych SWM oznacza stosunek maksymalnego odchylenia od maksymalnego natężenia przepływu w SWM przy różnicy zewnętrznego ciśnienia całkowitego wynoszącej + 20 Pa do takiego odchylenia przy różnicy zewnętrznego ciśnienia całkowitego wynoszącej – 20 Pa;

33)

„szczelność pomieszczenia” w bezkanałowych SWM oznacza natężenie przepływu powietrza (wyrażone w m3/h) między pomieszczeniem wewnątrz i obszarem na zewnątrz budynku w czasie, gdy wentylator jest wyłączony/wentylatory są wyłączone.


ZAŁĄCZNIK II

Klasy jednostkowego zużycia energii

Klasy jednostkowego zużycia energii (JZE) systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, obliczone w oparciu o warunki klimatu umiarkowanego:

Tabela 1

Klasyfikacja od dnia 1 stycznia 2016 r.

Klasa JZE

JZE w kWh/rok/m2

A+ (najwyższa efektywność)

JZE < – 42

A

– 42 ≤ JZE < – 34

B

– 34 ≤ JZE < – 26

C

– 26 ≤ JZE < – 23

D

– 23 ≤ JZE < – 20

E

– 20 ≤ JZE < – 10

F

– 10 ≤ JZE < 0

G (najniższa efektywność)

0 ≤ JZE


ZAŁĄCZNIK III

Etykieta

1.

Etykieta JSW wprowadzanych do obrotu po dniu 1 stycznia 2016 r.:

Image

Etykieta musi zawierać następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy;

III.

efektywność energetyczna; wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej urządzenia umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej. Efektywność energetyczną podano dla klimatu umiarkowanego;

IV.

poziom mocy akustycznej (LWA) w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

V.

maksymalne natężenie przepływu w m3/h w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, wraz ze strzałką w jednym kierunku oznaczającą JSW.

2.

Etykieta DSW wprowadzanych do obrotu po dniu 1 stycznia 2016 r.:

Image

Etykieta musi zawierać następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy;

III.

efektywność energetyczna; wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej urządzenia umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna wskazana jest dla klimatu umiarkowanego;

IV.

poziom mocy akustycznej (LWA) w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

V.

maksymalne natężenie przepływu w m3/h w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, wraz z dwoma strzałkami w przeciwnych kierunkach oznaczającymi DSW.

3.

Wzór określonych w pkt 1–2 etykiet systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych ma następującą postać:

Image

przy czym:

 

etykieta musi mieć co najmniej 75 mm szerokości i 150 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, wymiary jej elementów muszą pozostać proporcjonalne do wymiarów podanych powyżej;

 

tło etykiety jest białe;

 

kolory definiuje się jako kolory CMYK (cyjan, magenta, żółty i czarny) zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

 

etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 3,5 pkt — kolor: 100 % cyjanu — promień krzywizny narożnika: 2,5 mm.

Image

Logo UE: kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logo energii: kolor: X-00-00-00.

Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + logo energii: szerokość: 62 mm, wysokość: 12 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt — kolor: 100 % cyjanu — długość: 62 mm.

Image

Skala A+–G:

strzałka: wysokość: 6 mm, przerwa: 1 mm — kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

siódma klasa: 00-X-X-00,

ostatnia klasa: 00-X-X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 13 pkt, wielkie litery, kolor biały.

Image

Klasa jednostkowego zużycia energii:

strzałka: szerokość: 17 mm, wysokość: 9 mm, kolor: 100 % czarnego,

tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18,5 pkt, wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 11 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Poziom mocy akustycznej, w dB:

obramowanie: 1,5 pkt — kolor: 100 % cyjanu — promień krzywizny narożnika: 2,5 mm,

wartość: czcionka Calibri pogrubiona 16 pkt, 100 % czarnego,

„dB”: czcionka Calibri zwykła 10 pkt, 100 % czarnego.

Image

Maksymalna wartość natężenia przepływu, w m3/h:

obramowanie: 1,5 pkt — kolor: 100 % cyjanu — promień krzywizny narożnika: 2,5 mm,

wartość: czcionka Calibri pogrubiona 16 pkt, 100 % czarnego,

„m3/h”: czcionka Calibri pogrubiona 16 pkt, 100 % czarnego,

jedna lub dwie strzałki,

każda o szerokości: 10 mm i wysokości: 10 mm.

kolor: 100 % cyjanu.

Image

Energia:

tekst: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, wielkie litery, kolor czarny.

Image

Okres odniesienia:

tekst: czcionka Calibri pogrubiona 8 pkt.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Oznaczenie modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz oznaczenie modelu muszą mieścić się na powierzchni o wymiarach 62 × 10 mm.


