Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0926

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby powiadomień związanych z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 254, 28.8.2014, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/926/oj

28.8.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/2


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 926/2014

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby powiadomień związanych z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (1), w szczególności jej art. 35 ust. 6, art. 36 ust. 6 i art. 39 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu stworzenia standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby powiadomień związanych z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług należy zdefiniować pewne terminy techniczne, tak aby dokonać jasnego rozróżnienia między powiadomieniami dotyczącymi oddziału, powiadomieniami dotyczącymi świadczenia usług, powiadomieniami wynikającymi ze zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału oraz powiadomieniami dotyczącymi planowanego zakończenia działalności oddziału.

(2)

Ustanowienie standardowych procedur określających język i sposoby przedkładania powiadomień paszportowych przez instytucje kredytowe właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego ułatwia korzystanie ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług oraz zwiększa efektywność realizacji odpowiednich zadań i obowiązków spoczywających na właściwych organach w państwach członkowskich pochodzenia i przyjmujących państwach członkowskich.

(3)

Standardy techniczne powinny zobowiązywać właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia do przeprowadzenia oceny prawidłowości i kompletności przedłożonych powiadomień paszportowych, tak aby zapewnić jasność w kwestii zakresu odpowiedzialności właściwych organów w państwie członkowskim pochodzenia i w przyjmującym państwie członkowskim oraz zagwarantować jakość powiadomień paszportowych przedkładanych przez instytucje kredytowe.

(4)

Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia powinny wskazywać instytucjom kredytowym konkretne elementy decydujące o tym, że dane powiadomienie paszportowe jest oceniane jako niekompletne lub nieprawidłowe, tak aby uprościć proces wykrywania brakujących lub nieprawidłowych elementów i przekazywania informacji na ten temat.

(5)

Aby zapewnić przejrzystość i terminowe przeprowadzenie oceny przedłożonego powiadomienia paszportowego należy jednoznacznie określić początek biegu trzymiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 35 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE, tak aby właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia mogły wydać decyzję w kwestii adekwatności struktury administracyjnej i kondycji finansowej instytucji kredytowej oraz przekazać powiadomienie paszportowe właściwemu organowi w przyjmującym państwie członkowskim. Należy również jednoznacznie określić początek biegu okresów, o których mowa w art. 36 ust. 3 i art. 39 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, przyznanych właściwym organom w państwie członkowskim pochodzenia i w przyjmującym państwie członkowskim na wydanie odpowiednich decyzji i przekazanie stosownych informacji sobie nawzajem lub instytucjom kredytowym.

(6)

Konieczne jest wydawanie przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego potwierdzenia odbioru przekazanego powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału, tak aby zapewnić jasność w kwestii daty otrzymania odpowiedniego powiadomienia oraz w kwestii długości okresu, jaki przysługuje właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego na przygotowanie się do nadzoru nad instytucją kredytową oraz na wskazanie jej ewentualnych warunków, które — w interesie dobra ogólnego — mogą obowiązywać w przypadku prowadzonej przez nią działalności, oraz dokładnej daty, z którą instytucja kredytowa będzie mogła założyć oddział lub oddziały i rozpocząć działalność na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego.

(7)

Aby zapewnić przejrzystość co do warunków, które — w interesie dobra ogólnego — mogą obowiązywać w przypadku prowadzenia działalności w przyjmującym państwie członkowskim, właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego powinny przekazywać właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia informacje dotyczące tych warunków, które nakładają ograniczenia w odniesieniu do działalności prowadzonej przez oddziały instytucji kredytowej na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego.

(8)

Procedury dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału powinny również obejmować szczególny przypadek planowanego zakończenia działalności oddziału, gdyż jest ono uznawane za istotną zmianę działalności oddziału, o której należy powiadomić właściwe organy w państwie członkowskim pochodzenia i przyjmującym państwie członkowskim.

(9)

Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ dotyczą powiadomień związanych z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, oraz aby ułatwić całościowy wgląd w te przepisy i łatwy dostęp do nich osobom podlegającym tym obowiązkom, wskazane jest włączenie do jednego rozporządzenia określonych wykonawczych standardów technicznych wymaganych na mocy dyrektywy 2013/36/UE.

(10)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, EUNB).

