EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0028

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 12, 14.1.2012, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 247 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylony przez 32020R0692 . Latest consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/28/oj

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28/2012

z dnia 11 stycznia 2012 r.

ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 3 ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 8 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3), w szczególności jego art. 9 akapit pierwszy,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4), w szczególności jego art. 16 akapit pierwszy,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 (5) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym lub żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, w szczególności jego art. 48 ust. 1 i art. 63 ust. 1 akapit pierwszy;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 97/78/WE stanowi, że państwa członkowskie prowadzą kontrole weterynaryjne produktów wprowadzanych do Unii z państw trzecich zgodnie ze wspomnianą dyrektywą i z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 ustanowiono ogólne zasady przeprowadzania kontroli urzędowych służących sprawdzeniu zgodności z przepisami mającymi na celu, w szczególności, zapobieganie zagrożeniom dla ludzi i zwierząt, eliminowanie tych zagrożeń lub ich ograniczanie do dopuszczalnych poziomów, bezpośrednio lub przez środowisko naturalne.

(3)

W dyrektywie 2002/99/WE ustanowiono ogólne przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji w Unii oraz dotyczące wprowadzania z państw trzecich produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(4)

W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanowiono dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Artykuł 6 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego sprowadzające żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone) zobowiązane są zapewnić, aby przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego wchodzące w skład takiej żywności spełniały określone wymogi w zakresie zdrowia publicznego zawarte we wspomnianym rozporządzeniu. Ponadto rozporządzenie (WE) nr 853/2004 stanowi, że podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze muszą być w stanie udowodnić spełnienie tego wymogu, np. przez przedstawienie właściwych dokumentów lub świadectw.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Stosowanie niektórych z ustanowionych nim środków ze skutkiem natychmiastowym począwszy od wspomnianej daty, spowodowałoby jednak w pewnych przypadkach trudności natury praktycznej.

(6)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 (6) stanowi, że w drodze odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 przedsiębiorstwa sektora spożywczego sprowadzające żywność zawierającą produkty złożone są zwolnione z obowiązku określonego we wspomnianym artykule.

(7)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1162/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym środki przejściowe do celów wykonania rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (7) uchylono i zastąpiono rozporządzenie (WE) nr 2076/2005. Rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 zawiera to samo odstępstwo od art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które zawarte było w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005.

(8)

Ponadto rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 stanowi, że sprowadzane produkty złożone muszą być zgodne ze zharmonizowanymi przepisami unijnymi, w stosownych przypadkach, oraz z przepisami krajowymi stosowanymi przez państwa członkowskie w pozostałych przypadkach.

(9)

Rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r.

(10)

Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (8) stanowi, że niektóre produkty złożone podlegają kontroli weterynaryjnej przy przywozie do Unii. Zgodnie ze wspomnianą decyzją produkty złożone podlegające kontroli weterynaryjnej to wszystkie produkty, które zawierają przetworzone produkty mięsne, takie, w których przypadku połowę lub więcej składu produktu stanowi jakikolwiek przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego inny niż przetworzony produkt mięsny oraz takie, które nie zawierają przetworzonych produktów mięsnych i w których przypadku mniej niż połowę składu stanowi przetworzony produkt mleczny, o ile produkty końcowe nie spełniają określonych wymogów ustanowionych w decyzji 2007/275/WE.

(11)

Ponadto w decyzji 2007/275/WE ustanowiono określone wymogi dotyczące świadectw dołączanych do produktów złożonych podlegających kontroli weterynaryjnej. Zgodnie ze wspomnianą decyzją do wspomnianych powyżej produktów złożonych zawierających przetworzone produkty mięsne dołącza się przy ich wprowadzaniu do Unii odpowiednie świadectwo dotyczące produktów mięsnych, określone w przepisach Unii. Odpowiednie świadectwo, określone w przepisach Unii, towarzyszy przy wprowadzaniu do Unii także produktom złożonym zawierającym przetworzone produkty mleczne, podlegającym kontroli weterynaryjnej. Ponadto do produktów złożonych zawierających wyłącznie przetworzone produkty rybołówstwa lub produkty jajeczne, podlegających kontroli weterynaryjnej, dołącza się przy ich wprowadzaniu do Unii odpowiednie świadectwo określone w przepisach Unii lub, o ile świadectwo takie nie jest wymagane, dokument handlowy.

(12)

Produkty złożone podlegające kontroli weterynaryjnej na podstawie decyzji 2007/275/WE to produkty, które ze względu na swój charakter mogą stanowić większe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Poziomy potencjalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego różnią się zależnie od produktu pochodzenia zwierzęcego wchodzącego w skład produktu złożonego, od zawartości procentowej produktu pochodzenia zwierzęcego w produkcie złożonym, od zastosowanych wobec niego procesów obróbki, a także od stabilności przechowywania produktu złożonego.

