EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1239

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1239/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

OJ L 350, 20.12.2012, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 277 - 280

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1239/oj

20.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/63


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1239/2012

z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 lit. e), w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 (2) stanowią, że mrożone i głęboko mrożone kurczaki oraz niektóre kawałki tusz drobiu można wprowadzać do obrotu w Unii tylko wówczas, gdy zawartość wody nie przekracza nieuniknionych z technologicznego punktu widzenia wartości ustalonych metodą analizy opisaną odpowiednio w załączniku VI, VII oraz VIII do tego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 543/2008 przewiduje, że w rzeźniach przeprowadza się regularne kontrole wchłaniania wody, zgodnie z załącznikiem IX do wymienionego rozporządzenia, lub kontrole zgodne z załącznikiem VI do wymienionego rozporządzenia.

(3)

W załącznikach VI i VII do rozporządzenia (WE) nr 543/2008 określono wartości graniczne w odniesieniu do zawartości wody w mrożonych i głęboko mrożonych tuszach kurczaków, w załączniku VIII do wymienionego rozporządzenia określono wartości graniczne w odniesieniu do zawartości wody w niektórych kawałkach drobiu, a w załączniku IX do wymienionego rozporządzenia określono wartości graniczne w odniesieniu do zawartości wody w świeżym mięsie drobiowym podczas kontroli wchłaniania wody w zakładzie produkcyjnym. Wszystkie wspomniane wartości graniczne zostały ustalone z uwzględnieniem trzech metod schładzania określonych w art. 10 wymienionego rozporządzenia, mianowicie schładzania owiewowego, schładzania owiewowo-natryskowego oraz schładzania zanurzeniowego.

(4)

Nowe technologie przyczyniły się do opracowania nowych metod schładzania, w odniesieniu do których należy stosować te same przepisy co do metod schładzania określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 543/2008. Należy zatem ustalić wartości graniczne, które będą obowiązywać przy wykorzystaniu nowych metod schładzania.

(5)

Jako że w odniesieniu do schładzania tusz drobiowych rozwijane są nowe technologie w celu poprawy ogólnej jakości mięsa drobiowego, wartości graniczne dla tych nowych metod schładzania nie powinny przekraczać najniższych wartości granicznych ustalonych dla metody schładzania owiewowego.

(6)

Załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 543/2008 zawiera wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych. Właściwe organy Malty powiadomiły Komisję o nowym wyznaczeniu ich krajowego laboratorium referencyjnego.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 543/2008.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach VI do IX oraz w załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 543/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 17.6.2008, s. 46.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach VI do IX oraz w załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 543/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku VI pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Ocena wyniku badania

Jeżeli średni ubytek wody podczas rozmrażania w odniesieniu do 20 tusz w próbce przekracza podane poniżej wartości procentowe, uważa się, że ilość wody wchłoniętej podczas przetwarzania przekracza dopuszczalną wartość graniczną.

Wartości procentowe wynoszą dla:

 

schładzania owiewowego: 1,5 %,

 

schładzania owiewowo-natryskowego: 3,3 %,

 

schładzania zanurzeniowego: 5,1 %,

 

innych metod schładzania lub połączenia dwóch lub więcej metod określonych w art. 10: 1,5 %.”;

2)

w załączniku VII pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Obliczanie wyników

6.1.

a)

Masa wody (W) w każdej tuszy odpowiada wartości aP1/100, a masa białka (RP) odpowiada wartości bP1/100, obydwie te wartości wyrażone są w gramach. Oznaczyć sumę masy wody (W7) oraz białka (RP7) w siedmiu badanych tuszach.

b)

W przypadku analizy złożonej próbki oznacza się średnią zawartość wody oraz białka w dwóch badanych próbkach, przez co uzyskuje się odpowiednio wartości a % oraz b %. Masa wody (W7) w siedmiu tuszach odpowiada wartości aP7/100, a ciężar białka (RP7) odpowiada wartości bP7/100, obydwie te wartości wyrażane są w gramach.

6.2.

Średnią masę wody (WA) i białka (RPA) wylicza się przez podzielenie, odpowiednio, W7 i RP7 przez siedem.

6.3.

Teoretyczną zawartość wody fizjologicznej wyrażoną w gramach, oznaczoną przy zastosowaniu niniejszej metody, można wyliczyć za pomocą poniższego wzoru:

kurczaki: Formula.