ZAŁĄCZNIK IV

Karta produktu

Informacje w karcie produktu systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), podaje się w poniższej kolejności oraz zawiera w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

nadany przez dostawcę identyfikator modelu, to jest kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model systemu wentylacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

c)

jednostkowe zużycie energii (JZE), w kWh/m2/rok, podane dla każdej stosownej strefy klimatycznej i klasy JZE;

d)

deklarowany typ zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia (system jednokierunkowy lub dwukierunkowy);

e)

rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji (napęd wielobiegowy lub układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora);

f)

rodzaj układu odzysku ciepła (przeponowy, regeneracyjny, brak);

g)

sprawność cieplna odzysku ciepła (w % lub „nie dotyczy” w przypadku, gdy produkt nie jest wyposażony w układ odzysku ciepła);

h)

maksymalna wartość natężenia przepływu, w m3/h;

i)

pobór mocy napędu wentylatora, w tym wszystkich układów sterowania silnika, przy maksymalnym natężeniu przepływu (W);

j)

poziom mocy akustycznej (LWA), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

k)

wartość odniesienia natężenia przepływu w m3/s;

l)

wartość odniesienia różnicy ciśnienia, w Pa;

m)

JPM w W/(m3/h);

n)

czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania zgodnie z odpowiednimi definicjami i klasyfikacją w załączniku VIII tabela 1;

o)

deklarowane współczynniki maksymalnych wewnętrznych i zewnętrznych przecieków powietrza (w %) w przypadku dwukierunkowych systemów wentylacyjnych lub stopień przeniesienia (tylko w przypadku regeneracyjnych wymienników ciepła) oraz współczynniki zewnętrznych przecieków powietrza (w %) w przypadku kanałowych jednokierunkowych systemów wentylacyjnych;

p)

stopień mieszania bezkanałowych dwukierunkowych systemów wentylacyjnych, w których nie przewidziano instalacji wewnątrzkanałowej po stronie nawiewu lub wywiewu powietrza;

q)

umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM przeznaczonych do użytku z filtrami, w tym informacja podkreślająca znaczenie regularnej wymiany filtra dla wydajności i efektywności energetycznej systemu;

r)

w przypadku jednokierunkowych systemów wentylacyjnych instrukcja instalowania w elewacji budynku kratek wlotu/wylotu z regulacją, umożliwiających naturalne dostarczanie/usuwanie powietrza;

s)

adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;

t)

wyłącznie w przypadku systemów bezkanałowych: podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy ciśnieniu + 20 Pa i – 20 Pa;

u)

wyłącznie w przypadku systemów bezkanałowych: szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku w m3/h;

v)

roczne zużycie energii elektrycznej (RZE), w kWh/rok;

w)

roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO), w kWh energii pierwotnej na rok, dla każdego typu klimatu (umiarkowanego, ciepłego, chłodnego).


ZAŁĄCZNIK V

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c), musi zawierać przynajmniej:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

nadany przez dostawcę identyfikator modelu, to jest kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model systemu wentylacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

c)

w stosownych przypadkach odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach inne zastosowane metody obliczeniowe, normy pomiarowe i specyfikacje;

e)

dane identyfikacyjne i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

w stosownych przypadkach parametry techniczne na użytek pomiarów, ustalone zgodnie z przepisami załącznika VIII;

g)

wymiary całkowite;

h)

oznaczenie typu SWM;

i)

właściwa dla danego modelu klasa jednostkowego zużycia energii zgodnie z załącznikiem II;

j)

jednostkowe zużycie energii (JZE) dla każdej stosownej strefy klimatycznej;

k)

poziom mocy akustycznej (LWA);

l)

wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VIII.

Na końcu powyższego wykazu dostawcy mogą podać dodatkowe informacje.


ZAŁĄCZNIK VI

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, z wyjątkiem przypadku oferowania produktu przez internet

1.

W przypadku gdy użytkownicy nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, z wyjątkiem przypadków oferowania produktu przez internet, informacje podaje się w następującej kolejności:

a)

właściwa dla danego modelu klasa jednostkowego zużycia energii zgodnie z załącznikiem II;

b)

jednostkowe zużycie energii (JZE), w kWh/(m2/rok) wskazane dla każdej stosownej strefy klimatycznej;

c)

maksymalna wartość natężenia przepływu, w m3/h;

d)

poziom mocy akustycznej (LWA), w dB(A) w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

2.

Jeżeli zamieszcza się dodatkowe informacje zawarte w karcie informacyjnej produktu, muszą one być podawane w formie i kolejności określonych w załączniku IV.

3.