(13)

W związku z tym właściwe jest, aby wymogi w zakresie zdrowia publicznego ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 miały zastosowanie do takich produktów złożonych nawet przed wygaśnięciem odstępstwa określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009.

(14)

W szczególności w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć stosowanie świadectw zgodności z wymogami w zakresie zdrowia publicznego, takich jak te, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, w związku z przywozem produktów złożonych zawierających przetworzone produkty mięsne, produktów złożonych, w których przypadku produkty mleczne bądź przetworzone produkty rybołówstwa lub produkty jajeczne stanowią połowę lub więcej składu, a także produktów złożonych, które nie zawierają przetworzonych produktów mięsnych i w których przypadku przetworzone produkty mleczne stanowią mniej niż połowę składu, jeśli produkty końcowe nie cechują się stabilnością przechowywania w temperaturze otoczenia lub jeśli w trakcie produkcji ewidentnie nie podlegały pełnemu procesowi gotowania lub obróbki cieplnej w całej swojej substancji, przez co ewentualne produkty surowe nie uległy denaturacji.

(15)

W związku z tym w odniesieniu do takich produktów złożonych nie powinno być dłużej stosowane odstępstwo określone w rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009.

(16)

Przepisy Unii określają już wymogi w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące takich produktów złożonych. Zgodnie ze wspomnianymi wymogami takie produkty złożone należy w szczególności przywozić tylko z zatwierdzonych państw trzecich.

(17)

W niniejszym rozporządzeniu powinien zostać określony odpowiedni wzór świadectwa weterynaryjnego potwierdzającego, że takie produkty złożone przywożone do Unii są zgodne z wymogami w zakresie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. W związku z tym w odniesieniu do takich produktów złożonych nie powinny dłużej mieć zastosowania wymogi w zakresie świadectw określone w decyzji 2007/275/WE.

(18)

W przypadku pozostałych produktów złożonych, których połowę lub więcej składu stanowią produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż produkty mleczne bądź produkty rybołówstwa lub produkty jajeczne, nadal powinny być stosowane wymogi w zakresie świadectw określone decyzją 2007/275/WE. W celu uproszczenia i zwiększenia przejrzystości prawodawstwa unijnego właściwe jest jednak uwzględnienie wspomnianych wymogów w zakresie świadectw w niniejszym rozporządzeniu, dzięki czemu główne zasady odnoszące się do świadectw dotyczących produktów złożonych będą zawarte w jednym akcie.

(19)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/275/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1162/2009.

(20)

Ze względów związanych ze zdrowiem zwierząt należy ustalić zasady odnoszące się do świadectwa i szczególnych warunków tranzytu przez terytorium Unii. Takie warunki powinny mieć jednak zastosowanie tylko do produktów złożonych zawierających przetworzone produkty mięsne lub przetworzone produkty mleczne.

(21)

Ze względu na położenie geograficzne Kaliningradu należy określić szczególne warunki tranzytu przez terytorium Unii przesyłek do Rosji i z Rosji, co dotyczy jedynie Litwy, Łotwy i Polski.

(22)

W celu uniknięcia zakłóceń w handlu należy dopuścić w okresie przejściowym użycie świadectw wydanych zgodnie z decyzją 2007/275/WE przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

(23)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady odnoszące się do świadectw dotyczących przesyłek niektórych produktów złożonych wprowadzanych do Unii z państw trzecich.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 2 decyzji 2007/275/WE.

Artykuł 3

Przywóz niektórych produktów złożonych

1.   Przesyłki następujących produktów złożonych wprowadzanych do Unii muszą pochodzić z państw trzecich lub ich części, z których jest dozwolone wprowadzanie do Unii przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego zawartych w takich produktach złożonych, a produkty pochodzenia zwierzęcego używane do wytworzenia takich produktów złożonych muszą pochodzić z zakładów zgodnych z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004:

a)

produkty złożone zawierające przetworzone produkty mięsne, o których mowa w art. 4 lit. a) decyzji 2007/275/WE;

b)

produkty złożone zawierające przetworzone produkty mleczne, o których mowa w art. 4 lit. b) i c) decyzji 2007/275/WE;

c)

produkty złożone, w których przypadku połowę lub więcej składu stanowią przetworzone produkty rybołówstwa lub produkty jajeczne, o których mowa w art. 4 lit. b) decyzji 2007/275/WE.

2.   Przesyłkom produktów złożonych, o których mowa w ust. 1, musi towarzyszyć świadectwo weterynaryjne zgodne ze wzorem świadectwa weterynaryjnego zawartym w załączniku I, a także muszą być one zgodne z warunkami określonymi w takim świadectwie.