(11)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono standardowe formularze, szablony i procedury na potrzeby powiadomień związanych z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług zgodnie z art. 35 ust. 6, art. 36 ust. 6 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„powiadomienie paszportowe dotyczące oddziału” oznacza powiadomienie przedłożone przez instytucję kredytową pragnącą założyć oddział na terytorium innego państwa członkowskiego właściwym organom swojego państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 35 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE;

2)

„powiadomienie dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału” oznacza powiadomienie informujące o zmianie szczegółowych informacji przekazanych zgodnie z art. 35 ust. 2 lit. b), c) lub d) dyrektywy 2013/36/UE przedłożone przez instytucję kredytową właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 36 ust. 3 tej dyrektywy;

3)

„powiadomienie paszportowe dotyczące świadczenia usług” oznacza powiadomienie przedłożone przez instytucję kredytową, która pragnie skorzystać ze swobody świadczenia usług poprzez prowadzenie po raz pierwszy działalności na terytorium innego państwa członkowskiego, właściwym organom swojego państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 39 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE;

4)

„powiadomienia paszportowe” oznaczają powiadomienie paszportowe dotyczące oddziału, powiadomienie dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału lub powiadomienie paszportowe dotyczące świadczenia usług.

Artykuł 3

Wymogi ogólne dotyczące powiadomień paszportowych

1.   Powiadomienia paszportowe przedkładane zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia spełniają następujące wymogi:

a)

są sporządzane na piśmie w języku uznawanym przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia oraz w języku uznawanym przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego lub w jakimkolwiek języku Unii uznawanym zarówno przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia, jak i przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego;

b)

są składane drogą pocztową lub środkami elektronicznymi, jeżeli odpowiednie właściwe organy uznają taką metodę.

2.   Właściwe organy podają następujące informacje do wiadomości publicznej:

a)

języki uznawane zgodnie z ust. 1 lit. a);

b)

adres, na który należy wysyłać powiadomienia paszportowe składane drogą pocztową;

c)

informacje na temat wszelkich środków elektronicznych, za pośrednictwem których można składać powiadomienia paszportowe, oraz wszelkie istotne dane kontaktowe.

ROZDZIAŁ II

PROCEDURY NA POTRZEBY POWIADOMIENIA PASZPORTOWEGO DOTYCZĄCEGO ODDZIAŁU

Artykuł 4

Przedkładanie powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału

Instytucje kredytowe korzystają z formularza przedstawionego w załączniku I celem przedłożenia powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia.

Artykuł 5

Ocena kompletności i prawidłowości powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału

1.   Po otrzymaniu powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia oceniają kompletność i prawidłowość przekazanych informacji.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia uznają, że okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 35 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE, rozpoczął bieg w dniu otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału zawierającego informacje, które zostały ocenione jako kompletne i prawidłowe.

3.   Jeżeli informacje przekazane w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału zostały ocenione jako niekompletne lub nieprawidłowe, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia niezwłocznie informują instytucję kredytową o tym fakcie, wskazując informacje ocenione jako niekompletne lub nieprawidłowe.

Artykuł 6

Przekazywanie powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału

1.   Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia korzystają z formularza przedstawionego w załączniku II celem przekazania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego, załączając do niego kopię powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału oraz najbardziej aktualne dostępne informacje na temat funduszy własnych przedłożone na formularzu przedstawionym w załączniku III.

2.   Właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego niezwłocznie przekazują potwierdzenie odbioru powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia, wskazując datę otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału.

3.   Po przekazaniu potwierdzenia odbioru przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia niezwłocznie przekazują instytucji kredytowej następujące informacje:

a)

informację o przekazaniu powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego;

b)

datę otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego.

Artykuł 7

Przekazywanie informacji na temat warunków w interesie dobra ogólnego

1.   Właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego przekazują instytucji kredytowej na piśmie informacje na temat wszelkich warunków, o których mowa w art. 36 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE i które — w interesie dobra ogólnego — mogą obowiązywać w przypadku prowadzenia działalności na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego.

2.   Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, nakładają ograniczenia na działalność oddziału, właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego przekazują również informacje na temat tych warunków na piśmie właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia.

ROZDZIAŁ III

PROCEDURY NA POTRZEBY POWIADOMIENIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ODDZIAŁU

Artykuł 8

Przedkładanie powiadomienia dotyczącego zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału

1.   Instytucje kredytowe korzystają z formularza przedstawionego w załączniku I celem przedłożenia powiadomienia dotyczącego zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego, chyba że zmiana dotyczy planowanego zakończenia działalności oddziału.

