Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0325

2014/325/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

OJ L 165, 4.6.2014, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/325/oj

4.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/56


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

(2014/325/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1), w szczególności jej art. 18 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG (2), w szczególności jej art. 7c ust. 6,

po konsultacjach z Komitetem ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw i Biopłynów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywach 98/70/WE i 2009/28/WE określono kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw. Przepisy art. 7b i 7c oraz załącznika IV do dyrektywy 98/70/WE są podobne do przepisów art. 17 i 18 oraz załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE.

(2)

W przypadku gdy biopaliwa i biopłyny mają zostać uwzględnione do celów, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a), b) i c) dyrektywy 2009/28/WE, państwa członkowskie powinny zobowiązać podmioty gospodarcze do wykazania zgodności biopaliw i biopłynów z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 17 ust. 2–5 dyrektywy 2009/28/WE.

(3)

W przypadku gdy podmiot gospodarczy przedstawia dowód lub dane uzyskane w ramach dobrowolnego systemu zatwierdzonego przez Komisję, państwo członkowskie nie powinno wymagać od dostawcy, w granicach objętych decyzją zatwierdzającą, przedstawiania dalszych dowodów zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

(4)

Wniosek o uznanie, że system „KZR INiG” wykazuje zgodność partii biopaliw z kryteriami zrównoważonego rozwoju ustanowionymi w dyrektywie 98/70/WE i w dyrektywie 2009/28/WE został pierwotnie przedłożony Komisji dnia 17 lipca 2012 r. Wniosek dotyczący przyjętej wersji systemu został przedłożony w dniu 17 grudnia 2013 r. System obejmuje surowce uprawiane i zbierane w UE, jak również odpady i pozostałości z UE. System obejmuje cały łańcuch dostaw od produkcji surowców po dystrybucję biopaliw. Zatwierdzony system należy udostępnić w ramach platformy na rzecz przejrzystości ustanowionej dyrektywą 2009/28/WE.

(5)

W wyniku oceny systemu „KZR INiG” uznano, że spełnia on w stopniu wystarczającym kryteria zrównoważonego rozwoju określone w dyrektywie 98/70/WE i dyrektywie 2009/28/WE oraz że zastosowano w nim metodykę bilansu masy zgodnie z wymogami art. 7c ust. 1 dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE.

(6)

Ocena systemu „KZR INiG” wykazała, że spełnia on stosowne normy wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu, jak również wymogi dotyczące metodyki określone w załączniku IV do dyrektywy 98/70/WE i w załączniku V do dyrektywy 2009/28/WE.

(7)

System „KZR INiG” został oceniony w odniesieniu do prawodawstwa obowiązującego w momencie przyjęcia niniejszej decyzji wykonawczej Komisji. W przypadku istotnych zmian podstawy prawnej Komisja przeprowadzi ocenę systemu w celu ustalenia, czy w dalszym ciągu uwzględnia on odpowiednie kryteria zrównoważonego rozwoju, na podstawie których został zatwierdzony.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw i Biopłynów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

System „KZR INiG” (zwany dalej „systemem”) przedłożony Komisji do zatwierdzenia w dniu 17 grudnia 2013 r. wykazuje, że partie biopaliwa spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 17 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy 2009/28/WE oraz w art. 7b ust. 3, 4 i 5 dyrektywy 98/70/WE.

System ten zawiera także dokładne dane do celów art. 17 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE oraz art. 7b ust. 2 dyrektywy 98/70/WE.

System może być wykorzystywany do celów wykazania zgodności z przepisami art. 7c ust. 1 dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE.

Artykuł 2

Gdyby po przyjęciu niniejszej decyzji zakres systemu uległ takim zmianom, które mogłyby mieć wpływ na przesłanki stanowiące podstawę niniejszej decyzji, o zmianach tych niezwłocznie powiadamia się Komisję. Komisja przeprowadza ocenę zgłoszonych zmian w celu ustalenia, czy system w dalszym ciągu w wystarczający sposób uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do których został zatwierdzony.

Jeżeli zostanie jednoznacznie ustalone, że system nie realizuje już zadań koniecznych z punktu widzenia niniejszej decyzji i jeśli dojdzie do poważnego, strukturalnego naruszenia koniecznych warunków, Komisja może uchylić niniejszą decyzję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja pozostaje w mocy przez pięć lat.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

(2)  Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.


Top