Informacje określone w niniejszym załączniku drukuje się lub przedstawia przy użyciu tak dobranych wielkości i rodzaju czcionki, by były one czytelne.


ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

1.

Na potrzeby pkt 2–5 niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:

a)

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs umożliwiający dostęp do obrazu lub zbioru danych poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich, jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako środek służący ułatwieniu dostępu, np. jako dane wykorzystywane przez syntezatory mowy.

2.

Stosowna etykieta udostępniona przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i harmonogramem określonym w art. 3 ust. 2 i 3 musi pojawiać się na mechanizmie wyświetlania w pobliżu ceny produktu. Rozmiar etykiety dobiera się tak, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, a jej wymiary muszą być proporcjonalne do wymiarów określonych w załączniku III. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w takim przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli używany jest wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

3.

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego musi spełniać następujące wymagania:

a)

musi mieć formę strzałki w kolorze odpowiadającym kolorowi klasy efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)

należy w nim zawrzeć oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu, przy użyciu białego koloru i czcionki takich samych rozmiarów co czcionka ceny; oraz

c)

musi on mieć jedną z poniższych form:

Image

4.

W przypadku wyświetlacza wbudowanego kolejność wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, wyświetla się na mechanizmie wyświetlania w pobliżu ceny produktu;

b)

obraz umożliwia dostęp do etykiety;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych stosuje się przyjęte metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po użyciu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu podaną przy użyciu czcionki o tym samym rozmiarze co czcionka ceny produktu.

5.

Stosowna karta produktu udostępniona przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) musi pojawiać się na mechanizmie wyświetlania w pobliżu ceny produktu. Rozmiar karty produktu dobiera się tak, aby była ona dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w takim przypadku link służący uzyskaniu dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie „Karta produktu”. Jeżeli używany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.


ZAŁĄCZNIK VIII

Pomiary i obliczenia

1.

Jednostkowe zużycie energii (JZE) oblicza się przy użyciu następującego równania:

Formula

gdzie:

JZE oznacza jednostkowe zużycie energii na potrzeby wentylacji na m2 ogrzewanej powierzchni pomieszczenia mieszkalnego lub budynku [kWh/m2/rok],

ta oznacza liczbę godzin pracy na rok [h/rok],

pef oznacza wskaźnik energii pierwotnej (ang. primary energy factor) w odniesieniu do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej [–],

qnet oznacza stopień zapotrzebowania netto na wentylację w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni [m3/h/m2],

MISC oznacza ogólny skonsolidowany wskaźnik odpowiadający danemu typowi systemu, obejmujący wskaźniki wydajności wentylacji, przecieków powietrza w kanałach i dodatkowego przenikania powietrza [–],

CRS oznacza czynnik rodzaju sterowania [–],

x oznacza wykładnik, który uwzględnia nieliniowość stosunku oszczędności energii cieplnej do oszczędności energii elektrycznej, uzależnionego od właściwości silnika i napędu [–],

JPM oznacza jednostkowy pobór mocy [kW/(m3/h)],

th oznacza liczbę godzin w sezonie grzewczym ogółem [h],

ΔΤh oznacza średnią wartość różnicy między temperaturą wewnątrz (19 °C) a temperaturą na zewnątrz w sezonie grzewczym, pomniejszoną o wartość korekcyjną 3K celem uwzględnienia zysku ciepła z energii słonecznej i ze źródeł wewnętrznych [K],

ηh oznacza średnią efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń [–],

cair oznacza jednostkową wydajność grzewczą powietrza o stałym ciśnieniu i stałej gęstości [kWh/(m3 K)],

qref oznacza referencyjny stopień naturalnej wentylacji w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni [(m3/h)/m2],

ηt oznacza sprawność cieplną układu odzysku ciepła [–],

Qdefr oznacza ilość energii grzewczej zużywanej rocznie do odszraniania m2 ogrzewanej powierzchni [kWh/m2/rok], wyznaczaną przy zastosowaniu zmiennoprądowego elektrycznego ogrzewania rezystancyjnego.

Formula,

gdzie:

tdefr oznacza okres odszraniania, to jest okres, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej – 4 °C [h/rok], a

ΔΤdefr oznacza średnią wartość różnicy, wyrażonej w K, miedzy temperaturą na zewnątrz i temperaturą – 4 °C w okresie odszraniania.

Qdefr odnosi się tylko do systemów dwukierunkowych z przeponowym wymiennikiem ciepła; w przypadku systemów jednokierunkowych lub systemów z regeneracyjnym wymiennikiem ciepła Qdefr  = 0.

Wartości JPM i ηt wyznacza się, przeprowadzając badania i dokonując stosownych obliczeń.