2.   Jeżeli zmiana dotyczy planowanego zakończenia działalności oddziału, instytucje kredytowe korzystają z formularza przedstawionego w załączniku IV celem przedłożenia powiadomienia dotyczącego zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego.

Artykuł 9

Ocena kompletności i prawidłowości powiadomienia

1.   Po otrzymaniu powiadomienia dotyczącego zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia oceniają kompletność i prawidłowość przekazanych informacji.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego uznają, że okres jednego miesiąca, o którym mowa w art. 36 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE, rozpoczął bieg w dniu otrzymania powiadomienia dotyczącego zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału zawierającego informacje, które zostały ocenione jako kompletne i prawidłowe. Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego współpracują ze sobą w celu podjęcia decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE, w terminie, o którym mowa w tym artykule.

3.   Jeżeli informacje przekazane w powiadomieniu dotyczącym zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału zostały ocenione jako niekompletne lub nieprawidłowe, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia niezwłocznie informują instytucję kredytową o tym fakcie, wskazując informacje ocenione jako niekompletne lub nieprawidłowe.

Artykuł 10

Przekazywanie decyzji podjętych po otrzymaniu powiadomienia

1.   Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują swoją decyzję, o której mowa w art. 36 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE, na piśmie instytucji kredytowej i właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego.

2.   Właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego przekazują swoją decyzję, o której mowa w art. 36 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE, na piśmie instytucji kredytowej.

3.   Jeżeli w decyzji, o której mowa w ust. 2, określono warunki, które nakładają ograniczenia na działalność oddziału, właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego przekazują również informacje na temat tych warunków na piśmie właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia.

ROZDZIAŁ IV

PROCEDURY NA POTRZEBY POWIADOMIENIA PASZPORTOWEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG

Artykuł 11

Przedkładanie powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług

Instytucje kredytowe korzystają z formularza przedstawionego w załączniku V celem przedłożenia powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia.

Artykuł 12

Ocena kompletności i prawidłowości powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług

1.   Po otrzymaniu powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia oceniają kompletność i prawidłowość przekazanych informacji.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia uznają, że okres jednego miesiąca, o którym mowa w art. 39 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, rozpoczął bieg w dniu otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług zawierającego informacje, które zostały ocenione jako kompletne i prawidłowe.

3.   Jeżeli informacje przekazane w powiadomieniu paszportowym dotyczącym świadczenia usług zostały ocenione jako niekompletne lub nieprawidłowe, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia niezwłocznie informują instytucję kredytową o tym fakcie, wskazując informacje ocenione jako niekompletne lub nieprawidłowe.

Artykuł 13

Przekazywanie powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług

Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia korzystają z formularza przedstawionego w załączniku VI celem przekazania powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 sierpnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Formularz na potrzeby przedłożenia powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału lub powiadomienia dotyczącego zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału

Jeżeli instytucja kredytowa przedkłada powiadomienie dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału właściwym organom w państwie członkowskim pochodzenia i w przyjmującym państwie członkowskim, wypełnia ona tylko te części formularza, które zawierają informacje podlegające zmianie.

1.   Informacje kontaktowe

Rodzaj powiadomienia:

[Powiadomienie paszportowe dotyczące oddziału/powiadomienie dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału]

Przyjmujące państwo członkowskie, w którym ma zostać założony oddział:

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

Nazwa i numer referencyjny instytucji kredytowej:

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

Adres instytucji kredytowej w przyjmującym państwie członkowskim, od której można uzyskać odpowiednie dokumenty:

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

Przewidywane główne miejsce prowadzenia działalności oddziału w przyjmującym państwie członkowskim:

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

Data planowanego rozpoczęcia działalności przez oddział:

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w oddziale:

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

Numer telefonu:

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

Adres e-mail:

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.   Program działalności

2.1.   Przewidywany zakres działalności

2.1.1.   Opis najważniejszych celów i strategii działalności oddziału oraz wyjaśnienie, w jaki sposób oddział przyczyni się do realizacji strategii instytucji oraz, w stosownych przypadkach, jej grupy

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.1.2.   Opis docelowych klientów i kontrahentów

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.1.3.   Wykaz rodzajów działalności, o których mowa w załączniku I do dyrektywy 2013/36/UE, które instytucja kredytowa zamierza prowadzić w przyjmującym państwie członkowskim, ze wskazaniem rodzajów działalności, które będą stanowić podstawową działalność w przyjmującym państwie członkowskim, oraz przewidywanej daty rozpoczęcia każdego podstawowego rodzaju działalności

Nr

Rodzaj działalności

Rodzaje działalności, które instytucja kredytowa zamierza prowadzić

Rodzaje działalności, które będą stanowić podstawową działalność

Przewidywana data rozpoczęcia każdego podstawowego rodzaju działalności

1.