6.4.

a)

Schładzanie owiewowe

Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi 2 % (1), najwyższa dopuszczalna wartość całkowitej zawartości wody (WG) wyrażona w gramach, oznaczona za pomocą niniejszej metody, wynika z zastosowania poniższego wzoru (uwzględniając przedział ufności):

kurczaki: Formula.

b)

Schładzanie owiewowo-natryskowe:

Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi 4,5 % (1), najwyższa dopuszczalna wartość całkowitej zawartości wody (WG) wyrażona w gramach, oznaczona za pomocą niniejszej metody, wynika z zastosowania poniższego wzoru (uwzględniając przedział ufności):

kurczaki: Formula.

c)

Schładzanie zanurzeniowe

Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi 7 % (1), najwyższa dopuszczalna wartość całkowitej zawartości wody (WG) wyrażona w gramach, oznaczona za pomocą niniejszej metody, wynika z zastosowania poniższego wzoru (uwzględniając przedział ufności):

kurczaki: Formula.

d)

Inne metody schładzania lub połączenie dwóch lub więcej metod określonych w art. 10

Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi 2 % (1), najwyższa dopuszczalna wartość całkowitej zawartości wody (WG) wyrażona w gramach, oznaczona za pomocą niniejszej metody, wynika z zastosowania poniższego wzoru (uwzględniając przedział ufności):

kurczaki: Formula.

6.5.

Jeżeli średnia zawartość wody w siedmiu tuszach (WA) obliczana na podstawie pkt 6.2 nie przekracza wartości podanej w pkt 6.4 (WG), partię drobiu poddaną kontroli uważa się za spełniającą normy.

3)

w załączniku VIII pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Obliczanie wyników

6.1.

a)

Masa wody (W) w każdym kawałku odpowiada wartości aP1/100, a masa białka (RP) odpowiada wartości bP1/100, obydwie te wartości wyrażone są w gramach.

Należy oznaczyć sumę masy wody (W5) oraz białka (RP5) w pięciu badanych kawałkach.

b)

W przypadku analizy złożonej próbki oznacza się średnią zawartość wody oraz białka w dwóch badanych próbkach, przez co uzyskuje się odpowiednio wartości a % oraz b %. Masa wody (W5) w pięciu kawałkach odpowiada wartości aP5/100, a masa białka (RP5) odpowiada wartości bP5/100, obydwie te wartości wyrażane są w gramach.

6.2.

Średnią masę wody (WA) i białka (RPA) oblicza się przez podzielenie, odpowiednio, W5 i RP5 przez pięć.

6.3.

Średni fizjologiczny współczynnik W/RP wyznaczony tą metodą jest następujący:

 

filet z piersi kurczaka: 3,19 ± 0,12,

 

nogi i ćwiartki tylne kurczaka: 3,78 ± 0,19,

 

filet z piersi indyczej: 3,05 ± 0,15,

 

nogi indyka: 3,58 ± 0,15,

 

pozbawione kości mięso z nogi indyka: 3,65 ± 0,17.

6.4.

Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi do 2 %, 4 % lub 6 % (2), w zależności od typu produktów i zastosowanych metod schładzania, najwyższy dopuszczalny współczynnik W/RP wyznaczony niniejszą metodą wynosi:

 

Schładzanie owiewowe

Schładzanie owiewowo-natryskowe

Schładzanie zanurzeniowe

Filet z piersi kurczaka, bez skóry

3,40

3,40

3,40

Pierś kurczaka, ze skórą

3,40

3,50

3,60

Uda z kurczaka, podudzia, nogi, nogi z kawałkiem grzbietu, ćwiartki tylne, ze skórą

4,05

4,15

4,30

Filet z piersi indyka, bez skóry

3,40

3,40

3,40

Pierś indyka, ze skórą

3,40

3,50

3,60

Uda, podudzia, nogi indyka, ze skórą

3,80

3,90

4,05

Pozbawione kości mięso z nóg indyka, bez skóry

3,95

3,95

3,95

W przypadku innych metod schładzania lub połączenia dwóch lub więcej metod określonych w art. 10 przyjmuje się, że nieunikniona zawartość wody wynosi 2 %, a najwyższe dopuszczalne współczynniki W/RP to współczynniki ustalone dla metody schładzania owiewowego w tabeli powyżej.

Jeżeli średni współczynnik WA/RPA dla pięciu kawałków, wyliczony z wartości uzyskanych w pkt 6.2, nie przekracza współczynnika podanego w pkt 6.4, liczbę kawałków drobiu poddaną kontroli uznaje się za odpowiadającą standardom.

4)

w załączniku IX dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11.

Jeżeli tusze schładzane są przy użyciu innej metody schładzania lub połączenia dwóch lub więcej metod określonych w art. 10, maksymalna zawartość wody nie może przekraczać 0 % wyjściowej masy tuszy.”;

5)

w załączniku XI wpis dotyczący Malty otrzymuje brzmienie:

Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

Malta”


(1)  Wyliczana na podstawie tuszy bez wchłoniętej wody obcej.;

(2)  Wyliczany na podstawie kawałków bez wchłoniętej wody obcej. Dla (pozbawionych skóry) filetów i pozbawionego kości mięsa z nóg indyczych poziom ten wynosi 2 % dla każdej z metod schładzania.”;


Top