Pozostałe parametry i ich wartości domyślne podano w tabeli 1. Na potrzeby wyznaczenia klasy energooszczędności JZE oblicza się, przyjmując parametry klimatu umiarkowanego.

2.

Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) w przeliczeniu na 100 m2 powierzchni pomieszczenia (w kWh/rok) oraz roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO), to jest roczne oszczędności energii zużywanej na potrzeby ogrzewania (w kWh ciepła spalania materiału opałowego na rok) oblicza się przy użyciu poniższych równań, stosując definicje zawarte w pkt 1 i wartości domyślne podane w tabeli 1 dla każdego z podanych typów klimatu (umiarkowanego, ciepłego i chłodnego):

Formula;

Formula.

Tabela 1

Parametry stosowane przy obliczaniu JZE

Typologia ogólna

MISC

Kanałowe systemy wentylacyjne

1,1

Bezkanałowe systemy wentylacyjne

1,21

Rodzaj sterowania wentylacją

CRS

Sterowanie ręczne (brak sterowania według zapotrzebowania)

1

Sterowanie czasowe (brak sterowania według zapotrzebowania)

0,95

Centralne sterowanie według zapotrzebowania

0,85

Lokalne sterowanie według zapotrzebowania

0,65

Silnik i napęd

wartość x

tryb pracy/spoczynku i jeden bieg

1

dwubiegowy

1,2

trzybiegowy

1,5

bezstopniowy

2

Klimat

th

w h

ΔΤh

w K

tdefr

w h

ΔΤdefr

w K

Qdefr  (1)

w kWh/rok/m2

Chłodny

6 552

14,5

1 003

5,2

5,82

Umiarkowany

5 112

9,5

168

2,4

0,45

Ciepły

4 392

5

Wartości domyślne

wartość

Jednostkowa wydajność grzewcza powietrza, cair w kWh/(m3K)

0,000344

Zapotrzebowanie netto na wentylację w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni, qnet w (m3/h)/m2

1,3

Referencyjny stopień wentylacji naturalnej w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni, qref w (m3/h)/m2

2,2

LIczba godzin pracy na rok, ta w h

8 760

Wskaźnik energii pierwotnej w odniesieniu do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, pef

2,5

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, ηh

75 %


(1)  Parametr odszraniania ma zastosowanie jedynie do systemów dwukierunkowych z przeponowym wymiennikiem ciepła, jego wartość oblicza się następująco: Qdefr = tdefr * Δtdefr * cair * qnet * pef. W przypadku systemów jednokierunkowych lub systemów z regeneracyjnym wymiennikiem ciepła Qdefr  = 0.


ZAŁĄCZNIK IX

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w załączniku II organy państw członkowskich poddają badaniu jeden egzemplarz SWM. Jeżeli wartości uzyskane w wyniku pomiaru lub wartości obliczone na podstawie wartości uzyskanych w wyniku pomiaru nie odpowiadają wartościom podanym przez producenta w rozumieniu art. 3, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń określonych w tabeli 1, pomiarom poddaje się trzy inne egzemplarze systemu.

Jeśli średnia arytmetyczna wartości uzyskanych w wyniku pomiaru parametrów tych egzemplarzy nie spełnia wymogów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń podanych w tabeli 1, model i wszystkie inne modele równoważne uznaje się za niezgodne z wymogami określonymi w załączniku II.

Organy państwa członkowskiego przekazują wyniki badań i inne istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji w ciągu miesiąca od daty podjęcia decyzji o braku zgodności modelu.

Organy państw członkowskich stosują metody pomiarów i obliczeń określone w załączniku VIII.

Tabela 1

Parametr

Odchylenia dopuszczalne w procedurze weryfikacji

JPM

Wartość uzyskana w wyniku pomiaru nie może przekraczać 1,07 maksymalnej wartości deklarowanej.

Sprawność cieplna SWM

Wartość uzyskana w wyniku pomiaru nie może być niższa niż 0,93 minimalnej wartości deklarowanej.

Poziom mocy akustycznej

Wartość uzyskana w wyniku pomiaru nie może przekraczać maksymalnej wartości deklarowanej o więcej niż 2 dB.

Określone w niniejszym załączniku odchylenia dopuszczalne w procedurze weryfikacji mają zastosowanie jedynie do weryfikacji parametrów w ramach pomiarów przeprowadzanych przez organy państw członkowskich i nie mogą być wykorzystywane przez dostawcę jako dopuszczalne odchylenia przy ustalaniu wartości podawanych w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy podawane na etykiecie lub w (elektronicznej) karcie produktu nie mogą być korzystniejsze dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.


Top