Przyjmowanie depozytów i innych środków podlegających zwrotowi

 

 

 

2.

Udzielanie kredytów, w tym między innymi: kredyt konsumencki, umowy kredytowe dotyczące nieruchomości, faktoring z regresem lub bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym forfeiting)

 

 

 

3.

Leasing finansowy

 

 

 

4.

Usługi płatnicze zgodnie z definicją w art. 4 pkt 3 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 

 

 

4a.

Usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

 

 

 

4b.

Usługi umożliwiające wypłaty gotówkowe z rachunku płatniczego oraz działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

 

 

 

4c.

Wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy usług płatniczych:

realizacja usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej bądź podobnego instrumentu

realizacja przelewów bankowych, w tym stałych zleceń

 

 

 

4d.

Wykonywanie transakcji płatniczych, jeżeli środki mają pokrycie w linii kredytowej przyznanej użytkownikowi usług płatniczych:

realizacja usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej bądź podobnego instrumentu

realizacja przelewów bankowych, w tym stałych zleceń

 

 

 

4e.

Wydawanie lub nabywanie instrumentów płatniczych

 

 

 

4f.

Usługi przekazów pieniężnych

 

 

 

4g.

Wykonywanie transakcji płatniczych, w ramach których zgoda płatnika na wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest operatorowi systemu telekomunikacyjnego, informatycznego lub operatorowi sieci, działającemu jedynie jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem usługi płatniczej a dostawcą towarów i usług (2)

 

 

 

5.

Emisja innych środków płatności i administrowanie nimi (np. czeków podróżnych i czeków bankierskich), o ile działalność ta nie jest objęta pkt 4

 

 

 

6.

Gwarancje i zobowiązania

 

 

 

7.

Obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta dowolną z następujących pozycji:

 

 

 

7a.

instrumentami rynku pieniężnego (np. czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi)

 

 

 

7b.

dewizami

 

 

 

7c.

opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu „futures”

 

 

 

7d.

instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej

 

 

 

7e.

zbywalnymi papierami wartościowymi

 

 

 

8.

Uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z taką emisją

 

 

 

9.

Doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej i kwestii z nimi związanych, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw gospodarczych

 

 

 

10.

Pośrednictwo na rynku pieniężnym

 

 

 

11.

Zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne

 

 

 

12.

Przechowywanie papierów wartościowych i administrowanie nimi

 

 

 

13.

Usługi w zakresie opiniowania kredytobiorców

 

 

 

14.

Przechowywanie w sejfach

 

 

 

15.

Emisja pieniądza elektronicznego

 

 

 

2.1.4.   Wykaz usług inwestycyjnych i rodzajów działalności inwestycyjnej, które instytucja kredytowa zamierza prowadzić w przyjmującym państwie członkowskim, przewidzianych w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C załącznika I do tej dyrektywy

Instrumenty finansowe

Usługi inwestycyjne i rodzaje działalności inwestycyjnej

Usługi dodatkowe

 

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuły wierszy i kolumn stanowią odniesienie do odpowiedniej sekcji i pozycji w załączniku I do dyrektywy 2004/39/WE (np. A1 odnosi się załącznika I sekcja A pkt 1).

2.2.   Struktura organizacyjna oddziału

2.2.1.   Opis struktury organizacyjnej oddziału, w tym funkcjonalnej i prawnej struktury podległości służbowej oraz pozycji i roli oddziału w strukturze organizacyjnej instytucji oraz, w stosownych przypadkach, jej grupy

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

Opis może zostać uzupełniony stosownymi dokumentami, np. schematem organizacyjnym.