3.   Przesyłki produktów złożonych, których połowę lub więcej składu stanowią produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż produkty, o których mowa w ust. 1, muszą pochodzić z państw trzecich lub ich części, z których jest dozwolone wprowadzanie do Unii przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego zawartych w takich produktach złożonych, a przy ich wprowadzaniu do Unii musi być do nich dołączone odpowiednie świadectwo określone w przepisach Unii dla takich produktów pochodzenia zwierzęcego lub, o ile świadectwo takie nie jest wymagane, dokument handlowy.

Artykuł 4

Tranzyt i przechowywanie niektórych produktów złożonych

Wprowadzenie do Unii przesyłek zawierających produkty złożone, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), nieprzeznaczonych do przywozu do Unii, lecz do państwa trzeciego w drodze bezpośredniego tranzytu lub po okresie przechowywania w Unii zgodnie z art. 11, 12 lub 13 dyrektywy Rady 97/78/WE, jest dozwolone tylko wówczas, gdy przesyłki takie spełniają następujące warunki:

a)

pochodzą z państwa trzeciego lub jego części, z których jest dozwolone wprowadzanie do Unii przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego zawartych w takich produktach złożonych, a także spełniają warunki w zakresie właściwej obróbki takich produktów, określone w decyzji Komisji 2007/777/WE (9) oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 605/2010 (10) w stosunku do odnośnego produktu pochodzenia zwierzęcego;

b)

towarzyszy im świadectwo weterynaryjne sporządzone zgodnie ze wzorem świadectwa weterynaryjnego określonym w załączniku II;

c)

odpowiadają szczególnym wymogom w zakresie zdrowia zwierząt dotyczącym przywozu do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego zawartych w odnośnych produktach złożonych, zgodnie z poświadczeniem zdrowia zwierząt znajdującym się w świadectwie weterynaryjnym, o którym mowa w lit. b);

d)

są zakwalifikowane jako dopuszczone do tranzytu, w tym, w odpowiednich przypadkach, do przechowywania, we wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 (11), podpisanym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii.

Artykuł 5

Odstępstwo dotyczące tranzytu przesyłek pochodzących z Rosji i w drodze do Rosji

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 4, w Unii, w ruchu drogowym lub kolejowym między wyznaczonymi punktami kontroli granicznej na Łotwie, Litwie i w Polsce wymienionymi w decyzji Komisji 2009/821/WE (12), zezwala się na tranzyt przesyłek produktów złożonych, o których mowa w art. 3, pochodzących z Rosji i w drodze do Rosji, bezpośrednio lub przez terytorium innego państwa trzeciego z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

a)

w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii służby weterynaryjne właściwego organu plombują przesyłkę plombą oznaczoną numerem seryjnym;

b)

na każdej stronie dokumentów towarzyszących przesyłce, o których mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, urzędowy lekarz weterynarii właściwego organu odpowiedzialnego za punkt kontroli granicznej wprowadzenia do Unii umieszcza stempel „WYŁĄCZNIE TRANZYT DO ROSJI PRZEZ TERYTORIUM UE”;

c)

spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d)

przesyłka posiada poświadczenie dopuszczenia do tranzytu znajdujące się we wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii.

2.   Zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE, na terytorium Unii nie zezwala się na rozładunek ani przechowywanie takich przesyłek.

3.   Właściwy organ przeprowadza regularne kontrole w celu dopilnowania, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających terytorium Unii odpowiadały liczbie i ilości, które zostały wprowadzone.

Artykuł 6

Zmiana decyzji 2007/275/WE

Skreśla się art. 5 decyzji 2007/275/WE.

Artykuł 7

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1162/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009 art. 3 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przedsiębiorstwa sektora spożywczego importujące żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, inne niż te, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 28/2012 (13), są zwolnione z obowiązku ustanowionego we wspomnianym artykule.

Artykuł 8

Przepis przejściowy

W okresie przejściowym trwającym do dnia 30 września 2012 r. przesyłki produktów złożonych, w odniesieniu do których przed dniem 1 marca 2012 r. wydano odpowiednie świadectwa zgodnie z art. 5 decyzji 2007/275/WE, mogą być nadal wprowadzane do Unii.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 stycznia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(2)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(5)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(6)  Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 83.

(7)  Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 10.

(8)  Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9.

(9)  Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.

(10)  Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1.

(11)  Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11.

(12)  Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1.

(13)  Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1.”.


ZAŁĄCZNIK I

Wzór świadectwa weterynaryjnego do celów przywozu do Unii Europejskiej produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Wzór świadectwa weterynaryjnego do celów tranzytu przez Unię Europejską lub przechowywania na jej terenie produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Image

Image

Image


Top