EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0756

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 756/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (EBC/2014/30)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/14


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 756/2014

z dnia 8 lipca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe

(EBC/2014/30)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) (2) weszło w życie w dniu 27 listopada 2013 r.; będzie ono miało zastosowanie do przekazywania danych dotyczących stóp procentowych monetarnych instytucji finansowych (MIF) od dnia 1 stycznia 2015 r.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) wprowadza wymóg odrębnego przekazywania danych dotyczących nowych umów renegocjowanych kredytów i pożyczek; jednocześnie punkt 4 części 13 załącznika II do wytycznych EBC/2014/15 (3) wprowadza również wymóg przekazywania danych dotyczących stóp procentowych mających zastosowanie do renegocjowanych kredytów i pożyczek.

(3)

Niezbędne jest ujednolicenie zakresu renegocjowanych kredytów i pożyczek z rozporządzenia (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) z wytycznymi EBC/2014/15, co zapewni właściwe ujmowanie renegocjacji pożyczek i kredytów, które mają miejsce w czasie trwania okresu sprawozdawczego, w którym udzielono kredytu lub pożyczki, jak również właściwe sprawozdawanie nowych umów renegocjowanych kredytów i pożyczek, które nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane, tj. kredytów i pożyczek pobieranych w transzach,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana

W sekcji VI części 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22.

Na potrzeby osobnego wykazywania w statystyce stóp procentowych MIF stanów nowych umów z tytułu renegocjowanych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw niefinansowych renegocjowane kredyty i pożyczki obejmują wszystkie nowe umowy kredytów i pożyczek innych niż kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych, które w momencie renegocjacji zostały udzielone, ale nie zostały jeszcze spłacone.”.

Artykuł 2

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 8 lipca 2014 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/34) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 51).

(3)  Wytyczne EBC/2014/15 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (przyjęte w dniu 4 kwietnia 2014 r. i dostępne na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu). Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.


Top