2.2.2.   Opis zasad zarządzania oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej oddziału, zawierający następujące informacje:

2.2.2.1.

procedury zarządzania ryzykiem oddziału oraz szczegółowe informacje na temat zarządzania ryzykiem utraty płynności przez instytucję oraz, w stosownych przypadkach, jej grupę

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.2.2.

wszelkie ograniczenia, które odnoszą się do działalności oddziału, w szczególności jego działalności w zakresie udzielania kredytów

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.2.3.

szczegółowe informacje na temat procedur przeprowadzania audytów wewnętrznych oddziału, w tym szczegółowe informacje na temat osoby odpowiedzialnej za te procedury oraz, w stosownych przypadkach, szczegółowe informacje na temat audytora zewnętrznego

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.2.4.

stosowane przez odział procedury służące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym szczegółowe informacje na temat osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z tym procedurami

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.2.5.

kontrole nad outsourcingiem i inne ustalenia z osobami trzecimi w związku z rodzajami działalności prowadzonymi przez oddział, które są objęte zezwoleniem instytucji

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.3.   Jeżeli oddział zamierza prowadzić co najmniej jeden z rodzajów usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 2 dyrektywy 2004/39/WE, opis następujących ustaleń:

2.2.3.1.

ustalenia służące ochronie środków pieniężnych i aktywów klientów

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.3.2.

ustalenia służące wywiązaniu się ze zobowiązań ustanowionych w art. 19, 21, 22, 25, 27 i 28 dyrektywy 2004/39/WE oraz środki przyjęte na ich podstawie przez odpowiednie właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.3.3.

wewnętrzny kodeks postępowania, w tym kontrole nad prowadzeniem transakcji na własny rachunek

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.3.4.

szczegółowe informacje na temat osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie skarg dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej oddziału

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.3.5.

szczegółowe informacje na temat osoby powołanej w celu zapewnienia zgodności z ustaleniami poczynionymi przez oddział w związku z usługami inwestycyjnymi i działalnością inwestycyjną

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.2.4.   Szczegółowe informacje na temat doświadczenia zawodowego osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.3.   Inne informacje

2.3.1.   Plan finansowy zawierający prognozy dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat, obejmujący okres trzech lat

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

Informacje te można przekazać w formie załącznika do niniejszego powiadomienia.

2.3.2.   Nazwa i dane kontaktowe unijnych systemów gwarantowania depozytów oraz ochrony inwestorów, których członkiem jest instytucja i które obejmują rodzaje działalności oddziału i oferowane przez niego usługi, wraz z maksymalnym poziomem gwarancji w ramach systemu ochrony inwestorów

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

2.3.3.   Szczegółowe informacje na temat ustaleń poczynionych przez oddział w obszarze IT

[do wypełnienia przez instytucję kredytową]

(1)  Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1).

(2)  Czy rodzaj działalności, o którym mowa w pkt 4 g, obejmuje udzielanie kredytów zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 ust. 3 dyrektywy 2007/64/WE?

☐ tak ☐ nie

(3)  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Formularz na potrzeby przekazania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału

Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia:

 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

 

Numer telefonu:

 

Adres e-mail:

 

 

 

Adres właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego:

 

 

[Data]

 

Nr ref.:

 

 

 

 

Przekazanie powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału

[W dokumencie służącym do przekazania powiadomienia należy zawrzeć przynajmniej następujące informacje:

 

nazwę i numer referencyjny instytucji kredytowej

 

informacje na temat właściwych organów odpowiedzialnych za udzielenie zezwolenia instytucji kredytowej i sprawowanie nadzoru nad instytucją kredytową

 

oświadczenie dotyczące zamiaru prowadzenia przez instytucję kredytową działalności na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego, zawierające datę otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału zawierającego informacje, które zostały ocenione jako kompletne i prawidłowe

 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem

 

nazwę i dane kontaktowe unijnych systemów gwarantowania depozytów oraz ochrony inwestorów, których członkiem jest instytucja i które obejmują rodzaje działalności oddziału i oferowane przez niego usługi]

 

 

 

[Dane kontaktowe]

 


ZAŁĄCZNIK III

Formularz na potrzeby przekazania informacji o wysokości i strukturze funduszy własnych oraz o wymogach w zakresie funduszy własnych

1.   Wysokość i struktura funduszy własnych

Pozycja

Wszystkie odniesienia odnoszą się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (1)

Kwota

(w mln EUR)

Fundusze własne

Artykuł 4 ust. 1 pkt 118 i art. 72

[dane jak w wierszu 010 we wzorze 1 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014  (2) ]

Kapitał Tier I

Artykuł 25

[dane jak w wierszu 015 we wzorze 1 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Kapitał podstawowy Tier I

Artykuł 50

[dane jak w wierszu 020 we wzorze 1 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Kapitał dodatkowy Tier I

Artykuł 61

[dane jak w wierszu 530 we wzorze 1 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Kapitał Tier II

Artykuł 71

[dane jak w wierszu 750 we wzorze 1 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

2.   Wymogi w zakresie funduszy własnych

Pozycja

Wszystkie odniesienia odnoszą się do przepisów rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Kwota

(w mln EUR)

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko

Artykuł 92 ust. 3 i art. 95, 96 i 98

[dane jak w wierszu 010 we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia

Artykuł 92 ust. 3 lit. a) i f)

[dane jak w wierszu 040 we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy

Artykuł 92 ust. 3 lit. c) ppkt (ii) oraz art. 92 ust. 4 lit. b)

[dane jak w wierszu 490 we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów

Artykuł 92 ust. 3 lit. b) ppkt (i), art. 92 ust. 3 lit. c) ppkt (i) i art. 92 ust. 3 lit. c) ppkt (iii) oraz art. 92 ust. 4 lit. b)

[dane jak w wierszu 520 we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego

Artykuł 92 ust. 3 lit. e) oraz art. 92 ust. 4 lit. b)

[dane jak w wierszu 590 we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich

Artykuł 95 ust. 2, art. 96 ust. 2, art. 97 i art. 98 ust. 1 lit. a)

[dane jak w wierszu 630 we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej

Artykuł 92 ust. 3 lit. d)

[dane jak w wierszu 640 we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym

Artykuł 92 ust. 3 lit. b) ppkt (ii) i art. 395–401

[dane jak w wierszu 680 we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]

Kwoty innych ekspozycji na ryzyko

Artykuły 3, 458, 459 i 500 oraz kwoty ekspozycji na ryzyko, których nie można przypisać do jednej z pozostałych pozycji niniejszej tabeli

[dane jak w wierszu 690 we wzorze 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014]


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK IV

Formularz na potrzeby przedłożenia powiadomienia dotyczącego zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału, które dotyczy planowanego zakończenia działalności oddziału

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji kredytowej lub w oddziale:

 

Numer telefonu:

 

Adres e-mail:

 

 

 

Adres właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia:

 

Adres właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego:

 

 

 

 

[Data]

 

[Nr ref:]

 

 

 

 

Przedłożenie powiadomienia dotyczącego zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału, które dotyczy planowanego zakończenia działalności oddziału

[W powiadomieniu tym należy zawrzeć przynajmniej następujące informacje:

 

nazwę i numer referencyjny instytucji kredytowej

 

nazwę oddziału na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego

 

informacje na temat właściwych organów odpowiedzialnych za udzielenie zezwolenia instytucji kredytowej i sprawowanie nadzoru nad instytucją kredytową

 

oświadczenie dotyczące zamiaru zakończenia przez instytucję kredytową działalności oddziału na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego oraz datę wejścia w życie decyzji o zakończeniu działalności

 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe osób, które będą odpowiedzialne za proces zakończenia działalności oddziału

 

przewidywany harmonogram planowanego zakończenia działalności

 

informacje na temat procesu zakończenia relacji biznesowych z klientami oddziału]

 

[Dane kontaktowe]

 


ZAŁĄCZNIK V

Formularz na potrzeby przedłożenia powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług

1.   Informacje kontaktowe

Rodzaj powiadomienia

Powiadomienie paszportowe dotyczące świadczenia usług

Przyjmujące państwo członkowskie, w którym instytucja kredytowa zamierza prowadzić działalność:

 

Nazwa i numer referencyjny instytucji kredytowej:

 

Adres siedziby zarządu instytucji kredytowej:

 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji kredytowej:

 

Numer telefonu:

 

Adres e-mail:

 

2.   Wykaz rodzajów działalności, o których mowa w załączniku I do dyrektywy 2013/36/UE, które instytucja kredytowa zamierza prowadzić w przyjmującym państwie członkowskim, ze wskazaniem rodzajów działalności, które będą stanowić podstawową działalność instytucji kredytowej w przyjmującym państwie członkowskim, oraz przewidywanej daty rozpoczęcia każdego podstawowego rodzaju działalności

Nr

Rodzaj działalności

Rodzaje działalności, które instytucja kredytowa zamierza prowadzić

Rodzaje działalności, które będą stanowić podstawową działalność

Przewidywana data rozpoczęcia każdego podstawowego rodzaju działalności

1.

Przyjmowanie depozytów i innych środków podlegających zwrotowi

 

 

 

2.

Udzielanie kredytów, w tym między innymi: kredyt konsumencki, umowy kredytowe dotyczące nieruchomości, faktoring z regresem lub bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym forfeiting)

 

 

 

3.

Leasing finansowy

 

 

 

4.

Usługi płatnicze zgodnie z definicją w art. 4 pkt 3 dyrektywy 2007/64/WE

 

 

 

4a.

Usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

 

 

 

4b.

Usługi umożliwiające wypłaty gotówkowe z rachunku płatniczego oraz działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

 

 

 

4c.

Wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy usług płatniczych:

realizacja usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej bądź podobnego instrumentu

realizacja przelewów bankowych, w tym stałych zleceń

 

 

 

4d.

Wykonywanie transakcji płatniczych, jeżeli środki mają pokrycie w linii kredytowej przyznanej użytkownikowi usług płatniczych:

realizacja usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej bądź podobnego instrumentu

realizacja przelewów bankowych, w tym stałych zleceń

 

 

 

4e.

Wydawanie lub nabywanie instrumentów płatniczych

 

 

 

4f.

Usługi przekazów pieniężnych

 

 

 

4g.

Wykonywanie transakcji płatniczych, w ramach których zgoda płatnika na wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest operatorowi systemu telekomunikacyjnego, informatycznego lub operatorowi sieci, działającemu jedynie jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem usługi płatniczej a dostawcą towarów i usług (1)

 

 

 

5.

Emisja innych środków płatności i administrowanie nimi (np. czeków podróżnych i czeków bankierskich), o ile działalność ta nie jest objęta pkt 4

 

 

 

6.

Gwarancje i zobowiązania

 

 

 

7.

Obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta dowolną z następujących pozycji:

 

 

 

7a.

instrumentami rynku pieniężnego (np. czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi)

 

 

 

7b.

dewizami

 

 

 

7c.

opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu „futures”

 

 

 

7d.

instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej

 

 

 

7e.

zbywalnymi papierami wartościowymi

 

 

 

8.

Uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z taką emisją

 

 

 

9.

Doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej i kwestii z nimi związanych, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw gospodarczych

 

 

 

10.

Pośrednictwo na rynku pieniężnym

 

 

 

11.

Zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne

 

 

 

12.

Przechowywanie papierów wartościowych i administrowanie nimi

 

 

 

13.

Usługi w zakresie opiniowania kredytobiorców

 

 

 

14.

Przechowywanie w sejfach

 

 

 

15.

Emisja pieniądza elektronicznego

 

 

 

3.   Wykaz usług inwestycyjnych i rodzajów działalności inwestycyjnej, które instytucja kredytowa zamierza prowadzić w przyjmującym państwie członkowskim, przewidzianych w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE, w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C załącznika I do tej dyrektywy

Instrumenty finansowe

Usługi inwestycyjne i rodzaje działalności inwestycyjnej

Usługi dodatkowe

 

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuły wierszy i kolumn stanowią odniesienie do odpowiedniej sekcji i pozycji w załączniku I do dyrektywy 2004/39/WE (np. A1 odnosi się załącznika I sekcja A pkt 1).


(1)  Czy rodzaj działalności, o którym mowa w pkt 4 g, obejmuje udzielanie kredytów zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 ust. 3 dyrektywy 2007/64/WE?

☐ tak ☐ nie


ZAŁĄCZNIK VI

Formularz na potrzeby przekazania powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług

Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia:

 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

 

Numer telefonu:

 

Adres e-mail:

 

 

 

Adres właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego:

 

 

 

 

[Data]

 

Nr ref.:

 

 

Przekazanie powiadomienia paszportowego dotyczącego świadczenia usług

[W dokumencie służącym do przekazania powiadomienia należy zawrzeć przynajmniej następujące informacje:

 

nazwę i numer referencyjny instytucji kredytowej

 

informacje na temat właściwych organów odpowiedzialnych za udzielenie zezwolenia instytucji kredytowej i sprawowanie nadzoru nad instytucją kredytową

 

oświadczenie dotyczące zamiaru prowadzenia przez instytucję kredytową działalności na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego w drodze korzystania ze swobody świadczenia usług]

 

 

 

 

 

[Dane kontaktowe]

 


Top